Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

12. slavonska proleterska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 26 hronoloških zapisa, 69 dokumenata i 9 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 10. 1942. U s. Buđićima (kod Pakraca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od delova 1. i 2. slavonskog NOP odreda formirana 1. slavonska NOU brigada.

⚔️ 19. 10. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade zauzele ustaško uporište u s. Podvrško (kod Nove Gradiške).

⚔️ 24. 10. 1942. Moslavački NOP odred i 1. bataljon 1. slavonske NOU brigade napali domobrane i žandarme u s. V. Grdevcu (kod Bjelovara), ali se zbog jačine neprijateljskih snaga i njihove utvrđenosti morali povući, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih i 6 ranjenih boraca. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 3 ranjena.

⚔️ 25. 10. 1942. Delovi 1. slavonske NOU brigade zauzeli ž. st. Ratkovicu (na pruzi Kapela-Pleternica), porušili prugu, zarobili 16 domobrana i zaplenili 32 puške, 1 automat, oko 1000 metaka, 60 bombi i drugi materijal.

⚔️ 26. 10. 1942. Kod s. Lovčića (blizu Slav. Broda) jedinice 1. slavonske NOU brigade posle dvočasovne borbe odbile napad jakih ustaških snaga iz Slav. Broda i nanele im velike gubitke.

⚔️ 28. 10. 1942. U s. Gradištu (kod Slav. Požege) nemačke snage, potpomognute avijacijom, napale 1. slavonsku NOU brigadu, koja se povukla iz sela uz obostrano velike gubitke. Tada je oboren 1 neprijateljski avion.

⚔️ 1. 11. 1942. Na ž. st. Londžica (na pruzi Batrina-Našice) delovi 1. slavonske NOU brigade napali neprijateljsku posadu, ali su, posle šestočasovne borbe, bili prinuđeni na povlačenje, zapalivši prethodno ž. st. i porušivši prugu, tt veze i 7 bunkera.

⚔️ 4. 11. 1942. U Špišić-Bukovici (kod Virovitice) jedinice 1. bataljona 1. slavonske NOU brigade napale žand. st. i domobransku posadu, ali su posle jednočasovne borbe odbijene.

⚔️ 4. 11. 1942. Delovi 1. slavonske NOU brigade razrušili Našički vodovod i sva postrojenja oko njega (tako da su Našice ostale bez vode duže vremena), preko 1000 m železničke pruge Našice - Slav. Požega i sve tt veze.

⚔️ 15. 11. 1942. Prva slavonska NOU brigada zauzela s. Ćeralije i ž. st. Rijenci (kod Podrav. Slatine), koje su branili ustaše i domobrani, porušila ž. st., prugu i tt veze, zapalila zgradu opštine i zaplenila 31 pušku, oko 4000 metaka, 50 šinjela i drugu opremu.

⚔️ 20. 11. 1942. U blizini s. Bučkog Kamenskog (kod Slav. Požege) jedinice 1. slavonske NOU brigade napale domobrane i nemačke vojnike i nanele im gubitke od 102 mrtva vojnika. Zaplenjene su 22 puške, 2 p. mitraljeza i 2 automata.

⚔️ 3. 12. 1942. Kod Voćina delovi 1. slavonske NOU brigade napali neprijateljski transportni voz i uništili lokomotivu i 4 vagona, ubili 6, ranili 2 i zarobili 43 domobrana i žandarma, te zaplenili 2 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, 2 automata, 36 pušaka, 2 minobacača sa 28 mina, 6000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 6. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade napale Podrav. Slatinu, ali su se 7. decembra ujutru morale povući zbog otpora neprijateljske posade. Zarobljena su 64 domobrana a zaplenjeno je 70 pušaka, 3 automata, 8 p. mitraljeza i 10.000 metaka.

⚔️ 12. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade, uz sadejstvo delova 1. i 2. slavonskog NOP od reda, zauzele domobransko uporište Voćin, zarobile 183 domobrana i zaplenile 1 mitraljez, 15 p. mitraljeza, 8 automata, 190 pušaka, 50.000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 16. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade porušile prugu Banova Jaruga-Virovitica u dužini od 3 km (između Bastaja i Đulaveca) i tt veze u dužini od 8 km. Pored toga, prekopale su put Voćin-Pivnica na 6 mesta i porušile 1 most.

