Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Vermaht u Jugoslaviji

Za ovaj pojam je pronađeno 86 hronoloških zapisa, 77 dokumenata i 260 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 1. 1941. Zbog neuspeha italijanskih jedinica u Arfrici i na Balkanu, vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao direktivu br. 22: iz -strategijskih, političkih i psiholoških razloga- odlučeno da nemačke snage intervenišu u oblasti Sredozemlja.

⚔️ 20. 1. 1941. U Berthtesgadenu (u Nemačkoj) vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler, na sastanku sa predsednikom vlade Kraljevine Italije Benitom Musolinijem, saopštio odluku da pojača nemačke snage u Rumuniji, uđe u Bugarsku i napadne Grčku.

⚔️ 5. 2. 1941. U Berlinu ministar inostranih poslova Trećeg Rajha Joakim fon Ribentrop vodio razgovore s tajnim izaslanikom vlade Kraljevine Jugoslavije Danilom Gregorićem. Ribentrop je izneo zahtev da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu i da, u tu svrhu, u Nemačku dođu predstavnici vlade Kraljevine Jugoslavije.

⚔️ 14. 2. 1941. U Salcburgu i Berhtesgadenu (u Nemačkoj) vođeni razgovori između vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera i njegovog ministra inostranih poslova Joakima fon Ribentropa, sa predsednikom vlade Kraljevine Jugoslavije Dragišom Cvetkovićem i ministrom inostranih poslova Aleksandrom Cincar-Markovićem. Adolf Hitler je tražio da Jugoslavija pristupi Trojnom paktu. Dragiša Cvetković je obećao da će pokušati kod vlade V. Britanije da Grčka, Turska i Jugoslavija ostanu neutralne, a ako u tome ne uspe, vlada Kraljevine Jugoslavije će pristupiti Trojnom paktu. Zaključeno je da knez-namesnik Pavle Karađorđević dođe u posetu Hitleru.

⚔️ 16. 2. 1941. U Beogradu knez-namesnik Pavle Karađorđević upoznao ministra vojske Petra Pešića sa zahtevom vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera da vlada Kraljevine Jugoslavije pristupi Trojnom paktu. Pešić je izjavio: -To je najbolje. To nam je jedini spas-.

⚔️ 3. 3. 1941. U Berhtesgadenu (u Nemačkoj) knez-namesnik Pavle Karađorđević vodio tajne razgovore s vođom Trećeg Rajha Adolfom Hitlerom i njegovim ministrom inostranih poslova Joakimom fon Ribentropom o pristupanju vlade Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu.

⚔️ 23. 3. 1941. Vlada Trećeg Rajha uputila zahtev vladi Kraljevine Jugoslavije: da saopšti svoju definitivnu odluku u vezi sa pristupanjem Trojnom paktu.

⚔️ 27. 3. 1941. U Berlinu, u nemačkoj Vrhovnoj komandi oružane sile, održano savetovanje o situaciji u Jugoslaviji, na kome je vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler saopštio svoju odluku da što pre napadne Jugoslaviju i razbije je i vojnički i kao državu. Udar je trebalo izvršiti s nemilosrdnom žestinom i munjevitom brzinom. Avijacija je, pored ostalog, imala zadatak da razori Beograd. Vojnu pomoć tražiti od vlada Italije, Mađarske i Bugarske, kojima staviti u izgled pripajanje pojedinih delova Jugoslavije, dok bi glavni zadatak Rumunije bio zaštita od eventualne intervencije SSSR-a. Zbog napada na Jugoslaviju, napad na SSSR odložio bi se za četiri nedelje.

⚔️ 28. 3. 1941. Vlada Kraljevine Jugoslavije (vlada generala Simovića) uputila vladama Trećeg Rajha i Kraljevine Italije telegram ističući da ona i dalje ostaje verna načelima poštovanja međunarodnih ugovora, pa, prema tome, i protokola potpisanih u Beču 25. marta.

⚔️ 5. 4. 1941. Izaslanik vođe Trećeg Rajha, Edmund Vesenmajer, iz Zagreba poslao u Berlin ministru inostranih poslova Joakimu fon Ribentropu rezoluciju koju su istaknuti funkcionari HSS-a doneli na sastanku u Zagrebu 31. marta.

⚔️ 6. 4. 1941. Vlada Trećeg Rajha objavila rat Grčkoj, sa kojom je Italija već bila u ratnom stanju.

⚔️ 15. 4. 1941. U Karlovcu održan sastanak između izaslanika vlade Kraljevine Italije i vlade Trećeg Rajha, na kome su razmotrena pitanja u vezi sa priznanjem kvislinške NDH.

⚔️ 27. 4. 1941. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler posetio Maribor i izdao zapovest za raseljavanje Slovenaca iz Štajerske i Koruške.

⚔️ 4. 5. 1941. Vođa Trećeg Rajha, Adolf Hitler izjavio da su nemačke snage u Jugoslaviji zarobile 6298 oficira i 337.864 podoficira i vojnika srpske i slovenačke narodnosti.

⚔️ 22. 5. 1941. Vlada Trećeg Rajha i vlada Finske potpisale sporazum o koordinaciji vojnih dejstava dveju armija prilikom napada na SSSR. Kao kompenzaciju za učešće u napadu na SSSR Nemačka obećala Finskoj, pored Karelijske prevlake i lenjingradske oblasti, i istočnu Kareliju.

