Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Slunj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 69 hronoloških zapisa, 71 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 5. 1941. U s. Blagaju (u Kordunu) ustaše izvršile masovni pokolj Srba. U s. Veljunu (kod Slunja) i okolnim selima pobile su 520 ljudi, među kojima i sekretara SK KPH za Slunj Nikolu Kukića, narodnog heroja.

⚔️ 27. 7. 1941. U Primišlju i okolini ustaše iznenada pohvatale oko 80 ljudi, pa ih u Slunju na zverski način pobile.

⚔️ 0. 8. 1941. Kod s. Karadorđeva (na putu Bihać-Slunj) ustaše pobile oko 1000 Srba.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Toboliću (kod Slunja) formiran NOP odred Tobolić.

⚔️ 18. 8. 1941. Iznad s. Ćuruvije (kod Slunja) formiran NOP odred Primišlje.

⚔️ 17. 9. 1941. Na putu Slunj-Rakovica partizani napali autokolonu koja je pratila velikog župana iz Bihaća, ubili 3 žandarma, 1 agenta i šofera i ranila 4 žandarma i šefa policije iz Bihaća.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Močilima (kod Slunja) formiran seoski NO odbor.

⚔️ 7. 10. 1941. Partizani Prvog i Drugog rejona NOP odreda Korduna i Banije proterali ustaše iz s. Glinice (srez Slunj).

⚔️ 0. 12. 1941. U selima Tuku, Vrelu, Obijajcu i Pjevcima (Slunja) formirani seoski NO odbori.

⚔️ 16. 12. 1941. Između Lipovače i Grabovca (kod Slunja) NOP odredi -Kršlja- i -Koranski Lug- i jedna desetina NOP odreda -Ljeskovac- napali ustaše i žandarme i naneli im velike gubitke.

⚔️ 16. 12. 1941. Ustaše spalile s. Lapovac kod Slunja.

⚔️ 19. 12. 1941. Formiran SNO odbor za srez Slunj.

⚔️ 0. 1. 1942. U Vojniću održana konferencija predstavnika svih sreskih odbora NOF-a na Kordunu (Vojnića, Veljuna, Vrginmosta i Slunja) i delegata partizanskih jedinica, na kojoj je izabran Okružni odbor NOF-a za Kordun.

⚔️ 21. 1. 1942. Kod s. Poloja (blizu Slunja) delovi Kordunaškog NOP odreda zarobili 22 domobrana i zaplenili 26 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 23. 1. 1942. Kod s. Hrv. Blagaja (blizu Slunja) delovi 2. bataljona Kordunaškog NOP odreda napali odred domobrana i žandarma. Poginulo 5 domobrana.

⚔️ 30. 1. 1942. U s. Zbjegu (kod Slunja) otpočelo dvodnevno II zasedanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku, kome su prisustvovali i komandanti i politički komesari Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Diskutovalo se o opštoj situaciji, zadacima i ulozi partizanskih jedinica, vojničkoj situaciji u Hrvatskoj, uvlačenju hrvatskih masa u NOB i zauzimanju pravilnog stava prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Odlučeno je da se na slobodnoj teritoriji Korduna formira jednomesečni oficirski tečaj.

⚔️ 0. 2. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz s. Zbijega (kod Slunja) u zaselak Tomić kod s. Drežnice (blizu Ogulina).

⚔️ 0. 2. 1942. U selima Tržiću i Ključu (kod Slunja) formirani seoski NO odbori.

⚔️ 15. 2. 1942. U s. Močilima (kod Slunja) formiran opštinski NO odbor.

⚔️ 21. 2. 1942. Foftniran Opštinski NO odbor D. Primišlje (kod Slunja).

⚔️ 22. 2. 1942. Na putu Slunj-Primišlje delovi Grupe kordunaških NOP odreda iz zasede napali italijansku kolonu, zarobili 50 italijanskih vojnika i zaplenili 70 pušaka, 2 p. mitraljeza i 2 mitraljeza.

