Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe u Dalmaciji 1942.

Za ovaj pojam je pronađeno 79 hronoloških zapisa, 1095 dokumenata i 19 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 1. 1942. U zaseoku Grulovićima (kod Kistanja), po odluci OK KPH za severnu Dalmaciju, od partizanskih udarnih grupa u Bukovici i novodošlih boraca formiran Bukovički NOP odred. [U izveštaju Štaba Dalmatinskog NOP odreda od 19. III 1942. taj odred se naziva Bukovičkom partizanskom četom.]

⚔️ 7. 1. 1942. U s. Koritima (kod Knina), po odluci PK KPH za Dalmaciju, od ustanika iz s. Kovačića i novodošlih boraca formiran Kninski NOP odred.

⚔️ 20. 1. 1942. PK KPH za Dalmaciju izvestio CK KPH o brojnom stanju partijskog članstva i partijskih komiteta u pojedinim srezovima, hapšenju većeg broja članova KPJ od strane italijanske vlasti u Splitu, uspostavljanju kontakta sa predstavnicima bivših građanskih političkih partija itd.

⚔️ 4. 2. 1942. Odlukom VŠ NOP i DV Jugoslavije formiran Operativni štab NOP odreda za Hercegovinu, čije je operativno područje obuhvatalo severnu i istočnu Hercegovinu i južnu Dalmaciju. Time je ukinut dotadašnji privremeni Operativni štab (zajednički za Hercegovački i Nikšićki NOP odred).

⚔️ 26. 2. 1942. Na Bukovici, po naređenju PK KPH za Dalmaciju, od boraca Bukovičkog NOP odreda, formiran Bukovički partizanski bataljon (nazivan i Severnodalmatinskim bataljonom), jačine 57 boraca.

⚔️ 27. 2. 1942. Na pl. Mosoru, po naređenju PK KPH za Dalmaciju, formirana Mosorska partizanska četa.

⚔️ 12. 3. 1942. Po direktivi PK KPH za Dalmaciju, od Mosorske partizanske čete i novopridošlih boraca formiran Mosorski NOP odred.

⚔️ 17. 3. 1942. Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar izvestio generalnog sekretara CK KPJ Josipa Broza Tita o premeštanju CK KPH iz Zagreba na oslobođenu teritoriju, o formiranju Povereništva CK KPH za Slavoniju i Povereništva CK KPH u Zagrebu, o neuspehu Pavelićeve mobilizacije, o razvoju ustanka u Dalmaciji i o situaciji u Srbiji i Sloveniji.

⚔️ 31. 3. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu da stvara što više pokretnih udarnih jedinica radi izvršavanja važnih operativnih zadataka; da formira omladinske čete i bataljone i postepeno ih uvodi u borbu; da se pridržava partizanskog načina ratovanja; da održava veze sa NOP odredima u istočnoj Bosni, Hercegovini i Dalmaciji i da potpomogne dejstva NOP odreda u Hrvatskoj.

⚔️ 0. 4. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku formiran Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske. Ova zona je obuhvatila teritoriju Dalmacije do r. Neretve.

⚔️ 5. 4. 1942. Kod s. Crnog Luga (blizu Bos. Grahova) četnici uhvatili političkog komesara Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda i člana Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju Vojina Zirojevića, narodnog heroja, i posle zverskog mučenja zakopali ga još živog u zemlju.

⚔️ 15. 4. 1942. PK KPH za Dalmaciju uputio dopis Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku, u kome izlaže značaj stalne veze između Dalmacije i Crne Gore za međusobno potpomaganje u borbi protiv okupatora i domaćih izdajnika.

⚔️ 27. 4. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz Gorskog kotara u Liku da bi neposrednije rukovodili i pomogli partijskom i vojnom rukovodstvu u Lici i severnoj Dalmaciji, gde se bila pojačala četnička aktivnost.

⚔️ 27. 4. 1942. GNO odbor Split, organizovao bojkot proslave godišnjice aneksije Dalmacije.

⚔️ 0. 5. 1942. U s. Mjedeniku (kod Gacka), po naređenju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju od delova Severnohercegovačkog NOP odreda formiran 5. hercegovački udarni bataljon.

⚔️ 0. 5. 1942. U rejonu Bileće, po naređenju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, i južnu Dalmaciju, od delova Južnohercegovačkog NOP odreda formiran 8. hercegovački udarni bataljon.

⚔️ 0. 5. 1942. Po nalogu OK KPH za srednju Dalmaciju, u tvornici cementa -Sv. Kajo- u Solinu članovi partije i pripadnici NOP-a uništili nekoliko motora.

⚔️ 0. 5. 1942. Po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske, bataljona -Bude Borjan- iz severne Dalmacije, bataljona -Marko Orešković-, Udarnog bataljona i Tehničke čete iz grupe NOP odreda za Liku, formiran Kombinovani NOP odred za borbu protiv četnika u severnoj Dalmaciji i južnoj Lici.

⚔️ 6. 5. 1942. U Londonu predstavnik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije tražio od predstavnika vlade V. Britanije da odobri saradnju četnika Draže Mihailovića sa italijanskim okupacionim vlastima u Dalmaciji, Hercegovini i Crnoj Gori. Vlada V. Britanije to nije odobrila.

