Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Sjevernodalmatinski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 29 hronoloških zapisa, 107 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 24. 5. 1942. U s. Rujištima (kod Gračaca), po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od bataljona -Bude Borjan- i -Branko Vladušić- formiran Severnodalmatinski NOP odred.

⚔️ 4. 6. 1942. Na putu Knin-Kistanje delovi Severnodalmatinskog NOP odreda napali italijansku motorizovanu kolonu. Neprijatelj je imao 9 mrtvih (od toga 2 oficira), 9 ranjenih i 3 zarobljena vojnika, a jedinice su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca. Uništena su 2 kamiona a zaplenjeno je 18 pušaka, 2 p. mitraljeza, 27 bombi i 1800 metaka.

⚔️ 27. 6. 1942. U s. Otonu (kod Knina) bataljon -Branko Vladušić- Severnodalmatinskog NOP odreda razoružao 32 četnika i zaplenio 18 pušaka.

⚔️ 14. 7. 1942. Delovi Severnodalmatinskog NOP odreda napali četničko uporište u s. Mokro Polje (kod Knina), ali se posle kraće borbe povukli zbog dolaska neprijateljskog pojačanja. Poginulo je 5 četnika, a 19 ih je zarobljeno. Zeplenjeno je 20 pušaka.

⚔️ 2. 8. 1942. Bataljon -Bude Borjan- Severnodalmatinskog NOP odreda i delovi 2. bataljona 3. ličkog NOP odreda napali četničke snage u rejonu Maglaja, Šupljeg brda, Srpskog klanca, Mile vode i Gole mile (sve kod Gračaca). Naše jedinice su uspele da zauzmu Maglaj i da rejon Srpskog klanca očiste od neprijateljskih snaga.

⚔️ 3. 10. 1942. U s. Uništima (na pl. Dinari), po naređenju VŠ NOP i DV Jugoslavije, od bataljona -Branko Vladušić- iz Severnodalmatinskog NOP odreda, Vaganjskog partizanskog bataljona i glavnine Dinarskog partizanskog bataljona formirana 2, dalmatinska NOU brigada. Sa ulaskom bataljona -Branko Viadušić- u sastav brigade, Sjevernodalmatinski NOP odred prestao da postoji.

⚔️ 0. 4. 1943. U severnoj Dalmaciji, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formiran Severnodalmatinski NOP odred.

⚔️ 29. 4. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Kninskog sektora, kome su potčinjeni Lički i Severnodalmatinski NOP odred, a ubrzo i 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ.

⚔️ 7. 6. 1943. Kod s. M. Čiste (blizu Skradina) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao antikomunističku miliciju i karabinijere, te ubio 4 i zarobio 5 milicionera i karabinijera, a imao 3 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 9. 6. 1943. U rejonu Krpeljevca (kod Šibenika) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao antikomunističku miliciju. Poginulo je 16 milicionera i 1 italijanski vojnik, a zarobljeno 27 milicionera. 9

⚔️ 22. 6. 1943. Kod s. Putičanja (blizu Šibenika) dva bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda napali karabinijere i antikomunističku miliciju. Poginulo je 18, ranjeno 8 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika. Odred je imao 1 mrtvog.

⚔️ 30. 6. 1943. Kod Stubice (na putu s. Pirovac - s. Tijesno) 1. četa 1, bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda napadom iz zasede zarobila 7, ubila 9 i ranila 2 vojnika iz italijanske divizije -Zara-, Za odmazdu, italijanski vojnici su u selima Betini, Hramini, Murteru i Pirovcu (kod Šibenika) zapalili 15 kuća i streljali 25 ljudi.

⚔️ 0. 7. 1943. U rejonu Knina delovi Dinarske četničke divizije i 291. puka italijanske divizije -Zara- (oko 6.000 vojnika) napali jedinice Kninskog sektora (2. udarnu brigadu 6. divizije, Lički NOP odred i delove Severnodalmatinskog NOP odreda). Jake borbe su vođene do 4. jula, kada se neprijatelj povukao u Knin. Italijanski puk je imao 5 mrtvih i 12 ranjenih, a jedinice Kninskog sektora 17 mrtvih, 38 ranjenih i 2 zarobljena.

