Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

39. krajiška divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 74 hronoloških zapisa, 121 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 5. 1942. Četnički odred -Kočić-, ojačan četom ustaša, otpočeo dvodnevni napad na s. Ribnik (kod Ključa). Napad je odbio 3. bataljon 1. krajiškog NOP odreda.

⚔️ 7. 12. 1943. Na prostoru s. Velimlje-Vilusi-Grahovo 3. i 10. udarna brigada 29. divizije NOVJ, ojačane bataljonom Nikšićkog NOP odreda, posle osmodnevnih borbi, razbile delove četničkog Nikšićkog korpusa i manje delove nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. divizije. Poginulo je 68 nemačkih vojnika i domobrana i 47 četnika, dok su jedinice 29. udarne divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 26. 3. 1944. Po naredbi VŠ NOV i POJ, od 13. i 15. krajiške NOU brigade, Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ, Zmijanjskog, Banjalučkog i Pljevskog (Mrkonjićkog) NOP odreda formirana 39. divizija 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 26. 3. 1944. Na području San. Most - Ključ - Banja Luka, po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Sanskog i Ribničkog NOP odreda formirana 15. krajiška udarna brigada 39. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 9. 4. 1944. Kod Magaljdola, posle oštre borbe, jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile pokušaj nemačkih jedinica (jačine 350 vojnika) da iz Jajca prodru prema Mrkonjić-Gradu. Poginulo je 30 nemačkih vojnika. Gubici 39. divizije: 1 ranjen borac.

⚔️ 19. 4. 1944. Četvrta udarna divizija i delovi 10. udarne i 39. divizije NOVJ napali delove nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 3. brdske brigade i četnike u Prijedoru, ali napad nije uspeo zbog slabih i nedovoljnih priprema, jakih utvrđenja i uporne odbrane neprijatelja. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 250 mrtvih i ranjenih i 20 zarobljenih. Gubici jedinica NOVJ: 26 mrtvih i 112 ranjenih.

⚔️ 17. 5. 1944. Četničko uporište u s. Lokvarima (kod Banje Luke) napali delovi 39. divizije NOVJ i naneli četnicima gubitke od oko 15 mrtvih, 11 ranjenih i 2 zarobljena. Zaplenjene su 23 puške, 450 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 26. 5. 1944. Za vreme drvarske operacije 1. proleterska udarna brigada i 13. proleterska udarna brigada -Rade Končar- 1. proleterske udarne divizije i 39. divizija NOVJ do 29. maja uporno zadržavale Borbenu grupu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- na pravcima železničkih stanica Mliništa-Lisina-Potoci i G. Ribnik - Resenovača - Uvala, sprečavajući je da se spoji s nemačkim snagama u rejonu Drvar-Prekaja i okruži 1. proletersku udarnu diviziju NOVJ i VŠ NOV i POJ.

⚔️ 30. 5. 1944. Na pl. Srnetici manji delovi 39. divizije i Prateći bataljon 5. udarnog korpusa NOVJ sukobili se s nemačkim jedinicama jačine 600 vojnika, te posle oštre borbe probili se, nanevši neprijatelju osetne gubitke, uz sopstvene gubitke od 15 mrtvih i 22 ranjena borca.

⚔️ 2. 6. 1944. Trinaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ napala na s. Ribnik (kod Ključa) koje su branili delovi 7. SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 50 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 3. 6. 1944. Po ulasku u Ključ 13. i 16. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ proterale neprijatelja preko Klokotovca i s. Čađavice i nastavile gonjenje ka Mrkonjić-Gradu.

⚔️ 5. 6. 1944. Na prostoriji pl. Dimitor - s. Štrbina - s. Pecka (kod Mrkonjić-Grada) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodile borbu protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 14 mrtvih i 20 ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 6. 1944. Kod s. Vojića (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodili borbu protiv ustaško-domobranskog bataljona i naneli mu gubitke od 13 mrtvih i 30 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 6. 1944. Kod Klupa (na putu s. Bronzani Majdan - Banja Luka) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodili borbu protiv četnika i naneli im gubitke od 13 mrtvih i 15 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena borca. Zaplenjeno je 12 pušaka, 1 pištolj i 600 metaka.

⚔️ 14. 6. 1944. Kod s. Oklinaca (na putu Ključ - Bos. Petrovac) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale domobransku kolonu jačine jednog bataljona i 22 kamiona i nanele joj gubitke od 60 mrtvih, više ranjenih i 1 zarobljenog, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i jednog ranjenog. Zaplenjeno: 1 minobacač, 1 mitraljez, 8 pušaka, 6000 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 21. 6. 1944. Na putu Drvar - s. Oštrelj delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od 10 mrtvih i 15 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 2 ranjena borca. Uništeno je 15 neprijateljskih kola.

