Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Karlobag u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 37 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 8. 1941. Posle napada ustanika na ustašku posadu u s. Divoselu (kod Gospića), dva ustaška bataljona iz Gospića i Karlobaga napali na pl. Velebitu zbeg naroda iz s. Divosela i s. Čitluka i pobili oko 560 lica (većinom žena i dece).

⚔️ 14. 7. 1942. Otpočeo trinaestodnevni napad delova Grupe NOP odreda za Liku na neprijateljska uporišta u zapadnoj Lici. U borbama do 26. jula partizanske jedinice su zauzele sela Brušane, Debelo Brdo, Podoštre, Podum, Baške, Oštarije, Kolakovicu, Smiljan, Bogdanić, D. Pazarište, Bužim, Rastoku, Kalinovaču, Popovaču, Sv. Ivan i Bačinac i prinudile italijanske snage, ustaše, domobrane i četnike na povlačenje u Karlobag, Gospić i Otočac, nanevši im velike gubitke. Pored toga, one su porušile puteve, vodovode i mostove na tom području, u svim selima održale zborove, formirale seoske NO odbore, odbore AFŽ-a i omladine.

⚔️ 30. 4. 1943. U rejonu klanca Vrata (kod Karlobaga) jedinice 6. divizije NOVJ napale italijansko-domobransko obezbeđenje. Poginulo je i nestalo 20, a ranjena su 24 vojnika iz italijanske 14. obalske brigade.

⚔️ 2. 10. 1943. U s. Staništu i s. Cesarici (kod Karlobaga) oko 240 ustaša iz Gospića napalo delove 2. brigade 13. divizije NOVJ, ali su posle dvočasovne borbe odbijeni. Neprijatelj je imao 15 mrtvih i više ranjenih, dok je 2. brigada imala 11 mrtvih, 14 ranjenih i 14 zarobljenih.

⚔️ 3. 10. 1943. U rejonu Perušić-Gospić-Karlobag jedinice 6. i 13. divizije NOVJ otpočele napad na delove domobranskog 12. i 15. puka i 4. ustaške brigade. Pošto je već prvog dana uništila 19. ustaški bataljon i zauzela Karlobag, 13. divizija NOVJ je sadejstvovala 6. diviziji, koja je do 7. oktobra zauzela sva neprijateljska uporišta oko Gospića i blokirala grad. Izbačeno je iz stroja 1280 neprijateljskih vojnika i oficira, dok su jedinice 6. i 13. divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 57 ranjenih.

⚔️ 21. 11. 1943. U Karlobag ušla dva bataljona 4. ustaške brigade, pošto su kod s. Baških Oštarija odbacili 4. bataljon 1. udarne brigade 13. divizije NOVJ i 1. bataljon NOP odreda Plavi Jadran-, nanevši im gubitke od 14 mrtvih, 2 ranjena i 15 neštalih.

⚔️ 10. 12. 1943. Na o. Pag iskrcali se delovi 4. ustaške brigade iz Karlobaga, ali su se 29. decembra povukli.

⚔️ 4. 4. 1945. Jedinice 4. armije JA počele operacije za konačno oslobođenje zapadne Like i Hrvatskog primorja. Toga dana one su razbile nemačku 392. legionarsku i ustaško-domobransku 11. pešadijsku diviziju i oslobodile Gospić, Perušić, s. Lički Osik, s. Baške Oštarije i Karlobag.

⚔️ 12. 4. 1945. Iz Karlobaga, s. Jablanca i sa o. Paga 2, dalmatinska proleterska udarna brigada i 3. dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije JA sa Kvarnerskim odredom mornaričke pešadije izvršile desant i, posle oštre borbe protiv nemačke posade, oslobodile o. Rab. Nemački gubici: mrtvih 190 vojnika i 5 oficira i zarobljenih 325 vojnika i 8 oficira. Desantne snage JA su imale 4 mrtva i 23 ranjena.

Dokumenti

📜 Izveštaj Kotarske oblasti u Karlobagu od 3. septembra 1941. velikoj župi Vinodol i Podgoije o dolasku italijanskog vojnog lekara i pregledu jama kod Jadovna, Sv. Magdalene i u Slanom na ostrvu Pagu gde su bacani pobijeni Srbi

📜 Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 21 svibnja 1943 god. o pretstojećoj akciji za oslobođenje puta Karlobag - Oštarije - Gospić

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 7 svibnja 1943 god. o pokretu talijanskih snaga iz Karlobaga prema Baškim Oštarijama

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 12 svibnja 1943 god. o predviđenoj akciji na sektoru Karlobag - Oštarije - Gospić

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 14 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o sprečavanju neprijateljskog prodora iz Karlobaga i Gospića

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 20 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospić - Karlobag

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 24 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju na području Gospić - Karlobag

📜 Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 25 svibnja 1943 god. o početku akcije grupa Kuraja i Karlobag

📜 Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 29 svibnja 1943 god. o akcijama za oslobođenje puta Karlobag - Oštarije - Gospić

📜 Izvještaj Operativnog štaba za sektor Gospić od 30 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gospić - Karlobag

