Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Cazin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 57 hronoloških zapisa, 90 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. U selima opštine Bosanska Bojna (kod Cazina) ustaše pobile oko 1.700 Srba (ljudi, žena i dece).

⚔️ 13. 9. 1941. Iz sela Stijene, Miostraha i Pištalina (kod Cazina) ustaše ubile preko 200 lica (uglavnom žene i decu).

⚔️ 22. 9. 1941. Na području žand. st. Tržačka Raštela (kod Cazina) oko 200 ustaša i 100 domobrana iz 11. pešadijskog puka pobili oko 460 Srba.

⚔️ 9. 11. 1941. Tri čete 2. bataljona Komande NOP odreda za Kordun i Baniju napale i razoružale posadu žand. st. Johovica (kod Cazina). Zaplenjeno 7 pušaka.

⚔️ 10. 11. 1941. U s. Johovici (kod Cazina) jedinice 2. bataljona Komande NOP odreda Korduna i Banije savladale posadu žand. st. i zapalile arhivu.

⚔️ 30. 1. 1942. U s. Tržačkoj Rašteli (kod Cazina) delovi kordunaškog NOP odreda razoružali do mobrane i žandarme i zaplenili 35 pušaka.

⚔️ 1. 3. 1942. Delovi Banijskog i Kordunaškog NOP odreda napali ustaško-domobransku posadu u Vrnograču (kod Cazina). Zbog slabog sadejstva jedinica napad nije uspeo. Naši gubici su 16. poginulih, među kojima i politički delegat voda u 3. bataljonu Kordunaškog NOP odreda Đuro Bajić, narodni heroj.

⚔️ 4. 6. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda izvršili napad na ustaše u s. Vrnograču (kod Cazina). Neprijatelj je imao oko 100 vojnika izbačenih iz stroja, a partizanske jedinice su imale 9 mrtvih i 1 ranjenog.

⚔️ 26. 7. 1942. U Podgrmeču, na sastanku predstavnika Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i štabova 1. i 2. krajiškog, Banijskog i 1. i 2. kordunaškog NOP odreda, usklađena dejstva i razrađen plan saradnje jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske. Između ostalog, predviđeno je zajedničko čišćenje neprijateljskih uporišta u Cazinskoj krajini.

⚔️ 18. 8. 1942. Politički komesar 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio direktivno pismo političkim komesarima podređenih jedinica: raskrinkati rad izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, četnika Draže Mihailovića i rukovodstva HSS; preduzeti akcije širih razmera protiv okupatora, ustaša, domobrana i četnika u cilju proširenja i povezivanja slobodne teritorije Like, Korduna, Cazinske krajine i Banije.

⚔️ 2. 9. 1942. Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, u cilju prikrivanja priprema za napad na Jajce, ojačana 3. krajiška NOU brigada preko r. Une upala u Cazinsku krajinu, gde je posle dvodnevnih borbi zauzela Cazin i 14 okolnih sela. U borbi je ranjeno 70, a poginulo preko 100 domobrana, ustaša i milicionera. Ta diverzija je izazvala angažovanje jakih delova ustaške Ličke brigade, domobranske 1. brdske divizije i po jednog nemačkog oklopnog i inžinjerijskog bataljona ali -u prazno-.

⚔️ 29. 10. 1942. Jedinice 2. i 4. hrvatske NOU brigade napale ustaška i domobranska uporišta u selima Rakovici, Jelovu Klancu, Čatrnji, Bliznici, Oštarskim stanovima, Luketić-Selu i Poljanku i na brdu Lisini. Pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 28 ranjenih, one su se morale povući zbog dolaska ustaških i domobranskih ojačanja iz Bihaća, Slunja i Cazina.

⚔️ 0. 11. 1942. U Bihaću održana oblasna konferencija KPJ za Bos. Krajinu. Između ostalog, upotpunjen je Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu (od 5. na 11 članova) i u cilju objedinjavanja rada partijskih organizacija u Cazinskoj krajini (do tada u sastavu OK KPJ za Karlovac i Podgrmeč), formiran OK KPJ za Bihać.

⚔️ 2. 11. 1942. Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

⚔️ 6. 11. 1942. Delovi 8. hrvatske NO brigade i 6. krajiške NOU brigade ušli u Cazin, koji su delovi ustaške 4. brigade u panici napustili.

