Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 29 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 12. 1942. U s. G. Borkima (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona 12. hrvatske NO brigade, 2. bataljona Kalničkog NOP odreda i jednog bataljona 2. slavonskog NOP odreda formirana 16. hrvatska NO brigada, koja je kasnije dobila naziv: Omladinska brigada -Joža Vlahović-.

⚔️ 30. 12. 1942. Po naređenju VŠ NOV i POJ, od 12, 16. i 17. hrvatske NO brigade formirana 4. (slavonska) divizija NOVJ (kasnije: 12. divizija NOVJ).

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Lukaču (kod Virovitice) jedinice 16. brigade 4. (slavonske) divizije NOVJ uništile ž. st. i opštinsku zgradu.

⚔️ 11. 2. 1943. Na domobransko-nemačku posadu u Virovitici otpočeo napad 4. (slavonske) divizije NOVJ. Napad je obustavljen 13. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja (4 oklopna voza). Zarobljeno je 56 neprijateljskih vojnika, dok je 4. divizija NOVJ pretrpela gubitke od 54 mrtva i 3 ranjenih. Među poginulima se nalazio i komandant bataljona 16. brigade Stojan Komljenović Čoka, narodni heroj.

⚔️ 22. 2. 1943. U s. Garešnici (kod Daruvara) jedinice 12. i 16. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ i Moslavačkog NOP odreda otpočele napad na delove 3. bataljona domobranske 1. brdske brigade, mesne ustaše i žandarme. Borbe su obustavljene 24. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih, 50 ranjenih i 12 nestalih, dok su jedinice NOVJ imale 26 mrtvih i 67 ranjenih.

⚔️ 9. 5. 1943. Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

⚔️ 12. 6. 1943. Jedinice 16. brigade 12. divizije NOVJ napale obezbeđenje ž. st. Suhopolje (kod Virovitice), te zarobile 16 domobrana i 1 oficira i zapalile staničnu zgradu, 3 skladišta i 8 vagona.

⚔️ 29. 6. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku preimenovana 16. NO brigada 12. divizije NOVJ u Omladinsku brigadu -Joža Vlahović-.

⚔️ 10. 7. 1943. U rudniku uglja Zajezde (kod Zlatara) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- porušila postrojenja.

⚔️ 22. 7. 1943. Na položajima s. Kalnik - s. Kamešnica - s. Dedina - s. Vojakovački Osijek - s. Apatovac i s. Duga Rijeka - s. Ribnjak - s. Radeljevo 12. udarnu i 16. omladinsku brigadu -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, koji su se tek vratili iz Hrvatskog zagorja, napali jake ustaško-domobranske snage i delovi nemačke 187. rezervne divizije, podržani tenkovima i avijacijom. Uveče, posle žestoke borbe u toku celog dana, jedinice NOVJ su se povukle na Bilo-goru. Neprijatelj je imao 14 mrtvih, 32 ranjena i 45 zarobljenih, a jedinice NOVJ 17 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 25. 8. 1943. Iz Virovitice, Grubišnog Polja i s. Rašenice dva bataljona nemačkog 14. SS policijskog puka, delovi 135. puka nemačke 187. rezervne divizije, tri bataljona domobranske 1. brdske brigade i delovi domobranskog 8. brdskog puka otpočeli trodnevno -čišćenje- istočnog dela Bilo-gore. U rejonu s. Lončarice i s. Miletinca (kod Daruvara) neprijatelju su pružile jači otpor 16. i 18. brigada 12. divizije NOVJ, koje su se noću 25/26. avgusta prebacile na severne padine pl. Papuka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih, 8 ranjenih i 10 nestalih, a brigade 12. divizije NOVJ 5 mrtvih i 14 ranjenih.

⚔️ 3. 11. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ stavljena pod komandu Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 9. 11. 1943. Na ž. st. Greda (kod Siska) jedinice Omladinske NO brigade -Joža Vlahović i Turopoljsko-posavskog NOP odreda napale nemački brzi voz i ranile 25 nemačtih vojnika.

