Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Karlovac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 200 hronoloških zapisa, 244 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 4. 1941. Delovi 14. oklopne divizije nemačkog 46. motorizovanog korpusa sa pravca Zagreba ušli u Karlovac.

⚔️ 15. 4. 1941. U Karlovcu održan sastanak između izaslanika vlade Kraljevine Italije i vlade Trećeg Rajha, na kome su razmotrena pitanja u vezi sa priznanjem kvislinške NDH.

⚔️ 17. 5. 1941. Štab italijanske 2. armije premešten iz Sušaka u Karlovac.

⚔️ 22. 6. 1941. U Delnicama (u Gorskom kotaru) održana sreska partijska konferencija na kojoj je odlučeno da se ubrzaju pripreme da bi što pre otpočeo oružani ustanak. Novoizabranom SK stavljeno u zadatak da formira vojni komitet i tri diverzantske grupe koje će odmah preduzeti akcije na pruzi Rijeka-Karlovac.

⚔️ 6. 7. 1941. Diverzantske grupe iz Karlovca pokidale tt veze Karlovac-Zagreb i Karlovac-Ljubljana i vojnu telefonsku liniju Karlovac - barutana Jamadol.

⚔️ 16. 7. 1941. U Karlovcu, u duhu direktiva CK KPH, formirano Operativno partijsko rukovodstvo pri OK KPH, sa Josipom Krasom na čelu. Zadatak mu je da neposredno organizuje oružani ustanak na Kordunu i Baniji i njime rukovodi.

⚔️ 19. 7. 1941. U šumi -Abes- (kod Vrginmosta) održano okružno partijsko savetovanje OK KPH za Karlovac na kome je član Politbiroa CK KPJ Rade Končar podneo referat o opštoj situaciji u zemlji i svetu i dao direktive za početak oružanog ustanka.

⚔️ 20. 7. 1941. Omladinska udarna grupa iz Karlovca razrušila prugu kod Mrzlog Polja i presekla tt linije između straže kod Jamadola i kasarne u Karlovcu.

⚔️ 3. 8. 1941. Ustanici uništili poštansku zgradu u s. Tušiloviću (kod Karlovca) i pet mostova u okolini.

⚔️ 18. 8. 1941. OK KPH za Karlovac imenovao jedinstveno vojno rukovodstvo a celo područje Korduna i Banije podelio na 6 vojnih rejona, koji su rukovodili sa po nekoliko NOP odreda na svojoj teritoriji.

⚔️ 31. 8. 1941. Odredi Debela Kosa i G. Skrad zauzeli žand. st. u Perjasici (kod Karlovca) i zarobili 3 žandarma i 13 naoružanih civila a zaplenili 73 vojničke i lovačke puške. Tada je održan zbor i formiran Perjasički NOP odred.

⚔️ 10. 9. 1941. Komanda italijanske 2. armije premeštena iz Karlovca u Sušak.

⚔️ 30. 9. 1941. U Karlovcu održano savetovanje Operativnog partijskog rukovodstva OK KPH za Kordun i Baniju, kome je prisustvovao i predstavnik partizanskih jedinica Gorskog kotara i Hrvatskog primorja. Rešeno je da se od postojećih partizanskih jedinica Korduna i Banije formira jedan NOP odred (pet bataljona) a od brojno malih NOP odreda Hrvatskog primorja i Gorskog kotara jedan bataljon.

⚔️ 2. 10. 1941. Po odluci CK KPH, OK KPH za Karlovac izdao direktivu za formiranje Komande NOP odreda Korduna i Banije.

⚔️ 6. 10. 1941. Po direktivi CK KPH, Operativno partijsko rukovodstvo OK KPH za Karlovac, u duhu Stoličkih odluka, naredilo da se šest vojnih rejona na Kordunu i Baniji reorganizuju u bataljone. Reorganizacija sprovedena do kraja meseca: formirano pet bataljona; Peti i Šesti rejon fuzionisani u jedan (Banijski) bataljon.

⚔️ 9. 10. 1941. OK KPH za Karlovac izdao proglas kojim poziva narod Korduna i domobransku vojsku da pristupe NOB-u.

⚔️ 16. 10. 1941. NOP odred Debela Kosa razoružao domobransku posadu u s. Tušiloviću (kod Karlovca).

⚔️ 18. 10. 1941. U borbi protiv ustaša prilikom hapšenja u Karlovcu poginuo član CK KPJ Josip Kraš, narodni heroj.

⚔️ 9. 11. 1941. Prva partizanska četa 1. kordunaškog bataljona napala domobransku stražu na ž. st. Skakavac (kod Karlovca), zarobila 12 domobrana i zaplenila 17 pušaka.

⚔️ 17. 11. 1941. Pod rukovodstvom političkog komesara Komande NOP odreda Korduna i Banije, 24 borca 1. kordunaškog partizanskog bataljona, preobučena u domobranske uniforme, ušla u Karlovac s ciljem da oslobode Marijana Čavića Grgu, člana OK KPH za Karlovac. Pošto se Čavić nije nalazio u bolnici, već u policiji, ova akcija nije uspela. Pri povratku iz grada partizani su ubili 6 italijanskih vojnika i 2 ustaše.

⚔️ 29. 11. 1941. U šumi Petkovići (kod Karlovca) NOP odred Debela Kosa i Šljivnjak napali neprijateljsku kolonu, uništili 2 kamiona i zaplenili 30 pušaka i 1 p. mitraljez.

⚔️ 0. 12. 1941. U Jasenovačkom logoru ubijen član OK KPH za Karlovac Marijan Čavić Grga, narodni heroj.

⚔️ 2. 12. 1941. Italijanske snage iz Karlovca otpočele dotada najveći napad na oslobođenu teritoriju Korduna. Partizanske jedinice su se povlačile do s. Grabovca, gde su sutradan uspele da zaustave italijanske jedinice i potisnu ih prema Karlovcu i Vojniću. Za vreme tog napada neprijatelj je palio sela, naročito na putu od Vojnića ka oslobođenoj teritoriji.

⚔️ 2. 12. 1941. Borci 4. bataljona komande NOP odreda Korduna i Banije napali ž. st. Skakavac (kod Karlovca). Poginulo 7 italijanskih vojnika.