⚔️ 22. 6. 1944. Na prostoriji s. Strbina - Podrašnica (kod Mrkonjić-Grada) i na Klupama (kod Banje Luke) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodile borbu protiv četnika i nanele im gubitke od 7 mrtvih, 14 ranjenih i 1 zarobljenog, uz sopstvene gubitke od 1 ranjenog borca. Zaplenjeno: 16 pušaka, 1 automat i 2 pištolja.

⚔️ 28. 6. 1944. Delovi 4. i 39. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na Kozarac (kod Prijedora). Gubici neprijatelja: 35 mrtvih i 30 ranjenih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 6 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 7. 1944. Kod s. Crljivice (blizu Drvara), delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijateljsku kolonu jačine 150 vojnika i 20 kola, te joj naneli gubitke od 15 mrtvih i 20 ranjenih vojnika (a sami imali 3 ranjena borca) i zaplenili 5 konja i nešto ostale ratne opreme.

⚔️ 8. 7. 1944. Udarna grupa 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napala Štab četničkog srednjobosanskog korpusa u Mrkonjić-Gradu. Tom prilikom je poginulo 10 četnika i 3 oficira (među kojima i načelnik štaba korpusa) a ranjeno 5 četnika i 1 oficir. Udarna grupa je imala 1 mrtvog i 6 ranjenih.

⚔️ 1. 8. 1944. Šesta krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ i 13. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na Bos. Petrovac koji su branile nemačke jedinice. Gubici neprijatelja 63 mrtva, 115 ranjenih i 4 zarobljena vojnika. Gubici NOU brigada: 11 mrtvih i 105 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 8. 1944. Kod s. Oštrelja (blizu Bos. Petrovca) delovi 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ iz zasede napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od 23 mrtva i 47 ranjenih vojnika.

⚔️ 19. 8. 1944. Delovi 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napali nemačku kolonu koja se kretala od Drvara prema s. Oštrelju. Poginulo je 7 a ranjeno 15 neprijateljskih vojnika. Gubici 16. brigade: 3 ranjena borca.

⚔️ 24. 8. 1944. Na putu Drvar - s. Oštrelj delovi 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napali nemačku kolonu i naneli joj gubitke od preko 20 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 25. 8. 1944. Na putu Jajce-Bugojno delovi 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ iz zasede napali nemačku kolonu jačine 5 kamiona i dvoja borna kola, te ubili 25 i ranili 22 neprijateljska vojnika, zaplenili 1 p. mitraljez, 3 puške, 1 pištolj, 15 bombi, 1200 metaka i ostalu ratnu opremu i uništili 3 kamiona. Gubici delova 13. brigade: 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 31. 8. 1944. Nemačke jedinice napustile Drvar, a u njega ušla 16. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ.

⚔️ 5. 9. 1944. Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili napad jedne nemačke čete iz s. Ivanjske ka s. Šušnjarima (kod Banje Luke), nanevši joj gubitke od 14 mrtvih, 20 ranjenih i 2 zarobljena vojnika i zaplenivši 4 puške, 1 pištolj, 8 ručnih bombi i 800 metaka. Gubici delova 39. divizije: 1 ranjen borac.

⚔️ 9. 9. 1944. Jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Jajce i G. Vakuf, koje su branili nemački vojnici, ustaše i domobrani.

⚔️ 10. 9. 1944. Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ oslobodili D. Vakuf, koji je, pod pritiskom, neprijatelj napustio.

⚔️ 16. 9. 1944. Kod s. Krmine (blizu Banje Luke) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ sukobili se sa grupom od 800 četnika i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i 31 ranjenog, a sami imali 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 17. 9. 1944. Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijateljsko uporište u s. Petričevcu i ustaško-domobransku kolonu (jačine 340 vojnika) kod s. Motike i s. Dragočaja (blizu Banje Luke), nanevši neprijatelju gubitke od 18 mrtvih i 27 ranjenih i zaplenivši 7 pušaka, 600 metaka i 5 ručnih bombi, a sami imali 3 mrtva i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 19. 9. 1944. Šesnaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ razbila neprijatelja u s. G. Šeheru, gde je zarobila jednu četu domobrana, i izbila do Kaštela (u Banjoj Luci).

