Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Voćin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 19 hronoloških zapisa, 70 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 4. 1942. Na Jovanovići (kod Voćina) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda napali iz zasede i razbili dve ćete ustaša, nanevši im velike gubitke.

⚔️ 2. 6. 1942. U s. Zvečevu (kod Voćina) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništili lokomotivu šumske železnice, šumsku električnu centralu, motornu drezinu i drugi materijal šumskog preduzeća.

⚔️ 3. 12. 1942. Kod Voćina delovi 1. slavonske NOU brigade napali neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 4 vagona, ubili 6, ranili 2 i zarobili 43 domobrana i žandarma, te zaplenili 2 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 2 automata, 36 pušaka, 2 minobacača sa 28 mina, 6000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 12. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade, uz sadejstvo delova 1. i 2. slavonskog NOP od reda, zauzele domobransko uporište Voćin, zarobile 183 domobrana i zaplenile 1 mitraljez, 15 p. mitraljeza, 8 automata, 190 pušaka, 50.000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 16. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade porušile prugu Banova Jaruga-Virovitica u dužini od 3 km (između Bastaja i Đulaveca) i tt veze u dužini od 8 km. Pored toga, prekopale su put Voćin-Pivnica na 6 mesta i porušile 1 most.

⚔️ 30. 12. 1942. U rejonu Voćina, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona Kalničkog NOP odreda, jednog bataljona Moslavačkog NOP odreda i jednog bataljona 1. slavonskog NOP odreda formirana 17. hrvatska NO brigada.

⚔️ 11. 1. 1943. Posle šestodnevnih borbi jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Voćin (kod Podrav. Slatine). Poginulo je 116 a zarobljeno 226 domobrana i ustaša. Gubici 4. divizije: 31 mrtav i 75 ranjenih.

⚔️ 9. 5. 1943. Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija AFŽ-a za Slavoniju, na kojoj je, u prisustvu 320 delegatkinja iz čitave Slavonije, izabran Oblasni odbor AFŽ-a za Slavoniju.

⚔️ 7. 11. 1943. U Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana konferencija kojoj je prisustvovalo preko 150 prosvetnih radnika iz cele Slavonije. Donet- je rezolucija kojom se pozivaju svi rodoljubi s neoslobođene teritorije da pristupaju NOP-u.

⚔️ 27. 11. 1943. U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija NO odbora za Slavoniju.

⚔️ 10. 4. 1944. U Voćinu, od boraca 12. i 28. udarne divizije NOVJ, Istočne i Zapadne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ. formiran bataljon za borbu protiv pete kolone (Bataljon PPK) 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 27. 4. 1944. Nemačka borbena grupa -Hofman- iz Virovitice zauzela s. Pivnicu (kod Virovitice), a delovi domobranske 4. brdske brigade iz Daruvara zauzeli s. Đulavec (sada: Miokovićevo, kod Daruvara), potisnuvši delove 28. udarne divizije NOVJ prema Voćinu).

⚔️ 29. 4. 1944. Nemačka borbena gr upa -Hofman- i delovi nemačkog 1. policijskog puka odbacili jedinice 28. udarne divizije NOVJ, te zauzeli Voćin i popalili ga.

⚔️ 13. 6. 1944. U s. Mačkovcu (na oslobođenoj teritoriji Slavonije) otvorena mađarska manjinska narodna škola. Školu su pohađala deca iz s. Mačkovca i s. Slane Vode (blizu Voćina).

⚔️ 6. 2. 1945. Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

⚔️ 12. 2. 1945. S linije Orahovica - s. Slat. Drenovac - Voćin i iz Slav. Požege otpočelo nastupanje delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. i 4. brdske brigade u pravcu pl. Papuka i Krndije. Boreći se protiv jedinica 12. udarne divizije NOVJ, neprijatelj je do 14. februara ovladao većim delom Papuka i Krndije i komunikacijom Orahovica - Slav. Požega - s. Bučko Kamensko.

⚔️ 27. 2. 1945. Na putu Voćin - s. Bučko Kamensko jedinice 12. udarne i 40. udarne divizije NOVJ napale nemački 5. policijski puk i 6. policijski bataljon i posle trodnevne borbe zauzele sela: Mrkoplje, Kamenski Šušnjar, Vučjak i Zvečevo, kao i Voćin. Neprijatelj se, pretrpevši velike gubitke, povukao u pravcu Podrav. Slatine. Zaplenjeno je: 14 mitraljeza, 11 automata, 8 minobacača sa 900 mina, 91 puška, 14 kola municije i oko 50 kola raznog materijala.