⚔️ 14. 12. 1941. U Ostrožinu formirani opštinski NO odbori Kirin i Sjeničak i SNO odbor Kirin-Sjeničak (kod Karlovca).

⚔️ 21. 12. 1941. Na ž. st. Utinja (kod Karlovca) jedinice Kordunaškog NOP odreda razoružale domobransku posadu.

⚔️ 20. 1. 1942. Sekretar OK KPH za Karlovac poslao Centralnom komitetu KPH izveštaj o raspuštan ju SK KPH za Vrginmost zbog šovinističkih shvatanja i oportunizma nekih članova SK, organizovanju desetodnevnog partijskog kursa, izdavanju lista -Naša borba-, merama za popularizaciju i formiranje Saveza mlade generacije itd

⚔️ 12. 2. 1942. U Kordunu izašao prvi broj -Naše borbe-, organa OK KPH za Karlovac.

⚔️ 20. 3. 1942. U logoru Stara Gradiška ustaše streljale člana OK KPH za Karlovac Nadu Dimić, narodnog heroja.

⚔️ 21. 3. 1942. Kod s. Tušilovića (blizu Karlovca), u borbi protiv ustaša i domobrana, poginuo komandant 1. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda Mirko Poštić, narodni heroj.

⚔️ 22. 3. 1942. Ustaške snage iz Karlovca, uz pomoć tenkova, posle kraće borbe protiv delova 1. kordunaškog NOP odreda ušle u Vojnić.

⚔️ 11. 5. 1942. Prvi bataljon 2. kordunaškog NOP odreda zauzeo s. Netretić (kod Karlovca), koje su branili žandarmi i domobrani. Demolirao je žand. st., opštinu i poštu, a arhivu spalio.

⚔️ 12. 5. 1942. Delovi 4. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda, posle kraće borbe, zauzeli domobransko uporište s. Lasinju (kod Karlovca) i zaplenili 1 p. mitraljez, 21 pušku i drugu ratnu opremu. Domobrani su imali 7 mrtvih i 2 ranjena, a partizani 1 ranjenog borca.

⚔️ 24. 5. 1942. Delovi Banijskog NOP odreda, posle kratke borbe, zauzeli ustaška uporišta u selima Dolnjacima, Svračici i Maji (kod Gline) i zaplenili 15 pušaka, 1 p. mitraljez i 3500 metaka. Pored toga, kod Tešnjaka su porušili železničku prugu Karlovac-Petrinja u dužini od 600 m i pokidali tt veze.

⚔️ 4. 6. 1942. Jedinice 1. kordunaškog NOP odreda porušile železničku prugu Karlovac-Petrinja u dužini od 10,5 km i pokidale 15,5 km tt veza.

⚔️ 7. 6. 1942. U s. Rosopajniku (kod Karlovca) delovi 1. kordunaškog NOP odreda razoružali žandarmerijsku posadu.

⚔️ 18. 6. 1942. Između ž. st. D, Dubrave i s. Tounja (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice 1. bataljona 2. kordunaškog NOP odreda porušile prugu u dužini od 200 m, a zatim uništile neprijateljski transport sa cisternama nafte.

⚔️ 19. 6. 1942. U Zagrebu potpisan sporazum (tzv. Zagrebački sporazum) između predstavnika vlade NDH i Više komande oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- (Superslode): da italijanske snage napuste 3. zonu (sem Karlovca, a delom i 2. zonu; da ustaškodomobranske snage posednu ispražnjene garnizone i obezbede železničke pruge, da se u pomenutim zonama i dalje omogući stvaranje četničkih jedinica. Trebalo je da sporazum stupi na snagu 11. jula, ali su italijanske snage i pre roka otpočele napuštanje garnizona u Bos. krajini.

⚔️ 23. 6. 1942. Na putu između Karlovca i s. Tušilovića delovi 1. i 2. bataljona 1. kordunaškog NOP odreda napali iz zasede domobrane i naneli im gubitke od oko 20 mrtvih i 14 zarobljenih vojnika, a zaplenili 20 pušaka, 1 p. mitraljez, 1 motocikl i drugu ratnu opremu.

⚔️ 17. 7. 1942. Delovi 2. kordunaškog NOP odreda izvršili neuspeo napad na ustaško-domobransko uporište u Sići (kod Karlovca), pretrpevši gubitke od 6 mrtvih i 9 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 7. 1942. Otpočelo trodnevno okružno partijsko savetovanje za Karlovac, na kome je detaljno razmatrana politička situacija na Kordunu i konstatovano da sve više Hrvata prilazi partizanima i da narod osuđuje četničko-ustašku saradnju. Na kraju su postavljeni zadaci: više pažnje posvetiti partijskom radu, podizanju novih vojnih i političkih kadrova i radu u masovnim organizacijama.

⚔️ 31. 7. 1942. OK KPH za Karlovac uputio dopis svim partijskim organizacijama i članovima Partije toga okruga, u kome izlaže političku situaciju u Hrvatskoj i stanje u partizanskim jedinicama.

⚔️ 19. 8. 1942. Jedinice bataljona -Josip Kraš- Žumberačko-pokupskog NOP odreda zauzele s. Pribić (kod Karlovca) i zarobile 31 žandarma.

⚔️ 22. 8. 1942. OK KPH za Karlovac uputio svim partijskim organizacijama toga okruga dopis o odlukama donesenim na partijskom savetovanju krajem. jula 1942. koje su odobrene od strane CK KP Hrvatske.

⚔️ 22. 8. 1942. Između s. G. i D. Dubrava delovi 2. kordunaškog NOP odreda porušili prugu Karlovac-Ogulin. Neposredno posle toga je i naišao neprijateljski transportni voz i prevrnuo se. Tom prilikom je zapaljeno 15 vagona.

⚔️ 23. 8. 1942. Italijanski vojnici i četnici popalili s. Ponikve, i s. Osojnik, a potom opljačkali sela V. i M. Jadrč, Liplje, Zdihovo, Malik, Otok, Grabrk i Trošmariju (sva kod Karlovca).