⚔️ 19. 9. 1944. Trinaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ zauzela predgrađe Lauš, prodrla u Banju Luku i uništila neprijatelja u zgradama žandarmerijskog puka i železničke stanice.

⚔️ 27. 9. 1944. Nastupajući iz Bos. Gradiške radi deblokade snaga u Banjoj Luci, nemačka borbena grupa -Panvic- odbacila 8. krajišku udarnu brigadu 4. udarne divizije NOVJ i 13. krajišku udarnu brigadu 39. divizije NOVJ na istočne padine pl. Kozare i prodrla u Šibića Han.

⚔️ 6. 10. 1944. Glavnina 16. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ odbila ispad ustaša iz Banje Luke ka s. Saračici i nanela im gubitke od 11 mrtvih i 15 ranjenih, a sama imala 1 mrtvog, 2 ranjena i 1 nestalog borca.

⚔️ 8. 10. 1944. Šesnaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ napala kolonu od 700 ustaša, koja se iz Banje Luke kretala ka s. Pavlovcu i s. D. Motikama, i nanela joj gubitke od 55 mrtvih i 43 ranjena. Brigada je imala 3 mrtva, 12 ranjenih i 10 nestalih boraca.

⚔️ 10. 10. 1944. Između s. Otoke i s. Buševića Blatne (na pruzi Bos. Novi - Bos. Krupa) delovi Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 4 vagona s materijalom.

⚔️ 12. 10. 1944. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi delovi Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 7 vagona s materijalom. Neprijateljski gubici: 10 mrtvih i 15 ranjenih vojnika.

⚔️ 16. 10. 1944. Na pruzi Bos. Krupa - Bos. Novi delovi Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 3 vagona s vojnicima.

⚔️ 28. 10. 1944. Dvadeseta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ odbila ispad nemačkih i ustaških jedinica iz s. Dobrljina i s. Kozibroda ka s. Kuljanima (kod Bos. Novog) i nanela im gubitke od 20 mrtvih i 15 ranjenih vojnika. Brigada je imala 2 mrtva i 6 ranjenih boraca. Zaplenila je minobacač, 3 puške i 3600 metaka.

⚔️ 28. 10. 1944. Na liniji s. Javorani - s. Krmine (kod Banje Luke) glavnina 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napala četnike i nanela im gubitke od 20 mrtvih, 16 ranjenih i 1 zarobljenog (a sama imala 5 ranjenih boraca).

⚔️ 29. 10. 1944. Delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napali četnike u s. Boltama (Kod Prijedora) i naneli im gubitke od 12 mrtvih i 2 ranjena. Gubici 15. brigade: 1 mrtav i 5 nestalih boraca.

⚔️ 2. 11. 1944. Jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle devetočasovne borbe, odbile ispad 2.500 ustaša iz Bos. Dubice prema slobodnoj teritoriji Kozare, nanevši im gubitke od 40 poginulih, 30 ranjenih i 1 zarobljenog i zaplenivši p. mitraljez, 3 puške, 20 ručnih bombi i 2.000 metaka.

⚔️ 5. 11. 1944. Kod s. G. Šehera (blizu Banje Luke) jedan bataljon 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ razbio 150 ustaša i naneo im gubitke od 25 mrtvih i 15 ranjenih, a on imao 1 mrtvog i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 11. 1944. Delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ, posle četrnaestočasovne borbe, odbili ispad tri čete ustaša iz Banje Luke ka Saračici. Poginulo 19 a ranjeno 15 ustaša. Gubici delova 15. brigade: 1 mrtav i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 11. 1944. Na putu Bos. Krupa - Bos. Novi jedan bataljon Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ iz zasede napao ustašku kolonu jačine 150 ustaša i naneo joj gubitke od 14 mrtvih i 8 ranjenih. Bataljon je imao 3 poginula borca.

⚔️ 18. 11. 1944. Na pruzi Bos. Novi - Kostajnica jedan bataljon 20 krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ zauzeo ž. st. Ravnice, nanevši ustašama gubitke od 5 mrtvih i 16 ranjenih. Bataljon je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 24. 11. 1944. Na prostoriji s. Jagara - s. Ljubačevo (kod Banje Luke) glavnina 13. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ, u osmočasovnoj borbi, razbila 1200 četnika. Gubici neprijatelja: 39 mrtvih, 40 ranjenih, 30 udavljenih u r. Vrbasu i 4 zarobljena. Brigada je imala 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 4. 12. 1944. Kod s. Dobrnja (blizu Banje Luke) Zmijanjski NOP odred 39. divizije NOVJ razbio jednu četničku brigadu, nanevši joj gubitke od 6 mrtvih i 11 ranjenih i zaplenivši p. mitraljez, 5 pušaka i 800 metaka. Odred je imao 1 ranjenog borca.

