Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Partizanska avijacija

Za ovaj pojam je pronađeno 57 hronoloških zapisa, 585 dokumenata i 43 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 5. 1942. Piloti Franjo Kluz i Rudi Čajavec, avionima tipa -Potez- i -Brege-, prebegli sa banjalučkog aerodroma na aerodrom kod Prijedora, na slobodnu teritoriju.

⚔️ 4. 6. 1942. Prvi partizanski piloti Franjo Kluz {na avionu -Potez-) i Rudi Čajavec (na avionu -Brege-) narodni heroji, izvršili prvi borbeni zadatak: bombardovali i mitraljirali Banju Luku, aerodrom Zalužane i jednu kolonu ustaške Crne legije u povlačenju iz s. Orahova prema Bos. Dubici. Pošto mu je nad Zalužanima avion bio oštećen teško ranjen Rudi Čajavec se spustio kod s. Kadinjana i tu, da ne bi pao u ruke četnika izvršio samoubistvo, a njegov strelac je zarobljen i kasnije, u Zagrebu, streljan.

⚔️ 7. 6. 1942. Partizanski avion sa pilotom Franjom Kluzcm, uzletevši sa baze u Međuvođu (na pl. Kozari), bombardovao i mitraljirao neprijateljske garnizone u Dvoru na Uni i Bos. Novom i rasturio letke nad njima, nad Bos. i Hrv. Dubicom i Bos. i Hrv. Kostajnicom.

⚔️ 6. 1. 1943. Pri Vrhovnom štabu NOV i POJ, u Bosanskoj krajini, na inicijativu pojedinih bivših vazduhoplovaca, organizovan Odsek za vazduhoplovstvo. (Prestao da funkcioniše kad je počela tzv. četvrta neprijateljska ofanziva.)  

⚔️ 18. 3. 1943. Na ž. st. i kod tunela u s. Čortanovcima (kod Srem. Karlovaca) delovi 2. bataljona 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali i, posle kraće borbe, razoružali 26 domobrana iz 1. vazduhoplovnog školskog puka.

⚔️ 7. 6. 1943. U rejonu šume Milinklade 1. i 4. bataljon 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ sprečili prodor dvaju bataljona nemačke 118. lovačke divizije uz dolinu r. Hrčavke. Od bombi koje su na položaje 2. proleterske udarne brigade bacile dve nemačke eskadrile [Toga dana, podržavajući trupe na zemlji (u operaciji -Švarc-) nemačko vazduhoplovstvo je izvršilo 96 aviopoleta, od čega 78 borbenih.] poginuli su zamenik komandira 3. čete 1. bataljona 2. proleterske NOU brigade Milun Ivanović i, kod s. Krekova, komandant 6. bataljona 1. proleterske NOU brigade Milan Šarac, narodni heroji.

⚔️ 10. 8. 1943. U Londonu obrazovana nova izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije sa Božidarom Purićem na čelu. U toj vladi Draža Mihailović je postavljen za ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva.

⚔️ 16. 9. 1943. Pri Vrhovnom štabu, po naređenju vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, ponovo formirano odeljenje za vojno vazduhoplovstvo.

⚔️ 0. 10. 1943. VŠ NOV i POJ uputio poziv svim bivšim jugoslovenskim avijatičarima u zemlji i inostranstvu da se jave radi organizacije nove avijacije NOVJ.

⚔️ 14. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao naredbu kojom se u Livnu pri VŠ NOV i POJ formira Prva vazduhoplovna baza i određuju njen Štab i njeni zadaci.

⚔️ 0. 11. 1943. Vlada SSSR-a zatražila od izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije da se u SSSR-u formiraju jugoslovenske vazduhoplovne jedinice od vojnih zarobljenika iz NDH.

⚔️ 9. 11. 1943. VŠ NOV i POJ uputio poziv svim avijatičarima bivše jugoslovenske vojske, vazduboplovnim inženjerima, tehničarima, mehaničarima i radio-telegrafistima koji su se nalazili u domobranima i u četnicima da stupaju u NOV i POJ.

⚔️ 15. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da uputi poziv avijatičarima hrvatskog domobranstva u Zagrebu da se spuštaju na aerodrome NOVJ kod Otočca, Udbine, Glamoča, Livna i Pljevalja.

⚔️ 0. 12. 1943. U Aleksandriji, pod rukovodstvom britanskog generala Vilsona, održan sastanak Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, kome su prisustvovali maršal vazduhoplovstva V. Britanije Daglas i admiral Vilis. Zaključeno je da se NOVJ pomogne školovanjem letačkog i tehničkog osoblja, opremom vazduhoplovnih eskadrila, obukom i kompletiranjem tenkovske brigade; da se Mornarici NOVJ stavi na raspolaganje nekoliko lakih ratnih jedinica i da joj se dodeli artiljerija.