⚔️ 10. 11. 1942. Naređenjem VŠ NOV i POJ ukinuta Škola za vojne rukovodioce 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (ranije: Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu). Njeni kursevi za komandire četa i komandante bataljona i omladinski vojno-politički kursevi u s. Jasenici, Drvaru i Cazinu uključeni su u sastav Vojne škole NOV i PO Jugoslavije.

⚔️ 0. 12. 1942. Na velikom narodnom zboru u Cazinu govorio vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito. Između ostalog, on je prvi put javno izjavio da se zove Josip Broz i da je radnik, Hrvat iz Zagorja.

⚔️ 11. 12. 1942. Šef Privremenog upravnog odseka pri VŠ NOV i POJ naredio Komandi mesta Cazin da na svom području izvrši popis vojnih obveznika.

⚔️ 28. 12. 1942. U Cazinu, od novih boraca iz Cazinske krajine i 3. bataljona 6. krajiške NOU brigade, formirana 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 2. 4. 1943. Drugi bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ zauzeo Bužim (kod Cazina).

⚔️ 11. 5. 1943. Naredbom VŠ NOV i POJ reorganizovan 1. bosanski udarni korpus NOVJ, te od njega formirana dva korpusa: 1. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 5. udarna divizija NOVJ, Birčanski i Majevički NOP odred, a bile mu potčinjene i 1. i 2, vojvođanska NOU brigada, koje su se nalazile u istočnoj Bosni) i 2. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 4, 10. i 11. divizija NOVJ; ova poslednja bila u formiranju). Za operativno područje 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ određena je istočna Bosna, a za operativno područje 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ - srednja i zapadna Bosna (bez Cazinske krajine).

⚔️ 16. 6. 1943. Osma krajiška udarna brigada Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ razbila manju žandarmerijsko-domobransku posadu i zauzela Bužim (kod Cazina).

⚔️ 13. 8. 1943. Treći domobranski brdski puk napustio V. Kladušu i povukao se u Cazin. Na putu ga je napala 3. brigada 8. divizije NOVJ i nanela mu gubitke od 304 mrtva, ranjena i zarobljena.

⚔️ 13. 8. 1943. Treća udarna brigada 8. divizije NOVJ napala delove domobranskog 3. brdskog puka u momentu kada su napuštali V. Kladušu i povlačili se ka Cazinu. Neprijatelj je imao 16 mrtvih, 10 ranjenih i 276 zarobljenih vojnika, 4 oficira i 3 lekara. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 8. 9. 1943. Po naređenju štaba 2. bosanskog korp isa NOVJ, od jezgra iz 8. krajiške udarne brigade i od mobilisanog ljudstva iz okoline Cazina, formiran Cazinski NOP odred.

⚔️ 14. 11. 1943. Jedinice 7. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsko uporište Cazin, koje su branili 2. bataljon domobranskog 1. lovačkog puka, 80 žandarma i manji broj nemačkih vojnika. Mesto je zauzeto oko 13 časova, ali su ubrzo iz Bihaća prodrli delovi nemačke 373. legionarske divizije i ustaško-domobranske snage. Neprijatelj je imao 107 mrtvih, 50 ranjenih i 321 zarobljenog, a 7. divizija 15 mrtvih, 60 ranjenih i 4 nestala.

⚔️ 2. 2. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran štab Unske operativne grupe. On treba da rukovodi dejstvima jedinica u Cazinskoj krajini.

⚔️ 4. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava sporazum koji je predstavnik 4. korpusa NOVJ utanačio sa Huskom Miljkovićem, komandantom muslimanske milicije u Cazinskoj krajini, u vezi sa prelaskom ovoga na stranu NOVJ; daje direktivu da se u jedinice pod komandom Huske Miljkovića uputi dovoljno rukovodećeg kadra, nastojeći da to budu muslimani (ukoliko ih nema dovoljno, tražiti ih od Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ).

⚔️ 8. 2. 1944. Od Cazinskog NOP odreda u V. Kladuši, po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, formirana 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe.