⚔️ 23. 5. 1941. Glavni ured bezbednosti Trećeg Rajha izdao naredbu svojim potčinjenim organima da se svi uhapšeni Srbi odmah sprovedu u koncentracione logore.

⚔️ 5. 6. 1941. U Berhtesgadenu (u Nemačkoj) poglavnik NDH Ante Pavelie posetio vođu Trećeg Rajha Adolfa Hitlera i izrazio mu zahvalnost zbog stvaranja kvislinške NDH.

⚔️ 9. 6. 1941. Vođa Trećeg Rajha, Adolf Hitler, izdao direktivu br. 31, kojom se uspostavlja zapovednik oružane sile za Jugoistok, sa sedištem u Solunu. Za zapovednika je imenovan feldmaršal Vilhelm List, koji je bio direktno potćinjen Adolfu Hitleru, a imao je punu izvršnu vlast u oblastima na Balkanu koje su zaposele nemačke trupe.

⚔️ 18. 6. 1941. U Ankari potpisan pakt o nenapadanju i prijateljstvu između vlade Trećeg Rajha i vlade Republike Turske.

⚔️ 18. 6. 1941. Šef Gestapoa Trećeg Rajha uputio direktivu svim podređenim ustanovama, pa i onim u Jugoslaviji, da budu spremne za masovna hapšenja u određenom trenutku. Time je on hteo razbiti organizacije komunističkih partija i sprečiti otpor u okupiranim zemljama pri napadu Nemačke na SSSR.

⚔️ 25. 6. 1941. U Tokiju, na imperijalnoj konferenciji, odlučeno da se Japan ne pridruži Nemačkoj u napadu na SSSR, već da tu povoljnu priliku iskoristi za okupaciju francuske Indokine.

⚔️ 13. 9. 1941. Nemački zapovednik oružane sile za Jugoistok uputio nemačkoj Vrhovnoj komandi oružane sile predlog da se sva izvršna (vojna i civilna) vlast u Srbiji objedini u rukama komandanta 18. armijskog korpusa generala Franca Bemea i pošalju pojačanja (operativna divizija ojačana tenkovima) radi gušenja ustanka koji dobija opšti karakter.

⚔️ 16. 9. 1941. Vođa Trećeg Rajha, Adolf Hitler, naredio Zapovedniku oružane sile za Jugoistok da uguši ustanički pokret na jugoistoku Evrope: pre svega, u Srbiji osigurati saobraćajne linije i objekte važne za nemačku ratnu privredu, a potom najoštrijim -merama za duže vreme uspostavi poredak-. Komandu nad svim jedinicama u Srbiji poverio generalu Francu Bemeu i naredio prebacivanje jedne (a po potrebi još jedne) nemačke divizije u Srbiju.

⚔️ 25. 11. 1941. U Berlinu održana konferencija predstavnika vlada Nemačke, Japana, Italije, Mađarske, Španije, Finske, Rumunije, Bugarske, Danske, Slovačke, NDH, Mandžuka i okupiranog dela Kine (kvislinške vlade Van Čin Veja) na kojoj je Antikominterna-pakt produžen za još pet godina.

⚔️ 7. 12. 1941. Objavljen Hitlerov dekret -Noć i magla- (-Nach und Nebel-): o suzbijanju komunističkog pokreta na okupiranim područjima. U njemu se naređuje da se za krivična dela uperena protiv Rajha ili okupacionih vlasti principijelno primenjuje smrtna kazna, a radi pojačanja zastrašujućeg efekta, firedviđena je internacija u Nemačku svih -sumnjivih- lica, uz strogu napomenu da se o njima ne smeju davati nikome nikakva obaveštenja. 

⚔️ 11. 12. 1941. Vlade Trećeg Rajha i Kraljevine Italije objavile rat Sjedinjenim Američkim Državama.

⚔️ 29. 12. 1941. Predsednik vlade Kraljevine Italije Benito Musolini uputio pismo vođi Trećeg Rajha Adolfu Hitleru u kome ističe potrebu da se pre proleća, po zajedničkom planu, uz angažovanje nemačkih i italijanskih snaga likvidiraju žarišta ustanka u Bosni, Srbiji i Crnoj Gori.

⚔️ 18. 1. 1942. U Berlinu predstavnici fašističke Nemačke, Italije i Japana potpisali vojnu konvenciju kojom su određene osnovne linije zajedničkih operacija protiv antifašističke koalicije s tim što je Japan u odnosu na Sovjetski Savez ostao i dalje u položaju iščekivanja.

⚔️ 5. 4. 1942. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao direktivu za ofanzivne operacije na istočnom frontu: zauzeti Lenjingrad, Krim, Sevastopolj i Staljingrad, preći Kavkaz i izbiti u petrolejski bazen na obalama Kaspijskog mora.

⚔️ 11. 5. 1942. Iz logora na Banjici nemačke okupatorske vlasti internirale 1700 zatvorenika u logore po Nemačkoj odakle su kasnije prebačeni u Norvešku.

⚔️ 22. 8. 1942. Brazil objavio rat Nemačkoj i Italiji.

