Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 30.07.2023: 8 novih knjiga ****
ustanak

Slunj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 69 hronoloških zapisa, 71 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 6. 5. 1941. U s. Blagaju (u Kordunu) ustaše izvršile masovni pokolj Srba. U s. Veljunu (kod Slunja) i okolnim selima pobile su 520 ljudi, među kojima i sekretara SK KPH za Slunj Nikolu Kukića, narodnog heroja.

⚔️ 27. 7. 1941. U Primišlju i okolini ustaše iznenada pohvatale oko 80 ljudi, pa ih u Slunju na zverski način pobile.

⚔️ 0. 8. 1941. Kod s. Karadorđeva (na putu Bihać-Slunj) ustaše pobile oko 1000 Srba.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Toboliću (kod Slunja) formiran NOP odred Tobolić.

⚔️ 18. 8. 1941. Iznad s. Ćuruvije (kod Slunja) formiran NOP odred Primišlje.

⚔️ 17. 9. 1941. Na putu Slunj-Rakovica partizani napali autokolonu koja je pratila velikog župana iz Bihaća, ubili 3 žandarma, 1 agenta i šofera i ranila 4 žandarma i šefa policije iz Bihaća.

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Močilima (kod Slunja) formiran seoski NO odbor.

⚔️ 7. 10. 1941. Partizani Prvog i Drugog rejona NOP odreda Korduna i Banije proterali ustaše iz s. Glinice (srez Slunj).

⚔️ 0. 12. 1941. U selima Tuku, Vrelu, Obijajcu i Pjevcima (Slunja) formirani seoski NO odbori.

⚔️ 16. 12. 1941. Između Lipovače i Grabovca (kod Slunja) NOP odredi -Kršlja- i -Koranski Lug- i jedna desetina NOP odreda -Ljeskovac- napali ustaše i žandarme i naneli im velike gubitke.

⚔️ 16. 12. 1941. Ustaše spalile s. Lapovac kod Slunja.

⚔️ 19. 12. 1941. Formiran SNO odbor za srez Slunj.

⚔️ 0. 1. 1942. U Vojniću održana konferencija predstavnika svih sreskih odbora NOF-a na Kordunu (Vojnića, Veljuna, Vrginmosta i Slunja) i delegata partizanskih jedinica, na kojoj je izabran Okružni odbor NOF-a za Kordun.

⚔️ 21. 1. 1942. Kod s. Poloja (blizu Slunja) delovi Kordunaškog NOP odreda zarobili 22 domobrana i zaplenili 26 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 23. 1. 1942. Kod s. Hrv. Blagaja (blizu Slunja) delovi 2. bataljona Kordunaškog NOP odreda napali odred domobrana i žandarma. Poginulo 5 domobrana.

⚔️ 30. 1. 1942. U s. Zbjegu (kod Slunja) otpočelo dvodnevno II zasedanje GŠ NOP odreda za Hrvatsku, kome su prisustvovali i komandanti i politički komesari Grupe NOP odreda za Liku, Kordunaškog i Primorsko-goranskog NOP odreda. Diskutovalo se o opštoj situaciji, zadacima i ulozi partizanskih jedinica, vojničkoj situaciji u Hrvatskoj, uvlačenju hrvatskih masa u NOB i zauzimanju pravilnog stava prema izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije u Londonu. Odlučeno je da se na slobodnoj teritoriji Korduna formira jednomesečni oficirski tečaj.

⚔️ 0. 2. 1942. GŠ NOP odreda za Hrvatsku i CK KPH prešli iz s. Zbijega (kod Slunja) u zaselak Tomić kod s. Drežnice (blizu Ogulina).

⚔️ 0. 2. 1942. U selima Tržiću i Ključu (kod Slunja) formirani seoski NO odbori.

⚔️ 15. 2. 1942. U s. Močilima (kod Slunja) formiran opštinski NO odbor.

⚔️ 21. 2. 1942. Foftniran Opštinski NO odbor D. Primišlje (kod Slunja).

⚔️ 22. 2. 1942. Na putu Slunj-Primišlje delovi Grupe kordunaških NOP odreda iz zasede napali italijansku kolonu, zarobili 50 italijanskih vojnika i zaplenili 70 pušaka, 2 p. mitraljeza i 2 mitraljeza.

⚔️ 22. 2. 1942. U Tounjskom Tržiću (kod Slunja) 3. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao i zarobio 22 domobrana sa oružjem.

