Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski)

Za ovaj pojam je pronađeno 255 hronoloških zapisa, 502 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 5. 1943. Naredbom VŠ NOV i POJ reorganizovan 1. bosanski udarni korpus NOVJ, te od njega formirana dva korpusa: 1. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 5. udarna divizija NOVJ, Birčanski i Majevički NOP odred, a bile mu potčinjene i 1. i 2, vojvođanska NOU brigada, koje su se nalazile u istočnoj Bosni) i 2. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 4, 10. i 11. divizija NOVJ; ova poslednja bila u formiranju). Za operativno područje 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ određena je istočna Bosna, a za operativno područje 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ - srednja i zapadna Bosna (bez Cazinske krajine).

⚔️ 26. 5. 1943. Na pl. Kozari, po naređenju Štaba 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, od 5. bataljona 5. krajiške NOU brigade, prezdravelih boraca i mobilisanog ljudstva s Kozare formiran Kozarski NOP odred. (Odred je za 20 dana narastao na deset četa.)

⚔️ 5. 6. 1943. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da jednu lako pokretljivu taktičku grupu uputi u rejon Ivan-sedla, sa zadatkom da preseče prugu Sarajevo-Mostar i olakša nastupanje dela snaga Glavne operativne grupe VŠ u pravcu srednje Bosne.

⚔️ 18. 6. 1943. Posle dvanaestodnevnog marša, pod borbom, 5. udarna divizija (dve brigade) 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ stigla iz rejona Prnjavora na određene joj položaje (s. Hadžići, s. Tarčin, Ivan-sedlo) na ž. pruzi Sarajevo-Mostar u cilju prihvata Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ po proboju sa Sutjeske. [Udarna grupa (tri bataljona) 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, posle šestodnevnog marša iz s. Blagaja (kod Kupresa), tri dana kasnije, na južnim padinama pl. Bitovnje, ušla je u sastav 5. udarne divizije NOVJ.]

⚔️ 23. 6. 1943. Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu uputio svim organizacijama direktivno pismo u vezi sa organizacijom žetve. (Da bi se žetva obavila što potpunije i u što kraćem roku, formirane su omladinske radne čete, bataljoni i brigade, angažovani su svi organi vojne i narodne vlasti, organizacije KPJ, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i pionira i jedinice 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 17. 7. 1943. Delovi 4. udarne divizije 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ (6 bataljona) napali u utvrđenom Ključu ojačani 1. bataljon domobranskog 10. pešadijskog puka i oko 70 nemačkih vojnika. Delovi Ribničkog NOP odreda neopaženo su prodrli u Ključ i iznenadili jednu četu, zarobili 159 domobrana i zaplenili 4 haubice. Zbog slabe organizacije napada i veze oni su to mesto u svitanje morali napustiti, izvukavši samo deo plena i zarobljenika. Poginuo je i komandir 3, čete 1. bataljona Ribničkog NOP odreda Trivo Latinović Garonja, narodni heroj.

⚔️ 19. 7. 1943. Dvanaesta udarna divizija NOVJ (2, 5. i 12. krajiška NOU brigada i Banjalučki i Prnjavorski NOP odred) 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ po naređenju VŠ NOV i POJ, prešla u sastav 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 8. 1943. Delovi domobranskog 10. pešadijskog puka, zbog stalnog pritiska delova 4. udarne divizije 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, napustili Ključ i povukli se u s. Čađavicu.

⚔️ 1. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da preduzme potrebne mere za sprečavanje epidemije trbušnog tifusa.

⚔️ 10. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito dao Štabu 2. bosanskog udarnog korpusa direktivu za dalji vojno-politički rad, naglasivši mu: da uz pomoć antifašističkih organizacija razvija najživlju aktivnost za mobilizaciju novih boraca, da likvidira četnike i onemogući kretanje neprijateljskih jedinica po komunikacijama i da formira NOP odrede na sektorima gde do tada nisu bili formirani.

⚔️ 27. 8. 1943. U Jajcu održan sastanak VŠ NOV i POJ sa Štabom 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ i sekretarima biroa Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu, na kome je razmatrana vojno-politička situacija i odlučeno: da u sastav 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ ostanu 4. i 10. udarna divizija; da se brigade popune, te u njima bude 800 do 1000 boraca, a NOP odredi svedu na manje formacije; da Korpus uputi 1000 boraca za popunu 1. proleterske udarne divizije NOVJ, a Drvarski NOP odred 150 boraca za popunu 3. krajiške NOU brigade.

⚔️ 30. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da svoja dejstva usmeri na komunikacije u dolini r. Une.

⚔️ 0. 9. 1943. U rejonu s. Sokolovo - s. Kozica - s. Tramošnja (kod San. Mosta), po naređenju Štaba 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, formiran Sanski NOP odred u sastavu 4. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 3. 9. 1943. U Glamoč bez borbe ušle jedinice 10. udarne divizije 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 4. 9. 1943. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da područje Jajce - Mrkonjić Grad očisti od četnika.

⚔️ 6. 9. 1943. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ da uputi potrebne snage za razbijanje četnika u rejonu Bosanskog Grahova.

⚔️ 5. 10. 1943. Naredbom vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita preimenovani: 1. bosanski udarni u 3. udarni korpus NOVJ; 2. bosanski udarni u 5. udarni korpus NOVJ; 1. hrvatski u 4. korpus NOVJ; 2. hrvatski u 6. korpus NOVJ i 6. korpus u 7. korpus NOVJ.

