Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

12. slavonska proleterska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 69 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 10. 1942. U s. Buđićima (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od delova 1. i 2. slavonskog NOP odreda formirana 1. slavonska NOU brigada.

⚔️ 19. 10. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade zauzele ustaško uporište u s. Podvrško (kod Nove Gradiške).

⚔️ 24. 10. 1942. Moslavački NOP odred i 1. bataljon 1. slavonske NOU brigade napali domobrane i žandarme u s. V. Grdevcu (kod Bjelovara), ali se zbog jačine neprijateljskih snaga i njihove utvrđenosti morali povući, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih i 6 ranjenih boraca. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 3 ranjena.

⚔️ 25. 10. 1942. Delovi 1. slavonske NOU brigade zauzeli ž. st. Ratkovicu (na pruzi Kapela-Pleternica), porušili prugu, zarobili 16 domobrana i zaplenili 32 puške, 1 automat, oko 1000 metaka, 60 bombi i drugi materijal.

⚔️ 26. 10. 1942. Kod s. Lovčića (blizu Slav. Broda) jedinice 1. slavonske NOU brigade posle dvočasovne borbe odbile napad jakih ustaških snaga iz Slav. Broda i nanele im velike gubitke.

⚔️ 28. 10. 1942. U s. Gradištu (kod Slav. Požege) nemačke snage, potpomognute avijacijom, napale 1. slavonsku NOU brigadu, koja se povukla iz sela uz obostrano velike gubitke. Tada je oboren 1 neprijateljski avion.

⚔️ 1. 11. 1942. Na ž. st. Londžica (na pruzi Batrina-Našice) delovi 1. slavonske NOU brigade napali neprijateljsku posadu, ali su, posle šestočasovne borbe, bili prinuđeni na povlačenje, zapalivši prethodno ž. st. i porušivši prugu, tt veze i 7 bunkera.

⚔️ 4. 11. 1942. U Špišić-Bukovici (kod Virovitice) jedinice 1. bataljona 1. slavonske NOU brigade napale žand. st. i domobransku posadu, ali su posle jednočasovne borbe odbijene.

⚔️ 4. 11. 1942. Delovi 1. slavonske NOU brigade razrušili Našički vodovod i sva postrojenja oko njega (tako da su Našice ostale bez vode duže vremena), preko 1000 m železničke pruge Našice - Slav. Požega i sve tt veze.

⚔️ 15. 11. 1942. Prva slavonska NOU brigada zauzela s. Ćeralije i ž. st. Rijenci (kod Podrav. Slatine), koje su branili ustaše i domobrani, porušila ž. st., prugu i tt veze, zapalila zgradu opštine i zaplenila 31 pušku, oko 4000 metaka, 50 šinjela i drugu opremu.

⚔️ 20. 11. 1942. U blizini s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege) jedinice 1. slavonske NOU brigade napale domobrane i nemačke vojnike i nanele im gubitke od 102 mrtva vojnika. Zaplenjene su 22 puške, 2 p. mitraljeza i 2 automata.

⚔️ 3. 12. 1942. Kod Voćina delovi 1. slavonske NOU brigade napali neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 4 vagona, ubili 6, ranili 2 i zarobili 43 domobrana i žandarma, te zaplenili 2 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 2 automata, 36 pušaka, 2 minobacača sa 28 mina, 6000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 6. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade napale Podrav. Slatinu, ali su se 7. decembra ujutru morale povući zbog otpora neprijateljske posade. Zarobljena su 64 domobrana a zaplenjeno je 70 pušaka, 3 automata, 8 p. mitraljeza i 10.000 metaka.

⚔️ 12. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade, uz sadejstvo delova 1. i 2. slavonskog NOP od reda, zauzele domobransko uporište Voćin, zarobile 183 domobrana i zaplenile 1 mitraljez, 15 p. mitraljeza, 8 automata, 190 pušaka, 50.000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 16. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade porušile prugu Banova Jaruga-Virovitica u dužini od 3 km (između Bastaja i Đulaveca) i tt veze u dužini od 8 km. Pored toga, prekopale su put Voćin-Pivnica na 6 mesta i porušile 1 most.

