Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Osječka udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 35 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 3. 1944. Kod s. Slobodne Vlasti (blizu Đakova), po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ, od delova Diljskog i Požeškog NOP odreda formirana Osječka brigada 12, divizije NOVJ.

⚔️ 9. 3. 1944. Kod šume Dolnja dolca 1. i 3. bataljon Osječke brigade 12. divizije NOVJ napali delove domobranskog 2. biciklističkog bataljona iz Slav. Broda. Posle dvočasovne borbe, u toku koje su neprijatelju pristigla pojačanja iz Slav. Broda, bataljoni su se povukli.

⚔️ 11. 3. 1944. Kod s. Trnjana (blizu Slav. Broda) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale nemačku kolonu, ali se posle jednočasovne borbe povukle u pravcu s. Klokočevika i s. Vrhovina.

⚔️ 13. 3. 1944. Kod s. Sapaca (blizu Slav. Broda) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ i jedna četa 1. diverzantskog bataljona 6. korpusa NOVJ srušile nemački transportni voz i uništile 2 lokomotive i 6 vagona. Poginula 22 a ranjeno 27 nemačkih vojnika. Zaplenjeno: 1 mitraljez, 75 pušaka, 3 automata, oko 130.000 metaka, 212 mina za minobacač i drugi ratni materijal.

⚔️ 12. 4. 1944. Kod s. Crkvara (blizu Našica) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale iz zasede tri nemačke kolone iz Feričanaca, ukupne jačine 300 vojnika. Posle kratke borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 11. 5. 1944. Kod s. Slat. Drenovca (blizu Podrav. Slatine) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale delove nemačkog 1. policijskog puka, pojačane tenkovima. Posle nekoliko obostranih napada i protivnapada neprijatelj je odbačen u pravcu s. Pušina. Međutim, neprijatelj je sutradan napao i zauzeo s. Slat. Drenovac.

⚔️ 19. 5. 1944. Osječka brigada 12, divizije NOVJ, 1. bataljon Požeškog NOP odreda i Konjički divizion 12. divizije NOVJ izvršili neuspeo napad na s. Jakšić (kod Slav. Požege) u kome se branilo 600 nemačkih vojnika i 100 ustaša.

⚔️ 29. 5. 1944. Kod s. Šaglina i s. Migalovaca (blizu Našica) ustaše napale na jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ i odbacile ih prema s. Ruševu i s. Sovskom Dolu, gde su naišle na zasedu ustaških i domobranskih snaga (jačine 1200 ustaša i domobrana). Brigada je, uz velike gubitke, uspela da se probije u pravcu s. Cenkova i s. Imbrijevaca.

⚔️ 18. 6. 1944. U s. Piškorevcima (kod Đakova) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale iz zasede nemačku kolonu i odbacile je prema Đakovu. Neprijatelj je imao 27 mrtvih, 10 ranjenih i 1 zarobljenog.

⚔️ 21. 6. 1944. Između s. Razbojišta i s. Bračevaca (na pruzi Đakovo-Našice) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale nemačku kolonu jačine 800 vojnika i posle kraće borbe odbacile je u pravcu s. Krndije i s. Budimaca. Poginulo je 35 a zarobljena su 2 neprijateljska vojnika. Zaplenjeno: 2 topa, 2 mitraljeza, 1 minobacač, 180 granata i mina, 17 pušaka i druga ratna sprema.

⚔️ 24. 6. 1944. Jedinice Osječke brigade, u sadejstvu s jurišnom četom 18. brigade 12. divizije NOVJ, napale neprijateljsko uporište u s. Krndiji (kod Đakova) koje je branilo 350 nemačkih vojnika. Sutradan, posle žestokih borbi, jedinice NOVJ su se povukle zbog dolaska neprijateljskog pojačanja iz Osijeka.

⚔️ 12. 7. 1944. Kod s. Jakšića, s. Golobrdca i s. Treštanovca (blizu Slav. Požege) nemački vojnici i ustaše iz Slav. Požege napali na jedinice 12. udarne i Osječke brigade 12. divizije NOVJ koje su osiguravale žetvu. Posle dvodnevnih borbi, uz obostrane velike gubitke, neprijatelj se povukao u Slav. Požegu.

⚔️ 17. 7. 1944. Na liniji s. Cerovac - s. Granje - s. Sesvete - s. Buk (kod Slav. Požege) nemačke i ustaške snage (jačine oko 2000 vojnika) iz Pleternice i Slav. Požege napale 12. udarnu i Osječku brigadu 12 divizije NOVJ i Požeški NOP odred. Posle osmočasovne borbe, uz obostrane velike gubitke, neprijatelj je prinuđen na povlačenje u polazne garnizone. Time je omogućeno nesmetano obavljanje žetve u rejonu s. Bekteža, s. Poreča i s. Kule.

