Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Cazin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 57 hronoloških zapisa, 90 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. U selima opštine Bosanska Bojna (kod Cazina) ustaše pobile oko 1.700 Srba (ljudi, žena i dece).

⚔️ 13. 9. 1941. Iz sela Stijene, Miostraha i Pištalina (kod Cazina) ustaše ubile preko 200 lica (uglavnom žene i decu).

⚔️ 22. 9. 1941. Na području žand. st. Tržačka Raštela (kod Cazina) oko 200 ustaša i 100 domobrana iz 11. pešadijskog puka pobili oko 460 Srba.

⚔️ 9. 11. 1941. Tri čete 2. bataljona Komande NOP odreda za Kordun i Baniju napale i razoružale posadu žand. st. Johovica (kod Cazina). Zaplenjeno 7 pušaka.

⚔️ 10. 11. 1941. U s. Johovici (kod Cazina) jedinice 2. bataljona Komande NOP odreda Korduna i Banije savladale posadu žand. st. i zapalile arhivu.

⚔️ 30. 1. 1942. U s. Tržačkoj Rašteli (kod Cazina) delovi kordunaškog NOP odreda razoružali do mobrane i žandarme i zaplenili 35 pušaka.

⚔️ 1. 3. 1942. Delovi Banijskog i Kordunaškog NOP odreda napali ustaško-domobransku posadu u Vrnograču (kod Cazina). Zbog slabog sadejstva jedinica napad nije uspeo. Naši gubici su 16. poginulih, među kojima i politički delegat voda u 3. bataljonu Kordunaškog NOP odreda Đuro Bajić, narodni heroj.

⚔️ 4. 6. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda izvršili napad na ustaše u s. Vrnograču (kod Cazina). Neprijatelj je imao oko 100 vojnika izbačenih iz stroja, a partizanske jedinice su imale 9 mrtvih i 1 ranjenog.

⚔️ 26. 7. 1942. U Podgrmeču, na sastanku predstavnika Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske, Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i štabova 1. i 2. krajiškog, Banijskog i 1. i 2. kordunaškog NOP odreda, usklađena dejstva i razrađen plan saradnje jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske. Između ostalog, predviđeno je zajedničko čišćenje neprijateljskih uporišta u Cazinskoj krajini.

⚔️ 18. 8. 1942. Politički komesar 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio direktivno pismo političkim komesarima podređenih jedinica: raskrinkati rad izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu, četnika Draže Mihailovića i rukovodstva HSS; preduzeti akcije širih razmera protiv okupatora, ustaša, domobrana i četnika u cilju proširenja i povezivanja slobodne teritorije Like, Korduna, Cazinske krajine i Banije.

⚔️ 2. 9. 1942. Po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, u cilju prikrivanja priprema za napad na Jajce, ojačana 3. krajiška NOU brigada preko r. Une upala u Cazinsku krajinu, gde je posle dvodnevnih borbi zauzela Cazin i 14 okolnih sela. U borbi je ranjeno 70, a poginulo preko 100 domobrana, ustaša i milicionera. Ta diverzija je izazvala angažovanje jakih delova ustaške Ličke brigade, domobranske 1. brdske divizije i po jednog nemačkog oklopnog i inžinjerijskog bataljona ali -u prazno-.

⚔️ 29. 10. 1942. Jedinice 2. i 4. hrvatske NOU brigade napale ustaška i domobranska uporišta u selima Rakovici, Jelovu Klancu, Čatrnji, Bliznici, Oštarskim stanovima, Luketić-Selu i Poljanku i na brdu Lisini. Pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 28 ranjenih, one su se morale povući zbog dolaska ustaških i domobranskih ojačanja iz Bihaća, Slunja i Cazina.

⚔️ 0. 11. 1942. U Bihaću održana oblasna konferencija KPJ za Bos. Krajinu. Između ostalog, upotpunjen je Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu (od 5. na 11 članova) i u cilju objedinjavanja rada partijskih organizacija u Cazinskoj krajini (do tada u sastavu OK KPJ za Karlovac i Podgrmeč), formiran OK KPJ za Bihać.