⚔️ 5. 12. 1943. U s. Lugu (kod Samobora) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- i bataljon Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali posadu i ubili 7, ranili 8 i zarobili 12 nemačkih vojnika.

⚔️ 24. 12. 1943. U s. Lazini (kod Jastrebarskog) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- napala nemačku posadu, ali se, zbog pojačanja pristiglih iz Jastrebarskog, morala povući. Zarobljena su 24, a ranjena 4 neprijateljska vojnika.

⚔️ 3. 1. 1944. Jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske porušile 800 m železničke pruge Karlovac - ž. st. Draganići i 2 mosta u s. Stančaki (kod Jastrebarskog).

⚔️ 5. 1. 1944. Kod s. Čeglje (blizu Karlovca), iz zasede, dva bataljona Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali neprijateljsku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih vojnika.

⚔️ 13. 1. 1944. Kod s. Izimja (na putu Karlovac-Jastrebarsko) delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali kolonu nemačke 392. legionarske divizije i naneli joj gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih vojnika.

⚔️ 15. 1. 1944. Iz Karlovca, Ozlja i Jastrebarskog otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka i 10. ustaškog bataljona na jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- i Žumberačkog NOP odreda na području s. Plešivice i s. Sv. Jane. Sprečavan da dublje upada na slobodnu teritoriju Žumberka, neprijatelj se 19. januara povukao u polazne garnizone, izgubivši 187 vojnika. Jedinice NOV i POJ imale su 7 mrtvih i 22 ranjena borca.

⚔️ 25. 1. 1944. Kod s. Izimja (na putu Zagreb-Karlovac) dva bataljona Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i naneli im gubitke od 5 mrtvih i 23 zarobljena vojnika, a zaplenili 2 mitraljeza, 15 pušaka i drugu opremu.

⚔️ 27. 1. 1944. Kod s. Sv. Jane delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske odbili napad domobranskih kolona iz Jastrebarskog i s. Draganića i naneli im gubitke od oko 60 mrtvih.

⚔️ 30. 1. 1944. Naređenjem VŠ NOV i POJ, na području Žumberka, Pokuplja i Turopolja formirana 34. divizija NOVJ od brigade -Franjo Ogulinac Seljo-, Omladinske brigade -Joža Vlahović-, Žumberačkog i Turopoljsko-posavskog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Štaba Žumberačko-posavskog sektora.

⚔️ 17. 2. 1944. Kod sela: Bresarića, Hrženika, Grandić Brega, D. Pribića, Krašića i Hutina delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 5, 10. i 30. ustaškog bataljona napali jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- i posle 15 časova borbe zauzeli s. Bresarić, s. Krašić i s. Hrženik, a zatim se povukli u pravcu s. Kupčine. Sa sobom su odveli oko 100 seljaka, pošto su prethodno opljačkali ta sela. Brigada je imala 15 mrtvih i 26 ranjenih boraca

⚔️ 29. 2. 1944. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 10. i 30. ustaškog bataljona (jačine 1200 vojnika) iz s. Ozlja, s. Draganića, s. G. Kupčine i Jastrebarskog napali jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- kod sela: G. i D. Pribića, Krašića, Bresarića, Brlenića, Podbrežja, Vrhovca i Hrženika. U sedmočasovnoj borbi jedinice Omladinske brigade uspele su da odbiju napad neprijatelja i nanesu mu gubitke od oko 180 vojnika izbačenih iz stoja.

⚔️ 5. 3. 1944. Treći bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović- zauzeo domobransko uporište u s. Horvatima (kod Zagreba), zarobio 15 domobrana i 1 oficira, zaplenio 35 pušaka, 2 p. mitraljeza, 10.000 metaka, 25 bombi i drugu opremu, tp porušio železničku stanicu sa staničnim uređajima i sve bunkere oko nje. Saobraćaj je obustavljen 5 dana.

