Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Slavonski Brod u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 54 hronoloških zapisa, 79 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 4. 1941. Održan sastanak OK KPH za Slav. Brod na kome se raspravljalo o odbrani zemlje.

⚔️ 11. 4. 1941. Održan sastanak OK KPH za Slav. Brod na kome je doneta odluka da se prikuplja oružje.

⚔️ 18. 4. 1941. Grupa omladinaca, pod rukovodstvom SKOJ-a, uzela iz zgrade policije u Slav. Brodu kartoteku i spisak komunista i time onemogućila da ovi dokumenti padnu u ruke ustaša.

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Tomici (kod Slav. Broda), u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana okružna partijska konferencija KPH za Slav. Brod. Raspravljalo se o prikupljanju oružja i pripremi za ustanak. Zaključeno je: da se učvrste i prošire partijske organizacije u fabrikama i na železnici u Slav. Brodu; da se formiraju partijske organizacije u selima gde ne postoje; da se pojača rad na podizanju ideološko-političkog nivoa članova KPJ; da se čuvaju kadrovi od hapšenja i da radnici ne odlaze na rad u Nemačku.

⚔️ 0. 7. 1941. U šumi Cerovcu (kod Slav, Broda), formirane dve brodske partizanske grupe.

⚔️ 23. 8. 1941. NOP odredi pod rukovodstvom Štaba ozrenskog sektora, praćeni masom naroda, u ranim jutarnjim časovima izvršili napad na Doboj, jedan od najvažnijih železničkih čvorova u Bosni i Hercegovini. Oni su porušili pruge koje od Doboja vode prema Slav. Brodu do Kotorskog, prema Sarajevu do Maglaja, prema Tuzli do Bos. Petrova Sela i prema Teslicu do Tešanjke (oko 60 km). U dvodnevnim borbama su zauzeli Doboj (bez tvrđave), Gračanicu, Maglaj i desetak železničkih stanica. Uz to, uništili su tt linije u dužini od 50 km.

⚔️ 25. 8. 1941. Posle dvodnevnih borbi, jake snage neprijatelja (8 ustaških, domobranskih i nemačkih bataljona) sa pravca Sarajeva, Slav. Broda i Tuzle ovladale Dobojem, dobojskim železničkim čvorom i komunikacijama u dolini reke Bosne i Spreče. NOP odredi se povukli na Ozren i sprečili svaki pokret neprijatelja van komunikacija, dok je na Trebavi, zbog četničke izdaje, nastupilo naglo osipanje.

⚔️ 25. 8. 1941. Na mostu u Slav. Brodu ustaše i nemački vojnici streljali oko 150 uhapšenih ljudi iz derventskog sreza i okoline Bos. Broda.

⚔️ 1. 10. 1941. Između ž. st. Ševarlije i Trbuka (na pruzi Sarajevo - Slav. Brod) delovi Ozrenskog bataljona 1. bosanske brigade NOP odreda uništili teretni voz.

⚔️ 3. 10. 1941. Između ž. st. Trbuka i Rječice (na pruzi Sarajevo - Slav. Brod) delovi Ozrenskog bataljona Bosanske brigade NOP odreda porušili prugu i uništili dva oklopna vagona oklopnog voza.

⚔️ 5. 10. 1941. Između ž. st. Trbuka i Rječice (na pruzi Sarajevo - Slav. Brod) delovi Ozrenskog partizanskog bataljona srušili oklopni voz.

⚔️ 7. 10. 1941. Kod ž. st. Trbuka (na pruzi Sarajevo - Slav. Brod) delovi Ozrenskog bataljona Bosanske brigade NOP odreda napali vojni transportni voz. Deo 2. bataljona domobranskog 8. pešadijskog puka, uz pomoć oklopnog voza, odbio napad.

⚔️ 19. 10. 1941. U Zagrebu, posle strahovitog mučenja, ustaše streljale člana KPH i jednog od organizatora ustanka u Slav. Brodu Nikolu Babića Mika, narodnog heroja.

⚔️ 31. 10. 1941. Između ž. st. Trbuka i Rječice (na pruzi Sarajevo - Slav. Brod) delovi Ozrenskog NOP odreda srušili voz.

⚔️ 22. 5. 1942. Na ž. st. u Slav. Brodu ilegalni partijski radnici zapalili magacine.

