Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Hrvatska Kostajnica u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 66 hronoloških zapisa, 63 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 12. 1941. U s. Komogovinu (kod Kostajnice) upale ustaško-domobranske snage: zapalile selo i na zverski način pobile 118 ljudi, među kojima veći broj žena i dece.

⚔️ 20. 12. 1941. U s. Komogovini (kod Kostajnice) partizani iz zasede napali žandarme i naneli im gubitke.

⚔️ 19. 1. 1942. Kod s. Svinjice (blizu Kostajnice) delovi Banijskog NOP odreda napali neprijateljsku patrolu od 30 ustaša i 8 žandarma, naneli joj gubitke od 2 mrtva i 8 ranjenih i prinudili je da se povuče.

⚔️ 24. 1. 1942. Kod Popovog mosta (na putu Zrin-Divuša, blizu Kostajnice), 2. bataljon Banijskog NOP odreda iz zasede napao ustaše i naneo im gubitke. U borbi je poginuo i komandant 2. bataljona Miloš Čavić, narodni heroj.

⚔️ 7. 2. 1942. Ustaše, domobrani i žandarmi spalili s. Komogovinu (kod Kostajnice).

⚔️ 22. 2. 1942. Između s. Rogulja i s. Lotina (kod Kostajnice) delovi 3. bataljona Banijskog NOP odreda oborili domobranski avion.

⚔️ 27. 4. 1942. Na putu Kostajnica-Petrinja, kod brda Brjebrovne, delovi 3, bataljona Banijskog NOP odreda napali iz zasede 2 kamiona sa domobranima. Zarobljeno je 15 domobrana, zaplenjeni su 2 p. mitraljeza, 14 pušaka i oko 3.000 metaka, a kamioni su spaljeni.

⚔️ 5. 5. 1942. Jedinice 1, 2. i 3. bataljona Banijskog NOP odreda napale s. Zrin (kod Kostajnice), koji su branili domobrani. Napad nije uspeo zbog slabe procene neprijateljskih snaga, koje su, uz to, bile obaveštene o pripremama napada.

⚔️ 8. 5. 1942. Kod ž. st. Volinja (na pruzi Volinja-Kostajnica) delovi 3. bataljona Banijskog i jedne čete 2. krajiškog NOP odreda porušili vijadukt i time onemogućili saobraćaj sa Bosnom oko 2 meseca.

⚔️ 11. 5. 1942. Kod Šegestina (blizu Kostajnice) delovi 2. bataljona Banijskog NOP odreda iz zasede napali ustaško-domobransku kolonu i naneli joj gubitke od 4 mrtva, 4 ranjena i 10 zarobljenih, a zaplenili 3 p. mitraljeza, 16 pušaka i 10 sanduka municije.

⚔️ 27. 5. 1942. Delovi Banijskcg NOP odreda zauzeli s. Mečenčane (kod Kostajnice), koje je branila ustaško-domobranska posada, i porušili sve mostove na putu Mečenčani-Moštanica. Neprijatelj je imao 7 mrtvih, 13 ranjenih i G6 zarobljenih vojnika, a partizanske jedinice 3 ranjena borca. Zaplenjeno je 65 pušaka, 2 p. mitraljeza, 8000 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 30. 6. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda zauzeli s. Majur (kod Kostajnice) i zaplenili 39 pušaka, 1 p. mitraljez, nešto municije i druge ratne opreme.

⚔️ 25. 9. 1942. Kod Lipove Kose (blizu Kostajnice) jedinice 8. hrvatske NO brigade napale tri radne čete i jednu četu domobrana i nanele im gubitke od 7 mrtvih i 208 zarobljenih domobrana i radnika, te zaplenile 34 puške i oko 2500 metaka.

⚔️ 29. 10. 1942. Jedinice 7. hrvatske NO brigade, uz sadejstvo 5. hrvatske NO brigade i 3. bataljona Banijskog NOP odreda, zauzele domobransko uporište u s. Kukuruzarima (kod Kostajnice) i sva uporišta na pruzi Sunja-Kostajnica, zarobile 52 domobrana i zaplenile 51 pušku, 5 p. mitraljeza, 4 automata i 16.000 metaka.

