Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Voćin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 70 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 4. 1942. Na Jovanovići (kod Voćina) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede i razbili dve ćete ustaša, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 2. 6. 1942. U s. Zvečevu (kod Voćina) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništili lokomotivu šumske železnice, šumsku električnu centralu, motornu drezinu i drugi materijal šumskog preduzeća.

⚔️ 3. 12. 1942. Kod Voćina delovi 1. slavonske NOU brigade napali neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 4 vagona, ubili 6, ranili 2 i zarobili 43 domobrana i žandarma, te zaplenili 2 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 2 automata, 36 pušaka, 2 minobacača sa 28 mina, 6000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 12. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade, uz sadejstvo delova 1. i 2. slavonskog NOP od reda, zauzele domobransko uporište Voćin, zarobile 183 domobrana i zaplenile 1 mitraljez, 15 p. mitraljeza, 8 automata, 190 pušaka, 50.000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 16. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade porušile prugu Banova Jaruga-Virovitica u dužini od 3 km (između Bastaja i Đulaveca) i tt veze u dužini od 8 km. Pored toga, prekopale su put Voćin-Pivnica na 6 mesta i porušile 1 most.

⚔️ 30. 12. 1942. U rejonu Voćina, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona Kalničkog NOP odreda, jednog bataljona Moslavačkog NOP odreda i jednog bataljona 1. slavonskog NOP odreda formirana 17. hrvatska NO brigada.

⚔️ 11. 1. 1943. Posle šestodnevnih borbi jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Voćin (kod Podrav. Slatine). Poginulo je 116 a zarobljeno 226 domobrana i ustaša. Gubici 4. divizije: 31 mrtav i 75 ranjenih.

⚔️ 9. 5. 1943. Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija AFŽ-a za Slavoniju, na kojoj je, u prisustvu 320 delegatkinja iz čitave Slavonije, izabran Oblasni odbor AFŽ-a za Slavoniju.

⚔️ 7. 11. 1943. U Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana konferencija kojoj je prisustvovalo preko 150 prosvetnih radnika iz cele Slavonije. Donet- je rezolucija kojom se pozivaju svi rodoljubi s neoslobođene teritorije da pristupaju NOP-u.

⚔️ 27. 11. 1943. U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija NO odbora za Slavoniju.

⚔️ 10. 4. 1944. U Voćinu, od boraca 12. i 28. udarne divizije NOVJ, Istočne i Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ. formiran bataljon za borbu protiv pete kolone (Bataljon PPK) 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 27. 4. 1944. Nemačka borbena grupa -Hofman- iz Virovitice zauzela s. Pivnicu (kod Virovitice), a delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara zauzeli s. Đulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara), potisnuvši delove 28. udarne divizije NOVJ prema Voćinu).

⚔️ 29. 4. 1944. Nemačka borbena gr upa -Hofman- i delovi nemačkog 1. policijskog puka odbacili jedinice 28. udarne divizije NOVJ, te zauzeli Voćin i popalili ga.

⚔️ 13. 6. 1944. U s. Mačkovcu (na oslobođenoj teritoriji Slavonije) otvorena mađarska manjinska narodna škola. Školu su pohađala deca iz s. Mačkovca i s. Slane Vode (blizu Voćina).

⚔️ 6. 2. 1945. Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

⚔️ 12. 2. 1945. S linije Orahovica - s. Slat. Drenovac - Voćin i iz Slav. Požege otpočelo nastupanje delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. i 4. brdske brigade u pravcu pl. Papuka i Krndije. Boreći se protiv jedinica 12. udarne divizije NOVJ, neprijatelj je do 14. februara ovladao većim delom Papuka i Krndije i komunikacijom Orahovica - Slav. Požega - s. Bučko Kamensko.

⚔️ 27. 2. 1945. Na putu Voćin - s. Bučko Kamensko jedinice 12. udarne i 40. udarne divizije NOVJ napale nemački 5. policijski puk i 6. policijski bataljon i posle trodnevne borbe zauzele sela: Mrkoplje, Kamenski Šušnjar, Vučjak i Zvečevo, kao i Voćin. Neprijatelj se, pretrpevši velike gubitke, povukao u pravcu Podrav. Slatine. Zaplenjeno je: 14 mitraljeza, 11 automata, 8 minobacača sa 900 mina, 91 puška, 14 kola municije i oko 50 kola raznog materijala.

