Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Komunistička partija Hrvatske

Za ovaj pojam je pronađeno 269 hronoloških zapisa, 1785 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 4. 1941. Pri MK KPH za Kaštela formirana Vojna komisija.

⚔️ 5. 4. 1941. U s. G. Šarampovu (kod Kutine), u prisustvu članova CK KPH, Josipa Kraša i Stjepana Kenđela, otpočela dvodnevna okružna konferencija OK KPH za Čazmu.

⚔️ 6. 4. 1941. Održan sastanak OK KPH za Slav. Brod na kome se raspravljalo o odbrani zemlje.

⚔️ 6. 4. 1941. PK KPH za Dalmaciju uputio u Komandu grada Splita svoju delegaciju s predlogom da se građani mobilišu i naoružaju za odbranu od fašističkih zavojevača. Predlog delegacije je odbijen.

⚔️ 11. 4. 1941. Održan sastanak MK KPH za Hvar na kome su donate odluke: da se ne priznaje ni ustaška ni okupatorska vlast; da se ne odaziva nikakvim pozivima ustaške vlasti; da se skuplja oružje i municija i organizuje obaveštajna služba.

⚔️ 11. 4. 1941. Održan sastanak OK KPH za Slav. Brod na kome je doneta odluka da se prikuplja oružje.

⚔️ 12. 4. 1941. U Zagrebu (na Bukovcu) održan sastanak CK KPH na kome je diskutovano o nastaloj situaciji i istaknuto da je glavni zadatak Partije: politička mobilizacija i priprema naroda za otpor okupatoru.

⚔️ 22. 4. 1941. PK KPH za Dalmaciju uputio proglas narodu Dalmacije: da čvrsto zbije svoje redove i kao jedan pruži otpor okupatoru.

⚔️ 25. 4. 1941. U Splitu, na pokrajinskom partijskom savetovanju, kome je prisustvovao i član CK KPJ i CK KPH Marko Oreškovic, pri PK KPH za Dalmaciju formirana Vojna komisija sa zadatkom da priprema oružani ustanak u Dalmaciji.

⚔️ 28. 4. 1941. U s. Blatu otpočela trodnevna sreska partijska konferencija na kojoj je izabran SK KPH za Korčulu.

⚔️ 0. 5. 1941. U Zagrebu (u Švearovoj ulici) održana proširena sednica CK KPH na kojoj su, u duhu Majskog savetovanja, doneseni zaključci o pripremama ustanka u Hrvatskoj.

⚔️ 0. 5. 1941. CK KP Hrvatske uputio svoje članove u sve krajeve Hrvatske radi pripremanja ustanka.

⚔️ 1. 5. 1941. CK KPH izdao prvomajski proglas kojim poziva narode Hrvatske na oružani otpor okupatoru.

⚔️ 6. 5. 1941. U s. Blagaju (u Kordunu) ustaše izvršile masovni pokolj Srba. U s. Veljunu (kod Slunja) i okolnim selima pobile su 520 ljudi, među kojima i sekretara SK KPH za Slunj Nikolu Kukića, narodnog heroja.

⚔️ 20. 5. 1941. Po odluci OK KPH za severnu Dalmaciju formiran MK KPH za Bukovicu.

⚔️ 0. 6. 1941. U Dubravi (u Zagrebu) održana partijska konferencija 4. rejonskog komiteta KPH Zagreba na kojoj je izabran novi rejonski komitet.

⚔️ 0. 6. 1941. CK KPH doneo odluku o formiranju partijskih organizacija u domobranstvu NDH. Za taj rad je zadužen Dragutin Saili, član CK KPH.

⚔️ 0. 6. 1941. CK KPH izdao saopštenje o situaciji u Hrvatskoj i pozvao radnike da ne odlaze na rad u Nemačku a narod - da protestuje protiv odvlačenja hrane iz Hrvatske.

⚔️ 0. 6. 1941. CK KPH izdao proglas u kome poziva na opštenarodnu borbu protiv okupatora i njihovih slugu, razobličavajući reakcionarnu ulogu ustaša u stvaranju NDH.

⚔️ 0. 6. 1941. CK KPH izdao proglas povodom napada Nemačke na Sovjetski Savez, pozivajući hrvatski narod da odbije svaku pomoć fašističkim okupatorima u borbi protiv Sovjetskog Saveza.

⚔️ 0. 6. 1941. Pri CK KPH obrazovano Operativno partijsko rukovodstvo za Hrvatsku.

⚔️ 0. 6. 1941. Formiran SK KPH za Kastav.

⚔️ 0. 6. 1941. U Zagrebu izišao prvi ratni broj (trobroj: 3, 4-5) lista -Srp i čekić-, organa CK KPH.

⚔️ 5. 6. 1941. Na Kalniku otpočela trodnevna partijska konferencija OK KPH za Bjelovar: izabrano je okružno partijsko rukovodstvo i partijskim organizacijama su postavljeni zadaci u vezi sa pripremom ustanka.