⚔️ 10. 11. 1942. Kod s. Borojevića (blizu Kostajnice) 3. bataljon Banijskog NOP odreda odbio napad domobrana.

⚔️ 26. 11. 1942. Delovi 1. hrvatskog korpusa NOVJ otpočeli napad na Dvor na Uni. Borbe su vođene do 28. novembra, ali mesto nije zauzeto, jer su neprijateljska ojačanja iz Kostajnice uspela da se spoje sa napadnutom posadom. Štab korpusa je 29. novembra ujutro naredio povlačenje. Korpus le pretrpeo gubitke od oko 310 izbačenih iz stroja, od kojih 85 mrtvih.

⚔️ 3. 12. 1942. Delovi 3. bataljona Banijskog NOP odreda zauzeli s. Crkveni Bok (kod Kostajnice), zarobili 12 žandarma i domobrana i zaplenili 14 pušaka, oko 2000 metaka i drugu opremu.

⚔️ 8. 12. 1942. Kod s. Prevršca i s. Babine Rijeke jedinice 8. hrvatske NO brigade 7. divizije NOVJ odbile napad delova domobranske 2. brdske brigade iz Kostajnice, pretrpevši gubitke od 3 mrtva i 11 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 12. 1942. Delovi 7. hrvatske NO brigade 7. divizije NOVJ zauzeli domobransko uporište u s. Majur (kod Kostajnice), zarobili 40 domobrana i zaplenili 50 pušaka, 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza. 1 automat, 2 sanduka bombi, 30.000 metaka i drugu opremu.

⚔️ 10. 12. 1942. U rejonu s. Knezovljana, s. Mečenčana i s. Babine Rijeke ustaško-domobranske snage iz s. Kukuruzara i s. Zrina (blizu Kostajnice), ojačane tenkovima, napale 7. diviziju NOVJ, te se ova, pod pritiskom, povukla u sela Dođoše, Tremušnjak, Šušnjar i Grabovac (kod Petrinje).

⚔️ 16. 12. 1942. Jedinice 7. divizije NOVJ napale domobranska uporišta na Kovinama i na ž. st. Volinja (kod Kostajnice) i bunkere uz vijađukt na pruzi kod te stanice. Bunkeri su zauzeti a vijadukt oštećen. Zarobljeno je 35 avijatičara, 30 domobrana, 7 železničara, a zaplenjeno 5 p. mitraljeza, 56 pušaka, 2 automata, 12.500 metaka, 4 sanduka bombi i druga ratna oprema.

⚔️ 21. 12. 1942. U s. Majuru (kod Kostajnice) delovi 7. divizije NOVJ zarobili domobransku posadu od 60 vojnika.

⚔️ 28. 12. 1942. U s. Majuru (kod Kostajnice) jedinice 7. divizije NOVJ napale domobransku posadu, ali se morale povući zbog dolaska neprijateljskih tenkova iz Kostajnice. Neprijatelj je imao 16 mrtvih, 18 ranjenih i 14 zarobljenih vojnika, a jedinice 7. divizije NOVJ 22 mrtva i 48 ranjenih boraca. Zaplenjeno je: 2 protivtenkovska topa, 1 mitraljez, 22 puške, 3 sanduka bombi i 1500 metaka.

⚔️ 9. 1. 1943. U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

⚔️ 6. 5. 1943. U rejonu s. G. Kukuruzara i s. Babine Rijeke (kod Kostajnice) 3. bataljon 4. banijske brigade Unske operativne grupe sukobio se sa izviđačkim delovima domobranske 2. brdske brigade i odeljenjem nemačkih vojnika. Posle kraće borbe neprijatelj se povukao u Kostajnicu. Ranjeno je 8 domobrana i 1 nemački vojnik.

⚔️ 0. 7. 1943. U partizanskoj bolnici na pl. Šamarici umro sekretar SK KPH za Kostajnicu Simica Dragić, narodni heroj.

⚔️ 9. 9. 1943. Jako ustaško uporište Zrin (kod Kostajnice), posle šestočasovne borbe, zauzela 1. brigada Unske operativne grupe. Poginule su 83 ustaše, dok je 1. brigada imala 14 mrtvih i 39 ranjenih.

