Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

SSSR i Jugoslavija

Za ovaj pojam je pronađeno 274 hronoloških zapisa, 167 dokumenata i 37 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 1. 1941. CK KPJ objavio kominike br. 5 u kome ističe: narodima Jugoslavije preti opasnost od imperijalističkih osvajača a vlada Cvetković-Maček vodi politiku koja ugrožava nezavisnost Jugoslavije; zadnji je čas da se ujedine sve narodne snage u borbi za pakt o uzajamnoj pomoći sa SSSR-om, za nezavisnost Jugoslavije, demokratizaciju zemlje, za ravnopravnost nacionalno ugnjetenih naroda, za stvaranje prave narodne vlade; komunisti treba da budu inicijatori i organizatori u borbi za jedinstvo masa odozdo i za ostvarenje postavljenih zahteva.

⚔️ 17. 1. 1941. Sovjetska vlada upozorila nemačku vladu da SSSR smatra istočni deo Balkana (Bugarsku i crnomorske moreuze) zonom svoje bezbednosti i da ne može ostati neaktivna u događajima na tom prostoru.

⚔️ 0. 2. 1941. CK KPJ izdao proglas povodom sprovođenja odluke vlade Kraljevine Jugoslavije (vlada Cvetković-Maček) o odvođenju u koncentracione logore oko 2000 komunista pod maskom vojne mobilizacije. U proglasu se ističe: vlada Cvetković-Maček ovom i drugim merama potkopava nezavisnost zemlje; narod i vojska se pozivaju da ujedine sve snage u borbi za pakt o uzajamnoj pomoći sa SSSR-om, protiv rata i pete kolone; protiv skupoće, terora i progona radničke klase i koncentracionih logora; za jedinstvo svih miroljubivih i naprednih snaga u borbi za mir, slobodu, demokratska prava i nacionalnu ravnopravnost.

⚔️ 4. 2. 1941. Poslanik vlade Kraljevine Jugoslavije u Moskvi Milan Gavrilović obavestio svoju vladu o toku pregovora sa vladom SSSR-a, ističući da je sovjetska vlada, po ličnom naređenju Staljina, odustala od sklapanja pakta o uzajamnoj pomoći sa vladom Kraljevine Jugoslavije i da nudi samo pakt o neutralnosti.

⚔️ 0. 3. 1941. CK KPJ izdao proglas -Protiv kapitulacije - za pakt o uzajamnoj pomoći sa Sovjetskim Savezom-. U proglasu se narodi Jugoslavije upozoravaju na izdaju vlade i ističe da se nezavisnost zemlje može spasti ako se sa SSSR-om zaključi pakt o uzajamnoj pomoći i zbaci izdajnička a uspostavi narodna vlada. Pozivaju se građani, uključujući i vojsku, da organizuju protestne skupštine i mitinge i zbiju se u jedinstven pokret radi ostvarenja tih zahteva.

⚔️ 2. 3. 1941. Vlada SSSR-a izjavila bugarskoj vladi da ulazak nemačkih trupa u Bugarsku smatra proširenjem rata.

⚔️ 25. 3. 1941. Vlada SSSR-a i vlada Turske objavile deklaraciju o prijateljstvu.

⚔️ 27. 3. 1941. Talas demonstracija i manifestacija zahvatio celu zemlju. U Beogradu narodne mase ističu zahteve koje je postavila KPJ: raskid sa Trojnim paktom, demokratska prava i slobode, naslon na SSSR, hitno preduzimanje mera za odbranu zemlje.

⚔️ 27. 3. 1941. U Berlinu, u nemačkoj Vrhovnoj komandi oružane sile, održano savetovanje o situaciji u Jugoslaviji, na kome je vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler saopštio svoju odluku da što pre napadne Jugoslaviju i razbije je i vojnički i kao državu. Udar je trebalo izvršiti s nemilosrdnom žestinom i munjevitom brzinom. Avijacija je, pored ostalog, imala zadatak da razori Beograd. Vojnu pomoć tražiti od vlada Italije, Mađarske i Bugarske, kojima staviti u izgled pripajanje pojedinih delova Jugoslavije, dok bi glavni zadatak Rumunije bio zaštita od eventualne intervencije SSSR-a. Zbog napada na Jugoslaviju, napad na SSSR odložio bi se za četiri nedelje.

⚔️ 30. 3. 1941. CK KPJ izdao proglas u kome se, u cilju odbrane zemlje, od Simovićeve vlade zahteva: pakt o uzajamnoj pomoći sa SSSR-om; ukidanje svih vanrednih zakona i davanje narodima Jugoslavije demokratskih i nacionalnih prava i sloboda; sloboda sindikalnog i političkog organizovanja; potpuna amnestija svih političkih i vojnih osuđenika i povratak španskih dobrovoljaca iz francuskih logora; stavljanje pod sud svih petokolonaša; čišćenje državnog i vojnog aparata od svih protivnarodnih elemenata i tuđih agenata.

⚔️ 0. 4. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o odluci CK KPJ da se okupatoru pruži otpor pa ma koliko on bio jak.

⚔️ 1. 4. 1941. Otpravnik poslova SSSR-a u Beogradu Viktor Lebedjev predao predsedniku vlade Kraljevine Jugoslavije Dušanu Simoviću poruku da so u SSSR uputi delegacija radi sklapanja ugovora o uzajamnoj pomoći. To je bio odgovor na ponudu koju je Dušan Simović učinio Lebedjevu ranije.

⚔️ 6. 4. 1941. U Moskvi potpisan pakt o prijateljstvu i nenapadanju između vlade SSSR-a i vlade Kraljevine Jugoslavije. Pakt je u ime vlade SSSR-a potnisao Vjačeslav Molotov, ministar inostranih poslova, a u ime vlade Kraljevine Jugoslavije Milan Gavrilović, jugoslovenski poslanik u Moskvi.

⚔️ 12. 4. 1941. U Moskvi potpisan petogodišnji pakt o neutralnosti između vlada SSSR-a i Japana.

⚔️ 23. 4. 1941. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil uputio predsedniku vlade SSSR-a Josifu Visarionoviču Staljinu pismo u kome ga obaveštava da nemačka vlada priprema napad na SSSR.

⚔️ 0. 5. 1941. U Jugoslaviju stigla nemačka Viša komanda 65 za naročitu upotrebu (704, 714. i 717. divizija u Srbiju i 718. divizija u Bosnu, Hrvatsku i Srem), kao stalna okupaciona snaga, a iz Jugoslavije, do 22. juna, zbog napada na SSSR, povučene snage koje su učestvovale u. aprilskom ratu.