⚔️ 20. 10. 1942. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao naredbu o organizaciji komandovanja na po dručju NDH. Naredbom su postavljeni nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj (sa sedištem u Zagrebu), čiji je zadatak da preduzme sve mere za sređivanje snaga NDH, i komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj (sa sedištem u Slav. Brodu), kome su potčinjene sve nemačke snage na teritoriji NDH. Po tom naređenju preduzete su mere za reorganizaciju snaga NDH, koje su potčinjene nemačkim i italijanskim snagama, zavisno od toga na kojoj su okupacionoj zoni bile dislocirane.

⚔️ 0. 11. 1942. U Vinici (u Ukrajini) vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler održao sastanak sa vrhovnim komandantom Jugoistoka generalom Aleksandrom Lerom i poglavnikom NDH Antom Pavelićem, na kome je razmotrena situacija u NDH i rešeno da se preduzmu krupne operacije radi uništenja NOV i POJ.

⚔️ 23. 11. 1942. U Rimu održan sastanak predsednika fašističke vlade kraljevine Italije Benita Musolinija i vrhovnog komandanta vazduhoplovstva Trećeg Rajha Hermana Geringa: iazmatrana je situacija u Sredozemlju i istaknuta je potreba da se razbije ustanak na Balkanu.

⚔️ 18. 12. 1942. U Glavnom stanu nemačke Vrhovne komande kod Gerlica (u Ist. Pruskoj) otpočela dvodnevna konferencija vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera s načelnicima generalštabova i ministrima spoljnih poslova Nemačke i Italije, na kojoj ie, pored ostalog, zaključeno da se osiguraju južne obale Evrope i u toku zime preduzmu zajedničke operacije protiv NOV i PO Jugoslavije i -Titove države-.

⚔️ 28. 1. 1943. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao dekret o totalnoj mobilizaciji, koja je obuhvatala muškarce od 16. do 65. a žene od 17. do 45. godine.

⚔️ 21. 2. 1943. Ministar spoljnih poslova Nemačke Joakim fon Ribentrop saopštio italijanskom ambasadoru u Nemačkoj: da je zabrinut zbog držanja italijanske vojske u NDH; da zbog mogućnosti engleskog iskrcavanja na Balkan treba likvidirati -bande- i uništiti muškarce, žene i decu; da će on o svim tim i drugim pitanjima razgovarati sa predsednikom italijanske vlade Benitom Musolinijem tokom skore posete Italiji.

⚔️ 18. 6. 1943. Postignut sporazum između vlade nemačkog Rajha i vlade Carevine Bugarske da bugarska vojska preuzme okupaciju Srbije sve do Dunava, sem Beograda sa bližom okolinom i Bora koji su zadržani pod nemačkom upravom. U tom cilju, bugarski 1. okupacioni korpus u Srbiji pojačan je još jednom (četvrtom) divizijom.

⚔️ 26. 7. 1943. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler naredio da se izvrši reorganizacija nemačkih komandi u Jugoslaviji, te da se formira Štab grupe armija -F- u Beogradu, kojem bi bile potčinjene nemačke, deo italijanskih i bugarske okupacione snage u Jugoslaviji.

⚔️ 9. 9. 1943. Iranska vlada objavila rat Nemačkoj.

⚔️ 13. 10. 1943. Italijanska vlada objavila rat Nemačkoj.

⚔️ 29. 10. 1943. U nemačkoj Vrhovnoj komandi održan sastanak šefova vojnih štabova pod rukovodstvom Adolfa Hitlera, na kome je doneta odluka -o jedinstvenom vođenju borbe protiv komunizma na Jugoistoku, u prvom redu u Jugoslaviji, zatim u Grčkoj i Albaniji-.

⚔️ 18. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da saopšti nemačkoj komandi u Zagrebu: ako ona ne prestane da veša seljake, isto tako će se postupati sa zarobljenim nemačkim vojnicima.

⚔️ 29. 2. 1944. Nemački poslanik u NDH Zigfrid Kaše uputio ministarstvu inostranih poslova Trećeg Rajha izveštaj o zimskim operacijama nemačkih, ustaško-domobranskih i četničkih snaga; kaže da jedinice NOV i POJ nisu ozbiljno oslabljene; naprotiv, one sada pokazuju pojačanu aktivnost.

⚔️ 12. 3. 1944. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao operacijsku zapovest za posedanje Mađarske.

⚔️ 18. 3. 1944. U Kleshajmu admiral Mikloš Horti, pod jakim pritiskom vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera, pristao na ulazak nemačkih trupa u Mađarsku i obrazovanje nove vlade. Posedanje strateški važnih taeaka otpočelo je 19. marta a završeno 25. aprila 1944. godine.

⚔️ 12. 4. 1944. U nemačkoj Vrhovnoj komandi, pod rukovodstvom vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera, počela dvodnevna konferencija na kojoj je razmatrano pitanje nemačkog desanta na o. Vis. Doneta je odluka da se, zbog nedostataka odgovarajućih pomorskih i vazdušnih snaga, desant na o. Vis odloži, a konačno rešenje donese tek posle svestrane procene dalmatinske odbrambene zone.

