Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović

Za ovaj pojam je pronađeno 42 hronoloških zapisa, 29 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 12. 1942. U s. G. Borkima (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona 12. hrvatske NO brigade, 2. bataljona Kalničkog NOP odreda i jednog bataljona 2. slavonskog NOP odreda formirana 16. hrvatska NO brigada, koja je kasnije dobila naziv: Omladinska brigada -Joža Vlahović-.

⚔️ 30. 12. 1942. Po naređenju VŠ NOV i POJ, od 12, 16. i 17. hrvatske NO brigade formirana 4. (slavonska) divizija NOVJ (kasnije: 12. divizija NOVJ).

⚔️ 11. 2. 1943. U s. Lukaču (kod Virovitice) jedinice 16. brigade 4. (slavonske) divizije NOVJ uništile ž. st. i opštinsku zgradu.

⚔️ 11. 2. 1943. Na domobransko-nemačku posadu u Virovitici otpočeo napad 4. (slavonske) divizije NOVJ. Napad je obustavljen 13. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja (4 oklopna voza). Zarobljeno je 56 neprijateljskih vojnika, dok je 4. divizija NOVJ pretrpela gubitke od 54 mrtva i 3 ranjenih. Među poginulima se nalazio i komandant bataljona 16. brigade Stojan Komljenović Čoka, narodni heroj.

⚔️ 22. 2. 1943. U s. Garešnici (kod Daruvara) jedinice 12. i 16. brigade 4 (slavonske) divizije NOVJ i Moslavačkog NOP odreda otpočele napad na delove 3. bataljona domobranske 1. brdske brigade, mesne ustaše i žandarme. Borbe su obustavljene 24. februara zbog jakog otpora neprijatelja i pristiglih pojačanja. Gubici neprijatelja: 20 mrtvih, 50 ranjenih i 12 nestalih, dok su jedinice NOVJ imale 26 mrtvih i 67 ranjenih.

⚔️ 9. 5. 1943. Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

⚔️ 12. 6. 1943. Jedinice 16. brigade 12. divizije NOVJ napale obezbeđenje ž. st. Suhopolje (kod Virovitice), te zarobile 16 domobrana i 1 oficira i zapalile staničnu zgradu, 3 skladišta i 8 vagona.

⚔️ 29. 6. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku preimenovana 16. NO brigada 12. divizije NOVJ u Omladinsku brigadu -Joža Vlahović-.

⚔️ 10. 7. 1943. U rudniku uglja Zajezde (kod Zlatara) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- porušila postrojenja.

⚔️ 22. 7. 1943. Na položajima s. Kalnik - s. Kamešnica - s. Dedina - s. Vojakovački Osijek - s. Apatovac i s. Duga Rijeka - s. Ribnjak - s. Radeljevo 12. udarnu i 16. omladinsku brigadu -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, koji su se tek vratili iz Hrvatskog zagorja, napali jake ustaško-domobranske snage i delovi nemačke 187. rezervne divizije, podržani tenkovima i avijacijom. Uveče, posle žestoke borbe u toku celog dana, jedinice NOVJ su se povukle na Bilo-goru. Neprijatelj je imao 14 mrtvih, 32 ranjena i 45 zarobljenih, a jedinice NOVJ 17 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 25. 8. 1943. Iz Virovitice, Grubišnog Polja i s. Rašenice dva bataljona nemačkog 14. SS policijskog puka, delovi 135. puka nemačke 187. rezervne divizije, tri bataljona domobranske 1. brdske brigade i delovi domobranskog 8. brdskog puka otpočeli trodnevno -čišćenje- istočnog dela Bilo-gore. U rejonu s. Lončarice i s. Miletinca (kod Daruvara) neprijatelju su pružile jači otpor 16. i 18. brigada 12. divizije NOVJ, koje su se noću 25/26. avgusta prebacile na severne padine pl. Papuka. Neprijatelj je imao 6 mrtvih, 8 ranjenih i 10 nestalih, a brigade 12. divizije NOVJ 5 mrtvih i 14 ranjenih.

⚔️ 3. 11. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ stavljena pod komandu Štaba 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 9. 11. 1943. Na ž. st. Greda (kod Siska) jedinice Omladinske NO brigade -Joža Vlahović i Turopoljsko-posavskog NOP odreda napale nemački brzi voz i ranile 25 nemačtih vojnika.