⚔️ 9. 5. 1941. Vlada SSSR-a otkazala boravak diplomatskim predstavnicima fašističke vlade Bugarske u Moskvi.

⚔️ 22. 5. 1941. Vlada Trećeg Rajha i vlada Finske potpisale sporazum o koordinaciji vojnih dejstava dveju armija prilikom napada na SSSR. Kao kompenzaciju za učešće u napadu na SSSR Nemačka obećala Finskoj, pored Karelijske prevlake i lenjingradske oblasti, i istočnu Kareliju.

⚔️ 0. 6. 1941. U proglasu povodom napada Nemačke na SSSR Šatorov ne poziva makedonski narod na oružanu borbu, već samo na -solidarnost- i -simpatije- prema sovjetskom narodu, završavajući ga parolom -da živi slobodna sovjetska Makedonija-. Proglas je izdao sa potpisom -Pokrajiski komitet Radničke partije Makedonije-, čime je samovlasno izmenio naziv PK KPJ za Makedoniju, jer je nastojao da KPJ u Makedoniji bude sastavni deo Bugarske radničke partije. Proglas nije prihvaćen od članova KPJ.

⚔️ 0. 6. 1941. U s. Vitomirici (kod Peći) održan prošireni sastanak Oblasnoe komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju. Posle analiziranja dotadašnjeg rada i političke situacije u toj oblasti, postavljeni su zadaci: da se popularise SSSR, razbije vera šiptarskih masa u fašističku Nemačku, pripreme uslovi i teren za oružane akcije, ojačaju partijske organizacije, prodre u krajeve gde još nema partijskih organizacija i pojača rad među omladinom.

⚔️ 0. 6. 1941. PK KPJ za Crnu Goru. Boku i Sandžak uputio proglas narodu pozivajući ga da pod rukovodstvom KPJ zbije svoje redove, ostvari čvrsto jedinstvo u borbi protiv okupatora i njegovih slugu, za svoje nacionalno oslobođenje, udružen sa svim porobljenim narodima Jugoslavije i Balkana, a u savezu sa velikim Sovjetskim Savezom. U proglasu se apeluje na radni narod Crne Gore, Boke i Sandžaka da jača -borbeni savez radnika i seljaka u borbi za ostvarenje sovjetske vlasti i konačan obračun sa kapitalističkim sistemom-.

⚔️ 0. 6. 1941. CK KPH izdao proglas povodom napada Nemačke na Sovjetski Savez, pozivajući hrvatski narod da odbije svaku pomoć fašističkim okupatorima u borbi protiv Sovjetskog Saveza.

⚔️ 15. 6. 1941. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil, uputio predsedniku SAD Franklinu Ruzveltu poruku o predstojećem napadu Nemačke na SSSR. Ruzvelt mu je odgovorio da će obe sile priznati SSSR kao saveznika.

⚔️ 18. 6. 1941. Šef Gestapoa Trećeg Rajha uputio direktivu svim podređenim ustanovama, pa i onim u Jugoslaviji, da budu spremne za masovna hapšenja u određenom trenutku. Time je on hteo razbiti organizacije komunističkih partija i sprečiti otpor u okupiranim zemljama pri napadu Nemačke na SSSR.

⚔️ 19. 6. 1941. Jugoslovenski poslanik u Carigradu uputio izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije izveštaj o stanju u Jugoslaviji, ističući da KPJ ima snažan uticaj u narodu i da se može očekivati masovan ustanak čim Nemačka napadne SSSR.

⚔️ 22. 6. 1941. U ranim jutarnjim časovima nemačka vojska iznenada napala SSSR. Jake formacije nemačke avijacije otpočele su da bombarduju aerodrome, pomorske baze (Sevastopol, Kronštat, Izmail), železničke čvorove, gradove pribaltičkih republika, Belorusije, Ukrajine, Moldavije, Krima i dr.

⚔️ 22. 6. 1941. Fašistička vlada Kraljevine Italije objavila rat SSSR-u.

⚔️ 22. 6. 1941. U Beogradu, u Molerovoj ulici, održana sednica Politbiroa CK KPJ na kojoj su, povodom napada Nemačke na SSSR, razmatrane mere koje Partija mora preduzeti Rešeno je da CK KPJ i ostali centralni i pokrajinski komitet objave proglase sa pozivom na sveopšti narodni ustanak. Sednicom je rukovodio generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito.

⚔️ 22. 6. 1941. Povodom napada Nemačke na SSSR, CK KPJ izdao proglas u kome se kaže: -Vi koji stenjete pod okupatorskom čizmom, svi vi koji ljubite slobodu i nezavisnost, koji nećete fašističkog ropstva - znajte da je kucnuo čas borbe za vaše oslobođenje od fašističkih osvajača... Proleteri sviju krajeva Jugoslavije, na svoja mesta - vi prve borbene redove! Zbijte čvrsto svoje redove oko vaše avangarde, KP Jugoslavije!... Spremajte se hitno za poslednji i odlučni boj! Uništavajte fašiste!-.

⚔️ 22. 6. 1941. U govoru preko radija predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil izjavio da će V. Britanija ukazati maksimalnu pomoć SSSR-u.

⚔️ 22. 6. 1941. MK KPJ za Prilep održao sastanak u vezi s napadom Nemačke na SSSR, zauzeo stav da se otpočne sa pripremama za oružanu borbu i formirao Mesni vojni štab.

⚔️ 22. 6. 1941. MK KPJ za Skoplje održao partijsko savetovanje kome su prisustvovali članovi MK, svi sekretari partijskih ćelija i pojedini članovi KPJ. Pošto je izvršena analiza novonastale situacije, u vezi s napadom Nemačke na SSSR. zauzet je stav da je za komuniste nastao odlučan momenat u pogledu pripreme za oružanu borbu.

⚔️ 22. 6. 1941. U Zaječaru održana okružna konferencija SKOJ-a. Istog dana, povodom napada Nemačke na SSSR, OK KPJ za Zaječar izdao letak u kome poziva narod Timočke krajine da se pripremi za oružanu borbu.

⚔️ 22. 6. 1941. Kominterna uputila telegram Centralnom komitetu KPJ: traži preduzimanje svih potrebnih mera da bi se poduprla i olakšala pravedna borba sovjetskog naroda.