⚔️ 16. 10. 1943. U s. Glogovcu (kod Prnjavora), po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ. od Banjalučkog i Prnjavorskog NOP odreda formirana 14. srednjobosanska NOU brigada, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 0. 11. 1943. Po naređenju Štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ formiran Dobojsko-derventski NOP odred.

⚔️ 3. 11. 1943. Preko r. Save prebacila se u Bosnu 12. slavonska udarna brigada 12. divizije NOVJ da bi, po naređenju VŠ NOV i POJ, pomogla dejstva 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 13. 11. 1943. U s. Gudavcu (kod Bos. Krupe) 8. krajiška udarna brigada 4. udarne divizije NOVJ ojačana artiljerijskim divizionom 5. udarnog korpusa NOVJ opkolila i napala ustašku posadu uporišta Čardak. Intervencijom jačih nemačko-ustaških snaga, podržanih tenkovima, iz Bos. Krupe, posle višečasovne borbe, opkoljena posada se probila u Bos. Krupu. Brigada je odbila pokušaj neprijatelja da sutradan povrati uporište. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih. Brigada je imala 13 mrtvih i 17 ranjenih. Poginuo je njen politički komesar Avdo Ćuk Redžo, narodni heroj.

⚔️ 20. 11. 1943. U Lijev ču polju (kod Bos. Gradiške), po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, formiran Građiško-lijevčanski NOP odred, jačine 80 boraca.

⚔️ 29. 11. 1943. Na Manjači, po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, formiran Zmijanjski NOP odred, jačine 180 boraca.

⚔️ 0. 12. 1943. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Biagajsko-janjski NOP odred, koji je bio u sastavu 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 2. 12. 1943. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od 1. udarnog bataljona Drvarsko-petrovačkog NOP odreda, 1. udarnog bataljona Grahovsko-peuljskog NOP odreda i dotadanjeg Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ, formiran Udarni NOP odred 5. udarnog korpusa NOVJ, sastava: 3 bataljona.

⚔️ 4. 12. 1943. U Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni otpočela operacija nemačko-kvislinških snaga (nazvana -Citen-) protiv 8. korpusa i delova 1. i 5. korpusa NOVJ. Iz Posušja i Studenaca ka Duvnu nastupali su delovi nemačke 118. lovačke divizije i 5. ustaške brigade a iz Sinja, Knina i Bos. Grahova ka Livnu snage nemačke 114. lovačke divizije, domobranskog 15. puka i četnici. (Neprijatelj je 5. i 6. decembra zauzeo Duvno i Livno. Borbe na ovom području nastavljene su do kraja decembra.)

⚔️ 14. 12. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 4. udarnu diviziju 5. udarnog korpusa NOVJ za veliku upornost i. junaštvo u izvršavanju zadataka postavljenih njegovom dnevnom zapovešću od 10. decembra 1943.

⚔️ 31. 12. 1943. Glavnina 5. udarnog korpusa NOVJ, ojačana dvema brigadama 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ (ukupno 8 brigada, 5 odreda i 3 diviziona artiljerije formiranih u pet grupa), otpočela prvu banjolučku operaciju s ciljem da zauzimanjem Banje Luke, Bos. Gradiške i Prijedora privuče na sebe jače nemačke snage iz istočne Bosne i time olakša odbranu 3. udarnog korpusa NOVJ. Prve tri grupe su zauzele veći deo Banje Luke, ali zbog neuspeha četvrte grupe da zauzimanjem Bos. Gradiške spreči dolazak pojačanja opkoljenom garnizonu, napadi su obustavljeni 2. januara. Poginulo je i ranjeno oko 600 i zarobljeno 990 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice NOVJ imale oko 200 mrtvih i 400 ranjenih.

⚔️ 0. 1. 1944. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Vukovski NOP odred, a njegovo ljudstvo ušlo u sastav Kupreškog NOP odreda.

⚔️ 1. 1. 1944. U toku banjalučke operacije 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, Udarni NOP odred 5. udarnog korpusa NOVJ i 12. krajiška udarna brigada 11. udarne divizije NOVJ zauzeli G. Seher i Lauš i prodrli do gradske opštine i kaznione.

⚔️ 2. 1. 1944. U toku banjalučke operacije 3. proleterska (krajiška) udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ, Udarni odred 5. udarnog korpusa NOVJ i dva bataljona 12. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije NOVJ zauzeli gradsku opštinu i kaznionu i oslobodili 207 zatvorenika.

⚔️ 3. 1. 1944. S linije Derventa-Teslić-Sarajevo-Konjic-Jablanica i iz Banje Luke glavnina nemačkog 5. SS brdskog armijskog korpusa i delovi nemačkog 15. i 69. korpusa otpočeli operaciju u cilju odbacivanja 1. proleterskog udarnog i 5. udarnog korpusa NOVJ sa glavne komunikacije Slav. Brod - Sarajevo - Mostar. Trebalo je brzim prodorom razbiti njihove jedinice i izbiti u dolinu r. Vrbasa, odakle odmah produžiti dejstva glavninom ka Livanjskom i Duvanjskom polju, a slabijim delovima, preko Kozare, ka dolini Une. Operacija je trajala do 24. januara.

⚔️ 5. 1. 1944. Nemački 901. motorizovani puk s jednim bataljonom 383. puka nemačke 373. legionarske divizije zauzeo Kotor-Varoš. Delovi 12. i 5. krajiške udarne brigade 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvukli su se ispred udara neprijatelja, povukavši se u rejon Skender-Vakuf - zaselak Borci - s. Siprage.

⚔️ 7. 1. 1944. Jedinice nemačkog 92. motorizovanog puka iznenadile delove 3, proleterske (krajiške) udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ i Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ i zauzele s. Čađavicu (kod Mrkonjić-Grada).

