Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 12. 1942. U s. Klasniću (kod Ogulina), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od po jednog bataljona 7, 8. i 15. hrvatske NO brigade formirana 16 hrvatska NO brigada.

⚔️ 8. 1. 1944. Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije u selima: Prekopi, Kihalcu, Novom Selu, Praćnu i Mošćenici (kod Gline), ali su se, posle petočasovne borbe, morale povući zbog dolaska neprijateljskih pojačanja iz Petrinje, Siska i Gline.

⚔️ 14. 1. 1944. Otpočeo četvorodnevni napad 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. i 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ na neprijateljsko uporište u s. Gori (na putu Petrinja-Glina) koje su branili nemački vojnici, ustaše, domobrani i žandarmi. Uporište nije osvojeno, jer je neprijatelju došlo pojačanje iz Petrinje.

⚔️ 7. 2. 1944. Kod s. Ivanjskog Boka (blizu Kostajnice) Čehoslovaćka NO brigada -Jan Žiška- i delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad ustaša, čelnika i nemačkih delova iz Sunje, Kostajnice i s. Saša i naneli im gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih vojnika, dok su sami imali 7 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

⚔️ 18. 2. 1944. Kod s. Blinje i s. Moštanice (blizu Petrinje) 3. i 4. bataljon 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad jednog bataljona iz sastava ne mačke 1. kozačke konjičke divizije.

⚔️ 11. 3. 1944. Kod s. Borojevića (blizu Kostajnice), u borbi protiv ustaša, poginuo komandant 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ Rade Milojević, narodni heroj.

⚔️ 27. 3. 1944. Kod s. Krčeva i s. Svinjice delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad kolone iz sastava nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz Kostajnice i prinudili je na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 3. 4. 1944. Između Sunje i Kostajnice 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ, delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Banijski NOP odred porušili železničku prugu i tt veze u dužini od 5 km, zbog čega je saobraćaj obustavljen više dana.

⚔️ 6. 4. 1944. Na prostoriji Kostajnica-Sunja-Petrinja jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz Kostajnice, Sunje, s. Komareva i Petrinje i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i 445 ranjenih vojnika, a jedinice 7. divizije NOVJ 8 mtrvih, 6 ranjenih i 9 nestalih boraca.

⚔️ 12. 4. 1944. Prvi bataljon 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 1. bataljon 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ napali ustaše i domobrane u s. Divuši (kod Kostajnice) ali su se posle dvočasovne jake borbe povukli.

⚔️ 17. 4. 1944. U rejonu s. Strašnika i s. Gore delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad 2. bataljona Krajiške ustaške brigade i delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i odbacili ih u Petrinju. Neprijatelj je imao 9 mrtvih i 30 ranjenih vojnika.

⚔️ 19. 4. 1944. U rejonu s. Gore i s. Stražnika delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad 2. bataljona Krajiške ustaške brigade i delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i odbacili ih u Petrinju. Neprijatelj je imao 7 mrtvih i 25 ranjenih vojnika.

⚔️ 22. 4. 1944. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 2. bataljona Krajiške ustaške brigade iz Kostajnice, s. Komareva i Petrinje otpočeli napad na jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i delove 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ na prostoriji Kostajnica-Sunja-Petrinja. U dvodnevnim borbama neprijatelj je uspeo da bez većih gubitaka prodre duboko na slobodnu teritoriju.

⚔️ 13. 6. 1944. Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove 8. ustaške brigade koji su osiguravali vijadukt na pruzi Kostajnica-Dvor. Delovi 7. divizije NOVJ su razrušili više bunkera, ali su prinuđeni na povlačenje zbog dolaska neprijateljskih tenkova iz Kostajnice.

⚔️ 17. 6. 1944. Kod s. Mečenčana, s. M. i V. Graduse i s. Starog Sela (blizu Kostajnice) 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ razbile nemačke i ustaško-domobranske snage.

⚔️ 5. 7. 1944. Delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, artiljerijskog diviziona i inžinjerijske čete 7. udarne divizije NOVJ porušili železničku prugu Sunja-Kostajnica na 34 mesta i prekinuli tt veze na dužini od 3 km.