⚔️ 20. 12. 1942. Jedinice 1. slavonske NOU brigade zauzele ustaško-domobransko uporište u Orahovici (kod Podrav. Slatine), zarobile 76 domobrana i 10 ustaša i zaplenile 11 p. mitraljeza, 120 pušaka i 15.000 metaka.

⚔️ 21. 12. 1942. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, 1. slavonska NOU brigada dobila naziv: 12. hrvatska NO brigada.

⚔️ 26. 12. 1942. Jedinice 12. hrvatske NO brigade zauzele s. Orljavac (kod Slav. Požege), koje svi bradili pripadnici nemačke nacionalne manjine. Neprijatelj je imao 55 mrtvih. Zaplenjeno je 45 pušaka, 5 p. mitraljeza, 5 automata, 4 pištolja, 1 minobacač i 25.000 metaka.

⚔️ 30. 12. 1942. U s. G. Borkima (kod Daruvara), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1. bataljona 12. hrvatske NO brigade, 2. bataljona Kalničkog NOP odreda i jednog bataljona 2. slavonskog NOP odreda formirana 16. hrvatska NO brigada, koja je kasnije dobila naziv: Omladinska brigada -Joža Vlahović-.

⚔️ 30. 12. 1942. Po naređenju VŠ NOV i POJ, od 12, 16. i 17. hrvatske NO brigade formirana 4. (slavonska) divizija NOVJ (kasnije: 12. divizija NOVJ).

⚔️ 16. 4. 1943. Kod s. Šušnjara (blizu Slav. Požege) 12. i 17. brigada 4. divizije NOVJ razbile domobransku Slavonsku brigadu. Poginulo je preko 100, a zarobljeno 583 domobrana i 10 oficira, dok su jedinice 4. divizije NOVJ imale 2 mrtva i 7 ranjenih.

⚔️ 0. 7. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku 12. brigada 12. divizije NOVJ dobila naziv udarna.

⚔️ 22. 7. 1943. Na položajima s. Kalnik - s. Kamešnica - s. Dedina - s. Vojakovački Osijek - s. Apatovac i s. Duga Rijeka - s. Ribnjak - s. Radeljevo 12. udarnu i 16. omladinsku brigadu -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, koji su se tek vratili iz Hrvatskog zagorja, napali jake ustaško-domobranske snage i delovi nemačke 187. rezervne divizije, podržani tenkovima i avijacijom. Uveče, posle žestoke borbe u toku celog dana, jedinice NOVJ su se povukle na Bilo-goru. Neprijatelj je imao 14 mrtvih, 32 ranjena i 45 zarobljenih, a jedinice NOVJ 17 mrtvih i 17 ranjenih.

⚔️ 3. 11. 1943. Preko r. Save prebacila se u Bosnu 12. slavonska udarna brigada 12. divizije NOVJ da bi, po naređenju VŠ NOV i POJ, pomogla dejstva 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 20. 1. 1944. Posle dvodnevnih borbi 12. slavonska brigada 12. divizije NOVJ i 14. srednjobosanska udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzele Prnjavor, koji su branili 1. bataljon lovačkog 4. puka domobranske 1. lovačke brigade, ustaše i nemački delovi (svega oko 750 ljudi). Gubici neprijatelja: 115 mrtvih i 36 zarobljenih, a gubici brigada: 30 mrtvih i 36 ranjenih boraca.

⚔️ 26. 10. 1944. Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku 12. udarna brigada 12. divizije, NOVJ nazvana proleterskom.

Dokumenti

📜 Pregled naoružanja, brojnog stanja, nacionalnog i socijalnog sastava i vojničke naobrazbe Prve slavonske NOU brigade od 16 listopada 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Treće operativne zone od 19 listopada 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o formiranju Prve slavonske NOU brigade o borbama na sektoru Bijela - Donji Borki - Srednji Borki

📜 Uputstvo Štaba 3. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 24. oktobra 1942. Štabu 1. slavonske NOU brigade za politički rad u hrvatskim selima

📜 Izvještaj Štaba Prvog bataljona Prve slavonske NOU brigade od 25 listopada. 1942 god. Štabu Treće operativne zone o rezultatima napada na neprijateljska uporišta Velika Pisanica i Veliki Grđevac

📜 Obavještenje štaba Treće operativne zone od 31 listopada 1942 god. Štabu Prvog bataljona Prve slavonske NOU brigade o pripremama neprijateljske ofanzive i akcijama Prvog slavonskog NOP odreda

