Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Virovitička udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 8. avgusta 1944. komitetu 40. NO divizije i Oblasnom komitetu KPH za Sloveniju o političkom i organizacionom stanju i kulturno-prosvetnom radu

📜 Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 9. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o radu prilikom napada na Viroviticu

📜 Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o borbi kod Ferdinandovca

📜 Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 12. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o obezbjeđenju napada 12. divizije na Đurđevac

📜 Uputstvo političkog komesara Virovitičke brigade 40. NO divizije od 12. oktobra 1944. političkim komesarima bataljona o metodu političkog rada na terenu i u jedinicama

📜 Mesečni izveštaj pomoćnika političkog komesara Virovitičke brigade od 28. oktobra 1944. komitetu 40. NO divizije o moralno-političkom stanju u Brigadi i na terenu

📜 Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 1. oktobra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o pritisku na Viroviticu od 26. do 29. oktobra

📜 Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 29. novembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama i organizacionom stanju jedinica

📜 Izveštaj političkog komesara Virovitičke brigade od 4. decembra 1944. političkom komesaru 40. NO divizije o političkom i kulturno-prosvetnom radu i o sastavu štabova brigade i bataljona

📜 Izvještaj Štaba Virovitičke brigade od 14. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o napadu na Prandanovce i Normance

📜 Izvještaj štaba Virovitičke brigade od 24. decembra 1944. Štabu 40. NO divizije o borbama i stanju u jedinicama

📜 Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Virovitičke udarne brigade od 27. marta 1945. sekretaru Divizijskog komiteta 40. udarne divizije JA o stanju i radu partijske organizacije u brigadi

📜 Mesečni izveštaj sekretara partijske organizacije Virovitičke udarne brigade od 28. aprila 1945. sekretaru Divizijskog komiteta KPH 40. udarne divizije JA o radu partijske organizacije

Fotografije

Povezane odrednice

40. slavonska divizija NOVJ 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Borbe u Slavoniji 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Završne operacije u Jugoslaviji 1. kozačka divizija Vermahta Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bilogorski partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Daruvar Slavonska Požega Virovitica 4. gorski zdrug (NDH) Politički komesari u NOR-u Borbe u Slavoniji 1945. Omladina u ratu 11. krajiška divizija NOVJ 1. gorski zdrug (NDH) Desant na Drvar Hrvatsko domobranstvo Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1945. 1. brdska brigada NDH 18. slavonska udarna brigada Grubišno Polje