⚔️ 4. 12. 1943. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije odbila zahtev vlade SSSR-a da se u SSSR-u formiraju jugoslovenske vazduhoplovne jedinice od vojnih zarobljenika iz NDH, s obrazloženjem da je ljudstvo predviđeno za formiranje ovih jedinica prekršilo zakletvu kralju i stupilo u službu nemačkih okupatora.

⚔️ 28. 12. 1943. Vrhovna komanda savezničkih snaga za Sredozemlje uputila poziv Vrhovnom štabu NOV i POJ da u Italiju i Egipat pošalje ljudstvo predviđeno za formiranje vazduhoplovnih i tenkovskih jedinica NOVJ.

⚔️ 31. 12. 1943. Predsednik SAD Franklin Ruzvelt svečano predao američke avione -Liberatore- grupi jugoslovenskih avijatičara iz sastava 15. armijskog vazduhoplovnog korpusa SAD, i tom prilikom izjavio da će vlada SAD do kraja rata priznavati samo onu jugoslovensku vladu koja proizlazi iz ustavne monarhiji., tj. izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije.

⚔️ 6. 1. 1944. Po naređenju vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, a uz saglasnost savezničkih komandi u Italiji, u Veletri (kod Barija, u Italiji) stigla iz Livna 1. vazduhoplovna baza NOVJ, jačine 250 boraca, radi obuke u savezničkim vazduhoplovnim centrima. Krajem meseca je prebačena u savezničku bazu Karovinjo (kod Brindizija).

⚔️ 7. 1. 1944. U El Arišu i Kairu, u garnizonima vojske izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, otpočela pobuna pod rukovodstvom pristalica NOP-a. Tom prilikom je na stranu NOVJ prešlo 567 vojnika, 32 podoficira i 19 oficira, kao i 137 vazduhoplovnih tehničkih stručnjaka i 87 vazduhoplovnih oficira i podoficira. Intervencijom savezničkih komandi pobuna je ugušena.

⚔️ 20. 1. 1944. U Veletri (kod Barija, u Italiji) formiran Štab vazduhoplovnih škola NOVJ i organizovani pilotski, izviđački i mehaničarski kursevi. Te kurseve je pohađalo 209 slušalaca.

⚔️ 21. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: traži da se svi partizani vazduhoplovne, tenkovske i šoferske struke, bez obzira na dužnost i položaj, najhitnije upute Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ, odakle će krenuti u SSSR radi obuke.

⚔️ 22. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: da u Štab 5. udarnog korpusa najhitnije uputi preostalo vazduhoplovno, tenkovsko i šofersko osoblje; da povrati deo istog ljudstva koje je upućeno ka o. Visu, jer će svi biti upućeni na obuku u SSSR; ujedno ga je obavestio da Štab mornarice traži s njim vezu radi organizacije dotura materijala na delu obale između Dubrovnika i Boke.

⚔️ 0. 3. 1944. Vazduhoplovno ljudstvo NOVJ prebačeno preko Brindizija na aerodrom Beninu (u Libiji), gde mu se pridružilo 270 avijatičara izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije

⚔️ 12. 3. 1944. U Drvaru održali sastanak vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i šef savezničke vojne misije pri VŠ NOV i POJ general Ficroj Maklin. Postignut je sporazum da britansko kraljevsko vazduhoplovstvo primi u svoje baze na obuku pilote i pomoćno osoblje NOV i POJ i da im potom ustupi avione za formiranje lovačkih i bombarderskih eskadrila; obuka će biti prilagođena jugoslovenskom osoblju, a formirane eskadrile će u prvo vreme imati udvostručeno taktičko osoblje, sve dok se komanda britanskog kraljevskog vazduhoplovstva ne uveri da je jugoslovensko osoblje sposobno za samostalan rad. Šef vazduhoplovnog odseka pri VŠ NOV i POJ upućen je u Kairo radi daljih pregovora sa Vrhovnom komandom britanskog kraljevskog vazduhoplovstva.

⚔️ 17. 3. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu GŠ NOV i PO za Hrvatsku: traži da se za vazduhoplovni kurs u SSSR-u odabere, dobrovoljno, 80 najboljih boraca, sa odličnom fizičkom kondicijom, ne starijih od 22 godine, i da se oni do kraja marta prikupe u Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 29. 3. 1944. U Kairu, između predstavnika vazduhoplovstva NOV i POJ i predstavnika britanskog vazduhoplovstva, postignut konačan sporazum o pomoći saveznika u vazduhoplovnom materijalu i formiranju dve eskadrile vazduhoplovstva NOV i POJ.

⚔️ 0. 4. 1944. VŠ NOV i POJ doneo odluku da se jedan deo avijatičara osposobi za transportnu avijaciju.

⚔️ 20. 4. 1944. Iz Karovinja (kod Brindizija, u Italiji) prebačena u savezničku vazduhoplovnu bazu Beninu (kod Bengazija, u Libiji) 1. vazduhoplovna baza NOVJ radi nastavljanja obuke i formiranja vazduhoplovnih eskadrila uz pomoć saveznika. Bazi je pristupilo oko 250 avijatičara bivšeg jugoslovenskog vazduhoplovstva.

