Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

2. lička proleterska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 66 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 8. 1942. Jedinice 2. hrvatske NOU brigade, uz sadejstvo 1. bataljona 3. odreda i 2, bataljona 1. ličkog NOP odreda -Velebit- Grupe NOP odreda za Liku, napale Udbinu. Ali, ni posle novog napada, nisu uspele da zauzmu mesto, a pretrpele su velike gubitke.

⚔️ 21. 9. 1942. Jedinice 1. i 2. hrvatske NOU brigade i 2. bataljona 4. ličkog NOP odreda zauzele s. Kosinj (kod Otočca) i sva sela kosinjske opštine, koja su branili domobrani i ustaše.

⚔️ 3. 11. 1942. Druga hrvatska NOU brigada zauzela Ličko Petrovo Selo (kod Bihaća) i uništila 31. bataljon ustaške 4. brigade.

⚔️ 3. 11. 1942. Jedinice 2. hrvatske NOU brigade zauzele ustaško-domobranska uporišta u s. Ličkom Petrovom Selu, s. Zeljavi i s. Baljevcu (kod Plitvičkih jezera), zarobile 56 ustaša i domobrana i zaplenile 1 pt top sa 108 granata, 2 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 70 pušaka i oko 10.000 metaka.

⚔️ 14. 12. 1942. Delovi domobranskog 12. puka napustili Udbinu i krenuli u pravcu Lovinca. Istovremeno su 4. bataljon Ličkog NOP odreda i delovi 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napali domobransku komoru, zaplenili veću količinu ratne opreme i ušli u Udbinu.

⚔️ 7. 3. 1943. U s. Crnoj Vlasti i s. D. Babinom Potoku (kod Vrhovina) jedinice 6. brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na četničke jedinice. Istog dana je zauzeto s. D. Babin Potok dok su borbe u s. Crnoj Vlasti vođene do 10. marta kada su obustavljene zbog jakog otpora četnika i pristiglih italijanskih pojačanja. Zarobljeno je 55 četnika, dok je poginulo i ranjeno oko 100 neprijateljskih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 15 mrtvih i 58 ranjenih.

⚔️ 29. 4. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku formiran Štab Kninskog sektora, kome su potčinjeni Lički i Severnodalmatinski NOP odred, a ubrzo i 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ.

⚔️ 13. 6. 1943. Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ napale posadu italijanske divizije -Zara- u s. Radučiču i s. Mokrom Polju, ali je napad obustavljen zbog jakog otpora neprijatelja i italijansko-četničkih pojačanja upućenih iz Knina, s. Golubića i s. Đevrsaka. Neprijateljski gubici: 14 mrtvih i 30 ranjenih, 2. ličke brigade: 19 mrtvih i 52 ranjena.

⚔️ 26. 7. 1943. Jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale ustaško-domobransku posadu i zauzele s. Kijevo (kod Vrlike). Poginulo je 13, ranjeno 13 i zarobljeno 20 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak probio u Vrliku. Jedinice NOVJ su imale 16 mrtvih i 33 ranjena.

⚔️ 29. 7. 1943. Na pruzi Caprag-Sunja 2. udarna brigada 6. divizije NOVJ i Lički NOP odred Unske operativne grupe uništili teretni voz (lokomotivu i 46 vagona).

⚔️ 29. 7. 1943. Kod s. Uništa (blizu Knina) jedinice 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ i Ličkog NOP odreda napale četničku kolonu, jačine oko 1.500 četnika, s kojom su iz Knina išli za Bosansku krajinu -četnički komandant Bosne, Like i Dalmacije- i komandant Dinarske četničke divizije radi uspostavljanja veze sa četničkim komandantima u Krajini i dogovora o zajedničkim operacijama protiv partizana. Četnici su imali 46 mrtvih, veći broj ranjenih i 23 zarobljena, a jedinice NOVJ 5 ranjenih. Plen: veća količina oružja i municije, divizijska arhiva, 307.000 kuna i dosta drugog ratnog materijala.

⚔️ 8. 10. 1943. U s. Mariji Bistrici (kod Zagreba) Zagrebački NOP odred razoružao 20 domobrana 9. oktobar Kod s. Budaka 3. bataljon 2. udarne brigade 6. divizije NOVJ sačekao u zasedi kolonu od 5 tenkova i 3 oklopna automobila iz nemačke 114. lovačke divizije, koja se iz Gospića kretala prema s. Ličkom Osiku. Posle kraće borbe neprijatelj je odbijen uz gubitke od 15 mrtvih i ranjenih i 3 oštećena tenka. Bataljon je imao 1 ranjenog.