⚔️ 11. 7. 1944. Kod s. Kinjačke (pored pruge Sisak-Sunja) 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i delovi Banijskog NOP odreda 7. udarne divizije NOVJ napali neprijateljske posade u bunkerima. Pošto su posadu jednog bunkera savladale a bunker porušile, jedinice NOVJ su se povukle, jer je neprijatelju stiglo pojačanje iz s. Blinjskog Kuta.

⚔️ 17. 7. 1944. U s. Stubljanima i na ž. st. G. Hrastovac (na pruzi Kostajnica - bunja; 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 5. brdskog puka. Posle tročasovne borbe brigade su zauzele ž. st. G. Hrastovac, a neprijatelj se povukao prema Sunji. Napad na s. Stubljane nije uspeo, jer su neprijatelju došla pojačanja iz Kostajnice.

⚔️ 22. 7. 1944. U s. Brđanima (kod Sunje) 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i delovi 2. udarne i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ napali ustaše i domobrane. Posle dvočasovne borbe jedinice NOVJ su se povukle prema s. M. i V. Gradusima i s. Starom Selu. Uništena su 2 bunkera i 1 je oštećen. Porušena je pruga Sunja-Sisak na 10 mesta i 1 most na toj pruzi. Zaplenjeno je 20 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 minobacač, 20.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 14. 8. 1944. Štab 7. udarne divizije NOVJ sa 3. i 4. brigadom krenuo iz Banije u Moslavinu u cilju zajedničkih operacija sa 10. korpusom NOVJ. U Baniji je, radi usklađivanja dejstava 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, 2. udarne brigade i 1. i 2. banijskog NOP odreda, formiran Operativni štab za Baniju. On je operacijama tih jedinica rukovodio do povratka Štaba 7. udarne divizije NOVJ krajem oktobra 1944.

⚔️ 24. 8. 1944. Između s. Brđana i s. Blinjskog Kuta jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ porušile železničku prugu Sisak-Sunja i uništile lokomotivu i 12 vagona. Poginulo je 35 neprijateljskih vojnika i oficira, dok ih je 46 zarobljeno.

⚔️ 31. 8. 1944. Jedinice Operativnog štaba za Baniju (1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7, udarne divizije NOVJ i 1. i 2. banijski NOP odred) otpočele osmodnevna dejstva na komunikacije u Baniji. (Pruga Sisak-Dubica porušena je na 346 mesta a pruga Sunja-Kostajnica-Dvor na 73 mesta; srušeno je 18 mostova i 1 propust.)

⚔️ 31. 8. 1944. Na odseku Kutina - s. Popovača, na dužini od 7 km, jedinice 7. udarne divizije 4. korpusa NOVJ [Sedma udarna divizija (bez 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2, udarne brigade) bila je privremeno pod komandom 10. korpusa NOVJ.] prekinule železničku prugu Beograd-Zagreb na 160 mesta i porušile ž. st. Voloder i više železničkih mostova, propusta i bunkera duž pruge. Poginulo je 28 i ranjeno 20 nemačkih vojnika i domobrana. Na tom odseku pruga nije radila više od 10 dana.

⚔️ 8. 9. 1944. Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, zauzela nemačko i domobransko uporište u s. Brđanima (na pruzi Sisak-Sunja), zaplenivši 2 minobacača sa 350 mina, 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 25 pušaka, 52 bombe, 125.200 metaka i drugu opremu.

⚔️ 9. 9. 1944. Jake nemačke i ustaške snage (delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 8. ustaške brigade) iz Petrinje i Siska otpočele dvodnevni napad na jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 2. udarne brigade i 1. banijskog NOP odreda 7. udarne divizije NOVJ na prostoriji s. Luščani - s. Šušnjar - s. Jabukovac i u rejonu D. Velešnje (kod Gline). Jedinice 7. udarne divizije NOVJ uspele su da odbiju napad i prinude neprijatelja da se povuče u polazne garnizone.

