Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi

Za ovaj pojam je pronađeno 23 hronoloških zapisa, 44 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 7. 1941. Po uputstvima italijanske vlade i Vrhovne komande, pod rukovodstvom komandanta 9. armije generala Pircija Birolija, otpočele ofanzivne operacije italijanskih jedinica na slobodnu teritoriju u Crnoj Gori radi ugušenja ustanka i uništenja ustaničkih snaga jačine oko 30.000 ljudi. U toj operaciji su učestvovale italijanske divizije -Mesina-, -Pusterija-, -Taro-, -Venecija-, -Kačatori dele Alpi- i -Pulje- i albansko-kvislinška grupa -Skenderber-, uz sadejstvo vazduhoplovnih i mornaričkih jedinica. Neprijatelj je prodro na slobodnu teritoriju i ponovo zauzeo oslobođene gradove i važnija mesta.

⚔️ 1. 8. 1941. Delovi italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, prilikom prolaska kroz pješivačka sela Zagorak i Cerovo (kod Danilovgrada) ubili šest ljudi.

⚔️ 5. 8. 1941. Iz zasede na Krnovu polju u rejonu Meki dolovi (kod Šavnika) četa Jezerskog bataljona i manji delovi Drobnjačkog i Uskočkog bataljona napali italijansku kolonu divizije -Kačatori dele Alpi- (oko 100 kamiona i 15 tenkova), koja je od Nikšića nadirala prema Šavniku. Borba se produžila i sledećeg dana. Pretrpevši osetne gubitke, neprijatelj je spalio sela Kruševice i Mokro. Poginulo 6 boraca a 3 civila ranjena.

⚔️ 6. 8. 1941. Delovi italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- zauzeli Šavnik. Jak otpor su pružili ustanički bataljoni Drobnjački, Uskočki i -Bajo Pivljanin-.

⚔️ 16. 8. 1941. Nastupajući iz Nikšića jedinice italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- ušle u Žabljak.

⚔️ 29. 8. 1941. Jedan bataljon italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- sa pravca Vilusa i motorizovani delovi italijanske divizije -Marke- iz Trebinja deblokirali domobranski garnizon u Bileći. Tim je ujedno počela italijanska reokupacija tzv. druge zone.

⚔️ 13. 2. 1942. Kod vodovoda u s. Dolu (kod Stoca) Stolački bataljon Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu razoružao italijansku stražu, a zatim razbio jednu kombinovanu četu 1. bataljona 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, koja je na kamionima intervenisala iz Stoca.

⚔️ 7. 5. 1942. Gatački bataljon Severnohercegovačkog NOP odreda i delovi 4. udarnog bataljona Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju, u trinaestočasovnoj borbi, odbili napad ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- i četničkog Gatačkog odreda iz Avtovca prema s. Lipniku i Samoboru. Neprijatelj je imao 23 mrtva, 42 ranjena i 4 zarobljena vojnika.

⚔️ 8. 5. 1942. Na Morinama delovi italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- savladali manii otpor delova Fočanskog NO dobrovoljačkog i Kalinovičkog NOP odreda i zauzeli Ulog. Obaljski dobrovoljački bataljon Kalinovičkog NOP odreda prešao je na stranu italijanskih jedinica.

⚔️ 12. 5. 1942. Kod s. Dražljeva delovi Severnohercegovačkog NOP odreda sprečili prodor ojačanog 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- iz Gacka prema Čemernu i Foči. Posle trodnevnih borbi, uz gubitke od 9 mrtvih i 22 ranjena, italijanski puk je prodro u s. Vrbu i spalio ga.

⚔️ 21. 5. 1942. Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi-, jači delovi divizija -Marke- i -Murđe- i ojačani četnički Nevesinjski i Gatački odred otpočeli koncentričan napad iz Nevesinja, s. Plužina, Gacka, s. Hutova, Čapljine i Mostara (operacija -Stolac-). U osmodnevnim borbama oni su razbili jače delove Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda i 28. maja se spojili u rejonu do tada odsečenog garnizona Stolac. Italijanske jedinice i četnici su u 25 sela spalili oko 1.000 kuća.