⚔️ 18. 6. 1941. U Banovoj Jaruzi, u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana partijska konferencija OK KPH za Novu Gradišku na kojoj je odlučeno da se omasovi partijska organizacija, vrše pripreme za oružani ustanak i odmah pređe na izvršenje sitnih diverzantskih akcija. U OK su kooptirani neki članovi umesto onih koji su bili pohapšeni.

⚔️ 22. 6. 1941. Održan sastanak OK KPH za Sušak na kome je data direktiva da svi poznatiji komunisti pređu u ilegalnost i da se prikuplja oružje.

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Žabnu (kod Siska), po odluci OK KPH za Sisak, formiran Sisački NOP odred. To je prvi NOP odred u Hrvatskoj.

⚔️ 22. 6. 1941. U Splitu otpočeo da izlazi ilegalni list -Naš izveštaj-, organ PK KPH za Dalmaciju.

⚔️ 22. 6. 1941. U s. Tomici (kod Slav. Broda), u prisustvu sekretara CK KPH Rada Končara, održana okružna partijska konferencija KPH za Slav. Brod. Raspravljalo se o prikupljanju oružja i pripremi za ustanak. Zaključeno je: da se učvrste i prošire partijske organizacije u fabrikama i na železnici u Slav. Brodu; da se formiraju partijske organizacije u selima gde ne postoje; da se pojača rad na podizanju ideološko-političkog nivoa članova KPJ; da se čuvaju kadrovi od hapšenja i da radnici ne odlaze na rad u Nemačku.

⚔️ 23. 6. 1941. U Zagrebu, preko ilegalne partijske radio-stanice u Tuškanovoj ulici, pročitan proglas koji je CK KPH uputio narodima Jugoslavije 22. juna.

⚔️ 27. 6. 1941. Na o. Hvaru izašao prvi broj lista -Izveštaj-, organa SK KPH za Hvar.

⚔️ 28. 6. 1941. U blizini Varaždina, uz prisustvo člana CK KPJ, održan sastanak OK KPH za Varaždin na kome je doneta odluka da odmah otpočnu diverzantske akcije.

⚔️ 0. 7. 1941. OK KPH za Sušak izdao letak pod naslovom -U borbu-, u kome poziva sve građanske partije, a u prvom redu HSS, da se udruže sa komunistima u borbi za oslobođenje Hrvatskog primorja i Istre.

⚔️ 0. 7. 1941. U Zagrebu, u prisustvu člana Politbiroa CK KPJ Edvarda Kardelja, održan sastanak CK KPH na kome je razmotren dotadašnji razvoj ustanka u Hrvatskoj, ukazano na greške u radu CK KPH i partijskih organizacija, te rešeno da se pojača politički rad, reorganizuju vojni komiteti, učvrste partijske organizacije, formiraju NOP odredi, stvaraju slobodne teritorije i, radi bržeg razvoja ustanka, na teren upute delegati CK KPH.

⚔️ 0. 7. 1941. CK KPH izdao narodu proglas u kome ga poziva na oružanu borbu protiv okupatora i njegovih slugu, ističući za primer borbu naroda Sovjetskog Saveza protiv fašističke Nemačke.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. G. Daruvaru održan sastanak SK KPH za Daruvar na kome su izvršene prve pripreme za podizanje ustanka u tom kraju.

⚔️ 8. 7. 1941. U Zagrebu održana partijska konferencija CK KPH na kojoj je preneta direktiva CK KPJ da se od diverzantskih akcija i sabotaža pređe na oružani ustanak, a zatim odlučeno da neki članovi CK KPH odu u pojedine krajeve Hrvatske u cilju pružanja pomoći partijskim organizacijama u završnim pripremama za ustanak i u rukovođenju ustaničkim akcijama.

⚔️ 16. 7. 1941. U Karlovcu, u duhu direktiva CK KPH, formirano Operativno partijsko rukovodstvo pri OK KPH, sa Josipom Krasom na čelu. Zadatak mu je da neposredno organizuje oružani ustanak na Kordunu i Baniji i njime rukovodi.

⚔️ 19. 7. 1941. U šumi -Abes- (kod Vrginmosta) održano okružno partijsko savetovanje OK KPH za Karlovac na kome je član Politbiroa CK KPJ Rade Končar podneo referat o opštoj situaciji u zemlji i svetu i dao direktive za početak oružanog ustanka.

⚔️ 21. 7. 1941. Otpočeo dvodnevni sastanak SK KPH za Glinu na kome je odlučeno da već 23. jula otpočne oružani ustanak.

⚔️ 0. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo Centralnom komitetu KPH: traži da se energičnije radi na širenju ustanka po celoj Hrvatskoj i da se iz Zagreba na teren šalju veće grupe drugova, kao jezgro NOP odreda, obaveštava ga o ustanku u Srbiji i Crnoj Gori.

