Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Mario Roatta

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 35 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Depeša Generalštaba kopnene vojske od 7. oktobra 1941. Komandi 2. armije da pored represivnih akcija za ugušivanje ustaničke aktivnosti počne i sistematsko čišćenje najugroženijih zona

📜 Izveštaj nemačkog Štaba za vezu pri Komandi 2. italijanske armije od 26. januara 1942. o gledištima komandanta ove armije za likvidiranje glavnih ustaničkih žarišta na teritoriji Jugoslavije 

📜 Izvod iz izveštaja Komande 2. armije od 31. marta 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u prvoj polovini marta

📜 Dopunsko uputstvo komandanta Druge talijanske armije Marija Roatte od 7. travnja 1942. o uništenju kuća i čitavih sela okupiranog teritorija

📜 Dopunsko uputstvo komandanta Druge talijanske armije Maria Roatte od 7 travnja 1942 god. o uništenju kuća i čitavih sela okupiranog teritorija

📜 Dopunska naređenja komandanta 2. armije generala Roate od 7. maja 1942. »Borbenoj grupi Bader« i italijanskom 6. armijskom korpusu za izvođenje operacije »Foča«

📜 Obaveštenje Vrhovne komande od 14. maja 1942. komandantu karabinijera da je generalu Đuzepu Pijeku poverena koordinacija obaveštajne delatnosti u cilju suzbijanja aktivnosti komunista na Balkanu

📜 Uputstvo komandanta Druge talijanske armije Maria Roatte od 19 travnja 1942 god. o postupku s uhvaćenim partizanima i njihovim pomagačima

📜 Pismo Maria Roatte od 27 svibnja 1942 god. o slanju pojačanja na područje sjeverne Dalmacije

📜 Uputstvo generala Maria Roatte od 2 lipnja 1942 god. o rasporedu i odbrani izolovanih talijanskih posada

📜 Pismo guvernera Dalmacije od 4. lipnja 1942. generalu Roatti u povodu formiranja antikomunističke milicije

📜 Obavještenje generala Maria Roatte od 9 lipnja 1942 god. o slanju pojačanja u sjevernu Dalmaciju i o naoružanju t.zv. antikomunističke milicije

📜 Obavještenje generala Marija Roatte od 9. lipnja 1942. guverneru Dalmacije o slanju pojačanja u sjevernu Dalmaciju i o naoružanju tzv. antikomunističke milicije

📜 Brzojav guvernera Dalmacije od 9. lipnja 1942. generalu Roatti o pogoršanoj situaciji u Bukovici i poduzetim mjerama

📜 Brzojav guvernera Dalmacije od 23. lipnja 1942. generalu Roatti u povodu naoružanja četničkog odreda Bianko

📜 Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga »Slonenija-Dalmacija« od 28. juna 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u toku maja 

📜 Izveštaj komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija- Dalmacija« od 23. jula 1942. Vrhovnoj komandi o operacijama, vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji i o potrebi da se nadležnost za obezbeđenje javnog poretka na toj teritoriji poveri vojnim vlastima

📜 Prijedlog Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 5. srpnja 1942. generalu Roatti za organizaciju obrane u Dalmaciji

📜 Pismo guvernera Dalmacije od 15. srpnja 1942. generalu Roatti o međusobnim nesuglasicama između njega i komandanta Osamnaestog armijskog korpusa

📜 Naređenje komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 20. jula 1942. komandantu 11. armijskog korpusa da sve potčinjene upozori na neophodnost najenergičnijih represalija u akcijama protiv partizana i njihovih pomagača

📜 Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 28. jula 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji na anektiranim teritorijama i o potrebi da se obezbeđenje javnog reda na njima poveri vojnim vlastima

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 8. avgusta 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da preduzmu operaciju čišćenja na području Biokova

📜 Pismo vojvode Ilije Trifunovića-Birčanina iz druge polovine rujna 1942. Draži Mihailoviću o razgovorima vođenim s generalom Roattom u Sušaku

📜 Obavještenje generala Maria Roatte od 2 rujna 1942 god. povodom završetka operacije na Biokovu

📜 Obavještenje generala Maria Roatte od 2. rujna 1942. u povodu završetka operacije na Biokovu

📜 Rezime razgovora između komandanta italijanske 2. armije i Ilije Birčanina i Dobrosava Jevđevića od 21. septembra 1942. o daljoj saradnji u borbi protiv partizana

📜 Naređenje generala Maria Roatte od 26 rujna 1942 god. za operacije podređenih korpusa na dodijeljenim prostorijama

📜 Bilješke generala Maria Roatte i pukovnika Zanussia od 15 listopada 1942 god. sa sastanka održanog u Zagrebu u vezi s pretstojećim operacijama

📜 Zabeleška od 21. novembra 1942. o razgovoru general-pukovnika Aleksandera Lera i generala Marija Roate 18. novembra 1942. u Rimu o vojno-političkoj situaciji i o mogućnosti sadejstva u borbi protiv jedinica NOV i POJ u NDH

📜 Obaveštenje n emačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 26. decembra 1942. komandantu oružanih snaga na Jugoistoku o predlogu italijanskog generala Marija Roate za sastanak u Zagrebu u vezi s preduzimanjem zajedničke operacije protiv NOV i POJ u NDH

📜 Predlog generala Roate od 3. januara 1943. generalu Leru o razoružanju četnika i njihovom broju pod italijanskom komandom 

📜 Napomene Operativnog odjeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 8 siječnja 1943 god. povodom sastanka između generala Roatte i generala Lütersa u Zagrebu u vezi s Četvrtom neprijateljskom ofanzivom

📜 Izveštaj Zigfrida Kašea od 11. januara 1943. Ministarstvu inostranih poslova Trećeg Rajha o razgovorima između generala Roate i Ante Pavelića o angažovanju četnika

📜 Zabeleška Sekretarijata načelnika Glavnog generalštaba Vrhovne komande od 4. februara 1943. o razgovoru načelnika Glavnog generalštaba sa generalima Roatom i Robotijem u vezi sa dejstvima italijanskih i nemačkih jedinica u operaciji Vajs

📜 Zabeleška Vrhovne komande od 9. februara 1943. o razgovoru načelnika Glavnog generalštaba sa generalom Roatom povodom sporazuma o izvođennju operacija Vajs

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Dobrosav Jevđević 151. pešadijska divizija Perugia Borbe u Dalmaciji 1943. Vermaht u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Split 12. pešadijska divizija Sassari Mario Robotti Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu 15. pešadijska divizija Bergamo Operacija Foča Ustanak u Dalmaciji 1941. Alexander Löhr Operacija Trio Dobrovoljačka antikomunistička milicija 18. pešadijska divizija Messina 32. pešadijska divizija Marche 6. italijanski armijski korpus Borbe u Dalmaciji 1942. Ilija Trifunović Birčanin 18. italijanski armijski korpus Borbe u Hercegovini 1942. Siegfried Kasche 2. italijanska armija Operacija Dinara Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Operacija Albia Saradnja četnika sa okupatorom Zagreb Rudolf Lüters Paul Bader Istočni front 11. italijanski armijski korpus Borbe u Crnoj Gori 1942. 1. alpska divizija Taurinense Četnici u drugom svetskom ratu Sušak 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Ustanak u Sloveniji 1941. Operacija Weiss Ustanak u Crnoj Gori 1941. Borbe u Hrvatskoj 1943. 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Ante Pavelić Dragoljub Draža Mihailović Italijanski zločini u Jugoslaviji Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Zadar Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 5. italijanski armijski korpus Italija u drugom svetskom ratu