Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Sjevernodalmatinski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 29 hronoloških zapisa, 107 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 24. 5. 1942. U s. Rujištima (kod Gračaca), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od bataljona -Bude Borjan- i -Branko Vladušić- formiran Severnodalmatinski NOP odred.

⚔️ 4. 6. 1942. Na putu Knin-Kistanje delovi Severnodalmatinskog NOP odreda napali italijansku motorizovanu kolonu. Neprijatelj je imao 9 mrtvih (od toga 2 oficira), 9 ranjenih i 3 zarobljena vojnika, a jedinice su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca. Uništena su 2 kamiona a zaplenjeno je 18 pušaka, 2 p. mitraljeza, 27 bombi i 1800 metaka.

⚔️ 27. 6. 1942. U s. Otonu (kod Knina) bataljon -Branko Vladušić- Severnodalmatinskog NOP odreda razoružao 32 četnika i zaplenio 18 pušaka.

⚔️ 14. 7. 1942. Delovi Severnodalmatinskog NOP odreda napali četničko uporište u s. Mokro Polje (kod Knina), ali se posle kraće borbe povukli zbog dolaska neprijateljskog pojačanja. Poginulo je 5 četnika, a 19 ih je zarobljeno. Zeplenjeno je 20 pušaka.

⚔️ 2. 8. 1942. Bataljon -Bude Borjan- Severnodalmatinskog NOP odreda i delovi 2. bataljona 3. ličkog NOP odreda napali četničke snage u rejonu Maglaja, Šupljeg brda, Srpskog klanca, Mile vode i Gole mile (sve kod Gračaca). Naše jedinice su uspele da zauzmu Maglaj i da rejon Srpskog klanca očiste od neprijateljskih snaga.

⚔️ 3. 10. 1942. U s. Uništima (na pl. Dinari), po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, od bataljona -Branko Vladušić- iz Severnodalmatinskog NOP odreda, Vaganjskog partizanskog bataljona i glavnine Dinarskog partizanskog bataljona formirana 2, dalmatinska NOU brigada. Sa ulaskom bataljona -Branko Viadušić- u sastav brigade, Sjevernodalmatinski NOP odred prestao da postoji.

⚔️ 0. 4. 1943. U severnoj Dalmaciji, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formiran Severnodalmatinski NOP odred.

⚔️ 29. 4. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Kninskog sektora, kome su potčinjeni Lički i Severnodalmatinski NOP odred, a ubrzo i 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ.

⚔️ 7. 6. 1943. Kod s. M. Čiste (blizu Skradina) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao antikomunističku miliciju i karabinijere, te ubio 4 i zarobio 5 milicionera i karabinijera, a imao 3 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 9. 6. 1943. U rejonu Krpeljevca (kod Šibenika) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao antikomunističku miliciju. Poginulo je 16 milicionera i 1 italijanski vojnik, a zarobljeno 27 milicionera. 9

⚔️ 22. 6. 1943. Kod s. Putičanja (blizu Šibenika) dva bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda napali karabinijere i antikomunističku miliciju. Poginulo je 18, ranjeno 8 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika. Odred je imao 1 mrtvog.

⚔️ 30. 6. 1943. Kod Stubice (na putu s. Pirovac - s. Tijesno) 1. četa 1, bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda napadom iz zasede zarobila 7, ubila 9 i ranila 2 vojnika iz italijanske divizije -Zara-, Za odmazdu, italijanski vojnici su u selima Betini, Hramini, Murteru i Pirovcu (kod Šibenika) zapalili 15 kuća i streljali 25 ljudi.

⚔️ 0. 7. 1943. U rejonu Knina delovi Dinarske četničke divizije i 291. puka italijanske divizije -Zara- (oko 6.000 vojnika) napali jedinice Kninskog sektora (2. udarnu brigadu 6. divizije, Lički NOP odred i delove Severnodalmatinskog NOP odreda). Jake borbe su vođene do 4. jula, kada se neprijatelj povukao u Knin. Italijanski puk je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a jedinice Kninskog sektora 17 mrtvih, 38 ranjenih i 2 zarobljena.

