Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

69. rezevni korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 2 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

📜 Zapovest 69. rezervnog korrusa od 28. avgusta 1943. o reorganizaciji sistema komandovanja, predislokaciji potčinjenih jedinica i zadacima u rejonu osiguranja severno od reke Save

📜 Naređenje 69. rezervnog korpusa od 21. septembra 1943. potčinjenim jedinicama za organizaciju obezbeđenja železničkih pruga u Slavoniji i Sremu

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 7. oktobra 1943. Komandi 69. rezervnog armijskog korpusa za razbijanje jedinica NOV i POJ u severoistočnoj Bosni

📜 Izvještaj 42. lovačke divizije Wehrmachta Komandi 69. armijskog korpusa o rezultatima borbi podređenih jedinica na položajima u istočnom dijelu Požeške kotline i o gubicima ustaške posade u Čaglinu

📜 Izvještaj 42. lovačke divizije Wehrmachta Glavnoj komandi 69. armijskog korpusa o političkim prilikama i vojnim akcijama na području Slavonije od 13. XII 1943. do 12. I 1944. Optužuju se vojne i civilne vlasti NDH za pogoršavanje vojno-političke i ekonomske situacije, kao i za rastuće neraspoloženje naroda prema njemačkoj vojsci

📜 Zapovest Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 20 maja 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u operaciji »Šah« protiv jedinica 4. korpusa NOV i POJ na Baniji i Kordunu

📜 Izveštaj 42. lovačke divizije od 17. maja 1944. Komandi 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu o toku i rezultatima borbi, u operaciji »Ungeviter«, na prostoru Slavonska Požega — Našice — Podravska Slatina

📜 Naređenje Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 25. maja 1944. potčinjenim jedinicama za produženje operacije »Šah«, u smanjenom obimu, na prostoriji Vojnić — Barilović — r. Korana — Miholjsko

📜 Zapovest Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 7. jula 1944. Poglavnikovom tjelesnom zdrugu za dejstva u operaciji »Rouen« na širem području Kalnika

📜 Naređenje Komande 2. oklopne armije od 13. jula 1944. Komandi 69. korpusa za naročitu upotrebu u vezi preduzimanja mera za otklanjanje nedostataka u operaciji »Kazanova«

📜 Izveštaj Komande 69. armijskog korpusa za naročitu upotrebu od 23. jula 1944. Komandi 2. oklopne armije o iskustvima stečenim u dejstvima protiv jedinica NOV i POJ u Žumberku, u operaciji »Dinkirhen«

📜 Izveštaj komandanta 42. lovačke divizije od 14. januara 1944. x Komandi 69. armijskog korpusa o dejstvima divizije u Slavoniji i severoistočnoj Bosni od 13. decembra 1943. do 12. januara 1944. godine

Fotografije

Povezane odrednice

Slavonski Brod Borbe u Srbiji 1943. Sarajevo Našice Teslić 3. SS oklopni korpus Diverzije u oslobodilačkom ratu 5. SS brdski armijski korpus Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 15. brdski armijski korpus Borbe u Slavoniji 1943. Podravska Slatina Desant na Drvar 1. proleterski korpus NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Vrnjačka Banja 42. lovačka divizija Vojnić Borbe u Hrvatskoj 1944. Kozara u oslobodilačkom ratu 2. oklopna armija Borbe u Sremu 1943. Banja Luka 21. brdski armijski korpus Istočni front Mostar Borbe u Hrvatskoj 1943. Poglavnikov tjelesni zdrug Derventa 4. gorski zdrug (NDH) Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Slavonska Požega 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Slavoniji 1944.