⚔️ 23. 2. 1942. Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda zauzele V. Kladušu. Italijanska posada se izvukla prema Slunju.

⚔️ 24. 2. 1942. Selo Primišlje (kod Slunja) zauzeo 2. kordunaški NOP odred, a žandarmerijska pogađa i italijanske jedinice su se povukle u pravcu Ogulina.

⚔️ 26. 2. 1942. Formiran Opštinski NO odbor G. Primišlje (kod Slunja).

⚔️ 4. 3. 1942. Druga četa 3. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda izvršila neuspeo napad na s. Šturlić (kod Slunja). Poginulo je 13 partizana, među kojima i komandir 2. čete Vilim Gajler, narodni heroj.

⚔️ 27. 4. 1942. Prvi bataljon 2. kordunaškog i 2. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda zauzeli s. Perjasicu (kod Slunja). Neprijatelj je imao 10 mrtvih, 4 ranjena i 63 zarobljena domobrana a partizani 3 mrtva i 6 ranjenih. Zaplenjeno je: 3 p. mitraljeza, 73 puške, 30 bombi i oko 10.000 metaka.

⚔️ 11. 6. 1942. U s. Blagaju (kod Slunja) delovi 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda razoružali domobransku posadu.

⚔️ 19. 6. 1942. Jedinice 2. kordunaškog NOP odreda otpočele petodnevni napad na domobransko uporište u s. Tounjskom Tržiću (kod Slunja) i rušenje komunikacije Ogulin-Slunj i mostova na r. Mrežnici. U tim borbama one su uspele da, 23. juna, zauzmu Tounjski Tržić, da sruše most na r. Mrežnici (kod Tounjskog Tržića) i da na nekoliko mesta poruše pomenutu komunikaciju, čime su onemogućili saobraćaj između Ogulina i Slunja. Zarobile su 63 domobrana, a zaplenile 2 mitraljeza, 1 p. mitraljez, 62 puške, 4300 metaka i drugu ratnu opremu. Na strani partizana poginuo je komandir 3. čete 2. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda Dušan Vergaš, narodni heroj, i ranjeno je 6 boraca.

⚔️ 28. 6. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Ognjen Prica- odbili napad ustaša iz s. Vaganca ka s. Smoljancu (kod Slunja) i naneli im velike gubitke.

⚔️ 3. 7. 1942. U s. Smoljancu (kod Slunja) ustaše napale i, u toku borbe, potisle delove partizanskog bataljona -Ognjen Prica- a zatim spalili selo.

⚔️ 5. 7. 1942. Delovi grupe ličkih i kordunaških NOP odreda zauzeli V. i M. Melnicu, Pliješ i Lađevac, te napadali Slunj i Primišlje bez uspeha. Mesta su branili ustaše i domobrani. Neprijatelj je imao oko 90 mrtvih i ranjenih, a partizanske jedinice 10 mrtvih i 25 ranjenih.

⚔️ 8. 7. 1942. Kod s. Primišlja (blizu Slunja) proleterske čete Grupe kordunaških NOP odreda oborile neprijateljski avion tipa -Potez-.

⚔️ 13. 9. 1942. Jedinice 1. i 2. udarnog bataljona 1. Primorsko-goranskog NOP odreda, 3. kordunaškog područnog partizanskog bataljona i 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske napale ustaško-domobransku posadu u s. Blagaju (kod Slunja), zauzele selo, zarobile 58 domobrana i zaplenile 5 p. mitraljeza, 70 pušaka i 10.000 metaka.

⚔️ 17. 10. 1942. Kod s. Poloja (blizu Slunja) jedinice 2. i 4. hrvatske NOU brigade razbile italijansku kolonu sastava: konjički puk -Alesandrija- i 81. bataljon crnih košulja sa 4 topa i 8 tenkova. Neprijatelju su naneti gubici od 150 mrtvih i 33 zarobljena, a zaplenjeno je 7 kamiona, 2 topa, 1 tenk, 9 mitraljeza i p. mitraljeza, 122 puške i oko 300.000 metaka. Partizanske jedinice su imale 5 mrtvih i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 19. 10. 1942. G5 NOP odreda za Hrvatsku pohvalio 2. hrvatsku NOU brigadu i 1. bataljon 4. hrvatske NOU brigade za razbijanje italijanske kolone kod s. Poloja (blizu Slunja) i 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske za uspešna dejstva u Žumberku.