⚔️ 9. 1. 1944. U rejonu s. Karaula-Gora - s. Božikovac 1. proleterska udarna divizija 1. proleterskog udarnog korpusa i delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ probili se severno od komunikacije Travnik-Jajce i time izbegli udare od jedinica nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 4. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: odobrava sporazum koji je predstavnik 4. korpusa NOVJ utanačio sa Huskom Miljkovićem, komandantom muslimanske milicije u Cazinskoj krajini, u vezi sa prelaskom ovoga na stranu NOVJ; daje direktivu da se u jedinice pod komandom Huske Miljkovića uputi dovoljno rukovodećeg kadra, nastojeći da to budu muslimani (ukoliko ih nema dovoljno, tražiti ih od Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ).

⚔️ 18. 2. 1944. Naredbom štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, od boraca iz bivšeg Motajičkog NOP odreda, ponovo formiran Motajički NOP odred.

⚔️ 18. 2. 1944. Naredbom Štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, od bivših boraca Tešanjsko-teslićkog NOP odreda, ponovo formiran Tesanjsko-teslićki NOP odred.

⚔️ 18. 2. 1944. Naredbom Štaba 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, od 5. bataljona 5. krajiške NOU brigade, ponovo formiran Prnjavorski NOP odred.

⚔️ 21. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: traži da se svi partizani vazduhoplovne, tenkovske i šoferske struke, bez obzira na dužnost i položaj, najhitnije upute Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ, odakle će krenuti u SSSR radi obuke.

⚔️ 0. 3. 1944. Po naređenju VŠ NOV i POJ od 8. februara, formirana Vojna oblast 5. udarnog korpusa NOVJ (pet odseka: mobilizacijski, ekonomski, saobraćajni, sanitetski i odsek za zaštitu naroda).

⚔️ 14. 3. 1944. U Ključu, na inicijativu Oblasnog NO odbora za Bos. krajinu, održana konferencija predstavnika okružnih i sreskih NO odbora s terena Bos. krajine. Bili su prisutni predstavnici PK KPJ za BiH, ZAVNOBiH-a, Oblasnog komiteta KPJ za Bos. krajinu i 5. udarnog korpusa NOVJ i 57 delegata. Raspravljalo se o sprovođenju setvene kampanje i o organizaciji Korpusne vojne oblasti 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 15. 3. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku: zbog teške situacije u pogledu ishrane jedinica NOVJ i stanovništva oslobođene teritorije u Bosni, izvršiti prebacivanje hrane iz Slavonije, preko r. Save, u Bosnu; hranu će prihvatiti jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 17. 3. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: traži da se za vazduhoplovni kurs u SSSR-u odabere, dobrovoljno, 80 najboljih boraca, sa odličnom fizičkom kondicijom, ne starijih od 22 godine, i da se oni do kraja marta prikupe u Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 26. 3. 1944. Po naredbi VŠ NOV i POJ, od 13. i 15. krajiške NOU brigade, Udarnog NOP odreda 5. udarnog korpusa NOVJ, Zmijanjskog, Banjalučkog i Pljevskog (Mrkonjićkog) NOP odreda formirana 39. divizija 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 26. 3. 1944. Na području San. Most - Ključ - Banja Luka, po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Sanskog i Ribničkog NOP odreda formirana 15. krajiška udarna brigada 39. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 26. 3. 1944. Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ Pljevski NOP odred preimenovan u Mrkonjićki NOP odred.

⚔️ 9. 4. 1944. Kod Magaljdola, posle oštre borbe, jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile pokušaj nemačkih jedinica (jačine 350 vojnika) da iz Jajca prodru prema Mrkonjić-Gradu. Poginulo je 30 nemačkih vojnika. Gubici 39. divizije: 1 ranjen borac.

⚔️ 9. 4. 1944. Na pruzi Derventa-Doboj delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ srušili 1,5 km pruge, ubili 20 i zarobili 11 neprijateljskih vojnika i zaplenili 34 puške.

⚔️ 10. 4. 1944. U s. G. Sanici (kod Ključa) otpočeo viši sanitetski kurs sanitetskog odseka 5. udarnog korpusa NOVJ. Kurs je trajao mesec dana.

⚔️ 14. 4. 1944. U rejonu D. Vakufa delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodili oštru borbu protiv nemačkih jedinica i naneli im gubitke od 17 mrtvih i 40 ranjenih vojnika.

⚔️ 20. 4. 1944. Nemačka motorizovana kolona iz Banje Luke zauzela Kotor-Varoš, potisnuvši slabije delove 14. srednjobosanske udarne brigade. 11. udarne divizije 5. korpusa NOVJ.

⚔️ 28. 4. 1944. Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ obnovljeno Prozorsko vojno područje.

⚔️ 5. 5. 1944. U Drvaru, po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Udarnog odreda 5. korpusa NOVJ formirana 16. krajiška udarna brigada.

⚔️ 10. 5. 1944. Na sektoru s. Vukovo - Krive jelike - s. Kneževići (kod Bugojna) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodili sedmočasovnu borbu protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i naneli im gubitke od 80 mrtvih i ranjenih vojnika. Gubici 10. udarne divizije: 1 mrtav i 19 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 5. 1944. Dve kolone nemačke 373. legionarske divizije, jedna nastupajući iz Prijedora prema Kozarcu a druga iz Prijedora prema s. Ćeli, uspele su okružiti deo jedinica 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ. Posle oštre borbe jedinice 4. udarne divizije su izvršile proboj na r. Gomjenici i preko pruge Prijedor-Kozarac izbile na pl. Kozaru. Neprijateljski gubici: 15 mrtvih i više ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 14 mrtvih, 39 ranjenih i 104 nestala borca; izgubljena su 4 minobacača, 5 p. mitraljeza i 50 pušaka.