⚔️ 7. 5. 1942. Gatački bataljon Severnohercegovačkog NOP odreda i delovi 4. udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju, u trinaestočasovnoj borbi, odbili napad ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- i četničkog Gatačkog odreda iz Avtovca prema s. Lipniku i Samoboru. Neprijatelj je imao 23 mrtva, 42 ranjena i 4 zarobljena vojnika.

⚔️ 7. 5. 1942. U s. Čučevu (kod Knina) otpočelo dvodnevno savetovanje vojnih i političkih predstavnika iz severne Dalmacije, na kome je doneta odluka da se od boraca dotadašnjeg Severnodalmatinskog bataljona i novomobilisanog ljudstva formira partizanski bataljon -Bude Borjan-.

⚔️ 13. 5. 1942. U Bišini (na putu Nevesinje-Mostar) delovi 2. i 3. udarnog bataljona i bataljona -Bišina- Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju dočekali italijansko-četničku motorizovanu kolonu (76 vozila) u kojoj su se nalazili Štab divizije -Murđe- i delegat četničke Vrhovne komande kod italijanskog 6. armijskog korpusa. U borbi je poginulo 7 italijanskih oficira i dvadesetak vojnika, a uništen je veći broj vozila.

⚔️ 15. 5. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju da produži stalne napade na okupatorska uporišta, uništava domaće izdajnike i ruši komunikacije, a naročito železničku prugu Dubrovnik-Mostar-Sarajevo.

⚔️ 17. 5. 1942. Po nalogu OK KPH za srednju Dalmaciju, u tvornici cementa -Majdan- u Solinu članovi partije i pripadnici NOP-a zapalili 2 magacina. Između ostalog, izgorelo je 200 buradi nafte, 40 buradi mašinskog ulja i nekoliko stotina džakova od jute.

⚔️ 21. 5. 1942. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Plavanjske, Zrmanjske i 4. čete bataljona -Bude Borjan- formiran na području severne Dalmacije bataljon -Branko Vladušić-.

⚔️ 29. 5. 1942. U s. Zvijerini (kod Bileće) Ljubomirski bataljon četničkog Bilećkog odreda opljačkao bolnicu, radionice i skladišta Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju. Delovi Sitničkog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda koji su obezbeđivali bolnicu prešli su četnicima. Brzom intervencijom 1. hercegovačkog udarnog bataljona i 4. bataljona 1. proleterske NOU brigade spasena je većina ranjenika. Ostale istaknutije rukovodioce - komuniste četnici su delom bacili u Viđušku jamu, a delom kasnije pobili.

⚔️ 2. 6. 1942. U s. Divinu (kod Bileće) održano savetovanje Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, okružnih komiteta za južnu i severnu Hercegovinu, instruktorske grupe CK KPJ, Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju i štabova Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda. Na savetovanju je izvršena analiza skretanja; izborom je potvrđen obnovljeni Oblasni komitet KPJ za Hercegovinu; doneta je odluka o povlačenju preostalih jedinica iz istočne Hercegovine; izvršena je reorganizacija jedinica; ukinuti su štabovi Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda; ostacima razbijenih jedinica su popunjeni 1. i 2. bataljon i formiran novi 3. udarni bataljon i prateća četa Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju.

⚔️ 4. 6. 1942. Na Vještića gori otpočelo trodnevno savetovanje Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i PK KPH za Dalmaciju s vojnim i partijskim predstavnicima srednje i južne Dalmacije i livanjskog kraja. Pošto je analiziran razvoj NOP-a u Dalmaciji, doneta je odluka o stvaranju novih jedinica i proširenju slobodne teritorije.

⚔️ 5. 6. 1942. Komanda italijanske divizije -Pusterija- uputila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) izveštaj o iskustvima stečenim u borbi protiv partizanskih jedinica u toku okupatorsko-kvislinških operacija u proleće 1942. (tzv. treće ofanzive), u kome ističe da ofanzivne operacije protiv partizana predstavljaju veliku teškoću i skoro uvek se svode na -napad u prazno-, jer se - iznenađenje - osnovni uslov uspeha teško postiže; da partizani uvek napadaju noću, iz velike blizine, načelno 1-2 dana posle posedanja položaja ili mesta, po svaku cenu težeći ka iznenađenju, da su u napadu veoma uporni i energični, ističući se savršenim poznavanjem terena i brzinom pokreta, da uživaju pomoć stanovništva, da njihove komande brižljivo proučavaju akciju koju će izvesti. U izveštaju se, pored ostalog, predlaže: da se svaka kolona upućuje samo uz jaku pratnju, da se zastanci izvode samo na otkrivenom zemljištu, a garnizoni, na linijama operativnog snabdevanja, postave na razmacima ne većim od 30 km, te da se oko njih vrše bočna -čišćenja-. Na kraju se konstatuje: -naš rat je rat bez pozadine-. Supersloda je ta iskustva preporučila svim komandama armijskih korpusa.