⚔️ 3. 7. 1943. Jedinice Severnodalmatinskog NOP odreda napale italijansko obezbeđenje rudnika uglja Dubravice (kod Šibenika). U međuvremenu one su iz zasede uništile kamion sa italijanskim vojnicima koji je naišao iz Skradina. Neprijatelj je imao 18 mrtvih, 5 ranjenih i 13 zarobljenih.

⚔️ 11. 7. 1943. U rejonu s. Pirovca (kod Šibenika) delovi italijanske divizije -Zara- napali Severnodalmatinski NOP odred, ali se ovaj, posle višečasovne borbe, probio iz okruženja u rejon s. Brguda. Vršeći represalije nad stanovništvom, neprijatelj je do 13. jula čistio rejon Putičanje, Stankovci, Banjevci. Poginula su 34, a ranjeno je 56 italijanskih vojnika, među kojima 3 oficira. Severnodalmatinski NOP odred je imao 2 mrtva i 12 ranjenih.

⚔️ 16. 7. 1943. U s. Kruševu (kod Obrovca) jedinice Severnodalmatinskog i Ličkog NOP odreda napale karabinijere i antikomunističku miliciju, a istovremeno uništile italijansku auto-ambulantu na putu kod s. Karina i kamion na putu Obrovac - s. Žegar. Poginulo je 20, ranjeno 6, a zarobljeno 9 vojnika i oficira (među kojima i 2 lekara) iz 292. puka italijanske divizije -Zara-.

⚔️ 28. 8. 1943. U rejonu s. Đevrsaka (kod Skradina), iz zasede, 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao auto-kolonu 291. puka italijanske divizije -Zara-. Poginulo je 6 italijanskih vojnika i 1 oficir, ranjeno je 13 vojnika i uništen je 1 kamion. Bataljon je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 1. 9. 1943. Kod s. Bogatnika i s. Bilišana (na putu Obrovac - s. Žegar) Severnodalmatinski NOP odred napao delove 292. puka italijanske divizije -Zara- i naneo im gubitke od 13 mrtvih, 13 ranjenih i 6 zarobljenih. Odred je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.

⚔️ 6. 12. 1943. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ formiran Štab grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 16. 12. 1943. U s. Đevrskama (kod Benkovca) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao četnike. Poginulo je 20, a ranjeno 13 četnika. Bataljon je imao 1 mrtvog i 4 ranjena.

⚔️ 20. 1. 1944. U s. Preku (na o. Ugljanu) jedan kombinovani odred (četa Severnodalmatinskog NOP odreda, desetina Dopunske čete 3. pomorsko-obalskog sektora Mornarice NOVJ i 50 članova SKOJ-a i terenskih radnika iz s. Preka) izvršio napad i razbio nemačku posadu jačine 120 vojnika iz 1. bataljona 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije. Poginula 53, ranjena 34 i zarobljena 2 nemačka vojnika, dok se ostatak posade povukao u Zadar. Partizani su imali 3 mrtva i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 1. 1944. U s. Mlatovu, s. Oklaju i kod hidrocentrale Manojlovac jedinice 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinskog NOP odreda razbile ustaške posade i odbacile ustašku kolonu koja je intervenisala iz Drniša.

⚔️ 25. 1. 1944. Kod Rudele (na putu Knin-Kistanje) 5. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ i Severnodalmatinski NOP odred razbili nemačku kolonu i uništili 14 kamiona, 3 automobila, 2 tenka i 4 topa.

⚔️ 10. 2. 1944. Na putu s. Vodice-Martinska (kod Šibenika) jedinice 2. bataljona Severnodalmatinskog NOP odreda i 1. bataljona 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ uništile kamion, u kome je poginulo 7 i ranjeno 7 nemačkih vojnika.

⚔️ 1. 3. 1944. Četiri četničke brigade i delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije iz s. Mokrog Polja, s. Kistanja, s. Đevrsaka, Benkovca i Obrovca otpočeli napad protiv 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i grupe severnodalmatinskih NOP odreda u Bukovici. U trodnevnim borbama neprijatelj je zadržan na liniji s. Medviđe - s. Parčić - s. Ervenik, a zatim, 4. marta, protivnapadima prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 27. 3. 1944. U severnoj Dalmaciji, po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ, formiran Prominski NOP odred Grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 1. 6. 1944. Po naređenju Štaba 19 divizije NOVJ preformiran Severnodalmatinski NOP odred u Grupu bukovičkih NOP bataljona.