⚔️ 22. 2. 1942. U Tounjskom Tržiću (kod Slunja) 3. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao i zarobio 22 domobrana sa oružjem.

⚔️ 23. 2. 1942. Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda zauzele V. Kladušu. Italijanska posada se izvukla prema Slunju.

⚔️ 24. 2. 1942. Selo Primišlje (kod Slunja) zauzeo 2. kordunaški NOP odred, a žandarmerijska pogađa i italijanske jedinice su se povukle u pravcu Ogulina.

⚔️ 26. 2. 1942. Formiran Opštinski NO odbor G. Primišlje (kod Slunja).

⚔️ 4. 3. 1942. Druga četa 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda izvršila neuspeo napad na s. Šturlić (kod Slunja). Poginulo je 13 partizana, među kojima i komandir 2. čete Vilim Gajler, narodni heroj.

⚔️ 27. 4. 1942. Prvi bataljon 2. kordunaškog i 2. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda zauzeli s. Perjasicu (kod Slunja). Neprijatelj je imao 10 mrtvih, 4 ranjena i 63 zarobljena domobrana a partizani 3 mrtva i 6 ranjenih. Zaplenjeno je: 3 p. mitraljeza, 73 puške, 30 bombi i oko 10.000 metaka.

⚔️ 11. 6. 1942. U s. Blagaju (kod Slunja) delovi 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razoružali domobransku posadu.

⚔️ 19. 6. 1942. Jedinice 2. kordunaškog NOP odreda otpočele petodnevni napad na domobransko uporište u s. Tounjskom Tržiću (kod Slunja) i rušenje komunikacije Ogulin-Slunj i mostova na r. Mrežnici. U tim borbama one su uspele da, 23. juna, zauzmu Tounjski Tržić, da sruše most na r. Mrežnici (kod Tounjskog Tržića) i da na nekoliko mesta poruše pomenutu komunikaciju, čime su onemogućili saobraćaj između Ogulina i Slunja. Zarobile su 63 domobrana, a zaplenile 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 62 puške, 4300 metaka i drugu ratnu opremu. Na strani partizana poginuo je komandir 3. čete 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Dušan Vergaš, narodni heroj, i ranjeno je 6 boraca.

⚔️ 28. 6. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Ognjen Prica- odbili napad ustaša iz s. Vaganca ka s. Smoljancu (kod Slunja) i naneli im velike gubitke.

⚔️ 3. 7. 1942. U s. Smoljancu (kod Slunja) ustaše napale i, u toku borbe, potisle delove partizanskog bataljona -Ognjen Prica- a zatim spalili selo.

⚔️ 5. 7. 1942. Delovi grupe ličkih i kordunaških NOP odreda zauzeli V. i M. Melnicu, Pliješ i Lađevac, te napadali Slunj i Primišlje bez uspeha. Mesta su branili ustaše i domobrani. Neprijatelj je imao oko 90 mrtvih i ranjenih, a partizanske jedinice 10 mrtvih i 25 ranjenih.

⚔️ 8. 7. 1942. Kod s. Primišlja (blizu Slunja) proleterske čete Grupe kordunaških NOP odreda oborile neprijateljski avion tipa -Potez-.

⚔️ 13. 9. 1942. Jedinice 1. i 2. udarnog bataljona 1. Primorsko-goranskog NOP odreda, 3. kordunaškog područnog partizanskog bataljona i 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske napale ustaško-domobransku posadu u s. Blagaju (kod Slunja), zauzele selo, zarobile 58 domobrana i zaplenile 5 p. mitraljeza, 70 pušaka i 10.000 metaka.