⚔️ 15. 5. 1944. General-feldmaršal Ervin Romei, komandant Severne grupe armija na Lamanšu i general pešadije Štilpnagel, vojno-upravni komandant Francuske, planirali hapšenje vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera i njegovu osudu od strane jednog nemačkog suda.

⚔️ 20. 7. 1944. U glavnom stanu vođe Trećeg Rajha, u Gerličkoj šumi, kod Rastenburga (u Istočnoj Pruskoj), generalštabni pukovnik grof fon Staufenberg izvršio neuspeo atentat na Adolfa Hitlera.

⚔️ 27. 7. 1944. Regent Mađarske admiral Mikloš Horti obavestio vođu Trećeg Rajha Adolfa Hitlera o nameri da mesto vlade Stojaja postavi novu vladu, koja uživa njegovo poverenje. Hitler je odbio ovaj plan.

⚔️ 25. 8. 1944. Vlada Kraljevine Rumunije objavila rat Nemačkoj.

⚔️ 26. 8. 1944. Istovremeno s početkom povlačenja nemačkih snaga iz jugozapadne Francuske, vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao zapovest za povlačenje sa Balkana: - najpre će Grupa armija -E- napustiti Grčku.

⚔️ 26. 8. 1944. Vrhovni komandant Jugoistoka, na osnovu zapovesti vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera, naredio Grupi armija -E- da odmah otpočne sa slabljenjem posada na otocima i njihovim prebacivanjem na kopno radi priprema za izvlačenje na sever.

⚔️ 6. 9. 1944. Da bi izbegla ratnu katastrofu, vlada Carevine Bugarske donela odluku da objavi rat Nemačkoj.

⚔️ 8. 9. 1944. Vlada Carevine Bugarske objavila rat Nemačkoj.

⚔️ 9. 9. 1944. Nemački komandant za Makedoniju Šojerlen i komandant bugarske 5. armije postigli sledeći sporazum: bugarske jedinice neće voditi borbu protiv nemačkih snaga, nego će im predati garnizone i povući se u Bugarsku, smatrajući da je objava rata Nemačkoj od strane Carevine Bugarske samo simbolična.

⚔️ 25. 9. 1944. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler naredio formiranje nemačkog folksšturma (narodne odbrane).

⚔️ 2. 10. 1944. Američka 1. armija preduzela napad u pravcu Ahena (u Nemačkoj) s ciljem da probije Sigfridovu liniju i prodre ka r. Rajni, šireći prodor na sever i jug. (Posle dvadesetodnevnih borbi Ahen je zauzet 21. oktobra.)

⚔️ 3. 10. 1944. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao naređenje da se obustavi prebacivanje snaga sa grčkih otoka a da se evakuišu Grčka, južna Makedonija i južna Albanija, s tim što odbranu treba organizovati na tzv. -plavoj liniji- Skadar-Skoplje-Klisura i tu je povezati sa odbranom Armijske borbene grupe -Srbija-.

⚔️ 15. 10. 1944. Regent Mađarske admiral Mikloš Horti, preko mađarskog radija, proglasio primirje sa Sovjetskim Savezom, ali ga vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler primorao da taj proglas povuče.

⚔️ 19. 10. 1944. Po naređenju vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera otpočelo razaranje Varšave.

⚔️ 21. 10. 1944. Posle desetodnevnih borbi savezničke snage zauzele Ahen, prvo veće mesto na nemačkoj teritoriji.

⚔️ 28. 12. 1944. Privremena vlada Mađarske otpočela trodnevnu seđnicu na kojoj je odlučila da otkaže Trojni pakt, da zatraži od saveznika primirje i da objavi rat Nemačkoj.

⚔️ 11. 2. 1945. U Jalti (u SSSR-u) završena konferencija predsednika vlade V. Britanije, SAD i SSSR-a. Na konferenciji su usklađeni rokovi i ostale mere za konačno slamanje otpora nacističke Nemačke i Japana; postignut je sporazum o okupacionim zonama u Nemačkoj i o savezničkoj Kontrolnoj komisiji, sa sedištem u Berlinu, kao i da Nemačka nadoknadi štetu nanetu savezničkim zemljama. Odlučeno je da se ustanovi opšta međunarodna organizacija radi očuvanja mira i otklanjanja političkih, ekonomskih i socijalnih uzroka rata. Konferencija je posebno razmatrala probleme Poljske i Jugoslavije. U pogledu Jugoslavije konferencija je preporučila da se što pre sprovede u delo sporazum Tito-Šubašić.

⚔️ 1. 3. 1945. Vlada Republike Finske objavila rat Nemačkoj.

⚔️ 4. 3. 1945. Vlada Kraljevine Rumunije objavila rat Nemačkoj i Japanu.

⚔️ 6. 3. 1945. Prva američka armija zauzela grad Kein (u Nemačkoj). Ona je sutradan zauzela neoštećen most kod Hemagena i obrazovala mostobran na desnoj obali r. Rajne.

⚔️ 8. 3. 1945. Prva američka armija zauzela grad Bon (u Nemačkoj).

⚔️ 9. 3. 1945. Treća američka armija zauzela grad Koblenc (u Nemačkoj).

⚔️ 12. 3. 1945. Jedinice Crvene armije zauzele grad Kistrin (u Nemačkoj) i obrazovale mostobran na levoj obali r. Odre.