⚔️ 20. 7. 1942. OK KPH za Slav. Brod uputio stanovništvu proglas u kome ga poziva da ne predaje žetvu ustašama, već da kao jedan ustane protiv pljačke i bori se za slobodu Hrvatske.

⚔️ 0. 9. 1942. Formiran novi OK KPH za Slav. Brod.

⚔️ 20. 10. 1942. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao naredbu o organizaciji komandovanja na po dručju NDH. Naredbom su postavljeni nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj (sa sedištem u Zagrebu), čiji je zadatak da preduzme sve mere za sređivanje snaga NDH, i komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj (sa sedištem u Slav. Brodu), kome su potčinjene sve nemačke snage na teritoriji NDH. Po tom naređenju preduzete su mere za reorganizaciju snaga NDH, koje su potčinjene nemačkim i italijanskim snagama, zavisno od toga na kojoj su okupacionoj zoni bile dislocirane.

⚔️ 26. 10. 1942. Kod s. Lovčića (blizu Slav. Broda) jedinice 1. slavonske NOU brigade posle dvočasovne borbe odbile napad jakih ustaških snaga iz Slav. Broda i nanele im velike gubitke.

⚔️ 0. 3. 1943. U rejonu s. Gromačnika (kod Slav. Broda), prilikom diverzije na pruzi, poginuo Bogoljub Vukajlović Lala, narodni heroj.

⚔️ 8. 7. 1943. Neprijateljsko uporište Brodsku Varoš (kod Slav. Broda) napale jedinice Diljskog NOP odreda i ubile 6 ustaša, a zarobile 66 domobrana, uz sopstvene gubitke od 2 ranjena.

⚔️ 27. 7. 1943. U s. Starim Perkovcima (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda napale žandarmerijski vod i zarobile 29 žandarma.

⚔️ 5. 10. 1943. U s. Gromačniku (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda uništile dva neprijateljska skladišta municije.

⚔️ 3. 1. 1944. S linije Derventa-Teslić-Sarajevo-Konjic-Jablanica i iz Banje Luke glavnina nemačkog 5. SS brdskog armijskog korpusa i delovi nemačkog 15. i 69. korpusa otpočeli operaciju u cilju odbacivanja 1. proleterskog udarnog i 5. udarnog korpusa NOVJ sa glavne komunikacije Slav. Brod - Sarajevo - Mostar. Trebalo je brzim prodorom razbiti njihove jedinice i izbiti u dolinu r. Vrbasa, odakle odmah produžiti dejstva glavninom ka Livanjskom i Duvanjskom polju, a slabijim delovima, preko Kozare, ka dolini Une. Operacija je trajala do 24. januara.

⚔️ 16. 1. 1944. Nemačke jedinice iz Slav. Broda popalile sela: Ježevik, Šušnjevce Korduševce, Klokočevik i Vrhovinu.

⚔️ 17. 1. 1944. Kod šume Doljna dolca (blizu Slav. Broda) jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ napale neprijateljsku motorizovanu kolonu, ali su se, posle jednočasovne borbe, usled nadmoćnosti neprijatelja, povukle, zapalivši 1 tenk i oštetivši 4 tenka.

⚔️ 12. 2. 1944. Između s. Rajića i s. Roždanika (na pruzi Banova Jaruga - Slav. Brod) jedinice Posavskog NOP odreda uništile lokomotivu i 6 vagona.

⚔️ 18. 2. 1944. Kod s. Oriovca (blizu Slav. Broda) jedinice Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ i 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ napale domobransku kolonu i odbacile je u pravcu Slav. Broda, te istovremeno porušile prugu na 16 mesta.

⚔️ 9. 3. 1944. Kod šume Dolnja dolca 1. i 3. bataljon Osječke brigade 12. divizije NOVJ napali delove domobranskog 2. biciklističkog bataljona iz Slav. Broda. Posle dvočasovne borbe, u toku koje su neprijatelju pristigla pojačanja iz Slav. Broda, bataljoni su se povukli.

⚔️ 11. 3. 1944. Kod s. Trnjana (blizu Slav. Broda) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale nemačku kolonu, ali se posle jednočasovne borbe povukle u pravcu s. Klokočevika i s. Vrhovina.