⚔️ 5. 6. 1942. Iz Bileće i Gacka delovi italijanskih divizija -Marke- i -Taurinenze- i četnički Bilećki i Gatački odred (7 italijanskih i 6 četničkih bataljona) otpočeli napad u cilju okruženja i uništenja ostataka jedinica Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju u rejonu sela Plane i Patnice. U duhu odluka savetovanja u s. Divinu (kod Bileće) Operativni štab NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju je sa tri udarna bataljona i pratećom četom preduzeo izvlačenje prema Pivi, ali je sutradan u s. Hodžićima, zajedno sa Oblasnim komitetom KPJ, pratećom četom i komorom, odsečen od glavnine i razbijen.

⚔️ 8. 6. 1942. Viša komanda oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) izdala Komandi italijanskog 11. armijskog korpusa direktivu za ofanzivu protiv partizanskih snaga u Sloveniji.

⚔️ 9. 6. 1942. Guverner Dalmacije uputio izveštaj predsedništvu Ministarskog saveta u Rimu o teškoj situaciji u severnoj Dalmaciji zbog porasta partizanskog pokreta i zbog nemoći italijanskih posada da mu se suprotstave.

⚔️ 14. 6. 1942. U s. Suhoj (u dolini r. Sutjeske) po naređenju VŠ NOP i DVJ, od preostalih jedinica iz istočne Hercegovine Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju formiran Hercegovački NOP odred.

⚔️ 14. 6. 1942. Politički komesar 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputio instrukciju komesarima potčinjenih jedinica: objašnjava ulogu političkih komesara u NOB-u, ukazuje na neke nedostatke u dotadašnjem njihovom radu i postavlja neposredne zadatke u vezi sa proširenjem NOB-a u Dalmaciji, čišćenjem četnika na sektoru Livno-Glamoč-Grahovo itd.

⚔️ 19. 6. 1942. U Zagrebu potpisan sporazum (tzv. Zagrebački sporazum) između predstavnika vlade NDH i Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Superslode): da italijanske snage napuste 3. zonu (sem Karlovca, a delom i 2. zonu; da ustaškodomobranske snage posednu ispražnjene garnizone i obezbede železničke pruge, da se u pomenutim zonama i dalje omogući stvaranje četničkih jedinica. Trebalo je da sporazum stupi na snagu 11. jula, ali su italijanske snage i pre roka otpočele napuštanje garnizona u Bos. krajini.

⚔️ 23. 6. 1942. Vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o smanjivanju rukovodstva Operativnog ,štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju, zbog slabog rukovođenja partizanskim jedinicama, i o postavljanju novog.

⚔️ 23. 6. 1942. U s. Markovcu (kod Knina), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od 1. udarnog i 2. dalmatinskog bataljona formiran Srednjo-dalmatinski NOP odred (NOP odred za srednju Dalmaciju).

⚔️ 25. 6. 1942. U rejonu Kosova i Svilaje italijanske snage iz Knina i Drniša (tri bataljona i jedan divizion artiljerije), uz podršku četnika, ustaša i domobrana, napale NOP odred za srednju Dalmaciju, koji se posle prvih sukoba prebacio na Dinaru. Zatim su italijanske jedinice težište dejstava prenele protiv partizanskog bataljona -Bude Borjan- na Promini, koji se, posle trodnevnih borbi, noću 1/2. jula prebacio u rejon Kistanja.

⚔️ 30. 6. 1942. Na o. Molatu italijanske okupacione vlasti obrazovale koncentracioni logor, namenjen, uglavnom, interniranju stanovništva sa područja severne i, delom, srednje Dalmacije. U njemu se 23. avgusta nalazilo 2277 lica (od toga 381 dete).

⚔️ 0. 7. 1942. Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa izvestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da su, u toku. maja i. juna, za vreme operacija u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Hercegovini i obalskoj zoni severno od Neretve, jedinice mostarske vazduhoplovne grupe izvele: 144 teška i laka bombardovanja, 67 tučenja malim bombama i mitraljiranja, 255 akcija radi izviđanja i veze i 115 avio-snabdevanja putem avio-bacanja i avio-transporta.

⚔️ 13. 7. 1942. Na sastanku u Zimonjića kuli (kod Avtovca), kome su prisustvovali Ilija Trifunović, Dobrosav Jevđević, Petar Baćović, Zaharija Ostojić i drugi četnički komandanti, dva predstavnika zemljoradničke stranke i novinar Milan Šantić, Draža Mihailović je istakao da u datoj situaciji treba biti lojalan prema NDH, a boriti se jedino protiv partizanskih snaga. Trifunović je postavljen za komandanta četničkih snaga u Dalmaciji, Lici i zapadnoj Bosni. Na sastanku je postojeća situacija ocenjena kao vanredno povoljna za razvoj četničkog pokreta.

⚔️ 16. 7. 1942. Otpočeo napad jakih italijanskih snaga (oko sedam bataljona), uz sadejstvo četničkog puka -Petar Mrkonjić- na jedinice Severnodalmatinskog i 3. ličkog NOP odreda u severnoj Dalmaciji i južnoj Lici. U borbama do 24. jula neprijatelj je uspeo da potisne snage NOP odreda u rejon Srba i da zauzme i spali Bruvno, sutradan je počeo da se povlači u Gračac.