⚔️ 29. 10. 1942. Jedinice 2. i 4. hrvatske NOU brigade napale ustaška i domobranska uporišta u selima Rakovici, Jelovu Klancu, Čatrnji, Bliznici, Oštarskim stanovima, Luketić-Selu i Poljanku i na brdu Lisini. Pretrpevši gubitke od 7 mrtvih i 28 ranjenih, one su se morale povući zbog dolaska ustaških i domobranskih ojačanja iz Bihaća, Slunja i Cazina.

⚔️ 2. 11. 1942. Po odluci VŠ NOP i DV Jugoslavije, Operativni štab NOP i DV za Bos. krajinusa svojih pet brigada (1, 2, 3, 5. i 6. brigadom) i tri brigade (2, 4. i 8. brigadom) i dva odreda 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske, otpočeo bihaćku operaciju u cilju uništenja neprijateljskih uporišta u međurečju Une i Korane i spajanja oslobođene teritorije u Bosni i Hrvatskoj. Operacija, koja je trajala do 15. novembra, izvedena je u dve etape: u prvoj etapi (2-4. novembra) naše snage su zauzele Bihać, u drugoj etapi (5-15. novembra), gonjenjem neprijatelja, zauzeti su Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladuša, Cetingrad, Pećigrad, Vrnograč i Slunj. U toku operacije uništeni su glavnina ustaške 4. brigade i delovi dva domobranska puka, a zarobljeni domobrani (860) pušteni su kućama. 

⚔️ 6. 11. 1942. Jedinice 1. i 2. hrvatske NOU brigade napale ustaška uporišta u Slunju, s. Lađevcu i okolnim selima oko Slunja, ali se sutradan uveče morale povući. Neprijatelj je imao oko 70 izbačenih iz stroja a partizanske jedinice 13 mrtvih i 61 ranjenog borca.

⚔️ 10. 11. 1942. Jedinice 8. hrvatske NO brigade zauzele ustaško uporište u Cetingradu uz sopstvene gubitke od 40 ranjenih i 5 mrtvih boraca. Neprijatelj je uspeo pobeći prema s. Batnogama (kod Slunja).

⚔️ 11. 11. 1942. Jedinice 1. hrvatske NOU brigade zauzele ustaško uporište s. Luđevac (kod Slunja;.

⚔️ 14. 11. 1942. Jedinice Operativnog štaba grupe brigada (1, 2. 4. hrvatska NOU i 8. hrvatska NO brigada) zauzele Slunj i produžile gonjenje ustaško-domobranskih snaga ka Karlovcu.

⚔️ 14. 11. 1942. Jedinice 1. bataljona 1. hrvatske NOU brigade zauzele s. Podmelnice (kod Slunja), nastavljajući gonjenje ustaško-domobranskih snaga ka Karlovcu.

⚔️ 15. 11. 1942. U Skradskoj gori (kod Slunja) delovi Kordunaškog NOP odreda napali ustaše i domobrane i posle kraće borbe naneli im gubitke od 30 mrtvih i 25 zarobljenih vojnika. Zaplenjene su 32 puške i 2 p. mitraljeza.

⚔️ 23. 12. 1942. Kod s. Močila (blizu Slunja), usled kvara aviona, spustio se padobranom komandant Crne Legije ustaški pukovnik Juraj Francetić. Seljaci iz s. Močila su ga uhvatili i predali komandi mesta, posle čega je sproveden u Slunj.

⚔️ 0. 1. 1943. U s. Močilima i s. G. i D. Primišlju (kod Slunja) izvršeni izbori za opštinske NO odbore, a po selima i za seoske NO odbore.

⚔️ 2. 1. 1943. U Slunju održana pokrajinska konferencija SKOJ-a za Hrvatsku, na kojoj je, prvi put po dolasku na oslobođenu teritoriju, govorio hrvatski pesnik Vladimir Nazor.

⚔️ 12. 1. 1943. Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

⚔️ 3. 6. 1943. Slunj zauzele jedinice 4. banijske brigade Unske operativne grupe i 8. krajiške brigade, ali su ga protivnapadom 5. juna ponovo povratile snage domobranskog 11. brdskog puka. Zarobljen je 21 žandarm i domobran, dok su jedinice NOVJ imale 5 mrtvih i 14 ranjenih.

