Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Vojnić u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 45 hronoloških zapisa, 31 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 28. 7. 1941. U Ivanović-jarku (blizu Vojnića) ustaše ubile preko 180 ljudi.

⚔️ 6. 8. 1941. U s. Kuplenskom (kod Vojnića) ustanici ubili dve ustaše.

⚔️ 21. 8. 1941. Ustaše napale partizanski logor u šumi Debeloj kosi (kod Vojnića). Napad odbijen. Ustaše imale 1 mrtvog i 8 ranjenih.

⚔️ 17. 9. 1941. U s. Prisjeci (kod Vojnića) NOP odredi Zbjeg i Močila iz zasede napali žandarme u kamionu i naneli im gubitke.

⚔️ 5. 10. 1941. U s. Kuplenskom (kod Vojnića) partizani napali domobrane koji su zaprežnim kolima vozili materijal u s. Krstinju. Jedan domobran poginuo i ostali zarobljeni.

⚔️ 8. 10. 1941. Partizani Drugog rejona NOP odreda Korduna i Banije zauzeli s. Krstinju (kod Vojnića).

⚔️ 20. 10. 1941. Na putu Kuplensko-Miholjsko (kod Vojnića) NOP odredi Trupinjski i Šlivnjak napali iz zasede tri italijanska kamiona sa vojnicima. Posle toga su snage konjičkog puka -Alesandrija- izvršile napad iz Vojnića i popalile s. Kuplensko.

⚔️ 4. 11. 1941. Delovi konjičkog puka -Alesandrija- italijanske 1. brze divizije popalili s. Grobnik (kod Vojnića).

⚔️ 6. 11. 1941. Održana sreska partijska konferencija na kojoj je izabran SK KPH za Vojnić.

⚔️ 10. 11. 1941. Na Vratniku (kod Vojnića) 1. četa 1. partizanskog kordunaškog bataljona napala ustaše koje su terale opljačkanu stoku. Poginulo je 9 ustaša i jedan je ranjen, dok su partizani imali 2 mrtva i 1 ranjenog borca.

⚔️ 20. 11. 1941. U s. Radmanovcu (kod Vojnića) izabran SNO odbor za Vojnić.

⚔️ 2. 12. 1941. Italijanske snage iz Karlovca otpočele dotada najveći napad na oslobođenu teritoriju Korduna. Partizanske jedinice su se povlačile do s. Grabovca, gde su sutradan uspele da zaustave italijanske jedinice i potisnu ih prema Karlovcu i Vojniću. Za vreme tog napada neprijatelj je palio sela, naročito na putu od Vojnića ka oslobođenoj teritoriji.

⚔️ 16. 12. 1941. U blizini Vojnića borci Kordunaškog NOP odreda razoružali 15 domobrana.

⚔️ 20. 12. 1941. Na ž. st. Vojnić delovi 4. bataljona NOP odreda Korduna i Banije razoružali posadu od 60 domobrana.

⚔️ 24. 12. 1941. Domobranska posada iz s. Vojišnice (kod Vojnića), posle trodnevne opsade u školi, predala se jedinicama 1. kordunaškog partizanskog bataljona. Zarobljeno 38 domobrana sa oružjem.

⚔️ 0. 1. 1942. U Vojniću održana konferencija predstavnika svih sreskih odbora NOF-a na Kordunu (Vojnića, Veljuna, Vrginmosta i Slunja) i delegata partizanskih jedinica, na kojoj je izabran Okružni odbor NOF-a za Kordun.

⚔️ 12. 1. 1942. Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli Vojnić. Zarobljeno 410, poginulo 30 i ranjeno 37 domobrana. Zaplenjeno: 6 mitraljeza, 14 p. mitraljeza, 350 pušaka, 3 minobacača i 35.000 metaka.

⚔️ 17. 1. 1942. U Vojniću formiran Okružni NO odbor za Kordun.

⚔️ 25. 1. 1942. U Vojniću održan veliki manifestacioni zbor omladine vojničkog sreza. Zboru je prisustvovalo preko 3.000 omladinaca i omladinki.

⚔️ 7. 2. 1942. U s. Cerovcu (kod Vojnića) 2. četa 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napala ustaše i time sprečila dalje ubijanje stanovništva, paljenje kuća i pljačku imovine.