⚔️ 4. 3. 1945. Jedinice 40. udarne divizije JA zauzele nemačka uporišta u s. Macutama i s. Bokanima (kod Voćina). Neprijatelj je imao 15 mrtvih i 30 ranjenih, a jedinice 40. udarne divizije 2 mrtva i 21 ranjenog.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 5 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akciji na vlak kod Voćina

📜 Zapovijest Štaba Prve slavonske NOU brigade od 10 prosinca 1942 god. za napad na Voćin

📜 Izvadak iz izvještaja Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 13 prosinca 1942 god. o borbama za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Prve slavonske NOU brigade od 16 prosinca 1942 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na Voćin

📜 Zapovijed Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Voćin

📜 Proglas štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske kojim se poziva na predaju ustaško-domobranska posada u opkoljenom Voćinu

📜 Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica da neprekidno usavršavaju ratnu vještinu i podižu političku svijest boraca u toku borbe za Voćin

📜 Naredba Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima XVI i XVII NO brigade za poduzimanje novog napada na utvrđene položaje neprijatelja u Voćinu

📜 Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica, kojim se pohvaljuje njihova borbenost i izdržljivost prilikom zauzimanja Voćina

📜 Izvještaj Štaba IV divizije Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama poslije formiranja Divizije i uspjehu akcije na Voćin

📜 Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 4 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

📜 Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvaiske od 5 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o toku borbe za Voćin

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o daljim zadacima brigade u borbi za Voćin

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama da produže borbu za oslobođenje Voćina

📜 Upozorenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade da obezbijedi sadejstvo sa ostalim jedinicama u toku borbe za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Voćina

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama oko Voćina

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 gcd. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o zapljeni neprijateljskih tenkova kod Voćina

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o sadejstvu sa Sedamnaestom NO brigadom u toku borbe za Voćin

📜 Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade o štednji municije i o razvoju borbe za Voćin

📜 Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o toku borbe za Voćin

📜 Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 siječnja 1943 god. borcima i rukovodiocima podređenih jedinica o toku borbe za Voćin

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste i Sedamnaeste NO brigade o preduzimanju novog napada na neprijateljske položaje u Voćinu

📜 Obavještenje Stožera Prve gorske divizije od 9 siječnja 1943 god. o sastavu, polaznim položajima i pravcu protunapada ustaško-domobranskih i njemačkih jedinica za deblokiranje posade Voćin

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 12 januara 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o rezultatima borbe za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NO brigade od 13 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 13 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o uspjesima brigade u borbi za Voćin

📜 Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 13 siječnja 1943 god. o borbi kod s. Zrinska, rezultatima napada na Voćin i probijanju posade iz Voćina ka Podravskoj Slatini i s. Cačinci

📜 Zahtjev Ureda njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 14 siječnja 1943 god. da Prva gorska divizija osigurava iseljavanje njemačke nacionalne manjine sa područja Voćina

📜 Dnevni izvještaj Njemačke grupe za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 15 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 23 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o toku borbe za Voćin i stanju u jedinicama poslije formiranja divizije

📜 Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 9 veljače 1943 god. o grupisanju jedinica NOV na području Voćina, rezultatima akcije čišćenja na području Požeške Gore i napadu na posade Toranj i Ledinci

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 21 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin i o stanju u diviziji

📜 Naredba Štaba IV divizije NOVH svim podređenim jedinicama i štabovima I i II odreda III operativne zone za napad na uporište Voćin

📜 Dopis Štaba IV divizije NOVH svim podređenim jedinicama da spriječe koncentriranje protivnika u okolini Voćina jer opkoljena posada traži hitnu pomoć

📜 Brzojav Zapovjedništva Prve gorske divizije u Daruvaru Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o stanju Prve bojne u Voćinu

📜 Izvještaj Štaba XVI NO brigade Štabu IV divizije NOVH o toku i uspjehu akcije na Voćin

📜 Pismo štaba IV divizije NOVH svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica, kojim se odaje puno priznanje za hrabrost, požrtvovnost i sposobnost rukovođenja prilikom trećeg zauzimanja Voćina

📜 Izvještaj Štaba IV divizije NOV Hrvatske o postignutim rezultatima napada na Voćin

📜 Izvještaj Štaba IV divizije NOVH Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi za Voćin i daljnjim operativnim namjerama

📜 Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 5 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 6 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

📜 Zapovijest Štaba Osamnaeste NO brigade od 6 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 svibnja 1943 god. za napad na Voćin

📜 Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 8 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama da nastave borbu za uništenje neprijateljske posade u Voćinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 8 svibnja 1943 god. o napadu Četvrte divizije na Voćin