⚔️ 2. 11. 1942. Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

⚔️ 6. 11. 1942. Delovi 8. hrvatske NO brigade i 6. krajiške NOU brigade ušli u Cazin, koji su delovi ustaške 4. brigade u panici napustili.

⚔️ 10. 11. 1942. Naređenjem VŠ NOV i POJ ukinuta Škola za vojne rukovodioce 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (ranije: Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu). Njeni kursevi za komandire četa i komandante bataljona i omladinski vojno-politički kursevi u s. Jasenici, Drvaru i Cazinu uključeni su u sastav Vojne škole NOV i PO Jugoslavije.

⚔️ 0. 12. 1942. Na velikom narodnom zboru u Cazinu govorio vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito. Između ostalog, on je prvi put javno izjavio da se zove Josip Broz i da je radnik, Hrvat iz Zagorja.

⚔️ 11. 12. 1942. Šef Privremenog upravnog odseka pri VŠ NOV i POJ naredio Komandi mesta Cazin da na svom području izvrši popis vojnih obveznika.

⚔️ 28. 12. 1942. U Cazinu, od novih boraca iz Cazinske krajine i 3. bataljona 6. krajiške NOU brigade, formirana 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 2. 4. 1943. Drugi bataljon 8. krajiške udarne brigade 4. udarne divizije NOVJ zauzeo Bužim (kod Cazina).

⚔️ 11. 5. 1943. Naredbom VŠ NOV i POJ reorganizovan 1. bosanski udarni korpus NOVJ, te od njega formirana dva korpusa: 1. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 5. udarna divizija NOVJ, Birčanski i Majevički NOP odred, a bile mu potčinjene i 1. i 2, vojvođanska NOU brigada, koje su se nalazile u istočnoj Bosni) i 2. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 4, 10. i 11. divizija NOVJ; ova poslednja bila u formiranju). Za operativno područje 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ određena je istočna Bosna, a za operativno područje 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ - srednja i zapadna Bosna (bez Cazinske krajine).

⚔️ 16. 6. 1943. Osma krajiška udarna brigada Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ razbila manju žandarmerijsko-domobransku posadu i zauzela Bužim (kod Cazina).

⚔️ 13. 8. 1943. Treći domobranski brdski puk napustio V. Kladušu i povukao se u Cazin. Na putu ga je napala 3. brigada 8. divizije NOVJ i nanela mu gubitke od 304 mrtva, ranjena i zarobljena.

⚔️ 13. 8. 1943. Treća udarna brigada 8. divizije NOVJ napala delove domobranskog 3. brdskog puka u momentu kada su napuštali V. Kladušu i povlačili se ka Cazinu. Neprijatelj je imao 16 mrtvih, 10 ranjenih i 276 zarobljenih vojnika, 4 oficira i 3 lekara. Brigada je imala 1 mrtvog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 8. 9. 1943. Po naređenju štaba 2. bosanskog korp isa NOVJ, od jezgra iz 8. krajiške udarne brigade i od mobilisanog ljudstva iz okoline Cazina, formiran Cazinski NOP odred.

⚔️ 14. 11. 1943. Jedinice 7. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsko uporište Cazin, koje su branili 2. bataljon domobranskog 1. lovačkog puka, 80 žandarma i manji broj nemačkih vojnika. Mesto je zauzeto oko 13 časova, ali su ubrzo iz Bihaća prodrli delovi nemačke 373. legionarske divizije i ustaško-domobranske snage. Neprijatelj je imao 107 mrtvih, 50 ranjenih i 321 zarobljenog, a 7. divizija 15 mrtvih, 60 ranjenih i 4 nestala.

⚔️ 2. 2. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran štab Unske operativne grupe. On treba da rukovodi dejstvima jedinica u Cazinskoj krajini.