⚔️ 11. 10. 1943. Na pruzi Sunja-Kostajnica Banijski NOP odred minom uništio lokomotivu i 4 vagona transportnog voza. Poginula su 33 neprijateljska vojnika.

⚔️ 9. 12. 1943. U s. Majuru, s. Panjanima i s. Stubljanima (kod Kostajnice) 1. udarna i 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove 4. kubanskog puka nemačke 1. kozačke konjičke divizije. Posle tročasovne borbe neprijatelj se, uz gubitke od 7 mrtvih i 2 ranjena, povukao iz s. Majura i s. Panjana u Kostajnicu. Zaplenjeno je preko 60 jahaćih konja i veća količina opreme. Jedinice 7. divizije su imale 3 mrtva i 42 ranjena.

⚔️ 5. 1. 1944. Treći bataljon 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ napao delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije kod s. Prevršca i s. Mečenčana i prinudio ih na povlačenje u pravcu Kostajnice. Neprijatelj je imao 6 mrtvih i 9 ranjenih vojnika, a jedinice 3. brigade 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 7. 2. 1944. Kod s. Ivanjskog Boka (blizu Kostajnice) Čehoslovaćka NO brigada -Jan Žiška- i delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad ustaša, čelnika i nemačkih delova iz Sunje, Kostajnice i s. Saša i naneli im gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih vojnika, dok su sami imali 7 mrtvih i 18 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 3. 1944. Kod s. Borojevića (blizu Kostajnice), u borbi protiv ustaša, poginuo komandant 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ Rade Milojević, narodni heroj.

⚔️ 27. 3. 1944. Kod s. Krčeva i s. Svinjice delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- 7. udarne divizije NOVJ odbili napad kolone iz sastava nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz Kostajnice i prinudili je na povlačenje u polazni garnizon.

⚔️ 29. 3. 1944. Između s. Majura i s. D. Hrastovca (na pruzi Kostajnica-Sunja) delovi 7. udarna divizije NOVJ porušili 7 km železničke pruge i tt veze.

⚔️ 3. 4. 1944. Između Sunje i Kostajnice 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ, delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ i Banijski NOP odred porušili železničku prugu i tt veze u dužini od 5 km, zbog čega je saobraćaj obustavljen više dana.

⚔️ 6. 4. 1944. Na prostoriji Kostajnica-Sunja-Petrinja jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ odbile napad delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije iz Kostajnice, Sunje, s. Komareva i Petrinje i prinudile ih na povlačenje u polazne garnizone. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i 445 ranjenih vojnika, a jedinice 7. divizije NOVJ 8 mtrvih, 6 ranjenih i 9 nestalih boraca.

⚔️ 8. 4. 1944. Kod s. Majura (na pruzi Sunja-Kostajnica) delovi 7. udarne divizije NOVJ, Banijskog NOP odreda i 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili železničku prugu na 18 mesta.

⚔️ 12. 4. 1944. Prvi bataljon 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 1. bataljon 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ napali ustaše i domobrane u s. Divuši (kod Kostajnice) ali su se posle dvočasovne jake borbe povukli.

⚔️ 21. 4. 1944. Delovi 7. udarne divizije NOVJ i Banijskog NOP odreda napali ustaško-domobransko uporište s. Divušu (kod Kostajnice), ali su se morali povući zbog dolaska pojačanja iz Dvora na Uni.

⚔️ 22. 4. 1944. Delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i 2. bataljona Krajiške ustaške brigade iz Kostajnice, s. Komareva i Petrinje otpočeli napad na jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i delove 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ na prostoriji Kostajnica-Sunja-Petrinja. U dvodnevnim borbama neprijatelj je uspeo da bez većih gubitaka prodre duboko na slobodnu teritoriju.

⚔️ 14. 5. 1944. U rejonu s. Svinjice (kod Kostajnice) 3. bataljon Banijskog NOP odreda razbio ustašku četu i naneo joj gubitke od 11 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 22. 5. 1944. Otpočeo napad delova nemačke 1. kozačke konjičke i nemačke 373. legionarske divizije, nemačkog 1. rezervnog lovačkog i 92. motorizovanog puka, nemačkog 55. brdskog izviđačkog bataljona, domobranske 3. brdske i 8. ustaške brigade, domobranskog 10. lovačkog puka i četnika na jedinice 4. korpusa NOVJ u Cazinskoj krajini, na Kordunu i u Baniji. U borbama do 30. maja jedinice 4. korpusa NOVJ su uspele da odbace neprijateljske snage prema Bihaću, s. Otoci, Dvoru na Uni, Kostajnici, Sunji, Petrinji, Karlovcu, s. Generalskom Stolu i s. Tounju. Neprijatelj je imao oko 1200 vojnika izbačenih iz stroja, a jedinice NOVJ 47 mrtvih, 310 ranjenih i 6 nestalih boraca.