⚔️ 21. 2. 1942. U s. G. Budačkom (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, otpočeo rad Partizanske oficirske škole.

⚔️ 1. 3. 1942. Delegat CK KPJ Vladimir Popović uputio CK KPJ izveštaj o situaciji u Hrvatskoj (o oslobođenju Vojnića, Veljuna i Jasenka) i o sprovođenju u život direktive VŠ, o formiranju novih jedinica i operativnih zona na teritoriji Hrvatske.

⚔️ 8. 3. 1942. U Lici izašao prvi broj lista -Žena u borbi-, organa Okružnog odbora AFŽ za Liku. U Vojniću održan veliki zbor žena sreza Vojnić, na kome je govoreno o ulozi žena u NOB-u.

⚔️ 22. 3. 1942. Ustaške snage iz Karlovca, uz pomoć tenkova, posle kraće borbe protiv delova 1. kordunaškog NOP odreda ušle u Vojnić.

⚔️ 20. 4. 1942. Prvi bataljon 1. kordunaškog NOP odreda uništio tt veze, srušio 2 mosta i porušio puteve koji iz s. Krnjaka vode ka Vojniću, s. Tušiloviću, s. Bariloviću i Veljunu

⚔️ 22. 4. 1942. Iz zasede kod s. Rijeke (blizu Vojnića) 2. četa 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda ubila 6 i zarobila 18 domobrana i zaplenila 18 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 30. 4. 1942. Jedinice Grupe kordunaških NOP odreda izvršile diverzantske akcije i demonstrativne napade na Vrginmost i sela: Prisjeku, Cetingrad, Poloj, Blagaj, Vojnić, TopuIsko - kolodvor, Katinovac, Crevarsku Stranu, Lasinju i Banski Kovačevac.

⚔️ 23. 5. 1942. Na putevima Krnjak-Tušilović i Vojnić-Tušilović 1. i 2. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napali iz zasede domobrane i žandarme. Oko 30 domobrana i žandarma je poginulo a 5 ih je zarobljeno. Zaplenjeno je 14 pušaka. Za odmazdu, neprijatelj je popalio sela: Živković Kosu, Vukoviće, Brezovu Glavu, D. Budački, Mlakovac i Pavković Selo.

⚔️ 29. 5. 1942. Izemeđu ž. st. Vojnića i Vrginmosta jedinice 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda porušile prugu u dužini od 1500 m i pokidale tt veze u dužini od 3 km.

⚔️ 11. 6. 1942. Prvi Kordunaški NOP odred zauzeo Vojnić-kolodvor, zaplenivši 70 vagona kukuruza i 20 vagona pasulja i drugih namirnica i uništivši 63 vagona i 1 lokomotivu.

⚔️ 20. 8. 1942. U s. Budačkom (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od dva udarna bataljona (1. i 2. kordunaškog NOP odreda) i Omladinskog bataljona -Joža Vlahović- formirana 4. hrvatska NOU brigada.

⚔️ 25. 8. 1942. U s. G. Budački (kod Vojnića) održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Karlovac: analiziran je rad organizacija AFŽ-a po srezovima i date su smernice za budući rad.

⚔️ 16. 9. 1942. U s. Radmanovoj Poljani (kod Vojnića), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku od boraca 1. i 2. kordunaškog NOP odreda formirana 5. hrvatska NO brigada, a odredi rasformirani.

⚔️ 19. 9. 1942. Jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske i 1. i 2. udarnog bataljona 1. primorsko-goranskog NOP odreda zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Siću (kod Vojnića).

⚔️ 20. 9. 1942. Vod Mosorske partizanske čete ubio 4 italijanska špijuna u s. Vojnićima (blizu Sinja) i izvršio prepad na italijansku posadu u s. Trilju, a zatim se, bez žrtava, povukao preko s. Biska u pravcu Mosora.

⚔️ 29. 9. 1942. Jedinice 2. bataljona 5. hrvatske NO brigade napale domobrane i žandarme u s. Vukmaniću (kod Vojnića), ali se posle kraće borbe morale povući zbog dolaska jakog neprijateljskog ojačanja iz Skakavca. U toku borbe neprijatelj je imao 10 mrtvih i ranjenih vojnika, a partizanske jedinice 7 mrtvih i 2 ranjena borca.