⚔️ 19. 6. 1944. Pa naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ u severnoj Dalmaciji formiran Benkovački NOP odred Grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 10. 11. 1944. Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Dokumenti

📜 Izvještaj operativnog oficira Četvrte operativne zone iz prve polovice svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriju Sjevernodalmatinskog odreda i uzrocima neaktivnosti Štaba odreda

📜 Izvještaj Operativnog oficira Četvrte operativne zone iz prve polovice svibnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriju Sjevernodalmatinskog odreda i uzrocima neaktivnosti Štaba odreda

📜 Naredba br. 4 Štaba Četvrte operativne zone koncem svibnja 1942. o dodjeljivanju naziva bataljonima Sjeverno-dalmatinskog NOP odreda i određivanju borbenih zadataka

📜 Naredba br. 3 Štaba Četvrte operativne zone od 23 svibnja 1942 god. o naimenovanju vojnog i vojno-političkog kadra u Sjevernodalmatinskom NOP odredu

📜 Naredba br. 3. Štaba Četvrte operativne zone od 23. svibnja 1942. o naimenovanju vojnog i vojno-političkog kadra u Sjeverno-dalmatinskom NOP odredu

📜 Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona Bude Borjan i Branko Vladušić

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona »Bude Borjan« i »Branko Vladušić«

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1. lipnja 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspješnom djelovanju kombinovanog odreda na tromeđi i poboljšanim uvjetima za mobilizaciju

📜 Naređenje Štaba prvog bataljona »Bude Borjan« Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 2. lipnja 1942. komandirima i komesarima četa za dovršenje formiranja četa

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog odreda od 2. lipnja 1942. Štabu 5. krajiškog odreda o formiranju i njegovim zadacima

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 2. lipnja 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju o održavanju veze sa Sjevernodalmatinskim NOP odredom i za izvršenje akcije u Cetini

📜 Naređenje Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 3. lipnja 1942. Štabu bataljona »Bude Borjan« za postavljanje zasjede na cesti Kolašac — Biovičino Selo

📜 Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 6 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i štabu Četvrte operativne zone o borbama i akcijama bataljona Branko Vladušić i Bude Borjan

📜 Naredba br. 3 štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10 lipnja 1942 god. o imenovanju rukovodilaca bataljona Bude Borjan

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama bataljona »Bude Borjan«

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10. lipnja 1942. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji

📜 Naredba br. 3 Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10. lipnja 1942. o imenovanju rukovodilaca bataljona »Bude Borjan«

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 15. lipnja 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o planu za dalja dejstva odreda

📜 Proglas Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 15. lipnja 1942. narodu sjeverne Dalmacije o suradnji četnika i ustaša protiv NOV

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici

📜 Naredba komandanta Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. juna 1942. o organizaciji i postavljenjima u Odredu

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici

📜 Naredba komandanta Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. lipnja 1942. o organizaciji i postavljanjima u odredu

📜 Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 18 lipnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i štabu Četvrte operativne zone o akcijama bataljona Bude Borjan i Branko Vladušić

📜 Brojno stanje Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 18 lipnja 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 18. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i Štabu Četvrte operativne zone o akcijama bataljona »Bude Borjan« i »Branko Vlađušić«

📜 Naređenje Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 18. lipnja 1942. Štabu bataljona »Bude Borjan« za rušenje željezničke pruge između Cerovca i Otrića

📜 Brojno stanje i naoružanje Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 20. lipnja 1942. godine

📜 Brojno stanje Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 23 lipnja 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona Bude Borjan i Primorske čete

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici, Tromeđi i Kotarima

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. juna 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskim snagama u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskim snagama u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici, Tromeđi i Kotarima

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona »Bude Borjan« i Primorske čete

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 26. juna 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o dolasku bataljona Bude Borjan u Bukovicu

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 26. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o dolasku bataljona »Bude Borjan« u Bukovicu

📜 Izvještaj štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 30 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu neprijatelja na bataljone Branko Vladušić i Bude Borjan

📜 Članak iz lista »Partizanska borba«, glasila Sjevernodalmatinskog NOP odreda br. 2 od 1. srpnja 1942. o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 2. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o napadu dijelova bataljona »Branko Vladušić« na talijansku terezinu na pruzi kod Knina

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 6. srpnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i Štabu Četvrte operativne zone o borbama i akcijama bataljona »Branko Vladušić« i »Bude Borjan«