⚔️ 9. 2. 1944. Kod s. Skokova (blizu Cazina) delovi 1. muslimanske brigade Unske operativne grupe napali i razbili neprijateljsku kolonu iz sastava nemačke 373. legionarske divizije. Neprijatelj je imao 8 mrtvih, 12 ranjenih i 7 zarobljenih vojnika, a zaplenjeno mu je: 2 minobacača, 3 mitraljeza, 17 pušaka i automata, 40.000 metaka, 150 mina i druga oprema.

⚔️ 19. 2. 1944. Cazinski partizanski bataljon Unske operativne grupe otpočeo dvodnevno razoružavanje žandarmerijske posade iz Cazina koja se povlačila prema s. Ostrošcu. Zarobljen je 31 žandarm, a zaplenjeni su 2 p. mitraljeza, 22 puške, 2 pištolja, 150.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 27. 2. 1944. Naredbom Štaba 4. korpusa NOVJ obnovljena Komanda Bihaćkog vojnog područja (obuhvatila srezove Bihać i Cazin).

⚔️ 0. 3. 1944. U Cazinskoj krajini, na inicijativu NO fronta, održana konferencija islamskih verskih starešina na kojoj su osuđeni zločini ustaša.

⚔️ 0. 3. 1944. Formiran ONO odbor za Cazinsku krajinu.

⚔️ 0. 3. 1944. Po odluci CK KPH formiran OK KPH za Cazinsku krajinu.

⚔️ 2. 3. 1944. U Cazinskoj krajini, po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, od Cazinskog, Šturličkog, Tržačkog i Bihaćkog partizanskog bataljona formirana 2. muslimanska brigada Unske operativne grupe.

⚔️ 15. 3. 1944. U Cazinskoj krajini, po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, formiran Krajiški (muslimanski) NOP odred Unske operativne grupe.

⚔️ 8. 4. 1944. Otpočeo trodnevni napad delova 7. udarne i 8. divizije NOVJ i Unske operativne grupe na Cazin, koji su branili ustaški 8. bataljon, jedan bataljon nemačke 373. legionarske divizije i delovi 10. ustaškog bataljona. Usled prodora nemačkih i ustaškodomobranskih snaga iz Bihaća i s. Ostrošca i njihovog spajanja s posadom u Cazinu, napad je 11. aprila obustavljen. Ustaško-nemačke snage imale su 198 mrtvih, 153 ranjena i 15 zarobljenih vojnika, a jedinice NOVJ - 35 mrtvih, 151 ranjenog i 4 nestala borca.

⚔️ 3. 5. 1944. U rejonu s. Barska - s. Skokovi - s. Mrcelje delovi nemačke 373. legionarske divizije i ustaše iz Cazina napali 2. udarnu brigadu 7. udarne divizije NOVJ, ali su, posle šestočasovne borbe, odbačeni u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 15 ranjenih vojnika, a jedinice 2. brigade - 5 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 5. 1944. Otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke i nemačke 373. legionarske divizije, nemačkog 1. rezervnog lovačkog i 92. motorizovanog puka, nemačkog 55. brdskog izviđačkog bataljona, domobranske 3. brdske i 8. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnika na jedinice 4. korpusa NOVJ u Cazinskoj krajini, na Kordunu i u Baniji. U borbama do 30. maja jedinice 4. korpusa NOVJ su uspele da odbace neprijateljske snage prema Bihaću, s. Otoci, Dvoru na Uni, Kostajnici, Sunji, Petrinji, Karlovcu, s. Generalskom Stolu i s. Tounju. Neprijatelj je imao oko 1200 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 47 mrtvih, 310 ranjenih i 6 nestalih boraca.

⚔️ 24. 5. 1944. Kod s. Bos. Bojne (blizu Cazina), u borbi protiv nemačkih vojnika, poginuo zamenik komandanta bataljona 1. muslimanske brigade Unske operativne grupe Ibrahim Mržljak, narodni heroj.

⚔️ 5. 6. 1944. Grupa od 12 savezničkih aviona bombardovala neprijateljski garnizon Cazin. Poginuo je veći broj građanskih lica i vojnika.

⚔️ 29. 6. 1944. Kod s. G. Koprivne 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe, posle petočasovne borbe, odbila napad ustaša iz Cazina i prinudila ih na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 50 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 9. 7. 1944. U Cazinskoj krajini izašao prvi broj lista -Bratstvo-. Izdavao ga je Štab Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ.