⚔️ 29. 5. 1944. Kod s. Majura (na pruzi Sunja-Kostajnica) delovi 2, diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili neprijateljski transportni voz. Uništeni su lokomotiva i 5 vagona, a 2 vagona su oštećena.

⚔️ 13. 6. 1944. Prva udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove 8. ustaške brigade koji su osiguravali vijadukt na pruzi Kostajnica-Dvor. Delovi 7. divizije NOVJ su razrušili više bunkera, ali su prinuđeni na povlačenje zbog dolaska neprijateljskih tenkova iz Kostajnice.

⚔️ 17. 6. 1944. Kod s. Mečenčana, s. M. i V. Graduse i s. Starog Sela (blizu Kostajnice) 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ razbile nemačke i ustaško-domobranske snage.

⚔️ 5. 7. 1944. Delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša-, artiljerijskog diviziona i inžinjerijske čete 7. udarne divizije NOVJ porušili železničku prugu Sunja-Kostajnica na 34 mesta i prekinuli tt veze na dužini od 3 km.

⚔️ 17. 7. 1944. U s. Stubljanima i na ž. st. G. Hrastovac (na pruzi Kostajnica - bunja; 1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ napale delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranskog 5. brdskog puka. Posle tročasovne borbe brigade su zauzele ž. st. G. Hrastovac, a neprijatelj se povukao prema Sunji. Napad na s. Stubljane nije uspeo, jer su neprijatelju došla pojačanja iz Kostajnice.

⚔️ 29. 7. 1944. U s. Majuru (kod Kostajnice) 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ napala 2. bataljon domobranskog 5. brdskog puka, ali se posle dvočasovne borbe povukla.

⚔️ 20. 8. 1944. Kod s. Lonje (blizu Kostajnice) jedinice 17. udarne brigade i Brodske brigade 28. udarne divizije NOVJ izvršile prebacivanje žita preko komunikacije Beograd-Zagreb i r. Save u Baniju.

⚔️ 31. 8. 1944. Jedinice Operativnog štaba za Baniju (1. udarna brigada -Vasilj Gaćeša- i 2. udarna brigada 7, udarne divizije NOVJ i 1. i 2. banijski NOP odred) otpočele osmodnevna dejstva na komunikacije u Baniji. (Pruga Sisak-Dubica porušena je na 346 mesta a pruga Sunja-Kostajnica-Dvor na 73 mesta; srušeno je 18 mostova i 1 propust.)

⚔️ 26. 9. 1944. Otpočeo napad delova 4. korpusa NOVJ na Sunju, okolna uporišta i bunkere na pruzi Kostajnica-Sunja-Dubica, koje su branili nemački vojnici, ustaše i domobrani. Borbe su obustavljene 30. septembra, jer su neprijatelju došla pojačanja iz Siska, Dubice, s. Đ. Hrastovca i Kostajnica. Porušeno: 20 km železničke pruge i sva postrojenja i bunkeri u železničkim stanicama Majur, Stubljani, G. Hrastovac, Staza i Saš; zaplenjeno 1 protivoklopni top, 3 minobacača sa 200 mina, 4 mitraljeza, 6 p. mitraljeza, 80 pušaka, 60.000 metaka; uništeno. 2 lokomotive i 70 vagona.

⚔️ 0. 10. 1944. Ustaše, četnici i nemački vojnici iz Sunje i Kostajnice upali na prostoriju Trokuta (predeo između pruge Kostajnica-Sunja-Dubica i reke Une), do temelja spalili i opljačkali mnoga sela i ubili 790 žena, dece i staraca.

