Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Glavni štab Hrvatske

Za ovaj pojam je pronađeno 38 hronoloških zapisa, 1591 dokumenata i 6 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. Privremeni glavni štab gerilskih odreda za Liku uputio proglas srpskom i hrvatskom narodu, u kome ih poziva na zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša.

⚔️ 26. 9. 1941. U s. Stolicama (kod Krupnja), pod rukovodstvom generalnog sekretara KPJ i komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita održano vojno savetovanje na kome su učestvovali neki članovi Politbiroa CK KPJ, predstavnici vojnih i partijskih rukovodstava iz Srbije, Hrvatske. Slovenije, BiH i komandanti najbližih NOP odreda iz Srbije. Na savetovanju su uopštena dotadašnja iskustva, razmotrena pitanja dalje oslobodilačke borbe i donete odluke veoma značajne za učvršćenje i razvijanje NOB-a; formirati glavne štabove u pokrajinama gde oni do tada nisu postojali, a Glavni štab NOP odreda Jugoslavije preimenovati u VŠ NOP odreda Jugoslavije; preći na čvršće i jedinstvenije vojne formacije i posvetiti službama (intendantskoj, sanitetskoj i drugim) veću pažnju; obrazovati nove slobodne teritorije i nastaviti rad na jačanju političkog jedinstva naroda u borbi protiv okupatora, te veću pažnju pokloniti formiranju NO odbora kao nosilaca istinske narodne vlasti.

⚔️ 16. 11. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije uputio direktivu Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku: šire uključivanje hrvatske mase u NOB u koristiti se iskustvom iz Srbije.

⚔️ 1. 12. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije uputio Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku obaveštenje o izdajničkom radu Draže Mihailovića ističući potrebu za pojačanom budnošću prema izdajničkim elementima.

⚔️ 9. 1. 1942. VŠ NOP odreda Jugoslavije naredio Štabu Fruškogorskog NOP odreda da se stavi pod komandu Glavnog štaba NOP odreda za Hrvatsku, dao mu uputstva u pogledu jačine i sastava njegova odreda, odredio mu zadatke i ukazao mu na način izvođenja akcija (pri čemu će voditi računa o specifičnim uslovima kraja u kome će dejstvovati).

⚔️ 25. 4. 1942. Po naređenju Glavnog štaba NOP odreda za Hrvatsku formirana Lička partizanska četa.

⚔️ 3. 8. 1942. Član Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivo Lola Ribar uputio generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu izveštaj o uspostavljanju veza Zagreba sa Srbijom, Vojvodinom, Slovenijom i Glavnim štabom NOP odreda za Hrvatsku i o radu partijskih rukovodstava i organizacija i razvitku NOB-a u Hrvatskoj, Srbiji, Vojvodini, Makedoniji i Sloveniji.

⚔️ 22. 9. 1942. VŠ NOP i DV Jugoslavije uputio direktivu Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku, Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu i Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, u kojoj im, pored ostalog, nalaže da svim snagama pristupe organizovanju slobodne teritorije, da u narodu prošire i pojačaju uticaj KPJ, a onemoguće svaki uticaj okupatora i njegovih domaćih slugu, te time osujete planove izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i njenih agenata u zemlji o povratku na staro. -Ta velika teritorija- - kaže se u direktivi - -ne sme, dakle, da ostane samo vojnički osvojena a politički površno pridobijena, nego se mora politički organizovati i povezati uz našu vojnu silu-.

⚔️ 1. 12. 1942. Vrhovni štab NOV i PO Jugoslavije dostavio Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku primedbe u pogledu održavanja radio-veze i uputstvo za organizaciju radio-telegrafskog kursa.

⚔️ 30. 1. 1943. VŠ NOV i POJ izdao direktivu Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku: u daljim borbama sačuvati živu silu i njen organski sastav; naročitu pažnju posvetiti ranjenicima, koji ne smeju pasti neprijatelju u ruke; nastojati da se održi slobodna teritorija oko D. Lapca i pl. Plješevice; odmoriti, popuniti i reorganizovati jedinice, kako bi bile spremne da povrate veći deo teritorije koja je izgubljena u poslednjoj ofanzivi.

⚔️ 24. 7. 1943. Četnička Dinarska divizija iz rejona Bos. Grahova počela napad u pravcu Mrkonjić-Grada u cilju spajanja sa snagama Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda. U šestodnevnim borbama delovi 4. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ i 6. divizije 1. hrvatskog korpusa NOVJ potisli su četnike sa pl. Šatora i Staretine i odbacile ih preko grebena pl. Dinare. Poginulo je i zarobljeno 135 četnika i ranjeno 60, dok su se dva voda četnika predala.

