Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Podravska Slatina u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 60 hronoloških zapisa, 54 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 4. 1941. Nemačka 8. oklopna divizija probila front ostataka Slavonske divizije kod s. Pčelica i zauzela Podravsku Slatinu.

⚔️ 14. 7. 1941. U šumi kod s. Lisičine formirana prva partizanska grupa u srezu Podrav. Slatina.

⚔️ 3. 10. 1941. Između s. Lisičine i s. Kuzme (kod Podrav. Slatine) partizanske grupe razbile i prinudile na povlačenje preko 400 ustaša koje su krenule da popale ta sela. Partizani su oslobodili 14 talaca koje su ustaše vodile sa sobom.

⚔️ 21. 11. 1941. Jedinice Popučko-krndijskog NOP odreda napale žand, st. i opštinsku zgradu u Slatinskom Drenovcu (kod Podrav. Slatine) i razoružale žandarme a zgrade zapalile.

⚔️ 12. 12. 1941. U s. Lisičinama (kod Podrav. Slatine) ustaše spalile nekoliko kuća i uhapsile više seljaka.

⚔️ 4. 2. 1942. U s. Kokočaku (kod Podrav. Slatine) ustaše ubile sekretara OK KPH za Bjelovar Vasu Vostrela, narodnog heroja.

⚔️ 8. 4. 1942. Kod s. Sekulinaca (blizu Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda digli u vazduh neprijateljski transport, uništivši lokomotivu i 6 vagona, i održali miting sa 100 radnika.

⚔️ 9. 4. 1942. Kod Slatinskog Drenovca (blizu Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda uništili neprijateljski transport.

⚔️ 21. 5. 1942. U Novoj Gradiški, na sastanku predstavnika policije, žandarmerije i ustaške i domobranske komande Velike župe Livac-Zapolje, odlučeno da se, radi osiguranja -javnog reda i mira- u srezovima Našice, Podravska Slatina, Virovitica, Daruvar, Pakrac, Nova Gradiška i Slav. Požega, prikupi i transportuje u koncentracione logore sve stanovništvo koje sarađuje s NOP-om.

⚔️ 27. 5. 1942. Na pruzi s. Slatinski Drenovac - s. Čačinci (kod Podrav. Slatine) delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zaustavili (a zatim uništili) voz, ubili 10 ustaša i žandarma, zaplenili 8 pušaka i 2 pištolja i sa putnicima održali miting.

⚔️ 13. 6. 1942. Delovi 2. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Zdencima (kod Podrav. Slatine). Zaplenjeno je 10 pušaka, 1 pištolj, 3 bombe i druga ratna oprema.

⚔️ 12. 7. 1942. Delovi 3. bataljona 1. slavonskog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Pušini (kod Podrav. Slatine), zaplenivši 36 pušaka i 2 p. mitraljeza, a zatim, održali miting sa stanovništvom sela i zarobljenim domobranima.

⚔️ 15. 8. 1942. Delovi 1. slavonskog tfOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Slatinski Drenovac (kod Podrav. Slatine) i zaplenili 24 puške.

⚔️ 16. 9. 1942. Delovi jedinica 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske zauzeli Slat. Drenovac (kod Podr. Slatine), zarobili 20 domobrana i 1 oficira i zaplenili veliku količinu ratnog materijala.

⚔️ 3. 11. 1942. Delovi Kalničkog NOP odreda zauzeli ž. st. Đurmanec (na pruzi Krapina - Rogaška Slatina) koju su branile ustaše. Zapaljene su železnička stanica, jedna kompozicija putničkog voza i zgrada pošte.

⚔️ 15. 11. 1942. Prva slavonska NOU brigada zauzela s. Ćeralije i ž. st. Rijenci (kod Podrav. Slatine), koje su branili ustaše i domobrani, porušila ž. st., prugu i tt veze, zapalila zgradu opštine i zaplenila 31 pušku, oko 4000 metaka, 50 šinjela i drugu opremu.