⚔️ 25. 8. 1942. U s. G. Budački (kod Vojnića) održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Karlovac: analiziran je rad organizacija AFŽ-a po srezovima i date su smernice za budući rad.

⚔️ 26. 8. 1942. U Jastrebarskom (kod Karlovca) 4. hrvatska NOU brigada napala i razbila domobransku posadu i iz ustaškog logora oslobodila decu (njih 727) pohvatanu prilikom neprijateljske ofanzive na Kozaru, Kordun i Liku. Pored toga, ona je uništila 3 lokomotive i 150 vagona.

⚔️ 31. 8. 1942. Jedinice 4. hrvatske NOU brigade napale domobranske i žandarmerijske posade na ž. st. Draganići i postaje Lazinu i Domagoviće na pruzi Zagreb-Karlovac, ali se posle kraće borbe morale povući zbog dolaska oklopnog voza iz Jastrebarskog, One su porušile 4 železničke zgrade sa postrojenjima, 1 pilanu, 1 železnički most i prugu na nekoliko mesta i zaplenile 10 pušaka, 1000 metaka, 18 bombi i drugi materijal.

⚔️ 6. 9. 1942. Jedinice 4. hrvatske NOU brigade napale ž. st. Kamanje, postaju Zaluku, ž. i žand. stanicu Ozalj, ali se posle četvoročasovne borbe morale povući zbog dolaska oklopnog voza iz Karlovca. One su porušile 500 m pruge i 1 železnički most, prekinule električne vodove Ozalj-Karlovac i Ozalj-Metlika i zaplenile 7 pušaka i mnogo životnih namirnica. U toku borbe neprijatelj je imao mnogo mrtvih i ranjenih i 10 zarobljenih domobrana i ustaša, a partizani I mrtvog i 3 ranjena borca.

⚔️ 10. 9. 1942. U Tulića mlinu (između Duge Rese i Karlovca) 1. bataljon 2. kordunaškog NOP odreda napao žandarmerijsku posadu u tvornici zavojnog materijala i zaplenio veću količinu sanitetskog materijala, a tvornicu spalio.

⚔️ 26. 9. 1942. Karlovac; da jedinice italijanskog 6. i 18, armijskog korpusa izvedu operaciju radi osiguranja rudarskog basena kod Mostara i pruge Mostar-Sarajevo.

⚔️ 28. 9. 1942. U s. Netretiću (kod Karlovca) delovi 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske savladali ustaše, žandarme i finanse. U toku borbe 3 ustaše su poginule i 7 ih je zarobljeno. Partizani su imali 2 ranjena borca. Zaplenjeno je 9 pušaka, 25 bombi i druga oprema.

⚔️ 28. 9. 1942. Između s. Tounja i s. Košara (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice i. bataljona 5. hrvatske NO brigade porušile prugu i tt veze.

⚔️ 30. 9. 1942. Održana okružna konferencija AFŽ-a za okrug Karlovac, na kojoj je izabran okružni odbor AFŽ-a.

⚔️ 7. 10. 1942. U blizini s. Sošica (kod Karlovca) jedinice 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske oborile ustaški avion.

⚔️ 13. 10. 1942. Kod ž. st. Zvečaj (na pruzi Karlovac-Ogulin) delovi 2. kordunaškog područnog partizanskog bataljona miniranjem srušili neprijateljski putnički voz. Zapaljeno je 13 vagona i 1 lokomotiva.

⚔️ 28. 10. 1942. Jake italijanske, nemačke i ustaške snage iz sela Bušinje Vasi, Metlike i Vivodine otpočele četvorodnevni napad na 1. proleterski NOU bataljon Hrvatske i partizanski bataljon -Josip Kraš- kod sela Lešča, Visoča, Bulića, Magovca i Pilatovaca. U borbama do 31. oktobra partizanske jedinice su probile obruč kod s. Glušinje, prešle prugu Zagreb-Karlovac i 1. novembra stigle u D. Kupčinu (kod Jastrebarskog).

⚔️ 0. 11. 1942. U Bihaću održana oblasna konferencija KPJ za Bos. Krajinu. Između ostalog, upotpunjen je Oblasni komitet KPJ za Bos. krajinu (od 5. na 11 članova) i u cilju objedinjavanja rada partijskih organizacija u Cazinskoj krajini (do tada u sastavu OK KPJ za Karlovac i Podgrmeč), formiran OK KPJ za Bihać.

⚔️ 10. 11. 1942. U s. Sjeničaku (kod Karlovca), po naređenju GŠ NOP odreda za Hrvatsku, od 1. proleterskog NOU bataljona Hrvatske i Žumberačko-pokupskog NOP odreda završeno formiranje 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-.

⚔️ 14. 11. 1942. Jedinice Operativnog štaba grupe brigada (1, 2. 4. hrvatska NOU i 8. hrvatska NO brigada) zauzele Slunj i produžile gonjenje ustaško-domobranskih snaga ka Karlovcu.

⚔️ 14. 11. 1942. Jedinice 1. bataljona 1. hrvatske NOU brigade zauzele s. Podmelnice (kod Slunja), nastavljajući gonjenje ustaško-domobranskih snaga ka Karlovcu.

⚔️ 7. 12. 1942. Kod s. Kamanja (između Karlovca i Metlike) jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš- porušile prugu, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen 24 časa.

⚔️ 8. 12. 1942. Između s. D. Dubrave i žel. st. G. Dubrave (na pruzi Karlovac-Ogulin) jedinice 2. bataljona Kordunaškog NOP odreda napale domobransku stražu, zarobile 19 domobrana i zaplenile 21 pušku, 3.000 metaka i 30 bombi.

⚔️ 9. 12. 1942. Jedinice 8. divizije NOVJ zauzele s. Banski Kovačevac i s. Skakavac (kod Karlovca), zarobile 244 domobrana i zaplenile 12 p. mitraljeza, 7 automata, 260 pušaka, 300 bombi, 80.000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 11. 12. 1942. Posle trodnevnih borbi jedinice 8. divizije NOVJ zauzele ustaško uporište s. Lasinju (kod Karlovca) i zaplenile 19 pušaka, 2 p. mitraljeza, 1 brdski top sa 51 granatom, 105 ćebadi, 36 pari cipela, 10 vojničkih odela i drugu opremu.