⚔️ 0. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: da koordinira dejstva u Lici i Bos. krajini, da šalje španske borce u Bosnu i da preduzima mere radi snabdevanja partizana odećom i obućom u zimskim uslovima. Pored toga, on traži da CK KPH odredi tri-četiri predstavnika HSS za Narodni komitet oslobođenja.

⚔️ 0. 8. 1941. CK KPH uputio poziv domobranskoj vojsci da se priključi borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 0. 8. 1941. U Splitu, po odluci PK KPH za Dalmaciju, izbio višednevni generalni štrajk, koji je naročito zahvatio radnike brodogradilišta i električnog preduzeća, metalce, građevinare, drvodeljce, krojače i lučke radnike. Štrajkom je omogućen nesmetan i neopažen odlazak Splitskog NOP odreda na Dinaru. Italijanske okupatorske vlasti izvršile su brojna hapšenja komunista i simpatizera NOP-a.

⚔️ 0. 8. 1941. Na Tuhobiću (brdu kod Sušaka), po odluci OK KPH za Sušak, formirana Tuhobićka partizanska četa -Boža Vidas-.

⚔️ 0. 8. 1941. Uz pomoć CK KPH ponovo formiran OK KPH za Bjelovar, pošto je večina ranijih članova OK u toku. jula i. avgusta pala u ruke neprijatelja.

⚔️ 0. 8. 1941. Po direktivi PK KPH za Dalmaciju formiran MK KPH za Knin, Njegov osnovni zadatak: formiranje NOP odreda.

⚔️ 0. 8. 1941. Formiran MK KPH za Drniš.

⚔️ 0. 8. 1941. Formiran MK KPH za Vinkovce.

⚔️ 2. 8. 1941. Član Politbiroa CK KPJ Edvard Kardelj uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o stanju NOB-a u Hrvatskoj i Sloveniji, o greškama CK KPH u početku ustanka i o merama za brži razvoj NOB-a u Hrvatskoj i Sloveniji.

⚔️ 7. 8. 1941. Delegati CK KPJ Pavle Pap Šilja i Mirko Kovačević Lala stigli u Split, gde su istog dana održali sastanak PK KPH za Dalmaciju, na kome je razrađen operativni plan organizacije ustanka.

⚔️ 10. 8. 1941. Kod Sv. Jurja (trig. 677), pod Kozjakom, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Solinski NOP odred.

⚔️ 11. 8. 1941. U Splitu, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Splitski NOP odred.

⚔️ 12. 8. 1941. U rejonu s. Grebaštica - s. Perković (kod Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Primoštenski NOP odred.

⚔️ 12. 8. 1941. U šumi Orlovači (kod Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Šibenski NOP odred.

⚔️ 13. 8. 1941. Kod s. Vodica (blizu Šibenika), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Vođičko-zatonski NOP odred.

⚔️ 13. 8. 1941. U Kambelovačkom gaju (kod Kaštela), po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Trogirsko-kaštelanski NOP odred.

⚔️ 14. 8. 1941. Na pl. Kamešnici, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Sinjski NOP odred.

⚔️ 15. 8. 1941. Kod s. Đurića (u Žumberku), po direktivi CK KPH, formiran NOP odred -Matija Gubec- (nazivan i Odredom proletera).

⚔️ 15. 8. 1941. U s. Metku (kod Gospića), pod rukovodstvom sekretara OK KPH za Liku, održan sastanak predstavnika ustaničkih sela iz sreza Gospić i obrazovano vojno rukovodstvo (štab) za srez Gospić.

⚔️ 17. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: ističe da je rukovođenje ustankom u Hrvatskoj još dosta neorganizovano; zahteva da se taj ustanak organizuje svim silama i objedini pod jednim rukovodstvom, da se drugovi iz Zagreba šalju u partizanske jedinice, da se organizuje NO fond, da se članovima HSS uputi apel da pomažu NOB; traži informacije o radu na stvaranju NO fronta, o političkom radu i o štampi.

⚔️ 18. 8. 1941. OK KPH za Karlovac imenovao jedinstveno vojno rukovodstvo a celo područje Korduna i Banije podelio na 6 vojnih rejona, koji su rukovodili sa po nekoliko NOP odreda na svojoj teritoriji.

⚔️ 18. 8. 1941. U srezu Gospić pod rukovodstvom OK KPH za Liku od svih ustaničkih jedinica obrazovan gerilski bataljon -Velebit-.

⚔️ 0. 9. 1941. U Crikvenici, u prisustvu dva člana CK KPH, održan partijski sastanak na kome je formiran OK KPH za Hrvatsko primorje i Gorski kotar.

⚔️ 0. 9. 1941. U gospićkom srezu, pod rukovodstvom OK KPH za Liku, formiran 1. lički NOP odred -Velebit-.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Rakovom Potoku (kod Zagreba) ustaše streljale člana MK KPH za Zagreb Nikolu Šakića, narodnog heroja.

⚔️ 0. 9. 1941. Formiran MK KPH za Omiš.