⚔️ 24. 10. 1942. Jedinice 2. i 4. hrvatske NOU brigade zauzele ustaško-domobransko uporište u s. Tušilović (kod Vojnića), zarobile 62 ustaše, 40 žandarma i 325 domobrana i zaplenile 350 pušaka, 4 mitraljeza, 13 p. mitraljeza, 1 minobacač, 2 topa i 30.000 metaka.

⚔️ 14. 11. 1942. Delovi Kordunaškog NOP odreda zauzeli domobransko uporište u s. Siću (kod Vojnića).

⚔️ 27. 1. 1943. Na Biljegu (put Vrginmost-Vojnić) jedinice 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda uništile dva nemačka kamiona.

⚔️ 30. 1. 1943. Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- povukli se iz Vojnića, a jedinice Kordunaškog NOP odreda podelile izgladnelom stanovništvu oko 3 vagona ječma i raži koje je neprijatelj ostavio.

⚔️ 19. 2. 1943. U s. Rijeci (kod Vojnića), iz zasede, jedinice 2. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napale 5 kamiona kojima se prevozila ustaška radna omladina pod komandom nemačkih oficira. Poginulo je 25 ustaša i 3 nemačka oficira a zarobljeno 19 naoružanih ustaških omladinaca. Uništen je 1 kamion a 4 su zaplenjena.

⚔️ 20. 11. 1943. U Vojniću otpočela okružna konferencija KPH za okrug Karlovac, koia je trajala do 22. novembra.

⚔️ 11. 12. 1943. U rejonu s. Dugog Dola i s. Mlakovca (kod Vojnića) Kordunaški NOP odred napao stražare iz nemačke 371. pešadijske divizije i oslobodio 250 uhapšenih ljudi. Zaplenjeno je 30 zaprežnih kola s materijalom i 150 grla stoke koju je neprijatelj opljačkao od stanovništva.

⚔️ 14. 12. 1943. Vojnić zauzele jedinice 8. divizije NOVJ posle višečasovne borbe protiv delova 670. puka nemačke 371. pešadijske divizije, koji su se povukli u Glinu. Jedinice 8. divizije su imale 4 mrtva i 6 ranjenih.

⚔️ 27. 8. 1944. U Vojniću, na okružnoj konferenciji NOF-a za okrug Karlovac, kojoj je prisustvovalo oko 600 delegata iz svih srezova karlovačkog okruga i iz jedinica 8. udarne divizije NOVJ, izabran Okružni odbor NOF-a za okrug Karlovac.

Dokumenti

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Vrgin Most od 3 rujna 1941 god. o rušenju telefonsko-telegrafskih stupova na putu Vrgin Most - Vojnić

📜 Izvještaj Kotarske oblasti u Vrgin Mostu od 15 rujna 1941 god. o napadu partizana na željezničku stanicu Vojnić

📜 Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Vrgin Most od 2 listopada 1941 god o prekidu telefonsko-telegrafskih veza na putu Vojnić - Vrgin Most

📜 Izvještaj Oružničke postaje Vojnić od 5. oktobra 1941. Velikoj župi Pokupje o napadu partizana kod Vojišnice na domobrane 6. bojne 1. pješačke pukovnije

📜 Izvještaj zapovjednika 2. združene brigade od 12. oktobra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana iz odreda Debela kosa na talijanski automobil na cesti Krnjak - Vojnić

📜 Izvještaj oružničke postaje Vojnić od 22 listopada 1941 god. o borbama Talijana protiv partizana u kotaru Vojnić

📜 Depeša 1. domobranskog zbora od 11. novembra 1941. o paljenju srpskih sela u kotarima Vojnić i Vrginmost od strane ustaša i masovnom bekstvu naroda u šume

📜 Naređenje Komande NOP odreda Korduna i Banije od 3 prosinca 1941 god. komandi Drugog bataljona za rušenje puta Vojnić - Krstinja

📜 Telefonski izvještaj od 22 prosinca 1941 god. o borbama protiv partizana u okolici Vojnića

📜 Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 24 prosinca 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i borbama kod Vojnića, Veljura i Perjasice

📜 Izvještaj stožera Treće pješačke pukovnije od 26 prosinca 1941 god. o akcijama partizana u okolici Vojnića

📜 Izvještaj Štaba Kordunaškog NOP odreda od 15 siječnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o oslobođenju Vojnića