⚔️ 5. 12. 1944. Petnaesta krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ izvršila demonstrativan napad na neprijateljska uporišta s. Lauš, s. Petričevac, s. Zalužane i s. Klašnice (kod Banje Luke) i tom prilikom zauzela rudnik uglja Rakovačke Bare. Gubici neprijatelja: 10 mrtvih i 1 zarobljen vojnik. Zaplenjeno 10 pušaka, oko 3000 metaka i druga ratna oprema. Gubici 15. brigade: 6 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 12. 1944. Kod s. Krčmarice (blizu Banje Luke) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršile napad na tri četničke brigade i posle oštre borbe razbile ih, nanevši im gubitke od 21 mrtvog, 30 ranjenih i 4 zarobljena. Gubici jedinica 39. divizije: 3 mrtva i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 12. 1944. Na prostoriji s. Rekavice-Vodički vrh (kod Banje Luke) 15. krajiška udarna brigada 39. divizije NOVJ napala jaču grupu četnika, ali se, usled nadmoćnosti neprijatelja, povukla. Poginulo je 40 a ranjena su 52 četnika. Gubici 15, krajiške udarne brigade: 3 mrtva i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 12. 1944. Kod s. Krupe (blizu Banje Luke) delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ sukobili se s jednom četničkom brigadom i naneli joj gubitke od 11 mrtvih i 21 ranjenog. Gubici 15. brigade: 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 18. 12. 1944. Delovi 20. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ odbili ispad četiri čete ustaša i domobrana iz Bos. Novog ka slobodnoj teritoriji, nanevši im gubitke od 15 poginulih, 25 ranjenih i 1 zarobljenog i zaplenivši 6 pušaka.

⚔️ 20. 12. 1944. Kod Bos. Novog delovi 20. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ napali nemačku kolonu jačine oko 800 vojnika i naneli joj gubitke od 10 poginulih i 3 zarobljena. Zaplenjeno: 5 pušaka i 2000 metaka. Gubici delova 20. brigade: 1 ranjen borac.

⚔️ 27. 12. 1944. Kod s. Krčmarice (blizu Banjo Luke) delovi 15. krajiške udarne brigade 39. divizije NOVJ izvršili napad na grupu četnika Bosanskokrajiškog korpusa i naneli joj gubitke od 6 mrtvih, 3 ranjena i 14 zarobljenih. Zaplenjen je p. mitraljez i 15 pušaka.

⚔️ 0. 1. 1945. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Mrkonjićki NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 10. udarne i 39. divizije NOVJ.

⚔️ 1. 1. 1945. Delovi 39. divizije 5, udarnog korpusa NOVJ odbili ispad pet četa ustaša i jednog četničkog bataljona iz Banje Luke ka s. Motikama, nanevši im gubitke od 11 mrtvih i 10 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 mrtva i 1 ranjenog.

⚔️ 4. 1. 1945. Kod s. Dubrave (na putu Banja Luka - Bos. Gradiška) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali iz zasede kolonu od 200 milicionera i naneli joj gubitke od 6 mrtvih, 10 ranjenih i 14 zarobljenih.

⚔️ 6. 1. 1945. Delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na neprijateljsko uporište Rudsricu (na putu Bos. Novi - Kostajnica), ali ga, zbog jakog otpora, nisu zauzeli.

⚔️ 12. 1. 1945. Kod ž. st. Kamen na pruzi Doboj-Derventa delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ miniranjem pruge uništili oklopni voz (lokomotivu, 3 oklopna vagona i tenk koji je bio na vagonu).

⚔️ 4. 2. 1945. U rejonu s. Han Kola - s. Rekovica (kod Banje Luke) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršili napad na četnike i posle oštre borbe ih razbili i odbacili u Banju Luku.

⚔️ 17. 2. 1945. U s. Maglajanima, s. Laktašima, s. G., D. i Srednjoj Topoli (kod Banje Luke) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale ustaško-domobranske posade i posle oštre borbe zauzele s. Laktaše i s. Srednju Topolu. Poginuo je veliki broj i zarobljeno 55 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 39. divizije NOVJ imale 12 mrtvih i 16 ranjenih. Zaplenjeno: 4 protivavionska topa, 1 p. mitraljez. 25 pušaka i dosta drugog materijala.