⚔️ 4. 3. 1945. Jedinice 40. udarne divizije JA zauzele nemačka uporišta u s. Macutama i s. Bokanima (kod Voćina). Neprijatelj je imao 15 mrtvih i 30 ranjenih, a jedinice 40. udarne divizije 2 mrtva i 21 ranjenog.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 5 prosinca 1942 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akciji na vlak kod Voćina

📜 Zapovijest Štaba Prve slavonske NOU brigade od 10 prosinca 1942 god. za napad na Voćin

📜 Izvadak iz izvještaja Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 13 prosinca 1942 god. o borbama za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Prve slavonske NOU brigade od 16 prosinca 1942 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na Voćin

📜 Zapovijed Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Voćin

📜 Proglas štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske kojim se poziva na predaju ustaško-domobranska posada u opkoljenom Voćinu

📜 Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica da neprekidno usavršavaju ratnu vještinu i podižu političku svijest boraca u toku borbe za Voćin

📜 Naredba Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima XVI i XVII NO brigade za poduzimanje novog napada na utvrđene položaje neprijatelja u Voćinu

📜 Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica, kojim se pohvaljuje njihova borbenost i izdržljivost prilikom zauzimanja Voćina

📜 Izvještaj Štaba IV divizije Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama poslije formiranja Divizije i uspjehu akcije na Voćin

📜 Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 4 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

📜 Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvaiske od 5 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o toku borbe za Voćin

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o daljim zadacima brigade u borbi za Voćin

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. podređenim jedinicama da produže borbu za oslobođenje Voćina

📜 Upozorenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade da obezbijedi sadejstvo sa ostalim jedinicama u toku borbe za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Voćina

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama oko Voćina

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 gcd. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o zapljeni neprijateljskih tenkova kod Voćina

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o sadejstvu sa Sedamnaestom NO brigadom u toku borbe za Voćin

📜 Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Sedamnaeste NO brigade o štednji municije i o razvoju borbe za Voćin

📜 Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o toku borbe za Voćin

📜 Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 siječnja 1943 god. borcima i rukovodiocima podređenih jedinica o toku borbe za Voćin

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste i Sedamnaeste NO brigade o preduzimanju novog napada na neprijateljske položaje u Voćinu

📜 Obavještenje Stožera Prve gorske divizije od 9 siječnja 1943 god. o sastavu, polaznim položajima i pravcu protunapada ustaško-domobranskih i njemačkih jedinica za deblokiranje posade Voćin

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NOU brigade od 12 januara 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o rezultatima borbe za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NO brigade od 13 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 13 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o uspjesima brigade u borbi za Voćin

📜 Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 13 siječnja 1943 god. o borbi kod s. Zrinska, rezultatima napada na Voćin i probijanju posade iz Voćina ka Podravskoj Slatini i s. Cačinci

📜 Zahtjev Ureda njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 14 siječnja 1943 god. da Prva gorska divizija osigurava iseljavanje njemačke nacionalne manjine sa područja Voćina

📜 Dnevni izvještaj Njemačke grupe za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 15 siječnja 1943 god. o rezultatima borbe za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 23 siječnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o toku borbe za Voćin i stanju u jedinicama poslije formiranja divizije

📜 Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 9 veljače 1943 god. o grupisanju jedinica NOV na području Voćina, rezultatima akcije čišćenja na području Požeške Gore i napadu na posade Toranj i Ledinci

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 21 svibnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin i o stanju u diviziji

📜 Naredba Štaba IV divizije NOVH svim podređenim jedinicama i štabovima I i II odreda III operativne zone za napad na uporište Voćin

📜 Dopis Štaba IV divizije NOVH svim podređenim jedinicama da spriječe koncentriranje protivnika u okolini Voćina jer opkoljena posada traži hitnu pomoć

📜 Brzojav Zapovjedništva Prve gorske divizije u Daruvaru Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o stanju Prve bojne u Voćinu

📜 Izvještaj Štaba XVI NO brigade Štabu IV divizije NOVH o toku i uspjehu akcije na Voćin

📜 Pismo štaba IV divizije NOVH svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica, kojim se odaje puno priznanje za hrabrost, požrtvovnost i sposobnost rukovođenja prilikom trećeg zauzimanja Voćina

📜 Izvještaj Štaba IV divizije NOV Hrvatske o postignutim rezultatima napada na Voćin

📜 Izvještaj Štaba IV divizije NOVH Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi za Voćin i daljnjim operativnim namjerama

📜 Zapovijest Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 5 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste NOU brigade od 6 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

📜 Zapovijest Štaba Osamnaeste NO brigade od 6 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Voćin

📜 Zapovijest Štaba Sedamnaeste NO brigade od 7 svibnja 1943 god. za napad na Voćin

📜 Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 8 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama da nastave borbu za uništenje neprijateljske posade u Voćinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 8 svibnja 1943 god. o napadu Četvrte divizije na Voćin