📜 Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 svibnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Kalničkom i Moslavačkom području i o napadu dijelova Četvrte divizije na Voćin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 8 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 10 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 11 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 svibnja 1943 god. o borbi protiv Kalničkog NOP odreda i stanju kod Voćina

📜 Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 svibnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o rezultatima napada na Voćin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 svibnja 1943 god. o akcijama Kalničkog NOP odreda i o gubicima u borbi za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 14 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 svibnja 1943 god. o dejstvima jedinica oko Voćina i borbi kod Starog Sela

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 svibnja 1943 god. o borbama kod Voćina i Bučja i napadu Četvrte banijske brigade na Staro Selo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 svibnja 1943 god. o rezultatima borbe kod Voćina, akciji talijanskih jedinica oko Vratnika i prikupljanju Unske operativne grupe oko Topuskog

📜 Izvještaj Komande Prpučko-krndijskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu III operativne zone NOV i POH o vojnom stanju na teritoriju Komande, o radu i organizacionom stanju Komande mjesta Voćin, partizanskim stražama, relejnim stanicama, te o radnoj grupi i Agitpropu Komande područja

📜 Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu TI korpusa NOV i PO Hrvatske o radu Komande područja i Komande mjesta Voćin te o radu, brojnom stanju i kadrovskim promjenama u ostalim ustanovama Područja

📜 Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o njenom brojnom stanju, radu Komande mjesta Voćin i o brojnom stanju i radu partizanskih straža na teritoriju Područja

📜 Pismo Oblasnog NOO-a za Slavoniju Okružnom NOO-u Osijek u kome se obavještava o održanoj konferenciji HSS-a u Voćinu, radu i zakjiučcima konferencije i apelira na sve pristaše HSS-a da se priključe NOP-u

📜 Pismo Oblasnog NOO-a za Slavoniju svim NOO-ima u Slavoniji u kojem ih obavještava o zaključcima sa savjetovanja okružnih NOO-a Slavonije održanog 18. i 19. septembra 1943. godine u Voćinu. Izneseni su nedostaci u radu NOO-a i dane detaljne smjernice za njihov rad na oslobođenoj i neoslobođenoj teritoriji Slavonije

📜 Proglas pristaša HSS-a iz Slavonije s konferencije održane u Voćinu 26. septembra 1943. godine u kojem se poziva hrvatski narod Slavonije da pristupi NOP-u, a osuđuju se oni članovi koji su potpomagali NDH i prvaci koji su propovijedali politiku »čekanja«

📜 Zapisnik i rezolucija Prve konferencije učitelja i profesora s oslobođenog teritorija Slavonije, održane u Voćinu 7. novembra 1943. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Čazme, Voćina i Novog i o borbama kod Našica, Jastrebarskog, Perušića, Drežnice i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Voćin, Đulavec i Cazin i o borbama na Papuku, kod Ivanić-Grada, Karlovca, Ogulina i Starigrada

Fotografije

Povezane odrednice

Ivanić-Grad Borbe u Hrvatskoj 1945. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Slavonska Požega Diverzije u oslobodilačkom ratu 4. banijska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1944. Glavni štab Hrvatske Osječka udarna brigada Završne operacije u Jugoslaviji Osijek Borbe u Dalmaciji 1943. 5. vojvođanska udarna brigada 12. slavonska proleterska udarna brigada Mađarska u drugom svetskom ratu Knin 1. brdska brigada NDH Grubišno Polje 5. pješačka divizija (NDH) 51. makedonska divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. Daruvar Borbe u Slavoniji 1943. AFŽ 28. slavonska divizija NOVJ 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 4. gorski zdrug (NDH) 1. slavonski partizanski odred 7. SS divizija Prinz Eugen Avijacija u oslobodilačkom ratu Cazin 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 40. slavonska divizija NOVJ Našice 17. slavonska udarna brigada 10. zagrebački korpus NOVJ Virovitica Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1943. Drežnica Borbe u Hrvatskoj 1942. 1. gorski zdrug (NDH) Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Topusko Čazma Jastrebarsko Hrvatsko domobranstvo 297. pešadijska divizija 16. vojvođanska divizija NOVJ Ogulin 18. slavonska udarna brigada 6. slavonski korpus NOVJ Pleternica 12. slavonska divizija NOVJ Sremski front Deca u ratu Moslavački partizanski odred Kalnički partizanski odred Hrvatska seljačka stranka Operacija Drežnica Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1944. Narodno oslobodilački odbori Zarobljenici u ratu Borbe u Slavoniji 1942. Podravska Slatina 36. vojvođanska divizija NOVJ Karlovac Zasede u oslobodilačkom ratu