⚔️ 14. 5. 1944. U s. Uzdolu (kod Prozora), naredbom Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, od Ramskog NOP odreda formirana 17. krajiška udarna brigada 10. divizije NOVJ.

⚔️ 23. 5. 1944. Po naređenju Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, Jajački NOP odred, koji se do tada nalazio pod komandom 10. divizije NOVJ, ušao u sastav 11. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 25. 5. 1944. Za vreme desanta na Drvar vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio 5. udarnom korpusu NOVJ i 1. proleterskoj udarnoj diviziji NOVJ da zatvore pravce prema Drvaru kako bi omogućili 6. proleterskoj diviziji NOVJ -Nikola Tesla- da uništi nemački 500. SS padobransko-lovački bataljon.

⚔️ 27. 5. 1944. Na pruzi Doboj-Derventa delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili nemački teretni voz natovaren boksitom. Uništili su lokomotivu i 20 vagona. Neprijatelj je imao 27 poginulih i veći broj ranjenih.

⚔️ 30. 5. 1944. Jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile napad neprijatelja koji je iz Ljubije i Prijedora pokušao da prodre u San. Most. Gubici neprijatelja: oko 25 mrtvih i više ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 6 ranjenih boraca.

⚔️ 30. 5. 1944. Na pl. Srnetici manji delovi 39. divizije i Prateći bataljon 5. udarnog korpusa NOVJ sukobili se s nemačkim jedinicama jačine 600 vojnika, te posle oštre borbe probili se, nanevši neprijatelju osetne gubitke, uz sopstvene gubitke od 15 mrtvih i 22 ranjena borca.

⚔️ 2. 6. 1944. Na pruzi Prijedor - s. Svodna delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili 5 vagona. Poginuo je 21, ranjena su 3 i zarobljeno je 5 neprijateljskih vojnika..

⚔️ 3. 6. 1944. Iz zasede na putevima s. Vrtoče - s. Gorijevac i s. Vrtoče - Bos. Petrovac delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali dve neprijateljske kolone. Poginulo je 55 neprijateljskih vojnika i uništena su 3 kamiona.

⚔️ 4. 6. 1944. U duhu opšte direktive VŠ NOV i POJ, Štab 3. udarnog korpusa NOVJ izdao zapovest da 16, 36. i 38. udarna divizija pređu u napad protiv nemačke 13. SS divizije -Handžar- i ustaško-domobranskih jedinica i oslobode Majevicu, Posavinu i Semberiju, pa time pomognu 1, 5. i 8. korpusu NOVJ koji su posle nemačkog vazdušnog desanta na Drvar vodili teške borbe protiv nemačkih snaga u zapadnoj Bosni i Dalmaciji.

⚔️ 5. 6. 1944. Na prostoriji pl. Dimitor - s. Štrbina - s. Pecka (kod Mrkonjić-Grada) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodile borbu protiv delova nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 14 mrtvih i 20 ranjenih. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 12 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 6. 1944. Sa linije s. Capardi - s. Osmaci - s. Prnjavor, u tri napadne kolone otpočelo nastupanje jedinica 3. udarnog korpusa NOVJ ka pl. Majevici, protiv nemačke 13. SS divizije -Handžar- i ustaško-domobranskih jedinica. Cilj im je bio da olakšaju položaj 1, 5. i 8. korpusa NOVJ koji su, posle nemačkog vazdušnog desanta na Drvar, vodili teške borbe protiv nemačkih snaga u zapadnoj Bosni i severnoj Dalmaciji.

⚔️ 7. 6. 1944. Na pruzi s. Otoka - s. Buševića Blatna (kod Bos. Krupe) delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili neprijateljski voz. Poginulo je 120 neprijateljskih vojnika. Uništena su 4 vagona. Saobraćaj je obustavljen 48 sati.

⚔️ 7. 6. 1944. Kod s. Vojića (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodili borbu protiv ustaško-domobranskog bataljona i naneli mu gubitke od 13 mrtvih i 30 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

⚔️ 8. 6. 1944. Jedinice 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile napad neprijatelja na s. Pojeznu i s. Cerane (kod Dervente) i nanele mu gubitke od 40 mrtvih i 30 ranjenih vojnika.

⚔️ 8. 6. 1944. Kod Klupa (na putu s. Bronzani Majdan - Banja Luka) delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodili borbu protiv četnika i naneli im gubitke od 13 mrtvih i 15 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 3 ranjena borca. Zaplenjeno je 12 pušaka, 1 pištolj i 600 metaka.

⚔️ 9. 6. 1944. Iz Dervente, Dobo ja i Teslića nemačke i ustaško-domobranske jedinice prešle u napad na oslobođenu teritoriju srednje Bosne da bi jedinice 5. udarnog korpusa NOVJ odbacile od komunikacija u dolini r. Bosne. To je osujećeno upornom odbranom jedinica NOVJ, koje su razbile neprijatelja.

⚔️ 9. 6. 1944. Iz zasede kod s. Dubovskog (blizu Bihaća) delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali nemačku kolonu i naneli joj gubitke od 30 mrtvih vojnika.

⚔️ 9. 6. 1944. Jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršile neuspeo napad na Kozarac (kod Prijedora) koji su branile nemačke i ustaške jedinice. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih, jedinice NOVJ - 1 ranjen borac.