⚔️ 18. 7. 1942. Guverner Dalmacije izvestio Predsednika italijanske vlade Benita Musolinija o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji, a zatim tražio još jednu diviziju za borbu protiv NOP odreda.

⚔️ 20. 7. 1942. U Nevesinju italijanski vojnici streljali političkog komesara Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju Mira Poparu, narodnog heroja.

⚔️ 22. 7. 1942. Sekretar operativnog partijskog rukovodstva CK KPH Vladimir Popović uputio pismo članu Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivi Loli Ribaru, u kome ga obaveštava o situaciji u Dalmaciji, o savetovanju sa PK KPH za Dalmaciju i njegovom popunjavanju i o popunjavanju okružnih partijskih organizacija.

⚔️ 26. 7. 1942. U rejonu s. D. Malovana (kod Kupresa) vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito održao prvi sastanak sa štabom 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske da bi se upoznao sa situacijom u Dalmaciji.

⚔️ 31. 7. 1942. U Gorici predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini održao sastanak s načelnikom Glavnog generalštaba, načelnikom Generalštaba vojske, komandantom, načelnikom štaba i komandantom vazduhoplovstva Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) i komandantima italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa, na kome su razmotreni vojno-politička situacija i tok operacija protiv NOP odreda u Sloveniji i susednim područjima. Musolini je odobrio preduzete mere i naredio da se ubrza tempo operacija i još oštrijim merama (-gvožđem i vatrom-) uspostavi mir. Odobrena je saradnja sa četnicima Draže Mihailovića.

⚔️ 0. 8. 1942. S obzirom na vojno-političku situaciju u Bosanskoj krajini i Hrvatskoj, VŠ NOP i DV Jugoslavije, doneo odluku da grupa proleterskih udarnih brigada, u sadejstvu sa krajiškim i dalmatinskim jedinicama nastavi dejstva ka dolinama Vrbasa, Sane i Une, proširi oslobođenu teritoriju i stvori čvrst oslonac za preduzimanje dejstva prema srednjoj Bosni, Posavini i Dalmaciji.

⚔️ 0. 8. 1942. Formiran novi OK KPH za Dubrovnik [Spominje se i 22. VII. Tada je postojao mesni komitet KPH za Dubrovnik, a PK KPH za Dalmaciju ga naziva Okružnim komitetom.].

⚔️ 9. 8. 1942. U s. Grčaniku (kod Graca) održana konferencija AFŽ-a za južnu Dalmaciju, na kojoj su donete odluke da se formiraju odbori AFŽ-a u mestima gde do tada nisu postojali i da se intenzivnije radi na političkom uzdizanju žena.

⚔️ 12. 8. 1942. Komandant italijanskog 6. armijskog korpusa stigao u Sušak, gde je s komandantom Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) razmatrao mere u vezi sa operacijama na Biokovu.

⚔️ 12. 8. 1942. Komanda italijanskog 18. armijskog korpusa uputila predlog Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se područje Biokova -učini nepristupačnim za ustanike-, sela unište, a stanovništvo internira.

⚔️ 15. 8. 1942. Iz Livna Aleksandar Ranković, član Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije, uputio pismo vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu: izveštava o problemu odnosa Srba, Hrvata i muslimana livanjskog područja i o merama za sređivanje političkih prilika posle oslobođenja Livna; ukazuje na sektaške greške drugova iz PK KPJ za Dalmaciju prema predstavnicima građanskih partija i izveštava o preduzetim merama za suzbijanje grešaka prema narodu.

⚔️ 15. 8. 1942. Preko italijanske vojne misije u Zagrebu, poglavnik NDH Ante Pavelić tražio od Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) da preduzme operacije protiv partizanskih jedinica na području V. Kapele.

⚔️ 23. 8. 1942. OK SKOJ-a za Dalmaciju uputio direktivno pismo svim rukovodstvima SKOJ-a u Dalmaciji: govori o ulozi SKOJ-a u partizanskim jedinicama i daje uputstvo kako treba postaviti rad SKOJ-a.

⚔️ 25. 8. 1942. U blizini Glamoča održano savetovanje VŠ NOP i DV Jugoslavije s komandantom GŠ NOP odreda za Hrvatsku, sekretarom Operativnog rukovodstva CK KPH i predstavnicima Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu i Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske. Na njemu je zaključeno da se pristupi bržem formiranju novih jedinica - brigada, s perspektivom stvaranja divizija i korpusa; da se učvrsti i proširi slobodna teritorija u zapadnoj Bosni i Dalmaciji, usmeravajući glavni udar protiv četničkih uporišta na terenu Mrkonjić-Grada i Banje Luke, srednje Bosne i Kninske krajine; da se borbena dejstva prenesu u dolinu Save i Une; da hrvatske jedinice aktivnije napadaju komunikacije Zagreb-Split, Zagreb-Rijeka i Zagreb-Beograd, da se čvršće povezu s partizanskim snagama Slovenije i da prodiru u oblast Zagreba i Hrvatskog zagorja.