⚔️ 22. 6. 1941. Povodom napada Nemačke na Sovjetski Savez, CK KPS izdao proglas slovenačkom narodu pozivajući ga da dotadašnji otpor pretvori u svenarodni rat protiv okupatora.

⚔️ 22. 6. 1941. PK KPJ za Srbiju, na dan napada Nemačke na Sovjetski Savez, doneo odluku i preduzeo mere da se sklanjaju svi članovi Partije i simpatizeri koji su dotada živeli ilegalno ili poluilegalno, a kojima je pretila opasnost da budu pohvatani od Gestapoa. Istog dana u unutrašnjost upućeni kuriri sa porukom PK.

⚔️ 23. 6. 1941. Povodom nemačkog napada na SSSR, u selima Šmartnom, Kašelj u i Sostru (kod Ljubljane) održane demonstracije protiv italijanskog i nemačkog okupatora.

⚔️ 23. 6. 1941. Kod Petrovgrada (sada: Zrenjanin) održan sastanak PK KPJ za Vojvodinu na kome je odlučeno: da se ubrzaju pripreme za oružani ustanak; da se vojne desetine po selima i gradovima pretvaraju u partizanske desetine i odrede; da se članovi KPJ i SKOJ-a i kompromitovani drugovi uključe u odrede ili da pređu u potpunu ilegalnost; da se mesto Vojnog komiteta pri PK KPJ formira Štab NOP odreda za Vojvodinu, što je uskoro i učinjeno. Data je direktiva za formiranje štabova pri okružnim i sreskim komitetima KPJ, a narodima Vojvodine je upućen proglas s pozivom na borbu. [Po neprijateljskim podacima je sastanak PK održan nekoliko dana posle nemačkog napada na SSSR, a po drugim podacima 22. juna.]

⚔️ 24. 6. 1941. Predsednik SAD Franklin Ruzvelt na konferenciji za štampu, izjavio da će SAD ukazati svaku pomoć SSSR-u u ratu protiv Nemačke.

⚔️ 25. 6. 1941. U Tokiju, na imperijalnoj konferenciji, odlučeno da se Japan ne pridruži Nemačkoj u napadu na SSSR, već da tu povoljnu priliku iskoristi za okupaciju francuske Indokine.

⚔️ 27. 6. 1941. Vlada Kraljevine Mađarske objavila rat SSSR-u.

⚔️ 0. 7. 1941. Oblasni komitet KPJ za Hercegovinu izdao proglas narodu u kome se, između ostalog, kaže da su nov talas ustaških pokolja u Hercegovini i pojačani teror u vezi sa napadom Nemačke na SSSR digli čitave krajeve u istočnoj Hercegovini na odbranu golih života. U tom narodnom otporu, koji organizuje KPJ, Oblasni komitet vidi perspektivu brzog zaustavljanja pokolja, te poziva muslimane i Hrvate da se pridruže Srbima u borbi protiv okupatora i ustaša.

⚔️ 0. 7. 1941. U Nišu članovi SKOJ-a usred dana polili bojom mapu na kojoj su nemačke okupacione vlasti ucrtavale pravce nastupanja nemačkih trupa u SSSR.

⚔️ 0. 7. 1941. CK KPH izdao narodu proglas u kome ga poziva na oružanu borbu protiv okupatora i njegovih slugu, ističući za primer borbu naroda Sovjetskog Saveza protiv fašističke Nemačke.

⚔️ 1. 7. 1941. CK SKOJ-a izdao proglas -Sve za poraz fašističkih razbojnika! Sve za pobedu pravedne stvari Sovjetskog Saveza - za oslobođenje naših naroda!- U proglasu se omladina Jugoslavije poziva na jedinstvo, na otpor okupatoru i na spremnost za opšti narodni ustanak.

⚔️ 10. 7. 1941. Otpočela bitka za Smolensk (trajala do 8. avgusta), u kojoj su okružene sovjetske snage (16. i 20. armija), posle višednevnih ogorčenih borbi, uspele da se probiju preko r. Onjepra na istok.

⚔️ 11. 7. 1941. Vlada SSSR-a i vlada V. Britanije uputile ultimatum iranskoi vladi: traže proterivanje Nemaca iz Irana.

⚔️ 12. 7. 1941. U Moskvi potpisana konvencija o uzajamnoj pomoći između vlada SSSR-a i V. Britanije.

⚔️ 17. 7. 1941. Vlada SSSR-a uspostavila diplomatske odnose sa izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije u Londonu.

⚔️ 18. 7. 1941. Predsednik vlade SSSR-a Josif Visarionovič Staljin uputio pismo predsedniku vlade V. Britanije Vinstonu Čerčilu: tražio da V. Britanija otvori drugi front na zapadu (u severnoj Francuskoj) i na severu Evrope (na Arktiku).

⚔️ 18. 7. 1941. U Londonu potpisan sporazum između vlade SSSR-a i izbegličke vlade Čehoslovačke: sovjetska vlada se obavezala da će ukazati pomoć čehoslovačkim narodima u borbi protiv fašističkih okupatora.

⚔️ 20. 7. 1941. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil odgovorio predsedniku vlade SSSR-a, Josifu Visarionoviču Staljinu da Nemci imaju u Francuskoj 40 divizija i da Britanci nemaju mogućnosti da otvore drugi front ni u Francuskoj, niti na Arktiku.

⚔️ 30. 7. 1941. U Londonu predstavnici izbegličke vlade Poljske i vlade SSSR-a potpisali sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa, o uzajamnoj pomoći u borbi protiv Nemačke, o formiranju poljskih jedinica na teritoriji SSSR-a i o poništavanju sovjetsko-nemačkog ugovora od 1939. godine koji se odnosi na poljske granice.

⚔️ 2. 8. 1941. Vlada SAD obavestila vladu SSSR-a o svojoj odluci da joj ukaže ekonomsku pomoć u borbi protiv fašističke agresije.

⚔️ 10. 8. 1941. Otpočele sedamdesetodnevne borbe za Odesu između sovjetske Primorske armije (koju je podržavala Crnomorska flota) i rumunske 4. armije.

⚔️ 17. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito depešom obavestio Kominternu o razvoju ustanka i zverstvima okupatora u Jugoslaviji.

⚔️ 23. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito depešom obavestio Kominternu o toku ustanka i borbama u Jugoslaviji i tražio pomoč u oružju.