⚔️ 9. 6. 1944. Jedinice 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale 2. bataljon domobranskog 6. lovačkog puka u s. Ukrinicama (kod Teslića) i nanele mu gubitke od 28 mrtvih i 52 zarobljena domobrana, uz sopstvene gubitke od 7 mrtvih i 9 ranjenih boraca. Zaplenjeno: 2 protivoklopna topa 37 mm, 1 minobacač, 3 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 45 pušaka, 4 automata, 2 pištolja, 2 signalna pištolja, 30.000 metaka, radio-stanica, motocikl i mnogo druge ratne opreme.

⚔️ 10. 6. 1944. Kod s. Reljeva (blizu Sarajeva) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili neprijateljski voz. uništivši lokomotivu i nekoliko vagona. Poginulo je 30 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 11. 6. 1944. Na putu s. Otoka - s. Buševića Blatna (kod Bos. Krupe) delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od 16 mrttiv i 16 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 2 ranjena borca. Zaplenjena su 2 p. mitraljeza.

⚔️ 13. 6. 1944. Na putu Bos. Petrovac - Bihać jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale nemačku kolonu jačine preko 200 motornih vozila i tom prilikom oslobodile 30 žena i dece iz s. Vrtoča i s. Teočaka, koje su nemački vojnici poterali za Bihać. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 9 mrtvih i 24 ranjena. Minom je uništen 1 tenk i 1 kamion.

⚔️ 14. 6. 1944. Kod s. Oklinaca (na putu Ključ - Bos. Petrovac) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napale domobransku kolonu jačine jednog bataljona i 22 kamiona i nanele joj gubitke od 60 mrtvih, više ranjenih i 1 zarobljenog, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i jednog ranjenog. Zaplenjeno: 1 minobacač, 1 mitraljez, 8 pušaka, 6000 metaka i druga ratna oprema.

⚔️ 14. 6. 1944. Kod s. Topole (blizu Banje Luke) jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle četvoročasovne borbe protiv neprijatelja, spasle 5 američkih avijatičara koji su se spustili padobranima.

⚔️ 15. 6. 1944. Na pruzi s. Otoka - Bos. Novi delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili neprijateljski voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Neprijateljski gubici: 40 mrtvih vojnika.

⚔️ 19. 6. 1944. Nemačke i ustaško-domobranske jedinice otpočele ofanzivna dejstva na prostoriju Travnik, D. Vakuf, Prozor, pruga Konjic-Sarajevo. Cilj im je bio da sa severa i severozapada nabace snage 1. proleterske udarne, divizije 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ i 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ na liniju Sarajevo-Konjic-Mostar. Posle višednevnih upornih borbi na masivima pl. Vranice i pl. Bitovnje, snage 1. proleterske udarne divizije prebacile su se preko pruge Sarajevo-Konjic, a 10. udarna divizija, manevrišući na masivima pl. Bitovnje i zabacujući se za leđa glavnini neprijateljskih snaga, ponovo je očistila svoju raniju prostoriju, zauzevši Prozor. U tim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 445 mrtvih i ranjenih. Gubici 10. divizije: 32 mrtva i ranjena borca.

⚔️ 19. 6. 1944. Iz zasede kod s. Duhovskog (blizu Bihaća) delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali delove domobranskog 1. lovačkog puka i naneli im gubitke od 32 mrtva, 25 ranjenih i 3 zarobljena, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 1 ranjenog borca. Zaplenjeno: 3 p. mitraljeza, 1 automat, 2 pištolja i 1000 metaka.

⚔️ 20. 6. 1944. Jedinice 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbile napad neprijatelja iz Banje Luke i Kotor-Varoši i nanele mu gubitke od 18 mrtvih i 8 ranjenih.

⚔️ 21. 6. 1944. Na putu Drvar - s. Oštrelj delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od 10 mrtvih i 15 ranjenih, uz sopstvene gubitke od 1 mrtvog i 2 ranjena borca. Uništeno je 15 neprijateljskih kola.

⚔️ 22. 6. 1944. Na prostoriji s. Strbina - Podrašnica (kod Mrkonjić-Grada) i na Klupama (kod Banje Luke) jedinice 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodile borbu protiv četnika i nanele im gubitke od 7 mrtvih, 14 ranjenih i 1 zarobljenog, uz sopstvene gubitke od 1 ranjenog borca. Zaplenjeno: 16 pušaka, 1 automat i 2 pištolja.

⚔️ 22. 6. 1944. Jedinice 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ posle oštre borbe odbacile u polazne garnizone dve neprijateljske kolone (iz Banje Luke 150 vojnika i 2 tenka i od s. Klašnica 350 vojnika i 2 tenka) i nanele im gubitke od 7 mrtvih i 10 ranjenih.

⚔️ 23. 6. 1944. Jedinice 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodile jednodnevnu borbu protiv neprijatelja koji se kretao iz Bos. Petrovca za s. Smoljanu. Neprijatelj je imao 18 mrtvih i 14 ranjenih, a jedinice NOVJ - 4 ranjena borca.

⚔️ 0. 7. 1944. Pri Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ formiran Veterinarski odsek.

⚔️ 4. 7. 1944. Delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ, posle višečasovne borbe, odbacili neprijatelja koji je iz Ljubije nastupao prema s. Briševu i naneli mu gubitke od 25 mrtvih i 25 ranjenih vojnika, a zaplenili 5 pušaka, 1 radio-stanicu i manju količinu druge ratne opreme.