⚔️ 2. 9. 1941. U ustaškom zatvoru u Zagrebu umoren član Biroa MK KPH za Zagreb Kovačević Vojin Vojo, narodni heroj.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito, u ime CK KPJ, uputio direktivu Centralnom komitetu KPH: ističe da list -Vjesnik- treba naročito da popularise bratstvo i jedinstvo naših naroda u borbi protiv okupatora; ukazuje na važnost stvaranja NOF-a odozdo, u masama, ne čekajući sporazume sa vodstvima građanskih partija; kritikuje preuranjeno formiranje brigada i nepravilno shvatanje strategije i taktike NOR-a; iznosi opšte koncepcije o partizanskom načinu ratovanja i o postepenosti u formiranju partizanskih jedinica; saopštava o stavovima CK KPJ prema greškama nekih rukovodećih ljudi u Hrvatskoj i obaveštava da će se u Stolicama održati savetovanje CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije.

⚔️ 5. 9. 1941. CK KPH pozvao sve organizacije i pristalice HSS da pristupe NO frontu i da sarađuju sa svim naprednim elementima u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 11. 9. 1941. UD. Lapcu održan sastanak OK KPH za Liku na kome je detaljno analiziran rad partijske organizacije - njeno rukovođenje narodnim ustankom - i odlučeno da se učvrsti partijska organizacija, reorganizuju vojne jedinice, formiraju odbori NO fronta, pojača rad sa ženama i omladinom.

⚔️ 12. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio pismo Centralnom komitetu KPH: zahteva da se pojača rad na učvršćenju NOP odreda, da se intenzivira politički rad u partijskim organizacijama i NOP odredima i da se ukine naziv -gerilac- a uvede naziv -partizan-; ističe da GŠ NOP odreda Jugoslavije i CK KPJ postepeno pretvaraju NOP odrede -u jednu oslobodilačku armiju koja će biti samo pod našim rukovodstvom i uticajem-, a u isto vreme naglašava potrebu za saradnjom sa Kvima onima koji hoće da se bore za oslobođenje ispod jarma okupatora.

⚔️ 14. 9. 1941. U Zagrebu, u Vrbanićevoj ulici, udarna grupa ručnim bombama ranila 12 ustaša. Tom prilikom je uhvaćen rukovodilac udarne grupe, član Rejonskog komiteta KPH za Zagreb Rudolf Kroflin, narodni heroj. On je, posle zverskog mučenja, umro u ustaškom zatvoru.

⚔️ 18. 9. 1941. U s. Smiljanu (kod Gospića), pod rukovodstvom OK KPH za Liku formiran NOP odred.

⚔️ 20. 9. 1941. CK KPH izdao direktivu za organizaciju i rad skojevskih organizacija u NOP odredima.

⚔️ 20. 9. 1941. Formiran SK KPH za Brinje.

⚔️ 30. 9. 1941. CK KPH uputio okružnicu br. 3 članovima Partije: izneo političku situaciju, ukazao na greške učinjene u početku ustanka i postavio zadatke u vezi sa širenjem NOB-a u svim delovima Hrvatske. Okružnica je značila veliku pomoć partijskim organizacijama i rukovodstvima.

⚔️ 30. 9. 1941. U Karlovcu održano savetovanje Operativnog partijskog rukovodstva OK KPH za Kordun i Baniju, kome je prisustvovao i predstavnik partizanskih jedinica Gorskog kotara i Hrvatskog primorja. Rešeno je da se od postojećih partizanskih jedinica Korduna i Banije formira jedan NOP odred (pet bataljona) a od brojno malih NOP odreda Hrvatskog primorja i Gorskog kotara jedan bataljon.

⚔️ 0. 10. 1941. U vinogradima kraj Virovitice održan sastanak SK KPH za Viroviticu na kome se raspravljalo o načinu snabdevanja NOP odreda oružjem.

⚔️ 0. 10. 1941. Pod odluci CK KPH formirana Komanda NOP odreda za Kordun i Baniju.

⚔️ 0. 10. 1941. Pod odluci CK KPH formiran Štab grupe NOP odreda za Liku.

⚔️ 0. 10. 1941. U logoru Nova Gradiška ubijen član Rejonskog komiteta KPH za Trešnjevku u Zagrebu Jakša Dugandžić, narodni heroj.

⚔️ 0. 10. 1941. SK KPH za Glinu održao savetovanje na kome je razmatrao situaciju i doneo odluku o stvaranju NO odbora i omladinskih i ženskih organizacija.

⚔️ 1. 10. 1941. Formiran SK KPH Pakrac.

⚔️ 2. 10. 1941. Po odluci CK KPH, OK KPH za Karlovac izdao direktivu za formiranje Komande NOP odreda Korduna i Banije.

⚔️ 3. 10. 1941. SK KPH za Delnice izdao proglas kojim poziva narod Gorskog kotara da se priključi NOP-u u borbi protiv okupatora i njegovih slugu.