⚔️ 23. 11. 1942. Drugi bataljon 2. slavonskog NOP odreda zauzeo ustaško uporište u s. Trnavi (kod Podravske Slatine) i zaplenio 16 pušaka, 2 pištolja, 8 bombi i 860 metaka. U toku borbe su 3 ustaše poginule i 3 su ranjene.

⚔️ 6. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade napale Podrav. Slatinu, ali su se 7. decembra ujutru morale povući zbog otpora neprijateljske posade. Zarobljena su 64 domobrana a zaplenjeno je 70 pušaka, 3 automata, 8 p. mitraljeza i 10.000 metaka.

⚔️ 20. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade zauzele ustaško-domobransko uporište u Orahovici (kod Podrav. Slatine), zarobile 76 domobrana i 10 ustaša i zaplenile 11 p. mitraljeza, 120 pušaka i 15.000 metaka.

⚔️ 11. 1. 1943. Posle šestodnevnih borbi jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ zauzele s. Voćin (kod Podrav. Slatine). Poginulo je 116 a zarobljeno 226 domobrana i ustaša. Gubici 4. divizije: 31 mrtav i 75 ranjenih.

⚔️ 10. 2. 1943. Formiran Okružni komitet SKOJ-a za Viroviticu, koji je obuhvatao srezove Viroviticu i Podravsku Slatinu.

⚔️ 21. 2. 1943. 2. st. Mikleuš (kod Podrav. Slatine) zapalio 1. bataljon 2. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 20. 3. 1943. U Požeškoj kotlini jake ustaško-domobranske jedinice i snage nemačke 187. rezervne divizije iz Podravske Slatine, Daruvara, Pakraca, Okučana, Nove Gradiške i Slav. Požege otpočele operaciju -Braun- protiv 4 (slavonske) divizije NOVJ. Žestoke borbe na planinama Papuku, Psunju, Dilju i Krndiji vođene su do 31. marta, ali je 4. divizija veštim manevrom izbegla uništenje. Pošto je ostavio posade u svim većim mestima, neprijatelj je iz SI. Broda i Našica uveo nove snage i do 7. aprila čistio Dilj-planinu, pljačkajući i zlostavljajući stanovništvo. Prema sopstvenom priznanju, neprijatelj je pretrpeo gubitke od 214 mrtvih, 225 ranjenih i 342 nestala, dok je 4. divizija imala 110 mrtvih, 135 ranjenih i 120 nestalih.

⚔️ 12. 4. 1943. Kod ž. st. Pčelić (na pruzi Virovitica - Podrav. Slatina) partizani uništili lokomotivu i 7 vagona teretnog voza.

⚔️ 9. 5. 1943. Posle dvodnevnih borbi 16. i 17. brigada 12. divizije NOVJ razbile 1. bataljon domobranske 1. brdske brigade i zauzele s. Voćin (kod Daruvara). Istovremeno su 12. i 18. brigada odbile napade ustaško-nemačkih pojačanja iz s. Slatine i s. Đulaveca, Poginulo je 40, ranjeno 33 i zarobljeno 126 domobrana i 4 oficira. Jedinice 12. divizije imale su 53 mrtva i 165 ranjenih.

⚔️ 16. 5. 1943. U s. Noskovcima (kod Podrav. Slatine) jedinice 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalile ž. st. i uništile lokomotivu i vagone koji su se tu zatekli.

⚔️ 17. 5. 1943. U s. Slatinskom Drenovcu (kod Podrav. Slatine), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 21. brigada 10. divizije NOVJ.

⚔️ 3. 6. 1943. Na pruzi Virovitica - Podrav. Slatina Diverzantska grupa 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske izbacila iz šina oklopni voz, a uništila lokomotivu i 6 vagona teretnog voza.

