Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Istočni front

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 21 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 8. 1941. U Kragujevcu jedan omladinac zapalio kartu Evrope, istaknutu na javnom mestu, na koju su nemačke okupacione vlasti ucrtavale situaciju na istočnom frontu.

⚔️ 8. 9. 1941. U Biltenu GŠ NOP odreda Jugoslavije objavljen članak komandanta GŠ NOP odreda Jugoslavije Josipa Broza Tita -Borba partizana protiv nemačkih osvajača na istočnom frontu-, u kome se na osnovu iskustava sovjetskih partizana daju opšta uputstva o partizanskom ratovanju.

⚔️ 21. 10. 1941. Nemačka Vrhovna komanda obavestila komandanta oružane sile za Jugoistok da mu se sa istočnog fronta stavlja na raspolaganje nemačka 113. pešadijska divizija kao pojačanje za borbu protiv NOP-a u Srbiji.

⚔️ 24. 11. 1941. Sa istočnog fronta stigla u Srbiju nemačka 113. pešadijska divizija i prikupila se na prostoriji Jagodina (sada: Svetozarevo) - Paraćin - Kruševac - Kraljevo.

⚔️ 16. 12. 1941. Nemačka Vrhovna komanda oružane sile naredila Komandi oružanih snaga za Jugoistok da iz Jugoslavije oslobodi što više nemačkih snaga, u prvom redu 113. i 342. diviziju, i uputi ih na istočni front.

⚔️ 1. 1. 1942. Otpočelo izvlačenje nemačke 113. divizije iz zapadne Srbije za istočni front.

⚔️ 12. 1. 1942. SK KPJ za Zemun izdao proglas stanovništvu pozivajući ga na otpor okupatoru: da se ne odaziva mobilizaciji za istočni front, već da stupa u zajedničku borbu protiv okupatora.

⚔️ 5. 4. 1942. Vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler izdao direktivu za ofanzivne operacije na istočnom frontu: zauzeti Lenjingrad, Krim, Sevastopolj i Staljingrad, preći Kavkaz i izbiti u petrolejski bazen na obalama Kaspijskog mora.

⚔️ 18. 5. 1942. U Rimu načelnik italijanske Vrhovne komande konferisao s komandantom italijanske 2. armije generalom Mariom Roatom o situaciji u Jugoslaviji i naredio mu da prikupi snage i preduzme ofanzivna dejstva, da poveća posade u Sloveniji i da bolje zatvori granice prema NDH. Tom prilikom je konstatovano da se iz Hrvatske i Slovenije ne mogu izvlačiti jedinice ni za istočni front ni za front u Egiptu.

⚔️ 31. 8. 1942. Na istočnom frontu, južno od Kaluge, nemačke snage održale liniju Voronjež - Mamon - Kalač - Kotelnikovo - (isklj.) Georgijevsk - Labresk - Kerč.

⚔️ 27. 11. 1942. CK KP Slovenije uputio cirkularno pismo svim organizacijama KPS u bataljoniina i u brigadama i okružnim organizacijama KPS: o novim zadacima u vezi sa preokretom na istočnom frontu i prelaskom saveznika u ofanzivu u Africi.

⚔️ 7. 12. 1942. U vezi s nameravanom nemačkom prinudnom mobilizacijom Slovenaca za istočni front, Pokrajinski sekretarijat KPS za Gorenjsku dao direktivu da se organizuje odlazak ljudstva u partizane, kao protivmera koja će sprečiti nemačke namere.

⚔️ 0. 8. 1943. U Vrnjačku Banju prebačen sa istočnog fronta Štab nemačke 2. oklopne armije, pod čiju su komandu stavljeni korpusi: 3. SS -Germanija-, 5. SS, 15. i 21. brdski i 69. rezervni.