⚔️ 17. 10. 1942. Kod s. Poloja (blizu Slunja) jedinice 2. i 4. hrvatske NOU brigade razbile italijansku kolonu sastava: konjički puk -Alesandrija- i 81. bataljon crnih košulja sa 4 topa i 8 tenkova. Neprijatelju su naneti gubici od 150 mrtvih i 33 zarobljena, a zaplenjeno je 7 kamiona, 2 topa, 1 tenk, 9 mitraljeza i p. mitraljeza, 122 puške i oko 300.000 metaka. Partizanske jedinice su imale 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 19. 10. 1942. G5 NOP odreda za Hrvatsku pohvalio 2. hrvatsku NOU brigadu i 1. bataljon 4. hrvatske NOU brigade za razbijanje italijanske kolone kod s. Poloja (blizu Slunja) i 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske za uspešna dejstva u Žumberku.

⚔️ 29. 10. 1942. Jedinice 2. i 4. hrvatske NOU brigade napale ustaška i domobranska uporišta u selima Rakovici, Jelovu Klancu, Čatrnji, Bliznici, Oštarskim stanovima, Luketić-Selu i Poljanku i na brdu Lisini. Pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 28 ranjenih, one su se morale povući zbog dolaska ustaških i domobranskih ojačanja iz Bihaća, Slunja i Cazina.

⚔️ 2. 11. 1942. Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

⚔️ 6. 11. 1942. Jedinice 1. i 2. hrvatske NOU brigade napale ustaška uporišta u Slunju, s. Lađevcu i okolnim selima oko Slunja, ali se sutradan uveče morale povući. Neprijatelj je imao oko 70 izbačenih iz stroja a partizanske jedinice 13 mrtvih i 61 ranjenog borca.

⚔️ 10. 11. 1942. Jedinice 8. hrvatske NO brigade zauzele ustaško uporište u Cetingradu uz sopstvene gubitke od 40 ranjenih i 5 mrtvih boraca. Neprijatelj je uspeo pobeći prema s. Batnogama (kod Slunja).

⚔️ 11. 11. 1942. Jedinice 1. hrvatske NOU brigade zauzele ustaško uporište s. Luđevac (kod Slunja;.

⚔️ 14. 11. 1942. Jedinice Operativnog štaba grupe brigada (1, 2. 4. hrvatska NOU i 8. hrvatska NO brigada) zauzele Slunj i produžile gonjenje ustaško-domobranskih snaga ka Karlovcu.

⚔️ 14. 11. 1942. Jedinice 1. bataljona 1. hrvatske NOU brigade zauzele s. Podmelnice (kod Slunja), nastavljajući gonjenje ustaško-domobranskih snaga ka Karlovcu.

⚔️ 15. 11. 1942. U Skradskoj gori (kod Slunja) delovi Kordunaškog NOP odreda napali ustaše i domobrane i posle kraće borbe naneli im gubitke od 30 mrtvih i 25 zarobljenih vojnika. Zaplenjene su 32 puške i 2 p. mitraljeza.

⚔️ 23. 12. 1942. Kod s. Močila (blizu Slunja), usled kvara aviona, spustio se padobranom komandant Crne Legije ustaški pukovnik Juraj Francetić. Seljaci iz s. Močila su ga uhvatili i predali komandi mesta, posle čega je sproveden u Slunj.

⚔️ 0. 1. 1943. U s. Močilima i s. G. i D. Primišlju (kod Slunja) izvršeni izbori za opštinske NO odbore, a po selima i za seoske NO odbore.

⚔️ 2. 1. 1943. U Slunju održana pokrajinska konferencija SKOJ-a za Hrvatsku, na kojoj je, prvi put po dolasku na oslobođenu teritoriju, govorio hrvatski pesnik Vladimir Nazor.

⚔️ 12. 1. 1943. Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

⚔️ 3. 6. 1943. Slunj zauzele jedinice 4. banijske brigade Unske operativne grupe i 8. krajiške brigade, ali su ga protivnapadom 5. juna ponovo povratile snage domobranskog 11. brdskog puka. Zarobljen je 21 žandarm i domobran, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 14 ranjenih.