⚔️ 1. 9. 1942. Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa obavestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da je obrazovana jedinstvena komanda četničkih snaga Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.

⚔️ 5. 9. 1942. U selu Dobrom (blizu Livna), po direktivi Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije, od 1. i 2. bataljona NOP odreda za srednju Dalmaciju, bataljona -Bude Borjan- iz NOP odreda za severnu Dalmaciju i delova bataljona -Jozo Jurčević- formirana 1. dalmatinska NOU brigada. Time je NOP odred za srednju Dalmaciju prestao da postoji.

⚔️ 9. 9. 1942. Italijanska Vrhovna komanda uputila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) direktivu za preduzimanje operacije u rejonu Mostara i susednim oblastima protiv partizanskih jedinica na tom području. Docnije je plan operacije proširen i na područje Imotski, Travnik, Mrkonjić-Grad, Glamoč.

⚔️ 10. 9. 1942. U Sušaku vođeni razgovori između komandanta italijanske 2. armije i komandanta četničkih snaga zapadne Bosne, Like i Dalmacije, pa je zaključeno da se četnicima odmah izda 3.000 pušaka, a u toku oktobra još 9.000 pušaka.

⚔️ 19. 9. 1942. U Zadru vođeni razgovori između italijanskog guvernera Dalmacije i izaslanika Draže Mihailovića, te je postignut nov sporazum o materijalnoj i finansijskoj pomoći četnicima od strane italijanskih vlasti. Guvernatorat Dalmacije, na osnovu tih razgovora, docnije je uručio komandantu Dinarske četničke divizije sumu od 4 miliona lira i 9 miliona jugoslovenskih dinara.

⚔️ 19. 9. 1942. U Zagrebu održan sastanak između komandanta italijanske 2. armije generala Marija Roate i poglavnika NDH Ante Pavelića, na kome su, pored ostalog razmotrena pitanja u vezi sa operacijom protiv partizanskih snaga u Eosni i Hercegovini (operacijom -Dinara-) i pitanja odnosa Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s najvišim vojnim i civilnim organima NDH.

⚔️ 20. 9. 1942. Održano partijsko savetovanje srednje Dalmacije na kome su bili delegati splitskog i bračkog okruga.

⚔️ 26. 9. 1942. Viša komanda -Slovenija-Dalmacija- (Supersioda) uputila itahjanskoj Vrhovnoj komandi plan operacija za. oktobar. U planu se predviđa da jedinice italijanskog 5. i 11. armijskog korpusa izvedu operaciju radi uništenja partizanskih snaga na području Žumberka i Gorjanaca; da jedinice italijanskog 5, 11. i 18. armijskog korpusa, sa ustaškim snagama, izvrše dve operacijejednu radi -čišćenja- teritorije između mora i pruge Vrhovine-Medak, a drugu duž pruge Sušak-Ogulin

⚔️ 0. 10. 1942. PK KPH za Dalmaciju i Štab 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uputili letak stanovništvu Dalmacije: obavestili ga o zločinima koje su četnici, uz pomoć italijanskih vojnika, izvršili u Dalmaciji; pozvali ga da stupa u redove partizanskih jedinica.

⚔️ 5. 10. 1942. Na Sušaku održan sastanak između predstavnika NDH i Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) u vezi s ciklusom operacija -Dinara- (napadom na centralnu slobodnu teritoriju u Bosni i Hercegovini).

⚔️ 8. 10. 1942. Sa mitinga održanog na Rudniku, partizani 1. šumadijskog NOP odreda i prisutni meštani uputili, preko VŠ NOP i DV Jugoslavije, drugarske pozdrave partizanima Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Slavonije, Dalmacije, Like i Korduna, zaklinjući se da puške iz ruku neće ispustiti dok ne budu isterani okupatori iz naše zemlje i uništene njihove sluge.

⚔️ 10. 10. 1942. Održana sednica PK KPH za Dalmaciju na kojoj je raspravljano o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji, o NOF-u i NO odborima, kadrovima i partijskim kursovima, agitaciji i propagandi i dr.

⚔️ 12. 10. 1942. U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

⚔️ 13. 10. 1942. Italijanska Vrhovna komanda naredila Višoj komandi -Slovenija-Dalmacija- (Superslodi) da se italijanski deo druge etape (-Beta-) ciklusa operacija -Dinara- izvrši što pre i Livno stalno posedne, a sa Generalštabom domobranstva postigne sporazum o izvođenju italijanskog dela treće etape ciklusa: zauzimanju Glamoča (-Gama-).

⚔️ 21. 10. 1942. PK KPH za Dalmaciju poslao SK KPH za Hvar uputstvo o sakupljanju smokava u makarskom srezu radi ishrane vojske i uputstvo o ulozi Partije u odnosu na NO odbore povodom nekih učinjenih grešaka.

⚔️ 9. 11. 1942. CK SKOJ-a uputio PK SKOJ-a za Hrvatsku i oblasnim komitetima SKOJ-a za Bos. krajinu i Dalmaciju direktivno pismo u vezi sa akcijom na prikupljanju zimske odeće za NOV i POJ. U pismu se daju uputstva kako treba, u cilju snabdevanja boraca, organizovati udarničko takmičenje omladine na cei oj slobodnoj teritoriji.