📜 Izvještaj zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 svibnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Kalničkom i Moslavačkom području i o napadu dijelova Četvrte divizije na Voćin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 8 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve gorske divizije od 10 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 11 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 svibnja 1943 god. o borbi protiv Kalničkog NOP odreda i stanju kod Voćina

📜 Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 svibnja 1943 god. Štabu Treće operativne zone o rezultatima napada na Voćin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 svibnja 1943 god. o borbi kod Voćina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13 svibnja 1943 god. o akcijama Kalničkog NOP odreda i o gubicima u borbi za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade od 14 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 svibnja 1943 god. o dejstvima jedinica oko Voćina i borbi kod Starog Sela

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 svibnja 1943 god. o borbama kod Voćina i Bučja i napadu Četvrte banijske brigade na Staro Selo

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 svibnja 1943 god. o rezultatima borbe kod Voćina, akciji talijanskih jedinica oko Vratnika i prikupljanju Unske operativne grupe oko Topuskog

📜 Izvještaj Komande Prpučko-krndijskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu III operativne zone NOV i POH o vojnom stanju na teritoriju Komande, o radu i organizacionom stanju Komande mjesta Voćin, partizanskim stražama, relejnim stanicama, te o radnoj grupi i Agitpropu Komande područja

📜 Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu TI korpusa NOV i PO Hrvatske o radu Komande područja i Komande mjesta Voćin te o radu, brojnom stanju i kadrovskim promjenama u ostalim ustanovama Područja

📜 Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o njenom brojnom stanju, radu Komande mjesta Voćin i o brojnom stanju i radu partizanskih straža na teritoriju Područja

📜 Pismo Oblasnog NOO-a za Slavoniju Okružnom NOO-u Osijek u kome se obavještava o održanoj konferenciji HSS-a u Voćinu, radu i zakjiučcima konferencije i apelira na sve pristaše HSS-a da se priključe NOP-u

📜 Pismo Oblasnog NOO-a za Slavoniju svim NOO-ima u Slavoniji u kojem ih obavještava o zaključcima sa savjetovanja okružnih NOO-a Slavonije održanog 18. i 19. septembra 1943. godine u Voćinu. Izneseni su nedostaci u radu NOO-a i dane detaljne smjernice za njihov rad na oslobođenoj i neoslobođenoj teritoriji Slavonije

📜 Proglas pristaša HSS-a iz Slavonije s konferencije održane u Voćinu 26. septembra 1943. godine u kojem se poziva hrvatski narod Slavonije da pristupi NOP-u, a osuđuju se oni članovi koji su potpomagali NDH i prvaci koji su propovijedali politiku »čekanja«

📜 Zapisnik i rezolucija Prve konferencije učitelja i profesora s oslobođenog teritorija Slavonije, održane u Voćinu 7. novembra 1943. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30 siječnja 1944 god. o prikupljanju jedinica NOV i PO Hrvatske na području Čazme, Voćina i Novog i o borbama kod Našica, Jastrebarskog, Perušića, Drežnice i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Voćin, Đulavec i Cazin i o borbama na Papuku, kod Ivanić-Grada, Karlovca, Ogulina i Starigrada

Fotografije

Povezane odrednice

Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Moslavački partizanski odred 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1942. 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta AFŽ Kalnički partizanski odred Ogulin Osijek Mađarska u drugom svetskom ratu Osječka udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1945. 4. gorski zdrug (NDH) Avijacija u oslobodilačkom ratu Slavonska Požega 1. slavonski partizanski odred Hrvatska seljačka stranka Zarobljenici u ratu Virovitica Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Operacija Drežnica 7. SS divizija Prinz Eugen Borbe u Slavoniji 1944. 18. slavonska udarna brigada Borbe u Slavoniji 1945. Borbe u Dalmaciji 1943. 1. brdska brigada NDH Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 4. banijska udarna brigada Borbe u Slavoniji 1943. 10. zagrebački korpus NOVJ 51. makedonska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ Podravska Slatina Karlovac 1. gorski zdrug (NDH) 5. pješačka divizija (NDH) Diverzije u oslobodilačkom ratu 5. vojvođanska udarna brigada Čazma Ivanić-Grad Pleternica 28. slavonska divizija NOVJ 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 12. slavonska divizija NOVJ Daruvar 297. pešadijska divizija Cazin Sremski front Jastrebarsko Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Našice Borbe u Hrvatskoj 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Deca u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Glavni štab Hrvatske Knin Hrvatsko domobranstvo 40. slavonska divizija NOVJ Drežnica Italija u drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori 1. kozačka divizija Vermahta Topusko Borbe u Hrvatskoj 1943. 16. vojvođanska divizija NOVJ 17. slavonska udarna brigada 12. slavonska proleterska udarna brigada Grubišno Polje