⚔️ 22. 7. 1944. Jedinice Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ otpočele napad na ustaško uporište u s. Pećigradu. U borbama do 24. jula neprijateljska pojačanja iz Cazina su uspela da prodru u Pećigrad i da se sa posadom posle toga izvuku prema Cazinu.

⚔️ 0. 8. 1944. Po naređenju Štaba Unske operativne grupe, od novodošlih boraca sa područja Cazinske krajine ponovo formiran Krajiški (muslimanski) NOP odred.

⚔️ 13. 9. 1944. Prva udarna brigada 8. udarne divizije i 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe, u sadejstvu sa 2. udarnom brigadom 8. udarne divizije i 2. muslimanskom brigadom Unske operativne grupe, zauzele Cazin, koji je branio 5. bataljon 8. ustaške brigade. Neprijatelj je imao 273 mrtva, 90 ranjenih i 276 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 2 haubice, 2 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 167 pušaka i druga ratna oprema. Gubici jedinica NOVJ: 14 mrtvih i 44 ranjena borca.

⚔️ 15. 9. 1944. Jedinice 1. udarne i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ napale ustaško uporište u s. Vagancu (kod Bihaća). Posle osmočasovne borbe one su se, zbog dolaska pojačanja iz Bihaća i Cazina, morale povući.

⚔️ 1. 10. 1944. U Privrednom odeljenju ZAVNOH-a otpočela trodnevna konferencija agronoma i poljoprivrednih stručnjaka Korduna, Banije, Pokuplja, Like, Cazinske krajine i Gorskog kotara. Na konferenciji, kojoj je prisustvovalo 65 delegata, raspravljalo se o jedinstvenom planu za obnovu poljoprivrede na oslobođenom području.

⚔️ 25. 10. 1944. Kod Čungar brda i s. Slatina (blizu Cazina) delovi Unske operativne grupe iz zasede napali nemačke kolone i naneli im ugbitke od oko 12 mrtvih i 15 ranjenih vojnika i oficira.

⚔️ 26. 10. 1944. U Glini, pod rukovodstvom sekretara ZAVNOH-a otpočela konferencija predsednika i sekretara okružnih NO odbora Banije, Korduna, Pokuplja, Like i Cazina, kao i delegata iz sreskih NO odbora sa područja okruga Banije, Korduna i Cazina. Na konferenciji, koja je trajala dva dana, razmotrena je opšta politička situacija u zemlji i postavljeni su zadaci NO odborima.

⚔️ 8. 11. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 1. udarne i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ, 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ i Unske operativne grupe zauzele Cazin u kome su se branili delovi nemačke 373. legionarske divizije, jedna ustaška četa, 50 nemačkih vojnika i 16 žandarma. Neprijatelj je imao 722 vojnika i oficira izbačena iz stroja a 267 ih je zarobljeno. Zaplenjeno: 3 minobacača sa 139 mina, 23 p. mitraljeza, 25 automata, 341 puška, 225 bombi, 64.000 metaka i druga oprema. Jedinice NOVJ su imale 51 mrtvog i 244 ranjena borca.

⚔️ 12. 11. 1944. Na liniji s. Osredak - Čungar - Brdo - s. Gnjilovac 1. udarna brigada 8. udarne divizije NOVJ i 1. brigada Unske operativne grupe odbile napad ustaša i delova nemačke 373. legionarske divizije iz s. Ostrošca (kod Cazina).

⚔️ 13. 11. 1944. U rejonu s. Mutnika, s. Trstovca, s. D. Gate i s. Ostrošca (kod Cazina) nemačke i ustaške snage iz s. Vaganca i s. Ostrošca napale 1. i 2. brigadu 8. udarne divizije NOVJ i, odbacivši ih, zauzele Cazin.

⚔️ 17. 11. 1944. Kod s. Skokova (na komunikaciji Cazin-Pećigrad) 2. brigada Unske operativne grupe odbila napad delova nemačke 392. legionarske divizije, nanevši im gubitke od 10 mrtvih i 18 ranjenih vojnika

⚔️ 22. 12. 1944. Jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ i 2. brigade Unske operativne grupe napale Cazin i s. Gnjilovac, u kojima su se branili delovi nemačke 373. legionarske divizije i ustaše. Posle obostranih napada i protivnapada, uz obostrane velike gubitke, jedinice NOVJ su se povukle, zaplenivši 1 minobacač sa 40 mina, 4 p. mitraljeza, 2 tromblona sa 100 mina, 30 pušaka, 30. metaka, 200 bombi i drugu opremu.