⚔️ 9. 8. 1942. Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi- stigla preko Kočevja na sektor Črnomelj - r. Semič. Tu je trebalo da joj bude polazni položaj za okruženje Kočevskog roga, da bi u njemu uništila glavninu partizanskih jedinica i GŠ NOP odreda za Sloveniju.

⚔️ 21. 1. 1943. U s. Biču (kod Stične) dve čete 52. pešadijskog puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpis, četa 104. bataljona crnih košulja i delovi Bele garde iz s. St. Vida, podržani artiljerijom, napali delove 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič-. Posle 14-časovne borbe po snegu i zimi, pretrpevši gubitke od 16 mrtvih i 14 ranjenih, neprijatelj se morao povući u s. Pristavicu.

⚔️ 29. 1. 1943. U rejonu s. Otave - s. Sv. Vid - s. Zavrh - s. Sv. Trojica (kod Cerknice) delovi 51. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, 21. i 22. grupacija granične straže i 31. bataljona crnih košulja, sa belogardističkim snagama, otpočeli iz Logateca, Cerknice, s. Begunja, s. Grahova i s. Velikih Bloka koncentričan napad protiv jedinica 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer-. Brigada je do 3. februara uspešno zadržavala neprijateljske kolone, a zatim se, zbog opasnosti okruženja, povukla na pl. Mokrec.

⚔️ 30. 1. 1943. Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

⚔️ 23. 2. 1943. U rejonu s. Krvava Peč - s. Purkarče (kod Cerknice) 1. bataljon 51. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- napao 4. slovenačku NOU brigadu -Ljubo Šercer-. Ugrožena od jakih italijanskih snaga koje su zaposele s. Zelimlje, s. Golo, s. G. Ig i s. Ustje, ova brigada se uveče izvukla iz okruženja i prebacila na pl. Veliku goru (kod Ribnice).

⚔️ 11. 6. 1943. Kod s. Vrbičja (blizu Grosuplja) 1. bataljon 51. pešadijskog puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- izvršio napad na 2. bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer-, ali je posle oštre borbe odbačen u polazni garnizon Šenturje, uz gubitke od 2 mrtva i 8 ranjenih. Slovenački bataljon je imao 2 mrtva i 5 ranjenih.

⚔️ 13. 6. 1943. U blizini s. Vrha i s. Rogateca (kod Grosuplja) dva bataljona 51. i 52. pešadijskog puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- iz s. Želimlja i s. Šenturja napali 3. i 4. bataljon 4. slovenačke NOU brigade -Ljubo Šercer-. Posle oštre višečasovne borbe neprijatelj je, energičnim udarom, odbačen ka s. Gradišču. Poginulo je 10 i ranjeno 7 italijanskih vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 6 ranjenih.

⚔️ 31. 7. 1943. Kod s. Sada (blizu Stične) delovi i. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- razbili kolonu iz sastava italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, te ubili i ranili veći broj neprijateljskih vojnika, a zaplenili p. mitraljez, više pušaka i 10.000 metaka.

⚔️ 31. 7. 1943. U rejonu s. Rdeči Kal - s. Lučarjev Kal (kod Stične) jedinice 5. slovenačke NOU brigade -Ivan Cankar-, u oštroj borbi, sprečile prodor 2. i 3. bataljona 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-, koji su pošli u pomoć napadnutoj posadi Sela pri Šumberku.

⚔️ 18. 8. 1943. Na pl. Korenu (kod Borovnice) bataljon 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- vodio oštru borbu protiv 1. specijalnog bataljona 51. pešadijskog puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- - koji je, podržavan jakom artiljerijskom i minobacačkom vatrom, nadirao iz s. Rakitne - i energičnim jurišem odbacio ga u polazni garnizon. Poginuo je 1 i ranjena su 3 italijanska vojnika. Bataljon 1. slovenačke NOU brigade -Tone Tomšič- je imao 2 ranjena.