⚔️ 13. 3. 1944. Kod s. Sapaca (blizu Slav. Broda) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ i jedna četa 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ srušile nemački transportni voz i uništile 2 lokomotive i 6 vagona. Poginula 22 a ranjeno 27 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 75 pušaka, 3 automata, oko 130.000 metaka, 212 mina za minobacač i drugi ratni materijal.

⚔️ 22. 3. 1944. Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.

⚔️ 18. 4. 1944. Na odseku s. Malino - s. Oriovac (kod Slav. Broda) jedinice Diljskog NOP odreda porušile železničku prugu Beograd-Zagreb na 19 mesta.

⚔️ 24. 5. 1944. Iz Slav. Požege, Pleternice i Slav. Broda otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 4. brdske brigade na 12. diviziju NOVJ na prostoriji s. Kula - s. Caglin - pl. Dilj. Posle dvodnevnih borbi neprijateljske snage su odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 29. 5. 1944. Između s. Vrpolja i s. Starih Perkovaca jedinice 12. udarne i 18. brigade 12. divizije NOVJ izvršile diverziju na pruzi Slav. Brod - Vinkovci i istovremeno napale nemački transportni voz od oko 80 vagona. Zbog dolaska oklopnih vozova iz Vinkovaca i Slav. Broda, jedinice 12. divizije NOVJ su se povukle ne izvukavši plen. Neprijatelj je imao 63 mrtva, 50 ranjenih i 5 zarobljenih, a uništena je 1 lokomotiva i 15 vagona.

⚔️ 27. 6. 1944. Oko 180 savezničkih aviona, u 9 naleta, bombardovalo Slav. Brod, bacivši oko 2000 bombi. Veliki broj zgrada je porušen i oštećen a poginulo je i ranjeno oko 500 lica.

⚔️ 30. 6. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Slav. Brod, s. Sibinj (kod Slav. Broda) i železničku prugu istočno od s. Okučana.

⚔️ 1. 7. 1944. Jedinice Diljskog NOP odreda i delovi 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Beograd-Zagreb između Slav. Broda i s. G. Vrbe na 72 mesta.

⚔️ 2. 7. 1944. Saveznička avijacija (u dva naleta sa 40 aviona) bombardovala Slav. Brod, Novu Gradišku i Vinkovce.

⚔️ 25. 7. 1944. Kod ž. stanica D. Vrba, Slav. Brod, Ivankovo, Mikanovci, Vrpolje saveznička avijacija bombardovala železničku prugu Beograd-Zagreb i neprijateljske transportne vozove. Uništene su 4 lokomotive i 6 vagona.

⚔️ 4. 9. 1944. Osječka brigada 12. diviizje NOVJ napala domobransko uporište u s. Garčinu (kod Slav. Broda) i u petočasovnoj borbi uništila posadu u žand. st., zatim se povukla. Između s. Garčina i s. Vrpolja porušila je prugu na 38 mesta i srušila 3 mosta. Zarobila je 13 domobrana i 4 žandarma i zaplenila 2 puškomitraljeza i 20 pušaka.

⚔️ 8. 9. 1944. Saveznička avijacija u tri navrata, sa oko 120 aviona, bombardovala Slav, i Bos. Brod i oštetila železnički most, obe železničke stanice, stražaru i centar grada u Slav. Brodu.

⚔️ 18. 9. 1944. Osječka i čehoslovačka brigada -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta u s. Garčinu i s. Andrijeveima (kod Slav. Broda). U s. Garčinu uništile 2 bunkera i železničku stanicu, a između s. Andrijevaca i s. D. Vrbe oštetile železničku prugu na 200 mesta i srušile 2 propusta i 1 most.

⚔️ 21. 9. 1944. Saveznička avijacija bombardovala Slav. Brod, Osijek i Vinkovce. U Slav. Brodu je porušila železničku stanicu, fabriku vagona, tvrđavu i deo centra grada, a u Osijeku koloseke na železničkoj stanici, radionice za opravku lokomotiva i vagona, skladište i upravnu zgradu.

⚔️ 27. 9. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 6. korpusa NOVJ: dejstvima izvesnih delova toga korpusa u rejonu Bosanske i Nove Gradiške olakšati borbe jedinica 5. udarnog korpusa NOVJ oko Banje Luke; izvestiti da li neprijatelj prikuplja snage u Bos. Gradiški, Novoj Gradiški, Slav. Brodu i Derventi. Ujedno ga obavestio da se priprema napad na Bosansku Gradišku.