⚔️ 5. 12. 1943. U s. Lugu (kod Samobora) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- i bataljon Žumberačko-pokupskog NOP odreda napali posadu i ubili 7, ranili 8 i zarobili 12 nemačkih vojnika.

⚔️ 24. 12. 1943. U s. Lazini (kod Jastrebarskog) Omladinska NO brigada -Joža Vlahović- napala nemačku posadu, ali se, zbog pojačanja pristiglih iz Jastrebarskog, morala povući. Zarobljena su 24, a ranjena 4 neprijateljska vojnika.

⚔️ 3. 1. 1944. Jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske porušile 800 m železničke pruge Karlovac - ž. st. Draganići i 2 mosta u s. Stančaki (kod Jastrebarskog).

⚔️ 5. 1. 1944. Kod s. Čeglje (blizu Karlovca), iz zasede, dva bataljona Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali neprijateljsku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih vojnika.

⚔️ 13. 1. 1944. Kod s. Izimja (na putu Karlovac-Jastrebarsko) delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali kolonu nemačke 392. legionarske divizije i naneli joj gubitke od oko 20 mrtvih i više ranjenih vojnika.

⚔️ 15. 1. 1944. Iz Karlovca, Ozlja i Jastrebarskog otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije, 1. bataljona domobranskog 2. pešadijskog puka i 10. ustaškog bataljona na jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- i Žumberačkog NOP odreda na području s. Plešivice i s. Sv. Jane. Sprečavan da dublje upada na slobodnu teritoriju Žumberka, neprijatelj se 19. januara povukao u polazne garnizone, izgubivši 187 vojnika. Jedinice NOV i POJ imale su 7 mrtvih i 22 ranjena borca.

⚔️ 25. 1. 1944. Kod s. Izimja (na putu Zagreb-Karlovac) dva bataljona Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i naneli im gubitke od 5 mrtvih i 23 zarobljena vojnika, a zaplenili 2 mitraljeza, 15 pušaka i drugu opremu.

⚔️ 27. 1. 1944. Kod s. Sv. Jane delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske odbili napad domobranskih kolona iz Jastrebarskog i s. Draganića i naneli im gubitke od oko 60 mrtvih.

⚔️ 30. 1. 1944. Naređenjem VŠ NOV i POJ, na području Žumberka, Pokuplja i Turopolja formirana 34. divizija NOVJ od brigade -Franjo Ogulinac Seljo-, Omladinske brigade -Joža Vlahović-, Žumberačkog i Turopoljsko-posavskog NOP odreda. Ovim formiranjem obustavljen je rad Štaba Žumberačko-posavskog sektora.

⚔️ 17. 2. 1944. Kod sela: Bresarića, Hrženika, Grandić Brega, D. Pribića, Krašića i Hutina delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 5, 10. i 30. ustaškog bataljona napali jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- i posle 15 časova borbe zauzeli s. Bresarić, s. Krašić i s. Hrženik, a zatim se povukli u pravcu s. Kupčine. Sa sobom su odveli oko 100 seljaka, pošto su prethodno opljačkali ta sela. Brigada je imala 15 mrtvih i 26 ranjenih boraca

⚔️ 29. 2. 1944. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 10. i 30. ustaškog bataljona (jačine 1200 vojnika) iz s. Ozlja, s. Draganića, s. G. Kupčine i Jastrebarskog napali jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- kod sela: G. i D. Pribića, Krašića, Bresarića, Brlenića, Podbrežja, Vrhovca i Hrženika. U sedmočasovnoj borbi jedinice Omladinske brigade uspele su da odbiju napad neprijatelja i nanesu mu gubitke od oko 180 vojnika izbačenih iz stoja.

⚔️ 5. 3. 1944. Treći bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović- zauzeo domobransko uporište u s. Horvatima (kod Zagreba), zarobio 15 domobrana i 1 oficira, zaplenio 35 pušaka, 2 p. mitraljeza, 10.000 metaka, 25 bombi i drugu opremu, tp porušio železničku stanicu sa staničnim uređajima i sve bunkere oko nje. Saobraćaj je obustavljen 5 dana.

⚔️ 28. 3. 1944. Na liniji s. Hrženik - s. Strmac - s. D. Pribić - s. G. Kupčina (blizu Jastrebarskog) Omladinska brigada -Joža Vlahović- 34. divizije NOVJ odbila napad delova nemačke 392. legionarske divizije iz s. Brlenića, s. Bresarića i s. Krašića, prinudivši hi na povlačenje. Neprijatelj je imao 31 mrtvog i ranjenog vojnika, a Omladinska brigida 1 mrtvog i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 4. 1944. U rejonu s. Plešivice 4. bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović-, posle osmočasovne borbe, odbio napad delova 10. ustaškog bataljona iz Jastrebarskog.