⚔️ 20. 3. 1945. Sedma američka armija zauzela gradove Sarbriken, Kajzerlautern i Vorms (u Nemačkoj).

⚔️ 29. 3. 1945. Treća američka armija zauzela gradove Frankfurt na Majni, Manhajm i Visbaden (u Nemačkoj).

⚔️ 3. 4. 1945. Snage američke 3. armije zauzele grad Kasel (u Nemačkoj).

⚔️ 11. 4. 1945. Jedinice 9. američke armije izbile na r. Eibu kod Magdenburga (u Nemačkoj).

⚔️ 16. 4. 1945. Jedinice Crvene armije otpočele ofanzivu u pravcu Berlina i Drezdena (u Nemačkoj).

⚔️ 21. 4. 1945. Prethodnice Crvene armije izbile u predgrađe Berlina.

⚔️ 23. 4. 1945. Komandant nemačkog ratnog vazduhoplovstva Herman Gering telegramom tražio odobrenje od vođe Trećeg Rajha Adolfa Hitlera da preuzme ulogu njegovog zamenika. Hitler je ovaj zahtev odbio i sutradan naredio da Geringa uhapse.

⚔️ 24. 4. 1945. Jedinice Crvene armije okružile Berlin.

⚔️ 26. 4. 1945. Druga britanska armija zauzela grad Bremen (u Nemačkoj).

⚔️ 26. 4. 1945. Jedinice Crvene armije zauzele grad Štetin (u Nemačkoj).

⚔️ 28. 4. 1945. Ministar unutrašnjih poslova Trećeg Rajha Hajnrih Himler ponudio vladama SAD i V. Britanije bezuslovnu kapitulaciju, ali je ponuda odbijena, s tim da se uputi i vladi SSSR-a.

⚔️ 29. 4. 1945. Sedma američka armija zauzela grad Minhen (u Nemačkoj).

⚔️ 2. 5. 1945. Kapitulirali ostaci nemačkih garnizona u Berlinu, Rostoku i Vernemindeu (u Nemačkoj).

⚔️ 3. 5. 1945. Kod Vismara (u Nemačkoj) došle u dodir jedinice 2. britanske armije i trupe 2. beloruskog fronta Crvene armije.

⚔️ 5. 5. 1945. Kapitulirale sve nemačke snage u severnoj Nemačkoj, Holandiji, Danskoj i Šlezvig-Holštajnu.

⚔️ 8. 5. 1945. U Berlinu potpisan akt o bezuslovnoj i konačnoj kapitulaciji nemačkih oružanih snaga. Time je završen rat u Evropi.

Dokumenti

📜 Berlin, 19. decembar 1940. Izveštaj mađarskog ambasadora u Berlinu Dome Sztojayja mađarskom kraljevskom Ministarstvu inostranih poslova o stavu Nemaca u vezi sa jugoslovensko-mađarskim ugovorom

📜 Zaključci sa savetovanja u Berlinu od 27 marta 1941 god. na kojem je Adolf Hitler doneo odluku da uz vojničku podršku Italije, Mađarske i Bugarske, nadmoćnijim snagama napadne Jugoslaviju, razaranjem joj nanese vojni poraz i raskomada je u zajednici sa svojim saveznicima

📜 Berlin, 28. mart 1941. Zabeleška glavnog savetnika Ministarstva inostranih (poslova Hewela o razgovoru koji je Hitler vodio sa ambasadorom Zztójiayjem

📜 Telegram maršala Slavka Kvaternika od 10. aprila 1941. Adolfu Hitleru da je preuzeo vlast od dr Vlatka Mačeka i proklamovao Nezavisnu Državu Hrvatsku, zahvaljuje fireru na pomoći i moli da Nemački Rajh prizna NDH

📜 Ovlašćenje poglavnika dr Andriji Artukoviću i dr Branku Benzonu od 10. aprila 1941. da u ime hrvatskog ustaškog pokreta zastupaju interese NDH u Mađarskoj i Nemačkoj

📜 Berlin, 13. april 1941. Brojčani (šifriran) telegram mađarskog poslanika u Berlinu Stojai Dome (Sztójay Dome) i odgovor predsednika Bardoši Lasla (Bárdossy Làszló) na pitanje Nemaca o upotrebi mađarskih jedinica na teritoriji Srbije

📜 Berlin, 17. april 1941. Telegram Weizsackera, državnog sekretara u nemačkom Ministarstvu inostranih poslova, ministru spoljnih poslova Ribentropu u vezi sa zahtevima Mađarske oko Banata i Međimurja

📜 Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije da je Musolini ovlastio vojnog atašea u Beogradu za pregovore o bezuslovnoj kapitulaciji Jugoslavije

📜 Saopštenje italijanskog centra za vezu pri nemačkoj Vrhovnoj komandi od 17 aprila 1941 god. Generalštabu italijanske kraljevske vojske i Komandi Druge armije o potpisivanju kapitulacije Jugoslavije

📜 Specijalni voz, 23. april 1941. Telegram ministra inostranih poslova Ribbentropa nemačkom poslaniku u Budimpešti Erdmannsdorffu u vezi sa zlostavljanjima pripadnika nemačke narodnosti i o pripajanju tri opštine Nemačkoj