⚔️ 5. 10. 1941. Na sastanku PK KPH za Dalmaciju, kome je prisustvovao i sekretar CK KPH i član Politbiroa CK KPJ Rade Končar, analizirani uzroci neuspeha prvih partizanskih odreda i, pored ostalog, odlučeno: da se izvrši reorganizacija odbora za narodnu pomoć; da članovi PK odu na teren i rade na razvijanju oružane borbe.

⚔️ 6. 10. 1941. Po direktivi CK KPH, Operativno partijsko rukovodstvo OK KPH za Karlovac, u duhu Stoličkih odluka, naredilo da se šest vojnih rejona na Kordunu i Baniji reorganizuju u bataljone. Reorganizacija sprovedena do kraja meseca: formirano pet bataljona; Peti i Šesti rejon fuzionisani u jedan (Banijski) bataljon.

⚔️ 6. 10. 1941. Pod rukovodstvom MK KPH u Splitu zapaljen italijanski transportni brod -Palermo- od 5.500 bruto-registar tona.

⚔️ 9. 10. 1941. OK KPH za Karlovac izdao proglas kojim poziva narod Korduna i domobransku vojsku da pristupe NOB-u.

⚔️ 10. 10. 1941. U s. Kostreni (kod Sušaka) održana partijska konferencija za srez Sušak. Prorađena je okružnica (br. 3) CK KPH u kojoj se ukazuje na greške u početku ustanka i postavljaju zadaci u vezi sa širenjem NOB-a u Hrvatskoj. Doneti su zaključci da se otklanjaju nedostaci i poboljša rad.

⚔️ 10. 10. 1941. U šumi Prolomu (u Baniji), u borbi protiv ustaša, poginuo član Biroa SK KPH za Glinu Josip Marjanović Joso, narodni heroj.

⚔️ 12. 10. 1941. Iz bolnice u Mostaru pobegao sekretar OK KPH za Dubrovnik Ivan Morđin Crni, narodni heroj. Bekstvo su organizovali MK KPJ za Mostar i SK KPH za Metković.

⚔️ 16. 10. 1941. U Komiži (na o. Visu) MK KPH organizovao paljenje tvornice sardina -Mardešić-.

⚔️ 19. 10. 1941. U Zagrebu, posle strahovitog mučenja, ustaše streljale člana KPH i jednog od organizatora ustanka u Slav. Brodu Nikolu Babića Mika, narodnog heroja.

⚔️ 19. 10. 1941. Odlukom CK KP Hrvatske formiran GŠ NOP odreda za Hrvatsku.

⚔️ 20. 10. 1941. PK KPH za Dalmaciju izdao proglas narodu u kome poziva na opštenarodni ustanak protiv italijanskih okupatora.

⚔️ 31. 10. 1941. U s. Novakima (kod Samobora), u prisustvu člana CK KPH Vladimira Bakarića i delegata srezova: Zagreb, Velika Gorica, Sv. Ivan Zelina, Dugo Selo, Samobor i Jastrebarsko, održana I partijska konferencija okruga Zagreb, na kojoj je izabran prvi OK KPH za Zagreb.

⚔️ 0. 11. 1941. Održana sreska partijska konferencija na kojoj je izabran SK KPH za Psunj.

⚔️ 0. 11. 1941. CK KPH, preko PK KPH za Dalmaciju, uputio članovima Partije u Dalmaciji otvoreno pismo, u kome govori o greškama pri formiranju prvih NOP odreda, o neuspehu Splitskog i Solinskog NOP odreda da se prebace na slobodnu teritoriju Like i o drugim nezdravim pojavama u partijskim redovima.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Uputstva Mjesnog komiteta KPH Split iz 1941. partijskom organizacijama za održavanje konspiracije

📜 Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske kojim se traži sklapanje pakta o uzajamnoj pomoći između Kraljevine Jugoslavije i Sovjetskog Saveza i raskid Trojnog pakta

📜 Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen radnom narodu Hrvatske u povodu vojnog puča od 27. Ožujka

📜 Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen hrvatskom i srpskom narodu u Hrvatskoj u kojem se daje ocjena političke situacije u Hrvatskoj nakon uspostave NDH i narod poziva u borbu protiv okupatora i njegovih suradnika

📜 Proglas Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 13. travnja 1941.