⚔️ 28. 3. 1944. Na liniji s. Hrženik - s. Strmac - s. D. Pribić - s. G. Kupčina (blizu Jastrebarskog) Omladinska brigada -Joža Vlahović- 34. divizije NOVJ odbila napad delova nemačke 392. legionarske divizije iz s. Brlenića, s. Bresarića i s. Krašića, prinudivši hi na povlačenje. Neprijatelj je imao 31 mrtvog i ranjenog vojnika, a Omladinska brigida 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 4. 1944. U rejonu s. Plešivice 4. bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović-, posle osmočasovne borbe, odbio napad delova 10. ustaškog bataljona iz Jastrebarskog.

⚔️ 13. 4. 1944. Između s. Čeglja i s. Đesinca 3. bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović- i delovi Turopoljsko-posavskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 9 mesta.

⚔️ 20. 4. 1944. U rejonu s. G. i D. Pribića, s. Sorževa i s. Hutina delovi nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka, 10. ustaški bataljon i 4. bataljon domobranske 2. posadne brigade iz Jastrebarskog i s. Draganića napali jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- 34. divizije NOVJ, ali su posle obostranih napada i protivnapada odbačeni u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 60 mrtvih i ranjenih, a jedinice Omladinske brigade 11 mrtvih, 18 ranjenih i 5 nestalih boraca.

⚔️ 26. 4. 1944. Delovi nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka i 10. ustaškog bataljona iz Karlovca i delovi 3. bataljona domobranske 2. posadne brigade iz s. Ozlja otpočeli napad na Omladinsku brigadu -Joža Vlahović- u Žumberku. U trodnevnim borbama oni su je prinudili na povlačenje prema Beloj krajini i zauzeli s. Sošice (kod Jastrebarskog).

⚔️ 1. 5. 1944. Omladinska brigada -Joža Vlahović- izašla iz sastava 34. divizije NOVJ i stavljena pod neposrednu komandu Štaba 4. korpusa NOVJ.

⚔️ 6. 6. 1944. Treća i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ i Omladinska brigada -Joža Vlahović- napale s. Komarevo (blizu Siska) koje su branili delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Posle petočasovne borbe zauzet je veći deo sela, ali se neprijatelj utvrdio u nekoliko zgrada, pa je jedinicama NOVJ naređeno da se povuku. Zaplenjeno je: minobacač sa 20 mina, mitraljez, p. mitraljez, 27 pušaka, 4 automata, 25.000 metaka, 9 telefona, 2 telefonske centrale, 122 konja, 148 ćebadi i druga oprema. Neprijatelj je imao 24 mrtva i 39 ranjenih vojnika i oficira.

⚔️ 15. 7. 1944. U Slavoniji, po naređenju Vrhovnog Štaba NOV i POJ, od 18. i Omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana 40. divizija 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Lukovca delovi 15. ustaškog bataljona iz Podrav. Slatine napali 4. bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović-, te njega odbacili a selo popalili.

⚔️ 6. 8. 1944. Delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ zauzeli s. Duhove i s. Uljanik (kod Daruvara) u-kojima su se branile ustaše i domobrani.

⚔️ 24. 8. 1944. Kod s. Grubišnog Polja (blizu Daruvara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bilogorskog NOP odreda i 1. bataljon omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana Virovitička brigada 40. divizije NOVJ.

⚔️ 1. 10. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

⚔️ 25. 10. 1944. Između s. Okučana i Novske Omladinska udarna brigada -Joža Vlahović- 40. divizija NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 6 kamiona i 4 putnička automobila. Neprijatelj je imao 110 mrtvih vojnika.

⚔️ 29. 10. 1944. Između Nove Gradiške i s. Okučana Omladinska udarna brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 12 kamiona. Neprijatelj je imao 50 mrtvih.

⚔️ 1. 11. 1944. Između Nove Gradiške i s. Okučana jedinice Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ na 30 mesta porušile prugu Beograd-Zagreb.

⚔️ 2. 12. 1944. Dva bataljona Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ upala u Slav. Požegu i zauzela fabriku špiritusa, bolnicu i nekoliko utvrđenih zgrada. Zatim su se morali povući, jer se ostale jedinice njihove brigade nisu probile u grad.