⚔️ 4. 7. 1944. Naredbom štaba 5. udarnog korpusa NOVJ rasformiran Janjski NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 6. 7. 1944. Delovi 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili neprijateljsku kolonu koja je nadirala iz Doboja prema Tesliću i naneli joj gubitke od 25 mrtvih i 10 zarobljenih vojnika, a zaplenili 15 pušaka, 1.500 metaka i ostalu ratnu opremu.

⚔️ 7. 7. 1944. Kod s. Crljivice (blizu Drvara), delovi 39. divizije 5. udarnog korpusa NOVJ napali neprijateljsku kolonu jačine 150 vojnika i 20 kola, te joj naneli gubitke od 15 mrtvih i 20 ranjenih vojnika (a sami imali 3 ranjena borca) i zaplenili 5 konja i nešto ostale ratne opreme.

⚔️ 10. 7. 1944. Delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ odbili napad neprijatelja koji je nadirao od Ljubije ka Tromeđi i naneli mu gubitke od 10 mrtvih i 12 ranjenih vojnika (a sami imali 1 mrtvog i 1 ranjenog borca).

⚔️ 24. 7. 1944. Na putu s. Vrtoče - Bos. Petrovac delovi 4. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ iz zasede napali neprijateljsku kolonu i naneli joj gubitke od 10 mrtvih, 20 ranjenih i 1 zarobljenog vojnika (a sami imali 5 ranjenih boraca). Zaplenjeno je 5 pušaka i nešto druge ratne opreme.

⚔️ 25. 7. 1944. Kod s. Žuglića (na pruzi Ostrožac-Konjic) delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili nemački voz i uništili lokomotivu i 4 vagona. Poginulo je 12 a ranjena su 22 vojnika.

⚔️ 27. 7. 1944. Jedinice 11. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ vodile borbu protiv jačih neprijateljskih snaga koje su od Maglaja prodrle do s. Vrućice. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 50 mrtvih vojnika.

⚔️ 27. 7. 1944. Jedinice 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ izvršile demonstrativan napad na Ostrožac i s. Bradinu (kod Konjica), ubile 4 i ranile 21 neprijateljskog vojnika i zaplenile 2 puške i manje količine ostale ratne opreme.

⚔️ 27. 7. 1944. Naredbom Štaba 5. udarnog korpusa NOVJ, pri 10. udarnoj diviziji NOVJ formiran 1. artiljerijski divizion.

⚔️ 28. 7. 1944. Na pruzi Sarajevo-Konjic delovi 10. udarne divizije 5. udarnog korpusa NOVJ minom srušili neprijateljski voz i uništili lokomotivu i 7 vagona. Poginula su 22 a ranjeno je 18 neprijateljskih vojnika.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10 maja 1943 Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu snaga NOV i POJ u Bosanskoj Krajini i naređenje Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da se posle formiranja Drugog bosanskog korpusa prebaci u istočnu Bosnu

📜 Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i sekretara Centralnog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije od 11 maja 1943 Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa za dalji vojno-politički rad

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 14 maja 1943 god. o formiranju Drugog bosanskog korpusa

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 23 maja 1943 god. Štabu Četvrte divizije za hitno upućivanje Šeste i Dvanaeste brigade i obavještenje o situaciji u Centralnoj Bosni

📜 Pismo političkog komesara Drugog bosanskog NOU korpusa od 29 maja 1943 god. političkom komesaru Četvrte, Desete i Dvanaeste divizije za prikupljanje podataka o poginulim borcima Bosanske Krajine za brošuru Naši junaci

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 29 maja 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o izvršenim akcijama na području Bosansko Grahovo, Knin, formiranju Drvarskog odreda i situaciji u Podgrmeču

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 30 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji u Bosanskoj Krajini i zahtjev za upućivanje Osme krajiške brigade na sektor Bosanska Krupa - Bihać - Kulen Vakuf

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 1 juna 1943 god. štabovima divizija za raspored jedinica na području Bosanske Krajine i centralne Bosne

📜 Uputstvo Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 3 juna 1943 god. Štabu Četvrte divizije za organizaciju obavještajne službe na terenu Divizije

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 3 juna 1943 god. načelniku Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru centralne Bosne

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5 juna 1943 Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da uputi jednu lako pokretljivu taktičku grupu u rejon Ivan Sedla, preseče železničku prugu Sarajevo - Mostar i olakša nastupanje dela snaga Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba u pravcu srednje Bosne

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 5 juna 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o dejstvima Šeste i Desete brigade oko Glamoča i situaciji na teritoriji koju kontroliše Divizija

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 10 juna 1943 god. Štabu Desete divizije o situaciji na sektoru Četvrte divizije dodjeli oružja i hrane

📜 Izvještaj Obavještajnog centra Štaba 2. bosanskog korpusa od 10. juna 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju obavještajne službe u korpusu i o rasporedu i jačini neprijatelja u širem rejonu Travnika, Bosanskog Novog i Prijedora

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od. 11 juna 1943 god. štabovima Četvrte i Desete divizije za formiranje i slanje udarne grupe na željezničku prugu Sarajevo - Mostar

📜 Petnaestodnevni izvještaj Štaba četvrte divizije Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o izvedenim akcijama u vremenu od 15 do 30 juna 1943 godine

📜 Obavještenje Štaba, Drugog bosanskog NOU korpusa od 19 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koordinaciji dejstva krajiških i hrvatskih jedinica i situaciji u centralnoj Bosni

📜 Pismo političkog komesara Drugog bosanskog NOU korpusa od 20 juna 1943 god. komandantu Drugog bosanskog korpusa o situaciji na Livanjsko-glamočkom sektoru

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 24 juna 1943 god. Štabu Četvrte divizije za veću aktivnost u centralnoj Bosni