⚔️ 25. 8. 1941. Britansko-sovjetske trupe ušle u Iran.

⚔️ 29. 8. 1941. Vlade SSSR-a, V. Britanije i Irana potpisale primirje.

⚔️ 31. 8. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o pripremama za stvaranje Narodnog komiteta oslobođenja, koji će biti neka vrsta centralne narodne vlasti.

⚔️ 0. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu da su narodne mase razočarane u vođstvu bivših građanskih partija; da KPJ mobiliše sve snage za borbu protiv raspirivanja šovinizma i da sarađuje sa delom vodstva nekih građanskih partija u Srbiji i Sloveniji radi zajedničke borbe protiv okupatora; da je stav KPJ: borba protiv okupatora sastavni je deo borbe za slobodu i ravnopravnost naroda Jugoslavije, te se ona može ostvariti -samo na bazi bratskog sporazuma svih naroda Jugoslavije-.

⚔️ 4. 9. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito obavestio Kominternu o sporazumu četnika i nemačkih okupacionih vlasti za borbu protiv partizana i o stvaranju kvislinških snaga Milana Nedića.

⚔️ 8. 9. 1941. U Biltenu GŠ NOP odreda Jugoslavije objavljen članak komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita -Borba partizana protiv nemačkih osvajača na istočnom frontu-, u kome se na osnovu iskustava sovjetskih partizana daju opšta uputstva o partizanskom ratovanju.

⚔️ 15. 9. 1941. Predsednik vlade SSSR-a Josif Visarionović Staljin uputio predsedniku vlade V. Britanije Vinstonu Čerčilu pismo u kome je tražio da V. Britanija otvori drugi front na Zapadu ili da se preko Arhangelska ili Irana uputi u SSSR dvadeset pet do trideset divizija.

⚔️ 24. 9. 1941. Vlada SSSR-a izjavila da usvaja principe Atlantske povelje, sadržane u deklaraciji predsednika SAD Franklina Ruzvelta i predsednika britanske vlade Vinstona Čerčila.

⚔️ 24. 9. 1941. U Londonu održana saveznička konferencija, na kojoj su predstavnici vlada Australije, Kanade, V. Britanije, Novog Zelanda, SSSR-a i Južnoafričke Unije i predstavnici izbegličkih vlada ČSR, Belgije, Grčke, Luksemburga, Holandije, Norveške, Poljske, Jugoslavije i Slobodne Francuske potpisali Atlantsku povelju i time se obavezali da će im ona poslužiti kao politički program za vreme rata [Velike kolonijalne sile, i pored toga što su svečano proklamovale principe Atlantske povelje, nisu želele da zavisnim i poluzavisnim narodima u okviru svojih imperija priznaju pravo na suverenitet i pravo na izbor oblika vladavine, kako je to bilo predviđeno 3. tačkom Atlantske povelje.].

⚔️ 27. 9. 1941. Zaključen je vojni sporazum između vlada SSSR-a i izbegličke vlade Čehoslovačke Republike kojim je predviđeno stvaranje čehoslovačkog korpusa na teritoriji SSSR-a.

⚔️ 27. 9. 1941. Vlada SSSR-a uputila notu De Golovom Nacionalnom komitetu: priznaje Slobodnu Francusku i namerava da joj ukaže svaku pomoć kako u borbi protiv Nemačke i njenih saveznika tako i, posle potpune pobede nad zajedničkim neprijateljem, pri uspostavljanju nezavisne i velike Francuske.

⚔️ 29. 9. 1941. U Moskvi otpočela trodnevna konferencija predstavnika SSSR-a, SAD i V. Britanije o načinu pružanja britansko-američke pomoći SSSR-u.

⚔️ 0. 10. 1941. U štab Draže Mihailovića, komandanta četničkih odreda, stigli majori bivše jugoslovenske vojske Zaharije Ostojić i Mirko Lalatović i engleski kapetan Hadson. Poruka komande za Bliski istok koju je doneo kapetan Hadson, glasila je: -Jugosloveni treba da se bore za Jugoslaviju, a ne da se borba pretvori u pobunu komunista za Sovjetsku Rusiju-.  

⚔️ 0. 10. 1941. Na Luburića polju (na pl. Romaniji) Romanijski NOP odred, po naređenju VŠ NOP odreda Jugoslavije, uredio aerodrom radi prelaska nekih avijatičara NDH [Jednom od njih, prilikom preleta iz Zagreba u Sarajevo, avion je oštećen nad slobodnom teritorijom kod Prnjavora. Pilot je nastavio da se bori kao partizan, a avion su, iz neznanja, uništili seljaci iako se kvar mogao lako otkloniti.], a kasnije radi očekivanog spuštanja sovjetskih aviona.

⚔️ 20. 10. 1941. Vlada SSSR-a proglasila opsadno stanje u Moskvi i prešla u Kujbišev.

⚔️ 25. 10. 1941. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil preko britanskog ambasadora u Moskvi, obavestio Predsednika vlade SSSR-a Josifa Visarionoviča Staljina da V. Britanija nema mogućnosti da preko Arhangelska ili Irana uputi u SSSR 25-30 divizija.

⚔️ 0. 11. 1941. Vlada V. Britanije i vlada SSSR-a se saglasile: zajedničkim merama postići da se partizani i četnici pomire radi borbe protiv okupatora i da se partizanske jedinice potčine komandantu jugoslovenske vojske u otadžbini Draži Mihailoviću.

⚔️ 7. 11. 1941. Predsednik SAD Franklin Ruzvelt izjavio da je odbrana SSSR-a od životne važnosti za zaštitu SAD.

⚔️ 7. 11. 1941. U Kujbiševu, na proslavi dana velike. oktobarske socijalističke revolucije, maršal SSSR-a Kliment Vorošilov istakao da će uskoro doći vreme kada će se svi slovenski narodi dići pod partizansku zastavu -kao što su to učinili jugoslovenski partizani-.

⚔️ 11. 11. 1941. U SSSR-u otpočele emisije radio-stanice -Slobodna Jugoslavija-.

⚔️ 13. 11. 1941. U Londonu, izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije molila vladu V. Britanije da od vlade SSSR-a traži da se partizani Jugoslavije potčine komandantu jugoslovenske vojske u otadžbini [Početkom novembra je izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Komandu četničkih odreda jugoslovenske vojske preimenovala u Komandu jugoslovenske vojske u otadžbini.] Draži Mihailoviću.