⚔️ 0. 2. 1945. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku rasformirani Štab Unske operativne grupe NOVJ i 1. i 2. muslimanska NO brigada, a u Cazinskoj krajini formirani Muslimanska brigada 8. udarne divizije NOVJ i Krajiški (muslimanski) NOP odred.

Dokumenti

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Slunj od 24. septembra 1941. o progonu i zlostavljanju Srba od strane muslimana-ustaša na području Cazina, Bihaća i Velike Kladuše

📜 Izveštaj Zapovjedništva 3. oružničke pukovnije od 25. septembra 1941. ravnateljstvu za javni red i sigurnost o situaciji na svome području, streljanim u Doboju, ubijenim na području Cazina i zločinima u Bravskom

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od septembra 1942 god. o čišćenju neprijateljskih uporišta između Bihaća, Krupe i Cazina

📜 Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 4 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu na Spahiće, Jezero, Srbljane, Brkiće, Cazin i Ostrožac 1 o brojnom stanju i naoružanju brigade

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 5 septembra 1942 god. Štabu odreda o rezultatu napada na Cazin

📜 Obavještenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 9 septembra 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda o borbama na Manjači i u Cazinskoj Krajini i o formiranju Četvrte krajiške NOU brigade

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. septembra 1942. Štabu 1. operativne zone za pripremu operacija na sektoru Bihać - Slunj - Velika Kladuša - Cazin

📜 Zapovijest komandanta 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske iz prve polovine novembra 1942. Prvoj, 2. i 4. brigadi za napad na neprijateljski garnizon u Slunju i Cazinu

📜 Izvještaj Zapovjedništvu ustaške vojnice od 5 studenog 1942 god. o evakuaciji ustaško-domobranskih posada iz Bužima, Cazina, Vranograča i još nekih mjesta pred napadima jedinica NOV

📜 Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 6 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Bosanske Krupe i bjekstvu neprijatelja iz Cazina

📜 Izvještaj štaba Četvrte NOU i Osme NO brigade Hrvatske od 7 studenog 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Cazina

📜 Izvještaj štaba Osme NO brigade od 16 studenog 1942 god. o učešću brigade u oslobođenju Bihaća, Cazina, Cetingrada i Slunja

📜 Naređenje Moše Pijade od 11 decembra 1942 god. Komandi mesta Cazin da na svom području izvrši popis vojnih obveznika

📜 Izveštaj šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 decembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o političkom stanju na području srezova Cazin i Bosanska Krupa

📜 Odgovor Hamdije Omanovića početkom lipnja 1943 god. kotarskom pretstojniku u Cazinu u vezi s pozivom na predaju

📜 Poziv na predaju koji je kotarski pretstojnik u Cazinu uputio komandantu Osme krajiške NOU brigade početkom lipnja 1943 godine

📜 Pismo komandanta Četvrte NOU divizije od 25 jula 1943 god. političkom komesaru Divizije o akciji Ribničkog NOP odreda, Osme i Desete NOU brigade i uputstvo za formiranje NOP odreda u Cazinskoj Krajini

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 25 avgusta 1943 god. Štabu Grmečke operativne grupe za formiranje Cazinskog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Velika Kladuša - Cazin

📜 Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 8 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju odreda

📜 Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 10 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru Cazinske Krajine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa da Cazinski NOP odred stavi pod svoju komandu

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Cazinskog NOP odreda o značaju formiranja odreda, njegovoj ulozi i zadacima

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 2 oktobra 1943 god. zamjeniku komandanta Četvrte NOU divizije za prebacivanje Osme brigade na prostoriju Cazinske Krajine

📜 Naređenje Štaba Petog NOU korpusa od 30 oktobra 1943 god. Štabu Cazinskog NOP odreda da uputi dio boraca u Osmu brigadu i da povremeno šalje izvještaje Štabu korpusa

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 17 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Cazin

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 21 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Cazin i Strugu

📜 Obavještenje Štaba Petog korpusa NOV Jugoslavije od 1 novembra 1943 god. Štabu Cazinskog NOP odreda o ulaženju odreda u sastav korpusa i naređenje za mobilizaciju ljudstva