⚔️ 8. 8. 1943. U s. Lisičinama (kod Podravske Slatine) održan narodni zbor kome je prisustvovalo oko 800 ljudi iz 15 obližnjih sela.

⚔️ 15. 8. 1943. U s. Slatinskom Drenovcu (kod Podrav. Slatine), od pripadnika mađarske i nemačke nacionalne manjine, Štab 2. korpusa NOV i PO Hrvatske, formirao mađarski bataljon -Šandor Petefi- i nemačku partizansku četu -Ernest Telman-.

⚔️ 0. 9. 1943. U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija AFŽ-a za Slavoniju, na kojoj je, u prisustvu 320 delegatkinja iz čitave Slavonije, izabran Oblasni odbor AFŽ-a za Slavoniju.

⚔️ 3. 10. 1943. Ustaško-domobransko uporište Čačince (kod Našica) posle višečasovne borbe zauzele jedinice 12. divizije NOVJ. Poginulo je 10 i ranjeno 30 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak posade probio u D. Miholjac i Podrav. Slatinu.

⚔️ 7. 11. 1943. U Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana konferencija kojoj je prisustvovalo preko 150 prosvetnih radnika iz cele Slavonije. Donet- je rezolucija kojom se pozivaju svi rodoljubi s neoslobođene teritorije da pristupaju NOP-u.

⚔️ 24. 11. 1943. Kod s. Nove Bukovice Brodska NO brigada 12. divizije NOVJ odbila napad nemačkog SS policijskog bataljona iz Podrav. Slatine. Poginulo je 33 i ranjeno 5 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 27. 11. 1943. U s. Voćinu (kod Podrav. Slatine) održana Prva oblasna konferencija NO odbora za Slavoniju.

⚔️ 4. 3. 1944. Po naređenju Glavnog Štaba NOV i PO za Hrvatsku [To naređenje je Štab 6. korpusa NOVJ preneo tek 16. maja 1944. godine.], sledeća vojna područja s teritorije vojne oblasti 6. korpusa NOVJ promenila nazive: Psunjsko u Novogradiško, Bilogorsko u Virovitičko, Papučko-krndijsko u Slatinsko i Diljsko u Brodsko.

⚔️ 6. 3. 1944. U srezu Podrav. Slatina formirani novi seoski NO odbori: Miljevci, Saševo i D. Bukovica, aus. Vranješevcu formiran opštinski NO odbor.

⚔️ 29. 3. 1944. U s. Čačincima ustaše iz Podrav. Slatine iznenada napale Podravski bataljon Osječkog NOP odreda i nanele mu gubitke od 10 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 5. 4. 1944. Delovi 28. udarne divizije NOVJ, posle 36 časova borbe, zauzeli Podrav. Slatinu koju je branilo 450 ustaša iz 15. ustaškog bataljona i 80 domobrana i žandarma. Zaplenjena su 2 topa, 8 mitraljeza, 5 p. mitraljeza, 194 puške i 67.500 metaka.

⚔️ 27. 4. 1944. Delovi nemačke 42. lovačke divizije, domobranske 4. brdske brigade, nemačkog 1. policijskog puka, 2. bataljona domobranske Brze brigade, 16. ustaškog bataljona i drugih ustaško-domobranskih snaga iz Podrav. Slatine, Virovitice, Daruvara i Slav. Požege otpočeli koncentričan napad na jedinice 6. korpusa NOVJ na pl. Papuku. U borbama do 10. maja neprijatelj je prešao celu slobodnu teritoriju, uništio mnoge građevinske objekte i radionice vojnopozadinskih organa, popalio mnoga sela i ubijao nevino stanovništvo, ali nije uništio jedinice 6. korpusa NOVJ.

⚔️ 28. 4. 1944. Delovi nemačkog 1. policijskog puka potisnuli delove 28. udarne divizije NOVJ i zauzeli s. Slatinski Drenovac (kod Podrav. Slatine).

