Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Čehoslovačka brigada Jan Žiška

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 26. 10. 1943. U s. Bučju (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od pripadnika čehoslovačke nacionalne manjine formirana Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ.

⚔️ 17. 12. 1943. Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ, posle višečasovne borbe protiv nemačke žandarmerije, zauzela s. Gorjane (kod Đakova). Deo posade koji se probio iz sela sačekale su u zasedi i napale jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, 18. brigade 12. divizije NOVJ i Osječkog NOP odreda. Neprijatelj je imao 101 poginulog, a Brodska brigada 7 mrtvih i 23 ranjenih.

⚔️ 23. 12. 1943. U s. Sibinju (kod SI. Broda) jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ napale nemačku motorizovanu kolonu. U desetočasovnoj borbi poginulo je 33 i zarobljeno 9 neprijateljskih vojnika, a spaljeno 98 kamiona i 20 motocikla. Brigada je imala 2 mrtva i 15 ranjenih.

⚔️ 24. 12. 1943. U s. Gromačniku (kod SI. Broda) delovi Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ i Diljskog NOP odreda napali domobransku posadu kod skladišta municije, ali se, zbog jakog otpora iz bunkera, povukli uz gubitke od 6 mrtvih i 17 ranjenih. Neprijatelj je imao 9 ranjenih.

⚔️ 7. 2. 1944. Kod s. Ivanjskog Boka (blizu Kostajnice) Čehoslovaćka NO brigada -Jan Žiška- i delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad ustaša, čelnika i nemačkih delova iz Sunje, Kostajnice i s. Saša i naneli im gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih vojnika, dok su sami imali 7 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

⚔️ 19. 4. 1944. Kod s. Duhova (blizu Daruvara) jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 6. korpusa NOVJ vodile dvočasovnu borbu protiv ustaško-nemačkih snaga jačine oko 700 vojnika, zatim se povukle.

⚔️ 9. 8. 1944. U s. Končanici (kod Daruvara), na poziv Štaba 12. divizije NOVJ, 6. četa 4. brdskog puka domobranske 4. brdske brigade predala se jedinicama Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-. Plen: 6 puškomitraljeza, 8 automata, 40 pušaka, 2 minobacača sa 60 mina, 24.000 metaka i drugi ratni materijal.

⚔️ 12. 8. 1944. U s. Pakranima (kod Daruvara) jedinice domobranskog 4. brdskog puka iz Daruvara i s. Doljana napale 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ, a kod s. Markovca napale Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle osmočasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazne garnizone.

⚔️ 13. 9. 1944. Kod s. Selca nemačka kolona iz Đakova, jačine oko 300 vojnika, potpomognuta tenkovima i. bornim kolima, napala Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Brigada se posle kratke ali oštre borbe povukla u pravcu s. Kondrića.

⚔️ 18. 9. 1944. Osječka i čehoslovačka brigada -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta u s. Garčinu i s. Andrijeveima (kod Slav. Broda). U s. Garčinu uništile 2 bunkera i železničku stanicu, a između s. Andrijevaca i s. D. Vrbe oštetile železničku prugu na 200 mesta i srušile 2 propusta i 1 most.

⚔️ 24. 10. 1944. Kod s. Stupnika (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice Čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ porušile prugu na 16 mesta i miniranjem srušile neprijateljski transportni voz. Neprijatelj je imao 29 mrtvih, 16 ranjenih i 55 zarobljenih vojnika.

⚔️ 30. 10. 1944. Na komunikaciji Vinkovci - Slav. Brod jedinice čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsku kolonu i uništile 40 kola, 1 kamion, 2 putnička automobila i 1 motocikl. Poginulo je 46 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 1. 11. 1944. Između s. Andrijevaca i s. Sibinja (kod Slav. Broda) delovi Čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu. Neprijatelj je imao 60 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 7. 1. 1945. Između s. Trnave i s. Kondrića ustaško-nemačke snage napale delove Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, ali su posle kraće borbe odbačene u Đakovo. Zaplenjena su 2 kamiona, a ubijeno je 15 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 9. 1. 1945. Kod s. Nabrđa oko 400 vojnika nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije iz Đakova napalo 1. bataljon Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, ali su posle kraće borbe odbijeni u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 12 mrtvih, 20 ranjenih i 3 zarobljena, a Čehoslovačka NO brigada 1 mrtvog i 1 ranjenog. 

⚔️ 12. 1. 1945. Kod s. Drenjskog Slatnika (blizu Đakova) jedinice Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- odbile napad delova nemačke divizije za naročitu upotrebu -Štefan-. Neprijatelj je imao 28 mrtvih, a Čehoslovačka NO brigada 2 ranjena.

⚔️ 15. 1. 1945. Kod s. Bračevaca i s. Stipanovaca oko 2000 nemačkih vojnika iz Đakova napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle kraće borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 51 mrtvog, neprijatelj se probio u Našice.

⚔️ 30. 1. 1945. Na Uniji s. Martin - s. Donja Motičina - s. Zoljan oko 800 nemačkih vojnika i ustaša iz Našica napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ i zauzelo s. Martin. Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a Brigada 9 mrtvih i 27 ranjenih.

⚔️ 3. 2. 1945. Kod s. Martina (blizu Našica) Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napala iz zasede, nemačku kolonu jačine 750 vojnika i nanela joj gubitke od 44 mrtva, 18 ranjenih i 5 zarobljenih.

⚔️ 7. 2. 1945. Kod s. Kokočaka (blizu Orahovice), u borbi protiv nemačko-ustaških snaga, poginuo komandant Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ Josip Ružička, narodni heroj.