⚔️ 4. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava sporazum koji je predstavnik 4. korpusa NOVJ utanačio sa Huskom Miljkovićem, komandantom muslimanske milicije u Cazinskoj krajini, u vezi sa prelaskom ovoga na stranu NOVJ; daje direktivu da se u jedinice pod komandom Huske Miljkovića uputi dovoljno rukovodećeg kadra, nastojeći da to budu muslimani (ukoliko ih nema dovoljno, tražiti ih od Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ).

⚔️ 8. 2. 1944. Od Cazinskog NOP odreda u V. Kladuši, po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, formirana 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe.

⚔️ 9. 2. 1944. Kod s. Skokova (blizu Cazina) delovi 1. muslimanske brigade Unske operativne grupe napali i razbili neprijateljsku kolonu iz sastava nemačke 373. legionarske divizije. Neprijatelj je imao 8 mrtvih, 12 ranjenih i 7 zarobljenih vojnika, a zaplenjeno mu je: 2 minobacača, 3 mitraljeza, 17 pušaka i automata, 40.000 metaka, 150 mina i druga oprema.

⚔️ 19. 2. 1944. Cazinski partizanski bataljon Unske operativne grupe otpočeo dvodnevno razoružavanje žandarmerijske posade iz Cazina koja se povlačila prema s. Ostrošcu. Zarobljen je 31 žandarm, a zaplenjeni su 2 p. mitraljeza, 22 puške, 2 pištolja, 150.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 27. 2. 1944. Naredbom Štaba 4. korpusa NOVJ obnovljena Komanda Bihaćkog vojnog područja (obuhvatila srezove Bihać i Cazin).

⚔️ 0. 3. 1944. U Cazinskoj krajini, na inicijativu NO fronta, održana konferencija islamskih verskih starešina na kojoj su osuđeni zločini ustaša.

⚔️ 0. 3. 1944. Formiran ONO odbor za Cazinsku krajinu.

⚔️ 0. 3. 1944. Po odluci CK KPH formiran OK KPH za Cazinsku krajinu.

⚔️ 2. 3. 1944. U Cazinskoj krajini, po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, od Cazinskog, Šturličkog, Tržačkog i Bihaćkog partizanskog bataljona formirana 2. muslimanska brigada Unske operativne grupe.

⚔️ 15. 3. 1944. U Cazinskoj krajini, po naređenju Štaba 4. korpusa NOVJ, formiran Krajiški (muslimanski) NOP odred Unske operativne grupe.

⚔️ 8. 4. 1944. Otpočeo trodnevni napad delova 7. udarne i 8. divizije NOVJ i Unske operativne grupe na Cazin, koji su branili ustaški 8. bataljon, jedan bataljon nemačke 373. legionarske divizije i delovi 10. ustaškog bataljona. Usled prodora nemačkih i ustaškodomobranskih snaga iz Bihaća i s. Ostrošca i njihovog spajanja s posadom u Cazinu, napad je 11. aprila obustavljen. Ustaško-nemačke snage imale su 198 mrtvih, 153 ranjena i 15 zarobljenih vojnika, a jedinice NOVJ - 35 mrtvih, 151 ranjenog i 4 nestala borca.

⚔️ 3. 5. 1944. U rejonu s. Barska - s. Skokovi - s. Mrcelje delovi nemačke 373. legionarske divizije i ustaše iz Cazina napali 2. udarnu brigadu 7. udarne divizije NOVJ, ali su, posle šestočasovne borbe, odbačeni u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 15 ranjenih vojnika, a jedinice 2. brigade - 5 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 5. 1944. Otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke i nemačke 373. legionarske divizije, nemačkog 1. rezervnog lovačkog i 92. motorizovanog puka, nemačkog 55. brdskog izviđačkog bataljona, domobranske 3. brdske i 8. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnika na jedinice 4. korpusa NOVJ u Cazinskoj krajini, na Kordunu i u Baniji. U borbama do 30. maja jedinice 4. korpusa NOVJ su uspele da odbace neprijateljske snage prema Bihaću, s. Otoci, Dvoru na Uni, Kostajnici, Sunji, Petrinji, Karlovcu, s. Generalskom Stolu i s. Tounju. Neprijatelj je imao oko 1200 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 47 mrtvih, 310 ranjenih i 6 nestalih boraca.