⚔️ 20. 9. 1943. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formiran Operativni štab za Istru.

⚔️ 27. 10. 1943. VŠ NOV i POJ odobrio Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku da iz sastava 6. korpusa NOVJ uputi po jednu brigadu u Bosnu i Žumberak i da s nemačkim predstavnicima pregovara o razmeni zarobljenika.

⚔️ 18. 1. 1944. Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele Otočac. Tom prilikom poginuo je obaveštajni oficir Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku potpukovnik Petar Grubor Buzdovan, narodni heroj.

⚔️ 19. 1. 1944. U Moslavini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od 2. brigade 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske i delova Bjelovarskog i Moslavačkog NOP odreda formirane 1. i 2. brigada 33. divizije NOVJ.

⚔️ 19. 1. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Kalničkog, Zagorskog i Zagrebačkog NOP odreda formirana Zapadna grupa NOP odreda 10. korpusa NOV Jugoslavije.

⚔️ 19. 1. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku rasformiran Štab 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 21. 1. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku: sa poslednjim direktivama završena je globalna formacija na području Glavnog štaba; sada treba popunjavati jedinice i razvijati nove jedinice; podneti plan o formaciji prema datim direktivama.

⚔️ 0. 3. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formirana Vojna oblast 11. korpusa NOVJ.

⚔️ 4. 3. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku: pri štabovima korpusa i brigada formirati foto-sekcije (a u divizijama nisu potrebne); foto-aparate oduzeti od pojedinaca i dati ih foto-sekcijama; snimati sve važnije momente od istorijskog i propagandnog značaja; prikupljati sve do sada snimljene slike i negative, pa od svakog snimka poslati dva primerka. Iste direktive su poslate i drugim podređenim štabovima.

⚔️ 7. 3. 1944. Na osnovu naredbe Vrhovnog Štaba NOV i POJ od 8. februara 1944. godine, Glavni štab NOV i PO za Hrvatsku izdao naredbu o reorganizaciji štabova korpusa. Po njoj je predviđeno da Štab sačinjavaju: komandant, politički komesar, zamenik komandanta, načelnik štaba i pomoćnik načelnika štaba. Pored toga, štab ima operativni deo (odseci: operativni, za vezu, obaveštajni, za naoružanje intendantura, sanitet i vojni sud) i korpusnu vojnu oblast (odseci: za mobilizaciju, za saobraćaj, ekonomski, sanitetski, za zaštitu naroda i oblasni vojni sud).

⚔️ 14. 3. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bjelovarskog, Moslavačkog i Posavskog NOP odreda formirana Istočna grupa NOP odreda 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 12. 5. 1944. Načelnik personalnog odeljenja VŠ NOV i POJ general-lajtnant Aleksandar Ranković uputio Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku uput o formiranju personalnih odeljenja i odseka i uput za ispunjavanje personalnih upitnika sa kraćim objašnjenjem.

⚔️ 0. 6. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formirana 2. brigada narodne odbrane u Hrvatskoj.

⚔️ 5. 8. 1944. Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od dotadašnjeg Kordunaškog vojnog područja formirana Komanda 1. kordunaškog i Komanda 2. kordunaškog vojnog područja.

⚔️ 15. 8. 1944. U Glini, posle dvodnevnog rada, završen I kongres pravnika Hrvatske. Prisustvovali su i predstavnici ZAVNOH-a i NOF-a i komandant Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku. Raspravljalo se o sudstvu, zakonodavstvu, ratnim zločinima neprijatelja i zadacima pravnika.

⚔️ 18. 8. 1944. U s. Humu (kod Virovitice), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od boraca iz 6. korpusa NOVJ formirana 4. brigada narodne odbrane Hrvatske. Ona je ušla u sastav 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 24. 8. 1944. Kod s. Grubišnog Polja (blizu Daruvara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od Bilogorskog NOP odreda i 1. bataljon omladinske brigade -Joža Vlahović- formirana Virovitička brigada 40. divizije NOVJ.

⚔️ 0. 9. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku formirana 5. brigada 1. divizije KNOJ-a.

⚔️ 12. 9. 1944. Izišao prvi broj -Vojnog glasnika-, službenog lista Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku.

⚔️ 25. 9. 1944. U s. Popovcu (kod Čazme), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, formirana 3. brigada -Miloš Obilić-: (nazivana i 3. moslavačkom brigadom i brigadom -Nikola Demonja-) 33. divizije NOVJ.

