Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Ribnički partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 9. 1941. Po naređenju Štaba Drvarske brigade, gerilski odredi sreza Ključ reorganizovani u Ribnički bataljon -Soko- Drvarske brigade.

⚔️ 0. 10. 1941. Po naređenju GŠ NOP odreda za BiH, objedinjavanjem jedinica Sreskog štaba za Jajce i 1 (Banjalučke) partizanske čete za Bos krajinu, formiran 3. krajiški (Jajački) NOP odred. U njegov sastav je ušao četnički bataljon -Kočić-, a kasnije su ušli i Ribnički partizanski bataljon -Soko- i Glamočki partizanski bataljon -Budućnost-.

⚔️ 0. 4. 1943. U rejonu Ključa, po naređenju Štab 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, u sastavu 10. udarne divizije formiran Ribnički NOP odred.

⚔️ 17. 7. 1943. Delovi 4. udarne divizije 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (6 bataljona) napali u utvrđenom Ključu ojačani 1. bataljon domobranskog 10. pešadijskog puka i oko 70 nemačkih vojnika. Delovi Ribničkog NOP odreda neopaženo su prodrli u Ključ i iznenadili jednu četu, zarobili 159 domobrana i zaplenili 4 haubice. Zbog slabe organizacije napada i veze oni su to mesto u svitanje morali napustiti, izvukavši samo deo plena i zarobljenika. Poginuo je i komandir 3, čete 1. bataljona Ribničkog NOP odreda Trivo Latinović Garonja, narodni heroj.

⚔️ 23. 7. 1943. U s. Velečevu (na putu Ključ - s. Čađavica) ojačani 2. bataljon Ribničkog NOP odreda uništio iz zasede jednu četu nemačke 373. legionarske divizije, zaplenivši 2 mitraljeza, 6 p. mitraljeza i 40 pušaka.

⚔️ 9. 8. 1943. Delovi 6. krajiške udarne brigade i Ribničkog NOP odreda 4. udarne divizije NOVJ rasterali jednu četničku brigadu i zauzeli Mrkonjić-Grad, koji je prethodnog dana bila napustila domobranska posada.

⚔️ 23. 8. 1943. U rejonu Ključ-Mrkonjić-Grad, po naređenju Štaba 2, bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od Ribničkog NOP odreda formirana 13. krajiška udarna brigada 10. udarne divizije NOVJ, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 0. 12. 1943. Ma pl. Manjači, u borbi protiv nemačkih vojnika poginuo komandir čete Ribničkog NOP odreda Rade Jovanić, narodni heroj.

⚔️ 26. 3. 1944. Na području San. Most - Ključ - Banja Luka, po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Sanskog i Ribničkog NOP odreda formirana 15. krajiška udarna brigada 39. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 24. 7. 1944. Kod s. Veleševa i s. Klokotovca (na putu Ključ-Mrkonjić-Grad) Ribnički NOP odred napao nemačko-ustašku kolonu i naneo joj gubitke od oko 60 mrtvih vojnika.

Dokumenti

📜 Obavještenje Štaba Drvarske brigade od 10 septembra 1941 god. Štabu Ribničkih partizanskih odreda o formiranju Štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu

📜 Izvještaj Štaba Ribničkih NOP odreda od 12 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o borbama kod Mliništa i nestašici municije

📜 Naređenje Štaba Drvarske brigade od 14 septembra 1941 god. Štabu Ribničkih partizanskih odreda za opkoljavanje Ključa, uputstvo o načinu utroška i dobijanja municije, i obavještenje o situaciji na drugim sektorima

📜 Pismo zamjenika komandanta partizanskih odreda za Bosansku Krajinu od 15 septembra 1941 god. Štabu Drvarske brigade o stanju na području Ribničkog bataljona

📜 Naređenje Štaba Drvarske brngade od 21 septembra 1941 god. Štabu Ribničkih partizanskih odreda za rušenje komunikacija i napad na Sntnicu i Ključ

📜 Izvještaj komande Trećeg partizanskog odreda - Manjača od 18 oktobra 1941 god. komandiru Prve čete o uspostavljanju veze sa Ribničkim odredima, saradnji sa narodnim odborima i političkom radu u pozadini

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Ribničkog NOP odreda od 3. jula 1943. godine

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 24 jula 1943 god. štabovima Ribničkog, Podgrmečkog i Drvarskog NOP odreda i Štabu Desete krajiške NOU brigade za jači pritisak na neprijateljske garnizone

📜 Pismo komandanta Četvrte NOU divizije od 25 jula 1943 god. političkom komesaru Divizije o akciji Ribničkog NOP odreda, Osme i Desete NOU brigade i uputstvo za formiranje NOP odreda u Cazinskoj Krajini

📜 Izvještaj Štaba Ribničkog NOP odreda od 25 jula 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o akciji izvedenoj u selu Velečevu i pokretu neprijatelja u pravcu Previje

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 26 jula 1943 god. Štabu Desete divizije za veću aktivnost na terenu i obavještenje o izvedenim akcijama Podgrmečkog i Ribničkog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Ribničkog NOP odreda od 14 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica i daljim namjerama

📜 Naređenje Štaba Četvrte NOU divizije od 19 avgu'ta 1943 pod. Štabu Šeste i Osme krajiške brigade i Ribničkog NOP odreda za organizaciju i sprovođenie mjera obezbeđenja

📜 Izvještaj Štaba Ribničkog NOP odreda od 19 avgusta 1943 god. i Štabu Četvrte divizije o izvedenoj akciji na četnike i zauzimanju novih položaja

📜 Izvještaj Štaba Ribničkog NOP odreda Štabu Četvrte NOU divizije o akcijama izvedenim u vremenu od 28 jula do 12 avgusta 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Ribničkog odreda od 31 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte NOU divizije o rasporedu jedinica i izvedenim akcijama

📜 Naređenje Štaba Petog korpusa NOVJ od 22 decembra 1943 god. Štabu Ribničkog NOP odreda da se prebaci na prostoriju Čađavica - Podbrdo

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Drvarska brigada Ključ Mrkonjić Grad Zarobljenici u ratu 8. krajiška brigada 4. krajiška divizija NOVJ Ustanak u NDH 6. krajiška udarna brigada 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) 3. krajiški partizanski odred Četnici u ustanku Četnički odred Petar Kočić 10. krajiška divizija NOVJ Narodni heroji Jugoslavije Politički komesari u NOR-u Sanski Most Mlinište 10. krajiška udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu 13. krajiška udarna brigada 15. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Glamoč Saradnja partizana i četnika 1941. Zasede u oslobodilačkom ratu Jajce 373. legionarska divizija Tiger 39. krajiška divizija NOVJ Cazin Narodno oslobodilački odbori Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941.