⚔️ 24. 5. 1944. Kod s. Bos. Bojne (blizu Cazina), u borbi protiv nemačkih vojnika, poginuo zamenik komandanta bataljona 1. muslimanske brigade Unske operativne grupe Ibrahim Mržljak, narodni heroj.

⚔️ 5. 6. 1944. Grupa od 12 savezničkih aviona bombardovala neprijateljski garnizon Cazin. Poginuo je veći broj građanskih lica i vojnika.

⚔️ 29. 6. 1944. Kod s. G. Koprivne 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe, posle petočasovne borbe, odbila napad ustaša iz Cazina i prinudila ih na povlačenje u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 50 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 9. 7. 1944. U Cazinskoj krajini izašao prvi broj lista -Bratstvo-. Izdavao ga je Štab Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ.

⚔️ 22. 7. 1944. Jedinice Unske operativne grupe 4. korpusa NOVJ otpočele napad na ustaško uporište u s. Pećigradu. U borbama do 24. jula neprijateljska pojačanja iz Cazina su uspela da prodru u Pećigrad i da se sa posadom posle toga izvuku prema Cazinu.

⚔️ 0. 8. 1944. Po naređenju Štaba Unske operativne grupe, od novodošlih boraca sa područja Cazinske krajine ponovo formiran Krajiški (muslimanski) NOP odred.

⚔️ 13. 9. 1944. Prva udarna brigada 8. udarne divizije i 1. muslimanska brigada Unske operativne grupe, u sadejstvu sa 2. udarnom brigadom 8. udarne divizije i 2. muslimanskom brigadom Unske operativne grupe, zauzele Cazin, koji je branio 5. bataljon 8. ustaške brigade. Neprijatelj je imao 273 mrtva, 90 ranjenih i 276 zarobljenih vojnika i oficira. Zaplenjeno: 2 haubice, 2 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 167 pušaka i druga ratna oprema. Gubici jedinica NOVJ: 14 mrtvih i 44 ranjena borca.

⚔️ 15. 9. 1944. Jedinice 1. udarne i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ napale ustaško uporište u s. Vagancu (kod Bihaća). Posle osmočasovne borbe one su se, zbog dolaska pojačanja iz Bihaća i Cazina, morale povući.

⚔️ 1. 10. 1944. U Privrednom odeljenju ZAVNOH-a otpočela trodnevna konferencija agronoma i poljoprivrednih stručnjaka Korduna, Banije, Pokuplja, Like, Cazinske krajine i Gorskog kotara. Na konferenciji, kojoj je prisustvovalo 65 delegata, raspravljalo se o jedinstvenom planu za obnovu poljoprivrede na oslobođenom području.

⚔️ 25. 10. 1944. Kod Čungar brda i s. Slatina (blizu Cazina) delovi Unske operativne grupe iz zasede napali nemačke kolone i naneli im ugbitke od oko 12 mrtvih i 15 ranjenih vojnika i oficira.

⚔️ 26. 10. 1944. U Glini, pod rukovodstvom sekretara ZAVNOH-a otpočela konferencija predsednika i sekretara okružnih NO odbora Banije, Korduna, Pokuplja, Like i Cazina, kao i delegata iz sreskih NO odbora sa područja okruga Banije, Korduna i Cazina. Na konferenciji, koja je trajala dva dana, razmotrena je opšta politička situacija u zemlji i postavljeni su zadaci NO odborima.