📜 Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 8 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da nastave sa čišćenjem muslimanske milicije Huske Miljkovića na pravcu Cazin - Bihać

📜 Pismo Štaba Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 11 studenog 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije da prilikom napada na Cazin vrši pritisak na neprijatelja na liniji Ostrožac - Bosanska Krupa - Otoka

📜 Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 13 studenog 1943 god. podređenim jedinicama i jedinicama ojačanja za napad na Cazin

📜 Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 14 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Cazin

📜 Nedeljni izvještaj Velike župe Krbava i Psat od 19 novembra 1943 god. o borbama i situaciji na području Cazin - Bihać - Bos. Krupa

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o čišćenju muslimanske milicije Huske Miljkovića na području Cazina

📜 Izvještaj Štaba Tenkovskog bataljona od 27 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o učešću u napadu na Cazin i Glinu

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 3. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone tsuV i PO Hrvatske o napaau na Cazinu

📜 Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 12. prosinca 1943. god. Štabu Cazinskog NOP odreda da spriječi prodor neprijatelju prema Bublenu i Magarčevcu

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 13. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o greškama i propustima u borbama oko Cazina i Gline

📜 Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 17. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu V. Kladuša – Topusko i V. Kladuša – Krstinja – Vojnić

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 18. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o čišćenju Cazinske Krajine od muslimanske milicije Huske Miljkovića

📜 Zapovijest Štaba Druge udarne NO brigade Osme divizije NOV Jugoslavije od 18. prosinca 1943. god. za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića u Cazinskoj krajini

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV Jugoslavije od 21. prosinca 1943. god. za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića u Cazinskoj krajini

📜 Izvještaj Štaba Druge udarne NO brigade od 21. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o čišćenju Cazinske krajine od muslimanske milicije Huske Miljkovića

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 30. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u Cazinskoj krajini u vremenu od 22. do 27. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o rezultatima čišćenja muslimanske milicije na području Cazina

📜 Izvještaj Štaba Unskog operativnog sektora od 23 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o razoružanju žandarma kod Cazina

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 23 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi kod Cazina i Skokova

📜 Zapovijest Štaba Sedme NOU divizije od 8 aprila 1944 podređenim jedinicama da zatvore pravce Otoka - Cazin i Bosanska Krupa - Cazin

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije Četvrtog korpusa NOVJ od 8 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Cazin

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 13 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na pravcima Otoka - Cazin i Bosanska Krupa - Cazin

📜 Izvještaj Štaba Unske grupe od 16 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama za Cazin

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na Cazin

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 26 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za Cazin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Trilj i odbrambene položaje kod Okučana i o borbama u Hrvatskom zagorju, na Papuku i kod Cazina, Knina i Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Voćin, Đulavec i Cazin i o borbama na Papuku, kod Ivanić-Grada, Karlovca, Ogulina i Starigrada

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama kod Ivanić-Grada, Kutine, Ogulina, Cazina, Babinog Potoka, na Papuku i Ravnoj Gori

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Kutine, Cazina, Primišlja, Zadra, Imotskog i na Krbavskom Polju

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Turopolje, Mraclin, Veliki Grdevac, Polaču, na vijadukt kod Kostajnice i o borbama kod Daruvara, Velikih Zdenaca i Cazina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Garešnice, Hercegovca, Cazina, Ogulina, Plaškog i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Kalniku, na području Banova Jaruga - Lipik - Rajić, kod Pleternice, Cazina i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama kod Varaždina, Cazina, Sinja, Virovitice i na Korčuli

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Slavonsku Požegu, Široku Kulu i Skradin i o borbama kod Križevaca, Virovitice, Petrinje i Cazina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na ustaška uporišta na liniji Janjče - Perušić - Široka Kula - Ribnik, o borbama kod Cazina, Plaškog i na otoku Braču i Korčuli

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Novi Marof, i o borbama kod Ivanić-Grada, Ogulina, Cazina, i na komunikaciji Knin - Srb

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanić-Grad, Horvate, Vrhovine, na spoljnu odbranu Petrinje i o borbama kod Cazina, Bosiljeva i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Petrinje, Cazina, Vrhovina, Vrlike i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Bjelovara, Kostajnice, Cazina, Bosiljeva i u Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Daruvara, Karlovca, Cazina i Like