⚔️ 13. 1. 1944. Jedinice nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-, nadirući iz doline r. Bosne, zauzele Bugojno, D. i G. Vakuf, pošto su 1. i 2. ličku udarnu brigadu 6. divizije NOVJ odbacile ka Mrkonjić-Gradu.

Dokumenti

📜 Zapovijest štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 21 kolovoza 1942 god. štabovima bataljona za napad na Udbinu

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 25 kolovoza 1942 god. štabu Prve operativne zone o rezultatima napada na Udbinu

📜 Naređenje štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 6 rujna 1942 god. štabovima bataljona za akciju na Čanak i Kosu

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 12 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku i rezultatima napada na Udbinu

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 12 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku i rezultatima napada na Čanak i Kosu

📜 Zapovijest Štaba 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske cd 14. septembra 1942. god. 1. i 2. NOU brigadi Hrvatske i 2. bataljonu 4. ličkog NOP odreda za napad na neprijatelja na komunikacijama u zapadnoj Lici

📜 Primjedbe Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 14 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone na operativne pravce prodiranja u zapadnu Liku Prve i Druge NO udarne brigade

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 20 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku i rezultatima akcije na pruzi Ramljani-Lešće i na mjesta Ramljane, Janjče i Lešće

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 26 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o toku i rezultatima akcije u Donjem Kosinju, Gornjem Kosinju, Lipovu Polju itd.

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 27 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbi protiv Talijana na pravcu Studenci-Janjče

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 29 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Talijane na cesti Janjče-Studenci

📜 Izvještaj Štaba Prve i Druge NOU brigade od 3 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu ovih brigada na Klanac Pazarište, selo Kaluđerovac i most na rijeci Otešici

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 12 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o borbama za vrijeme neprijateljskog prodora u Kosinj

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 19 listopada 1942 god. povodom pogibije Franje Ogulinca-Selje i pohvala Prvog proleterskog bataljona, Druge NOU brigade i Prvog bataljona Četvrte NOU brigade za postignute uspjehe u borbi

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 oktobra 1942 god. štabovima Prve i Druge ličke NOU brigade da se obe brigade hitno prebace na prostor Resanovci - Gornji Tiškovac radi sadejstva u napadu na Bosansko Grahovo

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 22 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o borbama sa talijanskim jedinicama na liniji Perjasica - Kesten jak

📜 Izvještaj Štaba Prve operativne zone od 22 listopada 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o talijanskoj ofanzivi na Kordun i borbama Prve i Druge NOU brigade kod Veljuna i Perjasice

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 4 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Ličko Petrovo Selo, Zeljavu, Baljevac i druga uporišta

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 4 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Rakovicu, Jelov Klanac, Catrnju, Poljanak i Brdo Lisinu

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara Druge hrvatske udarne brigade od 9. novembra 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 9 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljsko uporište Slunj

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Druge NOU brigade od 14 studenog 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 15 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o operaciji na Slunj

📜 Pismo Operativnog štaba za sektor Ljubovo od 28 siječnja 1943 god. Štabu Druge NOU brigade o borbama kod Ljubova

📜 Prijedlog Štaba Druge ličke NOU brigade od 30 siječnja 1943 god. Operativnom štabu područja Korenička Kapela za napad na Cudin Klanac

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 3 veljače 1943 god. štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na Pogledalu

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 4 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Plješevica o stanju na području Krbavice

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 6 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Ljubovo o borbama na području Bunić, Homoljački Klanac, Krbavica

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 9 veljače 1943 god. štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o pokretima neprijatelja i postavljanju zasjede na Ljubovu

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 10 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Ljubovo o pokretima neprijatelja i rasporedu sopstvenih snaga

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 10 veljače 1943 god. Operativnom štabu za sektor Ljubovo o borbama kod Salamunića i Bunića

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 11 veljače 1943 god. štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na području Bjelopolja i o rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 9 travnja 1943 god. o napadu Druge NOU brigade na Široku Kulu

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 9 travnja 1943 god. o napadu Druge NOU brigade na Široku Kulu

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 10 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Druge NOU brigade na području Gračaca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 12 travnja 1943 god. o napadu Druge i Devete NOU brigade na Široku Kulu

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Druge NOU brigade na Široku Kulu

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 30 travnja 1943 god. o zauzeću Oštarija od strane dijelova Druge NOU brigade