⚔️ 11. 5. 1944. Kod s. Slat. Drenovca (blizu Podrav. Slatine) jedinice Osječke brigade 12. divizije NOVJ napale delove nemačkog 1. policijskog puka, pojačane tenkovima. Posle nekoliko obostranih napada i protivnapada neprijatelj je odbačen u pravcu s. Pušina. Međutim, neprijatelj je sutradan napao i zauzeo s. Slat. Drenovac.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Lukovca delovi 15. ustaškog bataljona iz Podrav. Slatine napali 4. bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović-, te njega odbacili a selo popalili.

⚔️ 27. 7. 1944. Kod s. Humljana (blizu Podrav. Slatine) oko 300 ustaša iz s. Čačinaca napalo na 2 bataljon Omladinske brigade -Joža Vlahović-. Bataljon se povukao u pravcu s. Kraskovića.

⚔️ 3. 8. 1944. Podravski NOP odred u sadejstvu sa Artiljerijskim divizionom 6. korpusa NOVJ izvršio neuspeo napad na tri čete ustaša iz-sastava 15. i 16. ustaškog bataljona u s. Mikleušu (kod Podrav. Slatine).

⚔️ 13. 8. 1944. Delovi 7. vojvođanske udarne brigade napali s. Feričance (kod Našica) i potisnuli ustašku posadu, ali je ova još istog dana protivnapadom povratila selo i potisnula Brigadu prema Podrav. Slatini.

⚔️ 26. 9. 1944. Posle dvodnevnih borbi jedinice 18. brigade 40. divizije NOVJ zauzele Podrav. Slatinu, u kojoj su se branili 15. ustaški bataljon, delovi 5. ustaškog bataljona i tri čete nemačkih vojnika - ukupno oko 1620 vojnika. Gubici neprijatelja: 44 mrtva, 39 ranjenih i 289 nestalih ustaša.

⚔️ 28. 9. 1944. U Podrav. Slatini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od delova Diljskog, Osječkog i Požeškog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i jednog bataljona Osječke brigade 12. divizije NOVJ formirana 4. brigada 12. divizije NOVJ.

⚔️ 28. 11. 1944. Na prostoriji s. Zaistovec - s. Preseka -s. Slatina 20. pešadijski puk domobranske 1. pešadijske divizije i dve čete ustaško-domobranske 1. posadne brigade iz Križevaca, s. G. Rijeke, Sv. Ivana Zeline i s. Vrbovca napali jedinice 32. divizije NOVJ i prinudili ih da se u toku noći prebace na prostoriju s. Buzadovac - s. Cugovac - s. Remetinec (kod Križevaca).

⚔️ 5. 1. 1945. U rejonu s. Krčanika i s. Čađavice (kod Podrav. Slatine) jake nemačke snage iz s. Moslavine, pojačane sa oko 30 tenkova, napale 16. udarnu diviziju NOVJ i posle jednodnevne žestoke borbe izbile na Novi dravski kanal.

⚔️ 16. 1. 1945. Nemačke snage (jačine oko 2000 vojnika) napale jedinice 16. udarne divizije NOVJ i posle žestokih borbi zauzele s. Čađavicu, s. Vranješevac, s. Noskovce i s. Crnac (kod Podrav. Slatine). Neprijatelj je imao oko 240 mrtvih i ranjenih, a jedinice 16. udarne divizije NOVJ 67 mrtvih i 95 ranjenih.

⚔️ 18. 1. 1945. Kod Barča jedinice 51. udarne divizije NOVJ prešle na desnu obalu r. Drave i produžile marš u pravcu Podrav. Slatine, s. Donje Bazije i s. Bukovice.