⚔️ 29. 10. 1944. Između Slav. Broda i s. Vrpolja jedinice Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ porušile prugu Beograd-Zagreb na oko 100 mesta.

⚔️ 30. 10. 1944. Na komunikaciji Vinkovci - Slav. Brod jedinice čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napale neprijateljsku kolonu i uništile 40 kola, 1 kamion, 2 putnička automobila i 1 motocikl. Poginulo je 46 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 1. 11. 1944. Kod s. Stupnika (blizu Slav. Broda) 3. bataljon 4. brigade 12. udarne divizije NOVJ napao iz zasede nemačku kolonu od 40 kamiona i nekoliko tenkova. Zapaljeno je 5 kamiona, putnički automobil i motocikl, a oštećeno 20 kamiona i 1 tenk.

⚔️ 1. 11. 1944. Između s. Andrijevaca i s. Sibinja (kod Slav. Broda) delovi Čehoslovačke brigade -Jan Žiška- 12. udarne divizije NOVJ napali iz zasede nemačku kolonu. Neprijatelj je imao 60 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 20. 11. 1944. Anglo-američki avioni uništili 8 lokomotiva na pruzi Sarajevo-Slav. Brod i bombardovali neprijateljska uporišta u Maglaju i Bos. Brodu, pogodivši železničku stanicu, ložionicu sa radionicama i ustaški štab.

⚔️ 14. 12. 1944. Kod ž. st. Ivankovo saveznička avijacija bombardovala prugu Slav. Brod - Vinkovci. Oštećene su zgrade, stanična postrojenja i 27 vagona, a 8 vagona je uništeno.

⚔️ 11. 4. 1945. U Slavoniji, po naređenju Glavnog štaba JA za Hrvatsku, formirane komande gradova Osijeka, Slav. Broda i Vinkovaca. (Počele su funkcionisati po oslobođenju ovih mesta.)

⚔️ 17. 4. 1945. Jedinice 48. udarne divizije JA, posle trodnevne borbe, odbacile 1232. puk nemačke 41. pešadijske divizije prema Slav. Brodu i oslobodile važnu žel. raskrsnicu Striživojnu (kod Đakova). Poginulo je preko 150 i ranjeno oko 300 neprijateljskih vojnika. Jedinice 48. udarne divizije JA su imale 86 mrtvih i 376 ranjenih.

⚔️ 20. 4. 1945. Jedinice 5. udarne i 17. udarne divizije JA, u sađejstvu sa delovima 6. proleterske divizije JA -Nikola Tesla-, posle jednodnevnih uličnih borbi protiv nemačkih, ustaških i domobranskih snaga oslobodile Slav. Brod i prinudile neprijatelja da se povuče prema Novoj Gradiški. Zaplenjene su velike količine oružja i municije i 1 avion.

Dokumenti

📜 Izveštaj oružničke postaje Staro Petrovo Selo, kotar Nova Gradiška, od 17. aprila 1941. o ubijanju i masakriranju 25 muških osoba na mestu krčenik, područje Slavonski Brod, od strane ustaša

📜 Naredba Zapovjedništva kopnene vojske od 27. maja 1941. Zapovjedništvu posadnog bataljona Slavonski Brod o podeli zemlje proteranih Srba Hrvatima

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Nova Gradiška i Slavonski Brod te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći na lipanj 1941. godine

📜 Izvještaj krilnog oružničkog zapovjedništva Slavonski Brod od 13 studenog 1941 god. o diverziji partizana na željezničkoj pruzi kod Okučana

📜 Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Slavonski Brod od 5. decembra 1941. o hapšenju jednog komuniste i zločinu ustaša nad pravoslavcima sela Šeovići

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Slavonski Brod od 10. decembra 1941. velikoj župi Posavje o otpremljenim pravoslavcima iz Slavosnkog Kobaša u logore

📜 Telegram železničke stanice Slavonski Brod od 20. decembra 1941. postaji Vrpolje-Šamac o otpremanju 250 izbeglica većinom dece iz Bosne

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Slavonskom Brodu od 15 travnja 1942 god. o napadu partizana na kamenolom u Vetovu