⚔️ 8. 11. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 1. udarne i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ, 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ i Unske operativne grupe zauzele Cazin u kome su se branili delovi nemačke 373. legionarske divizije, jedna ustaška četa, 50 nemačkih vojnika i 16 žandarma. Neprijatelj je imao 722 vojnika i oficira izbačena iz stroja a 267 ih je zarobljeno. Zaplenjeno: 3 minobacača sa 139 mina, 23 p. mitraljeza, 25 automata, 341 puška, 225 bombi, 64.000 metaka i druga oprema. Jedinice NOVJ su imale 51 mrtvog i 244 ranjena borca.

⚔️ 12. 11. 1944. Na liniji s. Osredak - Čungar - Brdo - s. Gnjilovac 1. udarna brigada 8. udarne divizije NOVJ i 1. brigada Unske operativne grupe odbile napad ustaša i delova nemačke 373. legionarske divizije iz s. Ostrošca (kod Cazina).

⚔️ 13. 11. 1944. U rejonu s. Mutnika, s. Trstovca, s. D. Gate i s. Ostrošca (kod Cazina) nemačke i ustaške snage iz s. Vaganca i s. Ostrošca napale 1. i 2. brigadu 8. udarne divizije NOVJ i, odbacivši ih, zauzele Cazin.

⚔️ 17. 11. 1944. Kod s. Skokova (na komunikaciji Cazin-Pećigrad) 2. brigada Unske operativne grupe odbila napad delova nemačke 392. legionarske divizije, nanevši im gubitke od 10 mrtvih i 18 ranjenih vojnika

⚔️ 22. 12. 1944. Jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ i 2. brigade Unske operativne grupe napale Cazin i s. Gnjilovac, u kojima su se branili delovi nemačke 373. legionarske divizije i ustaše. Posle obostranih napada i protivnapada, uz obostrane velike gubitke, jedinice NOVJ su se povukle, zaplenivši 1 minobacač sa 40 mina, 4 p. mitraljeza, 2 tromblona sa 100 mina, 30 pušaka, 30. metaka, 200 bombi i drugu opremu.

⚔️ 0. 2. 1945. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku rasformirani Štab Unske operativne grupe NOVJ i 1. i 2. muslimanska NO brigada, a u Cazinskoj krajini formirani Muslimanska brigada 8. udarne divizije NOVJ i Krajiški (muslimanski) NOP odred.

Dokumenti

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Slunj od 24. septembra 1941. o progonu i zlostavljanju Srba od strane muslimana-ustaša na području Cazina, Bihaća i Velike Kladuše

📜 Izveštaj Zapovjedništva 3. oružničke pukovnije od 25. septembra 1941. ravnateljstvu za javni red i sigurnost o situaciji na svome području, streljanim u Doboju, ubijenim na području Cazina i zločinima u Bravskom

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od septembra 1942 god. o čišćenju neprijateljskih uporišta između Bihaća, Krupe i Cazina

📜 Izvještaj štaba Treće krajiške NOU brigade od 4 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o napadu na Spahiće, Jezero, Srbljane, Brkiće, Cazin i Ostrožac 1 o brojnom stanju i naoružanju brigade

📜 Izvještaj štaba Trećeg bataljona Prvog krajiškog NOP odreda od 5 septembra 1942 god. Štabu odreda o rezultatu napada na Cazin

📜 Obavještenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 9 septembra 1942 god. štabu Drugog krajiškog NOP odreda o borbama na Manjači i u Cazinskoj Krajini i o formiranju Četvrte krajiške NOU brigade

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. septembra 1942. Štabu 1. operativne zone za pripremu operacija na sektoru Bihać - Slunj - Velika Kladuša - Cazin

📜 Zapovijest komandanta 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske iz prve polovine novembra 1942. Prvoj, 2. i 4. brigadi za napad na neprijateljski garnizon u Slunju i Cazinu