⚔️ 25. 1. 1945. Na liniji s. Adolfovac - s. Čađavica - s. Noskovci (kod Podrav. Slatine) jedinice 16. udarne i 51. udarne divizije NOVJ izvršile napad na nemačke i ustaško-domobranske snage u cilju njihove likvidacije zapadno od Novog dravskog kanala. Napad nije uspeo, te su se jedinice NOVJ sutradan povukle, pretrpevši gubitke od oko 420 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 6. 2. 1945. Nemačka 297. pešadijska, 7. SS -Princ Eugen- i 1. kozačka konjička divizija i borbena grupa -Fišer- (ojačana 11. pukom 11. nemačke vazduhoplovno-poljske divizije i delovi ustaško-domobranske 5. pešadijske divizije prešli u koncentričan napad na virovitički mostobran. Toga dana su zauzeli Feričane, Orahovicu, s. Suhomlaku i s. Čačince sutradan s. Mikleuš, s. Slat. Drenovac, s. Ćeralije i Voćin, 8. februara Podravsku Slatinu, s. Grubišno Polje, s. Vel. Barnu, Pleternicu i neke položaje na Bilo-gori, a 9. februara Viroviticu i Slav. Požegu. Zbog toga je Štab 3. armije NOVJ, od 8. do 10. februara, povukao 16. udarnu, 36. udarnu i 51. udarnu diviziju NOVJ i Osječku udarnu brigadu 12. udarne divizije NOVJ na levu obalu r. Drave, 10. korpus i 40. udarnu diviziju NOVJ na područje Daruvara, a 12. udarnu diviziju NOVJ u okolinu Slav. Požege.

⚔️ 20. 2. 1945. Kod s. Jankovca (blizu Podrav. Slatine) Čehoslovačka brigada -Jan Žiška- i 4. bataljon 12. proleterske udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ posle dvočasovne borbe odbili napad ustaških i domobranskih snaga iz s. Velike, ali se deo neprijateljskih snaga probio u pravcu s. Slat. Drenovca. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih, a jedinice NOVJ 1 mrtvog i 2 nestala.

⚔️ 27. 2. 1945. Na putu Voćin - s. Bučko Kamensko jedinice 12. udarne i 40. udarne divizije NOVJ napale nemački 5. policijski puk i 6. policijski bataljon i posle trodnevne borbe zauzele sela: Mrkoplje, Kamenski Šušnjar, Vučjak i Zvečevo, kao i Voćin. Neprijatelj se, pretrpevši velike gubitke, povukao u pravcu Podrav. Slatine. Zaplenjeno je: 14 mitraljeza, 11 automata, 8 minobacača sa 900 mina, 91 puška, 14 kola municije i oko 50 kola raznog materijala.

⚔️ 11. 3. 1945. Delovi 40. udarne divizije JA odbacili 15. ustaški bataljon i manji broj nemačkih vojnika prema r. Dravi i zauzeli s. Bistricu i s. Cabunu (kod Podrav. Slatine). Neprijatelj je imao 20 mrtvih i 15 ranjenih. Zaplenjeno je: 5 mitraljeza, 3 automata, 15 pušaka, 20.000 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 20. 4. 1945. Jedinice 3. armije JA, u sađejstvu s jedinicama 32. divizije 10. korpusa JA, posle dvodnevnih žestokih borbi odbacile prema Virovitici delove nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije i oslobodile Podrav. Slatinu i više okolnih sela.

⚔️ 21. 4. 1945. Delovi 51. udarne divizije NOVJ u sađejstvu s jedinicama 29. pešadijskog puka bugarske 3. pešadijske divizije, posle borbi protiv nemačkih snaga, prešli na Ievu obalu Novog dravskog kanala i oslobodili s. Čađavicu. Neprijatelj se povukao prema Podrav. Slatini.

⚔️ 27. 4. 1945. U Podrav. Slatini, od posledica rana zadobivenih u borbi protiv nemačkih jedinica, ustaša i domobrana 23. aprila kod s. Pčelica (blizu Virovitice), umro komandant 32. divizije 10. korpusa JA Petar Marija Biškup Veno, narodni heroj.