⚔️ 9. 1. 1943. U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.

⚔️ 12. 1. 1943. Komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj general Liters izdao zapovest za početak prve faze (-Vajs-1-) tzv. četvrte neprijateljske ofanzive. Predviđeno je da se slobodna teritorija okruži i počepa na dva dela, te spreči probijanje snaga NOV i POJ ka jugu i jugozapadu, a potom ove snage, sa VŠ NOV i POJ, na toj prostoriji unište. U tom cilju je naređeno da nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- sa prostorije Karlovac, Petrinja, Glina prodire duž komunikacije Karlovac - Slunj - Bihać - Bos. Petrovac, da nemačka 717. divizija (ojačana domobranskom 2. brdskom brigadom i 202. tenkovskim bataljonom) iz rejona San. Most - s. Veiagići nastupa pravcem s. Velagići - Bos. Petrovac - Bihać i kod s. Vrtoča se spoji s nemačkom 7. SS divizijom -Princ Eugen-; da nemačka 369. legionarska divizija (ojačana pukom nemačke 187. rezervne pešadijske divizije i domobranskom 3. brdskom brigadom) s linije Glina-Kostajnica nastupa ka komunikaciji Slunj-Bihać i sistematski (5 km na dan) -pročešljava- teren, naročito pl. Šamaricu.

⚔️ 17. 1. 1943. Kod s. Kamanje (na pruzi Karlovac-Metlika) delovi 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali italijanski transportni voz i uništili lokomotivu i 22 vagona - cisterne sa benzinom.

⚔️ 20. 1. 1943. Otpočela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva protiv glavnih snaga NOV i POJ i -Titove države- u zapadnom delu Jugoslavije, s ciljem: uništenje NOVJ i gušenje narodnog ustanka. Neprijatelj je angažovao 5 nemačkih i 3 italijanske divizije i jake ustaške, domobranske i četničke snage. Predviđeno je da se izvedu tri operacije: Vajs 1 - na prostoru između Karlovca, Ogulina, Knina, Bos. Petrovca, Prijedora i Gline; Vajs 2 - između Drvara, Livna, Jajca i Ključa; Vajs 3 - na preostalom delu teritorije do zapadne granice Crne Gore.

⚔️ 30. 1. 1943. Iz Metlike. Ozlja, Karlovca i Jastrebarskog otpočeo koncentričan napad jakih italijanskih snaga (iz sastava divizija -Lombardija-, -Kačatori dele Alpi- i -Izonco-) i ustaškog 10. i ,9. domobranskog bataljona na oslobođenu teritoriju Žumberka. Tri slovenačke NOU brigade (-Matija Gubec-, -Tone Tomšič- i -Ivan Cankar-) i dve hrvatske brigade (13. proleterska NOU brigada -Rade Končar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ), u ogorčenim borbama koje su trajale do 2. februara, na položajima između s. Vivodine i s. Krašića, nanele su neprijatelju velike gubitke i prinudile ga na povlačenje u polazne rejone. Prema italijanskim izveštajima, samo dve njihove kolone izgubile su oko 500 ljudi. Jedinice NOVJ su imale 21 mrtvog i 95 ranjenih.

⚔️ 4. 2. 1943. U s. Klinča-Selu i s. Zdenčini (na pruzi Zagreb-Karlovac) slovenačka 2. udarna brigada -Matija Gubec- i 3. udarna brigada -Ivan Cankar- i 4. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale četu ustaškog 5. bataljona i 150 italijanskih vojnika. Posle kraćeg otpora, uz manje gubitke, ustaše su se povukle iz Klinča-Sela u Zdenčinu, gde su pružile ogorčen otpor, pa su u svanuće jedinice NOVJ obustavile napad.

⚔️ 13. 2. 1943. Između ž. stanica Domagović i Lazina (na pruzi Zagreb-Karlovac), kombinovani odred od dva bataljona slovenačke brigade -Ivan Cankar- i po jednog bataljona slovenačke brigade -Matija Gubec- i 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ porušio prugu na više mesta i napao transportni voz. Poginulo je oko 50 italijanskih vojnika i 3 oficira, zarobljena su 23 italijanska vojnika i 15 domobrana, a uništen je voz sa dve lokomotive. Kombinovani odred jedinica NOVJ je imao 1 mrtvog i 1 ranjenog.

⚔️ 17. 2. 1943. Na pruzi s. Generalski Stol - s. Zvečaj (kod Karlovca) jedinice 4. bataljona Kordunaškog NOP odreda razoružale 14 domobrana.

⚔️ 20. 2. 1943. Između s. Barilovića i s. Krnjaka (kod Karlovca) jedinice 1. kordunaškog NOP odreda i 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ izvršile napad na dve čete 35. ustaškog bataljona i nanele im gubitke od preko 20 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 6. 3. 1943. Između s. Zvečaja i s. Generalskog Stola (na pruzi Ogulin-Karlovac) diverzantska grupa 1. kordunaškog NOP odreda uništila neprijateljski voz.

⚔️ 1. 4. 1943. U rejonu s. Prilišća i s. Vukove Gorice (kod Karlovca) 10. ustaški bataljon izvršio napad na ojačani 2. bataljon 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar-. Poginulo je 7 a ranjeno 15 boraca 13. brigade, dok su ustaše imale 4 mrtva i 13 ranjenih.

⚔️ 17. 4. 1943. U blizini s. Bosiljeva (kod Karlovca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formiran Karlovački NOP odred.

⚔️ 12. 6. 1943. Održana prva konferencija USAOJ-a za okrug Karlovac, na kojoj je izabran Okružni odbor.