⚔️ 0. 5. 1944. U Alžir, u štab generala Henri Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, stigla vojna misija VŠ NOV i POJ, sa general-majorom Vladimirom Velebitom na čelu. Ona je sa generalom Vilsonom održala nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o zahtevima VŠ da se poveća materijalno snabdevanje NOVJ i da se vazduhoplovne i mornaričke jedinice Kraljevine Jugoslavije koje su se nalazile na Bliskom istoku i Malti stave pod komandu VŠ NOV i POJ. Razgovor nije doneo očekivane rezultate, jer su savezničke vojne vlasti pitanje pomoći u oružju i odeći, kao i pitanje mornarice i vazduhoplovstva, uslovIjavale sporazumom NKOJ-a i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije. VŠ je odbacio zahteve savezničke komande o upotrebi komandosa u operacijama na dalmatinskoj obali, jer je smatrao da nije potrebno slati savezničke trupe tamo gde su jedinice NOVJ toliko jake da su sposobne izvoditi i složene vojne operacije, ukoliko ih saveznici pomognu oružjem i tehnikom.

⚔️ 0. 5. 1944. Šef vojne misije VŠ NOV i POJ general-major Vladimir Velebit se sastao u Londonu sa predsednikom HSS Ivanom Šubašićem. Šubašić mu je izneo razlog dolaska u Englesku, naglašavajući da će nova vlada Kraljevine Jugoslavije biti formirana posle sporazuma sa NKOJ-em. Buduća vlada, po mišljenju Šubašića, treba da bude vlada koalicije, u kojoj bi učestvovali i predstavnici NKOJ-a, a umesto Draže Mihailovića dužnost ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva preuzeo bi Josip Broz Tito. Pored toga, on je naglasio da će buduća vlada Kraljevine Jugoslavije podržati NOP s ciljem da se sve snage u zemlji mobilišu za borbu protiv spoljnih i unutrašnjih neprijatelja.

⚔️ 12. 6. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: pošto će saveznička vazduhoplovna pomoć našim snagama od sada biti veća, naređuje se da se savezničkim misijama i specijalno odaslanim vazduhoplovnim oficirima daju podaci o neprijateljskim pokretima, koncentraciji, granicama slobodne teritorije i drugi; zahteve za tučenje trenutnih taktičkih ciljeva postavljaće sami štabovi; VS će obezbediti bombardovanje u skladu s većim operacijama. (Ovog i sledećih dana su slične direktive upućene i drugim potčinjenim štabovima.) 

⚔️ 1. 7. 1944. U Benini (kod Bengazija, u Libiji) formirana 2. vazduhoplovna eskadrila NOVJ, sastava: 16 aviona tipa -Hariken MK IV- i 196 boraca.

⚔️ 7. 7. 1944. Ukazom Kralja Petra II Karađorđevića naimenovana nova vlada, u kojoj je Ivan Šubašić bio predsednik, ministar inostranih poslova i ministar vojske, mornarice i vazduhoplovstva.

⚔️ 6. 8. 1944. U Kazerti (u Italiji) vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito sastao se s komandantom Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje generalom Henrijem Vilsonom. Na sastanku su rešena mnoga važna pitanja: materijalno snabdevanje NOVJ, sadejstvo savezničkog vazduhoplovstva s jedinicama NOVJ, formiranje vazduhoplovstva NOVJ uz pomoć saveznika, bolnička nega ranjenika NOVJ, formiranje materijalno-tehničke baze u Italiji, itd. Takođe je postignut sporazum o povratku jugoslovenske mornarice, koja je dotada plovila u sastavu savezničke sredozemne flote.

⚔️ 26. 8. 1944. VŠ NOV i POJ dao direktivu potčinjenim štabovima: pošto će od sada lovačka avijacija NOVJ sadejstvovati krupnijim operacijama jedinica NOVJ, to glavni štabovi i štabovi korpusa blagovremeno moraju dostavljati VŠ svoje zahteve u tom pogledu; potrebno je da jedinice NOVJ i narod na zborovima vide avijaciju, pa stoga treba blagovremeno javljati o datumu i mestu tih zborova.

⚔️ 28. 8. 1944. Vazduhoplovno odeljenje VŠ NOV i POJ izdalo uputstvo o radu eskadrile za vezu pri VŠ NOV i POJ. Uputstvom se predviđa sastav eskadrile (4 aviona sa bazom na o. Visu) i način letova sa o. Visa na kopno i u Italiju.

⚔️ 8. 9. 1944. VŠ NOV i POJ izdao naređenje o uvođenju vazduhoplovnih referenata pri svim glavnim štabovima i štabovima 2. i 5. udarnog korpusa NOVJ i o njihovim opštim zadacima.