⚔️ 28. 9. 1944. U Podrav. Slatini, po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od delova Diljskog, Osječkog i Požeškog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 6. korpusa NOVJ i jednog bataljona Osječke brigade 12. divizije NOVJ formirana 4. brigada 12. divizije NOVJ.

⚔️ 26. 10. 1944. Naredbom Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku 12. udarna brigada 12. divizije, NOVJ nazvana proleterskom.

⚔️ 19. 11. 1944. U s. Đurđevcu (kod Bjelovara), po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku, od četvrtih bataljona 1. udarne brigade -Braća Radića i 2. brigade -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i Podravskog NOP odreda Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ formirana 3. brigada -Pavlek Mihovil Miškina- 32. divizije NOVJ. Tada je rasformiran i Podravski NOP odred 10. korpusa NOVJ.

⚔️ 25. 3. 1945. Po naređenju Generalštaba JA, 10. korpus 3. armije JA vraćen pod komandu Glavnog štaba JA za Hrvatsku.

⚔️ 5. 4. 1945. Po naređenju Glavnog štaba JA za Hrvatsku rasformirana Grupa NOP odreda 10. korpusa JA, a njeni odredi (Kalnički, Zagorski i Zagrebački) stavljeni pod komandu Štaba 10. korpusa JA.

⚔️ 11. 4. 1945. U Slavoniji, po naređenju Glavnog štaba JA za Hrvatsku, formirane komande gradova Osijeka, Slav. Broda i Vinkovaca. (Počele su funkcionisati po oslobođenju ovih mesta.)

⚔️ 15. 5. 1945. Naređenjem Glavnog štaba JA za Hrvatsku rasformiran 4. korpus JA (7. udarna i 8. udarna divizija JA ušle u sastav 4. armije JA, a 34. udarna divizija JA i prištapske jedinice korpusa stavljene na raspolaganje Glavnom štabu JA za Hrvatsku).

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama ličkih partizana u drugoj polovici studenog 1941 godine

📜 Izvještaj političkog komesara Komande NOP odreda Korduna i Banije od studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u jedinicama prema izvještajima na konferenciji štabova bataljona

📜 Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije koncem studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama u toku mjeseca studenog

📜 Obavještenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izdaji Draže Mihailovića i potrebi pojačanja budnosti

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 16 novembra 1944-god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za šire uključivanje hrvatskih masa u Narodnooslobodilačku borbu i korišćenje iskustava iz Srbije

📜 Direktiva Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 16 studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za šire uključivanje hrvatskih masa u Narodnooslobodilačku borbu i korišćenje iskustava iz Srbije

📜 Prijedlog Glavnog štaba Hrvatske od 17 studenog 1941 god. Komandi NOP odreda Kocduna i Banije za organizaciju međusobnih veza

📜 Naredba br. 1 Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 studenog 1941 god. o imenovanju Glavnog štaba i održavanju veza s potčinjenim jedinicama

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 studenog 1941. god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije za bolje organiziranja veza sa Glavnim štabom i dostavljanje kancelarijskog materijala

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 studenog 1941 god. komandi Primorsko-goranskog NOP odreda za organizaciju veza

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28 studenog 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije za hitno prebacivanje pošte i dostavljanje kopija važnijih dokumenata

📜 Pohvala Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske za izvršenu akciju u Karlovcu i naredba Komande NOP odreda Korduna i Banije od 28 studenog 1941 god. o organizaciji vojno-stručnih kurseva i izradi operativnih planova

📜 Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 28 studenog 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o brojnom stanju i radu odreda

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske krajem decembra 1941. Ivi Marinkoviču o greškama u radu Primorsko-goranskog NOP odreda

📜 Pismo Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i svim podređenim štabovima i partijskim forumima u Hrvatskoj s uputstvom o daljnjem širenju i učvršćivanju narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 1 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama u drugoj polovici prosinca i namjerama komande

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 prosinca 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije

📜 Operativni izvještaj br. 3 Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona

📜 Informativni izvještaj br. 3 Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i aktivnosti neprijateljskih posada u Gorskom Kotaru i Primorju

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 4. decembra 1941. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o organizaciji odreda i akcijama u oktobru i novembru

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6 prosinca 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o akcijama ličkih, kordunaških i banijskih partizana od 1 do 8 prosinca 1941 godine

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 9 prosinca 1941 god. za dolazak na konferenciju vojnih predstavnika Like i Korduna