⚔️ 9. 7. 1943. Jedinice 1. udarne i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale ustaško-domobranske posade s. Skakavca i s. Lasinje (kod Karlovca). Posle nekoliko uzastopnih juriša napad je obustavljen uz gubitke od 11 mrtvih i 40 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 30. 7. 1943. Na pruzi Ogulin-Karlovac 1. udarna i 2. udarna brigada 8. divizije NOVJ napale italijansko-domobranske posade na Globorničkom mostu i u s. Dubravama, ali napad nije uspeo zbog intervencije delova italijanske divizije -Mačerata- i oklopnog voza iz Ogulina. Jedinice 8. divizije su imale 10 mrtvih i 46 ranjenih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 21. 8. 1943. U s. D. Kupčini (kod Karlovca) jedinice 13. proleterske NOU brigade -Rade Končar- i Turopoljsko-posavskog NOP odreda napale delove 30. ustaškog bataljona. Poginulo je 6 i zarobljeno 11 ustaša, dok su gubici jedinica NOVJ iznosili 1 mrtav i 2 ranjena.

⚔️ 23. 8. 1943. Kod s. Kupčine (blizu Karlovca), u borbi protiv ustaša, poginuo zamenik koman danta Turopoljsko-posavskog NOP odreda Milan Mraović Simić, narodni heroj.

⚔️ 9. 9. 1943. U Karlovcu ustaše razoružale delove italijanske divizije -Lombardija- i uhapsile komandanta divizije i ostale oficire štaba.

⚔️ 24. 9. 1943. Na ž. st. Generalski Stol (kod Karlovca) delovi 2. udarne brigade 8. divizije NOVJ napali četu domobranskog 20. železničko-stražarskog bataljona i zarobili 51 domobrana i 1 oficira.

⚔️ 27. 9. 1943. U rejonu s. Krašića (kod Jastrebarskog) delovi nemačkog 5. tenkovskog puka, sa bataljonom nemačkog 14. SS policijskog puka i ustaško-domobranskim jedinicama iz Karlovca i Jastrebarskog, podržavani avijacijom, napali 13. proletersku NOU brigadu -Rade Končar- i odbacivši je, ušli u s. Krašić i s. Hrženik, ali su se pred veče povukli u polazne rejone. Brigada je imala 35 mrtvih, 27 ranjenih i 15 nestalih, a neprijatelj 9 mrtvih i 26 ranjenih.

⚔️ 28. 9. 1943. Jedinice 7. udarne divizije NOVJ napale i opkolile delove 30. ustaškog bataljona u s. Generalskom Stolu (kod Ogulina), porušile prugu i put s. Generalski Stol - s. Zvečaj i blokirale ustaške posade u s. G. Dubravama i na Globorničkom mostu. Borbe su nastavljene i sutradan, kada su nemaeko-ustašk^ snage, podržavane tenkovima, iz Karlovca prodrle ti Generalski Stol i izvukle opkoljenu ustašku posadu. Poginulo je 12, a ranjeno 45 neprijateljskih vojnika, dok su jedinice 7. udarne divizije imale 12 mrtvih i 34 ranjena.

⚔️ 0. 10. 1943. Održana konferencija AFŽ-a za okrug Karlovac.

⚔️ 5. 10. 1943. U blizini s. Vinice (kod Karlovca) ustaše iznenada napale 2. bataljon Kordunaškog NOP odreda i nanele mu gubitke od 10 mrtvih, 13 ranjenih i 3 zarobljena.

⚔️ 21. 10. 1943. Na slobodnu teritoriju Žumberka otpočeo napad nemačkih SS motorizovanih divizija -Viking- i -Herman Gering- iz Karlovca, s. Draganića i Jastrebarskog i delova nemačke SS oklopne divizije -Adolf Hitler- i 162. pešadijske turkestanske divizije iz Novog Mesta i Metlike. Posle trodnevnih borbi kod s. Okića, s. Sv. Jane, s. Pribića, s. Relića i s. Baroni-Sela 13. proleterska NOU brigada -Rade Končar-, veštim manevrom (sa tek pristiglim ranjenicima iz Slovenije), prebacila se u Turopolje, a zatim, preko r. Kupe, na Kordun. Gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Brigada je imala 14 mrtvih, 40 ranjenih i 33 nestala.

⚔️ 20. 11. 1943. U Vojniću otpočela okružna konferencija KPH za okrug Karlovac, koia je trajala do 22. novembra.

⚔️ 27. 11. 1943. Otpočela konferencija SKOJ-a za okrug Karlovac, čijem je dvodnevnom radu prisustvovalo oko 270 delegata iz svih krajeva okruga.

⚔️ 5. 12. 1943. Na r. Kupi (kod Karlovca) 3. bataljon 1. kordunaškog NOP odreda minom porušio most i zarobio 13 domobrana koji su ga obezbeđivali.

⚔️ 6. 12. 1943. Na Kordunu i u Baniji otpočela neprijateljska operacija (-Panter-) u cilju razbijanja 4. korpusa NOVJ, uništenja njegovih baza za snabđevanje i vršenja deportacije stanovništva. S linije Karlovac-Ogulin ka Petrovoj gori i Šamarici nastupala je nemačka 371. pešadijska divizija, a s komunikacija Glina-Petrinja-Sunja i Sunja-Kostajnica-Bihać nastupali su glavnina nemačke 1. kozačke konjičke divizije i delovi nemačke 373. legionarske divizije i domobranske 2. lovačke brigade. Do 20. decembra neprijatelj je gotovo na svim pravcima slomio otpor jedinica 4. korpusa NOVJ i prodro na slobodnu teritoriju, pustošeći naselja i pljačkajući stanovništvo. Četvrti korpus je imao oko 200 boraca izbačenih iz stroja, dok su gubici neprijatelja nepoznati.

⚔️ 2. 1. 1944. U Karlovac stigao iz Austrije Štab novoformirane nemačke 392. legionarske divizije (do 14. januara stigle su i sve njegove jedinice).

⚔️ 3. 1. 1944. Jedinice Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske porušile 800 m železničke pruge Karlovac - ž. st. Draganići i 2 mosta u s. Stančaki (kod Jastrebarskog).

⚔️ 4. 1. 1944. Između s. Horvata i s. Leskovca (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušila prugu i nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona.

⚔️ 5. 1. 1944. Kod s. Čeglje (blizu Karlovca), iz zasede, dva bataljona Omladinske brigade -Joža Vlahović- Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske napali neprijateljsku motorizovanu kolonu i naneli joj gubitke od 20 mrtvih i više ranjenih vojnika.