⚔️ 0. 8. 1944. Po naređenju Štaba 6. korpusa NOVJ rasformiran Daruvarski NOP odred Zapadne grupe NOP odreda, a njegovo ljudstvo ušlo u sastav jedinica Osječke brigade 12. divizije NOVJ.

⚔️ 2. 8. 1944. Posle četvoročasovne borbe jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ zauzele s. Badljevinu (kod Daruvara) u kome se branila jedna četa (jačine oko 130 vojnika) iz sastava domobranske 4, brdske brigade. Zaplenjeno je 8 mitraljeza, 66 pušaka, 4 pištolja, 8 automata i 21.000 metaka.

⚔️ 10. 8. 1944. U blizini s. Sirača oko 500 vojnika nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz s. Grahovljana (kod Pakraca) napalo jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ. Posle kraće borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 11. 8. 1944. Kod s. Grahovljana i s. Dragovića (blizu Pakraca) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i odbacile ih u pravcu s. Badljevine.

⚔️ 4. 9. 1944. Osječka brigada 12. diviizje NOVJ napala domobransko uporište u s. Garčinu (kod Slav. Broda) i u petočasovnoj borbi uništila posadu u žand. st., zatim se povukla. Između s. Garčina i s. Vrpolja porušila je prugu na 38 mesta i srušila 3 mosta. Zarobila je 13 domobrana i 4 žandarma i zaplenila 2 puškomitraljeza i 20 pušaka.

⚔️ 5. 9. 1944. Posle četvoročasovne borbe jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ zauzele s. Perkovac Stari (kod Đakova), u kome se branila 7. četa 5. lovačkog puka domobranske 3. lovačke brigade.

⚔️ 8. 9. 1944. Posle četvoročasovne žestoke borbe Osječka brigada 12. divizije NOVJ zauzela s. Vrpolje (kod Đakova) u kome su se branili delovi domobranskog 5. lovačkog puka 3. lovačke brigade i oko 100 nemačkih vojnika. Ona je uništila nemačku propagandnu radio-stanicu za Balkan, zarobila celu domobransku posadu, zaplenila 2 topa, 200 pušaka, 2 vagona municije, 80 kola razne opreme, i srušila 3 mosta i oštetila prugu na 100 mesta.

⚔️ 18. 9. 1944. Osječka i čehoslovačka brigada -Jan Žiška- 12. divizije NOVJ napale neprijateljska uporišta u s. Garčinu i s. Andrijeveima (kod Slav. Broda). U s. Garčinu uništile 2 bunkera i železničku stanicu, a između s. Andrijevaca i s. D. Vrbe oštetile železničku prugu na 200 mesta i srušile 2 propusta i 1 most.

⚔️ 28. 9. 1944. U Podrav. Slatini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od delova Diljskog, Osječkog i Požeškog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i jednog bataljona Osječke brigade 12. divizije NOVJ formirana 4. brigada 12. divizije NOVJ.

⚔️ 1. 10. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

⚔️ 5. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 12. udarne i Osječke udarne brigade 12. divizije NOVJ zauzele Viroviticu, koju je branila domobranska podoficirska škola (675 podoficira), 270 ustaša iz 2. ustaške brigade, 120 milicionera i 72 žandarma. Poginulo je i ranjeno 746 neprijateljskih vojnika a ostalo je zarobljeno. Zaplenjene su 602 puške, 8 automata, 12 p. mitraljeza, 14 mitraljeza, 9 minobacača sa 44 mine, 7 protivtenkovskih pušaka, 9 topova sa 331 granatom, 642 ručne bombe, 110.000 metaka i druga oprema.

⚔️ 29. 10. 1944. Između Slav. Broda i s. Vrpolja jedinice Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ porušile prugu Beograd-Zagreb na oko 100 mesta.

⚔️ 30. 10. 1944. Između s. Vrpolja i s. Starih Perkovaca jedinice Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ porušile prugu Beograd-Zagreb na 52 mesta.

⚔️ 3. 11. 1944. Između s. D. Vrbe i s. Garčina 1. i 4. bataljon Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ na 26 mesta porušili prugu Vinkovci - Banova Jaruga.

⚔️ 4. 11. 1944. Između s. Zadubravja i s. D. Vrbe (na pruzi Banova Jaruga - Vinkovci) 1. bataljon Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ na 24 mesta porušio prugu.