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. avgusta 1944. o borbama na području Ivanić-Grad - Kutina, Čazma - Daruvar, Cazin, Imotski, u Lici i na otoku Braču

📜 Zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 10. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Cazinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Križevce, Daruvar i Cazin, o napuštanju Hercegovca i Slavonske Požege i o borbama kod Đakova

📜 Izvještaj 1. muslimanske brigade od 17. septembra 1944. Štabu Unske operativne grupe o napadu na ustaše u Cazinu

📜 Izvještaj Štaba 8. divizije od 18. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Cazinu

📜 Izvještaj Štaba Unske grupe od 14. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama na pruzi Bihać - Bosanski Novi, o napadu na Cazin i Vaganac i o borbi kod Petrinje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin, Duvno, Aržano, Zavalu, Ravno, Neum, Slivno Ravno i o borbama u Gorskom kotaru, kod Obrovca, Klisa i Trilja

📜 Izvještaj Štaba 2. muslimanske brigade iz prve polovine novembra 1944. godine Štabu Unske operativne grupe NOVJ o napadu na Cazin

📜 Zapovijest Štaba 8. NOU divizije od 5. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Cazin

📜 Izvještaj Štaba 1. muslimanske NO brigade od 8. novembra 1944. Štabu Unske operativne grupe o osiguranju napada na Cazin

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 10. novembra 1944. Štabu 8. NOU divizije o napadu na Cazin

📜 Izvještaj Štaba 2. brigade od 10. novembra 1944. Štabu 8. NOU divizije o učešću u borbama za Cazin

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin i o borbama u Sremu, kod Zvornika, Knina, Duvna i u Hrvatskom zagorju

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. novembra 1944. o ulasku jedinica NOVJ u Cazin, o borbama na području Knina, Varaždina, Slavonskog Broda i u Gorskom kotaru

📜 Izvještaj Štaba 1. udarne brigade od 14. novembra 1944. Štabu 7. NOU divizije o obezbjeđenju napada na Cazin

📜 Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. novembra 1944. o borbama kod Knina, Posušja, Zagreba, Karlovca i Cazina

📜 Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 19. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbi kod Cazina

📜 Izvještaj Štaba 4. korpusa od 21. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Cazin

📜 Izvještaj Štaba 8. divizije od 25. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama na području Cazin - Ostrožac i Drežnik-Grad - Lipovača

📜 Izvještaj Štaba 7. divizije od 29. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Unčane, Golubovac i Zamlaču i o borbama na komunikaciji Dvor - Kostajnica i Otoka - Cazin

📜 Zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 20. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Gnjilovac i Cazin

📜 Izveštaj Operativnog odseka Komande 373. legionarske divizije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o dejstvima u operaciji »Panter«, na prostoru Dvor na Uni — Cazin — Velika Kladuša, od 10. do 22. decembra 1943. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 8. kordunaška divizija NOVJ Žene u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Lici 1942. 2. muslimanska brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Varaždin Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Bjelovar 373. legionarska divizija Tiger Trilj 7. banijska divizija NOVJ Glina Politički komesari u NOR-u Bosanska Krupa Križevci Ivanić-Grad 1. muslimanska brigada Benkovac Duvno Genocid u NDH Slunj Huska Miljković Ogulin 3. krajiška proleterska udarna brigada Daruvar Velika Kladuša Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hrvatskoj 1944. Narodni heroji Jugoslavije 4. krajiška divizija NOVJ 6. krajiška udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Hrvatsko domobranstvo Napad NOVJ na Cazin aprila 1944. Kutina Bihaćka operacija Ustanak u NDH Kninska operacija Plaški Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Petrinja 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Bihać Karlovac Korčula 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Slavonska Požega Borbe u Lici 1944. Napad NOVJ na Cazin septembra 1944. 8. ustaška brigada Ludbreg Imotski 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Brač 8. krajiška brigada 8. banijska udarna brigada 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Josip Broz Tito Ustaški zločini 1941. Diverzije u oslobodilačkom ratu Hrvatska Kostajnica Borbe u Hrvatskoj 1943. Knin Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu ZAVNOH 1. kordunaški partizanski odred Napad NOVJ na Cazin novembra 1944. Glavni štab Hrvatske Bosiljevo Sinj Virovitica