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Slav. Brod Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o poduzetim mjerama za zbrinjavanje stanovništva u popaljenim selima na teritoriju Požeške kotline

📜 Izvod iz izvještaja Zapovjedništva II domobranskog zbora u Slav. Brodu Ministarstvu Hrvatskog domobranstva... o političkoj situaciji i raspoloženju naroda prema vlasti NDH

📜 Oglas Gradskog poglavarstva u Slav. Brodu o izdavanju novih knjižica za tekstilnu robu i o reviziji potrošačkih iskaznica i kupona za živežne namirnice

📜 Dopis Okružnog komiteta KPH Slav. Brod Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem kojim predlaže kandidate za odbornike Kotarskog NOO-a Slav. Požega

📜 Oglas Gradskog poglavarstva u Slav. Brodu kojim poziva da se prijave sve izbjeglice na području grada

📜 Oglas Gradskog poglavarstva u Slav. Brodu kojim se odobrava izdavanje potvrda o darovanim živežnim namirnicama, i to samo u slučaju podmirenja obaveza prema državi

📜 Oglas Kotarske oblasti u Slav. Brodu o prijavi radnika i stručnog osoblja za rad u Njemačkoj

📜 Naređenje Zapovjedništva II domobranskog zbora Zapovjedništvu Slavonskog zdruga... za osnivanje logora u Rumi, Osijeku i Slav. Brodu za taoce koji će se uzimati iz mjesta u čijoj je blizini izvršena diverzija na željezničku prugu

📜 Oglas Gradskog poglavarstva u Slav. Brodu kojim se zabranjuje iznajmljivanje stanova i namještenih soba državnim i vojnim službenicima, radnicima i ostalim građanima bez dozvole Poglavarstva

📜 Izvještaj II domobranskog zbora Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o stanju operacije Braun u Slavoniji, hapšenju sumnjivih osoba i o strijeljanju šest komunista u Slav. Brodu za odmazdu zbog sabotažnih akcija na glavnoj pruzi Beograd-Zagreb

📜 Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstva oružanih snaga NDH... o djelatnosti partizana u Slavoniji, njihovoj borbenosti i moralu za vrijeme operacije Braun i o aktivnosti omladine u Osijeku, Slav. Brodu i Novoj Gradiški. Izvještaj se temelji na izjavama domobrana i domobranskih oficira koji su pobjegli iz partizanskog zarobljeništva

📜 Dopis Ministarstva narodnog gospodarstva Glavnom stožeru oružanih snaga NDH (operativnom odjelu) u kome izvještava da partizani sprečavaju eksploataciju šuma na području šumarija Trnjani i Slav. Brod

📜 Dnevni izvještaj Njemačkog štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 1 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV kod Slavonskog Broda i Kotor Varoši

📜 Izveštaj partijske ćelije vojno-partizanske bolnice br. VI od 18. aprila 1943. Okružnom komitetu KPH za Slavonski Brod o sastanku i radu partijske organizacije

📜 Dopis Župske redarstvene oblasti u Slav. Brodu Ravnateljstvu Državne realne gimnazije kojim se traže podaci o prosvjetnim radnicima u osnovnim i srednjim školama na području grada

📜 Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora u Slav. Brodu Ministarstvu oružanih snaga NDH ... o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o aktivnosti partizana u Slavoniji i Srijemu i o stanju u domobranstvu

📜 Dopis Ustaškog logora u Slav. Brodu Udruženju trgovaca kojim ih obavještava da je formirao krstareći odjel dobrovoljaca i traži materijalnu pomoć za njegovo izdržavanje

📜 Izvještaj Štaba Diljskog NOPO Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o izvedenim akcijama u blizini Slavonskog Broda

📜 Izvještaj Štaba I diverzantskog bataljona Hrvatske Štabu II korpusa NOV i POH o izvršenim akcijama na glavnoj željezničkoj pruzi od Novske do Slavonskog Broda u prvoj polovini septembra 1943. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničke postaje Slavonski Brod od 21 listopada 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na Gromačnik

📜 Naredba Štaba Brodske NO brigade podređenim jedinicama za napad na protivavionsku bateriju u predgrađu Slavonskog Broda

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Brodu n/Savi Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu... o napadu jedinica NOV na protivavionsku bateriju u predgrađu Slav. Broda