📜 Izvještaj Zapovjedništvu ustaške vojnice od 5 studenog 1942 god. o evakuaciji ustaško-domobranskih posada iz Bužima, Cazina, Vranograča i još nekih mjesta pred napadima jedinica NOV

📜 Izvještaj štaba Pete krajiške (kozarske) NOU brigade od 6 novembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Bosanske Krupe i bjekstvu neprijatelja iz Cazina

📜 Izvještaj štaba Četvrte NOU i Osme NO brigade Hrvatske od 7 studenog 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o oslobođenju Cazina

📜 Izvještaj štaba Osme NO brigade od 16 studenog 1942 god. o učešću brigade u oslobođenju Bihaća, Cazina, Cetingrada i Slunja

📜 Naređenje Moše Pijade od 11 decembra 1942 god. Komandi mesta Cazin da na svom području izvrši popis vojnih obveznika

📜 Izveštaj šefa Privremenog upravnog otseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 decembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o političkom stanju na području srezova Cazin i Bosanska Krupa

📜 Odgovor Hamdije Omanovića početkom lipnja 1943 god. kotarskom pretstojniku u Cazinu u vezi s pozivom na predaju

📜 Poziv na predaju koji je kotarski pretstojnik u Cazinu uputio komandantu Osme krajiške NOU brigade početkom lipnja 1943 godine

📜 Pismo komandanta Četvrte NOU divizije od 25 jula 1943 god. političkom komesaru Divizije o akciji Ribničkog NOP odreda, Osme i Desete NOU brigade i uputstvo za formiranje NOP odreda u Cazinskoj Krajini

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 25 avgusta 1943 god. Štabu Grmečke operativne grupe za formiranje Cazinskog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Velika Kladuša - Cazin

📜 Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 8 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju odreda

📜 Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 10 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru Cazinske Krajine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Prvog korpusa da Cazinski NOP odred stavi pod svoju komandu

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 14 rujna 1943 god. Štabu Cazinskog NOP odreda o značaju formiranja odreda, njegovoj ulozi i zadacima

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 2 oktobra 1943 god. zamjeniku komandanta Četvrte NOU divizije za prebacivanje Osme brigade na prostoriju Cazinske Krajine

📜 Naređenje Štaba Petog NOU korpusa od 30 oktobra 1943 god. Štabu Cazinskog NOP odreda da uputi dio boraca u Osmu brigadu i da povremeno šalje izvještaje Štabu korpusa

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 17 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Cazin

📜 Izvještaj Štaba Sedme udarne divizije od 21 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Cazin i Strugu

📜 Obavještenje Štaba Petog korpusa NOV Jugoslavije od 1 novembra 1943 god. Štabu Cazinskog NOP odreda o ulaženju odreda u sastav korpusa i naređenje za mobilizaciju ljudstva

📜 Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 8 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da nastave sa čišćenjem muslimanske milicije Huske Miljkovića na pravcu Cazin - Bihać

📜 Pismo Štaba Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 11 studenog 1943 god. Štabu Četvrte krajiške divizije da prilikom napada na Cazin vrši pritisak na neprijatelja na liniji Ostrožac - Bosanska Krupa - Otoka

📜 Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 13 studenog 1943 god. podređenim jedinicama i jedinicama ojačanja za napad na Cazin

📜 Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 14 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Cazin

📜 Nedeljni izvještaj Velike župe Krbava i Psat od 19 novembra 1943 god. o borbama i situaciji na području Cazin - Bihać - Bos. Krupa

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o čišćenju muslimanske milicije Huske Miljkovića na području Cazina

📜 Izvještaj Štaba Tenkovskog bataljona od 27 studenog 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o učešću u napadu na Cazin i Glinu

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 3. prosinca 1943. god. Štabu Druge operativne zone tsuV i PO Hrvatske o napaau na Cazinu

📜 Naređenje Štaba Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije od 12. prosinca 1943. god. Štabu Cazinskog NOP odreda da spriječi prodor neprijatelju prema Bublenu i Magarčevcu