⚔️ 13. 4. 1944. Između s. Čeglja i s. Đesinca 3. bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović- i delovi Turopoljsko-posavskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Karlovac na 9 mesta.

⚔️ 20. 4. 1944. U rejonu s. G. i D. Pribića, s. Sorževa i s. Hutina delovi nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka, 10. ustaški bataljon i 4. bataljon domobranske 2. posadne brigade iz Jastrebarskog i s. Draganića napali jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- 34. divizije NOVJ, ali su posle obostranih napada i protivnapada odbačeni u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 60 mrtvih i ranjenih, a jedinice Omladinske brigade 11 mrtvih, 18 ranjenih i 5 nestalih boraca.

⚔️ 26. 4. 1944. Delovi nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka i 10. ustaškog bataljona iz Karlovca i delovi 3. bataljona domobranske 2. posadne brigade iz s. Ozlja otpočeli napad na Omladinsku brigadu -Joža Vlahović- u Žumberku. U trodnevnim borbama oni su je prinudili na povlačenje prema Beloj krajini i zauzeli s. Sošice (kod Jastrebarskog).

⚔️ 1. 5. 1944. Omladinska brigada -Joža Vlahović- izašla iz sastava 34. divizije NOVJ i stavljena pod neposrednu komandu Štaba 4. korpusa NOVJ.

⚔️ 6. 6. 1944. Treća i 4. brigada 7. udarne divizije NOVJ i Omladinska brigada -Joža Vlahović- napale s. Komarevo (blizu Siska) koje su branili delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Posle petočasovne borbe zauzet je veći deo sela, ali se neprijatelj utvrdio u nekoliko zgrada, pa je jedinicama NOVJ naređeno da se povuku. Zaplenjeno je: minobacač sa 20 mina, mitraljez, p. mitraljez, 27 pušaka, 4 automata, 25.000 metaka, 9 telefona, 2 telefonske centrale, 122 konja, 148 ćebadi i druga oprema. Neprijatelj je imao 24 mrtva i 39 ranjenih vojnika i oficira.

⚔️ 15. 7. 1944. U Slavoniji, po naređenju Vrhovnog Štaba NOV i POJ, od 18. i Omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana 40. divizija 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Lukovca delovi 15. ustaškog bataljona iz Podrav. Slatine napali 4. bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović-, te njega odbacili a selo popalili.

⚔️ 6. 8. 1944. Delovi Omladinske brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ zauzeli s. Duhove i s. Uljanik (kod Daruvara) u-kojima su se branile ustaše i domobrani.

⚔️ 24. 8. 1944. Kod s. Grubišnog Polja (blizu Daruvara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bilogorskog NOP odreda i 1. bataljon omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana Virovitička brigada 40. divizije NOVJ.

⚔️ 1. 10. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku nazvane udarnim sledeće brigade: Osječka brigada 12. divizije. Brodska brigada 28. udarne divizije, 1. i 3. brigada 35. divizije, 18. brigada i Omladinska brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ.

⚔️ 25. 10. 1944. Između s. Okučana i Novske Omladinska udarna brigada -Joža Vlahović- 40. divizija NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 6 kamiona i 4 putnička automobila. Neprijatelj je imao 110 mrtvih vojnika.

⚔️ 29. 10. 1944. Između Nove Gradiške i s. Okučana Omladinska udarna brigada -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu i uništila 12 kamiona. Neprijatelj je imao 50 mrtvih.

⚔️ 1. 11. 1944. Između Nove Gradiške i s. Okučana jedinice Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ na 30 mesta porušile prugu Beograd-Zagreb.

⚔️ 2. 12. 1944. Dva bataljona Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ upala u Slav. Požegu i zauzela fabriku špiritusa, bolnicu i nekoliko utvrđenih zgrada. Zatim su se morali povući, jer se ostale jedinice njihove brigade nisu probile u grad.