⚔️ 11. 10. 1944. Iz Sunje i Kostajnice delovi nemačke 1. kozačke konjičke divizije i ustaše napali 2. udarnu brigadu 7. udarne divizije NOVJ i 1. i 2. banijski NOP odred u rejonu s. Krčeva, s. Svinjice i s. M. Paukova (kod Kostajnice). U desetočasovnoj borbi neprijatelj je jedinice NOVJ odbacio iz tih sela i popalio veći deo sela Svinjice, Drljače, Petrinca i Krčeva, te se predveče povukao u polazne garnizone.

⚔️ 17. 10. 1944. Na komunikaciji Sunja-Kostajnica jedinice 2. brigade Unske operativne grupe napale iz zasede nemačku kolonu i nanele joj gubitke od preko 100 mrtvih i ranjenih vojnika.

⚔️ 4. 11. 1944. Jedinice 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, zauzele nemačko uporište u s. Majuru (kod Kostajnice), zaplenivši: 1 minobacač sa 150 mina, 3 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 4 automata, 9 tromblona, 22 puške, 35.000 metaka, 130 bombi i drugu opremu.

⚔️ 5. 11. 1944. Na komunikaciji Kostajnica-Dubica jedinice 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ napale iz zasede neprijateljsku motorizovanu kolonu. Poginulo je 69 neprijateljskih vojnika (među kojima i 3 oficira) a 12 kamiona je uništeno.

⚔️ 12. 11. 1944. Na komunikaciji Kostajnica-Dubica delovi 2. udare brigade 7. udarne divizije NOVJ napali iz zasede neprijateljsku motorizovanu kolonu. Zarobljeno je 12 a poginulo je 46 neprijateljskih vojnika. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza, 2 tromblona, 32 puške i 1 radio-stanica, a 6 kamiona je zapaljeno.

⚔️ 17. 11. 1944. Treća brigada 7. udarne divizije NOVJ napala ustaše i domobrane u Golubovcu i s. Unčanima (na komunikaciji Kostajnica-Dvor). Posle kraće borbe s. Golubovac je zauzet, ali je neprijatelj uspeo da se, posle šeštočasovne borbe, zadrži u s. Unčanima.

⚔️ 20. 11. 1944. Na komunikaciji Kostajnica-Dvor na Uni 3. brigada 7. udarne divizije NOVJ napala iz zasede delove nemačke 1. kozačke konjičke divizije i nanela im gubitke od 45 mrtvih i više ranjenih vojnika.

⚔️ 30. 11. 1944. Četvrta brigada 7. udarne divizije NOVJ zauzela s. Zamlaču (na komunikaciji Kostajnica - Dvor na Uni). Neprijatelj (nemački vojnici, ustaše i domobrani) imao je 20 mrtvih, 30 ranjenih i 16 zarobljenih vojnika i oficira, a 4. brigada - 1 mrtvog i 13 ranjenih boraca. Zaplenjena su 2 minobacača sa 60 mina, 3 p. mitraljeza, 15 pušaka, 4000 metaka i druga oprema.

⚔️ 10. 1. 1945. Kod s. Velešnja delovi 2. udarne brigade 7. udarne divizije NOVJ odbili napad ustaša i prinudili ih da se povuku u Kostajnicu, nanevši im gubitke od 6 mrtvih i veći broj ranjenih.

⚔️ 19. 1. 1945. Na putu Kostajnica - Dvor na Uni, iz zasede, jedinice 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ izvršile napad na nemačke i ustaške kolone iz Kostajnice, s. Divuše i Dvora. U žestokoj borbi, u uzastopnim napadima i protivnapadima, neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 80 mrtvih i ranjenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 5 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 22. 1. 1945. Delovi 1. udarne brigade -Vasilj Gaćeša- i 3. brigade 7. udarne divizije NOVJ razbili delove domobranske 7. lovačke brigade i zauzeli s. Zamlaču (kod Kostajnice). Neprijatelj je imao 2 mrtva, 4 ranjena i 19 zarobljenih, a jedinice 7. udarne divizije NOVJ 6 ranjenih. Istovremeno je 2. udarna brigada iste divizije izvršila neuspeo napad na nemačko uporište u s. Graboštanima (kod Kostajnice), gde je neprijatelj imao 4 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 22. 2. 1945. Kod s. G. Hrastovca 3. udarna brigada 7. udarne divizije NOVJ minirala prugu Sunja-Kostajnica i napala nemačko-domobranski transportni voz. Poginulo je 97 i zarobljeno 13 domobrana i nemačkih vojnika, zaplenjeno mitraljez, 3 p. mitraljeza i 27 pušaka, uništeno 2 lokomotive i 35 vagona, a 7 vagona oštećeno.