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 13. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o greškama i propustima u borbama oko Cazina i Gline

📜 Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 17. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu V. Kladuša – Topusko i V. Kladuša – Krstinja – Vojnić

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 18. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o čišćenju Cazinske Krajine od muslimanske milicije Huske Miljkovića

📜 Zapovijest Štaba Druge udarne NO brigade Osme divizije NOV Jugoslavije od 18. prosinca 1943. god. za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića u Cazinskoj krajini

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV Jugoslavije od 21. prosinca 1943. god. za napad na muslimansku miliciju Huske Miljkovića u Cazinskoj krajini

📜 Izvještaj Štaba Druge udarne NO brigade od 21. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o čišćenju Cazinske krajine od muslimanske milicije Huske Miljkovića

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 30. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u Cazinskoj krajini u vremenu od 22. do 27. prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 2 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o rezultatima čišćenja muslimanske milicije na području Cazina

📜 Izvještaj Štaba Unskog operativnog sektora od 23 februara 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o razoružanju žandarma kod Cazina

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 23 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi kod Cazina i Skokova

📜 Zapovijest Štaba Sedme NOU divizije od 8 aprila 1944 podređenim jedinicama da zatvore pravce Otoka - Cazin i Bosanska Krupa - Cazin

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije Četvrtog korpusa NOVJ od 8 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na Cazin

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 13 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na pravcima Otoka - Cazin i Bosanska Krupa - Cazin

📜 Izvještaj Štaba Unske grupe od 16 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama za Cazin

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 19 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na Cazin

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog korpusa od 26 aprila 1944 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za Cazin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Trilj i odbrambene položaje kod Okučana i o borbama u Hrvatskom zagorju, na Papuku i kod Cazina, Knina i Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Voćin, Đulavec i Cazin i o borbama na Papuku, kod Ivanić-Grada, Karlovca, Ogulina i Starigrada

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanec i o borbama kod Ivanić-Grada, Kutine, Ogulina, Cazina, Babinog Potoka, na Papuku i Ravnoj Gori

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. maja 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Kutine, Cazina, Primišlja, Zadra, Imotskog i na Krbavskom Polju

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Turopolje, Mraclin, Veliki Grdevac, Polaču, na vijadukt kod Kostajnice i o borbama kod Daruvara, Velikih Zdenaca i Cazina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Garešnice, Hercegovca, Cazina, Ogulina, Plaškog i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Kalniku, na području Banova Jaruga - Lipik - Rajić, kod Pleternice, Cazina i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg i o borbama kod Varaždina, Cazina, Sinja, Virovitice i na Korčuli

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Slavonsku Požegu, Široku Kulu i Skradin i o borbama kod Križevaca, Virovitice, Petrinje i Cazina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na ustaška uporišta na liniji Janjče - Perušić - Široka Kula - Ribnik, o borbama kod Cazina, Plaškog i na otoku Braču i Korčuli

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Novi Marof, i o borbama kod Ivanić-Grada, Ogulina, Cazina, i na komunikaciji Knin - Srb

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ivanić-Grad, Horvate, Vrhovine, na spoljnu odbranu Petrinje i o borbama kod Cazina, Bosiljeva i na Biokovu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Petrinje, Cazina, Vrhovina, Vrlike i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Bjelovara, Kostajnice, Cazina, Bosiljeva i u Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ na području Daruvara, Karlovca, Cazina i Like

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24. avgusta 1944. o borbama na području Ivanić-Grad - Kutina, Čazma - Daruvar, Cazin, Imotski, u Lici i na otoku Braču

📜 Zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 10. septembra 1944. podređenim jedinicama za napad na neprijateljski garnizon u Cazinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Križevce, Daruvar i Cazin, o napuštanju Hercegovca i Slavonske Požege i o borbama kod Đakova

📜 Izvještaj 1. muslimanske brigade od 17. septembra 1944. Štabu Unske operativne grupe o napadu na ustaše u Cazinu