⚔️ 19. 6. 1943. Slunj zauzele jedinice 8. divizije NOVJ i zarobile 45 vojnika i 3 oficira domobranskog 11. brdskog puka, dok se ostatak posade probio ka s. Furjanu i s. Lađevcu.

⚔️ 30. 7. 1943. Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile delove 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ i zauzele Slunj.

⚔️ 11. 8. 1943. Jedinice 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ zaposele Slunj i Cetingrad, odakle su se delovi domobranskog 3. brdskog puka povukli u V. Kladušu.

⚔️ 1. 11. 1943. U s. Saborskom (kod Slunja), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 1. artiljerijska oficirska škola NOV i PO Hrvatske.

⚔️ 22. 12. 1943. U Slunju SNO odbor održao konferenciju sa 170 odbornika iz svih sela i opština sreza Slunj.

⚔️ 0. 2. 1944. Održan I kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog nadiranja nemačkih jedinica i ustaša, nastavio rad u Topuskom a završio u Slunju. Sa kongresa su upućeni telegrami vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ZAVNOH-u i NKOJ, kao i proglas svim sanitetskim radnicima Hrvatske kojim ih, u ime 200 lekara NOF-a Hrvatske, povi za da stupe u NOVJ.

⚔️ 8. 2. 1944. Delovi nemačke 392. legionarske divizije zapalili Primišlje (kod Slunja) i okolna sela.

⚔️ 26. 2. 1944. Između Slunja i V. Kladuše, vraćajući se iz Topuskog, s partijskog kursa, poginuo sekretar SK KPH za Perušić Nikola, Hećimović Bracija, narodni heroj.

⚔️ 30. 3. 1944. Kod s. Mavrovića i s. D. Perjasice (blizu Slunja) delovi 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ i Kordunaškog NOP odreda odbili napad delova nemačkog 1. lovačkog rezervnog puka i 33. ustaškog bataljona i prinudili ih na povlačenje u pravcu s. Sića.

⚔️ 1. 5. 1944. Proslavi Prvog. maja u Slunju prisustvovalo preko 5500 ljudi i žena. Govorili su predstavnici NKOJ, KPH i NOVJ.

⚔️ 15. 5. 1944. Kod s. Tounjskog Tržića i s. Primišlja (blizu Slunja) delovi nemačke 392. legionarske divizije iz s. Tounja napali 1. bataljon Kordunaškog NOP odreda i odbacili ga na položaje severno od s. Primišlja. Protivnapadom delova 8. divizije NOVJ neprijatelj je odbačen u polazni garnizon.

⚔️ 21. 5. 1944. U s. Primišlju i okolnim uporištima (kod Slunja) delovi 2. udarne i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali delove nemačkog 1. rezervnog lovačkog puka. Posle sedmočasovne borbe neprijatelj je odbačen u pravcu s. Tounja. Zarobljeno je 25, a ubijeno i ranjeno oko 140 nemačkih vojnika. Zaplenjeno je 47 pušaka, 1 mitraljez, 32 para odela, 17 konja i druga oprema. Jedinice 8. divizije NOVJ imale su 4 mrtva i 21 ranjenog borca.

⚔️ 4. 7. 1944. U s. Vagancu (kod Slunja) jedinice 4. brigade 7. udarne divizije NOVJ napale ustašku posadu, ali se, posle žestokih borbi, morale povući zbog dolaska neprijateljskih pojačanja.

⚔️ 16. 12. 1944. U Slunju održana prva skupština radnika sreza Slunj. Izabran je radnički odbor od 8 članova. Skupština je ujedno odlučila da se osnuje radnički dom, koji će biti središte života radnika u tom srezu.

⚔️ 2. 2. 1945. U Slunju, u prisustvu velikog broja građana it mesta i okolnih sela i predstavnika ZAVNOH-a, Okružnog odbora NOF-a Karlovac, vojske i narodne vlasti, otvorena niža gimnazija i obrazovni centar.

⚔️ 6. 2. 1945. U rejonu Plaškog delovi nemačke 392. legionarske divizije i 17. ustaške brigade iz s. Vojnovca i s. Ličkih Jesenica napali 3. udarnu brigadu 8. udarne divizije NOVJ. U trodnevnim borbama oni su je potisli u rejon s. Bajića (kod Slunja). Neprijatelj je imao oko 100 mrtvih i ranjenih, a 3. udarna brigada 38 mrtvih i 41 ranjenog.