⚔️ 5. 1. 1944. Kod ž. st. Mahično delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ porušili prugu Karlovac-Ozalj, veliki betonski bunker i zgradu železničke stanice.

⚔️ 9. 1. 1944. Između Jastrebarskog i s. Horvata (na pruzi Zagreb-Karlovac) delovi 2. diverzantskog bataljona 4. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i nemački transportni i oklopni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 4 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen dva dana.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Odredba ministra pravosuđa od 8. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda u Karlovcu

📜 Depeše Komande 2. armije od 7. jula 1941. potčinjenim komandama o presecanju vojnih telefonskih linija kod Karlovca i o postavljanju eksploziva na pruzi Sušak - Škrljevo

📜 Izvještaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije od 26. jula 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o hapšenju komunista u Karlovcu povodom akcije na pruzi Karlovac - Duga Resa

📜 Izvještaj zapovjednika posade u Karlovcu od 27 srpnja 1941 god. o diverziji partizana u okolini Karlovca

📜 Odredba Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja od 29. jula 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda u Karlovcu

📜 Obaveštenje broj 2. okružnog komiteta KPH Karlovac od avgusta 1941. o raznim događajima u zemlji i svetu sa posebnim delovima koji govore o metodama ubijanja i mučenja stanovništva od strane ustaških zločinaca

📜 Izvještaj zapovjednika oružničkog voda u Karlovcu od 6 kolovoza 1941 god. o napadu partizana na ustaške motocikliste u selu Kuplensko

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Karlovac od 18 kolovoza 1941 god. o zadaćama partijskih organizacija pri formiranju partizanskih odreda

📜 Izveštaj oficira za vezu iz Karlovca od 22. avgusta 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o mučenju Jevreja prilikom transportovanja iz Like

📜 Instrukcija Operativnog rukovodstva Okružnog komiteta KPH Karlovac od 26 kolovoza 1941 god. o najvažnijim zadaćama partijskih organizacija i partijskih odreda

📜 Instrukcija operativnog rukovodstva Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 26. avgusta 1941. o najvažnijim zadacima partijskih organizacija i partizanskih odreda

📜 Izvještaj sekretara Okružnog komiteta KPH Karlovac koncem rujna 1941 god. o obilasku partijskih organizacija u Gorskom Kotaru, Hrvatskom Primorju i kotaru Ogulin

📜 Direktiva Operativnog komiteta KPH Karlovac od 3 rujna 1941 god. za prilagođavanje rada partijskih organizacija na terenu vojno-političkim zadacima

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 18 rujna 1941 god. Centralnom komitetu KPH o Izvedenim akcijama u prvoj polovini rujna 1941 godine

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 19 rujna 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama i vojnopolitičkoj situaciji na području Komiteta

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 2 listopada 1941 god. o provođenju direktiva Centralnog komiteta KPH i vojnopolitičkoj situaciji na području Komiteta

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 2 listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvršenim akcijama u drugoj polovici rujna

📜 Izvještaj 1. hrvatske oružničke pukovnije od 3. oktobra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o rušenju telefonsko-telegrafskih stubova na komunikaciji Karlovac - Slunj

📜 Uputstvo Okružnog komiteta KPH Karlovac od 6 listopada 1941 god. Komandi NOP odreda Korduna i Banije za reorganizaciju partizanskih jedinica i rad partijskih organizacija u njima

📜 Izvještaj štaba Primorsko-goranskog NOP odreda od 6 listopada 1941 god. Okružnom komitetu KPH Karlovac o formiranju Drežničkog bataljona

📜 Poziv Okružnog komiteta KPH Karlovac od 9 listopada 1941 god. narodu Korduna i domobranskoj vojsci za priključenje Narodnooslobodilačkoj borbi

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 10 listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o izvedenim akcijama i situaciji u okrugu Karlovac

📜 Pismo Okružnoj komiteta KPH Karlovac od 10 listopada 1941 god. komandantu NOP odreda Korduna i Banije o zadacima partijskih organizacija u partizanskim jedinicama

📜 Izvještaj političkog komesara NOP odreda Korduna i Banije od 18 listopada 1941 god. Okružnom komitetu KPH Karlovac o vojno-političkoj situaciji poslije dolaska talijanskih trupa

📜 Direktivno pismo Centralnog komiteta KPH od 19 listopada 1941 god. Okružnom komitetu KPH Karlovac

📜 Izvještaj političkog komesara Primorsko-goranskog NOP odreda od 31 listopada 1941 god. Centralnom komitetu KPH o borbama protiv Talijana u drugoj polovini listopada i hapšenjima u Karlovcu

📜 Uputstvo Okružnog komiteta KPH Karlovac od 12 studenog 1941 god. za rad partijskih organizacija i njihovih sekretara

📜 Uputstvo sekretara Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 12. novembra 1941. sekretaru Mjesnog komiteta KPH za Karlovac za rad partijske organizacije u Karlovcu

📜 Uputstvo Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 12. novembra 1941. odborima nacionalnooslobodilačkog fronta za rad u selima

📜 Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 18. novembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o akciji partizana Komande NOP odreda Korduna i Banije u Karlovcu

📜 Izvještaj Komande NOP odreda Korduna i Banije od 19 studenog 1941 god. o akciji partizana u Karlovcu

📜 Obaveštenje Komande karabinijera 2. armije od 19. novembra 1941. potčinjenim komandama o akciji grupe boraca 1. kordunaš- kog bataljona u Karlovcu

📜 Pohvala Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske za izvršenu akciju u Karlovcu i naredba Komande NOP odreda Korduna i Banije od 28 studenog 1941 god. o organizaciji vojno-stručnih kurseva i izradi operativnih planova

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 19 prosinca 1941 god. Centralnom komitetu KPH o situaciji u okrugu i radu partijske organizacije

📜 Uputstvo Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 19. decembra 1941. kotarskim komitetima za politički rad u hrvatskim selima

📜 Obavijest Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske Okružnom komitetu KPHKarlovac kojom se daje suglasnost za osnivanje novog okružnog komiteta koji će obuhvaćati Baniju