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 24 juna 1943 god. štabovima Četvrte, Desete i Dvanaeste divizije o situaciji kod neprijatelja na teritoriji centralne Bosne

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog korpusa od 28 juna, 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o zvjerstvima koja je neprijatelj izvršio na teritoriji Podgrmečkog područja za vrijeme Četvrte neprijateljske ofanzive

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od jula 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da jednu diviziju uputi preko centralne Bosne i Ozrena u istočnu Bosnu

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 19 jula 1943 god. Glavnom štabu NOV Hrvatske o situaciji u centralnoj Bosni

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 20 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o oslobođenju Ključa

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije Štabu Prvog i Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 1 - 20 jula 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Grmečke grupe od 22 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o stanju u odredima

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 22 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama Podgrmečkog NOP odreda na sektoru Lušci Palanka - Fajtovci - Kisak

📜 Informacija Štaba 2. bosanskog NOU korpusa od 24. jula 1943. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i potčinjenim jedinicama o jačini i rasporedu neprijateljevih snaga u južnoj, srednjoj i zapadnoj Bosni i dijelu zapadne Hercegovine

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 26 jula 1943 god. Štabu Prvog bosanskog korpusa o dejstvima jedinica Korpusa i situaciji u centralnoj Bosni

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 26 jula 1943 god. Štabu Desete divizije za veću aktivnost na terenu i obavještenje o izvedenim akcijama Podgrmečkog i Ribničkog NOP odreda

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 28 jula 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o čišćenju sektora Sibovske i napadu na Tešanj, Jelah i prugu Doboj - Teslić

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 30 jula 1943 god. Štabu Kninskog sektora o situaciji na sektoru Šator - Staretina

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. avgusta 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da preduzme potrebne mere za sprečavanje epidemije trbušnog tifusa

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 3 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o izvedenim akcijama i situaciji na području Divizije

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 6 avgusta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o izvedenim akcijama

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 6 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zauzimanju Ključa

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama vodenim u vremenu od 7 maja do 5 avgusta 1943 godine

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10. avgusta 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa i direktiva za dalji vojno-politički rad

📜 Obavještenje Štaba 2. bosanskog NOU korpusa od 10. avgusta 1943. Štabu 5. divizije o zauzimanju Ključa, razbijanju četnika u planini Dinari i formiranju Grahovskog NOP odreda

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 12 avgusta 1943 god. Štabu Desete NOU divizije o situaciji u Bosanskoj Krajini

📜 Naredba Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 13 avgusta 1943 god. o reorganizaciji jedinica i postavljanju rukovodilaca

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 14 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv četnika u centralnoj Bosni i situaciji na terenu

📜 Prijedlog Štaba Četvrte divizije od 17 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa za sadejstvo sa Desetom i Dvanaestom divizijom

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. avgusta 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da razvije punu vojno-političku aktivnost na svom području

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 19 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama za formiranje Letećeg udarnog bataljona

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 20 avgusta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji i akcijama na području Korpusa

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 20 avgusta 1943 god Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji u Manjači

📜 Obavještenje komandanta Drugog bosanskog NOU korpusa od 21 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji i daljem rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 21 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o zauzimanju Jajca i Donjeg Vakufa

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 21 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o rasporedu jedinica i akcijama izvedenim na teritoriji centralne Bosne

📜 Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. avgusta 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa kojim se pozivaju komanda Korpusa i sekretar biroa Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu da dođu u Vrhovni štab radi razmatranja vojno-političke situacije u Bosanskoj krajini

📜 Izvještaj Štaba kozarskog NOP odreda Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 22 jula do 5 avgusta 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 24 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte i Desete divizije i Grmečke operativne grupe za formiranje Trinaeste i Četrnaeste krajiške brigade

📜 Izvještaj Štaba Desete brigade Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o borbama u vremenu od 25 jula do 5 avgusta 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 25 avgusta 1943 god. Štabu Grmečke operativne grupe za formiranje Cazinskog NOP odreda

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 25 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte divizije o situaciji u centralnoj Bosni i Bosanskoj Krajini

📜 Obavještenje Štaba Šeste NOU divizije od 26 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog korpusa o pokretu neprijateljskih snaga ka Bos. Petrovcu

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 26 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o oslobođenju Bugojna i borbama kod Kupresa

📜 Izvještaj Štaba Četvrte NOU divizije Štabu Drugog bosanskog korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 28 juna do 28 jula 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Grmečke grupe partizanskih odreda od 28 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akciji izvedenoj na komunikaciji Bos. Krupa - Bosanski Petrovac

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 29 avgusta 1943 god. Štabu Operativne grupe za prebacivanje jedinica na prostoriju Otaševac - Drvar

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 29 avgusta 1943 god. Štabu Desete krajiške brigade i Glamočko-livanjskog NOP odreda za napad na Livno

📜 Izvještaj štaba 2. bosanskog korpusa od 4. septembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o akcijama u zapadnoj Bosni od 24. do 29. avgusta 1943. godine

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30. avgusta 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da reorganizuje i popuni jedinice i usmeri dejstva na komunikacije u dolini reke Une

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 30 avgusta 1943 god. Štabu Četvrte divizije za dalje čišćenje četnika na prostoriji između Vrbasa i Sane

📜 Izvještaj Štaba Grmečke grupe partizanskih odreda od 30 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o zatvaranju pravca Bosanski Petrovac - Drvar

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 30 avgusta 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o povlačenju neprijatelja u pravcu Čardaka i Mliništa