⚔️ 3. 5. 1945. Brodska udarna brigada 28. udarne divizije JA posle jednodnevne žestoke borbe odbacila ustaško-domobranske i nemačke snage u pravcu Petrinje i Sunje i oslobodila Kostajnicu.

⚔️ 10. 5. 1945. Vrhovni komandant JA maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pohvalio jedinice 2. armije JA koje su u teškim borbama od 28. aprila do 8. maja 1945. slomile otpor jakih nemačkih snaga i oslobodile Bos. Novi, Kostajnicu, Dubicu, Sisak, Petrinju, Karlovac i niz drugih mesta.

Dokumenti

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Petrinji od 22 kolovoza 1941 god. o prelazu ustanika preko Une u Kostajnicu

📜 Zapovijest Štaba Pete NO brigade od 28 listopada 1942 god. za napad na neprijateljske posade na pruzi Sunja - Kostajnica

📜 Zapovijest Štaba 7. NO brigade Hrvatske od 28. oktobra 1942. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske posade na pruzi Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba Pete NO brigade od 30 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljska uporišta na pruzi Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o likvidaciji neprijateljskih uporišta na pruzi Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke pukovnije od 18 prosinca 1942 god. o napadu na posade duž željezničke pruge Kostajnica - Volinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke pukovnije od 22 prosinca 1942 god. o napadu na posade duž željezničke pruge Kostajnica - Sunja

📜 Izvještaj Štaba 7. divizije od 31. decembra 1942. Štabu 1. korpusa NOV Hrvatske o dolasku 369. legionarske divizije na prostoriju Sunja - Kostajnica i Sisak - Sunja - Dubica

📜 Izvještaj Štaba Sedme divizije od 1 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o koncentraciji neprijateljskih jedinica duž komunikacija Sisak - Sunja - Dubica i Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj oficira za vezu kod Sto četrnaeste njemačke lovačke divizije cd 6 srpnja 1943 god. o pokretu jedinica NOV i PO Hrvatske jugozapadno od Kostajnice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 srpnja 1943 god. o dejstvima Kalničkog NOP odreda i Dvanaeste NO divizije na Kalniku i Bilo Gori i Unske operativne grupe u rejcnu Kostajnice i o početku talijansko-ustaške ofanzive na Biokovu

📜 Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 14 kolovoza 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi na području Kostajnice

📜 Zapovijest Štaba Unske operativne grupe NOV i PO Hrvatske od 4 rujna 1943 god. podređenim jedinicama da postave zasjedu neprijatelju na cesti Kostajnica - Divuša

📜 Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije NOV i PO Hrvatske od 16 rujna 1943 god. podređenim jedinicama za napad na komunikacije Kostajnica - Dvor i Kostajnica - Sunja

📜 Izvještaj Štaba Banijskog NOP odreda od 13 listopada 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o izvršenim diverzijama na prugama Sunja - Kostajnica, Sisak - Sunja i napadu na Otoku

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade Vasilj Gaćeša od 4 studenog 1943 god. Štabu Sedme udarne divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Dvor - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba partizanskog odreda Banije od 6. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica kod Kostajnice, Dvora i s. Hađer

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. prosinca 1943. god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Mraclin, Vrbovsko i Kostajnicu

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. decembra 1943. Štabu 5. korpusa NOVJ da sadej'sitvuje jedinicama 4. korpusa na pravcima Dvor na Uni - Žirovac i Dvor - Kostajnica protiv 373. nemačke divizije

📜 Izvještaj Štaba Sedme divizije od 21 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na Gore i borbama na području Petrinja-Sunja-Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 19 siječnja 1944 god. Štabu Sedme udarne divizije o dejstvima na liniji Petrinja- Sunja-Kostajnica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Daruvara, Gline, Kostajnice, Sinja i Metkovića