⚔️ 19. 6. 1943. Slunj zauzele jedinice 8. divizije NOVJ i zarobile 45 vojnika i 3 oficira domobranskog 11. brdskog puka, dok se ostatak posade probio ka s. Furjanu i s. Lađevcu.

⚔️ 30. 7. 1943. Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile delove 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ i zauzele Slunj.

⚔️ 11. 8. 1943. Jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ zaposele Slunj i Cetingrad, odakle su se delovi domobranskog 3. brdskog puka povukli u V. Kladušu.

⚔️ 1. 11. 1943. U s. Saborskom (kod Slunja), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. artiljerijska oficirska škola NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 22. 12. 1943. U Slunju SNO odbor održao konferenciju sa 170 odbornika iz svih sela i opština sreza Slunj.

⚔️ 0. 2. 1944. Održan I kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog nadiranja nemačkih jedinica i ustaša, nastavio rad u Topuskom a završio u Slunju. Sa kongresa su upućeni telegrami vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ZAVNOH-u i NKOJ, kao i proglas svim sanitetskim radnicima Hrvatske kojim ih, u ime 200 lekara NOF-a Hrvatske, povi za da stupe u NOVJ.

⚔️ 8. 2. 1944. Delovi nemačke 392. legionarske divizije zapalili Primišlje (kod Slunja) i okolna sela.

⚔️ 26. 2. 1944. Između Slunja i V. Kladuše, vraćajući se iz Topuskog, s partijskog kursa, poginuo sekretar SK KPH za Perušić Nikola, Hećimović Bracija, narodni heroj.

⚔️ 30. 3. 1944. Kod s. Mavrovića i s. D. Perjasice (blizu Slunja) delovi 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ i Kordunaškog NOP odreda odbili napad delova nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka i 33. ustaškog bataljona i prinudili ih na povlačenje u pravcu s. Sića.

⚔️ 1. 5. 1944. Proslavi Prvog. maja u Slunju prisustvovalo preko 5500 ljudi i žena. Govorili su predstavnici NKOJ, KPH i NOVJ.

⚔️ 15. 5. 1944. Kod s. Tounjskog Tržića i s. Primišlja (blizu Slunja) delovi nemačke 392. legionarske divizije iz s. Tounja napali 1. bataljon Kordunaškog NOP odreda i odbacili ga na položaje severno od s. Primišlja. Protivnapadom delova 8. divizije NOVJ neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 21. 5. 1944. U s. Primišlju i okolnim uporištima (kod Slunja) delovi 2. udarne i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali delove nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka. Posle sedmočasovne borbe neprijatelj je odbačen u pravcu s. Tounja. Zarobljeno je 25, a ubijeno i ranjeno oko 140 nemačkih vojnika. Zaplenjeno je 47 pušaka, 1 mitraljez, 32 para odela, 17 konja i druga oprema. Jedinice 8. divizije NOVJ imale su 4 mrtva i 21 ranjenog borca.

⚔️ 4. 7. 1944. U s. Vagancu (kod Slunja) jedinice 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ napale ustašku posadu, ali se, posle žestokih borbi, morale povući zbog dolaska neprijateljskih pojačanja.

⚔️ 16. 12. 1944. U Slunju održana prva skupština radnika sreza Slunj. Izabran je radnički odbor od 8 članova. Skupština je ujedno odlučila da se osnuje radnički dom, koji će biti središte života radnika u tom srezu.

⚔️ 2. 2. 1945. U Slunju, u prisustvu velikog broja građana it mesta i okolnih sela i predstavnika ZAVNOH-a, Okružnog odbora NOF-a Karlovac, vojske i narodne vlasti, otvorena niža gimnazija i obrazovni centar.

⚔️ 6. 2. 1945. U rejonu Plaškog delovi nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade iz s. Vojnovca i s. Ličkih Jesenica napali 3. udarnu brigadu 8. udarne divizije NOVJ. U trodnevnim borbama oni su je potisli u rejon s. Bajića (kod Slunja). Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a 3. udarna brigada 38 mrtvih i 41 ranjenog.