⚔️ 3. 3. 1945. Kod Glumačke glave jedinice 1. udarne brigade 8. udarne divizije JA napale nemačko-ustaške snage i prinudile ih na povlačenje u pravcu Slunja. Poginulo je i ranjeno oko 50 neprijateljskih vojnika, dok je 1. udarna brigada imala 5 mrtvih i 18 ranjenih.

⚔️ 3. 3. 1945. U rejonu mosta na r. Mrežnici kod s. Čiče (blizu Slunja) delovi 3. udarne brigade 8. udarne divizije JA odbili dvodnevni napad ustaško-nemačkih snaga, nanevši im gubitke od oko 60 mrtvih i 40 ranjenih. Treća udarna brigada je imala 2 mrtva i 8 ranjenih.

⚔️ 8. 4. 1945. Na prostoriji s. Ostrožac - s. Ličko Petrovo Selo - Đrcžnik-Grad delovi 4. udarnog korpusa JA otpočeli napad na jedinice nemnčke 104. lovačke divizije i u borbama do 12. aprila odbacili ih prema Slunju. Uništeno je 17 motornih vozila i 6 radio-stanica. Zaplenjeno je: 6 protivtenkovskih topova sa 250 granata, 8 minobacača sa 350 mina, 33 p. mitraljeza, 222 puške, 42 automata, 22 pištolja, 67.000 metaka, 8 kamiona, motocikl i 5 radio-stanica.

⚔️ 13. 4. 1945. Delovi 4. udarnog korpusa JA posle jednodnevnih žestokih borbi zauzeli Slunj. Delovi nemačke 104. lovačke divizije i ustaško-domobranske snage, povlačeći se prema Primišlju, porušili su u Slunju most na r. Korani.

Dokumenti

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda u Slunju od 13. avgusta 1941. o stanju na Kordunu sa podacima o masovnom uništavanju srpskog življa i bacanju leševa u jame

📜 Izveštaj Kotarske oblasti Slunj od 24. septembra 1941. o progonu i zlostavljanju Srba od strane muslimana-ustaša na području Cazina, Bihaća i Velike Kladuše

📜 Izvještaj oružničke postaje Veljun od 29 rujna 1941 god. o borbama protiv partizana u kotaru Slunj

📜 Izvještaj 1. hrvatske oružničke pukovnije od 3. oktobra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o rušenju telefonsko-telegrafskih stubova na komunikaciji Karlovac - Slunj

📜 Izvještaj oružničkog vodnog zapovjedništva u Slunju od 10 listopada 1941 god. o rušenju telefonsko-telegrafskih stupova na pruzi Slunj - Rakovica i napadu partizana na žandare

📜 Izvještaj oružničkog krila u Ogulinu od 9 prosinca 1941 god. o borbama protiv partizana u kotaru Slunj

📜 Izvještaj Štaba Drugog bataljona Drugog kordunaškog NOP odreda od 11 veljače 1942 god. Štabu odreda o rezultatima napada na Talijane između Slunja i Velike Kladuše

📜 Izvještaj operativnog oficira Prvog kordunaškog NOP odreda od 22 vfcljače 1942 god. komandantu Združenog odreda o rezultatu napada na Talijane između Slunja i Primišlja

📜 Obavještenje Štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 25 veljače 1942 god. Štabu Banijskog odreda o rezultatima napada na cesti Slunj -

📜 Izvještaj Oružničkog nadzorništva Vojnić od 5. maja 1942. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o stanju oružničkih postaja u kotarevima Vojnić, Slunj i Vrginmost

📜 Izvještaj štaba Prve operativne zone od 9 srpnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na sektoru Primišlje - Slunj

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. septembra 1942. Štabu 1. operativne zone za pripremu operacija na sektoru Bihać - Slunj - Velika Kladuša - Cazin

📜 Zapovijest komandanta 1. operativne zone NOV i PO Hrvatske iz prve polovine novembra 1942. Prvoj, 2. i 4. brigadi za napad na neprijateljski garnizon u Slunju i Cazinu

📜 Izvještaj zapovjednika Desete ustaške bojne od 4 studenog 1942 god. o borbama na području južno od Slunja

📜 Zapovijest štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 6 studenog 1942 god. za napad na neprijateljsko uporište Slunj

📜 Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 8 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljsko uporište Slunj

📜 Izvještaj Desete ustaške bojne od 8 studenog 1942 god. o rezultatima napada na Slunj i o stanju ustaško-domobranskih posada na tom području