⚔️ 8. 11. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 1. udarne i 2. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ, 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ i Unske operativne grupe zauzele Cazin u kome su se branili delovi nemačke 373. legionarske divizije, jedna ustaška četa, 50 nemačkih vojnika i 16 žandarma. Neprijatelj je imao 722 vojnika i oficira izbačena iz stroja a 267 ih je zarobljeno. Zaplenjeno: 3 minobacača sa 139 mina, 23 p. mitraljeza, 25 automata, 341 puška, 225 bombi, 64.000 metaka i druga oprema. Jedinice NOVJ su imale 51 mrtvog i 244 ranjena borca.

⚔️ 23. 11. 1944. Kod s. Pištaline 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ napala iz zasede neprijateljsku kolonu i posle osmočasovne borbe prinudila je na povlačenje u pravcu s. Otoke i Bos. Krupe. Neprijatelj je imao 38 mrtvih i 23 ranjena vojnika. Zaplenjeno je 6 zaprežnih kola i 1 putnički automobil, a uništen je 1 kamion i 1 putnički automobil.

⚔️ 24. 11. 1944. Po naređenju Štaba 7. udarne divizije NOVJ iasformiran 1. banijski NOP odred. Njegovim ljudstvom su popunjene 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada te divizije. Drugi banijski NOP odred tada je preimenovan u Banijski NOP odred.

⚔️ 18. 12. 1944. Jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ, 1. udarne brigade 8. udarne divizije NOVJ i Unske operativne grupe zauzele Drežnik-Grad i s. Sadilovac, u kojima su se branile ustaše. Zaplenjeno je: 1 protivtenkovski top sa 100 granata, 1 minobacač sa 180 mina, 3 p. mitraljeza, 32 puške, 10.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 22. 12. 1944. Jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ i 2. brigade Unske operativne grupe napale Cazin i s. Gnjilovac, u kojima su se branili delovi nemačke 373. legionarske divizije i ustaše. Posle obostranih napada i protivnapada, uz obostrane velike gubitke, jedinice NOVJ su se povukle, zaplenivši 1 minobacač sa 40 mina, 4 p. mitraljeza, 2 tromblona sa 100 mina, 30 pušaka, 30. metaka, 200 bombi i drugu opremu.

⚔️ 31. 12. 1944. Jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, uz sadejstvo delova 3. brigade, 7 udarne divizije NOVJ zauzele s. Vrstu i s. Turiju (kod Bihaća), u kojima su se branili delovi nemačke 373. legionarske divizije. Zaplenjeno je: minobacač sa 62 mine, 3 p. mitraljeza, 3 automata, 35 pušaka, 32.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 19. 1. 1945. Na putu Kostajnica - Dvor na Uni, iz zasede, jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ izvršile napad na nemačke i ustaške kolone iz Kostajnice, s. Divuše i Dvora. U žestokoj borbi, u uzastopnim napadima i protivnapadima, neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 80 mrtvih i ranjenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 5 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 22. 1. 1945. Delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ razbili delove domobranske 7. lovačke brigade i zauzeli s. Zamlaču (kod Kostajnice). Neprijatelj je imao 2 mrtva, 4 ranjena i 19 zarobljenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 6 ranjenih. Istovremeno je 2. udarna brigada iste divizije izvršila neuspeo napad na nemačko uporište u s. Graboštanima (kod Kostajnice), gde je neprijatelj imao 4 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 11. 2. 1945. Kod s. Pračne, s. Crnca, s. Capraske Poljane, s. Mošćenice i s. Češkog Sela 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ, posle osmočasovne borbe, odbile napad nemačkih, ustaških i domobranskih snaga iz Siska i s. Capraga. Neprijatelj je imao 125 mrtvih i ranjenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 1 mrtvog i 16 ranjenih.

⚔️ 14. 3. 1945. Kod s. Vukoševca i s. Paukova 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije JA odbila napad ustaša i prinudila ih na povlačenje u pravcu Sunje, nanevši im gubitke od 7 mrtvih i 11 ranjenih.