📜 Uputstvo Centralnog komiteta KPH od 31 prosinca 1941 god. Okružnom komitetu KPH Karlovac za rad komiteta i partijskih organizacija

📜 Izvještaj Okružnog komiteta KPH Karlovac od 20 siječnja 1942 god. Centralnom komitetu KPH o vojno-političkoj situaciji i stanju partijske organizacije na Kordunu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Karlovac Nikoli Brezoviću Prebegu, koji se kao domobran nalazio u Donjim Dubravama, kojim ga obavještavaju da su primili njegova pisma te ga pozivaju da odmah dođe na oslobođeni teritorij, gdje će na okružnoj partijskoj konferenciji u V. Kladuši 12. III 1942. godine zastupati karlovački kotar i podnijeti izvještaj o stanju na njemu

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Karlovac Okružnom komitetu KPH Karlovac o stanju partijskih organizacija na teritoriju karlovačkog kotara i okolice

📜 Politički izvještaj sekretara Okružnog komiteta KPH za Karlovac, podnesen na Drugoj partijskoj konferenciji 12. marta 1942. u Velikoj Kladuši

📜 Rezolucija Okružne partijske konferencije KPH za Karlovac, održane 12. marta 1942. u Velikoj Kladuši

📜 Izvod iz zapisnika Druge konferencije KPH za okrug Karlovac održane u Velikoj Kladuši 12-14. III 1942. godine

📜 Izvještaj Vodnog oružničkog zapovjedništva u Karlovcu od 15 siječnja 1942 god. o zarobljavanju domobranske posade u Vojniću

📜 Izvještaj Velike župe Pokupje u Karlovcu od 22 veljače 1942 god. o snagama partizana na Kordunu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Karlovac Kotarskom komitetu KPH Vrginmost u kojem traži izvještaj u vezi s prebacivanjem partizanske desetine preko Kupe i o stanju veza sa Karlovcem

📜 Izvještaj Mjesnog zapovjedništva Karlovac od 10. maja 1942. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na domobransku posadu u Turković-Selu

📜 Pismo Milke Kufrin Okružnom komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji u kotaru Jastrebarsko

📜 Iz pisma Centralnog komiteta KP Hrvatske Okružnom komitetu KPH Karlovac u kojem se preporučuje da osobitu pažnju posvete karlovačkom i pisarovinskom kotaru

📜 Iz zabilješke Save Zlatica, sekretara Okružnog komiteta KPH Karlovac, sa sastanka sa Nikolom Brezovićem Prebegom

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Karlovac Okružnom komitetu KPH Karlovac, o stanju Partije i političkoj situaciji na području karlovačkog, jastrebarskog i pisarovinskog kotara

📜 Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Karlovcu od 26 travnja 1942 god. o napadu partizana na ustaški kamion kod Vojnića

📜 Pismo Milke Kufrin Okružnom komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji na području kotara Jastrebarsko . . . . 3 6 3

📜 Izvještaj Nikole Brezovića Prebega, sekretara Kotarskog komiteta KPH Karlovac, o stanju na području jastrebarskog, pisarovinskog i istočnog dijela karlovačkog kotara u drugoj polovici svibnja

📜 Iz izvještaja sekretara Kotarskog komiteta KPH Vrginmost Okružnom komitetu KPH Karlovac o prebacivanju grupe partizana u Pokuplje i njihovim akcijama

📜 Izvještaj Velike župe Pokuplje Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na području Pisarovine, Jastrebarskog i Karlovca

📜 Izvještaj Save Zlatića, sekretara Okružnog komiteta, sa sastanka sa članovima Kotarskog komiteta KPH Karlovac

📜 Štab I kordunaškog NOP odreda šalje Savi Zlatiću, sekretaru Okružnog komiteta KPH Karlovac prijepis pisma Vlade Novakovića, pomoćnika političkog komesara 4. bataljona I Kordunaškog NOP odreda sa podacima o brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga u Jastrebarskom, Pokupskom, Pisarovini, Gradcu i Lijevom Sredičkom

📜 Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH Karlovac Centralnome komitetu KP Hrvatske o obilasku Save Zlatića, sekretara OK KPH Karlovac partijskih organizacija na pisarovinskom kotaru i odluci Okružnog komiteta o formiranju Žumberačko-pokupskoga NOP odreda

📜 Pismo Okružnoga komiteta KPH Karlovac Kotarskome komitetu KPH Pisarovina o budućim zadacima i odluci donesenoj na sjednici OK KPH Karlovac 4. VII 1942. Godine

📜 Iz pisma Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Banija o jedinicama koje se nalaze u Pokuplju i Žumberku te o formiranju Žumberačko-pokupskoga NOP odreda u koji treba da uđe jedan banijski partizanski vod koji operira u Pokuplju i okolici Siska

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o radu i političkoj situaciji na području pisarovinskoga i jastrebarskog kotara

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 17. jula 1942. bataljonskim partijskim biroima o radu partijske organizacije u bataljonu i o ulozi sekretara biroa

📜 Pismo Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda komandantu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o zahtjevu Okružnoga komiteta KPH Karlovac da se Milka Kufrin vrati na Kordun

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o brojnom stanju članova Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području pisarovinskog kotara

📜 Zaključci savetovanja Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 31. jula 1942. godine

📜 Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH Karlovac Centralnome komitetu KPH o kretanju Udarnog bataljona Žumberačko-pokupskoga NOP odreda.