⚔️ 20. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade zauzele ustaško-domobransko uporište u Orahovici (kod Podrav. Slatine), zarobile 76 domobrana i 10 ustaša i zaplenile 11 p. mitraljeza, 120 pušaka i 15.000 metaka.

⚔️ 21. 12. 1942. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, 1. slavonska NOU brigada dobila naziv: 12. hrvatska NO brigada.

⚔️ 26. 12. 1942. Jedinice 12. hrvatske NO brigade zauzele s. Orljavac (kod Slav. Požege), koje svi bradili pripadnici nemačke nacionalne manjine. Neprijatelj je imao 55 mrtvih. Zaplenjeno je 45 pušaka, 5 p. mitraljeza, 5 automata, 4 pištolja, 1 minobacač i 25.000 metaka.

⚔️ 30. 12. 1942. U s. G. Borkima (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona 12. hrvatske NO brigade, 2. bataljona Kalničkog NOP odreda i jednog bataljona 2. slavonskog NOP odreda formirana 16. hrvatska NO brigada, koja je kasnije dobila naziv: Omladinska brigada -Joža Vlahović-.

⚔️ 30. 12. 1942. Po naređenju VŠ NOV i POJ, od 12, 16. i 17. hrvatske NO brigade formirana 4. (slavonska) divizija NOVJ (kasnije: 12. divizija NOVJ).

⚔️ 16. 4. 1943. Kod s. Šušnjara (blizu Slav. Požege) 12. i 17. brigada 4. divizije NOVJ razbile domobransku Slavonsku brigadu. Poginulo je preko 100, a zarobljeno 583 domobrana i 10 oficira, dok su jedinice 4. divizije NOVJ imale 2 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 0. 7. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 12. brigada 12. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

⚔️ 22. 7. 1943. Na položajima s. Kalnik - s. Kamešnica - s. Dedina - s. Vojakovački Osijek - s. Apatovac i s. Duga Rijeka - s. Ribnjak - s. Radeljevo 12. udarnu i 16. omladinsku brigadu -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, koji su se tek vratili iz Hrvatskog zagorja, napali jake ustaško-domobranske snage i delovi nemačke 187. rezervne divizije, podržani tenkovima i avijacijom. Uveče, posle žestoke borbe u toku celog dana, jedinice NOVJ su se povukle na Bilo-goru. Neprijatelj je imao 14 mrtvih, 32 ranjena i 45 zarobljenih, a jedinice NOVJ 17 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 3. 11. 1943. Preko r. Save prebacila se u Bosnu 12. slavonska udarna brigada 12. divizije NOVJ da bi, po naređenju VŠ NOV i POJ, pomogla dejstva 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 20. 1. 1944. Posle dvodnevnih borbi 12. slavonska brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzele Prnjavor, koji su branili 1. bataljon lovačkog 4. puka domobranske 1. lovačke brigade, ustaše i nemački delovi (svega oko 750 ljudi). Gubici neprijatelja: 115 mrtvih i 36 zarobljenih, a gubici brigada: 30 mrtvih i 36 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 10. 1944. Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku 12. udarna brigada 12. divizije, NOVJ nazvana proleterskom.

Dokumenti

📜 Pregled naoružanja, brojnog stanja, nacionalnog i socijalnog sastava i vojničke naobrazbe Prve slavonske NOU brigade od 16 listopada 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 19 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o formiranju Prve slavonske NOU brigade o borbama na sektoru Bijela - Donji Borki - Srednji Borki

📜 Uputstvo Štaba 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 24. oktobra 1942. Štabu 1. slavonske NOU brigade za politički rad u hrvatskim selima

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Prve slavonske NOU brigade od 25 listopada. 1942 god. Štabu Treće operativne zone o rezultatima napada na neprijateljska uporišta Velika Pisanica i Veliki Grđevac