Dokumenti

📜 Zapovijest Operativnog štaba 7. banijske NO brigade, 1. slavonskog bataljona 1. slavonskog NOP odreda i 1. bataljona Moslavačkog NOP odreda od 17. septembra 1942. za napad na neprijateljsko uporište Pitomaču, željezničku stanicu Kloštar, i rudnik uglja kod Pitomače

📜 Obavijest Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 22 rujna 1942 god. štabu Treće operativne zone o uspostavljanju granice sa Drugom operativnom zonom, o vraćanju Bilogorske čete Drugoj zoni i o uključivanju Banijske proleterske čete u sastav Sedme NO brigade

📜 Obavijest Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske o uspostavljanju granice s Drugom operativnom zonom, o vraćanju Bilogorske čete Drugoj zoni i o uključivanju Banijske proleterske čete u sastav Sedme NO brigade

📜 Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 19 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o boravku u Moslavini i Slavoniji, o izvedenim akcijama i o povratku na Baniju

📜 Dopunski izvještaj Štaba Prve operativne zone od 21 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na području Like, Korduna, Banije i o akcijama Sedme NO brigade i jedinica Druge i Treće operativne zone na području Slavonije

📜 Izvještaj Operativnog štaba Pete i Sedme NO brigade od 29 listopada 1942 god. zamjeniku komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Majur i stražare između Majura i Sunje

📜 Izvještaj Operativnoga štaba Pete i Sedme NO brigade zamjeniku komandanta Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Majur i stražare između Majura i Sunje

📜 Izvještaj štaba Sedme NO brigade Hrvatske od 12 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Sunju i o organizacionom stanju brigade

📜 Izvještaj štaba Sedme NO brigade od 18 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama kod Bijelih Voda i Borojevića i o organizacionom stanju brigade

📜 Izvještaj štaba Sedme NO brigade od 21 studenog 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na Blinjski Kut

📜 Izvještaj Štaba Sedme NO brigade Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske ? napadu na neprijateljsko uporište Blinjski Kut

📜 Izveštaj Politodela 7. brigade (1. banijske) 7. NOU divizije od 5. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije

📜 Izveštaj Politodela 7. hrvatske (1. banijske) brigade 7. NOU divizije od 17. aprila 1943. Centralnom komitetu KPJ o stanju partijske organizacije

📜 Izveštaj političkog komesara 2. bataljona 7. brigade 7. NOU divizije od 22. maja 1943. političkom komesaru 7. brigade o moralno-političkom stanju u jedinici

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da Sedma (banijska) brigada ovlada prostorijom Očevlje - Vijaka - Zvijezda i obezbeđuje pravac Vareš - Očevlje - Olovo

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 1 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije o napadu na Kostajnički Majur

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 2 studenog 1943 god. Štabu Sedme divizije o borbi kod Jabukovca

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 4 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Dvor - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 11 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije o napadu na Strugu

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 19 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV Hrvatske o borbi na Čungar Brdu

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 26 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Glinu

Fotografije

Povezane odrednice

5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Olovo 10. zagrebački korpus NOVJ 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Popovača Zasede u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Sisak 2. diverzantski bataljon NOVH Ogulin 373. legionarska divizija Tiger Čehoslovačka brigada Jan Žiška Banijski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Centralni komitet KPJ Borbe u Lici 1942. Glavni štab Hrvatske 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Bitka na Sutjesci Operacija Schwarz Borbe u Hrvatskoj 1942. 3. banijska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Ilirska Bistrica 7. banijska divizija NOVJ 16. banijska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 2. moslavačka brigada Cazin Kozarska Dubica 7. lovački zdrug (NDH) Kutina Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Majur decembra 1942. 1. kozačka divizija Vermahta 8. ustaška brigada 1. slavonski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Hrvatska Kostajnica Narodni heroji Jugoslavije Napad NOVJ na Glinu 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Napad NOVJ na Cazin novembra 1944. Moslavački partizanski odred Glina Komunistička partija Hrvatske 8. kordunaška divizija NOVJ Petrinja Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1944. 8. banijska udarna brigada 1. lička proleterska udarna brigada Operacija Bijela