⚔️ 20. 2. 1945. Kod s. Jankovca (blizu Podrav. Slatine) Čehoslovačka brigada -Jan Žiška- i 4. bataljon 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ posle dvočasovne borbe odbili napad ustaških i domobranskih snaga iz s. Velike, ali se deo neprijateljskih snaga probio u pravcu s. Slat. Drenovca. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih, a jedinice NOVJ 1 mrtvog i 2 nestala.

⚔️ 4. 4. 1945. Kod s. Stare Subocke (blizu Novske) delovi čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije JA napali nemačku autokolonu i posle kraće borbe uništili 1 top i 5 kamiona s ratnom opremom i materijalom. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i ranjenih, a Čehoslovačka NO brigada 8 ranjenih.

⚔️ 23. 4. 1945. Naredbom Štaba 3. armije JA rasformirana Čehoslovačka NO brigada -Jan Žiška- a njeno ljudstvo ušlo u sastav 4. udarne brigade 12. udarne divizije JA.

Dokumenti

📜 Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu čehoslovačkog bataljona »Jan Žižka« za formiranje čehoslovačke NO brigade i postavljanje komandnog kadra

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 28 rujna 1943 god. Štabu Cehoslovačkog bataljona Jan Žiška u vezi formiranja Čehoslovačke NO Brigade i postavljenju rukovodilaca

📜 Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske kojom se Posavski batalion i čehoslovačka NO brigada »Jan Žižka« stavljaju pod komandu Štaba Zapadne grupe NOPO

📜 Izvještaj partijskog sekretara čehoslovačke brigade NOV »Jan Žižka z Trocno-va« sekretaru Zapadne grupe NOP odreda o radu i organizacionom stanju Brigade

📜 Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ o smjenjivanju rukovodilaca i postavljanju na nove dužnosti, te o formiranju Čehoslovačke NO brigade

📜 Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ o formiranju Čehoslovačke NO brigade »Jan Žižka iz Trocnova«

📜 Izvještaj Štaba Čehoslovačke NO brigade »Jan Žižka« Štabu XII divizije NOVH o radu i stanju unutar jedinica te rasporedu i prvim akcijama ove novoformirane brigade

📜 Naređenje Štaba Drugog korpusa NOV Hrvatske od 2 listopada 1943 god. Štabu Zapadne grupe odreda da stavi pod svoju komandu Čehoslovačku NO brigadu i Posavski bataljon

📜 Naredba Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 19 listopada 1943 god. o formiranju Čehoslovačke NO brigade i postavljenju rukovodilaca

📜 Naredba Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 26 listopada 1943 god. o formiranju Čehoslovačke NO brigade Jan Žiška

📜 Izvještaj Štaba čehoslovačke NO brigade Jan Žiška od 9 studenog 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o osiguranju napada na Viroviticu i stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Čehoslovačke NO brigade »Jan Žiška« od 2. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Čačinaca

📜 Izvještaj Operativnog štaba jedinica Čehoslovačke NO brigade i Osječkog NOP odreda od 15. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama potčinjenih jedinica oko Đakova

📜 Izvještaj Štaba Prve čehoslovačke NO brigade »Jan Žiška« od 15. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama za Đakovo

📜 Zapovijest Štaba Čehoslovačke NO brigade »Jan Žiška« od 23. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na Gromačnik i Sibinj

📜 Izvještaj Štaba Prve čehoslovačke NO brigade od 26. prosinca 1943. god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Jugoslavije o borbama u s. Gromačnik i s. Sibinj

📜 Brojno stanje i naoružanje Čehoslovačke brigade NOVH Jan Žižka z Trocnova

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilije Gaćeša od 9 februara 1944 god. Štabu Sedme divizije o borbama u Ivanjskom Boku i o prebacivanju Čehoslovačke NO brigade Jan Žiška preko Save

📜 Izvještaj Čehoslovačke NO brigade od 13 februara 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama prilikom prebacivanja preko Save

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 1. čehoslovačke brigade Jan Žiška od 29. ferbuara 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o političkom stanju posle formiranja Brigade

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno dostavi podatke o brojnom stanju, personalnom sastavu komandnog kadra i nacionalnoj pripadnosti čitavog sastava Čehoslovačke NO brigade Jan Žiška

📜 Izveštaj političkog komesara 1. čehoslovačke brigade Jan Žiška, od 13. maja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Sloveniju o političkom stanju u brigadi i na području Daruvara

📜 Pregled socijalnog i nacionalnog sastava Čehoslovačke brigade Jan Žiška od 1. oktobra 1944. godine

📜 Pismo Štaba 12. divizije od 21. oktobra 1944. Štabu Čehoslovačke brigade Jan Žiška u vezi sa proglašenjem 12. brigade za najbolju brigadu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske

📜 Mesečni izveštaj vršioca dužnosti političkog komesara 1. čehoslovačke brigade Jan Žiška od 3. aprila 1945. političkom komesaru 12. udarne divizije JA o vojnom, političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigadi

Fotografije

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Podravska Slatina Glavni štab Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Hrvatskoj 1944. 18. slavonska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Josip Broz Tito Završne operacije u Jugoslaviji Hrvatska Kostajnica Virovitica Zasede u oslobodilačkom ratu Vinkovci Borbe u Slavoniji 1945. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943. Pakrac 12. slavonska divizija NOVJ Slavonski Brod 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 7. banijska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Našice Osječka udarna brigada 12. slavonska proleterska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Diljski partizanski odred Borbe u Slavoniji 1944. 6. slavonski korpus NOVJ Komunistička partija Hrvatske Đakovo Borbe u Slavoniji 1943. 10. krajiška divizija NOVJ Daruvar Novska