⚔️ 3. 7. 1943. Jedinice Severnodalmatinskog NOP odreda napale italijansko obezbeđenje rudnika uglja Dubravice (kod Šibenika). U međuvremenu one su iz zasede uništile kamion sa italijanskim vojnicima koji je naišao iz Skradina. Neprijatelj je imao 18 mrtvih, 5 ranjenih i 13 zarobljenih.

⚔️ 11. 7. 1943. U rejonu s. Pirovca (kod Šibenika) delovi italijanske divizije -Zara- napali Severnodalmatinski NOP odred, ali se ovaj, posle višečasovne borbe, probio iz okruženja u rejon s. Brguda. Vršeći represalije nad stanovništvom, neprijatelj je do 13. jula čistio rejon Putičanje, Stankovci, Banjevci. Poginula su 34, a ranjeno je 56 italijanskih vojnika, među kojima 3 oficira. Severnodalmatinski NOP odred je imao 2 mrtva i 12 ranjenih.

⚔️ 16. 7. 1943. U s. Kruševu (kod Obrovca) jedinice Severnodalmatinskog i Ličkog NOP odreda napale karabinijere i antikomunističku miliciju, a istovremeno uništile italijansku auto-ambulantu na putu kod s. Karina i kamion na putu Obrovac - s. Žegar. Poginulo je 20, ranjeno 6, a zarobljeno 9 vojnika i oficira (među kojima i 2 lekara) iz 292. puka italijanske divizije -Zara-.

⚔️ 28. 8. 1943. U rejonu s. Đevrsaka (kod Skradina), iz zasede, 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao auto-kolonu 291. puka italijanske divizije -Zara-. Poginulo je 6 italijanskih vojnika i 1 oficir, ranjeno je 13 vojnika i uništen je 1 kamion. Bataljon je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 1. 9. 1943. Kod s. Bogatnika i s. Bilišana (na putu Obrovac - s. Žegar) Severnodalmatinski NOP odred napao delove 292. puka italijanske divizije -Zara- i naneo im gubitke od 13 mrtvih, 13 ranjenih i 6 zarobljenih. Odred je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 6. 12. 1943. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 16. 12. 1943. U s. Đevrskama (kod Benkovca) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao četnike. Poginulo je 20, a ranjeno 13 četnika. Bataljon je imao 1 mrtvog i 4 ranjena.

⚔️ 20. 1. 1944. U s. Preku (na o. Ugljanu) jedan kombinovani odred (četa Severnodalmatinskog NOP odreda, desetina Dopunske čete 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ i 50 članova SKOJ-a i terenskih radnika iz s. Preka) izvršio napad i razbio nemačku posadu jačine 120 vojnika iz 1. bataljona 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Poginula 53, ranjena 34 i zarobljena 2 nemačka vojnika, dok se ostatak posade povukao u Zadar. Partizani su imali 3 mrtva i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 1. 1944. U s. Mlatovu, s. Oklaju i kod hidrocentrale Manojlovac jedinice 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinskog NOP odreda razbile ustaške posade i odbacile ustašku kolonu koja je intervenisala iz Drniša.

⚔️ 25. 1. 1944. Kod Rudele (na putu Knin-Kistanje) 5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinski NOP odred razbili nemačku kolonu i uništili 14 kamiona, 3 automobila, 2 tenka i 4 topa.

⚔️ 10. 2. 1944. Na putu s. Vodice-Martinska (kod Šibenika) jedinice 2. bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda i 1. bataljona 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ uništile kamion, u kome je poginulo 7 i ranjeno 7 nemačkih vojnika.

⚔️ 1. 3. 1944. Četiri četničke brigade i delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije iz s. Mokrog Polja, s. Kistanja, s. Đevrsaka, Benkovca i Obrovca otpočeli napad protiv 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i grupe severnodalmatinskih NOP odreda u Bukovici. U trodnevnim borbama neprijatelj je zadržan na liniji s. Medviđe - s. Parčić - s. Ervenik, a zatim, 4. marta, protivnapadima prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 27. 3. 1944. U severnoj Dalmaciji, po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, formiran Prominski NOP odred Grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 1. 6. 1944. Po naređenju Štaba 19 divizije NOVJ preformiran Severnodalmatinski NOP odred u Grupu bukovičkih NOP bataljona.