📜 Obaveštenje nemačkog poslanika u Zagrebu od 24. aprila 1941. ministru spoljnih poslova Rajha o sastanku koji će se održati u Ljubljani između Ćana i Pavelića

📜 Obavještenje njemačkog poslanika u Zagrebu od 24. travnja 1941. Ministriu vanjskih poslova Reicha o sastanku koji će se održati u Ljubljani između Ciana i Pavelića 

📜 Izveštaj načelnika Glavne uprave SS od 26. aprila 1941. rajhsfireru SS u Berlinu o regrutovanju pripadnika nemačke nacionalne manjine u SS jedinice na području Banata

📜 Obaveštenje opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Benclera od 6. maja 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o preseljavanju Slovenaca iz južne štajerske i Kranjske u Srbiju 

📜 Obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova Rajha od 21. maja 1941. nemačkim ambasadama, poslanstvima i opunomoćenicima o podeli teritorije Kraljevine Jugoslavije

📜 Izveštaj nemačkog poslanika u Zagrebu od 4. juna 1941. ministruspoljnih poslova Rajha o rezultatima nemačko-ustaških razgovora o preseljenju Slovenaca i Srba i o statusu oblastiZemuna

📜 Zapisnik sa sednice nemačkog poslanstva u Zagrebu održane 4. juna 1941. pod vodstvom poslanika Kašea u vezi sa preseljavanjem Slovenaca iz Rajha u Hrvatsku i Srbiju, odnosno Srba iz Hrvatske u Srbiju

📜 Direktiva šefa Policije bezbednosti i službe bezbednosti Trećeg Rajha od 18. juna 1941. područnim organima Gestapoa za suzbijanje komunističkog pokreta u okupiranim oblastima 

📜 Izveštaj Feliksa Benclera od 14. avgusta 1941. ministru spoljnih poslova Rajha o vojno-političkoj situaciji i njegovoj delatnosti na teritoriji Srbije

📜 Izveštaj Feliksa Benclera od 29. avgusta 1941 Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o ograničenoj ekspolataciji rudnika zbog učestalih napada partizana i diverzija na železničkim prugama u Srbiji

📜 Berlin, 6. septembar 1941. Beleška zamenika državnog sekretara za inostrane poslove Woermanna o razgovoru sa poslanikom Mađarske u Nemačkoj Sztojayem o hrvatsko-mađarskim odnosima

📜 Telegram feldmaršala Lista nemačkoj Vrhovnoj komandi od 13 IX 1941 god.

📜 BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 6 od 18 IX 1941 god. (Nemiri u Nemačkoj)

📜 Uputstvo šefa službe bezbednosti u Berlinu od 22 oktobra 1941 god. za borbu protiv Komunističke partije Jugoslavije

📜 Izveštaj opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Feliksa Benclera od 30. oktobra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o vojno-političkoj situaciji na području Kosovske Mitrovice i Novog Pazara

📜 Izveštaj Nemačkog generalnog konzulata u Skoplju od 27. novembra 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o italijanskoj propagandi za pripajanje delova Makedonije velikoj Albaniji

📜 Direktiva načelnika Generalštaba Vrhovne komande Vermahta od 12. decembra 1941. o gonjenju izvršilaca krivičnih dela protiv Rajha i Vermahta na okupiranim teritorijama

📜 Izveštaj Ajnzac-grupe Policije bezbednosti i službe bezbednosti u Beogradu od 13. decembra 1941. Glavnoj upravi bezbednosti Rajha o rezultatima dejstava izvedenih u novembru i o planovima za dalje suzbijanje narodnooslobodilačkog pokreta u Jugoslaviji

📜 Izveštaj komande italijanskog Jedanaestog armiskog korpusa od 16 decembra 1941 god. komandi Druge armije o kretanju Gorenjskog bataljona i o potrebi mera opreze na italijansko-nemačkoj granici 

📜 Pregled eksploatacije rudnika metala iz Srbije i Makedonije za potrebe N emačkog Rajha u 1942. godini

📜 Izveštaj Generalštaba kopnene vojske od 24. januara 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji u NDH i o pronemačkoj orijentaciji rukovodstva NDH

📜 Izveštaj šefa policiske bezbednosti od 25 februara 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu o situaciji u Bačkoj

📜 Izveštaj Zigfrida Kašea od 28. februara 1942. Ministarstvu spoljnih poslova Nemačkog Rajha sa savetovanja u Zagrebu o predstojećoj operaciji u zapadnoj Bosni i odnosima ustaša s Nedićem i Italijanima

📜 Zapisnik s konferencije vojnih predstavnika Italije, Nemačke i NDH održane 3. marta 1942. u Opatiji radi utvrđivanja saradnje u operacijama protiv snaga NOP i DV Jugoslavije

📜 Izveštaj nemačkog obaveštajca od 7 marta 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu o pokoljima koje su Mađari izvršili u Čurugu i Novom Sadu

📜 Izveštaj nemačkog otpravnika poslova u NDH od 24. aprila 1942.ministru spoljnih poslova Nemačkog Rajha o italijanskimstavovima prema Srbiji, NDH i borbi protiv NOP i DVJugoslavije