⚔️ 13. 11. 1941. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije je naredila svome poslaniku u SSSR-u da od vlade SSSR-a traži da ona zahteva da se partizani Jugoslavije potčine komandantu jugoslovenske vojske u otadžbini Draži Mihailoviću.

⚔️ 16. 11. 1941. Nemačke snage zauzele Kerč i osvojile Kerčansko poluostrvo (u SSSR-u).

⚔️ 17. 11. 1941. U Kujbiševu poslanik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije zatražio od vlade SSSR-a da interveniše kod jugoslovenskih partizana da se potčine komandantu jugoslovenske vojske u otadžbini Draži Mihailoviću.

⚔️ 18. 11. 1941. U Kujbiševu, ambasador V. Britanije tražio od vlade SSSR-a da se partizani Jugoslavije stave pod komandu komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini Draže Mihailovića.

⚔️ 19. 11. 1941. Otpočela protivofanziva sovjetske 4, 52. i 54. armije kod Tihvina, u toku koje su nemačke snage odbačene na liniju r. Volhov-Novgorod.

⚔️ 20. 11. 1941. Radio-Moskva emitovala pozdrav sovjetskih partizana svojim drugovima - jugoslovenskim partizanima.

⚔️ 21. 11. 1941. Nemačke snage zauzele Rostov (u SSSR-u).

⚔️ 24. 11. 1941. U Kujbiševu, britanska vojna misija podnela vladi SSSR-a memorandum, zahtevajući da se partizani Jugoslavije hitno potčine komandantu jugoslovenske vojske u otadžbini Draži Mihailoviću, koga vlada V. Britanije smatra jedino mogućim vođom otpora u Jugoslaviji.

⚔️ 25. 11. 1941. Generalni sekretar KPJ Josip Broz Tito uputio telegram Kominterni povodom vesti Radio-Moskve da je Draža Mihailović vođa svih snaga pokreta otpora i da vodi borbu protiv okupatora.

⚔️ 26. 11. 1941. Radio-London objavio da je vlada V. Britanije ovlašćena od vlade SSSR-a da pozdravljajući i ohrabrujući ustanak u Jugoslaviji istakne -da je u interesu i sovjetske vlade da dođe do jedinstva u toj zemlji-.

⚔️ 16. 12. 1941. U Moskvi otpočela trodnevna konferencija između predsednika vlade SSSR-a i ministra spoljnih poslova V. Britanije. Sovjetske zahteve: da V. Britanija prizna granice koje je SSSR imao uoči nemačke agresije; da se uspostavi sovjetsko-finska granica iz 1941; da Rumunija vrati SSSR-u Besarabiju itd. - engleska delegacija je odbacila, izgovarajući se da su oni protivni Atlantskoj povelji.

⚔️ 29. 12. 1941. VŠ NOP odreda Jugoslavije depešom obavestio Kominternu o nemačkoj ofanzivi u Srbiji, gubitku slobodne teritorije, borbama protiv četnika, formiranju 1. proleterske NOU brigade i tražio materijalnu pomoć od SSSR-a.

⚔️ 30. 12. 1941. Sovjetske trupe povratile poluostrvo i grad Kerč.

⚔️ 1. 1. 1942. U Vašingtonu, na konferenciji predstavnika vlada SAD, V. Britanije, SSSR-a, Kine i još 22 zastupljene države, potpisana Deklaracija Ujedinjenih nacija. Potpisnice su preuzele obavezu da će rat protiv sila Osovine i njihovih pristalica nastaviti do kapitulacije neprijatelja i da neće zasebno zaključivati mir ili primirje. Na kraju se kaže da ovu deklaraciju mogu da prihvate i svi drugi narodi koji sada ili u budućnosti pruže materijalnu pomoć ili doprinos borbi protiv hitlerizma.

⚔️ 1. 1. 1942. CK KPJ uputio direktivno pismo Centralnom komitetu KP Slovenije: obaveštava ga o toku i rezultatima tzv. I neprijateljske ofanzive i o ulozi četnika; zahteva brižnije čuvanje kadrova; nalaže da se pojača organizaciono učvršćenje Partije i naglašava njena rukovodeća uloga, da se razvija OF, pojača mobilizacija u NOP odrede, radi na formiranju proleterskih bataljona; ukazuje na greške CK KP Slovenije (nedovoljan rad na jačanju NOP odreda, kasno preduzimanje mera za čuvanje kadrova, pogrešni stavovi u rezoluciji OF) i na potrebu da se pojača organizacija u Slovenačkom primorju i uspostavi veza sa KP Italije i sa KP Austrije u Koruškoj; traži da se odlučnije kritikuje politika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i njenih eksponenata u zemlji i da se ističe povezanost NOB-a sa borbom naroda SSSR-a.

⚔️ 5. 1. 1942. VŠ NOP odreda Jugoslavije izdao Komandi mesta Sokolac naređenje da pomoćni aerodrom kod Sokolca hitno osposobi za spuštanje sovjetskih aviona koji bi doneli obećanu pomoć. Taj aerodrom treba da posluži i nekim avijatičarima koje je KPJ pridobila u domobranskoj avijaciji i koji su bili spremni da u svojim aparatima pređu na stranu partizana.

⚔️ 18. 1. 1942. U Berlinu predstavnici fašističke Nemačke, Italije i Japana potpisali vojnu konvenciju kojom su određene osnovne linije zajedničkih operacija protiv antifašističke koalicije s tim što je Japan u odnosu na Sovjetski Savez ostao i dalje u položaju iščekivanja.

⚔️ 22. 1. 1942. Sovjetska vlada sa čehoslovačkim predstavnicima zaključila sporazum o zajmu za izdržavanje ćehoslovačkih vojnih jedinica koje su se nalazile na teritoriji Sovjetskog Saveza.

⚔️ 29. 1. 1942. Potpisan ugovor o savezu između SSSR-a. V. Britanije i Irana: predviđeno je da britansko-sovjetske snage napuste Iran u roku od 6 meseci po okončanju rata protiv sila Osovine, a iranska vlada se obavezala da SSSR-u i V. Britaniji dozvoli neograničenu upotrebu, kontrolu i održavanje svih komunikacija, aerodroma i pristaništa na svojoj teritoriji.