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji, radu kotarskog komiteta i akcijama partizana na području kotara

📜 Izvještaj Nikole Brezovića, sekretara Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina. Okružnome komitetu KPH Karlovac o rezultatu napada partizana na Pisarovinu i Pokupsko

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o radu kotarskog komiteta početkom kolovoza 1942. godine

📜 Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH Karlovac Centralnome komitetu KP Hrvatske o partizanskim akcijama u Pokuplju

📜 Iz izvještaja Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o formiranju grupe pionira na području pisarovinskog kotara

📜 Izveštaj sekretara ćelije Štaba prvog udarnog bataljona Prvog odreda Pete operativne zone Hrvatske od 21. avgusta 1942. Okružnom komitetu KPH za Karlovac o stanju u bataljonu i o radu ćelije

📜 Izvještaj Razdjela financijalne straže Vivodina Povjereništvu rizničke straže Karlovac o planiranim akcijama partizana u Pokuplju i Žumberku

📜 Zapovijest Štaba 5. NO brigade Hrvatske iz druge polovine septembra 1942. god. 1. i 3. bataljonu za napad na blindirani voz na pruzi Karlovac - Ogulin

📜 Izveštaj sekretara partijske ćelije Štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 3. septembra 1942. Okružnom komitetu KPH Karlovac

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o situaciji na kotaru, o radu na organiziranju narodnooslobodilačkih odbora, o potrebi stvaranja partizanskog bataljona i o radu s omladinom i ženama

📜 Proglas Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 10. septembra 1942. hrvatskom narodu u Karlovcu i okolini

📜 Uputstvo Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 12. septembra 1942. zamjeniku političkog komesara 4. kordunaške NO brigade Hrvatske o djelovanju partizana u hrvatskim selima

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o vojno-političkoj situaciji, formiranju Drugoga bataljona Žumberačko- -pokupskoga NOP odreda i radu Partije na području pisarovinskog kotara

📜 Izvještaj zapovjedništva Prve oružničke pukovnije od 16 rujna 1942 god. o oružanim akcijama i diverzijama partizana na području Zagreba, Petrinje, Ogulina i Karlovca u prvoj polovici rujna

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH za Karlovac od 19. septembra 1942. zamenicima komesara Četvrte i Pete NO brigade Hrvatske

📜 Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Karlovac o formiranju I i II bataljona, te o formiranju bataljonskog biroa u I bataljonu

📜 Direktive Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 25. septembra 1942. komandantu 5. armijskog korpusa o zadacima korpusa u predstojećim operacijama protiv partizanskih jedinica u Lici i duž železničke pruge Sušak Ogulin Karlovac

📜 Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Moslavačko-sisačkog bataljona u kojemu obavještava o pripremama neprijatelja za napad na partizane na liniji Karlovac-Jaska-Pisarovina

📜 Izvještaj štaba Pete NO brigade Hrvatske od 28 rujna 1942 god. štabu Prve operativne zone o akciji na pruzi Karlovac-Ogulin i o stanju komandnog kadra

📜 Izvještaj druga Vjećaslava Holjevca od 28. septembra 1942. sekretaru Okružnog komiteta KPH za Karlovac o stanju u hrvatskim selima u kotaru Karlovac

📜 Popis drugarica i drugova koji su listopada 1942. godine prešli iz Zagreba u partizane te iz bataljona Kljuka upućeni OK KPH Karlovac na dalji raspored

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji na terenu, o radu na osnivanju narodnooslobodilačkih odbora i o radu s omladinom i ženama

📜 Obračuni Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o primljenom i utrošenom novcu te članarini za kolovoz i rujan 1942. godine

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac ? događajima na području kotara od 10. do 17. listopada 1942. Godine

📜 Izvještaj Štaba Četvrte NOU brigade od 26 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o napadu na neprijateljsku posadu na Macutovom Brdu i borbama s neprijateljskim pojačanjima iz Karlovca

📜 Obavijest Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o upućivanju na kurs Mare Stupljanac, Bare Mikulić i Kate Grbinić

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnom komitetu KPH Karlovac o pregovorima s nekim HSS-ovcima na području kotara

📜 Zahtjev komande Petoga armijskog korpusa da se ustaškim jedinicama duž željezničke pruge Karlovac-Zdenčina i Karlovac-Metlika dodijeli oružje i oprema i odgovor s primjedbama Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija

📜 Pismo štaba Prvog kordunaškog NOP odreda od 15 studenog 1942 god. Okružnom komitetu KPH za Karlovac o borbi sa ustašama u Skradskoj Gori

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacljai od 16 studenog 1942 god. o situaciji na području Karlovca i o padu Slunja

📜 Izvadak iz dnevnika Više komande oružnnih snaga Slovenija-Dalmacija od 17 studenog 1942 god. o preuzimanju komande nad ustaško-domobranskim jedinicama na području Karlovca, o situaciji na području Bihaća, napada na Sv. Janu. borbama u Dalmaciji i razgovorima za preduzimanje Četvrte neprijateljske ofanzive

📜 Izvadak iz Dnevnika Više komande oružnih snaga Slovenija-Dalmacija o preuzimanju komande nad ustaško-domobranskim jedinicama na području Žumberka i Karlovca, napadu partizana na Sv. Janu i razgovorima za poduzimanje ofanzive

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Jastrebarsko Župskoj redarstvenoj oblasti Karlovac o napadu partizana na posadu u Sv. Jani

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. Komunistička partija Hrvatske Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Avijacija u oslobodilačkom ratu 4. korpus NOVJ (1. hrvatski) Slunj Žumberačka brigada Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1945. Žene u ratu Borbe u Hrvatskoj 1943. Operacija Weiss Josip Broz Tito Bjelovar 2. kordunaški partizanski odred Brigada Franjo Ogulinac Seljo Zasede u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Narodno oslobodilački odbori 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Petrinja Knin Gračac Omladina u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Varaždin AFŽ 34. hrvatska divizija NOVJ Karlovačka udarna brigada 8. kordunaška divizija NOVJ Bihać Samobor Sisak Operacija Adler 2. diverzantski bataljon NOVH 5. italijanski armijski korpus Glina Duga Resa 1. proleterski bataljon Hrvatske Daruvar Koprivnica Politički komesari u NOR-u Sušak Borbe u Hrvatskoj 1942. 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Jastrebarsko Narodni heroji Jugoslavije Hrvatsko domobranstvo Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) 392. legionarska divizija (plava) Karlovačka operacija Partizanska avijacija Otočac Borbe u Lici 1944. Sinj 4. krajiška divizija NOVJ Ustaški zločini 1941. 1. kordunaški partizanski odred Metlika Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Hrvatska Kostajnica Završne operacije u Jugoslaviji Vojnić Italija u drugom svetskom ratu Glavni štab Hrvatske 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Ogulin Zagreb Ustanak u Hrvatskoj 1941. Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu Cazin Šibenik Borbe u Dalmaciji 1942. Ozalj