⚔️ 8. 9. 1944. Ceo domobranski garnizon u Petrovaradinu (vazduhoplovni školski puk, artiljerijska podoficirska škola, artiljerijski divizion i druge jedinice) i delovi iz uporišta u s. Kamenici, s. Beočinu, s. Vrdniku i nekim obližnjim selima prešli na stranu NOV i POJ, zajedno sa oficirima, naoružanjem i opremom.

⚔️ 22. 9. 1944. Na osnovu naredbe Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. septembra 1944, pri Glavnom štabu NOV i PO za Sloveniju formiran Referat za vazduhoplovstvo, sa zadatkom: organizacija aerodroma i mesta za prijem materijala iz savezničke pomoći, kao i rešavanje svih pitanja u vezi s vazduhoplovstvom.

⚔️ 0. 10. 1944. U Bugojnu formirana 1. vazduhoplovna baza 5. udarnog korpusa NOVJ, sa zadatkom da snabdeva 1. eskadrilu 5. udarnog korpusa i da prikuplja i transportuje materijal koji su saveznici bacali padobranima.

⚔️ 8. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da iz svojih jedinica hitno sakupi sve vazduhoplovno osoblje i prebaci ga u vazduhoplovnu bazu NOVJ.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ dao direktivu GŠ NOV i PO za Makedoniju da se Saveznicima ne odobravaju vazduhoplovne baze za spuštanje padobranskih i diverzantskih grupa i raznih misija na teritoriji Makedonije bez odobrenja VŠ NOV i POJ.

⚔️ 22. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da sve vazduhoplovce uputi u Belu Crkvu radi školovanja.

⚔️ 29. 10. 1944. U Zemunu, po naređenju vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, formiran Štab vazduhoplovstva NOVJ.

⚔️ 30. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ: više puta u toku dana dostavljati tačne podatke o ciljevima na zemlji koje će, radi podrške kopnenim snagama, tući avijacija NOVJ i vazduhoplovne jedinice SSSR-a; za sadejstvo savezničke avijacije iz baza u Italiji tražiti pomoć preko savezničke misije pri Štabu korpusa; svi saveznički oficiri koji su se nalazili kod četnika treba da napuste Jugoslaviju i da se vrate u Italiju.

⚔️ 12. 11. 1944. VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju da avijatičare svih zvanja i struka, kao i omladince koji su se javili za vazduhoplovstvo, što pre uputi u Pančevo, a da zadrži samo najnužnije ljudstvo, i to starijih godišta. (Ovog i kasnijih dana upućene su slične direktive i drugim potčinjenim štabovima.)

⚔️ 25. 11. 1944. U Novom Sadu, po naređenju VŠ NOV i POJ, formiran Štab grupe vazduhoplovnih divizija, čiji je zadatak da organizuje vazduhoplovne operativne i pozadinske jedinice.

⚔️ 0. 12. 1944. Iz Bugojna se prebacila na Glamočko polje 1. vazduhoplovna baza 5. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 0. 12. 1944. Izvršena reorganizacija GŠ NOV i PO za Makedoniju. Formirana su sledeća odeljenja: generalštabno, artiljerijsko, inžinjerijsko, motorizacijsko, vazduhoplovno, personalno, ekonomsko, sanitetsko, veterinarsko, sudsko i propagandno (neka ranije formirana odeljenja samo su reorganizovana).

⚔️ 29. 12. 1944. VŠ NOV i FOJ naredio da se formiraju dve vazduhoplovne divizije (11. vazduhoplovna lovačka i 42. vazduhoplovna jurišna) i da one počnu dejstvovati sredinom januara 1945. godine [Sporazumom između NKOJ-a i vlade SSSR-a, NOVJ je od Sovjetskog Saveza dobila dve vazduhoplovne divizije sa kompletnim pozadinskim jedinicama, tehničkim delovima i radionicama. Ljudstvo za te divizije obučavali su u školskim centrima od 25. novembra 1944. do 15. januara 1945, ruski instruktori]. Na zemunskom aerodromu formiran je školski centar za obuku pilota lovačkih i jurišnih vazduhoplovnih jedinica.

⚔️ 5. 1. 1945. U Novom Sadu, po naređenju Štaba vazduhoplovstva NOVJ, formirani štabovi 11. vazduhoplovne (lovačke) divizije i 42. vazduhoplovne (jurišne) divizije. U sastav 11. divizije ušla su tri puka lovaca -Jak- (111, 112. i 113. puk), a u sastav 42. divizije tri puka -II-2- (421, 422. i 423. puk).

⚔️ 3. 2. 1945. U Novom Sadu po naređenju VŠ NOV i POJ formirana Vazduhoplovna podoficirska škola NOVJ.

⚔️ 0. 3. 1945. Po naređenju Generalštaba JA rasformirana 1. eskadrila 5. korpusa JA, a ljudstvo i avioni upućeni na aerodrom Škabrnje (kod Zadra) u Prvu pilotsku školu.

⚔️ 12. 3. 1945. Na prostoriji s. Bolman - s. Majska Međa - s. Baranjsko Petrovo Selo (u Baranji) avijacija JA uspešno tukla nemačke položaje i kolone.