Dokumenti

📜 Izvještaj kotarske oblasti u Podravskoj Slatini od 13 prosinca 1941 god. o napadu partizana na Slat. Drenovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 7 prosinca 1942 god. o napadu na posadu u Podravskoj Slatini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 8 prosinca 1942 god. o borbama na području Podravske Slatine

📜 Dopis Velike župe Baranja Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu Hrvatskog domobranstva u Zagrebu o postupcima njemačke i domobranske vojske prema stanovništvu sela: Humljani, Pušine i Slatinski Drenovac

📜 Dnevni izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 13 siječnja 1943 god. o borbi kod s. Zrinska, rezultatima napada na Voćin i probijanju posade iz Voćina ka Podravskoj Slatini i s. Cačinci

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu Virovitica o političkim prilikama i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i agitaciono-propagandnom radu partijske i skojevske organizacije, kao i pripremama za predstojeće izbore NOO-a

📜 Izvještaj zapovjednika posade (ES) u Mandićevcu vođi Odreda za akciju u Osijeku... o teškim borbama posade s partizanima kod Drenja i Pridvorja. Zapovjednik posade moli hitnu pomoć jer se pripadnici Njemačke narodne skupine nalaze u vrlo nesigurnom položaju, budući da se stanovništvo Drenja, Pridvorja i Drenjskog Slatinika opredijelilo za NOP, a oružnička posada iz Drenja čak i surađuje s partizanima

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 9 ožujka 1943 god. podređenim jedinicama da postave obezbjeđenja na pravcima Podravska Slatina, Đulavec, Borki

📜 Molba vođe Njemačke narodne skupine njemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj ... da isposluje kod zapovjednika II domobranskog zbora da posade iz Kule, Poreča, Darkovca, Mandićevca, Pridvorja, Drenjskog Slatinika, Drenja, Grgurevaca i Grabovca privremeno ne učestvuju u poduzetim akcijama, jer su ta mjesta izvrgnuta napadima partizana, a posade oslabljene zbog odlaska mlađih godišta u oružane SS jedinice. Istovremeno vođa Skupine traži da se zaštite njemačka naselja u Bosni, protestira protiv oduzimanja oružja I rezervnom bataljonu Ludwig von Baden, jer je ono namijenjeno regrutiranim obveznicima i vlasništvo je Njemačke narodne skupine, a ne jedinica Wehrmachta i predlaže preselenje njemačkih porodica iz Hrastovca, Blagorodovca, Petranovca, Sokolovca, Uljanika i okolnih mjesta u istočni Srijem, kako njihovu radnu snagu ne bi mogli koristiti partizani

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, AFŽ i Agitpropa Komiteta

📜 Zapisnik sa sjednice plenuma Kotarskog NOO-a Podravska Slatina o stanju i radu općinskih i mjesnih NOO-a, raspoloženju naroda, zabrani kretanja lica na neoslobođeno područje, suzbijanju krađe i primjeni kazna, o zdravstvenoj službi, kontroli boraca na bolovanju i o cijenama kovačkih usluga

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na području kotara: Virovitica, Grubišno Polje, Podravska Slatina i Donji Miholjac, o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, masovnim organizacijama USAOJ-a i AFŽ, o NOO-ima, agitaciji i propagandi te o radu s vojskom u uporištu Virovitica

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, teroru i raspoloženju naroda, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a i AFŽ-a, te o radu i stanju NOO-a i Agitpropa, napominjući na je osnovana žetvena komisija pri KNOO-u Podravska Slatina

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na području slatinskog kotara, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, te o radu NOO-a i formiranja Općinskog NOO-a za Podravsku Slatinu

📜 Izvještaj Štaba X divizije NOV Hrvatske Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama i uspješno izvedenim akcijama na Drenjski Slatinik, Drenje i Pridvorje, te daljnjim operativnim namjerama Divizije. Priložen je pregled brojnog stanja te socijalni i nacionalni sastav boraca ove divizije