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnih komiteta KPH Osijek i Čazma (Ivanić-Grada), te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za svibanj 1941. godine

📜 Članak Josipa Broza Tita Zašto smo još u sastavu Komunističke partije Jugoslavije? upućen rukovodstvima i članovima Partije u Hrvatskoj

📜 Proglas Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 1. svibnja 1941. u povodu međunarodnog praznika rada

📜 Poziv Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941 god. na općenarodnu borbu protiv okupatora i njihovih slugu

📜 Saopćenje Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941 god. o situaciji u zemlji i poziv na borbu protiv okupatora i izdajnika

📜 Proglas Centralnog komiteta KPH drugom polovinom lipnja 1941 god. povodom napada fašističke Njemačke na Sovjetski Savez

📜 Saopćenje Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941. god. o situaciji u zemlji i poziv na borbu protiv okupatora i izdajnika

📜 Poziv Centralnog komiteta KPH sredinom lipnja 1941. god. na općenarodnu borbu protiv okupatora i njihovih slugu

📜 Proglas Centralnog komiteta KPH krajem lipnja 1941. u povodu napada Njemačke na SSSR

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Nova Gradiška i Slavonski Brod te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći na lipanj 1941. godine

📜 Obavještenje Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske br. 1. upućeno partijskim organizacijama 0 najnovijim događajima u Hrvatskoj s pozivom radnom narodu Hrvatske u borbu protiv okupatora 1 njegovih suradnika

📜 Cirkular broj 1. Centralnog komiteta KP Hrvatske od 15. lipnja 1941. partijskim rukovodstvima na rad i djelovanje među narodom

📜 Instrukcija Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske partijskom članstvu o zauzimanju stava prema aktualnim pitanjima tog vremena u Hrvatskoj

📜 Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen hrvatskom narodu u povodu napada Njemačke na Sovjetski Savez

📜 Cirkular broj 2. Centralnog komiteta KP Hrvatske od 27. lipnja 1941. partijskim rukovodstvima s uputama za organiziranje borbe protiv neprijatelja

📜 Instrukcija Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske partijskom članstvu u vezi s jačanjem masovne borbe, te pitanjem mobilizacije, sabotaža, propagande, veza, kontrole, konspiracije i obavještavanja

📜 Poziv Centralnog komiteta KPH koncem srpnja 1941 god. na oružanu borbu protiv okupatora i njegovih slugu

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i OK KPH Varaždin, Krapina i Osijek, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za srpanj 1941. godine

📜 Izjava Rade Končara, sekretara CK KP Hrvatske pred komisijom CK KP Jugoslavije u vezi slučaja Vazduh

📜 Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen svim rodoljubima u Hrvatskoj da ujedinjeni u jedinstveni nacionalno- -oslobodilački front stupe u borbu protiv okupatora i njegovih pomagača za nacionalno oslobođenje

📜 Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske kojim se poziva stanovništvo na oružanu borbu protiv okupatora i njegovih suradnika

📜 Pismo Josipa Broza Tita Josipu Kopiniču, radio-telegrafisti u Zagrebu, zaduženom za vezu s Kominternom o stavu CK KPJ prema njegovim odnosima sa CK KPH .

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 7. od 7. srpnja 1941. o štrajku radnika u splitskom brodogradilištu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 8 od 9. srpnja 1941. o zahtjevima radnika raznih profesija za povećanje plaća

📜 Iz pisma Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije Centralnom komitetu Komunističke partije o događajima u CK KPH o potrebi prevladavanja takva stanja

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 16 od 19. srpnja 1941. o štrajku brijačkih radnika u Splitu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 19 od 22. srpnja 1941. o borbi splitskih radnika za povećanje plaća

📜 Uputstvo druga Tita od avgusta 1941 god. Centralnom komitetu KPH o načinu organizovanja partizanskih odreda i obaveštenje o postignutim uspesima u Srbiji i Crnoj Gori

📜 Izveštaj Operativnog vojnog rukovodstva pri Centralnom komitetu KPH od avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkom stanju u Hrvatskoj

📜 Poziv Centralnog komiteta KPH početkom kolovoza 1941 god. domobranskoj vojsci za priključenje Narodnooslobodilačkoj borbi

📜 Izveštaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH konccm kolovoza 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama u Lici i Kordunu

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od avgusta 1941. rukovodstvima NOP Dalmacije za stvaranje narodnooslobodilačkog fronta

📜 Obaveštenje broj 2. okružnog komiteta KPH Karlovac od avgusta 1941. o raznim događajima u zemlji i svetu sa posebnim delovima koji govore o metodama ubijanja i mučenja stanovništva od strane ustaških zločinaca

📜 Poziv Centralnog komiteta KPH početkom kolovoza 1941. god. domobranskoj vojsci za priključenje narodnooslobodilačkoj borbi

📜 Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od kolovoza 1941. rukovodstvima NOP Dalmacije za stvaranje narodnooslobodilačkog fronta

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH Zagreb i Okružnog komiteta KPH Čazma, Ivanić-Grad, te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za kolovoz 1941. godine

📜 Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske vojnicima i vojnim obveznicima Hrvatske s pozivom da se priključe narodnooslobodilačkoj borbi protiv okupatora i njegovih suradnika

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 29 od 1. kolovoza 1941. o obustavi rada brodogradilišnih radnika u Splitu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 30 od 2. kolovoza 1941. o borbi partizana u Dalmaciji, Lici i Bosni

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 31 od 3. kolovoza 1941. o demonstraciji radnika splitskog brodogradilišta