⚔️ 17. 2. 1945. Kod Banje Luke delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle kraće oštre borbe, odbili ispad ustaša i domobrana (jačine bataljona) ka s. Orlovcu i naneli im gubitke od oko 70 mrtvih, ranjenih i zarobljenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 4 ranjena.

⚔️ 19. 2. 1945. Posle četvorodnevne borbe protiv delova nemačke pukovske borbene grupe -Eberlajn- i ustaške 11. brigade, 4. udarna divizija 5. udarnog korpusa NOVJ, ojačana po jednom brigadom iz 10. udarne i 39. divizije NOVJ, oslobodila Travnik. Poginulo je i ranjen veliki broj neprijateljskih vojnika. Jedinice NOVJ su imale 60 mrtvih i 130 ranjenih. Zaplenjene su velike količine oružja i druge ratne opreme.

⚔️ 19. 2. 1945. Na liniji s. Poljavnica - s. Medici (kod Bos. Novog) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali i posle devetočasovne borbe razbili oko 400 ustaša, nanevši im gubitke od 27 mrtvih i oko 30 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 8 mrtvih i 21 ranjenog.

⚔️ 21. 2. 1945. Jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle oštre osmočasovne borbe, odbile ispad nemačko-ustaških jedinica s linije Bos. Novi - s. Dobrljin - Dubica ka oslobođenoj teritoriji. Poginuo je i ranjen veći broj neprijateljskih vojnika. Jedinice 39. divizije NOVJ su imale 8 mrtvih i 19 ranjenih.

⚔️ 22. 2. 1945. Jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile ispade nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih snaga iz Banje Luke, Dubice i s. Dobrljina ka oslobođenoj teritoriji, nanevši im osetne gubitke. Gubici jedinica 39. divizije NOVJ: 15 mrtvih i 39 ranjenih.

⚔️ 22. 2. 1945. Između s. Rudica i s. Buševića Blatne (kod Bos. Novog) minerski vod Podgrmečkog NOP odreda 39. divizije NOVJ minirao put. Od mina je poginulo 50 a ranjeno 40 vojnika i uništeno 5 kamiona nemačke motorizovane kolone.

⚔️ 13. 3. 1945. U rejonu s. Motike - s. Vučelovići - s. Staninkovići 15. krajiška udarna brigada 39. divizije JA odbila napad ustaških i četničkih snaga iz Banje Luke nanevši im velike gubitke. Gubici 15. krajiške udarne brigade JA: 4 mrtva i 14 ranjenih.

⚔️ 17. 3. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, za rukovođenje sarajevskom operacijom formiran Operativni štab grupe korpusa, pod čiju su komandu stavljeni: 2. i 3. udarni korpus JA, Operativna grupa 5. udarnog korpusa JA (4. i 10. udarna divizija) i Grupa brigada zeničkog sektora (11. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije JA, 13. krajiška udarna brigada 39. divizije JA, 18. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA, ojačana Artiljerijskom brigadom i Tenkovskom četom 5. udarnog korpusa JA).

⚔️ 1. 5. 1945. Posle četvorodnevne opštre borbe protiv delova nemačke 373. legionarske divizije i ustaško-domobranskih jedinica 39. divizija 2. armije JA oslobodila Bos. Novi i Dvor na Uni i nastavila gonjenje neprijatelja prema Kostajnici.

⚔️ 1. 5. 1945. Posle četvorodnevnih borbi protiv nemačkih i ustaško-domobranskih jedinica 20. krajiška udarna brigada 39. divizije JA oslobodila Dvor na Uni.

⚔️ 8. 5. 1945. Jedinice Unske operativne grupe divizija JA (28. udarna, 45. i 39. divizija 2. armije) posle trodnevnih borbi protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga oslobodile Zagreb. U Zagrebu su istog dana ušle i druge jedinice JA, nastavljajući gonjenje razbijenog neprijatelja prema Krškom i Klanjcu.