⚔️ 16. 3. 1945. U Baranji avijacija JA bombardovala neprijateljski mostobran u rejonu s. Bolman - s. Baranjsko Petrovo Selo.

⚔️ 17. 3. 1945. Formiran Operativni štab grupe vazduhoplovnih divizija JA radi neposrednog rukovođenja vazduhoplovnim jedinicama u završnim operacijama za oslobođenje zemlje.

⚔️ 9. 5. 1945. U kanjonu r. Ljute i r. Neretve jedinice 3. udarnog korpusa JA i jedna brigada KNOJ-a, uz sadejstvo avijacije, napale jaku četničku grupaciju. Posle jednodnevne borbe poginulo je preko 3000 četnika, dok se iz obruča kod zaseoka Obrnja oko 3000 četnika probilo na pl. Zelengoru

Dokumenti

📜 Iz izveštaja Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku krajinu od 23. maja 1942. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o preletu pilota Franja Kluza i Rudija Čajavca na slobodnu teritoriju 

📜 Izvještaj zapovjedništva Treće oružničke pukovnije od 26 maja 1942 god. o prelasku trojice domobranskih avijatičara sa svoja dva aviona partizanima

📜 Izvještaj Franje Kluza o prvoj akciji partizanske avijacije

📜 Izveštaj Franja Kluza od 4. juna 1942. o prvoj akciji partizanskih aviona na Kozari

📜 Izveštaj pilota Franja Kluza od 8. juna 1942. komandantu Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku krajinu o bacanju letaka i bombardovanja Dvora i Bosanskog Novog

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 11 veljače 1943 god. o pokretima jedinica NOV i PO Hrvatske i o dejstvima potčinjenih dijelova i vazduhoplovstva na području Like

📜 Predlog načelnika Odeljenja za vojno vazduhoplovstvo pri Vrhovnom štabu NOV i POJ od 28. septembra 1943. Vrhovnom štabu da se dopuni uputstvo o noćnom sletanju aviona

📜 Predlog Odeljenja za vojno vazduhoplovstvo pri Vrhovnom štabu NOV i POJ od 28. septembra 1943. Vrhovnom štabu o dopuni uputstva za noćno sletanje aviona

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od oktobra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o uspostavljanju saradnje sa Štabom 1. vazduhoplovne baze i upućivanju vazduhoplovnog ljudstva u ovu Bazu

📜 Izveštaj Štaba 13. proleterske brigade Rade Končar od 11. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i Štabu 2. operativne zone o preletu pilota Vazduhoplovstva Nezavisne Države Hrvatske na slobodnu teritoriju i o brojnom stanju ustaško-domobranskih i nemačkih aviona na aerodromima kod Zagreba, Borova i na Rajlovcu

📜 Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. oktobra 1943. o formiranju i zadacima Prve vazduhoplovne baze NOVJ

📜 Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1943. o formiranju 1. vazduhoplovne baze

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1943 god. potčinjenim jedinicama da do 15 novembra upute sve avijatičare bivše jugoslovenske vojske u štab korpusa

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da izvesti kakvim vazduhoplovnim snagama i sredstvima raspolaže

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da izvesti o brojnom stanju vazduhoplovnog ljudstva, vazduhoplovnom materijalu i letelištima

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24. oktobra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o brojnom stanju aviona i vazduhoplovnog ljudstva i o stanju aerodroma kod Udbine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da stručno vazduhoplovno osoblje uputi u Vrhovni štab i sačuva avione na letilištu kod Udbine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da maskira i obezbedi avione od hladnoće i uputi vazduhoplovce u Vrhovni štab

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da preuzme deo dodeljene mu savezničke pomoći i da pozove na oslobođenu teritoriju sve domobranske avijatičare koji su izrazili spremnost da pređu na stranu narodnooslobodilačkog pokreta

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da u Livno uputi mornaričko i vazduhoplovno osoblje

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi u Livno mornaričko vazduhoplovno osoblje

📜 Poziv Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. novembra 1943. Avijatičarima i vazduhoplovnom tehničkom osoblju bivše jugoslovenske vojske koji se nalaze u kvislinškim jedinicama da se stave na raspolaganje Vrhovnom štabu NOV i POJ

📜 Izveštaj Štaba 5. korpusa NOVJ od 6. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o upućivanju pilota u Vrhovni štab

📜 Obaveštenje Štaba 5. korpusa NOVJ od 7. novembra 1943. štabovima 4. i 10. divizije o oznakama koje će nositi avioni Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije

📜 Poziv Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. novembra 1943. vazduhoplovcima bivše jugoslovenske vojske da stupe u Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije

📜 Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 14. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o preletu avijatičara NDH na aerodrom Livno i o radu u Bazi

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da prenese poziv vazduhoplovnog pukovnika Franja Pirea vazduhoplovcima NDH o preletanju na slobodnu teritoriju