📜 Obavještenje štaba Treće operativne zone od 31 listopada 1942 god. Štabu Prvog bataljona Prve slavonske NOU brigade o pripremama neprijateljske ofanzive i akcijama Prvog slavonskog NOP odreda

📜 Izvještaj štaba Prve slavonske NOU brigade od 2 studenog 1942 god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o borbi sa Nijemcima kod Gradišta i o drugim akcijama

📜 Naređenje štaba Treće operativne zone cd 15 studenog 1942 god. štabu Prve slavonske NOU brigade da onemogući prodor ustaša i domobrana u sela Bijelu i Borke

📜 Zapovijest štaba Prve slavonske NOU brigade od 21 studenog 1942 god. za napad na Veliku

📜 Izvještaj Štaba 3. operativne zone od 29. novembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama 1. slavonske NOU brigade i 1. i 2. slavonskog NOP odreda

📜 Zapovijest Štaba Prve slavonske NOU brigade od 10 prosinca 1942 god. za napad na Voćin

📜 Izvještaj Štaba Prve slavonske NOU brigade od 16 prosinca 1942 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na Voćin

📜 Zapovijest Štaba Prve slavonske NOU brigade od 17 prosinca 1942 god. za napad na Orahovicu

📜 Naredba Štaba Dvanaeste slavonske NOU brigade od 29 prosinca 1942 god. o postavljanju rukovodilaca u vezi s reorganizacijom brigade

📜 Izveštaj Vladimira Popovića od 2 januara 1943 god. Povereništvu Centralnog komiteta KP Hrvatske u Zagrebu o borbama Prve slavonske NOU brigade i o formiranju Četvrte hrvatske NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NO brigade od 13 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NO brigade od 23 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o toku napada na Okučane i komunikaciju Beograd - Zagreb

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 24 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Okučane

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 28 siječnja 1943 god. štabovima Dvanaeste NOU i Sedamnaeste NO brigade da opkole i unište neprijatelja na području Lipik - Bijela Stijena

📜 Naređenje štaba Dvanaeste brigade NOV i PO Hrvatske od 1 veljače 1943 god. za napad na Pakrac

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste NO brigade od 3 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac

📜 Izveštaj političkog komesara 12. slavonske NO brigade od 11. februara 1943. političkom komesaru 4. divizije o političkom radu

📜 Pregled brojnog stanja Dvanaeste NOU brigade Hrvatske od 16 veljače 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 16 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku Pisanicu -

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 27 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

📜 Izveštaj političkog komesara 12. slavonske brigade od 27. februara 1943. političkom komesaru 4. NO divizije o moralno-političkom radu u toj brigadi

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 17 ožujka 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku

📜 Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 22 ožujka 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade o nekim borbama i dostavljanju izvještaja

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 11 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u toku neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 travnja 1943 god. Dvanaestoj NOU i Sedamnaestoj NO brigade da opkole i unište neprijatelja koji nastupa od Slavonske Požege

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 15 travnja 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU brigade za napad na Slavonski zdrug

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 20 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Vetovo

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 20 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV j PO Hrvatske o napadu na Bučje

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 25 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o stečenim iskustvima u toku neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 26 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Kamenskih šušnjara

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 26 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o stanju u brigadi poslije neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

📜 Izveštaj političkog komesara 12. hrvatske brigade od 24. maja 1943. političkom komesaru 4. NOU divizije o političkom radu u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 1 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Kutjeva, Kule, Ljeskovice i Darkovca

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 2 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ferovac i Kulu

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 4 lipnja 1943 god. o dejstvima dijelova Šesnaeste i Osamnaeste NO i Dvanaeste NOU brigade u sjevernoj Hrvatskoj

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOUbrigade od 8 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Našice

📜 Izveštaj partijskog sekretara 12. slavonske brigade 4. NOU divizije od 10. juna 1943. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju i Srem o partijskom radu

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u toku napada na Sirač

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 29 srpnja 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Jalkovec i Lepoglavu i o drugim akcijama