📜 Zapovijest Štaba Sedme udarne divizije od 19 marta 1944 god. podređanim jedinicama za dejstvo na komunikacijama Petrinja - Sisak, Sisak - Sunja - Dubica, Sunja - Kostajnica, Petrinja - Blinja, Sisak - Blinja i Kostajnica - Blinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 marta 1944 god. o iskrcavanju jedinica NOV i PO Hrvatske na otok Hvar i njihovom napadu na komunikaciju Daruvar - Pivnica i borbama na području Zlatara, Jastrebarskog, Kostajnice i Knina

📜 Zapovijest Štaba Sedme NOU divizije od 3 aprila 1944 podređenim jedinicama za rušenje pruge Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zlatara, Ivanić Grada, Daruvara, Kostajnice, Otočca, Livna i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 6 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o izvršenim diverzijama na pruzi Sunja - Kostajnica i borbama na području Petrinje i Kostajnice

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, i o borbama kod Velikog Trgovišta, Okučana, Kostajnice i Razvale

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da 4. korpus NOVJ jačim snagama napadne železničku prugu Bosanski Novi - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 30 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o borbama na području Petrinje i Kostajnice

📜 Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 30 aprila 1944 Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadima na ustaše u Divuši i borbama na liniji Petrinja - Kostajnica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Turopolje, Mraclin, Veliki Grdevac, Polaču, na vijadukt kod Kostajnice i o borbama kod Daruvara, Velikih Zdenaca i Cazina

📜 Izvještaj Štaba Sedme divizije od 30. juna 1944. Štabu Četvrtog korpusa NOVJ o napadu na vijadukt na pruzi Kostajnica - Bosanski Novi

📜 Izvještaj Štaba Sedme divizije od 30. juna 1944. Štabu Črtvrtog korpusa NOVJ o borbi na pruzi Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 6. jula 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o izvršenoj diverziji na pruzi Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 3. avgusta 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o borbi na pravcu Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Vrbovsko, Oklaj i autokolonu na cesti Sunja - Kostajnica i o borbama kod Knina i Drniša

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. avgusta 1944. o dejstvima protiv jedinica NOVJ kod Bjelovara, Kostajnice, Cazina, Bosiljeva i u Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. avgusta 1944. o borbama kod Daruvara, Kostajnice, Bosiljeva, Vrlike i u Lici

📜 Zapovijest Štaba 4. korpusa NOVJ od 31. avgusta 1944. podređenim jedinicama da onemoguće neprijateljski saobraćaj na komunikacijama Zagreb - Karlovac - Ogulin - Modruš i Zagreb - Sisak - Sunja - Kostajnica - Bosanski Novi - Bihać

📜 Zapovijest Štaba 7. divizije NOVJ od 31. avgusta 1944. podređenim jedinicama da rušenjem komunikacija Sisak - Sunja - Dubica i Sunja - Kostajnica - Bosanski Novi - Dvor onemoguće neprijateljski saobraćaj

📜 Izvještaj Štaba 4. korpusa od 8. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadima na Desinec, Mavračići, Domagović, Draganiće, Lazinu i Zdenčinu i na komunikacije Zagreb - Karlovac - Ogulin, Zagreb - Sisak - Sunja - Kostajnica i Sunja - Dubica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. septembra 1944. o borbama kod Velikog Trgovišta, Petrinje, Kostajnice i na komunikaciji Bihać - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, kod Stona, na komunikaciji Ogulin - Otočac i o borbama na području Sunja - Kostajnica i kod Zadra

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, Podravsku Slatinu i o borbama kod Sunje, Kostajnice i na komunikaciji Benkovac - Skradin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ kod Oborova, na području Koprivnica - Pitomača - Virovitica, na liniji Sunja - Kostajnica i Sunja - Dubica i kod Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Remetinec, Svetu Klaru, na spoljnu odbranu Dubrovnika i o borbama kod Popovače, Sunje, Kostajnice, Petrinje, Ogulina, Sinja i na otoku Pagu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Koprivnicu, Grudu, Ston, o borbama kod Sunje, Kostajnice, Obrovca, Sinja, Makarske, u Gorskom kotaru i o gubicima ustaša u Podravskoj Slatini