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da prenesu poziv Franje Pirea avijatičarima hrvatskog domobranstva da preleću na aerodrome NOVJ

📜 Izveštaj Komande mesta Vis od 21. novembra 1943. Štabu Mornarice NOVJ o nalazu komisije za izgradnju aerodroma na otoku Visu

📜 Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 28. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu nemačkog aviona na glamočki aerodrom

📜 Predlog Štaba 1. vazduhoplovne baze od 28. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prebacivanju Baze na neki od aerodroma u južnoj Italiji radi borbene obuke

📜 Izveštaj Štaba 1. Vazduhoplovne baze od decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu Nemaca, ustaša i četnika na Livno i spaljivanju materijala i aviona Baze na Glamočkom polju

📜 Predlog 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ od 13. decembra 1943. Vrhovnom štabu za organizaciju meteorološke službe

📜 Predlog Štaba 1. vazduhoplovne baze od 13. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o formaciji i organizaciji meteorološke službe

📜 Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o gubicima za vreme borbi kod Livna i Glamoča

📜 Izveštaj Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943. Štabu 8. korpusa NOVJ o spaljivanju aviona i vazduhoplovnog materijala na glamočkom aerodromu

📜 Predlog Štaba 1. vazduhoplovne baze od 15. decembra 1943 Vrhovnom štabu NOV i POJ o postavljenju načelnika Štaba i zamenika komandanta Baze

📜 Pismo člana Vojne misije NOV i POJ pri Savezničkoj komandi za Srednji istok od 27. decembra 1943. instruktoru Centralnog komiteta KPJ pri Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o razgovorima Misije NOVJ sa savezničkim predstavnicima u Kairu

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. decembra 1943. Štabu Mornarice NOVJ da vazduhoplovce, tenkiste i šofere prebaci na vojnu obuku u Italiju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. decembra 1943. Štabu Mornarice NOVJ da hitno prebaci avijatičare i tenkiste radi vojne obuke u Italiju

📜 Sastav ljudstva i materijala sekcija za vezu 1. i 2. lovačke eskadrile NOVJ krajem 1944. godine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da avijatičare i ostalo tehničko osoblje uputi preko Visa za Italiju

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da uputi u Italiju vazđuhoplovno i ostalo tehničko ljudstvo

📜 Izveštaj partijskog rukovodioca 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ Prvoslava Vasiljevića od 1. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o organizacionoj strukturi baze i partijisko-političkom radu u njoj

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 2. februara 1944. Štabu 4. proleterske brigade da aerodrom kod Berana osposobi za noćno sletanje i poletanje

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da tenkiste, avijatičare i mornare upućuje u Drvar

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da sve pripadnike NOV i POJ vazduhoplovne, tenkovske i vozačke struke hitno pošalje Štabu 5. korpusa NOVJ radi upućivanja u Sovjetski Savez na obuku i za prijem materijala

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 februara 1944 god. za upućivanje svih avijatičara, šofera i tenkista Štabu Petog udarnog korpusa

📜 Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o najpovoljnijim pravcima kojim treba uputiti vazduhoplovno osoblje i vozače motornih vozila

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da ne bude suviše oštar pri odabiranju kadra za vazduhoplovstvo i da američki avijatičarski oficir može ostati kao vojni predstavnik ako usledi zahtev američke vojne komande

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da od vazduhoplovnog osoblja zadrži ono koje je na višim komandnim dužnostima i da formira Sud časti

📜 Protokol sastanka održanog 12. marta 1944. u Drvaru između maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita i brigadnog generala Ficroja Maklina u vezi s obukom vazduhoplovnog osoblja i formiranjem eskadrila NOVJ u sastavu britanskog vazduhoplovstva

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. marta 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o organizaciji prihvata savezničkih transportnih aviona na pomoćnim aerodromima

📜 Protokol sastanka održan 12. marta 1944. u Drvaru između Vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika Nacionalnog komiteta narodnog oslobođenja Jugoslavije maršala Josipa Broza Tita i šefa Savezničke vojne misije pri Vrhovnom štabu NOV i POJ

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 14. marta 1944. o formiranju osmatračkih grupa na aerodromima u Crnoj Gori

📜 Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 16. marta 1944. zameniku komandanta 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ Milanu Simoviću Zeki o vaspitno-političkom i partijskom radu među jugoslovenskim vazduhoplovnim ljudstvom određenim za školovanje u sastavu britanskog kraljevskog vazduhoplovstva

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da u Sabirni centar 5. korpusa NOVJ uputi osamdeset boraca odabranih za predstojeći vazduhoplovni kurs koji će se održati u SSSR-u

📜 Dopunske odredbe sporazuma Tito - Maklin, sklopljene 29. marta 1944. između opunomoćenog predstavnika Vrhovnog komandanta NOV i POJ i Komande britanskog kraljevskog vazduhoplovstva na Srednjem istoku o formiranju jugoslovenskog kontingenta u sastavu RAF-a