⚔️ 0. 2. 1942. Kominterna telegramom zatražila cd CK KPJ informaciju o aerodromima na koje bi se mogli spustiti sovjetski avioni koji donose pomoč u oružju i municiji.

⚔️ 5. 2. 1942. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije zatražila od svog poslanika u Moskvi, da, budno motreći, na vreme otkrije eventualnu pomoć SSSR-a partizanima.

⚔️ 13. 2. 1942. Kominterna telegramom zatražila od CK KPJ da VŠ NOP i DV Jugoslavije da narodima porobljene Evrope uputi proglas s pozivom u borbu protiv okupatora.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske kojim se traži sklapanje pakta o uzajamnoj pomoći između Kraljevine Jugoslavije i Sovjetskog Saveza i raskid Trojnog pakta

📜 Budimpešta, 13. april 1941. Delovi zapisnika sa sednice Ministarskog saveta u vezi sa učestvovanjem Brzog korpusa u operacijama na teritoriji Srbije i o osuđujućem stavu sovjetske vlade zbog učestvovanja Mađarske u napadu na Jugoslaviju

📜 Novi list o saopćenju agencije Havas od 10 svibnja 1941 god. o prekidu diplomatskih odnosa SSSR-a sa jugoslavenskom izbjegličkom vladom

📜 Proglas Centralnog komiteta KPH krajem lipnja 1941. u povodu napada Njemačke na SSSR

📜 Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak od juna 1941 god. povodom napada fašističke Njemačke na Sovjetski Savez

📜 Proglas Centralnog komiteta KPH drugom polovinom lipnja 1941 god. povodom napada fašističke Njemačke na Sovjetski Savez

📜 Proglas CK KPJ povodom napada fašističke Nemačke na Sovjetski Savez

📜 Proglas CK KPJ povodom napada fašističke Nemačke na Sovjetski Savez

📜 Proglas Metodija Šatorova-Šarla posle napada fašističke Nemačke na Sovjetski Savez

📜 Upozorenje komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa svim jedinicama korpusa od 23 juna 1941 god. o mogućim incidentima u vezi s objavom rata protiv SSSR

📜 Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske upućen hrvatskom narodu u povodu napada Njemačke na Sovjetski Savez

📜 Proglas poglavnika dr Ante Pavelića hrvatskom narodu od 3. jula 1941. za borbu protiv Sovjetskog Saveza

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 februara 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda o pripremanju aerodroma u okolini Žabljaka radi spuštanja sovjetskih aviona sa materijalom

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 22 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama za prijem pomoći obećane od strane Sovjetskog Saveza

📜 Izvještaj štaba Durmitorskog NOP odreda od 22 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o izvršenoj pripremi za doček sovjetskih aviona

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 25 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o završenim pripremama za prijem obećane pomoći od Sovjetskog Saveza i o opasnosti koja preti Savničkom srezu od četnika

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moši Pijade o dolasku englesko-jugoslovenske misije i o poruci Kominterne za pisanje proglasa svim porobljenim narodima Evrope

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uzaludnom čekanju obećane sovjetske pomoći uprkos pogodnim uslovima za let aviona

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 6 za februar - mart 1942 god. (Povodom 24-te godišnjice Crvene armije)

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 6 za februar - mart 1942 god. (Vrhovnom komandantu herojske Crvene armije drugu Staljinu (pozdrav od Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije))

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE PARTIZANSKE I DOBROVOLJAČKE VOJSKE JUGOSLAVIJE Broj 6 za februar - mart 1942 god. (Vrhovnom komandantu herojske Crvene armije drugu Staljinu (pozdrav od I proleterske NOU brigade))

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 3 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pogodnim uslovima za prijem obećane sovjetske pomoći i ozbiljnoj situaciji u Crnoj Gori zbog gladi i četničke ofanzive

📜 Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade da strpljivo čeka obećanu pomoć Sovjetskog Saveza i uputi englesku misiju u Vrhovni štab

📜 Proglas Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 marta 1942 god. upućen na traženje Sovjetskog Saveza narodima porobljene Evrope

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 6 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o načinu organizacije privremenog aerodroma kod Zabljaka za prijem obećane pomoći iz Sovjetskog Saveza

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 11 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o zabrinjavajućoj situaciji u Crnoj Gori i sedamnaestodnevnom uzaludnom čekanju pomoći iz Sovjetskog Saveza

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 15 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o teškoj situaciji u Crnoj Gori i potrebi urgiranja kod Sovjetskog Saveza da što hitnije pošalje obećanu pomoć

📜 Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 24 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu povodom obećane pomoći iz Sovjetskog Saveza

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o razmimoilaženju u gledištima na Narodnooslobodilačku borbu u Jugoslaviji između Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i vlade Sovjetskog Saveza i uzrocima nedobijanja obećane pomoći

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o nemogućnosti slanja pomoći u naoružanju od strane Sovjetskog Saveza i o bacanju letaka iz engleskih aviona nad teritorijom Sandžaka

📜 Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o ponovnom obećanju sovjetske pomoći, opštoj situaciji u zemlji i potrebi stvaranja mobilnih udarnih jedinica

📜 Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 aprila 1942 god. Moši Pijade kojim mu se prenose uputstva druga Tita za vođenje borbi na Kolašinskom sektoru i obaveštenje da Sovjetski Savez neće poslati obećanu pomoć

📜 Pismo Milovana Đilasa od 3 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću

📜 Letak Mjesnog komiteta KPH Zagreb upućen građanima grada Zagreba u povodu godišnjice njemačkog napada na Sovjetski Savez

📜 Pozdravna pisma sa Prvog kongresa lekara NOP i DV Jugoslavije upućena 27 septembra 1942 god. sovjetskim, engleskim i američkim lekarima

📜 Obaveštenje predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 30. novembra 1942. Draži Mihailoviću o uslovima pod kojima bi se prihvatio sovjetski predlog o upućivanju oficira za vezu u njegov štab

📜 Nota Vrhovnog štaba NOV i POJ i Izvršnog odbora AVNOJ-a vladama Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država o izdajničkoj ulozi jugoslovenske izbegličke vlade i njenog ministra Dragoljuba (Draže) Mihailovića

📜 Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske upućeno sovjetskim oficirima s molbom da pomognu političkim komesarima brigada organizirati proslavu Dana Crvene armije

📜 Naređenje Generalštaba italijanske suvozemne vojske od 7 aprila 1943 god. za predislokaciju podređenih jedinica prilikom povratka iz SSSR-a