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 31 kolovoza 1943 god. podređenim jedinicama da poruše željezničku prugu Podravska Slatina - Mikleuš

📜 Dopis Državne poslovne središnjice za zemaljske proizvode Ministarstvu narodnog gospodarstva NDH u Zagrebu o teškoćama otkupa hrane na području kotara Virovitica i Podravska Slatina, predlažući istovremeno mjere kako da se otkup ipak izvrši

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 3 rujna 1943 god. Štabu Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Drenjski Slatinik, Drenje i Pridvorje

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkom stanju na kotaru, organizacionom pitanju KP, SKOJ-a, AFŽ-a, NOO-a i o organiziranju proslave dvogodišnjice ustanka u tom kraju

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rušenju željezničke pruge Virovitica - Slatina i borbi u Cabuni

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 27 studenog 1943 god. o rezultatima napada jedinica Sedme i Osme divizije NOV i PO Hrvatske na Glinu i Hrastovicu i borbama kod Podravske Slatine, Jastrebarskog i Karlovca

📜 Dopis Zdravstvenog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju Zdravstvenoj sekciji Kotarskog NOO-a Podravska Slatina u kome je obavještava o početku kursa higijeničara i poziva da pošalje slušaoce sa svoga područja

📜 Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade Rade Končar od 14. februara 1944. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Kamenica — Vlajići — Stojčevići — Slatina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 marta 1944 god o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Horvate, Brezovicu i Livno i o borbama na području Podravske Slatine, Senja i Otočca

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 29 marta 1944 god. podređenim jedinicama za marš na područje Podravske Slatine

📜 Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 31 marta 1944 god. podređenim jedinicama za napad na Podravsku Slatinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Krapine, Podravske Slatine, Broda, Siska, Splita i Livna

📜 Zapovijest Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 1 aprila 1944 podređenim jedinicama za napad na neprijateljsku posadu u Podravskoj Slatini

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije od 2 aprila 1944 podređenim jedinicama za obezbjeđenje napada na neprijateljski garnizon u Podravskoj Slatini

📜 Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOVJ od 5 aprila 1944 podređenim jedinicama da ostanu u Podravskoj Slatini i na položajima oko nje radi obezbjeđenja evakuacije plijena i ranjenika i uspostavljanja reda i sigurnosti u gradu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu i borbama kod Zlatara, Bjelovara, Daruvara, Karlovca i Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, željezničku stanicu u Sunji i o borbama na Zumberku, kod Brinje, Kistanja i Dugog Polja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu, i o borbama kod Velikog Trgovišta, Okučana, Kostajnice i Razvale

📜 Izvještaj Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 11 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o toku i rezultatima napada na neprijateljski garnizon u Podravskoj Slatini

📜 Izveštaj partijskog sekretara 2. bataljona 17. brigade 28. divizije od 12. aprila 1944. partijskom sekretaru brigade o političkom stanju jedinice posle borbi na sektoru Podravske Slatine

📜 Pismo Štaba Dvadeset osme udarne divizije od 17 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa i potčinjenim jedinicama o greškama koje su zapažene prilikom napada na Podravsku Slatinu

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije Šestog korpusa NOVJ od 18 aprila 1944 podređenim jedinicama da sruše mostove na rijeci Karašici i cesti Podravska Slatina - Donji Miholjac

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 20 aprila 1944 Štabu Šestog korpusa NOVJ o rušenju mostova na rijeci Karašici i na cesti Podravska Slatina - Donji Miholjac

📜 Izvještaj Štaba Šestog korpusa od 16. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Podravske Slatine

📜 Izveštaj 42. lovačke divizije od 17. maja 1944. Komandi 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu o toku i rezultatima borbi, u operaciji »Ungeviter«, na prostoru Slavonska Požega — Našice — Podravska Slatina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Bilo-gori, kod Podravske Slatine, Slavonske Požege, u Lici i Gorskom kotaru i na komunikaciji Benkovac - Bribirske Mostine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Babin Potok, na stražu kod Zagreba i o borbama kod Slavonske Požege, Podravske Slatine, Benkovca, Šibenika i Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 31. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na uporište kod Siska i Podravske Slatine i na željezničke komunikacije