📜 Proglas vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirca od 29. marta 1944. pripadnicima bivšeg jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplovstva koji su se izjasnili za prelazak u Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije

📜 Obaveštenje vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirca od 30. marta 1944. Vrhovnom komandantu, britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok da maršal Jugoslavije Josip Broz Tito ne priznaje nikakve modifikacije ranije potpisanog protokola

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 2. aprila 1944. vođama osmatračkih grupa na aerodromima u Crnoj Gori o organizaciji signalne službe i upotrebi morzeovih znakova za vezu sa savezničkim avionima

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 2. aprila 1944. Štabu 8. crnogorske brigade i Komandi 3. područja o organizaciji obezbeđenja aerodroma Berane

📜 Sporazum vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i predstavnika Komande britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok od 3. aprila 1944. o regulisanju kompetencija koje će imati predstavnici maršala Tita u odnosu na jugoslovensko osoblje koje će se školovati u britanskom Kraljevskom vazduhoplovstvu

📜 Naredba vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. aprila 1944. predstavniku britanskih vojnih vlasti u Kairu o potrebi za regulisanjem odnosa jugoslovenskog ljudstva u sastavu britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da su avijatičari proizvedeni u predložene činove i zahtev da se Vojnoj misiji NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje pribavi jača radiostanica

📜 Naredba načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. aprila 1944. o ponovnom uspostavljanju 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ i o njenim osnovnim zadacima

📜 Naredba načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 21. aprila 1944. o formiranju 2. vazduhoplovne baze NOV i POJ i o njenim osnovnim zadacima

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 21. aprila 1944. Štaba 5. korpusa NOVJ da se urede podesna letelišta za dva aviona za vezu koje je sredozemno savezničko vazduhoplovstvo stavilo na raspolaganje Vrhovnom štabu NOV i POJ

📜 Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. aprila 1944. o formiranju 2. vazduhoplovne baze i njenim zadacima

📜 Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 27. aprila 1944. šefu Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Vladimiru Velebitu da su potrebni bolji uslovi za lečenje tuberkuloznih bolesnika i da u Alžiru ima avijatičara spremnih da priđu NOP-u

📜 Izvještaj Štaba 5. korpusa od 1. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o obezbjeđenju aerodroma 1. i 2. vazduhoplovne baze i o određivanju odjeljenja završenje aerodromske službe

📜 Predlog načelnika Odeljenja za vojno vazduhoplovstvo pri Vrhovnom štabu NOV i POJ od 9. maja 1944. načelniku Vrhovnog štaba o organizaciji Vazduhoplovnog odeljenja u sastavu Vrhovnog štaba

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. maja 1944, komandantu Baze NOVJ u Italiji da se novoprispelo vazduhoplovno ljudstvo iz Jugoslavije uputi za popunu 1. jugoslovenske lovačke eskadrile i na doškolovanje u britanske škole na Srednjem istoku a od novoprispelih tenkista i šofera u Italiji da se formiraju tenkovski bataljoni

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. maja 1944. šefu Vazduhoplovnog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ Francu Pireu da uputi jedan kontingent jugoslovenskih dobrovoljaca na raspolaganje Vrhovnom štabu i da se vrati u sedište Vrhovnog štaba na referisanje

📜 Izveštaj komandanta Baze NOVJ u Italiji i zastupnika NKOJ-a Milentija Popovića od 25. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da britanski predstavnici nisu u mogućnosti prispelom ljudstvu NOVJ da obezbede vazduhoplovnu letačku obuku

📜 Zahtev vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirea od 25. maja 1944. Komandi britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Sredozemlje da se jugoslovensko ljudstvo predviđeno za razne vazduhoplovne specijalnosti što pre uputi na školovanje i usavršavanje

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. juna 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da odredi ljudstvo za obezbeđenje vazduhoplovne baze Sovjetskog Saveza u Italiji i da kratkim vojnopolitičkim kursom to ljudstvo uputi u obavljanje predstojećih dužnosti

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. juna 1944. Sefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da će u školu za vazduhoplovce uputiti nekoliko stotina pitomaca čim se obezbede potrebna transportna sredstva

📜 Petodnevni izveštaj vazduhoplovnog oficira za vezu Vrhovnog štaba NOV i POJ pri savezničkim Balkanskim vazduhoplovnim snagama Janeza Svetlina Ivana od 10. jula 1944. načelnika vazduhoplovnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ o dotadašnjem svom angažovanju

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 14. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da su sovjetskoj vazduhoplovnoj bazi u Bariju upućeni transportni avioni za pomoć u snabdevanju NOVJ

📜 Naređenje Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 14. jula 1944. komandantima ešelona za prebaziranje sa aerodroma Benina (Libija) na aerodrom Kane (Italija)

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 15. jula 1944. vazduhoplovnom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi britanskog kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok Francu Pireu da na poklonjene avoine iz SSSR-a stavi oznake NOVJ i za njih odredi dobre posade