⚔️ 28. 1. 1945. Jedinice 18. udarne i Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na neprijateljske snage u s. Vel. Pisanici i s. Vel. Grđevcu.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 30 prosinca 1942 god. Štabu Trećeg bataijona da stupi u sastav Šesnaeste NO brigade i obavještenje o borbama na Javorniku i Skupiduši

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 31 prosinca 1942 god. Štabu Šesnaeste NO brigade za razmještaj jedinica

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o daljim zadacima brigade u borbi za Voćin

📜 Upozorenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade da obezbijedi sadejstvo sa ostalim jedinicama u toku borbe za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Lisičina

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o sadejstvu sa Sedamnaestom NO brigadom u toku borbe za Voćin

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste i Sedamnaeste NO brigade o preduzimanju novog napada na neprijateljske položaje u Voćinu

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 13 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o uspjesima brigade u borbi za Voćin

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 16. slavonske brigade 4. NO divizije od 17. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 23 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o toku borbe na komunikaciji Beograd - Zagreb

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 24 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikaciju Beograd - Zagreb

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 28 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsko uporište Smrtić

📜 Izveštaj političkog komesara 16. slavonske brigade od 31. januara 1943. političkom komesaru 4. slavonske NO divizije o političkom radu u jedinici

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 16. slavonske brigade 4. NO divizije od 1. februara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom radu

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 4 veljače 1943 god. štabu Četvrte NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 18 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 24 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NOO brigade Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

📜 Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 11 ožujka 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o ulasku Prvog Kalničkog bataljona u sastav brigade

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 13 ožujka 1943 god. Operativnom štabu Šesnaeste i Sedamnaeste NO brigade da spriječi prodor neprijatelja na Ravnu Goru

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 12 travnja 1943 god. Štabu četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u toku neprijateljske ofanzive

📜 Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 17 travnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o razbijanju Slavonskog zdruga

📜 Izveštaj partijskog sekretara 16. slavonske brigade 4. NO divizije od 29. aprila 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 11 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

📜 Izveštaj partijskog sekretara 16. slavonske brigade 4. NO divizije od 20. maja 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 4 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Našice i zauzeću V. Trnovitice, Stare i Nove Ploščice od strane Šesnaeste NO brigade

📜 Izveštaj partijskog sekretara 16. slavonske brigade 4. NOU divizije od 5. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o delatnosti partijske organizacije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 9 lipnja 1943 god. o sukobu Treće bojne Četvrtog zdruga sa dijelovima Šesnaeste NO brigade Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske

📜 Obavještenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama o promjeni naziva Šesnaeste NO brigade

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Slavoniji 1943. Komunistička partija Hrvatske Operacija Adler Kalnički partizanski odred Daruvar 392. legionarska divizija (plava) Podravska Slatina 6. slavonski korpus NOVJ Bilogorski partizanski odred 18. slavonska udarna brigada Nova Gradiška Garešnica Osijek 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Borbe u Hrvatskoj 1942. 28. slavonska divizija NOVJ 7. krajiška udarna brigada Pljačka u ratu 34. hrvatska divizija NOVJ 16. vojvođanska divizija NOVJ Karlovac Žumberački partizanski odred Narodno oslobodilački odbori Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 187. rezervna divizija 4. gorski zdrug (NDH) 2. slavonski partizanski odred Glavni štab Hrvatske Jastrebarsko Sisak Beograd Novska 35. lička divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ 7. banijska divizija NOVJ Brigada Franjo Ogulinac Seljo Grubišno Polje Omladina u ratu Pakrac Virovitica Bolnice u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 12. slavonska proleterska udarna brigada 1. kozačka divizija Vermahta Hrvatsko domobranstvo Samobor Politički komesari u NOR-u Voćin Deca u ratu Osječka udarna brigada Luftwaffe u Jugoslaviji Narodni heroji Jugoslavije Virovitička udarna brigada Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 10. krajiška divizija NOVJ 17. slavonska udarna brigada 2. diverzantski bataljon NOVH 7. SS divizija Prinz Eugen 1. brdska brigada NDH Moslavački partizanski odred Slavonska Požega Borbe u Slavoniji 1944. 40. slavonska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 12. slavonska divizija NOVJ Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. gorski zdrug (NDH) Našice Borbe u Hrvatskoj 1943.