⚔️ 1. 9. 1943. Kod s. Koblarja (na pruzi Ljubljana-Kočevje) minerska grupa Zapadnodolenjskog NOP odreda porušila železnički most i uništila transportni voz kojim se prebacila četa 1. bataljona 52. puka italijanske divizije -Kačatori dele Alpi-.

⚔️ 8. 9. 1943. Objavljena bezuslovna kapitulacija Italije. Jedinice NOV i POJ su za nekoliko sledećih dana razoružale glavninu ovih italijanskih okupacionih divizija: -Izonco-, -Kačatori dele Alpi-, -Lombardija-, -Murđe-, -Mačerata-, -Celere-, -Bergamo- i -Sforčeska-. Razoružale su i manje delove divizija: -Firence-, -Ferara-, -Mesina-, -Zara-, -Đulija-, -Torino- i -Pulje-, kao i 14, 17. i 18. obalsku brigadu. Na stranu NOVJ prešla je glavnina divizije -Venecija-, kao i delovi divizije -Taurinenze-, od kojih je kasnije (2. decembra 1943) formirana italijanska partizanska divizija -Garibaldi- i stavljena pod komandu 2. udarnog korpusa NOVJ.

Dokumenti

📜 Izveštaj Komande 51. pešadijskog puka od 26. jula 1941. Komandi divizije „Kačatori dele Alpi o gubicima u borbi protiv crnogorskih ustanika u zoni Veljeg Brda

📜 Pregled gubitaka pešadijske divizije „Kačatori dele Alpi 5. avgusta 1941. u akciji protiv crnogorskih ustanika u zoni Šavnika

📜 Izveštaj 22. mešovite čete T.R.T. od 11. avgusta 1941. Komandi inžinjerije divizije „Kačatori dele Alpi o prekidu telefonskih linija Nikšić - Bogetići - Danilovgrad - Podgorica

📜 Izveštaj 22. čete T.R.T. od 17. avgusta 1941. Komandi inžinjerije divizije „Kačatori dele Alpi o prekidu telefonskih linija Nikšić - Podgorica - Danilovgrad - Bogetići

📜 Telefonsko saopštenje komandanta 2. armije od 28. avgusta 1941. načelniku štaba da divizija „Kačatori dele Alpi nije dodeljena 2. armiji i da ustanak u zoni Bileća-Stolac treba ugušiti angažovanjem divizije „Marke i drugih jedinica 6. armijskog korpusa 

📜 Izvještaj 64. sekcije karabinjera divizije »Cacciatori delle Alpi« od 23. listopada 1941. vojnom odvjetniku pri Ratnom sudu 2. armije o prekidu tt linije Stović—Žrnovnica

📜 Izvještaj 64. mješovite sekcije karabinjera divizije »Cacciatori delle Alpi« od 27. listopada 1941. odvjetniku pri Ratnom sudu 2. armije o prekidu vojne telefonske linije Solin—Klis

📜 Musolinijeva depeša od 11. novembra 1941. guverneru Dalmacije da lica uhapšena povodom napada na odred divizije „Kačatori dele Alpi treba smatrati taocima

📜 Musolinijeva depeša od 11. studenog 1941. Guverneru Dalmacije da lica uhapšena povodom napada na odred divizije »Cacciatori delle Alpi« treba smatrati taocima

📜 Izveštaj komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija- Dalmacija« od 23. jula 1942. Vrhovnoj komandi o operacijama, vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji i o potrebi da se nadležnost za obezbeđenje javnog poretka na toj teritoriji poveri vojnim vlastima

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona Kočevskog odreda od 10 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o spaljivanju Cvišlerja i prebacivanju divizije Cacciatori delle Alpi

📜 Izveštaj Komande divizije Cacciatori delle Alpi od 21 decembra 1942 god. o borbama na Toškom Celu kod Ljubljane

📜 Naređenje Komande pešadijske divizije Cacciatori delle Alpi od 3 januara 1943 god. komandantu garnizona Ljubljana za akciju u zoni Molnik-Pogled

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 8 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Pogled-Molnik