📜 Naređenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovtća od 17. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da uputi Prateći bataljon Vrhovnog štaba NOV i POJ i Komandu 2. vazduhoplovne baze NOV i POJ na Negobuđe i stavi ih pod komandu Štaba 2. korpusa NOVJ

📜 Jedanaestodnevni izveštaj vazduhoplovnog oficira za vezu Vrhovnog štaba NOV i POJ pri BAF-u Janeza Svetlina Ivana od 22. jula 1944. načelniku Vazduhoplovnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ o tekućim pitanjima i o letačkom. osoblju

📜 Zahtev vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirea od 23. jula 1944. Vrhovnoj komandi britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok da ispiše iz RAF-a vazduhoplovno osoblje NOVJ koje nije uzeto na školovanje i prvim mogućim transportom uputi ga za Bari

📜 Izveštaj Štaba Detašmana NOVJ u sastavu RAF-a od 25. jula 1944. Vazduhoplovnom odseku Vrhovnog štaba NOV i POJ o životu i radu jugoslovenskih mehaničara u britanskim radionicama u Alžiru

📜 Podaci o vazduhoplovnom ljudstvu i naoružanju NOVJ u inostranstvu od avgusta 1944. godine

📜 Izveštaj načelnika Vazduhoplovnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. avgusta 1944. Vrhovnom štabu o stanju na aerodromima Njegovuđa i Berane

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 5. avgusta 1944. vazduhoplovnoj bazi za preduzimanje potrebnih mjera u slučaju neprijateljskog napada

📜 Izveštaj vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ pri Komandi britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Sredozemlje Franca Pirea od 9. avgusta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da je ispisao iz RAF-a 71 jugoslovenskog avijatičara radi povratka za Jugoslaviju

📜 Uputstvo komandanta Baze NOVJ u Italiji Branka Poljanca od 9. avgusta 1944. štabovima operativnih jedinica NOVJ o svakodnevnom dostavljanju osnovnih meteoroloških podataka iz svoje vazduhoplovne baze

📜 Izveštaj člana Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje Boža Lazarević od 13. avgusta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o primernim rezultatima u osposobljavanju vazduhoplovnog osoblja NOVJ u okviru britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva i neophodnosti angažovanja Vrhovnog štaba za rešenje određenih problema

📜 Izveštaj vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ u Kairu od 13. avgusta 1944. Vrhovnom štabu o jugoslovenskim vazduhoplovnim mehaničarima u Africi, prebacivanju 1. lovačke eskadrile u Italiju i školovanju jugoslovenskih vazduhoplovaca u Africi

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da se avionima prebace u SSSR na usavršavanje najbolji vazduhoplovni stručnjaci, a od bolesnika samo poneki i obaveštenje da će u Bari prispeti s kopna još 70 avijatičara za školovanje

📜 Uputstvo načelnika Vazduhoplovnog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirea od 17. avgusta 1944. vazduhoplovnom oficiru za vezu pri BAF-u Janezu Svetlinu Ivanu za dalji rad

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da popuni broj avijatičara NOVJ koji će se avionima prebaciti na školovanje ili usavršavanje u SSSR-u, da Zdenko Ulepič s njima ide kao starešina i da se na Vis prebace avioni U-2 sa posadama radi uvežbavanja

📜 Privremeno uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 18. avgusta 1944. o organizaciji i formaciji vazduhoplovnih baza drugog reda

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 18. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke snage u selu Škrabalićima na Pelješcu i pri izviđanju komunikacije Trebinje-Bileća

📜 Pismo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 19. avgusta 1944. predstavniku Savezničkog vazduhoplovstva za Sredozemlje maršalu vazduhoplovstva sir Džonu Slesoru

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 19. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na skladišta u luci Gruž i pri izviđanju pravca Plana-Gračac

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Zvornik Vis Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Vinkovci Mornarica NOVJ Knin Hrvatsko domobranstvo Slavonski Brod Britanija i Jugoslavija Gospić 2. lovačka eskadrila NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 1. lovačka eskadrila NOVJ Glamoč Zagreb Mostarska operacija Senj SSSR i Jugoslavija Široki Brijeg Borbe u Hercegovini 1944. Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Mostar 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Livno Glavni štab Hrvatske Brčko Sarajevo Borbe u Slavoniji 1945. Nevesinje Karlobag Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Crnoj Gori 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Mali Lošinj Borbe u Sremu 1945. 369. legionarska divizija (vražja) Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Franjo Kluz Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1944. Donji Lapac Borbe u Srbiji 1945. Valpovo Borbe u Hrvatskoj 1944. Vrhovni štab NOVJ Osijek Kninska operacija Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Banja Luka Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Hercegovini 1945. Bijeljina Borbe u Dalmaciji 1944. Krk Franjo Pire 1. vazduhoplovna baza NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Josip Broz Tito Borbe u Lici 1945. 2. udarni korpus NOVJ Zenica Otočac Glavni štab Srbije Sremski front Donji Miholjac Vukovar