📜 Obaveštenje Zigfrida Kašea od 13. maja 1942. Ministarstvu spoljnih poslova Nemačkog Rajha o četničko-nemačkim pregovorima u Dubrovniku

📜 Obaveštenje Opunomoćenika Ministarstva spoljnih poslova Feliksa Benclera od 28. maja 1942. Ministarstvu spoljnih poslova nemačkog Rajha o položaju Albanaca i italijanskim pretenzijama na Kosovu

📜 Sumarni izveštaj nemačkog opunomoćenika za privredu u Srbiji Franca Nojhauzena od jula 1942. o eksploataciji prirodnih i privrednih bogatstava Banata i Srbije za potrebe N emačkog Rajha u prvoj polovini 1942. s osvrtom na 1941. godinu

📜 Predlog nemačkog generala u Zagrebu od 4. jula 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta za obuku pripadnika oružanih formacija NDH u Nemačkoj i njihovo upućivanje na istočni front

📜 Berlin, 17. jul 1942. Telegram zamenika načelnika odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Klodijusa ministru spoljnih poslova Ribentropu o mađarskim isporukama žitarica i o zahtevima ratnog materijala

📜 Depeša nemačkog poslanika i policiskog atašea u NDH od 21 jula 1942 god. Glavnoj upravi državne bezbednosti Rajha o pripremama za hapšenje pripadnika i simpatizera NOP-a

📜 Dopis Ministarstva inostranih poslova od 24. jula 1942. Vrhovnoj komandi o nemačkoj ekonomskoj eksploataciji NDH

📜 Spisak streljanih talaca u toku juna, jula i avgusta 1942 god. u nemačkoj (Gorenjska i Štajerska) i italijanskoj (Ljubljanska pokrajina) okupacionoj zoni

📜 Borbe protiv ustaničkog pokreta na području Jugoistoka od juna 1941. do avgusta 1942. godine

📜 Obaveštenje gaulajtera i namesnika Nemačkog Rajha Zigfrida Iberrajtera od 12. avgusta 1942. o završetku svih preseljavanja i iseljavanja iz Slovenije

📜 Depeša nemačkog poslanika u NDH od 27 avgusta 1942 god. Glavnoj upravi državne bezbednosti Rajha o hapšenjima pripadnika i simpatizera NOP-a u Sremu

📜 Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 11 septembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu

📜 Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 22 septembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu

📜 Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 21 novembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu

📜 Izveštaj nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 13. decembra 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o ustaško-nemačkoj saradnji na formiranju 369. pešadijske divizije i reorganizaciji oružanih formacija NDH

📜 Sumarni izveštaj nemačkog glavnog opunomoćenika za privredu u Srbiji Franca Nojhauzena o eksploataciji prirodnih i privrednih bogatstava Jugoslavije za potrebe Nemačkog Rajha od druge polovine 1942. do kraja 1943. godine

📜 Dopis Njemačkog poslanstva u Zagrebu Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu o neograničenom produženju zabrane prevoza građana na hrvatskim željeznicama. Odobrava se putovanje samo onim licima koja imaju dozvolu kotarskih ili policijskih vlasti. Zabrana je uvedena zbog nestašice ugljena i. radi sprečavanja sabotažnih akcija na prugama i mostovima, a kao protumjera uvedena je kazna da se za svaku sabotažnu akciju strijelja 10 komunista

📜 Izveštaj Zigfrida Kašea od 11. januara 1943. Ministarstvu inostranih poslova Trećeg Rajha o razgovorima između generala Roate i Ante Pavelića o angažovanju četnika

📜 Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 11 januara 1943 god. Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu o pokolju Srba u Sremu

📜 Izveštaj nemačkog poslanika u NDH Zigfrida Kašea od 11. januara 1943. Ministarstvu spoijnih poslova Rajha o ustaško-italijan- skim odnosima i četničko-italijanskoj saradnji u Lici, Dal maciji i Hercegovini

📜 Telegram Ministarstva vanjskih poslova u Berlinu Njemačkom poslanstvu u Zagrebu o odlučnosti Führera (Firera) da se ishodi pristanak hrvatske vlade za formiranje SS divizije »Princ Eugen« u čiji bi sastav ušli Hrvati na principu dobrovoljnosti

📜 Telegram Njemačkog poslanstva u Zagrebu Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu, kojim se potvrđuje suglasnost Poglavnika da se formira SS divizija »Princ Eugen« uz uvjete: da regrutiranje ne bude javno, već da se provodi kod opunomoćenog njemačkog generala u Hrvatskoj, da u sastav divizjie uđu prvenstveno oni koji su se prijavili u Ustašku miliciju i da jedinica nosi hrvatske uniforme i oznake

📜 Telegram Njemačkog poslanstva u Zagrebu Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu o mogućnosti suradnje sa Hrvatskim oružništvom. Po mišljenju njemačkog poslanika Kaschea ova suradnja bi u tadašnjim političkim prilikama bila korisnija nego suradnja sa Njemačkom narodnom skupinom u NDH

📜 Izveštaj nemačkog poslanika u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 17 maja 1943 Ministarstvu inostranih poslova Trećeg Rajha o nastupanju nemačkih divizija angažovanih u operaciji Švarc