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 12 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu neprijateljskih aviona na položaje Druge NOU brigade

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 svibnja 1943 god. Štabu šeste divizije za raspored jedinica Druge NOU brigade

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 15 lipnja 1943 god. o prikupljanju jedinica Kninskog sektora na području Knina i napadu Prvog bataljona Druge NOU brigade na Mokro Polje

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 16 lipnja 1943 god. o napadu dijelova Druge NOU brigade na Radučić i o borbama protiv četnika u zoni Padjene

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 15 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Druge NOU brigade na području Knina

📜 Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Šeste divizije NOV i PO Hrvatske od 22 srpnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Strmicu

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 11 kolovoza 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Markovca

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 26 kolovoza 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na području Knina od 21 do 24 kolovoza

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade krajem rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na četnike kod Metka

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 10 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbi na Suješevici

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 15 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja na cesti Kulen Vakuf - Gornji Lapac

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 23 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku kolonu na cesti Bruvno - Derin Gaj

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 24 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o uništenju neprijatelja na cesti Bihać - Donji Lapac

📜 Izvještaj Zapovjedništva prvog sektora od 24 rujna 1943 god. o napadu dijelova Druge NOU brigade Osme NO divizije na Generalski Stol

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 27 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku auto-kolonu na Suleševici

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 22 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o odbijanju neprijateljskog napada kod Bilaja

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 24 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Bilaja

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 25 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama na Smiljanskom Polju, kod Ličkog Novog i Oštre

📜 Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 23' studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Glinu

📜 Naređenje Štaba Druge NOU brigade Šeste divizije od 1 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da spriječe pokrete neprijatelja na pravcu Gospić - Gračac

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 5 studenog 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske autokolone na cesti Medak - Raduč

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 8 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije NOV Hrvatske o napadu na Otoku

📜 Zapovijest Štaba Druge NOU brigade Sedme udarne divizije NOV Hrvatske od 14 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Cazin

📜 Zapovijest Štaba Druge NOU brigade od 29 novembra 1943 god. Štabu Četvrtog bataljona za napad na Travnik i štabovima Prvog, Drugog i Trećeg bataljona za raspored na prostoru Varošluk - Bačvice

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 19 siječnja 1944 god. Štabu Sedme udarne divizije o dejstvima na liniji Petrinja- Sunja-Kostajnica

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 2. brigade 6. ličke NOU divizije od 1. februara 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu o organizacionom stanju i političkom radu

📜 Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske, Prve krajiške i Druge ličke brigade za uništenje Nemaca na prostoriji s. Kaluđerica, Leštane, Boleč, Ritopek

📜 Izveštaj Štaba Druge ličke brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rezultatima borbe sa Nemcima na pravcu Veliki Mokri Lug-Bolečke Mehane

Fotografije

Povezane odrednice

1. lička proleterska udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Lici 1944. 8. kordunaška divizija NOVJ 158. pešadijska divizija Zara Borbe u Dalmaciji 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Hrvatska Kostajnica Gornji Vakuf Bugojno Saradnja četnika sa okupatorom Operacija Velika Kapela Gospić Donji Lapac Gračac Ogulin Bosansko Grahovo Cazin Borbe u Hrvatskoj 1944. SKOJ Slunj 15. kordunaška brigada (3. brigada 8. divizije) NOVJ Napad NOVJ na Udbinu avgusta 1942. 18. italijanski armijski korpus Glina Mrkonjić Grad Vrlika Glavni štab Hrvatske Zasede u oslobodilačkom ratu 1. brdska divizija Vermahta 1. lički partizanski odred "Velebit" Otočac 7. banijska divizija NOVJ Travnik Vrhovine Napad NOVJ na Glinu 1943. Borbe u Lici 1942. 6. lička proleterska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Hrvatsko domobranstvo 3. lička proleterska udarna brigada Kupres Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Lici 1943. Sjevernodalmatinski partizanski odred Komunistička partija Hrvatske Bihać Dinarska četnička divizija Borbe u Hrvatskoj 1942. Zagreb Borbe u Srbiji 1944. Udbina Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Donji Vakuf Avijacija u oslobodilačkom ratu Sremski front Vrhovni štab NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Bihaćka operacija Bitka za Srbiju Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 1. krajiška udarna brigada Valjevo 114. lovačka divizija Zagrebački partizanski odred 21. srpska divizija NOVJ 5. italijanski armijski korpus Arso Jovanović 1. proleterski bataljon Hrvatske Knin Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Raduč Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Petrinja