⚔️ 12. 11. 1942. U Rijeci održana konferencija istaknutih četničkih vođa sa područja Crne Gore, Hercegovine, južne Bosne, Dalmacije i Like i predstavnika italijanske Više komande (Supersloda) oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Supersloda) i civilnih okupacionih vlasti, na kojoj su utvrđene mere za još tešnju saradnju u borbi protiv NOV i POJ.

⚔️ 12. 11. 1942. Italijanska komanda četničkih formacija Bosne, Hercegovine, Like i Dalmacije uputila referat Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija-, u kome izlaže teško materijalno i moralno-političko stanje u četničkim redovima, traži pomoć i predlaže da se odmah preduzmu operacije protiv snaga NOV i PO Jugoslavije u Bosni.

⚔️ 22. 11. 1942. U Sušaku komandant Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- održao sastanak s komandantima potčinjenih korpusa povodom izmena postojećih okupacionih područja zbog novonastale situacije u Sredozemlju (iskrcavanja saveznika u severnoj Africi).

⚔️ 18. 12. 1942. VŠ NOV i POJ izdao naređenje da se pri Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske formira Sekcija za ratnu mornaricu, sa zadatkom da, na dobrovoljnoj bazi, mobiliše mornare u naroclnooslobodilačke mornaričke odrede i da što pre dođe do manjih plovnih jedinica radi dejstava mornaričkih odreda na moru.

⚔️ 23. 12. 1942. U Splitu italijanske vlasti streljale člana PK KPH za Dalmaciju Ivana Lavčeviča-Lučića, narodnog heroja.

⚔️ 25. 12. 1942. VŠ NOV i POJ izdao direktivu Štabu 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske: da što pre formira 4. i 5. NOU brigadu na području južne i severne Dalmacije.

⚔️ 31. 12. 1942. Jedinice postaje Ratne mornarico iz Podgore i Primorski vod partizanskog bataljona -Vid Mihaljević-, u borbi sa ustašama i italijanskim vojnicima, zaplenili toga dana i sutradan 6 brodova (trabakula) u vodama južne Dalmacije. U brodovima je bilo oko 15 vagona hrane.

Dokumenti

📜 Pismo Štaba Četvrte operativne zone od početka 1942. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o potrebi neosposobljavanja ceste Grahovo—Livno i o razmjeni talijanskih zarobljenika za grupu zatvorenih rodoljuba

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

📜 Izvještaj delegata vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku Vladimira Popovića od siječnja 1942. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama i otpočinjanju okupatorsko-kvislinške ofanzive na Kordun

📜 Izveštaj Komande karabinijera Dalmacije od 19. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o vojno-političkoj situaciji i aktivnosti partizana u provinciji Kotor

📜 Izvještaj Maksa Baće od 2. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju odreda na Dinari

📜 Proglas rukovodstva SKOJ-a za srednje škole u Šibeniku od 2. siječnja 1942. đacima srednjih škola u povodu otvaranja škola i uvođenja nastave na talijanskom jeziku

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju br. 124 od 2. siječnja 1942. o otporu radnika i činovnika talijanskom okupatoru u Splitu

📜 Izvještaj Makse Bace od 2. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju odreda na Dinari

📜 Izvještaj Maksa Bace od 4. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj—Livno

📜 Izvještaj Maksa Baće od 4 Siječnja 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj - Livno

📜 Izvještaj Komande dalmatinske čete od 6. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku

📜 Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 9. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenju rodoljuba u Klisu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 9. siječnja 1942. o napadu partizana na Talijane na cesti Sinj—Livno

📜 Izvještaj Kraljevske kvesture Zadar od 10. siječnja 1942. Upravi policije Guvernatora Dalmacije u uništenju 50 telefonsko-telegrafskih stupova kod Radučića

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 10. siječnja 1942. o političkoj situaciji u gradu u proteklih deset dana

📜 Izvještaj načelnika Općeg pravobranilaštva Specijalnog suda za Dalmaciju od 12. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ustrojstvu i radu suda

📜 Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 12. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o aktivnosti ustanika na području Kistanja

📜 Izvještaj Ante Jonića od 13. siječnja 1942. o situaciji u Kninskoj krajini

📜 Depeša Kvesture Kotor od 13. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o partizanskim akcijama na području Herceg-Novog i represivnoj akciji italijanske artiljerije na naseljena mesta Svrčuge, Bijelići i Lepetić

📜 Izvještaj šefa Kabineta guvernera Dalmacije od 14. siječnja 1942. o situaciji u Kistanju

📜 Izvještaj Guvernera Dalmacije od 15. siječnja 1942. Mussoliniju o ubojstvu splitskog fašističkog funkcionera Antonija Hoffmana

📜 Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 15. siječnja 1942. federalnom sekretaru u Zadru o upućivanju 426 rodoljuba iz Skradina u internaciju

📜 Izvještaj oružničkog voda u Sinju od 16. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o napadu partizana na oružničku postaju Muć

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o ubojstvu fašiste Hoffmana u Splitu

📜 Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Okružnog komiteta KPH za Sinj, od 17. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda

📜 Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 17. siječnja 1942. Guver. natoratu Dalmacije o aktivnostima komunista u Kistanju i Đevrskama

📜 Izvještaj zapovjednika Oružničkog krila Omiš od 17. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina o vojno-političkoj i prehrambenoj situaciji na području Župe

📜 Depeša Kvesture Kotor od 17. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na Mrcine i na auto-kolonu koja se kretala putem Trebinje Bileća

📜 Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Kotarskog komiteta KPH za Sinj, od 17. januara 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Sinj od 18. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o upućivanju boraca u NOP odrede i o situaciji u Sinju

📜 Pismo Svilajskog NOP odreda od 18. siječnja 1942. glavaru sela Maovice u kome se objašnjava cilj NOB

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 18. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju komunista u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o bačenoj bombi na oficirsku menzu u Solinu

📜 Naređenje Mussolinija od 19. siječnja 1942. o reguliranju odnosa između vojnih i civilnih vlasti o pitanju javne sigurnosti i poretka u provincijama Zadar, Split, Kotor i Ljubljana

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 19. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju tt stupova na liniji Radučić—Knin

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 20. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu ustanika na talijansku patrolu kod Kistanja

📜 Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 20. siječnja 1942. prefektu Splita o događajima u gradu proteklih deset dana

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 20 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o oružanoj borbi i političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 21. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama u Dalmaciji

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 21 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama u Dalmaciji

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 128 od 23. siječnja 1942. o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji

📜 Izvještaj Generalštaba kopnene vojske od 24. siječnja 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji u NDH i o pronjemačkoj orijentaciji rukovodstva NDH

📜 Izveštaj Prefekture Kotor od 24. januara 1942. guverneru Dalmacije napadu partizana na kombinovanu kolonu vojnika i karabinijera kod Perovića

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 25. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Lici i teškoćama u održavanju veza

📜 Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 25. siječnja 1942. povjereniku pri Izvanrednom sudu za Dalmaciju o aktivnosti komunista u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 26. siječnja 1942. guverneru Dalmacije o borbama s ustanicima u Dugopolju

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 26. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o početku suđenja Tadiji Anušiću i drugim rodoljubima u Sinju

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 129 od 27. siječnja 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji

📜 Telegrafski izvještaj Općeg upravnog povjereništva na Sušaku o 27. siječnja 1942. o strijeljanju talaca u Splitu zbog atentata na talijanske oficire

📜 Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 28. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o povećanoj aktivnosti komunista u provinciji Zadar

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 28. siječnja 1942. guverneru Dalmacije o poduzetim mjerama sigurnosti i njenim nedostacima u Splitu

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Selcima na Braču

📜 Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 29. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o oružanoj borbi i političkoj situaciji u dalmaciji

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 29. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o borbi oružnika s Kaštelanskom četom kod Lećevice

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Makarska od 29. siječnja 1942. Zapovjedništvu 2. oružničke pukovnije o napadu partizana na oružničku postaju Gradac

📜 Brzojav karabinjerske čete u Splitu od 30. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu komuniste Radišić Jakova na otoku Visu

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 30. siječnja 1942. povjereniku kod talijanske 2. armije o bezuspješnom božičnom proglasu za povratak partizana kućama

📜 Obavještenje Momčila Đujića od 30. siječnja 1942. grupi ljudi u Kninu da su imenovani glavnim povjerenicima četničkog štaba u Dinari

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu o subverzivnim akcijama u Splitu u vremenu od 20. do 31. siječnja 1942. godine

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu o političkoj situaciji u splitskoj provinciji u vremenu od 20. do 31. siječnja 1942. godine

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 31. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o sječenju i kradi telefonskog kabla kod Komiže na Visu

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 31. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 11. do 31. siječnja

📜 Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. siječnja 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o formiranju bataljona na sektoru između Neretve i Dubrovnika

📜 Direktiva Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Dalmaciju početkom veljače 1942. okružnim odborima Narodne pomoći za organizaciju odbora i njihovi zadaci

📜 Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od sredine veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju o radu i djelovanju u Splitu Rapotec Stanislava, poručnika biv. jug. voj. koga je Britanska služba za naročite zadatke uputila iz Kaira

📜 Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od sredine veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju 0 radu i djelovanju jugonacionalista u Splitu

📜 Izveštaj Guvernatorata Dalmacije od 16. februara 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o partizanskom napadu na fabriku konzervi u Bijeloj (u Boki Kotorskoj)

📜 Brzojav karabinjerske čete u Splitu od 1. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o podmetnutom požaru u brodogradilištu u Splitu

📜 Pismo guvernera Dalmacije od 2. veljače 1942. komandantu Druge armije u povodu pogoršane situacije u rejonu Kistanje

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 2. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi i strijeljanju Tadije Anušića u Sinju

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 130 od 3. veljače 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji

📜 Izvještaj Komande sektora Trebinje—Dubrovnik od 3. veljače 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o akcijama partizana i situaciji u srednjoj i južnoj Dalmaciji

📜 Proglas Pokrajinskog odbora narodne pomoći za Dalmaciju od 3. veljače 1942. u povodu zločina fašista i apel za pružanje pomoći