📜 Letak Okružnoga komiteta KPH Zagreb rodoljubima zagrebačkog okruga u povodu dvogodišnjice njemačkoga napada na SSSR

📜 Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 12. februara 1944. preko radiostanice Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Vojvodini, Makedoniji i Sloveniji i pozdrav vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu Jugoslovenskog samostalnog odreda u Sovjetskom Savezu

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da sve pripadnike NOV i POJ vazduhoplovne, tenkovske i vozačke struke hitno pošalje Štabu 5. korpusa NOVJ radi upućivanja u Sovjetski Savez na obuku i za prijem materijala

📜 Pozdravna reč vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. februara 1944. na svečanoj večeri povodom dolaska sovjetske Vojne misije u Vrhovni štab NOV i POJ

📜 Poruka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. februara 1944. komandantu Udarne Grupe divizija NOVJ i sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoju Neškoviču da divizije ne kreću za Srbiju pre dolaska delegata Vrhovnog štaba Pavla Uića i člana sovjetske Vojne misije Šterja Atanasovskog Viktora

📜 Dnevna zapovest vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita za 23. februar 1944. celokupnom sastavu NOV i POJ povodom 26-godišnjice Crvene armije

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi jednog oficira Hrvatske narodnosti koji će ući u sastav vojne misije NOVJ predviđene za SSSR

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da u Sabirni centar 5. korpusa NOVJ uputi osamdeset boraca odabranih za predstojeći vazduhoplovni kurs koji će se održati u SSSR-u

📜 Uputstvo člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja Bevca od 24. marta 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije da se uvodnim člancima u centralnoj slovenačkoj štampi populariše dolazak Sovjetske vojne misije

📜 Obaveštenje načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 30. marta 1944. šefu Vojne misije NOVJ upućene za SSSR o organizaciji ekonomske službe u NOV i POJ i o ekonomskim potrebama koje se ne mogu podmiriti sa oslobođene teritorije

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da izvrši pripreme za primanje ratnog materijala od Sovjetskog Saveza avio-transportima

📜 Poruka vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 4. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da sovjetskim avionom pošalje što više protivtenkovsikog oružja

📜 Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 5. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da hiruršku ekipu s britanskim majorom Forsterom na čelu uputi Štabu 3. korpusa NOVJ, a poštu za sovjetskog kapetana Šornikova zadrži i preda mu je kad se on vrati iz Kaira

📜 Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 16. aprila 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da je sovjetski avion bacio pet protivavionsikih mitraljeza, ali su tri pri padu dosta oštećena

📜 Izveštaj člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Rankovića od 16. aprila 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o sređivanju spiskova za unapređenje oficira i podoficira Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba i o dolasku u Drvar grupe od 17 sovjetskih oficira

📜 Zajednički izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića i predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa od 1. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ i predsedniku NKOJ-a maršalu Josipu Brozu Titu o dotadašnjem svom radu

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 9. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. maja 1944. štabovima 2. i 3. korpusa NOVJ da pronađu pogodno mesto za dotur materijala iz sovjetske i savezničke pomoći i da svakodnevno izveštavaju o vremenskim prilikama

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. maja 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću i opunomoćenika NKOJ-a Milovanu Đilasu da dostavljaju redovne izveštaje o svom radu i obaveštenje o najvažnijim potrebama jedinica NOVJ u pojedinim delovima Jugoslavije

📜 Izveštaj člana Vojne misije NOVJ u SSSR-u dr Đure Mešterovića od 18. maja 1944. Sanitetskom odseku Vrhovnog štaba NOV i POJ o svom radu posle dolaska u Sovjetski Savez

📜 Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 19. maja 1944. predstavniku NKOJ-a u SSSR-u Milovanu Đilasu da hitno povrati izvornu četničku građu koju je za sobom odneo u Moskvu

📜 Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o rezultatima razgovora s predsednikom Sovjeta narodnih komesara SSSR-a i vrhovnim komandantom oružanih snaga SSSR-a Josifom Visarionovičem Staljinom

📜 Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o sovjetskom predlogu za brži dotur ratnog materijala iz Persijskog zaliva za jedinice NOVJ

📜 Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 21. maja 1944. za formiranje 1. samostalne brigade NOVJ u Sovjetskom Savezu i upozorenje da Radio-stanica Nova Jugoslavija ne daje nikakve komentare povodom raspuštanja vlade Božidara Purića pre nego što o tome dobije direktive NKOJ-a

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 22. maja 1944. šefu Vojne misije NOV u SSSR-u Velimiru Terziću i predstavniku NKOJ-a u SSSR-u Milovanu Đilasu o natpisima koje treba staviti na ratna odlikovanja i u kakvom duhu da budu javna istupanja Terzića

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 22. maja 1944. rukovodstvu vojne misije NOVJ u SSSR-u u vezi s predstojećim formiranjem vlade dr Ivana Subašića, predviđenim govorom preko Radio-Moskve o dr Vladimiru Mačeku i obaveštenje o izmenama unetim u prvobitni nacrt državnog grba nove Jugoslavije

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da predloži 16 najhrabrijih boraca i rukovodilaca za dodelu sovjetskih odlikovanja

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOV u SSSR-u Velimira Terzića od 1. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o radu Misije

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 8. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da u Sovjetskom Savezu postoji naročito interesovanje o borbama u Srbiji i da se malo zna o tim borbama

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 11. juna 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću o izradi amblema i odlikovanja za NOV i POJ i obaveštenje o premeštanju Vrhovnog štaba na ostrvo Vis

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 13. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o nedostacima u vezi s prijemom materijala koji se upućuje iz SSSR-a

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. juna 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da odredi ljudstvo za obezbeđenje vazduhoplovne baze Sovjetskog Saveza u Italiji i da kratkim vojnopolitičkim kursom to ljudstvo uputi u obavljanje predstojećih dužnosti

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. juna 1944. Sefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da će u školu za vazduhoplovce uputiti nekoliko stotina pitomaca čim se obezbede potrebna transportna sredstva

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 30. juna 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću o rasporedu kredita dobijenog od vlade SSSR-a i o načinu preuzimanja pomoći sakupljene u inostranstvu za NOVJ

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da saopšti predstavnicima Nacionalnog komiteta Poljske da NKOJ pozdravlja njihov predlog o uzajamnom priznanju i predlaže prisnu međusobnu saradnju