📜 Izvještaj Štaba 8. divizije od 18. septembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na ustaše u Cazinu

📜 Izvještaj Štaba Unske grupe od 14. oktobra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o izvedenim diverzijama na pruzi Bihać - Bosanski Novi, o napadu na Cazin i Vaganac i o borbi kod Petrinje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin, Duvno, Aržano, Zavalu, Ravno, Neum, Slivno Ravno i o borbama u Gorskom kotaru, kod Obrovca, Klisa i Trilja

📜 Izvještaj Štaba 2. muslimanske brigade iz prve polovine novembra 1944. godine Štabu Unske operativne grupe NOVJ o napadu na Cazin

📜 Zapovijest Štaba 8. NOU divizije od 5. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Cazin

📜 Izvještaj Štaba 1. muslimanske NO brigade od 8. novembra 1944. Štabu Unske operativne grupe o osiguranju napada na Cazin

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 10. novembra 1944. Štabu 8. NOU divizije o napadu na Cazin

📜 Izvještaj Štaba 2. brigade od 10. novembra 1944. Štabu 8. NOU divizije o učešću u borbama za Cazin

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 10. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Cazin i o borbama u Sremu, kod Zvornika, Knina, Duvna i u Hrvatskom zagorju

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. novembra 1944. o ulasku jedinica NOVJ u Cazin, o borbama na području Knina, Varaždina, Slavonskog Broda i u Gorskom kotaru

📜 Izvještaj Štaba 1. udarne brigade od 14. novembra 1944. Štabu 7. NOU divizije o obezbjeđenju napada na Cazin

📜 Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 17. novembra 1944. o borbama kod Knina, Posušja, Zagreba, Karlovca i Cazina

📜 Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 19. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbi kod Cazina

📜 Izvještaj Štaba 4. korpusa od 21. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Cazin

📜 Izvještaj Štaba 8. divizije od 25. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama na području Cazin - Ostrožac i Drežnik-Grad - Lipovača

📜 Izvještaj Štaba 7. divizije od 29. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Unčane, Golubovac i Zamlaču i o borbama na komunikaciji Dvor - Kostajnica i Otoka - Cazin

📜 Zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 20. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Gnjilovac i Cazin

📜 Izveštaj Operativnog odseka Komande 373. legionarske divizije od 1. januara 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o dejstvima u operaciji »Panter«, na prostoru Dvor na Uni — Cazin — Velika Kladuša, od 10. do 22. decembra 1943. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 4. krajiška divizija NOVJ Kninska operacija 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Ludbreg Bjelovar Žene u ratu Bihaćka operacija 6. krajiška udarna brigada Bosanska Krupa Križevci 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 8. krajiška brigada Glavni štab Hrvatske Plaški Borbe u Lici 1942. 373. legionarska divizija Tiger 8. kordunaška divizija NOVJ Varaždin Ivanić-Grad Josip Broz Tito 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Borbe u Hrvatskoj 1942. Sinj Slavonska Požega Virovitica Brač Korčula Ustaški zločini 1941. Napad NOVJ na Cazin septembra 1944. Bihać Narodni heroji Jugoslavije Ustanak u NDH Imotski Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Narodno oslobodilački odbori Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Napad NOVJ na Cazin novembra 1944. Hrvatska Kostajnica 1. muslimanska brigada ZAVNOH 7. banijska divizija NOVJ 1. kordunaški partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Huska Miljković Trilj Politički komesari u NOR-u 5. krajiška (kozarska) udarna brigada 3. krajiška proleterska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Petrinja Genocid u NDH 8. ustaška brigada Benkovac Slunj Karlovac Knin Hrvatsko domobranstvo Glina Borbe u Lici 1944. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Velika Kladuša Napad NOVJ na Cazin aprila 1944. Ogulin Duvno Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. muslimanska brigada 8. banijska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Daruvar Bosiljevo Kutina