Dokumenti

📜 Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. marta 1944. za formiranje 39. NO divizije

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 27. marta 1944. Štabu Jedanaeste NOU divizije da po preuzimanju prostorije Vrbas - Vrbanja od Trideset devete NOU divizije orijentiše svoje glavne snage na komunikaciji Bos. Brod - Sarajevo

📜 Zapovijest Štaba 5. korpusa NOVJ od aprila 1944. štabovima 4. i 39. divizije i djelovima 10. divizije za napad na Prijedor, Ivanjsku i Martin-Brdo

📜 Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 12. aprila 1944. štabovima 15. krajiške brigade, Udarnog i Zmijanjskog NOP odreda za raspored i dejstvo na prostoru Donji Pervan - Borkovići - Slavička, Gornje Slivno - Lušići, Pavići - Pejakovići i za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 22. aprila 1944. Štabu 15. krajiške brigade da sa dva bataljona krene na sektor Gornjeg Pervana a jedan bataljon da ostavi u Piskavici

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 22. aprila 1944. Štabu 13. krajiške brigade za prebacivanje na sektor Sitnica - Klokotovac

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. aprila 1944. Štabu 15. krajiške brigade da dva bataljona prebaci u Kadinu Vodu za zatranje pravca od Banje Luke ka Sitnici

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 24. aprila 1944. štabovima 13. krajiške brigade i udarnog NOP odreda za smjenu i posjedanje položaja Orahovljani - Kragljevići i Prisoje - Marčete

📜 Izvještaj Štaba 39. NOU divizije od 27. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvu divizije od 28. marta do 13. aprila

📜 Brojno stanje ljudstva, oružja, municije, komore, materijala za vezu i minerske opreme Udarnog NOP odreda 39. NOU divizije na dan 27. aprila 1944. godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 15. krajiške brigade 39. divizije od 29. aprila 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizaciji partijskog rada

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 30. aprila 1944. Štabu 15. krajiške brigade da sa jednim bataljonom napadne četnike na sektoru Tramošnia - Sokolovo

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 2. maja 1944. štabovima 15. krajiške brigade, 1. bataljona 13. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravca Banja Luka - Sitnica

📜 Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 5. maja 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvu od septembra 1943. do 1. maja 1944. godine

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 13. maja 1944. Štabu 5. korpusa. NOVJ o borbi kod Sitnice

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 18. maja 1944. štabovima 4. i 39. divizije za pregrupisanje jedinica i dejstvo u zapadnoj Bosni

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 19. maja 1944. Štabu 15. krajiške brigade za zatvaranje pravca Banja Luka - Sanski Most i za utvrđivanje položaja prema Banjoj Luci 

📜 Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 25. maja 1944. štabovima 15. i 16. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda za zatvaranje pravaca od Prijedora i Banje Luke ka Sanskom Mostu i za odbranu Sokolova i Kozica od četnika

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 26. maja 1944. Štabu 39. divizije za zatvaranje pravaca prema Ribniku, Ključ - Paunovac i Ključ - Crkveno

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 29. maja 1944. štabovima 16. krajiške brigade i 2. bataljona 13. krajiške brigade za posjedanje položaja Busije - Kik - Grič - Vučja poljana - Uvala

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 31. maja 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima Divizije u maju

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ 0 borbi kod Ribnika i rasporedu Divizije

📜 Obavještenje Štaba 39. NOU divizije od 1. juna 1944. potčinjenim jedinicama o novim taktičkim postupcima neprijatelja u borbi i zahtjev za bolju organizaciju službe veze

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 3. juna 1944. štabovima 4. i 39. divizije za opšti napad na neprijatelja

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 6. juna 1944. štabovima brigade za postavljanje na liniju Dimitor - Ubavići - Markovići - Vojvodići

📜 Izvještaj Štaba 15. krajiške NOU brigade od 7. juna 1944. Štabu 39. NOU divizije o rasporedu i aktivnosti brigade na širem rejonu Sanskog Mosta

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. juna 1944. Štabu 39. divizije o osnovnim zadacima 16. krajiške brigade u vezi s njenim prebacivanjem na drvarski sektor

📜 Izvještaj Štaba 15. krajiške NOU brigade od 10. juna 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi sa četnicima u rejonu Ivanjske i o rasporedu brigade

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 13. juna 1944. Štabu 39. divizije za aktiviziranje snaga na sektoru Banja Luka - Mrkonjić-Grad

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 29. juna 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima brigade

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 3. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima tokom juna u srednjem dijelu zapadne Bosne

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 16. jula 1944. štabovima 13. krajiške brigade i Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda za zatvaranje pravaca koji vode od Jajca i Mrkonjić-Grada ka Glamoču

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu 39. NOU divizije o rasporedu i dejstvu 1. i 2. bataljona i Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda na prostoru Baraći - Livadek, Lipovac - Bjelovina i Došlovi - Jovići

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 21. jula 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Trnovo - Sipovo

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 4. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na Bosanski Petrovac