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da prenese zahvalnost NKOJ-a Nacionalnom komitetu Bugarsko-makedonskog kongresa u Klivlendu za podršku koju pruža NOP-u Jugoslavije

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. jula 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da pripremi magacine i sve što je potrebno za iskrcavanje broda koji je uputila vlada SSSR-a iz Persijskog zaliva s ratnim materijalom i hranom za NOVJ

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 7. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću o načinu raspodele jednog dela novčanih kredita koje je vlada Sovjetskog Saveza dodelila za potrebe narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se hitno preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija objavi tekst sporazuma između NKOJ-a i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade u izbeglištvu

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se prvenstveno snabdeju jedinice u istočnom delu Jugoslavije

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 14. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da se iz sovjetskih baza ne mogu avionima prebaciti brdski topovi za 1. proletersku diviziju na Negobuđe, pa će joj se umesto njih dostaviti srednji minobacači, a 100 brdskih topova uputiti brodom za Bari

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 14. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da su sovjetskoj vazduhoplovnoj bazi u Bariju upućeni transportni avioni za pomoć u snabdevanju NOVJ

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 14. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o stanju u 1. samostalnoj streljačkoj brigadi NOVJ u SSSR-u i o potrebi blagovremenog razmeštaja radiotelegrafista osposobljenih za samostalan rad

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 15. jula 1944. vazduhoplovnom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi britanskog kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok Francu Pireu da na poklonjene avoine iz SSSR-a stavi oznake NOVJ i za njih odredi dobre posade

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 17. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da je vlada SSSR-a poklonila Titu dva transportna aviona za upotrebu prema sopstvenom nahođenju

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 17. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da je sovjetska vlada saglasna da se u sovjetskim vojnim akademijama primi na školovanje izvestan broj oficira NOVJ

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se preko radio-stanice Slobodna Jugoslavija hitno ispravi i komentariše netačna izjava londonskog radija od 20. jula o reorganizaciji Vrhovnog štaba NOV i POJ

📜 Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. jula 1944. zastupniku NKOJ-a i komandantu Baze NOVJ u Italiji Milentiju Popoviću da nadležne savezničke vojne vlasti upozori da ne sprečavaju dolazak na Vis transportnim avionima dobijenim na poklon od Vlade SSSR-a

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se hitno doture ranije traženi gumeni čamci za 3. korpus NOVJ i nalog šta treba i koliko čega dostaviti na Negobuđu 1. proleterskom korpusu NOVJ

📜 Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da preduzme mere za blagovremeno objavljivanje informacija Vrhovnog štaba i NKOJ-a preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija, da dostavi imena sovjetskih oficira kojima će dodeliti jugoslovenska odlikovanja i da urgira povratak Nikolaja Kornjejeva u sedište Vrhovnog štaba NOV i POJ

📜 Izveštaj komandanta Baze NOVJ u Italiji Milentija Popovića od 27. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da će britanske vlasti čim se obave tehničke pripreme odobriti preletanje iz Italije na Vis transportnih aviona koje je vlada SSSR-a poklonila maršalu Titu

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da dodeljene sovjetske vojne lekare i sanitetsko osoblje prebaci u Bari, gde će im se dati dalji raspored

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 28. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o svečanom mitingu povodom odlaska na front 1. samostalne streljačke brigade NOVJ u SSSR-u

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. avgusta 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se Tenkovska brigada NOVJ u SSSR-u formira od srednjih tenkova

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. avgusta 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da izvesti kakve su mogućnosti za doturanje materijala avionima i da Dimitar Vlahov, njegov sin Gustav i Božidar Maslarić hitno dođu u Jugoslaviju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da se avionima prebace u SSSR na usavršavanje najbolji vazduhoplovni stručnjaci, a od bolesnika samo poneki i obaveštenje da će u Bari prispeti s kopna još 70 avijatičara za školovanje

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 16. avgusta 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o vraćanju avionskih transporata iz Srbije neisporučivši materijal usled nedavanja ugovorenih signala na dogovorenim punktovima, pa moli da se to otkloni

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da popuni broj avijatičara NOVJ koji će se avionima prebaciti na školovanje ili usavršavanje u SSSR-u, da Zdenko Ulepič s njima ide kao starešina i da se na Vis prebace avioni U-2 sa posadama radi uvežbavanja

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 19. avgusta 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o nacionalističkim pozicijama Nacionalnog komiteta Otečestvenog fronta Bugarske ispoljenim prema makedonskom narodu koji živi u Jugoslaviji

📜 Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 21. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u da dr Đura Mešterović može ići na specijalizaciju i da se može koristiti pesma Vladimira Nazora u predviđene svrhe i obaveštenje o razlozima loše organizacije prijema materijala na punktovima u Srbiji

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da što pre u Banat prebaci manje taktičke jedinice radi stvaranja baza i uporišta NOP-a, da u Bačkoj pojača partizansku delatnost i da javi mesto na kome će primati ratni materijal koji upućuje Sovjetski Savez

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Luftwaffe u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Britanska pomoć četnicima Vojni puč 27. marta Vermaht u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Makedoniji 1944. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Winston Churchill Niš Borbe u Dalmaciji 1944. Milovan Đilas Bugarska u drugom svetskom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Dragoljub Draža Mihailović Zagreb Borbe u Crnoj Gori 1942. Vlada Sovjetskog Saveza Grčka u drugom svetskom ratu Partizanska avijacija Borbe na Jadranu 1944. Moša Pijade Velimir Terzić Ustanak u Hrvatskoj 1941. Italija u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ustanak u NDH SKOJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Crvena armija Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Mađarska u drugom svetskom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Ivan Šubašić Beogradska operacija Glavni štab Srbije Britanija i Jugoslavija Arso Jovanović Sanitet u ratu Vlada Velike Britanije Ustanak u Srbiji 1941. Žabljak Saradnja četnika sa okupatorom AVNOJ Adolf Hitler Franklin Roosevelt Anthony Eden Edvard Kardelj Radio Slobodna Jugoslavija Omladina u ratu 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Josip Broz Tito Štampa u ratu Beograd Bitka za Srbiju Ustanak u Sloveniji 1941. Josif Staljin Aprilski rat Rumunija u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Drvar Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Borbe u Srbiji 1944. Jugoslovenska brigada Završne operacije u Jugoslaviji Centralni komitet KPJ Glavni štab Hrvatske Kominterna SAD i Jugoslavija Vrhovni štab NOVJ Četnici u ustanku 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Vis