⚔️ 28. 1. 1945. Jedinice 18. udarne i Omladinske udarne brigade -Joža Vlahović- 40. divizije NOVJ izvršile neuspeo napad na neprijateljske snage u s. Vel. Pisanici i s. Vel. Grđevcu.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 30 prosinca 1942 god. Štabu Trećeg bataijona da stupi u sastav Šesnaeste NO brigade i obavještenje o borbama na Javorniku i Skupiduši

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 31 prosinca 1942 god. Štabu Šesnaeste NO brigade za razmještaj jedinica

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o daljim zadacima brigade u borbi za Voćin

📜 Upozorenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 6 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade da obezbijedi sadejstvo sa ostalim jedinicama u toku borbe za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 7 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Lisičina

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 7 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o sadejstvu sa Sedamnaestom NO brigadom u toku borbe za Voćin

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 siječnja 1943 god. Štabu Šesnaeste i Sedamnaeste NO brigade o preduzimanju novog napada na neprijateljske položaje u Voćinu

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 13 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o uspjesima brigade u borbi za Voćin

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 16. slavonske brigade 4. NO divizije od 17. januara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 23 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o toku borbe na komunikaciji Beograd - Zagreb

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 24 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na komunikaciju Beograd - Zagreb

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 28 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsko uporište Smrtić

📜 Izveštaj političkog komesara 16. slavonske brigade od 31. januara 1943. političkom komesaru 4. slavonske NO divizije o političkom radu u jedinici

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 16. slavonske brigade 4. NO divizije od 1. februara 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijsko-političkom radu

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 4 veljače 1943 god. štabu Četvrte NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 18 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Šesnaeste NO brigade od 24 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NOO brigade Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

📜 Obavještenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 11 ožujka 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o ulasku Prvog Kalničkog bataljona u sastav brigade

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 13 ožujka 1943 god. Operativnom štabu Šesnaeste i Sedamnaeste NO brigade da spriječi prodor neprijatelja na Ravnu Goru

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 12 travnja 1943 god. Štabu četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u toku neprijateljske ofanzive

📜 Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 17 travnja 1943 god. Štabu Šesnaeste NO brigade o razbijanju Slavonskog zdruga

📜 Izveštaj partijskog sekretara 16. slavonske brigade 4. NO divizije od 29. aprila 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Štaba Šesnaeste NO brigade od 11 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

📜 Izveštaj partijskog sekretara 16. slavonske brigade 4. NO divizije od 20. maja 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 4 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Dvanaeste NOU brigade na Našice i zauzeću V. Trnovitice, Stare i Nove Ploščice od strane Šesnaeste NO brigade

📜 Izveštaj partijskog sekretara 16. slavonske brigade 4. NOU divizije od 5. juna 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske o delatnosti partijske organizacije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 9 lipnja 1943 god. o sukobu Treće bojne Četvrtog zdruga sa dijelovima Šesnaeste NO brigade Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske

📜 Obavještenje Štaba Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama o promjeni naziva Šesnaeste NO brigade

Fotografije

Povezane odrednice

35. lička divizija NOVJ Podravska Slatina Diverzije u oslobodilačkom ratu Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo Borbe u Slavoniji 1943. Beograd Osijek Narodno oslobodilački odbori 18. slavonska udarna brigada Kalnički partizanski odred 6. slavonski korpus NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Pljačka u ratu Virovitica Virovitička udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. 4. gorski zdrug (NDH) Omladina u ratu 28. slavonska divizija NOVJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. 40. slavonska divizija NOVJ Voćin Narodni heroji Jugoslavije 7. banijska divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Osječka udarna brigada 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. diverzantski bataljon NOVH 10. krajiška divizija NOVJ 392. legionarska divizija (plava) 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 7. krajiška udarna brigada Deca u ratu Karlovac Žumberački partizanski odred Jastrebarsko 12. slavonska divizija NOVJ Bilogorski partizanski odred 1. gorski zdrug (NDH) 2. slavonski partizanski odred Politički komesari u NOR-u Pakrac Glavni štab Hrvatske Novska Samobor 1. kozačka divizija Vermahta 34. hrvatska divizija NOVJ Grubišno Polje 16. vojvođanska divizija NOVJ Komunistička partija Hrvatske Brigada Franjo Ogulinac Seljo Nova Gradiška Borbe u Slavoniji 1944. 1. brdska brigada NDH Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 187. rezervna divizija Operacija Adler Luftwaffe u Jugoslaviji 7. SS divizija Prinz Eugen Garešnica Borbe u Hrvatskoj 1944. Daruvar 12. slavonska proleterska udarna brigada 17. slavonska udarna brigada Sisak Našice Moslavački partizanski odred Slavonska Požega