📜 Izvještaj štaba Prve slavonske NOU brigade od 2 studenog 1942 god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o borbi sa Nijemcima kod Gradišta i o drugim akcijama

📜 Naređenje štaba Treće operativne zone cd 15 studenog 1942 god. štabu Prve slavonske NOU brigade da onemogući prodor ustaša i domobrana u sela Bijelu i Borke

📜 Zapovijest štaba Prve slavonske NOU brigade od 21 studenog 1942 god. za napad na Veliku

📜 Izvještaj Štaba 3. operativne zone od 29. novembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama 1. slavonske NOU brigade i 1. i 2. slavonskog NOP odreda

📜 Zapovijest Štaba Prve slavonske NOU brigade od 10 prosinca 1942 god. za napad na Voćin

📜 Izvještaj Štaba Prve slavonske NOU brigade od 16 prosinca 1942 god. Štabu Treće operativne zone o napadu na Voćin

📜 Zapovijest Štaba Prve slavonske NOU brigade od 17 prosinca 1942 god. za napad na Orahovicu

📜 Naredba Štaba Dvanaeste slavonske NOU brigade od 29 prosinca 1942 god. o postavljanju rukovodilaca u vezi s reorganizacijom brigade

📜 Izveštaj Vladimira Popovića od 2 januara 1943 god. Povereništvu Centralnog komiteta KP Hrvatske u Zagrebu o borbama Prve slavonske NOU brigade i o formiranju Četvrte hrvatske NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NO brigade od 13 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi za Voćin

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NO brigade od 23 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o toku napada na Okučane i komunikaciju Beograd - Zagreb

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 24 siječnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Okučane

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 28 siječnja 1943 god. štabovima Dvanaeste NOU i Sedamnaeste NO brigade da opkole i unište neprijatelja na području Lipik - Bijela Stijena

📜 Naređenje štaba Dvanaeste brigade NOV i PO Hrvatske od 1 veljače 1943 god. za napad na Pakrac

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste NO brigade od 3 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Pakrac

📜 Izveštaj političkog komesara 12. slavonske NO brigade od 11. februara 1943. političkom komesaru 4. divizije o političkom radu

📜 Pregled brojnog stanja Dvanaeste NOU brigade Hrvatske od 16 veljače 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 16 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Viroviticu

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku Pisanicu -

📜 Izvještaj štaba Dvanaeste NOU brigade od 27 veljače 1943 god. štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu

📜 Izveštaj političkog komesara 12. slavonske brigade od 27. februara 1943. političkom komesaru 4. NO divizije o moralno-političkom radu u toj brigadi

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 17 ožujka 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Veliku

📜 Pismo Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 22 ožujka 1943 god. Štabu Dvanaeste brigade o nekim borbama i dostavljanju izvještaja

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 11 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u toku neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 12 travnja 1943 god. Dvanaestoj NOU i Sedamnaestoj NO brigade da opkole i unište neprijatelja koji nastupa od Slavonske Požege

📜 Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske od 15 travnja 1943 god. Štabu Dvanaeste NOU brigade za napad na Slavonski zdrug

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 20 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Vetovo

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 20 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV j PO Hrvatske o napadu na Bučje

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 25 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o stečenim iskustvima u toku neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 26 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbi kod Kamenskih šušnjara

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 26 travnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o stanju u brigadi poslije neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 svibnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Voćin

📜 Izveštaj političkog komesara 12. hrvatske brigade od 24. maja 1943. političkom komesaru 4. NOU divizije o političkom radu u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 1 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Kutjeva, Kule, Ljeskovice i Darkovca

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 2 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Kutjevo, Ferovac i Kulu

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 4 lipnja 1943 god. o dejstvima dijelova Šesnaeste i Osamnaeste NO i Dvanaeste NOU brigade u sjevernoj Hrvatskoj

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOUbrigade od 8 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Našice

📜 Izveštaj partijskog sekretara 12. slavonske brigade 4. NOU divizije od 10. juna 1943. Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju i Srem o partijskom radu

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 lipnja 1943 god. Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o borbama u toku napada na Sirač

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 29 srpnja 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Jalkovec i Lepoglavu i o drugim akcijama

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. NOU brigade od 1. avgusta 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Izvještaj sekretara partijskoga komiteta Dvanaeste NOU brigade Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji na području Hrvatskog zagorja, te o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u brigadi

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 13 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o akciji u Virju i o stanju u Brigadi