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade Hrvatske od 9 studenog 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljsko uporište Slunj

📜 Zapovijest Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13 studenog 1942 god. za napad na Slunj

📜 Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14 novembra 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o rezultatima napada na Slunj

📜 Zapovijest štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 14 studenog 1942 god. za napad na Slunj

📜 Zapovijest štaba Osme NO brigade od 14 studenog 1942 god. za napad na Slunj

📜 Izvještaj štaba Druge NOU brigade od 15 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o operaciji na Slunj

📜 Izvještaj zapovjedništva ustaške vojnice od 15 studenog 1942 god. o padu Slunja i prikupljanju razbijenih ustaško-domobranskih snaga

📜 Izvadak iz dnevnog Izvještaja Trećeg ustaškog djelatnog stajaćeg zdruga od 15 studenog 1942 god. o prikupljanju razbijenih ustaško-domobranskih jedinica poslije pada Slunja

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 15 studenog 1942 god. o borbsma na poluotoku Pelješcu, na području Šibenika i o napadu na Slunj

📜 Izvještaj štaba Prve NOU brigade Hrvatske od 16 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o gonjenju neprijatelja razbijenog kod Slunja

📜 Izvještaj štaba Prve NOU brigade od 16 studenog 1942 god. Operativnom štabu Grupe brigada o zauzeću Slunja

📜 Izvještaj štaba Osme NO brigade od 16 studenog 1942 god. o učešću brigade u oslobođenju Bihaća, Cazina, Cetingrada i Slunja

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacljai od 16 studenog 1942 god. o situaciji na području Karlovca i o padu Slunja

📜 Izvještaj političkog komesara 1. NOU brigade Hrvatske od 16. novembra 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama Brigade kod Slunja

📜 Izvještaj Zapovjedništva 3. ustaškog djelatnog stajaćeg zdruga od 21. novembra 1942. Glavnog stožeru Ministarstva domobranstva NDH o stanju na području Žumberka i o gubicima 10. ustaške bojne poslije-zauzimanja Slunja

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 5 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju ceste Slunj - Vojnić - Vrginmost i o potrebi upućivanja tenkovskog voda ka Vrginmostu

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o otpočinjanju neprijateljskih ofanzivnih dejstava opštim pravcem Karlovac-Slunj-Bihać

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26 januara 1943 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o nepovoljnoj situaciji u pravcu Slunja

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 23 siječnja 1943 god. Štabu Osme divizije da povuče svoje jedinice u pravcu Velike Kladuše i Slunja

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 25 siječnja 1943 god. Operativnom štabu za Kordun da uputi izvidnice u pravcu Slunja i ustanovi koje položaje drži neprijatelj

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Kordun od 25 siječnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o preduzetim mjerama izviđanja na području Slunja

📜 Izvještaj talijanske Grupe za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 30 siječnja 1943 god. o sporu oko upotrebe četnika u akcijama zapadno od Slunja

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 4 veljače 1943 god. za akciju čišćenja na području Slunja

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 6 veljače 1943 god. o-traženju Komande njemačkih trupa u Hrvatskoj da se čisti Plješevica i područje zapadno od puta Karlovac - Slunj

📜 Izvještaj zapovjedništva Prvog sektora od 12 veljače 1943 god. o napadu na njemačku kolonu kod Slunja i o zahtjevu da se pojača posada u Slunju

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije 6 oslobođenju Slunja, Brinja i Otočca

📜 Zapovijest Štaba Unske operativne grupe od 8 svibnja 1943 god. podređenim jedinicama za dejstvo na liniji Slunj - Topusko

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 3 lipnja 1943 god. o izviđačkoj djelatnosti na području Cetingrada i o napadu Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade na Slunj

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 lipnja 1943 god. o kretanju Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar i zauzimanju Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 5 lipnja 1943 god. o zaposjedanju kota kod Slunja od strane Četvrte banijske NO i Osme krajiške NOU brigade i izviđačkoj djelatnosti Druge bojne Drugog gorskog zdruga

📜 Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 6 lipnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Slunj i o drugim akcijama

📜 Zapovjest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 15 lipnja 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Cetingrad, Veliku Kladušu i Slunj

📜 Zapovijest Štaba Treće NO brigade Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 18 lipnju 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Slunj

📜 Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 19 lipnja 1943 god. Štabu Šeste divizije o oslobođenju Cetingrada, napadu na Slunj i blokadi Velike Kladuše