📜 Predstojništvo gradskog redarstva Varaždin dostavlja Velikoj župi Zagorje tjeralicu župskog ravnateljstva ustaškog redarstva za Gabrijel Santom, članom OK KPH Varaždin

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 33 od 5. kolovoza 1941. o mjerama fašista u Splitu i u brodogradilištu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 37 od 9. kolovoza 1941. o pojačanom teroru neprijatelja u Dalmaciji

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 38 od 10. kolovoza 1941. o demonstraciji splitskih nezaposlenih radnika kod berze rada

📜 Odluka Politbiroa Centralnog komiteta KP Jugoslavije o kaznama rukovodstva Centralnog komiteta KP Hrvatske koju je Josip Broz Tito uputio Centralnom komitetu KP Hrvatske

📜 Pismo Josipa Broza Tita Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o kaznama u vezi sa događajima u partijskom rukovodstvu te uputstvom za dalji rad

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 40 od 12. kolovoza 1941. o štrajku radnika i činovnika električnog poduzeća u Splitu

📜 Letak Mjesnog komiteta KPH Split od 12. kolovoza 1941. kojim poziva radnike i namještenike da stupe u štrajk solidarnosti s radnicima električnog poduzeća

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 41 od 13. kolovoza 1941. o produženju štrajka u električnom poduzeću Split

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 44 od 16. kolovoza 1941. o sprovedenom generalnom štrajku u Splitu u znak solidarnosti s radnicima u električnom poduzeću

📜 Iz pisma Rade Končara i Vladimira Popovića upućenog Josipu Brozu Titu, odnosno Centralnom komitetu KP Jugoslavije o prijemu odluke Politbiroa CK KPJ od 10. VIII 1941. i prihvaćanju kazni od strane pojedinih članova Centralnog komiteta KP Hrvatske

📜 Direktiva Komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 17 avgusta 1941 god. Operativnom vojnom rukovodstvu pri CK KP Hrvatske za stvaranje, učvršćenje i međusobno povezivanje partizanskih štabova i jedinica

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Karlovac od 18 kolovoza 1941 god. o zadaćama partijskih organizacija pri formiranju partizanskih odreda

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 50 od 23. kolovoza 1941. o pogibiji Pap Pavla-Šilje

📜 Instrukcija Operativnog rukovodstva Okružnog komiteta KPH Karlovac od 26 kolovoza 1941 god. o najvažnijim zadaćama partijskih organizacija i partijskih odreda

📜 Instrukcija operativnog rukovodstva Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 26. avgusta 1941. o najvažnijim zadacima partijskih organizacija i partizanskih odreda

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 51. od 27. kolovoza 1941. o teroru ustaša u Klisu i talijanskih fašista na području Šibenika

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 52 od 28. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda u Sinju

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 54 od 30. kolovoza 1941. o posjetu grupe bivših političara u Splitu fašističkom prefektu Zerbinu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 31. kolovoza 1941. o posjetu prefekta Zerbina splitskom brodogradilištu

📜 Uputstvo delegata Centralnog komiteta KPH početkom rujna 1941 god o organizaciji i zadacima partizanskih odreda

📜 Izvještaj sekretara Okružnog komiteta KPH Karlovac koncem rujna 1941 god. o obilasku partijskih organizacija u Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i kotaru Ogulin

📜 Prijedlog partijske komisije Pokrajinskog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju početkom rujna 1941. za kažnjavanje članova KPH odgovornih za neuspjeh prvih partizanskih odreda u Dalmaciji

📜 Pismo Centralnog komiteta KPH iz rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju da Dobrilu Jurić ne šalju u Zagreb jer je prijavljena policiji

📜 Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarina Mjesnog komiteta KPH1 Zagreb i OK KPH Varaždin te priloga od štampe, partijskih i izvanrednih prihoda kao i Narodne pomoći za rujan 1941. godine

📜 Izveštaj instruktora CK KPJ pri CK KP Hrvatske od septembra 1941. o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj i zapadnoj Bosni

📜 Parole Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućene hrvatskom narodu kojima se poziva u narodnooslobodilačku borbu

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 56 od 1. rujna 1941. o držanju boraca Splitskog NOP odreda u borbi, na suđenju i prilikom strijeljanja

📜 Direktiva Operativnog komiteta KPH Karlovac od 3 rujna 1941 god. za prilagođavanje rada partijskih organizacija na terenu vojno-političkim zadacima

📜 Okružnica br. 3 Centralnog komiteta KPH od 30 rujna 1941 god.