⚔️ 3. 3. 1945. Kod Glumačke glave jedinice 1. udarne brigade 8. udarne divizije JA napale nemačko-ustaške snage i prinudile ih na povlačenje u pravcu Slunja. Poginulo je i ranjeno oko 50 neprijateljskih vojnika, dok je 1. udarna brigada imala 5 mrtvih i 18 ranjenih.

⚔️ 3. 3. 1945. U rejonu mosta na r. Mrežnici kod s. Čiče (blizu Slunja) delovi 3. udarne brigade 8. udarne divizije JA odbili dvodnevni napad ustaško-nemačkih snaga, nanevši im gubitke od oko 60 mrtvih i 40 ranjenih. Treća udarna brigada je imala 2 mrtva i 8 ranjenih.

⚔️ 8. 4. 1945. Na prostoriji s. Ostrožac - s. Ličko Petrovo Selo - Đrcžnik-Grad delovi 4. udarnog korpusa JA otpočeli napad na jedinice nemnčke 104. lovačke divizije i u borbama do 12. aprila odbacili ih prema Slunju. Uništeno je 17 motornih vozila i 6 radio-stanica. Zaplenjeno je: 6 protivtenkovskih topova sa 250 granata, 8 minobacača sa 350 mina, 33 p. mitraljeza, 222 puške, 42 automata, 22 pištolja, 67.000 metaka, 8 kamiona, motocikl i 5 radio-stanica.

⚔️ 13. 4. 1945. Delovi 4. udarnog korpusa JA posle jednodnevnih žestokih borbi zauzeli Slunj. Delovi nemačke 104. lovačke divizije i ustaško-domobranske snage, povlačeći se prema Primišlju, porušili su u Slunju most na r. Korani.

Dokumenti

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda u Slunju od 13. avgusta 1941. o stanju na Kordunu sa podacima o masovnom uništavanju srpskog življa i bacanju leševa u jame

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Slunj od 24. septembra 1941. o progonu i zlostavljanju Srba od strane muslimana-ustaša na području Cazina, Bihaća i Velike Kladuše

📜 Izvještaj oružničke postaje Veljun od 29 rujna 1941 god. o borbama protiv partizana u kotaru Slunj

📜 Izvještaj 1. hrvatske oružničke pukovnije od 3. oktobra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o rušenju telefonsko-telegrafskih stubova na komunikaciji Karlovac - Slunj

📜 Izvještaj oružničkog vodnog zapovjedništva u Slunju od 10 listopada 1941 god. o rušenju telefonsko-telegrafskih stupova na pruzi Slunj - Rakovica i napadu partizana na žandare

📜 Izvještaj oružničkog krila u Ogulinu od 9 prosinca 1941 god. o borbama protiv partizana u kotaru Slunj

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 11 veljače 1942 god. Štabu odreda o rezultatima napada na Talijane između Slunja i Velike Kladuše

📜 Izvještaj operativnog oficira Prvog kordunaškog NOP odreda od 22 vfcljače 1942 god. komandantu Združenog odreda o rezultatu napada na Talijane između Slunja i Primišlja

📜 Obavještenje Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25 veljače 1942 god. Štabu Banijskog odreda o rezultatima napada na cesti Slunj -

📜 Izvještaj Oružničkog nadzorništva Vojnić od 5. maja 1942. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o stanju oružničkih postaja u kotarevima Vojnić, Slunj i Vrginmost

📜 Izvještaj štaba Prve operativne zone od 9 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na sektoru Primišlje - Slunj

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. septembra 1942. Štabu 1. operativne zone za pripremu operacija na sektoru Bihać - Slunj - Velika Kladuša - Cazin

📜 Zapovijest komandanta 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske iz prve polovine novembra 1942. Prvoj, 2. i 4. brigadi za napad na neprijateljski garnizon u Slunju i Cazinu

📜 Izvještaj zapovjednika Desete ustaške bojne od 4 studenog 1942 god. o borbama na području južno od Slunja