⚔️ 14. 11. 1944. Jedinice Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ zauzele s. Piškorevce (kod Đakova), gde se branio nemački 2. policijski bataljon (oko 600 policajaca). Neprijatelj je imao oko 400 poginulih. Zaplenjeno: 1 minobacač, 21 mitraljez, 10 p. mitraljeza, 260 pušaka, 203.200 metaka, 1267 ručnih bombi, 38 bicikla i druga ratna oprema.

⚔️ 18. 11. 1944. Jedinice Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ zauzele s. Klokočevce (kod Našica), gde se branilo 380 policajaca iz sastava nemačkog 2. policijskog puka.

⚔️ 14. 12. 1944. Otpočeo dvodnevni napad Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ na s. Široko Polje. Brigada se morala povući zbog intervencije jačih ustaško-domobranskih i nemačkih snaga iz Osijeka.

⚔️ 23. 12. 1944. Iz Đakova otpočeo petodnevni napad nemačkih jedinica i 15. ustaškog bataljona u pravcu s. Levanjske Varoši, protiv Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ. Levanjsku Varoš neprijatelj je zauzeo 27. decembra.

⚔️ 16. 1. 1945. Kod s. Martina ustaške snage iz Našica izvršile napad na jedinice Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ, ali su posle kraće borbe odbijene u polazni garnizon. Ustaše su imale 12 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 6. 2. 1945. Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

⚔️ 14. 4. 1945. Jedinice 51. udarne divizije JA i Osječka udarna brigada 12. udarne divizije JA, posle jednodnevnih uličnih borbi protiv jedinica 21. puka nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije, oslobodile Osijek, prinudivši neprijatelja na povlačenje u pravcu D, Miholjca i Našica.

Dokumenti

📜 Zapovijest Štaba Osječke NO brigade od 8 marta 1944 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu i unište neprijatelja na cesti Slavonski Brod - Sanci

📜 Izvještaj Štaba Osječke brigade od 18. maja 1944. Štabu Dvanaeste divizije NOVJ o borbama i o stanju u jedinicama od 12. do 18. maja

📜 Zapovijest Štaba Osječke NO brigade od 14. juna 1944. podređenim jedinicama da obezbijede napad Osamnaeste brigade na neprijateljsku posadu u Bizovcu

📜 Naredba Štaba Dvanaeste NOU divizije od 22. juna 1944. kojom se pohvaljuju borci i rukovodioci Dvanaeste i Osječke brigade za pokazano junaštvo, odlučnost i samoinicijativu prilikom napada na Podgorač i u borbi kod Bračevca

📜 Zapovijest Štaba Osječke brigade NOVJ od 5. septembra 1944. podređenim jedinicama da napadnu neprijatelja u selu Stari Perkovci

📜 Iz historijata Osječke NOU brigade 12. NOU divizije o savladavanju neprijateljeve posade u Piškorevcima 12/13. novembra 1944. godine

📜 Izvještaj štaba Osječke brigade od 24. decembra 1944. Štabu 12. NOU divizije o borbi kod sela Kondrića

📜 Naređenje štaba 12. NOU divizije od 27. decembra 1944. štabovima 12. Proleterske i Osječke NOU brigade da spriječe prodor neprijateljskih snaga pravcem Đakovo - Pleternica

📜 Zapovijest Štaba Osječke udarne brigade 12. divizije JA od 11. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za forsiranje rijeke Drave

📜 Izvještaj Štaba Osječke udarne brigade 12. divizije JA od 15. aprila 1945. Štabu 51. udarne divizije JA o forsiranju Drave i borbama za oslobođenje Osijeka

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije Osječke udarne brigade od 30. aprila 1945. Divizijskom komitetu 12. udarne divizije JA o stanju i radu partijske organizacije u brigadi

Fotografije

Povezane odrednice

Virovitica Ni zrno žita okupatoru! 40. slavonska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Pleternica Borbe u Lici 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Grubišno Polje Napad NOVJ na Podgorač 1944. Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Slavoniji 1945. Bitka za Našice 1944. 7. SS divizija Prinz Eugen 2. ustaška brigada Daruvar Našice Borbe u Hrvatskoj 1945. 6. slavonski korpus NOVJ Vinkovci 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Omladina u ratu 12. slavonska divizija NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 35. lička divizija NOVJ 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 51. makedonska divizija NOVJ Đakovo 3. lovački zdrug (NDH) Slavonski Brod 18. slavonska udarna brigada Glavni štab Hrvatske 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Slavoniji 1944. Levanjska Varoš Podravska Slatina Slavonska Požega Završne operacije u Jugoslaviji Voćin 5. pješačka divizija (NDH) Avijacija u oslobodilačkom ratu Donji Miholjac 297. pešadijska divizija Osijek Vrhovine 10. zagrebački korpus NOVJ Čehoslovačka brigada Jan Žiška Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Pakrac 28. slavonska divizija NOVJ Podgorač