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 7. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u zapadnoj Bosni u julu

📜 Izvještaj Štaba 16. krajiške brigade od 7. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na Crljivicu i Oštrelj

📜 Izvještaj Štaba 16. krajiške brigade od 8. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi kod Drvara

📜 Izveštaj Politodela 39. NOU divizije od 10. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske, i skojevske organizacije u 16. krajiškoj brigadi

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 12. avgusta 1944. štabovima 15. krajiške brigade i Zmijanjskog NOP odreda da se njihove jedinice prebace na sektor Han-Kola i zatvore komunikaciju Banja Luka - Sitnica

📜 Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi na prostoru Klupe. Bošnjaci i Han-Kola

📜 Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o situaciji na prostoru Banja Luka - Han-Kola

📜 Izvještaj Štaba 16. krajiške brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na neprijateljsku kolonu kod Oštrelja

📜 Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 20. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoru Krupa - Han-Kola

📜 Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 23. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi protiv četnika kod Han-Kola

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 25. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o napadu na neprijateljsku kolonu na komunikaciji Jajce - Donji Vakuf

📜 Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 25. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi kod Han-Kola

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. avgusta 1944. Štabu 39. divizije da zatvori pravce od Banje Luke ka Prijedoru i da izvrši demonstrativan napad na Banju Luku

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 30. avgusta 1944. štabovima potčinjenih jedinica za rušenje komunikacija i napad na neprijateljske garnizone u dolini Vrbasa i Vrbanje

📜 Izvještaj Štaba 15. krajiške brigade od 31. avgusta 1944. Štabu 39. NOU divizije o borbi protiv četnika na prostoru Pervana

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 1. septembra 1944. Štabu 15. krajiške brigade za sadejstvo s jedinicama 4. NOU divizije i grupom kozarskih NOP odreda u napadu na Prijedor

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 6. septembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o aktivnosti Divizije u avgustu na prostoriji Bosanske krajine

📜 Zapovijest Štaba 39. NOU divizije od 18. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na Banju Luku

📜 Izvještaj štaba 13. krajiške brigade od 24. septembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o rezultatima napada na Banju Luku

📜 Saopštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 25. septembra 1944. štabu 39. divizije o rezultatima borbe za Banju Luku

📜 Brojno stanje ljudstva i naoružanja 16. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 30. septembra 1944. godine

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 1. oktobra 1944. Štabu 39. divizije za dejstva na sektoru Banje Luke i Bosanskog Novog

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 2. oktobra 1944. Štabu 39. divizije da 8. i 15. krajišku brigadu popuni ljudstvom iz Grupe Kozarskih NOP odreda

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 4. oktobra 1944. štabovima za dejstva 39. divizije na području Bosanske krajine i za pokret 4. divizije prema Donjem Vakufu

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 15. krajiške brigade 39. NOU divizije od 9. oktobra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 13. oktobra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na području Banje Luke

📜 Naredba Štaba 39. NOU divizije od 19. oktobra 1944. o formiranju pratećih četa u brigadama

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 22. oktobra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za dejstva protiv četnika na širem području Banje Luke

📜 Mesečni izveštaj zamenika političkog komesara Podgrmečkog NOP odreda od 30. oktobra 1944. Okružnom komitetu KPJ za Pod-grmeč i političkom komesaru 39. NOU divizije o organizacionom stanju i partijsko-političkom radu

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i ostale opreme 16. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i ostale opreme 16. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 13. krajiške brigade 39. NOU divizije od 2. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPH za Bosansku krajinu o organizacionom stanju, političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 7. novembra 1944. Štabu 16. krajiške brigade da se s čitavim rukovodećim kadrom brigade i boračkim sastavom, prekaljenim u oslobodilačkoj borbi, stavi na raspolaganje Odjeljenju za zaštitu naroda Bosne i Hercegovine

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske divizije da formira svoj artiljerijski division i da 70 artiljeraca uputi 39. diviziji

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na području Banje Luke, Kostajnice i Bosanske Krupe

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 10. novembra 1944. Štabu Srednjobosanske divizije da formira svoj artiljerijski division i da 70 artiljeraca uputi 39. diviziji

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u oktobru na području Banje Luke, Kostajnice i Bosanske Krupe

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 13. krajiške brigade 39. NOU divizije od 27. novembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj Brigadi

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na području Mrkonjić-Grada i Banje Luke

📜 Izvještaj Štaba 13. krajiške brigade od 28. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na području Mrkonjić-Grada i Banje Luke