📜 Zapovijest štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 6 studenog 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Slunj

📜 Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 8 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljsko uporište Slunj

📜 Izvještaj Desete ustaške bojne od 8 studenog 1942 god. o rezultatima napada na Slunj i o stanju ustaško-domobranskih posada na tom području

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 9 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljsko uporište Slunj

📜 Zapovijest Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 studenog 1942 god. za napad na Slunj

📜 Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 novembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o rezultatima napada na Slunj

📜 Zapovijest štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 14 studenog 1942 god. za napad na Slunj

📜 Zapovijest štaba Osme NO brigade od 14 studenog 1942 god. za napad na Slunj

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 15 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o operaciji na Slunj

📜 Izvještaj zapovjedništva ustaške vojnice od 15 studenog 1942 god. o padu Slunja i prikupljanju razbijenih ustaško-domobranskih snaga

📜 Izvadak iz dnevnog Izvještaja Trećeg ustaškog djelatnog stajaćeg zdruga od 15 studenog 1942 god. o prikupljanju razbijenih ustaško-domobranskih jedinica poslije pada Slunja

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 15 studenog 1942 god. o borbsma na poluotoku Pelješcu, na području Šibenika i o napadu na Slunj

📜 Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 16 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o gonjenju neprijatelja razbijenog kod Slunja

📜 Izvještaj štaba Prve NOU brigade od 16 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o zauzeću Slunja

📜 Izvještaj štaba Osme NO brigade od 16 studenog 1942 god. o učešću brigade u oslobođenju Bihaća, Cazina, Cetingrada i Slunja

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacljai od 16 studenog 1942 god. o situaciji na području Karlovca i o padu Slunja

📜 Izvještaj političkog komesara 1. NOU brigade Hrvatske od 16. novembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Brigade kod Slunja

📜 Izvještaj Zapovjedništva 3. ustaškog djelatnog stajaćeg zdruga od 21. novembra 1942. Glavnog stožeru Ministarstva domobranstva NDH o stanju na području Žumberka i o gubicima 10. ustaške bojne poslije-zauzimanja Slunja

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 5 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju ceste Slunj - Vojnić - Vrginmost i o potrebi upućivanja tenkovskog voda ka Vrginmostu

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o otpočinjanju neprijateljskih ofanzivnih dejstava opštim pravcem Karlovac-Slunj-Bihać

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o nepovoljnoj situaciji u pravcu Slunja

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 siječnja 1943 god. Štabu Osme divizije da povuče svoje jedinice u pravcu Velike Kladuše i Slunja

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 siječnja 1943 god. Operativnom štabu za Kordun da uputi izvidnice u pravcu Slunja i ustanovi koje položaje drži neprijatelj

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Kordun od 25 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o preduzetim mjerama izviđanja na području Slunja

📜 Izvještaj talijanske Grupe za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 30 siječnja 1943 god. o sporu oko upotrebe četnika u akcijama zapadno od Slunja

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 4 veljače 1943 god. za akciju čišćenja na području Slunja

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o-traženju Komande njemačkih trupa u Hrvatskoj da se čisti Plješevica i područje zapadno od puta Karlovac - Slunj

📜 Izvještaj zapovjedništva Prvog sektora od 12 veljače 1943 god. o napadu na njemačku kolonu kod Slunja i o zahtjevu da se pojača posada u Slunju

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije 6 oslobođenju Slunja, Brinja i Otočca

📜 Zapovijest Štaba Unske operativne grupe od 8 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo na liniji Slunj - Topusko

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 3 lipnja 1943 god. o izviđačkoj djelatnosti na području Cetingrada i o napadu Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade na Slunj

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 lipnja 1943 god. o kretanju Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar i zauzimanju Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 5 lipnja 1943 god. o zaposjedanju kota kod Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade i izviđačkoj djelatnosti Druge bojne Drugog gorskog zdruga