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 19 lipnja 1943 god. o zauzimanju Slunja od strane Treće NOU brigade i Cetingrada od strane Druge NOU brigade Osme divizije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge pješačke divizije od 19 lipnja 1943 god. o razbijanju posada Slunja i Cetingrada od strane jedinica NOV i PO Hrvatske

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 lipnja 1943 god. o kretanju i akcijama Kalničkog NOPOdreda i o padu Slunja i Cetingrada

📜 Izvještaj Štaba Prve brdske baterije od 24 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o dejstvu i utrošku municije pri napadu na Slunj i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 25 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u Diviziji i kod neprijatelja poslije napada na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 26 lipnja 1943 god. Štabu Osme divizije da dostavi pregled zaplijenjenog oružja u operacijama na području Cetingrad - Slunj - Velika Kladuša

📜 Izveštaj političkog komesara 8. NOU divizije od 26. juna 1943. političkom komesaru 1. korpusa NOV Hrvatske o stanju u ovoj diviziji u vreme napada na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 lipnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 1 srpnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Izvještaj Štaba Unske operativne grupe od 6 srpnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Cetingrad, Slunj i Veliku Kladušu

📜 Zapovijest 670. njemačkog Grenadirskog puka od 9. prosinca 1943. god. podređenim jedinicama za odbranu na prostoriji Ogulin, Oštarije, Slunj

📜 Izvještaj Štaba Druge NO brigade Osme divizije od 13. prosinca 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u vremenu od 7 do 10 prosinca na pravcu Tržić–Slunj

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 19. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima Tounj–Slunj i Karlovac–Vojnić u vremenu od 7. do 15. prosinca 1943. godine

📜 Naređenje Štaba Jedanaestog korpusa NOVJ od 23. maja 1944. Štabu Trideset pete divizije da dijelom snaga dejstvuje na komunikacijama Ličko Petrovo Selo - Plitvički Leskovac. Poljanak - Saborski i Rakovica - Slunj

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 5. novembra 1944. o izviđanju komunikacije Mostar-Sarajevo i o pratnji lovaca-bombardera 2. eskadrile NOVJ pri izviđanju puta Udbina-Slunj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 5. novembra 1944. o izviđanju puta Udbina-Slunj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 17. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Gospić-Otočac-Slunj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 26. marta 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage u Slunju i Bihaću

📜 Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 16. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o izvršenom napadu na Dabar, Letinac, Lipice, Stajnice, Jezerane, Razvalu, Brinje i Trojvrh i o borbama na komunikaciji Ličko Petrovo Selo - Drežnik-Grad - Rakovica - Slunj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 16. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje kod Slunja i o pronađenom minskom polju kod ostrva Krka

Fotografije

Povezane odrednice

13. proleterska udarna brigada Rade Končar 392. legionarska divizija (plava) Vojnić Prvi maj u oslobodilačkom ratu 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Hrvatskoj 1943. Pelješac Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Lička Jesenica Bihaćka operacija Šibenik Cazin Narodno oslobodilački odbori Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu 3. gorski zdrug (NDH) Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) 7. banijska divizija NOVJ Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bihać Vrginmost Četnici u drugom svetskom ratu Komunistička partija Hrvatske ZAVNOH 2. pješačka divizija (NDH) Ogulin Politički komesari u NOR-u Plaški Topusko Borbe u Hrvatskoj 1944. Glina 1. lička proleterska udarna brigada Borbe u Hrvatskoj 1942. Drežnica Vrhovni štab NOVJ 2. lovačka eskadrila NOVJ Primorsko-goranski partizanski odred Genocid u NDH Gospić Velika Kladuša Sanitet u ratu Josip Broz Tito Partizanska avijacija 1. proleterski bataljon Hrvatske Završne operacije u Jugoslaviji Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu 1. kordunaški partizanski odred Bosanski Petrovac Otočac Borbe u Lici 1945. 8. banijska udarna brigada Borbe u Lici 1943. Ustaški zločini 1941. 104. lovačka divizija Glavni štab Hrvatske Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Karlovac Narodni heroji Jugoslavije Petrinja Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) 2. lička proleterska udarna brigada Ustanak u Hrvatskoj 1941. 8. krajiška brigada Krk 2. gorski zdrug (NDH) Zasede u oslobodilačkom ratu Sanski Most 8. kordunaška divizija NOVJ 2. kordunaški partizanski odred 1. lovačka eskadrila NOVJ Hrvatsko domobranstvo