📜 Izvještaj Štaba 20. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Bosanska Dubica - Lijevče polje

📜 Izvještaj Štaba 20. krajiške brigade od 29. novembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima na sektoru Bosanski Novi - Bosanska Dubica - Lijevče polje

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. o stavljanju Drvarsko-petrovačkog i Podgrmečkog NOP odreda pod komandu 39. divizije

📜 Naređenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 30. novembra 1944. o stavljanju Drvarsko-petrovačkog i Podgrmečkog NOP odreda pod komandu 39. divizije

📜 Izvještaj Podgrmečkog NOP odreda od 3. decembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o dejstvima izvedenim na sektoru Bosanska Krupa - Bosanski Novi

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 6. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na sektoru Banja Luka - Kotor-Varoš

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 11. decembra 1944. štabovima 15. krajiške brigade, Zmijanjskog i Pljevskog NOP odreda za dejstva na području Mrkonjić-Grada

📜 Naređenje Štaba 39. NOU divizije od 12. decembra 1944. Štabu 15. krajiške brigade o rasformiranju Mrkonjićko-pljevskog NOP odreda

📜 Naredba Uprave podoficirskog kursa 39. NOU divizije od 14. decembra 1944. o organizaciji i radu ovog kursa

📜 Izveštaj Politodela 39. NOU divizije od 14. decembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske i skojevske organizacije 20. krajiške brigade

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 19. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju službe veze

📜 Instrukcija Štaba 39. NOU divizije od 20. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za borbu protiv četnika

📜 Izvještaj Štaba Podgrmečkog NOP odreda od 22. decembra 1944. Štabu 39. NOU divizije o akcijama na prostoru Bosanska Krupa - Bosanski Novi

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 27. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima na prostoru Banje Luke, Bosanskog Novog i Kostajnice

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 27. decembra 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju službe veze

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o organizaciji i stanju artiljerije

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara 20. krajiške brigade 39. NOU divizije od 3. januara 1945. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu o stanju i radu partijske organizacije u Brigadi

📜 Izveštaj političkog komesara 1. artiljerijskog diviziona od 20. januara 1945. političkom komesaru 39. NOU divizije o stanju i političkom, kulturno-prosvetnom, partijskom i omladinskom radu u Divizionu

📜 Organizacioni referat sekretara organizacije KPJ 13. udarne brigade 39. NOU divizije na brigadnoj partijskoj konferenciji od 22. januara 1945. godine

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 25. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o dejstvima u Bosanskoj krajini

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 25. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju i radu službe veze

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 26. januara 1945. Štabu 5. korpusa NOVJ o stanju ubojne spreme

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara 20. krajiške udarne brigade od 28. januara 1945. političkom komesaru 39. NOU divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Brojno stanje ljudstva i naoružanja 15. krajiške brigade 39. NOU divizije na dan 30. januara 1945. godine

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara 13. udarne brigade od 31. januara 1945. političkom komesaru 39. NOU divizije o stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Prijedor Ključ 15. krajiška udarna brigada Pljevlja Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Travnik 4. krajiška divizija NOVJ Vilus 14. srednjobosanska udarna brigada Centralni komitet KPJ Zasede u oslobodilačkom ratu 13. krajiška udarna brigada Hrvatska Kostajnica Nikšić Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Ribnički partizanski odred Omladina u ratu 3. gorski zdrug (NDH) Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bihać Sarajevska operacija Laktaši 53. srednjobosanska divizija NOVJ Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Kozara u oslobodilačkom ratu Četnička golgota 20. krajiška udarna brigada SKOJ Drvar Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Borbe u Sloveniji 1945. 8. krajiška brigada Banja Luka 11. krajiška divizija NOVJ 6. krajiški (zmijanjski) partizanski odred Aleksandrovac Sanski Most Samobor Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Druga banjalučka operacija Glamoč 373. legionarska divizija Tiger Saradnja četnika sa NDH Bosanski Petrovac 181. pešadijska divizija Diverzije u oslobodilačkom ratu Mrkonjić Grad 7. SS divizija Prinz Eugen 28. slavonska divizija NOVJ Gornji Vakuf Završne operacije u Jugoslaviji 16. krajiška udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Kozarska Dubica Topusko Bosanska Kostajnica Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1945. 11. krajiška udarna brigada 10. krajiška divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Bosanski Novi Mlinište Kozarski partizanski odred Bosanska Gradiška Trnovo 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Bosanska Krupa Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Jajce Bitka za Prijedor 1944. Donji Vakuf