📜 Zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 23. septembra 1944. podređenim jedinicama da napadnu ustaše u Podravskoj Slatini i Čađavici

📜 Dopunska zapovijest Štaba 6. korpusa NOVJ od 23. septembra 1944. Štabu 40 divizije u vezi napada na Podravsku Slatinu i Čađavicu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Podravsku Slatinu i Donji Hrastovac

📜 Izvještaj Štaba 18. brigade od 28. septembra 1944. Štabu 40. divizije NOVJ o napadu na Podravsku Slatinu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Koprivnicu, Grudu, Ston, o borbama kod Sunje, Kostajnice, Obrovca, Sinja, Makarske, u Gorskom kotaru i o gubicima ustaša u Podravskoj Slatini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Obrovac, Duvno, otok Pag i njihovom iskrcavanju na obalu kod Stobreča, Baških Voda i Omiša i o borbama kod Podravske Slatine, Bjelovara, Neuma i Ludbrega

📜 Izvještaj Štaba Cehoslovačke brigade Jan Žiška od 25. oktobra 1944. Štabu 12. divizije NOVJ o napadu na Stari Slatinik i o diverziji na željezničkoj pruzi

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 27. novembra 1944. o borbama na otoku Pagu, kod Knina, Našica, Podravske Slatine, Josipdola i Gračaca

📜 Naređenje Generalštaba JA od 14. aprila 1945. Štabu 3. armije za gonjenje neprijatelja pravcem Našice - Podravska Slatina - Virovitca - Varaždin

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 17. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška

📜 Izveštaj Štaba 10. jurišne vazduhoplovne divizije od 18. aprila 1945. pomoćniku načelnika Generalštaba Jugoslovenske armije o podršci Grupe vazduhoplovnih divizija jedinicama 1. i 3. armije na pravcima Podravska Slatina - Virovitica i Slavonski Brod - Nova Gradiška

Fotografije

Povezane odrednice

12. slavonska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske 10. zagrebački korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1945. Borbe u Slavoniji 1942. Narodno oslobodilački odbori Varaždin Zarobljenici u ratu 1. pješačka divizija (NDH) Donji Miholjac Zagreb 10. krajiška divizija NOVJ Senj 4. gorski zdrug (NDH) USAOJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1945. Hrvatska Kostajnica Narodni heroji Jugoslavije Sisak 28. slavonska divizija NOVJ Otočac Benkovac Borbe u Hrvatskoj 1942. Slavonski Brod Borbe u Slavoniji 1944. Daruvar Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1944. Livno Diverzije u oslobodilačkom ratu 51. makedonska divizija NOVJ AFŽ 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 3. pešadijska divizija (Bugarska) 1. gorski zdrug (NDH) Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji 16. vojvođanska divizija NOVJ Bjelovar Virovitica Borbe u Slavoniji 1943. Omladina u ratu Osječka udarna brigada 40. slavonska divizija NOVJ Slavonska Požega 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Rijeka Ustanak u Slavoniji 1941. Borbe u Hrvatskoj 1943. 6. slavonski korpus NOVJ 18. slavonska udarna brigada 42. lovačka divizija 12. slavonska proleterska udarna brigada SKOJ 1. slavonski partizanski odred Ranjenici u ratu 32. zagorska divizija NOVJ Ustanak u Hrvatskoj 1941. Partizanska avijacija Pleternica Nova Gradiška 17. slavonska udarna brigada Našice Voćin Grgurevci Pakrac Glavni štab Hrvatske Vrbovec Krapina Karlovac Grubišno Polje Borbe u Hrvatskoj 1944.