📜 Izvještaj Operativnog štaba za sektor Gospić od 30 svibnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o prodoru neprijateljskih snaga iz Gospića i Karlobaga

📜 Izvještaj Ustaško-domobranskog operativnog zapovjedništva za Liku od 30 svibnja 1943 god. o borbama duž puta Karlobag - Oštarije - Gospić

📜 Izvještaj Komande talijanskog Petog armijskog korpusa od 31 svibnja 1943 god. o borbi duž puta Karlobag - Oštarije - Gospić

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske u Slavoniji i o toku borbi na području Karlobag - Gospić

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 3 lipnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske sjeverno i južno od rijeka Save i Kupe i uspostavljanju saobraćaja između Gospića i Karlobaga

📜 Zapovijest Štaba Druge NO brigade Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 21 rujna 1943 god. podređenim jedinicama u vezi napada na Karlobag

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 23 rujna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Karlobag

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog zapovjedništva za Liku od 23 rujna 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Pazarište, Budak, Lički Osik i Karlobag

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 25 rujna 1943 god. o dejstvu Desete NO divizije na Kalniku i borbama sa dijelovima Dvadesete NO divizije u Požeškoj Kotlini kao i napadu dijelova Druge NO brigade Trinaeste divizije na Karlobag

📜 Zapovijest Štaba Trinaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 1 listopada 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Karlobag

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2 listopada 1943 god. o napadu dijelova Osme divizije na Oštarije i dijelova Trinaeste i Šeste NO divizije na komunikaciju Karlobag - Gospić

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Karlobag, Sušanj i Brušane

📜 Izvještaj Štaba Trinaeste divizije od 5 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Sušanj, Karlobag i borbama u Hrvatskom Primorju i Istri

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5 listopada 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske oko Varaždina, Ogulina, Karlobaga, Gospića i Perušića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 6 listopada 1943 god. o stanju i borbama na području Karlobaga i Gospića

📜 Operativni izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 2 decembra 1943 god. Glavnom štabu Hrvatske o operacijama na sektoru Karlobaga u drugoj polovini novembra 1943 godine

📜 Naređenje Operativnog štaba za Liku od 28 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da napadaju neprijatelja na komunikacijama: Gospić - Karlobag, Gospić - Gračac i Bihać - Lapac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. prosinca 1943. god. o borbama sa jedinicama NOV i PO Hrvatske oko Samobora, Generalskog Stola, Karlobaga i Obrovca

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 19. prosinca 1943. god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama u Baškim Oštarijama i Karlobagu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zlatar i Karlobag, borbama kod Pakraca, Nove Gradiške i Bribira

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 26. avgusta 1944. o pratnji britanskih lovaca-bombardera pri napadu na nemačke brodove kod Karlobaga i Jablanca i o izviđanju područja Zeljuša-Jablanica-Konjic i komunikacije Gacko-Nevesinje

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. novembra 1944. o napadu na nemačko skladište u Tivtu i izviđanju obale Karlobag-Senj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 13. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Mostar-Sarajevo i o napadu na nemačke položaje na Krku i brodove kod Lošinja i Karlobaga

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 25. februara 1945. o napadu na nemačku osmatračku stanicu kod Novog Vinodola i obalsku artiljeriju kod Karlobaga i o. izviđanju pomorskog saobraćaja od Lošinja do Zadra

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 7. marta 1945. o napadu na nemačke obalske topove i nemački štab u Karlobagu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 8. marta 1945. o napadu na nemačke artiljerijske položaje kod Karlobaga

📜 Izvještaj Štaba 9. udarne divizije od 6. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje otoka Paga, Karlobaga i Baških Oštarija

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1943. Sarajevo 4. ustaška brigada Mostarska operacija Britanija i Jugoslavija Istra u oslobodilačkom ratu Pakrac Krk Ustanak u Lici 1941. Italija u drugom svetskom ratu 10. krajiška divizija NOVJ AFŽ 9. dalmatinska divizija NOVJ Gospić Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Ustaški zločini 1941. Samobor 3. dalmatinska udarna brigada 20. dalmatinska divizija NOVJ 14. primorsko-goranska brigada (2. brigada 13. divizije) NOVJ Otočac Saradnja četnika sa okupatorom Borbe na Jadranu 1945. Borbe u Lici 1945. Borbe u Hercegovini 1944. Tivat Završne operacije u Jugoslaviji Glavni štab Hrvatske 13. primorsko-goranska divizija NOVJ Gacko Četnici u drugom svetskom ratu Nevesinje Nova Gradiška Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Lici 1942. Hrvatsko domobranstvo Logor Pag Borbe u Dalmaciji 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. Genocid u NDH 5. italijanski armijski korpus Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu 2. lovačka eskadrila NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 1. lovačka eskadrila NOVJ Žene u ratu Ustanak u NDH Borbe u Istri 1943. Borbe u Lici 1943. Donji Lapac Narodno oslobodilački odbori Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe na Jadranu 1943. Gračac Mali Lošinj 6. lička proleterska divizija NOVJ Ogulin Varaždin Operacija Istra Konjic Rab Logor Jadovno Omladina u ratu 392. legionarska divizija (plava) Bihać Partizanska avijacija 8. kordunaška divizija NOVJ