📜 Naredba oficira pri Glavnom štabu NOV Hrvatske od 7. srpnja 1942. o postavljanju komandanta Sjevernodalmatinskog NOP odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH za sjevernu Dalmaciju od 8. srpnja 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda u kome se daju smjernice za rad na području Bukovice

📜 Izvještaj Sektorskog komiteta KPH za Bukovicu od 9. srpnja 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda o formiranju i radu komiteta

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama 1. i 2. bataljona

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 24. srpnja 1942. političkom komesaru 4. operativne zone o borbama Odreda u Zrmanjskoj dolini

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 30. srpnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu neprijatelja na bataljone »Branko Vladušić« i »Bude Borjan«

📜 Dopis štaba Petog krajiškog NOP odreda od 8 avgusta 1942 god. štabu Sjeverno-dalmatinskog NOP odreda o stvaranju zajedničkog plana u pogledu čišćenja terena od četnika oko Knina i Bosanskog Grahova

📜 Prijedlog operativnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 8. kolovoza 1942. Štabu Zone za angažiranje Sjeverno-dalmatinskog i NOP odreda za srednju Dalmaciju

📜 Izvještaj štaba Petog krajiškog NOP odreda od 11 avgusta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o neprijateljskim snagama u Bosanskom Grahovu i okolini i o uspostavljanju veza sa Sjevernodalmatinskim NOP odredom

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. kolovoza 1942. komesaru Sjevernodalmatinskog NOP odreda za reorganizaciju i naoružanje Odreda i prebacivanje na Tromeđu radi dejstva na tom području

📜 Pregled brojnog stanja Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 11. kolovoza 1942.

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 12. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga na području Knina i Bukovice i rasporedu svojh jedinica

📜 Izvještaj oficira pri Štabu Četvrte operativne zone od 13. kolovoza 1942. Štabu Zone o stanju i situaciji u Sjevernodalmatinskom NOP odredu i na terenu

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 16. kolovoza 1942. političkom komesaru Četvrte operativne zone o moralno-političkom stanju u Odredu

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 20. kolovoza 1942. godine

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 21. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o moralno-političkom stanju u Odredu

📜 Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 27. kolovoza 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda za dejstvo u Bukovici i Primorju i za formiranje novog Drugog bataljona zbog odlaska 1. bataljona u sastav 1. dalmatinske udarne brigade

📜 Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 29. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o političkom radu na terenu i upućivanju bataljona »Bude Borjan« u sastav 1. dalmatinske brigade

📜 Izvještaj 1. primorske čete od 30. kolovoza 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda o izvršenim akcijama čete u vremenu od 14. do 30. kolovoza 1942. godine

📜 Direktiva političkog komesara Četvrte operativne zone od 1. rujna 1942. političkom komesaru Sjevernodalmatinskog NOP odreda za budući rad

📜 Zapovijest Štaba Trećeg pomorskog obalskog sektora od 5 marta 1944 patrolnom čamcu 21 da prebaci dijelove bataljona Sjevernodalmatinskog odreda sa Dugog Otoka na otok Pašman

📜 Pismo komandanta Sjevernodalmatinskog NOPOdreda od 8 lipnja 1943 god. Okružnom komitetu Komunističke partije Hrvatske za okrug Zadar o borbi kod Male Čiste

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 12 srpnja 1943 god. Okružnom komitetu Komunističke partije Hrvatske za okrug Zadar o neprijateljskoj ofanzivi u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 srpnja 1943 god. o talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo i napadu dijelova sjevernodalmatinskog NOP odreda na D. Karin

📜 Izvještaj Štaba sjevernodalmatinskog NOP odreda od 19 srpnja 1943 god. Štabu Grupe NOP odreda Dalmacije o napadu na Kruševo

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 28 kolovoza 1943 god. Operativnom štabu za Dalmaciju o borbi kod Kistanja

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 29 kolovoza 1943 god. o stanju u zoni Knina i Sinja i o napadu dijelova Sjevernodalmatinskog NOP odreda na autokolonu na putu Mala Cista - Kistanje

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 2 rujna 1943 god. o napadu dijelova sjeverno-dalmatinskog NOP Odreda na talijansku jedinicu na putu Obrovac - Zegar

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 4 rujna 1943 god. o borbi dijelova sjeverno-dalmatinskog NOP odreda sa Talijanima na putu Obrovac - Zegar