⚔️ 19. 6. 1944. Pa naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ u severnoj Dalmaciji formiran Benkovački NOP odred Grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 10. 11. 1944. Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Dokumenti

📜 Izvještaj operativnog oficira Četvrte operativne zone iz prve polovice svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriju Sjevernodalmatinskog odreda i uzrocima neaktivnosti Štaba odreda

📜 Izvještaj Operativnog oficira Četvrte operativne zone iz prve polovice svibnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriju Sjevernodalmatinskog odreda i uzrocima neaktivnosti Štaba odreda

📜 Naredba br. 4 Štaba Četvrte operativne zone koncem svibnja 1942. o dodjeljivanju naziva bataljonima Sjeverno-dalmatinskog NOP odreda i određivanju borbenih zadataka

📜 Naredba br. 3 Štaba Četvrte operativne zone od 23 svibnja 1942 god. o naimenovanju vojnog i vojno-političkog kadra u Sjevernodalmatinskom NOP odredu

📜 Naredba br. 3. Štaba Četvrte operativne zone od 23. svibnja 1942. o naimenovanju vojnog i vojno-političkog kadra u Sjeverno-dalmatinskom NOP odredu

📜 Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona Bude Borjan i Branko Vladušić

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona »Bude Borjan« i »Branko Vladušić«

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1. lipnja 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspješnom djelovanju kombinovanog odreda na tromeđi i poboljšanim uvjetima za mobilizaciju

📜 Naređenje Štaba prvog bataljona »Bude Borjan« Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 2. lipnja 1942. komandirima i komesarima četa za dovršenje formiranja četa

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog odreda od 2. lipnja 1942. Štabu 5. krajiškog odreda o formiranju i njegovim zadacima

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 2. lipnja 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju o održavanju veze sa Sjevernodalmatinskim NOP odredom i za izvršenje akcije u Cetini

📜 Naređenje Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 3. lipnja 1942. Štabu bataljona »Bude Borjan« za postavljanje zasjede na cesti Kolašac — Biovičino Selo

📜 Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 6 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i štabu Četvrte operativne zone o borbama i akcijama bataljona Branko Vladušić i Bude Borjan

📜 Naredba br. 3 štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10 lipnja 1942 god. o imenovanju rukovodilaca bataljona Bude Borjan

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama bataljona »Bude Borjan«

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10. lipnja 1942. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji

📜 Naredba br. 3 Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10. lipnja 1942. o imenovanju rukovodilaca bataljona »Bude Borjan«

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 15. lipnja 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o planu za dalja dejstva odreda

📜 Proglas Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 15. lipnja 1942. narodu sjeverne Dalmacije o suradnji četnika i ustaša protiv NOV

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici

📜 Naredba komandanta Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. juna 1942. o organizaciji i postavljenjima u Odredu

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici

📜 Naredba komandanta Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. lipnja 1942. o organizaciji i postavljanjima u odredu

📜 Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 18 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i štabu Četvrte operativne zone o akcijama bataljona Bude Borjan i Branko Vladušić

📜 Brojno stanje Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 18 lipnja 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 18. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i Štabu Četvrte operativne zone o akcijama bataljona »Bude Borjan« i »Branko Vlađušić«

📜 Naređenje Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 18. lipnja 1942. Štabu bataljona »Bude Borjan« za rušenje željezničke pruge između Cerovca i Otrića

📜 Brojno stanje i naoružanje Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 20. lipnja 1942. godine

📜 Brojno stanje Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 23 lipnja 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona Bude Borjan i Primorske čete

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici, Tromeđi i Kotarima

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. juna 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskim snagama u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskim snagama u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici, Tromeđi i Kotarima

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona »Bude Borjan« i Primorske čete

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 26. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o dolasku bataljona Bude Borjan u Bukovicu

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 26. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o dolasku bataljona »Bude Borjan« u Bukovicu

📜 Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 30 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu neprijatelja na bataljone Branko Vladušić i Bude Borjan

📜 Članak iz lista »Partizanska borba«, glasila Sjevernodalmatinskog NOP odreda br. 2 od 1. srpnja 1942. o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 2. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o napadu dijelova bataljona »Branko Vladušić« na talijansku terezinu na pruzi kod Knina

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 6. srpnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i Štabu Četvrte operativne zone o borbama i akcijama bataljona »Branko Vladušić« i »Bude Borjan«