📜 Saopćenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 12 prosinca 1941 god. komandi Drežničke čete o ovlašćenju delegate Glavnog štaba za rješavanje pitanja ishrane i organizacije veza

📜 Saopćenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 prosinca 1941 god. Operativnom partijskom rukovodstvu CK KPH o savjetovanju vojnih predstavnika Like i Korduna, formiranju partizanskog odreda i Okružnog komiteta KPH za Baniju

📜 Izvještaj Vladimira Popovića Glavnom štabu NOPO Hrvatske o stanju partizanskih odreda i partijskih organizacija u sjevernoj Hrvatskoj

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 prosinca 1941 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji iznijetoj na savjetovanju sa predstavnicima štabova odreda

📜 Naredba br. 2 Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 prosinca 1941 god. o imenovanju novog političkog komesara Glavnog štaba i dostavljanju izvještaja

📜 Izvještaj sekretara Operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH od 15 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju partizanskih odreda i partijskih organizacija u sjevernoj Hrvatskoj

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. decembra 1941. komandantu Primorsko-goranskog NOP odreda za uspostavljanje relejne stanice i organizaciju političkog rada u jedinicama

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 prosinca 1941 god. komandantu Primorsko-goranskog odreda za bolju organizaciju štabova

📜 Izvještaj br. 2 štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 18 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama i stanju jedinica

📜 Izvještaj br. 1 političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 20 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i radu odreda

📜 Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku od 23 prosinca 1941 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o reorganizaciji jedinica i pripremama za čišćenje terena od okupatora i izdajnika

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 24 prosinca 1941 god. Okružnom komitetu KPH za Baniju o potrebi mladih i sposobnih rukovodilaca za oficire štaba

📜 Naredba br. 3 Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 24 prosinca 1941 god. o potrebi stalnosti rukovodećeg kadra, uvođenju službenog pozdrava i organizaciji prebacivanja pošte

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 24 prosinca 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije za redovno dostavljanje izvještaja i organiziranje diverzantskih grupa

📜 Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 24 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o uslovima za borbu i potrebama odreda

📜 Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 24 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama kod Vojnića, Veljura i Perjasice

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odredi Hrvatske od 25 prosinca 1941 god. o slabostima u radu političkih komesara

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 prosinca 1941 god. za organizaciju obavještajne službe

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25. decembra 1941. za rad političkih komesara

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 prosinca 1941 god. o radu i zadacima operativnih oficira

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 prosinca 1941 god. štabovima partizanskih odreda za prilagođavanje akcija i rada zimskom vremenu i uslovima

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 prosinca 1941 god Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o operativnom planu i zadacima partizanskih odreda Korduna, Banije i Like

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. Štabu grupe NOP cdreda za Liku za raspored upućenih drugova i dostavljanje izvještaja

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. štabu Primorsko-goranskog odreda za bolje održavanje veza i dostavljanje izvještaja

📜 Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH

📜 Izvještaj Štaba grupe NOP odreda za Liku od 28 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o pripremama za čišćenje terena i akcijama bataljona Ognjen Priča

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 28 prosinca 1941 god. komandi Trećeg bataljona NOP odreda Korduna i Banije za upućivanje dva stražara i političkog komesara u Glavni štab

📜 Primjedbe Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 29 prosinca 1941 god. na izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 24 prosinca

📜 Saopćenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30 prosinca 1941 god. štabovima odreda o pripremanju potrebnih podataka za referiranje na savjetovanju u Glavnom štabu

📜 Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 30 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u Hrvatskom Primorju

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. o akcijama odreda

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. o političkom komesaru Kordunaškog odreda

📜 Izvještaj operativnog oficira Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 31 prosinca 1941 god. političkom komesaru Glavnog štaba o pitanjima koja treba riješiti u Primorsko-goranskom NOP odredu

📜 Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 31 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o političkom radu u vojsci i na terenu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

📜 Iz naređenja Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za osnivanje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske

📜 Naredba br. 1 Komande Slavonskog NOP bataljona upućena Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i svim četama bataljona o osnivanju tog bataljona

📜 Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 1 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih snaga i vojno-političkoj situaciji na području odreda

📜 Pismo Centralnog komiteta KPJugoslavije Centralnom komitetu KP Hrvatske i Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske u kojem se ukazuje na zadatke partijskih organizacija i partizanskih odreda u daljnjem razvoju narodnooslobodilačkog pokreta u Hrvatskoj

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji

📜 Izvještaj političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji u Lici

📜 Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o borbama oko Korenice i stanje vojne organizacije u Lici

📜 Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 5 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama oko Korenice