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. NOU brigade od 1. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Izvještaj sekretara partijskoga komiteta Dvanaeste NOU brigade Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji na području Hrvatskog zagorja, te o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u brigadi

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 13 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o akciji u Virju i o stanju u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 19 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o dejstvima Brigade od 10 do 20 kolovoza

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 26 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o uništenju posade i mosta kod Omanovca

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Đulavec

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 9 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o osiguranju napada na Dragalić i o diverziji na komunikaciji Okučani - Rajić

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. NOU brigade od 10. septembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Bili Brig i rušenju komunikacije Beograd - Zagreb

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 27 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Cenkova, Sibokovca i Darkovca

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 1 listopada 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Hrvatske o borbi u Kutjevu

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. brigade 12. NOU divizije od 1. januara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijskom radu u brigadi i o političkom stanju na sektoru severno od Prnjavora

📜 Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta SKOJ-a 12. NOU slavonske brigade od 3. februara 1944. o organizaciji i političkom radu

📜 Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava političke pripadnosti jedinica 12. slavonske udarne brigade 12. NOU divizije na dan 20. februara 1944. godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 12. slavonske brigade od 1. marta 1944. Centralnom komitetu KPH o političkom stanju u jedinici i na sektoru Motajice posle nemačkih ofanzivnih operacija

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste slavonske brigade Dvanaeste NOU divizije od 20. marta 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama i stanju brigade od 20. februara do 20. marta

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 12. brigade 12. NOU divizije od 1. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkom radu na prostoriji planine Motajice

📜 Izvještaj Štaba 12. slavonske brigade 12. NOU divizije od 1. aprila 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o dejstvu i radu brigade od 20. do 31. marta

📜 Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 4. aprila 1944. štabovima 12. krajiške i 12. slavonske brigade za napad na četnike na prostoru Detlak - Palačkovci

📜 Izvještaj Štaba 12. slavonske brigade 12. NOU divizije od 15. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o rasporedu i namjerama brigade

📜 Izvještaj Štaba 12. slavonske brigade 12. NOU divizije od 25. aprila 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o drugaricama koje su se istakle u borbama

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 1. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o prelasku Dvanaeste brigade iz Bosne u Slavoniju

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 22. avgusta 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o osiguranju prevoza hrane i drugog materijala iz Slavonije u Baniju

📜 Pismo Štaba 12. divizije od 21. oktobra 1944. Štabu Čehoslovačke brigade Jan Žiška u vezi sa proglašenjem 12. brigade za najbolju brigadu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske

Fotografije

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Prnjavor Nova Gradiška 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Lepoglava Garešnica Bjelovar Borbe u Hrvatskoj 1943. Zarobljenici u ratu Voćin Slavonska Požega 7. banijska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1942. Virovitica SKOJ Borbe u Slavoniji 1944. Pleternica 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Podravska Slatina Hrvatsko domobranstvo Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Glavni štab Hrvatske Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Žene u ratu 12. slavonska divizija NOVJ Napadi NOVJ na Okučane januara 1943. Luftwaffe u Jugoslaviji Čehoslovačka brigada Jan Žiška 18. slavonska udarna brigada Beograd 2. slavonski partizanski odred Partizanke Osijek Omladina u ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Slavoniji 1943. Komunistička partija Hrvatske Borbe u Sremu 1943. 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 11. krajiška divizija NOVJ Ofanziva JVuO u istočnoj Bosni 1943. Vladimir Popović Zagreb 12. krajiška udarna brgada 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Kutjevo Kalnički partizanski odred 17. slavonska udarna brigada 14. srednjobosanska udarna brigada 187. rezervna divizija 1. slavonski partizanski odred 1. lovački zdrug (NDH) 4. krajiška divizija NOVJ Borbe u Slavoniji 1942. Vicko Krstulović Slavonski Brod Borbe za Jajce 1942. Politički komesari u NOR-u Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Operacija Bijela Logor Lepoglava Moslavački partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Lipik Avijacija u oslobodilačkom ratu Pakrac Našice