📜 Naredba oficira pri Glavnom štabu NOV Hrvatske od 7. srpnja 1942. o postavljanju komandanta Sjevernodalmatinskog NOP odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH za sjevernu Dalmaciju od 8. srpnja 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda u kome se daju smjernice za rad na području Bukovice

📜 Izvještaj Sektorskog komiteta KPH za Bukovicu od 9. srpnja 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda o formiranju i radu komiteta

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama 1. i 2. bataljona

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 24. srpnja 1942. političkom komesaru 4. operativne zone o borbama Odreda u Zrmanjskoj dolini

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 30. srpnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu neprijatelja na bataljone »Branko Vladušić« i »Bude Borjan«

📜 Dopis štaba Petog krajiškog NOP odreda od 8 avgusta 1942 god. štabu Sjeverno-dalmatinskog NOP odreda o stvaranju zajedničkog plana u pogledu čišćenja terena od četnika oko Knina i Bosanskog Grahova

📜 Prijedlog operativnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 8. kolovoza 1942. Štabu Zone za angažiranje Sjeverno-dalmatinskog i NOP odreda za srednju Dalmaciju

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 11 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o neprijateljskim snagama u Bosanskom Grahovu i okolini i o uspostavljanju veza sa Sjevernodalmatinskim NOP odredom

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. kolovoza 1942. komesaru Sjevernodalmatinskog NOP odreda za reorganizaciju i naoružanje Odreda i prebacivanje na Tromeđu radi dejstva na tom području

📜 Pregled brojnog stanja Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 11. kolovoza 1942.

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 12. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga na području Knina i Bukovice i rasporedu svojh jedinica

📜 Izvještaj oficira pri Štabu Četvrte operativne zone od 13. kolovoza 1942. Štabu Zone o stanju i situaciji u Sjevernodalmatinskom NOP odredu i na terenu

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 16. kolovoza 1942. političkom komesaru Četvrte operativne zone o moralno-političkom stanju u Odredu

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 20. kolovoza 1942. godine

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 21. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o moralno-političkom stanju u Odredu

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 27. kolovoza 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda za dejstvo u Bukovici i Primorju i za formiranje novog Drugog bataljona zbog odlaska 1. bataljona u sastav 1. dalmatinske udarne brigade

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 29. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o političkom radu na terenu i upućivanju bataljona »Bude Borjan« u sastav 1. dalmatinske brigade

📜 Izvještaj 1. primorske čete od 30. kolovoza 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda o izvršenim akcijama čete u vremenu od 14. do 30. kolovoza 1942. godine

📜 Direktiva političkog komesara Četvrte operativne zone od 1. rujna 1942. političkom komesaru Sjevernodalmatinskog NOP odreda za budući rad

📜 Zapovijest Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 5 marta 1944 patrolnom čamcu 21 da prebaci dijelove bataljona Sjevernodalmatinskog odreda sa Dugog Otoka na otok Pašman

📜 Pismo komandanta Sjevernodalmatinskog NOPOdreda od 8 lipnja 1943 god. Okružnom komitetu Komunističke partije Hrvatske za okrug Zadar o borbi kod Male Čiste

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 12 srpnja 1943 god. Okružnom komitetu Komunističke partije Hrvatske za okrug Zadar o neprijateljskoj ofanzivi u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 srpnja 1943 god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo i napadu dijelova sjevernodalmatinskog NOP odreda na D. Karin

📜 Izvještaj Štaba sjevernodalmatinskog NOP odreda od 19 srpnja 1943 god. Štabu Grupe NOP odreda Dalmacije o napadu na Kruševo

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 28 kolovoza 1943 god. Operativnom štabu za Dalmaciju o borbi kod Kistanja

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 29 kolovoza 1943 god. o stanju u zoni Knina i Sinja i o napadu dijelova Sjevernodalmatinskog NOP odreda na autokolonu na putu Mala Cista - Kistanje

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 2 rujna 1943 god. o napadu dijelova sjeverno-dalmatinskog NOP Odreda na talijansku jedinicu na putu Obrovac - Zegar

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 4 rujna 1943 god. o borbi dijelova sjeverno-dalmatinskog NOP odreda sa Talijanima na putu Obrovac - Zegar