📜 Pismo političkog komesara Drugog bosanskog NOU korpusa od 31 avgusta 1943 god. komandantu Korpusa o mjerama za formiranje partizanskih odreda i situaciji u zemlji

📜 Uputstvo Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 31 avgusta 1943 god. delegatu za južni sektor za reorganizaciju i formiranje odreda

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 1 do 31 avgusta 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Grmečke grupe NOP odreda od 1 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Vrhpolja, na komunikaciji Bosanska Krupa - Petrovac i Bihać - Petrovac

📜 Pismo Štaba Četvrte NOU divizije Drugog bosanskog korpusa NOV 1 PO Jugoslavije od 21 rujna 1943 god. Štabu Prve proleterske divizije o dolasku Četvrte divizije u Cetinsku dolinu

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 2 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o koncentraciji četnika u Hrbljini i namjerama za dalje dejstvo

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 2 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o mobilizaciji na sektoru Jajce - Donji Vakuf

📜 Izvještaj Štaba Sedme brigade od 2 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o koncentraciji neprijatelja na Hrbljini

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 3 septembra 1943 god. Štabu Desete divizije za uništenje neprijateljskih snaga na sektoru Hrbljine

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 3 septembra 1943 god. Štabu Četvrte divizije za razmještaj jedinica

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Sedme brigade od 3 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o pokretu bataljona u sastav brigade

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. septembra 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da uputi šezdeset slušalaca na prvi kurs Oficirske škole pri Vrhovnom štabu

📜 Naređenje načelinika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. septembra 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da očisti sektor Jajce - Mrkonjić-Grad od četnika

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 4 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na sektoru Korpusa

📜 Izvještaj delegata Drugog Bosanskog NOU korpusa od 4 septembra 1943 god. Štabu Drugog korpusa o situaciji na jugozapadnom dijelu Bosne

📜 Izvještaj Štaba Četvrte divizije od 4 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na Manjači i preduzetim mjerama

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 5 septembra 1943 god. Štabu Četvrte i Desete divizije za raspored jedinica u vezi sa neprijateljskom ofanzivom u Lici

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 5 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji i rasporedu jedinica

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 5 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na prostoriji Blagaj - Semenovci

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. septembra 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da uputi potrebne snage za razbijanje četnika ne sektoru Bosanskog Grahova

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 6 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru Livna i rasporedu jedinica

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7. septembra 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da uputi ljudstvo za formiranje Prvog pionirskog bataljona Vrhovnog štaba

📜 Izvještaj Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 7 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama i situaciji na sektoru Bosanske Krajine

📜 Uputstvo delegata Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 8 septembra 1943 god. štabovima odreda za pisanje desetodnevnih izvještaja

📜 Obavještenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 8 septembra 1943 god. potčinjenim jedinicama o odluci Vrhovnog štaba o reorganizaciji jedinica

📜 Izvještaj Štaba Desete divizije od 8 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru divizije

📜 Izvještaj delegata Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 9 septembra 1943 god. Štabu Drugog korpusa o situaciji na sektoru Grahova

📜 Izveštaj šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. septembra 1943. Vrhovnom štabu o prikupljanju i smeštaju rezervne hrane na području Prvog i Drugog bosanskog NOU korpusa

📜 Izvještaj Štaba Cazinskog NOP odreda od 10 septembra 1943 god. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru Cazinske Krajine

📜 Naređenje Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 12 septembra 1943 god. Štabu Četvrte i Desete divizije za pokret na teritoriju Dalmacije

📜 Uputstvo šefa Obaveštajnog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. septembra 1943. Obaveštajnom odseku Drugog bosanskog NOU korpusa o zadacima obaveštajne službe Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije

📜 Izvještaj delegata Štaba Drugog bosanskog NOU korpusa od 14 septembra 1943 god. Štabu korpusa o situaciji i stanju u Petrovačkom bataljonu i Drvarskom NOP odredu

📜 Operativni izvještaj Štaba Desete divizije Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa o izvedenim akcijama u vremenu od 7 do 14 septembra 1943 godine

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Doboj Cazin Bosanski Novi Žepče Vrhovni štab NOVJ Teslić 53. srednjobosanska divizija NOVJ Prnjavor Sarajevo Operacija Schwarz Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Sanski Most Derventa Bosanski Petrovac Četnici u drugom svetskom ratu Maglaj Avijacija u oslobodilačkom ratu Druga banjalučka operacija Prozor 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 1. proleterska divizija NOVJ Kozara u oslobodilačkom ratu Sanitet u ratu Kiseljak Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 11. krajiška divizija NOVJ Partizanska avijacija 10. krajiška divizija NOVJ 17. krajiška udarna brigada Bitka za Prijedor 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Konjic Livno Ključ Borbe u Hrvatskoj 1944. Bosanska Kostajnica Jajce Zenica Prva banjalučka operacija 1. proleterski korpus NOVJ Bosansko Grahovo 8. dalmatinski korpus NOVJ Politički komesari u NOR-u Mostar Kozarski partizanski odred Banja Luka Četnička golgota Bihać Tešanj Sarajevska operacija 12. slavonska divizija NOVJ Glamoč Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Travnik Diverzije u oslobodilačkom ratu 13. krajiška udarna brigada Prijedor Bosanska Gradiška Borbe u Hrvatskoj 1943. 6. lička proleterska divizija NOVJ Zasede u oslobodilačkom ratu Napad NOVJ na Travnik 1944. Arso Jovanović Glavni štab Hrvatske Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu SSSR i Jugoslavija Mrkonjić Grad Drvar Donji Vakuf Kakanj 15. krajiška udarna brigada 39. krajiška divizija NOVJ 4. krajiška divizija NOVJ