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOPO Štabu VI korpusa NOV i POJ o napadu Brodske NO brigade na protivavionsku bateriju u predgrađu Slavonskog Broda

📜 Izvještaj Vojnoinformativnog odsjeka Štaba VI korpusa NOV i POJ o akcijama na glavne komunikacije Zagreb—Beograd i o uništenju protivavionske baterije u Slavonskom Brodu

📜 Zapisnik sjednice Kotarskog NOO-a Slavonski Brod o političkim prilikama na kotaru i broju NOO-a te o radu odsjeka ovog kotarskog NOO-a

📜 Zapovijest Štaba Brodske NO brigade od 18 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku protivavionsku bateriju u predgrađu Slavonskog Broda

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 20 listopada 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o napadu Brodske NO brigade na protivavionsku bateriju u predgrađu Slavonskog Broda

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva' od 25 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Slav. Broda i Gospića

📜 Izvještaj Oružničke postaje Slavonski Brod od 28 studenog 1943 god. o napadu Diljskog NOP odreda na municisko skladište u Gromačniku

📜 Izvještaj Kotarskog NOO-a Županja Okružnom NOO-u Slav. Brod o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu mjesnih NOO-a i planiranju budućih zadataka

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Slav. Brod Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na okrugu, organizacijskom stanju i radu KP i SKOJ-a, antifašističkih organizacija i NOO-a te agitaciji i propagandi

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 siječnja 1944 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Sinja, Slavonskog Broda, Ogulina i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na Žumberku, kod Slavonskog Broda. Ogulina, Gospića, Livna i Šibenika

📜 Zapovijest Štaba Osječke NO brigade od 8 marta 1944 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu i unište neprijatelja na cesti Slavonski Brod - Sanci

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 13 marta 1944 god. podređenim jedinicama za diverziju na komunikaciji Slavonski Brod - Vinkovci

📜 Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda od 1 marta 1944 god. Štabu Šestog korpusa NOV i PO Jugoslavije o borbama na području Slavonskog Broda, Slavonske Požege i Našica i stanju u odredima od 20 februara do 1 marta

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posade u Komarevu, kod Grobnika i na komunikaciji Novska - Slavonski Brod

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. maja 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Nartu i o borbama kod Slavonskog Broda, Slavonske Požege, Metka, Zelova i u Baniji i na Kordunu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. maja 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Daruvara, Slavonskog Broda, Slavonske Požege, Vrgorca i na Kordunu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Nartu i Aržano i o borbama kod Grubišnog Polja, Slavonskog Broda i Požege, u Baniji i na Kordunu

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 1. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama na području Slavonske Požege i Slavonskog Broda

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Ludbreg, Nartu, Hrastovac, o borbama kod Sunje i diverzijama na prugama Zagreb - Dobova, Banova Jaruga - Lipovljani i Slavonski Brod - Vrpolje

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za onesposobljavanje komunikacije Mostar - Sarajevo - Doboj - Slavonski Brod

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 18. oktobra 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Slavonskog Broda, Koprivnice, u Gorskom kotaru i o napuštanju Poljane i Međuriča

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 28. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da ruši komunikaciju Mostar - Sarajevo - Slavonski Brod

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage koje se povlače prema Šibeniku, Drnišu i o borbama kod Obrovca, Benkovca, Slavonskog Broda, Duvna i Imotskog

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na auto-kolonu kod Slavonskog Broda, na komunikacije Zagreb - Beograd i Slavonski Brod - Sarajevo i o povlačenju Nijemaca, ustaša i domobrana iz Imotskog

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 1. novembra 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Horvate, Breznički Hum, Brđane i Rogaticu, o povlačenju iz Dalmacije i o borbama kod Slavonskog Broda, Bjelovara, Jastrebarskog i Sarajeva

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 2. novembra 1944. o borbama kod Sremske Mitrovice, Slavonskog Broda, Varaždina, Ogulina i o povlačenju iz Dalmacije

📜 Zapovijest Štaba 12. NOU divizije od 7. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Starom Topolju i presijecanje željezničke pruge Slavonski Brod - Vrpolje

📜 Izvještaj Štaba 12. divizije od 10. novembra 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o djelomičnom uspjehu napada na Staro Topolje i željezničku prugu Slavonski Brod - Vrpolje