⚔️ 19. 10. 1943. Jedinice nemačke 118. lovačke divizije sa četnicima Istočnog fronta otpočelo na stupanje iz s. Lijeve Rijeke prema dolini r. Lima i r. Tare, uz istovremeno nastupanje nemažke 297. pešadijske divizije s linije Jelezova kosa - pl. Sjekirica ka Andrijevici i iz Rožaja ka Beranama (sada: Ivangrad). Zbog ovog koncentričnog napada 2. proleterska udarna divizija NOVJ i italijanska partizanska divizija -Venecija- našle su se u prilično teškoj situaciji.

⚔️ 29. 10. 1943. Delovi 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ, u dvodnevnim borbama, očistili pl. Sinjajevinu od četnika Istočnog fronta.

Dokumenti

📜 BILTEN GLAVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKIH PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 5 od 8 IX 1941 god. (Borba partizana protiv nemačkih osvajača na Istočnom frontu)

📜 Proglas Mjesnog komiteta KPH Knin od 10. ožujka 1942. upućen domobranima Kninske doknadne bojne da se ne javljaju za odlazak na istočni front i u borbu protiv NOV

📜 Izveštaj nemačkog generala u Zagrebu od 6. juna 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta o mogućnosti formiranja i angažovanja jedinica NDH na istočnom frontu

📜 Predlog nemačkog generala u Zagrebu od 4. jula 1942. Vrhovnoj komandi Vermahta za obuku pripadnika oružanih formacija NDH u Nemačkoj i njihovo upućivanje na istočni front

📜 Odobrenje načelnika Operativne uprave Vrhovne komande Vermahta od 21. avgusta 1942. rajhsfireru SS da se legija NDH angažovana na istočnom frontu poveća na diviziju

📜 Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Srednja Drava - Ilova o političkim prilikama na okrugu, o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o slaboj mogućnosti političkog djelovanja vođstva Skupine na pripadnike mjesnih skupina u kotarima: Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica. Okružni rukovodilac navodi da partizani imaju veliki utjecaj i uživaju svestranu podršku ne samo među hrvatskim i srpskim stanovništvom, koje se sve više odaziva partizanskim pozivima za mobilizaciju, nego i u organima javne uprave, gdje se službenici drže pasivno prema ovim pojavama, a mnogi čak i simpatiziraju NOP i ne poduzimaju nikakve mjere da se postojeće stanje sredi. Ovakve pojave djeluju negativno na moral pripadnika Skupine, stoga okružni rukovodilac predlaže poduzimanje vajnih operacija širih razmjera na području Papuka i Bilo-gore kako bi se pružila zaštita njemačkim porodicama čiji su sinovi mobilizirani u SS jedinice i bore se van domovine, na istočnom frontu

📜 Pismo komandanta Ljevorečkog bataljona od 16. oktobra 1943. komandantu Istočnog fronta Crne Gore o razgovoru sa Nemcima radi naoružanja četnika

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Alojzije Stepinac 21. brdski armijski korpus Vrnjačka Banja Vermaht u Jugoslaviji Kruševac Komunistička partija Slovenije Andrijevica Knin Rožaje 15. brdski armijski korpus Paraćin Josip Broz Tito 2. oklopna armija 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Srbiji 1942. Adolf Hitler Jagodina 19. pešadijska divizija Venecija Partizanska taktika SSSR i Jugoslavija Četnici u drugom svetskom ratu Vrhovna komanda Vermahta Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Afrički front Osijek Crvena armija 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Dalmaciji 1942. Zagreb Borbe u Crnoj Gori 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu 69. rezevni korpus Crna legija Mađarska u drugom svetskom ratu 297. pešadijska divizija Jugosloveni u svetu Komunistička partija Hrvatske Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1943. Mario Roatta Borbe u Sloveniji 1942. Operacija Balkanski klanac Zemun Borbe u Hrvatskoj 1942. Mikloš Horti Italija u drugom svetskom ratu 118. lovačka divizija Omladina u ratu 113. pešadijska divizija Italijanski partizani 3. SS oklopni korpus 2. italijanska armija Kragujevac Saradnja četnika sa okupatorom Daruvar Opsada Kraljeva 1941. Garešnica 342. pešadijska divizija Ante Pavelić Grubišno Polje Pakrac Ustanak u Pomoravlju 1941.