📜 Izveštaj Zigfrida Kašea od 29 maja 1943 Ministarstvu inostranih poslova Trećeg Rajha o organizacionim izmenama kod talijanskih oružanih snaga na Balkanu i o poteškoćama pri vrbovanju ljudstva za novu SS diviziju

📜 Predlog Nemačkog poslanstva u Zagrebu od 2. avgusta 1943. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha za delatnost na vojno-političkom planu u saradnji s ustašama na područjima pod italijanskom okupacijom posle kapitulacije Italije

📜 Obaveštenje Ministarstva spoljnih poslova Rajha od 4. septembra 1943. Nemačkom poslanstvu u Zagrebu o reorganizaciji komandovanja, vojno-upravnih odnosa i snabdevanja na Jugoistoku

📜 Obaveštenje poslanika u NDH od 3. novembra 1943. ministru spoljnih poslova Rajha o organizaciji uprave u operacijskoj zoni Jadranska obala i razgovoru s Pavelićem po tom pitanju

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da saopšti nemačkoj komandi u Zagrebu da prestane sa vešanjem seljaka duž puteva - u protivnom će se isto tako postupiti sa zarobljenim Nemcima

📜 Telegram predstavnika opunomoćenika Ministarstva spoljn;h poslova Rajha Nojbahera od 15. decembra 1943. poslaniku u Beogradu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori

📜 Izveštaj generala Transportne službe Jugoistoka od 1. januara 1944, načelniku Transportne službe Generalštaba Kopnene vojske o formiranju transportnih ustanova i trupa za eksploataciju železnica na području Jugoistoka

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da saopšti nemačkoj komisiji za razmenu zarobljenika da se pridržava međunarodnih pravila i obaveza o ranjenicima i zarobljenicima

📜 Izveštaj Vrhovne komande Vermahta od 19. februara 1944. ministarstvu privrede Rajna o vađenju, proizvodnji i transportovanju ruda i metala sa područja Jugoistoka 

📜 Berlin, 19. mart 1944. Obaveštenje generalpukovnika Kajtela, načelnika Vrhovne komande Vermahta, nadležnim nemačkim vlastima da nemačke trupe okupiraju Mađarsku

📜 Izveštaj Odeljenja za unutrašnjost II ministarstva spoljnih poslova Trećeg Rajha od 1. aprila 1944. rajhsfireru SS i šefu nemačke policije Hajnrihu Himleru o evakuaciji folksdoj-čera sa ugroženih područja u Hrvatskoj

📜 Pismo ministra Rajha i šefa kancelarije Trećeg Rajha Lamersa od 29. aprila 1944. rajhsfireru SS Hajnrihu Himleru u vezi pisma Centralnog komiteta Druge albanske lige iz Prizrena od 29. marta 1944. vođi Trećeg Rajha Adolfu Hitleru o spremnosti za safadnju s nacističkom Nemačkom

📜 Službena beleška oficira Abvera Komande Jugoistoka od 22. avgusta 1944. sa referisanja komandanta Jugoistoka vođi Trećeg Rajha Adolfu Hitleru —-

📜 Izveštaj Okružnog komiteta KP Srbije za Vranje od 4. septembra 1944. god. Svetozaru Vukmanoviću o bežanju pretstavnika bugarske okupatorske vlasti i vojske i predaji teškog naoružanja nemačkoj . vojsci

📜 Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za preduzete mere posle objavljivanja rata od strane borisovske Bugarske Hitlerovskoj Nemačkoj

📜 Izvještaj njemačkog poslanika u Zagrebu od 28. oktobra 1944. ministru spoljnih poslova Trećeg Rajha o stanju u 13. SS diviziji Handžar

📜 Uputstvo komesara za odbranu Rajha u štajerskoj od 10. aprila 1945. za onesposobljavanje rudnika

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

SKOJ Operacija Schwarz Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1945. Završne operacije u Jugoslaviji Nemački zločini u Sloveniji 1941. Bečej Ustanak u Sloveniji 1941. Britanija i Jugoslavija Borbe u Srbiji 1943. Zarobljenici u ratu Felix Benzler Bitka na Sutjesci Mađarska u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Bitka za Srbiju Diverzije u oslobodilačkom ratu Užice Ante Pavelić Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Sloveniji 1942. Adolf Hitler Joachim von Ribbentrop Beogradska operacija Streljanja u oslobodilačkom ratu Borbe u Sremu 1942. Borbe u Hrvatskoj 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu SSSR i Jugoslavija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Srbiji 1944. Benito Mussolini Crvena armija SAD i Jugoslavija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Grčka u drugom svetskom ratu Nemački zločini u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Srbiji 1945. Maribor Siegfried Kasche Vojni puč 27. marta Istočni front Rumunija u drugom svetskom ratu Ni zrno žita okupatoru! Zagreb Wilhelm Keitel Četnici u drugom svetskom ratu Logor Dahau Aprilski rat Operacija Mačva Genocid u NDH Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 7. SS divizija Prinz Eugen Nemački zločini u Srbiji 1941. Deportacije Slovenaca Beograd Franz Böhme Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Srbiji 1942. Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Operacija Weiss Vrhovna komanda Vermahta Italija u drugom svetskom ratu Posleratna suđenja u Jugoslaviji Kninska operacija Blajburška operacija Albanija u drugom svetskom ratu Knin