📜 Naredba komandanta NOP odreda Korduna i Banije od 15. januara 1942. o pohvali jedinica 1. bataljona u akciji na Vojnić

📜 Izvještaj Vodnog oružničkog zapovjedništva u Karlovcu od 15 siječnja 1942 god. o zarobljavanju domobranske posade u Vojniću

📜 Izvještaj Oružničkog nadzorništva Vojnić od 5. maja 1942. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o stanju oružničkih postaja u kotarevima Vojnić, Slunj i Vrginmost

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Karlovcu od 26 travnja 1942 god. o napadu partizana na ustaški kamion kod Vojnića

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o napadu na Topusko i Vojnić-kolodvor

📜 Izvještaj štaba Grupe kordunaških NOP odreda od 13 lipnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o izvršenim napadima na Topusko i Vojnić-kolodvor, planu budućih akcija i stanju jedinica

📜 Izvještaj Velike župe Pokupje od 22 lipnja 1942 god. o napadima partizana na Topusko i Vojnić-kolodvor

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 5 prosinca 1942 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju ceste Slunj - Vojnić - Vrginmost i o potrebi upućivanja tenkovskog voda ka Vrginmostu

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 8. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpuisa NOV Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Vojnić, Sjeničak i o koncentraciji neprijatelja u Petrinji, Sunji i Dvoru

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 9. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica oko Vojnića i Skakavca

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 11. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na prostoriji Vojnića

📜 Izvještaj Štaba Prve udarne NO brigade od 16. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o borbama vođenim u periodu od 7. do 16. prosinca 1943. god. na pravcima Vojnić–Tušilović i Vojnić–Vrginmost

📜 Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 17. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na pravcu V. Kladuša – Topusko i V. Kladuša – Krstinja – Vojnić

📜 Izvještaj Štaba Druge udarne NO brigade od 18. prosinca 1943. god. Štabu Osme divizije NOV Jugoslavije o borbama kod Vojnića i V. Kladuše

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 19. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama podređenih jedinica na pravcima Tounj–Slunj i Karlovac–Vojnić u vremenu od 7. do 15. prosinca 1943. godine

📜 Naređenje Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 25. maja 1944. potčinjenim jedinicama za produženje operacije »Šah«, u smanjenom obimu, na prostoriji Vojnić — Barilović — r. Korana — Miholjsko

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 30. maja 1944. Štabu Sedme NCU divizije o borbama kod Vojnića i Vrginmosta

📜 Naredba Štaba Sedme NOU divizije od 12. juna 1944. o pohvali boraca i rukovodilaca Treće brigade, Drugog i Trećeg bataljona omladinske brigade Joža Vlahović i Drugog bataljona Četvrte brigade za pokazanu hrabrost, vještinu, požrtvovanje i postignute uspjehe u borbama kod Katinovca, Cemernice, Vojnića i Komareva

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 19. aprila 1945. o napadu na nemačke položaje u Čabru i Sušaku i ometanju saobraćaja na komunikaoiji Vojnić - Karlovac

Fotografije

Povezane odrednice

Partizanska avijacija 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 1. lovačka eskadrila NOVJ Rijeka 8. kordunaška divizija NOVJ Glina Sarajevska operacija Karlovačka operacija Diverzije u oslobodilačkom ratu 371. pešadijska divizija 69. rezevni korpus Borbe u Hrvatskoj 1945. Topusko Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Lici 1942. Hrvatsko domobranstvo Genocid u NDH Ustaški zločini 1941. Završne operacije u Jugoslaviji Zasede u oslobodilačkom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Trilj 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Vrginmost Sinj Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. kordunaški partizanski odred Žene u ratu Glavni štab Hrvatske Operacija Panter Primorsko-goranski partizanski odred 7. SS divizija Prinz Eugen 7. banijska divizija NOVJ Ustanak u Hrvatskoj 1941. Centralni komitet KPJ Petrinja Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Sušak 4. banijska udarna brigada Narodno oslobodilački odbori AFŽ Pljačka u ratu 2. kordunaški partizanski odred Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Desant na Drvar Štampa u ratu Italija u drugom svetskom ratu Omladina u ratu Slunj Ustanak u NDH Velika Kladuša Borbe u Hrvatskoj 1944. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske 1. proleterski bataljon Hrvatske 1. brza divizija Eugenio di Savoia Vladimir Popović Cazin Karlovac Zarobljenici u ratu