📜 Izvještaj Komande talijanskog osamnaestog armijskog korpusa od 4 rujna 1943 god. o borbi sa dijelovima sjeverno-dalmatinskog NOP odreda kod Bogatnika

📜 Naredba br. 10 Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 6. prosinca 1943. o formiranju Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 21. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije NOVJ o borbama Mosoi;skog i Mosećkog NOP odreda u rejonu Crivac-Radunić-Vrba-Muć

📜 Zapovijest Štaba Grupe sjevernodalmatinskih partizanskih odreda od 24. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za napad na ustaško-četničke formacije na sektoru Ravnih kotara i obezbjeđenje od Knina

📜 Zapovijest Štaba Grupe sjevernodalmatinskih partizanskih odreda od 24. prosinca 1943. god. potčinjenim jedinicama za napad na ustaško-četničke formacije na sektoru Ravnih Kotara i obezbjeđenje od Knina

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 26. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na s. Đevrske i Karin

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 26. prosinca 1943. god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na s. Đevrske i s. Karin

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 27. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23 siječnja 1944 god. o borbama podređenih jedinica u toku prosinca 1943 godine

📜 Naredba broj 18 Štaba Devetnaeste divizije NOVJ za dan 8. siječnja 1944. o reorganizaciji Grupe Sjevernodalmatinskih NOP odreda i postavljanju rukovodilaca u jedinicama

📜 Obavještenje Okružnog komiteta KPH Zadar od 22. siječnja 1944. Štabu Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda o uspješnoj akciji na njemački garnizon u Preku

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o formiranju i organizacionom stanju grupe

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23. siječnja 1944. o borbama podređenih jedinica u toku prosinca 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 28. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o sprovođenju reorganizacije jedinica

📜 Uputstva Štaba Osmog korpusa NOVJ od 22 februara 1944 god. Štabu Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda u vezi s pretstojećim zadacima

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 5. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod sela Vrane

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 5 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod sela Vrane

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 9. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju, rasporedu i zadacima podređenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 9 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju, rasporedu i zadacima podređenih jedinica

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 11. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog kamiona kod Vodica

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 11 februara 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog kamiona kod Vodica

📜 Naredba Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 12. veljače 1944. o pohvali jedinica i boraca Prve brigade i Sjevernodalmatinskog NOP odreda za pokazanu hrabrost u borbi kod Šupljaje

📜 Direktiva Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 15. veljače 1944. za raspored i naredna dejstva jedinica

📜 Direktiva Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 15 februara 1944 god. za raspored i naredna dejstva jedinica

📜 Uputstva Štaba Osmog korpusa NOVJ od 22. veljače 1944. Štabu Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda u vezi s predstojećim zadacima

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 24. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o dolasku jednog bataljona Osme brigade u Bukovicu i napadu dijelova Kninskog NOP odreda na Nijemce kod Modrava

📜 Zapovijest Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 3. ožujka 1944. patrolnom čamcu 21 da prebaci dijelove bataljona Sjevernodalmatinskog odreda sa Dugog otoka na otok Pašman

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 7. ožujka 1944. Okružnom komitetu KPH Zadar o neprijateljskom napadu na Bukovicu

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 7. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o reorganizaciji jedinica

📜 Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 9 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o borbama protiv četnika u sjevernoj Dalmaciji

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. 18. italijanski armijski korpus 2. lička proleterska udarna brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Benkovac Vodice Glavni štab Hrvatske Sinj Srednjodalmatinski partizanski odred Korčula Dinarska četnička divizija Borbe u Lici 1943. Hvar Mornarica NOVJ Maglaj 6. dalmatinska udarna brigada Dinarski partizanski odred 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Četnici u drugom svetskom ratu SKOJ 6. lička proleterska divizija NOVJ 158. pešadijska divizija Zara Šibenik Drniš Borbe u Dalmaciji 1942. Zadar Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 20. dalmatinska divizija NOVJ Zrmanja Saradnja četnika sa okupatorom Komunistička partija Hrvatske Bosansko Grahovo Dobrovoljačka antikomunistička milicija Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Gračac Borbe u Hrvatskoj 1942. 8. dalmatinski korpus NOVJ Brač 5. dalmatinska udarna brigada Kninski partizanski odred 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Borbe u Lici 1942. Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Dalmaciji 1943. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe na Jadranu 1944. 264. pešadijska divizija Italijanski zločini u Jugoslaviji Knin Zasede u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Štampa u ratu Politički komesari u NOR-u Biokovski partizanski odred