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 24. oktobra 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o borbi na komunikaciji Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 14. novembra 1944. o borbama na području Duvna, Mostara, Knina, Krapine, Ogulina, Rogatice i na liniji Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba 7. divizije od 15. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na selo Majur i o borbama na komunikaciji Kostajnica - Dubica

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 15. novembra 1944. o borbama kod Knina. Mostara, Duvna, Slavonskog Broda, Krapine, Karlovca, Ogulina, Bihaća i Kostajnice

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 16. novembra 1944. o borbama na području Knina, Đakova, Donjeg Miholjca, Sunje, Kostajnice, Zagreba i Plitvičkih jezera

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 20. novembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mokro Polje i o borbi na području Sunja - Kostajnica

📜 Izvještaj Štaba 7. divizije od 29. novembra 1944. Štabu 4. korpusa NOVJ o napadu na Unčane, Golubovac i Zamlaču i o borbama na komunikaciji Dvor - Kostajnica i Otoka - Cazin

📜 Bojna relacija 8. ustaškog djelatnog zdruga dostavljena ustaško-domobranskoj 4. hrvatskoj diviziji o dejstvima na sektoru Vaganac - Petrinja - Kostajnica u decembru

📜 Izvještaj Glavnostožernog ureda Ministarstva oružanih snaga NDH od 13. decembra 1944. o borbama kod Vukovara, Belišća, Kostajnice, Zagreba i Ogulina

📜 Zapovest poglavnika Nezavisne Države Hrvatske od 21. decembra 1944. oružanim jedinicama (na pravcima Bihać—Bosanski Novi — Kostajnica — Zagreb — Slovenija i Gospić — Ogulin — Karlovac — Zagreb — Slovenija) da neometano propuste i obezbede prolaz Dinarskoj četničkoj diviziji prilikom njenog prebacivanja u Sloveniju

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 20. januara 1945. Štabu 7. NOU divizije o borbi na komunikaciji Kostajnica - Bosanski Novi

📜 Izvještaj štaba 3. brigade od 31. januara 1945. Štabu 7. NOU divizije o napadu na Vaganac i o borbama na komunikaciji Kostajnica - Bosanski Novi

📜 Izvještaj Štaba 7. divizije od 2. februara 1945. Štabu 4. korpusa NOVJ o borbama na komunikaciji Kostajnica - Bosanski Novi i o napadu na Zamlaču, Graboštane i Pračno

📜 Izvještaj Štaba 23. divizije od 15. maja 1945. Štabu 2. armije JA o petnaestodnevnim dejstvima Divizije na pravcu Kostajnica-Samobor-Brežice

📜 Izvještaj Štaba 39. divizije od 5. juna 1945. Štabu 6. armije JA o borbama za oslobođenje Dvora, Kostajnice i Zagreba

Fotografije

Povezane odrednice

Završne operacije u Jugoslaviji Krapina Otočac Narodni heroji Jugoslavije 28. slavonska divizija NOVJ Petrinja Borbe u Hrvatskoj 1943. 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Gospić Josip Broz Tito Sisak Rijeka Ivanić-Grad Žene u ratu 1. kozačka divizija Vermahta Bosanski Novi Knin 8. banijska udarna brigada Bolnice u oslobodilačkom ratu Slavonski Brod Hvar Glina Banijski partizanski odred Bihać 2. gorski zdrug (NDH) Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kninska operacija Borbe u Hrvatskoj 1942. Sanski Most 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Genocid u NDH 369. legionarska divizija (vražja) Mostar Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Lici 1944. Daruvar Popovača Drniš Karlovac Sinj 8. ustaška brigada Zagreb Vukovar Bosiljevo Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Bosiljevo 1944. Jastrebarsko Glavni štab Hrvatske Komandant Jugoistoka Kozarska Dubica 373. legionarska divizija Tiger Ustanak u Hrvatskoj 1941. Bitka za Koprivnicu 1944. Duvno Četnici u drugom svetskom ratu 7. banijska divizija NOVJ Koprivnica Virovitica Samobor Brežice Ante Pavelić Hrvatsko domobranstvo Italija u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Benkovac 2. diverzantski bataljon NOVH Avijacija u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Majur decembra 1942. Cazin Saradnja četnika sa okupatorom Ogulin Diverzije u oslobodilačkom ratu Podravska Slatina