📜 Izvještaj Komande talijanskog osamnaestog armijskog korpusa od 4 rujna 1943 god. o borbi sa dijelovima sjeverno-dalmatinskog NOP odreda kod Bogatnika

📜 Naredba br. 10 Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 6. prosinca 1943. o formiranju Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 21. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije NOVJ o borbama Mosoi;skog i Mosećkog NOP odreda u rejonu Crivac-Radunić-Vrba-Muć

📜 Zapovijest Štaba Grupe sjevernodalmatinskih partizanskih odreda od 24. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za napad na ustaško-četničke formacije na sektoru Ravnih kotara i obezbjeđenje od Knina

📜 Zapovijest Štaba Grupe sjevernodalmatinskih partizanskih odreda od 24. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na ustaško-četničke formacije na sektoru Ravnih Kotara i obezbjeđenje od Knina

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 26. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na s. Đevrske i Karin

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 26. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na s. Đevrske i s. Karin

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 27. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23 siječnja 1944 god. o borbama podređenih jedinica u toku prosinca 1943 godine

📜 Naredba broj 18 Štaba Devetnaeste divizije NOVJ za dan 8. siječnja 1944. o reorganizaciji Grupe Sjevernodalmatinskih NOP odreda i postavljanju rukovodilaca u jedinicama

📜 Obavještenje Okružnog komiteta KPH Zadar od 22. siječnja 1944. Štabu Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda o uspješnoj akciji na njemački garnizon u Preku

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o formiranju i organizacionom stanju grupe

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23. siječnja 1944. o borbama podređenih jedinica u toku prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 28. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o sprovođenju reorganizacije jedinica

📜 Uputstva Štaba Osmog korpusa NOVJ od 22 februara 1944 god. Štabu Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda u vezi s pretstojećim zadacima

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 5. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod sela Vrane

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 5 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod sela Vrane

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 9. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju, rasporedu i zadacima podređenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 9 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju, rasporedu i zadacima podređenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 11. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog kamiona kod Vodica

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 11 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog kamiona kod Vodica

📜 Naredba Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 12. veljače 1944. o pohvali jedinica i boraca Prve brigade i Sjevernodalmatinskog NOP odreda za pokazanu hrabrost u borbi kod Šupljaje

📜 Direktiva Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 15. veljače 1944. za raspored i naredna dejstva jedinica

📜 Direktiva Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 15 februara 1944 god. za raspored i naredna dejstva jedinica

📜 Uputstva Štaba Osmog korpusa NOVJ od 22. veljače 1944. Štabu Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda u vezi s predstojećim zadacima

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 24. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o dolasku jednog bataljona Osme brigade u Bukovicu i napadu dijelova Kninskog NOP odreda na Nijemce kod Modrava

📜 Zapovijest Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 3. ožujka 1944. patrolnom čamcu 21 da prebaci dijelove bataljona Sjevernodalmatinskog odreda sa Dugog otoka na otok Pašman

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 7. ožujka 1944. Okružnom komitetu KPH Zadar o neprijateljskom napadu na Bukovicu

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 7. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o reorganizaciji jedinica

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 9 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama protiv četnika u sjevernoj Dalmaciji

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Biokovski partizanski odred Kninski partizanski odred Glavni štab Hrvatske 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) 2. lička proleterska udarna brigada Bosansko Grahovo Zrmanja Šibenik Knin SKOJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Zadar 158. pešadijska divizija Zara Politički komesari u NOR-u Dobrovoljačka antikomunistička milicija Borbe u Dalmaciji 1943. 20. dalmatinska divizija NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Štampa u ratu Srednjodalmatinski partizanski odred Korčula Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Gračac Borbe na Jadranu 1944. Brač Dinarska četnička divizija Komunistička partija Hrvatske Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Benkovac 6. lička proleterska divizija NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ 18. italijanski armijski korpus Italijanski zločini u Jugoslaviji 6. dalmatinska udarna brigada Borbe u Lici 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu 5. dalmatinska udarna brigada 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Hvar 264. pešadijska divizija Diverzije u oslobodilačkom ratu Mornarica NOVJ Dinarski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Lici 1943. Četnici u drugom svetskom ratu Drniš Borbe u Hrvatskoj 1943. Vodice Sinj Saradnja četnika sa okupatorom 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1944. Maglaj