📜 Uputstvo CK KPJ od 4 septembra 1941 god. Centralnom komitetu KPH o načinu rešavanja najvažnijih agitaciono-propagandnih i vojno-političkih pitanja i pripremanju za vojno savetovanje i prošireni sastanak CK KPJ

📜 Poziv Centralnog komiteta KPH od 5 rujna 1941 god. organizacijama i pristalicama Hrvatske seljačke stranke za pristupanje Jedinstvenom narodnooslobodilačkom frontu

📜 Izvještaj sekretara Mjesnog komiteta KPH za Šibenik Ive Družica od 5. septembra 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o razbijanju Šibenskog partizanskog odreda

📜 Izvještaj sekretara Mjesnog komiteta KPH za Šibenik Ive Družica od 5. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o razbijanju Šibenskog partizanskog odreda

📜 Poziv Centralnog komiteta KPH od 5. rujna 1941. god. organizacijama i pristalicama Hrvatske seljačke stranke za pristupanje Jedinstvenom narodnooslobodilačkom frontu

📜 Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske pristašama Hrvatske seljačke stranke s pozivom da se uključe u jedinstvenu narodnooslobodilačku frontu u borbi za nezavisnost i oslobođenje naroda Hrvatske i svih naroda Jugoslavije

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 63 od 9. rujna 1941. o dočeku guvernera Bastianinia u Splitu

📜 Analiza rada i zaključci sa sastanka Okružnog komiteta KPH za Liku od 11 rujna 1941 godine

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za, Dalmaciju, br. 65 od 11. rujna 1941. o posjetu guvernera Bastianinia Splitu i Solinu

📜 Pismo druga Tita od 12 septembra 1941 god. sekretaru CK KPH o urednijem upućivanju materijala Kominterni i o organizaciono-političkom učvršćivanju partiskih organizacija i partizanskih odreda Hrvatske

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 69 od 15. rujna 1941. u povodu ubojstva komuniste Bože Ajdukovića

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 70 od 16. rujna 1941. o pljački seljaka u Sinju i ubojstvu Bože Lučića u selu Lepenici

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 71 od 17. rujna 1941. o oružanim akcijama udarnih grupa u Splitu i teroru okupatora

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 18 rujna 1941 god. Centralnom komitetu KPH o Izvedenim akcijama u prvoj polovini rujna 1941 godine

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 72 od 18. rujna 1941. u povodu strijeljanja dvaju ustaša od strane Talijana na Braču

📜 Zapisnik partijske komisije OK KPH za sjevernu Dalmaciju od 18.rujna 1941. o saslušanju članova KPH odgovornih za formiranje Zatonskog partizanskog odreda

📜 Zapisnik partijske komisije OK KPH za sjevernu Dalmaciju od 18. rujna o saslušanju članova Mjesnog komiteta KPH Vodice odgovornih za neuspjeh formiranja Vodičko-zatonskog partizanskog odreda

📜 Odluka Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 18. rujna 1941. o kažnjavanju Mjesnog komiteta KPH Trogir i osam članova KPJ odgovornih za formiranje Trogirskog NOP odreda

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 19 rujna 1941 god. Centralnom komitetu KPH o pokušaju prebacivanja partizanskih odreda na slobodni teritorij, izvršenim akcijama i vojno-političkom stanju u Dalmaciji

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 19 rujna 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama i vojnopolitičkoj situaciji na području Komiteta

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 19. rujna 1941. god. Centralnom komitetu KPH o pokušaju prebacivanja partizanskih odreda na slobodnu teritoriju, izvršenim akoijama i vojno-političkom stanju u Dalmaciji

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 73 od 19. rujna 1941. o pozivanju splitskih profesora — Hrvata u policiju gdje su upoznati sa smjernicama fašističke prosvjetne politike

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPH od 20. septembra 1941. za organizovanje i rad skojevskih organizacija u partizanskim odredima

📜 Direktiva Centralnog komiteta KPH od 20. rujna 1941. god. za organiziranje i rad skojevskih organizacija u partizanskim odredima

📜 Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske od 20. rujna 1941. Pokrajinskom komitetu KP za Dalmaciju o uspostavljanju redovne međusobne veze

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Hrvatska seljačka stranka Brač Karlovac Italija u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Velika Gorica Ustanak u Lici 1941. Žene u ratu Narodno oslobodilački odbori Krapina Borbe u Dalmaciji 1942. Solin Ustanak u Slavoniji 1941. Rade Končar Virovitica Hvar Sinj Borbe u Hrvatskoj 1945. Josip Broz Tito Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Nova Gradiška Vis Štampa u ratu Kalnički partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Donja Stubica Knin Borbe u Hrvatskoj 1942. Centralni komitet KPJ Ni zrno žita okupatoru! Makarska Jastrebarsko Dugo Selo Pljačka u ratu Aprilski rat 6. lička proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Lici 1942. Sisak Zadar AVNOJ Šibenik Zagreb SKOJ Borbe u Sloveniji 1945. Omladina u ratu USAOH AFŽ Borbe u Dalmaciji 1944. Varaždin Ustanak u Hrvatskoj 1941. Samobor Čazma 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Vrhovni štab NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Split Ustanak u Dalmaciji 1941. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Bjelovar Pelješac Ustanak u NDH Politički komesari u NOR-u Glavni štab Hrvatske 12. slavonska divizija NOVJ ZAVNOH Borbe u Hrvatskoj 1944. Edvard Kardelj Vladimir Popović Pakrac