📜 Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 6 lipnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Slunj i o drugim akcijama

📜 Zapovjest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 15 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Cetingrad, Veliku Kladušu i Slunj

📜 Zapovijest Štaba Treće NO brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 18 lipnju 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Slunj

📜 Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 19 lipnja 1943 god. Štabu Šeste divizije o oslobođenju Cetingrada, napadu na Slunj i blokadi Velike Kladuše

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 19 lipnja 1943 god. o zauzimanju Slunja od strane Treće NOU brigade i Cetingrada od strane Druge NOU brigade Osme divizije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 19 lipnja 1943 god. o razbijanju posada Slunja i Cetingrada od strane jedinica NOV i PO Hrvatske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 lipnja 1943 god. o kretanju i akcijama Kalničkog NOPOdreda i o padu Slunja i Cetingrada

📜 Izvještaj Štaba Prve brdske baterije od 24 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o dejstvu i utrošku municije pri napadu na Slunj i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 25 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u Diviziji i kod neprijatelja poslije napada na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije da dostavi pregled zaplijenjenog oružja u operacijama na području Cetingrad - Slunj - Velika Kladuša

📜 Izveštaj političkog komesara 8. NOU divizije od 26. juna 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o stanju u ovoj diviziji u vreme napada na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 1 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 6 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Zapovijest 670. njemačkog Grenadirskog puka od 9. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za odbranu na prostoriji Ogulin, Oštarije, Slunj

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade Osme divizije od 13. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u vremenu od 7 do 10 prosinca na pravcu Tržić–Slunj

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 19. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima Tounj–Slunj i Karlovac–Vojnić u vremenu od 7. do 15. prosinca 1943. godine

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 23. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da dijelom snaga dejstvuje na komunikacijama Ličko Petrovo Selo - Plitvički Leskovac. Poljanak - Saborski i Rakovica - Slunj

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Udbina-Slunj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 5. novembra 1944. o izviđanju puta Udbina-Slunj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 17. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Gospić-Otočac-Slunj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 26. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Slunju i Bihaću

📜 Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 16. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o izvršenom napadu na Dabar, Letinac, Lipice, Stajnice, Jezerane, Razvalu, Brinje i Trojvrh i o borbama na komunikaciji Ličko Petrovo Selo - Drežnik-Grad - Rakovica - Slunj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 16. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje kod Slunja i o pronađenom minskom polju kod ostrva Krka

Fotografije

Povezane odrednice

2. lička proleterska udarna brigada Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Glina Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1943. Komunistička partija Hrvatske Vrginmost Italija u drugom svetskom ratu Lička Jesenica Četnici u drugom svetskom ratu Primorsko-goranski partizanski odred Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. 3. gorski zdrug (NDH) 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Hrvatsko domobranstvo Politički komesari u NOR-u 8. krajiška brigada 104. lovačka divizija Narodno oslobodilački odbori Topusko Plaški Vrhovni štab NOVJ Genocid u NDH Borbe u Lici 1942. Zasede u oslobodilačkom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Pelješac Narodni heroji Jugoslavije Vojnić Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. proleterski bataljon Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1942. Krk 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Otočac 1. kordunaški partizanski odred Partizanska avijacija Prvi maj u oslobodilačkom ratu Gospić Bihaćka operacija 8. banijska udarna brigada 2. gorski zdrug (NDH) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bosanski Petrovac 392. legionarska divizija (plava) Petrinja Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 2. pješačka divizija (NDH) 1. lička proleterska udarna brigada ZAVNOH Bihać Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Josip Broz Tito Glavni štab Hrvatske 2. kordunaški partizanski odred 8. kordunaška divizija NOVJ 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Drežnica Šibenik Sanski Most Ogulin Ustaški zločini 1941. 7. banijska divizija NOVJ 2. lovačka eskadrila NOVJ Karlovac Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Lici 1943. Sanitet u ratu Cazin 1. lovačka eskadrila NOVJ Borbe u Lici 1945. Velika Kladuša