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 8 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvedenim akcijama i stanju na području odreda

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije od 9 januara 1942 god. Štabu Fruškogorskog NOP odreda da se priključi Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i pojača izvođenje akcija na komunikacijama

📜 Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 siječnja 1942 god. o prijavljivanju dobrovoljaca za Prvu proletersku NOU brigadu

📜 Obavještenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 siječnja 1942 god. o borbama i akcijama partizana koncem 1941 i početkom 1942 godine

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 14 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 14 siječnja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o osnovnim nedostacima na terenu i stanju jedinica u Gorskom Kotaru i Hrvatskom Primorju

📜 Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 15 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o oslobođenju Vojnića

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojnopolitičkoj situaciji

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda za rješavanje tekućih zadataka i regulisanje odnosa sa Okružnim komitetom KPH Primorje

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji na Kordunu

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 16 siječnja 1942 god. Štabu Kordunaškog NOP odreda o iskustvima stečenim prilikom blokade Korenice

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 26 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH

📜 Izvještaj političkog komesara Kordunaškog NOP odreda od 27 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u bataljonima i političkoj situaciji na terenu

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 2 veljače 1942 god. političkim komesarima odreda o raskrinkavanju izbjegličke vlade, četnika i ustaša i mobilizaciji hrvatskih masa za oružanu borbu

📜 Izvieštaj Štaba Grupe NOP odreda za Liku od 5 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama ličkih partizana

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6 veljače 1942 god. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Liku o odnosu Okružnog komiteta prema vojnim štabovima i operativnim planovima

📜 Izvještaj političkog komesara Grupe kordunaških NOP odreda od 13 veljače 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o stanju u Trećem bataljonu

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 14 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na Kordunu koncem siječnja i početkom veljače

📜 Izvještaj Štaba Slavonskog NOP bataljona od 16 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama i stanju četa

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 17 veljače 1942 god. političkom komesaru Glavnog štaba o preseljenju Štaba iz Zbjega u Tomić

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 18 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rezultatima borbi u siječnju

📜 Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 19 veljače 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o drugom savjetovanju Glavnog štaba

📜 Izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 19 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o jačini neprijateljskih posada u rajonima Prvog i Drugog odreda

📜 Izvještaj Štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 23 veljače 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama u siječnju i veljači

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 23 veljače 1942 god. Štabu Ličke grupe NOP odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 veljače 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog NOP odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 veljače 1942 god. Okružnom komitetu KPH za Hrvatsko Primorje o pogreškama u člancima Primorskog borca

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 27 veljače 1942 god. Štabu Primorsko-goranskog odreda za napad na prugu Sušak - Ogulin

📜 Informativni izvještaj Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 16 ožujka 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o rasporedu neprijateljskih snaga na teritoriju Prvog i Drugog odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za bolje pripremanje akcija i obavijest o glavnim uspjesima ličkih partizana u siječnju

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1 ožujka 1942 god. Štabu Grupe kordunaških NOP odreda za održavanje kurirske veze i popunjavanje štabova

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bihać Knin 1. slavonski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Lici 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Banijski partizanski odred 7. banijska divizija NOVJ 1. kordunaški partizanski odred Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Zagreb 7. banijska udarna brigada Vasilj Gaćeša Plaški Avijacija u oslobodilačkom ratu Karlovac Četnici u drugom svetskom ratu 1. lička proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe na Jadranu 1943. Centralni komitet KPJ Bolnice u oslobodilačkom ratu Intendantura u ratu 2. kordunaški partizanski odred Slunj 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Donji Lapac Vrhovni štab NOVJ 6. lička proleterska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Sjevernodalmatinski partizanski odred 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1945. Josip Broz Tito Omladina u ratu Ogulin Vis Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Britanija i Jugoslavija 8. dalmatinski korpus NOVJ Glina Sanitet u ratu Partizanska avijacija Komunistička partija Hrvatske Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Primorsko-goranski partizanski odred Borbe u Lici 1942. 8. kordunaška divizija NOVJ Operacija Weiss Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ ZAVNOH Mornarica NOVJ 10. zagrebački korpus NOVJ Borbe u Istri 1943. Završne operacije u Jugoslaviji Cazin Politički komesari u NOR-u Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Lici 1943. 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Gospić Bjelovar Zarobljenici u ratu Italija u drugom svetskom ratu 1. proleterski bataljon Hrvatske Glavni štab Slovenije Gračac Ranjenici u ratu Borbe u Dalmaciji 1942. 6. slavonski korpus NOVJ Kalnički partizanski odred Borbe na Jadranu 1944.