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 9 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čiščenju zone Pogled-Molnik

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 10 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čiščenju zone Pogled-Molnik

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 17 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Št. Vid pri Stični

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori deile Alpi od 17 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Policu

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 27 januara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Dobrovu

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 18 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na italijansku patrolu u Dobrovi

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 22 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Mokrec i o napadu partizana na Koreno

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 23 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Mokrec

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 24 februara 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Mokrec

📜 Zapovest Komande divizije Cacciatori delle Alpi od 6 aprila 1943 god. za čišćenje zone Mokrec

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 8 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Mokrec

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 9 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Mokrec

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 9 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju Zone Mokrec

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 12 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciju u zoni Ključ - V Hribu

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 13 aprila 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Ključ - V Hribu

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 11 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Lipoglav i borbi kod Senturja

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 13 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbama kod Senturja

📜 Izveštaj komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 15 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Senturje - V. Lipljene - Dobrepolje

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 17 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Luče - Ilova Gora - Potok

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 19 juna 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o akciji u zoni Temenica - Moravče - Čatež

📜 Naređenje Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 3 jula 1943 god. komandama pukova za pripravno stanje u vezi sa akcijama u zoni Trebnje

📜 Izveštaj Specijalnog bataljona smelih br. 2 Komandi pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 20 jula 1943 god. o sukobu sa partizanima u dolini Pendirjevke

📜 Izveštaj Specijalnog bataljona br. 2 divizije Cacciatori delle Alpi od 20 jula 1943 god. Komandi pešadiske divizije Isonzo o borbi kod Brusnica

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi Komandi Jedanaeste grupacije Granične straže o premeštaju jednog puka iz zone Rakitna u zonu Mačkovec

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 1 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbama kod Sela pri Šumberku

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 15 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na belogardistička odeljenja u Sobočevo, Niževecu, Brezovici i Ohonici

📜 Naređenje Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 31 avgusta 1943 god. komandantu Pedeset prvog pešadiskog puka za preduzimanju akcije u zoni Krim-Mokrec

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 31 avgusta 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o napadu partizana na Stari Grad i Sv. Gregor

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 1 septembra 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o čišćenju zone Brezovica - Rakitna - Krvava Peč i napadu partizana na voz kod Lipoveca

📜 Izveštaj Komande pešadiske divizije Cacciatori delle Alpi od 3 septembra 1943 god. Komandi Jedanaestog armiskog korpusa o borbama u zoni Krvava Peč - Mačkovec

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. alpska divizija Taurinense Kočevje Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Mario Roatta Solin Trebinje Avijacija u oslobodilačkom ratu 14. pešadijska divizija Isonzo Podgorica 153. pešadijska divizija Macerata 8. kordunaška divizija NOVJ Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Karlovac Črnomelj Italija u drugom svetskom ratu Benito Mussolini 38. pešadijska divizija Puglie Zasede u oslobodilačkom ratu Pula Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Split Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 57. pešadijska divizija Lombardia Jakov Jovović Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Sloveniji 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Operacija Foča Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Borbe u Hercegovini 1942. Vilus 23. pešadijska divizija Ferrara Borbe u Dalmaciji 1942. Nevesinjski četnički odred Ustanak u Dalmaciji 1941. 18. pešadijska divizija Messina Četnički zločini Bileća Ustanak u NDH 5. alpska divizija Pusteria 2. udarni korpus NOVJ Šavnik Nikšić Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Stolac 158. pešadijska divizija Zara Borbe u Sloveniji 1943. Danilovgrad Metlika Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Semič Nevesinje Gacko 15. pešadijska divizija Bergamo 154. pešadijska divizija Murge Stolac 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Zadar Ustanak u Hrvatskoj 1941. Kapitulacija Italije 32. pešadijska divizija Marche Čapljina Južnohercegovački partizanski odred Ustanak u Hercegovini 1941. Sjevernohercegovački partizanski odred Italijanski zločini u Jugoslaviji Kalinovik Bela garda Samobor Ustanak u Crnoj Gori 1941. 19. pešadijska divizija Venecija