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 19 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o dejstvima Brigade od 10 do 20 kolovoza

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 26 kolovoza 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o uništenju posade i mosta kod Omanovca

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 21 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Đulavec

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 9 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o osiguranju napada na Dragalić i o diverziji na komunikaciji Okučani - Rajić

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. NOU brigade od 10. septembra 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 15 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Bili Brig i rušenju komunikacije Beograd - Zagreb

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 27 rujna 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o borbama kod Cenkova, Sibokovca i Darkovca

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste NOU brigade od 1 listopada 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV Hrvatske o borbi u Kutjevu

📜 Izveštaj sekretara partijske organizacije 12. brigade 12. NOU divizije od 1. januara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o partijskom radu u brigadi i o političkom stanju na sektoru severno od Prnjavora

📜 Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta SKOJ-a 12. NOU slavonske brigade od 3. februara 1944. o organizaciji i političkom radu

📜 Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava političke pripadnosti jedinica 12. slavonske udarne brigade 12. NOU divizije na dan 20. februara 1944. godine

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 12. slavonske brigade od 1. marta 1944. Centralnom komitetu KPH o političkom stanju u jedinici i na sektoru Motajice posle nemačkih ofanzivnih operacija

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste slavonske brigade Dvanaeste NOU divizije od 20. marta 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o borbama i stanju brigade od 20. februara do 20. marta

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 12. brigade 12. NOU divizije od 1. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkom radu na prostoriji planine Motajice

📜 Izvještaj Štaba 12. slavonske brigade 12. NOU divizije od 1. aprila 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o dejstvu i radu brigade od 20. do 31. marta

📜 Naređenje Štaba 11. NOU divizije od 4. aprila 1944. štabovima 12. krajiške i 12. slavonske brigade za napad na četnike na prostoru Detlak - Palačkovci

📜 Izvještaj Štaba 12. slavonske brigade 12. NOU divizije od 15. aprila 1944. Štabu 11. NOU divizije o rasporedu i namjerama brigade

📜 Izvještaj Štaba 12. slavonske brigade 12. NOU divizije od 25. aprila 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o drugaricama koje su se istakle u borbama

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 1. juna 1944. Štabu Šestog korpusa NOVJ o prelasku Dvanaeste brigade iz Bosne u Slavoniju

📜 Izvještaj Štaba 1. brigade od 22. avgusta 1944. Štabu 7. divizije NOVJ o osiguranju prevoza hrane i drugog materijala iz Slavonije u Baniju

📜 Pismo Štaba 12. divizije od 21. oktobra 1944. Štabu Čehoslovačke brigade Jan Žiška u vezi sa proglašenjem 12. brigade za najbolju brigadu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske

Fotografije

Povezane odrednice

16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Slavoniji 1942. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Žene u ratu Voćin Borbe u Hrvatskoj 1942. Daruvar Četnici u drugom svetskom ratu Partizanke Moslavački partizanski odred Vladimir Popović Borbe u Hrvatskoj 1943. Bjelovar Beograd Garešnica Podravska Slatina Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Slavoniji 1944. Zarobljenici u ratu 1. lovački zdrug (NDH) Operacija Bijela 187. rezervna divizija Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Borbe u Hrvatskoj 1944. 1. slavonski partizanski odred Čehoslovačka brigada Jan Žiška 2. slavonski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu 12. slavonska divizija NOVJ Kalnički partizanski odred Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Logor Lepoglava Nova Gradiška Borbe u Sremu 1943. 4. krajiška divizija NOVJ Osijek Diverzije u oslobodilačkom ratu Zagreb Virovitica Ofanziva JVuO u istočnoj Bosni 1943. SKOJ Prnjavor 11. krajiška divizija NOVJ Luftwaffe u Jugoslaviji 12. krajiška udarna brgada 7. banijska divizija NOVJ Napadi NOVJ na Okučane januara 1943. Hrvatsko domobranstvo 18. slavonska udarna brigada 14. srednjobosanska udarna brigada Slavonski Brod Pleternica Slavonska Požega Pakrac Borbe za Jajce 1942. Kutjevo Politički komesari u NOR-u Komunistička partija Hrvatske Lepoglava Borbe u Dalmaciji 1942. 17. slavonska udarna brigada 2. dalmatinska proleterska udarna brigada Glavni štab Hrvatske Našice Omladina u ratu Lipik Vicko Krstulović