📜 Instrukcije guvernera Dalmacije od 3. veljače 1942. prefektima Zadra, Splita i Kotora o reguliranju odnosa između vojnih i civilnih vlasti na anektiranim teritorijama

📜 Izvještaj Komande sektora Trebinje - Dubrovnik od 3 veljače 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o akcijama partizana i situaciji u srednjoj i južnoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Kvesture u Splitu od 6. veljače 1942. guverneru Dalmacije o presijecanju telefonske linije između Komande garnizona i kasarne »Roma« u Splitu

📜 Izvještaj Prefekture u Splitu od 7. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o početku rada tečajeva talijanskog jezika za đake srednjih škola

📜 Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 7. veljače 1942. poglavniku NDH o odnosima ustaških vlasti i četnika na teritoriju Župe

📜 Izvještaj Velike župe Cetina od 7. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana od 1. do 7. veljače

📜 Brzojav Prefekture u Splitu od 9. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju Lučić Lavčević Ivana u Splitu

📜 Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 9. veljače 1942. guverneru Dalmacije o hapšenju desetak osoba dok su održavali sastanak u jednoj kući u Splitu

📜 Izvještaj Kvesture u Splitu od 9. veljače 1942. javnom tužiocu pri Specijalnom sudu za Dalmaciju o aktivnosti komunista u Splitu

📜 Izvještaj Kvesture u Splitu od 10. veljače 1942. prefektu Splita o događajima na području Splita za proteklih deset dana

📜 Izveštaj Prefekture Kotor od 10. februara 1942. guverneru Dalmacije o gubicima italijanskih jedinica prilikom napada partizana na voz kod ž. st. Glavske

📜 Izvještaj Zapovjedništva oružničke postaje Vrlika od 11. veljače 1942. Zapovjedništvu oružničkog krila Knin o napadu partizana Svilajske čete na talijansku stražu

📜 Brzojav Prefekture u Splitu od 12. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju Skore Jefte i Duraković Halila

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike i ustašku miliciju u selu Maljkovu

📜 Dopunski izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na selo Maljkovo

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 131 od 14. veljače 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji

📜 Brzojav Prefekture u Splitu od 14. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju komuniste Katunarić Marija

📜 Depeša Kvesture Kotor od 14. februara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na posa du u Gornjem Orahovcu i o preduzetim protivmerama

📜 Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od 15. veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju o želji jednog pukovnika biv. jug. voj. za uspostavljanje veze i za suradnju s NOP

📜 Dopis komandanta 2. armije od 15. veljače 1942. komandantima 5, 6. i 13. armijskog korpusa o direktivi Generalštaba kopnene vojske u pogledu odnosa s vlastima NDH i četnicima

📜 Izvještaj Kvesture u Splitu od 15. veljače 1942. Specijalnom sudu za Dalmaciju o hapšenju komunista - organizatora atentata u Splitu

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike i domobrane u selu Cetini

📜 Izveštaj Prefekture Kotor od 15. februara 1942. guverneru Dalmacije o vojno-političkoj situaciji na području Boke

📜 Izveštaj Kvesture Kotor od 15. februara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o akcijama partizana na području Boke

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. veljače 1942. o napadima partizana u vremenu od 10. do 14. veljače

📜 Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od 17. veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju o razgovoru sa Rapotec Stanislavom, poručnikom bivše Jugoslavenske vojske koga je Britanska služba za naročito zadatke uputila iz Kaira

📜 Pismo guvernera Dalmacije od 18. veljače 1942. opunomoćenom ministru Italije u Zagrebu da urgira kod ustaških vlasti radi izručenja komuniste Barića Franje koji je uhapšen u Zagrebu

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Hvar Knin Italijanski zločini u Jugoslaviji Vrhovni štab NOVJ Zadar Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Dalmaciji 1943. Vodice Trogir Žene u ratu Ante Pavelić Brač Split Dobrovoljačka antikomunistička milicija Arso Jovanović 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu Glamoč Komunistička partija Hrvatske Dinarska četnička divizija Borbe u Hrvatskoj 1942. Dragoljub Draža Mihailović Omiš Mario Roatta Operacija Dinara Štampa u ratu Omladina u ratu 5. italijanski armijski korpus Borbe u Crnoj Gori 1942. 1. dalmatinski udarni bataljon Diverzije u oslobodilačkom ratu Sinj Sjevernodalmatinski partizanski odred Borbe u Lici 1942. 18. italijanski armijski korpus Borbe za Livno 1942. 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Sušak 6. italijanski armijski korpus Politički komesari u NOR-u Italija u drugom svetskom ratu Benito Mussolini Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hercegovini 1942. Hrvatsko domobranstvo Livno Korčula Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Ustanak u Dalmaciji 1941. Operacija Albia Bosansko Grahovo 1. proleterska udarna brigada 2. italijanska armija Glavni štab Hrvatske Dubrovnik Imotski Solin Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Srednjodalmatinski partizanski odred Pelješac Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Zagreb Četnički zločini Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Šibenik Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Trio Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Josip Broz Tito Makarska Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1942.