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 11. novembra 1944. o ulasku jedinica NOVJ u Cazin, o borbama na području Knina, Varaždina, Slavonskog Broda i u Gorskom kotaru

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. novembra 1944. o borbama kod Knina. Mostara, Duvna, Slavonskog Broda, Krapine, Karlovca, Ogulina, Bihaća i Kostajnice

📜 Zapovest Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 21 decembra 1944 godine za oslobođenje Otoka i Privlake i izbijanje na komunikaciju Vinkovci - Slavonski Brod

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 8. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Bosanska Gradiška - Banjaluka i Slavonski Brod - Novska

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 23. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Slavonski Brod - Okučani i Vojkovići - Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 30. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Slavonski Brod - Novska - Banjaluka i o napadu na nemačko-ustaške snage kod Babinog Potoka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 3. aprila 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Doboj - Slavonski Brod i o bombardovanju mosta kod Bosanskog Novog

📜 Zapovest Štaba 1. airmije JA od 13. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja ka Slavonskom Brodu

📜 Zapovest Štaba 1. armije JA od 15. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za gonjenje neprijatelja ka Slavonskom Brodu

📜 Zapovest Štaba 17. udarne divizije JA od 15. aprila 1945. štabovima patčinjenih jedinica za proboj neprijateljske odbrane na liniji Beravci – ž. st. Striživojna, gonjenje neprijatelja ka Slavonskom Brodu i oslobođenje Slavonskog Broda

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 17. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška

📜 Naređenje Štaba 1. armije JA od 17. aprila 1945. štabovima potčinjenih divizija za nastupanje ka Slavonskom Brodu

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 18. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška

📜 Zapovest Štaba 5. udarne divizije JA od 18. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijatelja na liniji Lapovci – St. i N. Topolje i nastupanje ka Slavonskom Brodu

📜 Zapovest Štaba 17. udarne divizije JA od 18. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na neprijatelja na liniji s. St. Topolje – s. Oprisavci i nastupanje ka Slavonskom Brodu

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 19. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. armije na pravcu Slavonski Brod - Nova Gradiška

📜 Naređenje Štaba 1. armije JA od 19. aprila 1945. u 13 časova štabovima 5. i 17. divizije da u toku dana počnu borbu za oslobođenje Slavonskog Broda

📜 Naređenje Štaba 1. armije JA od 19. aprila 1945. Štabu 5. i 17. divizije da što pre ovladaju Slavonskim Brodom

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 20. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih -divizija jedinicama 1. armije na pravcu Slavonski Brod - Nova Gradiška

📜 Obaveštenje komandanta 1. armije JA od 20. aprila 1945. Štabu 1. armije o dejstvima grupe divizija severno i severozapadno od Slavonskog Broda

Fotografije

Povezane odrednice

Sarajevo Avijacija u oslobodilačkom ratu Duvno Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Maglaj Borbe u Slavoniji 1943. 1. lovačka eskadrila NOVJ 18. slavonska udarna brigada Mostar 28. slavonska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1943. Nova Gradiška Podravska Slatina Borbe u Slavoniji 1944. Imotski Partizanska avijacija Ustanak u NDH Bosanska Gradiška Gospić Narodni heroji Jugoslavije Doboj Borbe u Slavoniji 1945. Varaždin Osječka udarna brigada Kozara u oslobodilačkom ratu Daruvar Osijek Diljski partizanski odred Knin Narodno oslobodilački odbori Ustanak u Hrvatskoj 1941. Virovitica Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Zagreb Operacija Braun SKOJ Ustanak u Slavoniji 1941. Aprilski rat Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Slavonska Požega 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Ustaški zločini 1941. Čehoslovačka brigada Jan Žiška Borbe u Hrvatskoj 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Tuzla Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. proleterski korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1942. Šibenik Novska Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Genocid u NDH Borbe u Dalmaciji 1944. 6. slavonski korpus NOVJ Hrvatsko domobranstvo Kninska operacija Komunistička partija Hrvatske Vinkovci Operacija Adler Borbe u Hrvatskoj 1942. 17. istočnobosanska divizija NOVJ 5. krajiška udarna divizija NOVJ Beograd Ogulin Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Derventa Završne operacije u Jugoslaviji Banja Luka