Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Otočac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 58 hronoloških zapisa, 88 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 9. 1941. Italijanski vojnici zapalili sela Zalužnicu i Brakusovu Dragu (kod Otočca).

⚔️ 0. 10. 1941. U selima Škarama, Podumu, Glavicama i Vrhovinama (kod Otočca) formirani seoski NO odbori.

⚔️ 2. 10. 1941. Italijanski vojnici spalili s. Drenovi Klanac (kod Otočca).

⚔️ 9. 10. 1941. Partizani iz s. Dabra i iz Plaškog zauzeli Dabar (Lika). Ustaše i žandarmi se povukli u Otočac.

⚔️ 23. 11. 1941. Kod Brloga (na putu Senj-Otočac) partizanski vod -Škare- napao italijanski kamion, ubio 1 oficira i ranio 2 vojnika.

⚔️ 2. 12. 1941. Partizanski vod iz Dabra (kod Otočca) ubio iz zasede 2 italiianska oficira. Za odmazdu, jake italijanske snage napale Dabar i u okolnim selima popalile oko 60 kuća, ubile 11 ljudi i pohapsile veći broj meštana.

⚔️ 9. 12. 1941. Između s. Sinca i s. Ličkog Lešća (kod Otočca) borci NOP odreda Škare minirali prugu i srušili voz u provaliju, a saobraćaj onemogućili za 3-4 dana.

⚔️ 12. 12. 1941. Kod ž. st. Sinac (blizu Otočca) partizani oštetili prugu Zagreb-Split i izbacili iz šina lokomotivu sa tenderom.

⚔️ 24. 4. 1942. Jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- zauzele s. Ramljane (kod Otočca), koje su branili žandarmi. Zatim su održale miting.

⚔️ 14. 5. 1942. Partizanski bataljon -Božidar Adžija- zauzeo sela Kuterevo i Krasno (kod Otočca), zarobio 28 domobrana i 7 žandarma i zaplenio 39 pušaka, 3 p. mitraljeza i nekoliko hiljada metaka.

⚔️ 17. 5. 1942. Partizanski bataljon -Božidar Adžija- zauzeo sela Lipovlje, Tisovac, Dolce i Crno Jezero (kod Otočca), koja su branili ustaše i domobrani.

⚔️ 11. 6. 1942. Jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- zauzele sela Dabar, Zapolje i Petrinić Polje (kod Otočca), u kojima su se branili ustaše, domobrani i četnici.

⚔️ 19. 6. 1942. Kod s. Brloga (blizu Otočca) italijanski vojnici, ustaše i četnici otpočeli dvodnevni napad na jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- i delove 1. primorsko-goranskog NOP odreda, napad je odbijen.

⚔️ 23. 6. 1942. Italijanski vojnici i četnici, posle dvodnevnih borbi protiv jedinica partizanskog bataljona -Božidar Adžija-, zauzeli s. Škare (kod Otočca).

⚔️ 0. 7. 1942. U rejonu s. Kosinja (kod Otočca), po naređenju Štaba Grupe NOP odreda za Liku. Od jednog dela boraca partizanskog bataljona -Božidar Adžija- formirana Kosinjska četa (nazvana i Perušićkom četom).

⚔️ 2. 7. 1942. Na putu Otočac-Senj jedinice Udarnog bataljona Grupe NOP odreda za Liku napale italijansku i četničku kolonu i nanele im gubitke od 11 mrtvih.

⚔️ 13. 7. 1942. Otpočeo dvodnevni napad partizanskih bataljona -Božidar Adžija- i -Krbava- na s. Doljane (kod Otočca) u kome je 60 četnika zarobljeno, 10 ranjeno, a 2 četnika su poginula. Zaplenjeno je: 54 puške, 2 mitraljeza i druga oprema. Gubici bataljona: 4 mrtva i 12 ranjenih.

⚔️ 14. 7. 1942. Otpočeo trinaestodnevni napad delova Grupe NOP odreda za Liku na neprijateljska uporišta u zapadnoj Lici. U borbama do 26. jula partizanske jedinice su zauzele sela Brušane, Debelo Brdo, Podoštre, Podum, Baške, Oštarije, Kolakovicu, Smiljan, Bogdanić, D. Pazarište, Bužim, Rastoku, Kalinovaču, Popovaču, Sv. Ivan i Bačinac i prinudile italijanske snage, ustaše, domobrane i četnike na povlačenje u Karlobag, Gospić i Otočac, nanevši im velike gubitke. Pored toga, one su porušile puteve, vodovode i mostove na tom području, u svim selima održale zborove, formirale seoske NO odbore, odbore AFŽ-a i omladine.

⚔️ 31. 7. 1942. Udarni bataljon Grupe NOP odreda za Liku napao kasarne na Špilniku, u neposrednoj blizini Otočca. Bataljon je uspeo da zapali 15 zgrada u tom logoru, zatim se povukao.

⚔️ 1. 8. 1942. Udarni bataljon Grupe NOP odreda za Liku izvršio neuspeo napad na ustaško uporište u s. Čovićima (kod Otočca) i pretrpeo gubitke od 4 mrtva i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 8. 1942. Između s. Javornika i s. Pavlovca (kod Otočca) jedinice partizanskog bataljona -Ognjen Prica- porušile železničku prugu, zaustavile putnički voz i zaplenile 16 pušaka, 1 p. mitraljez i oko 25000 metaka. U borbi je poginulo 15 ustaša, jedan je zarobljen a dosta ih je ranjeno. Saobraćaj je bio prekinut više od 3 dana.

⚔️ 25. 8. 1942. Između ž. stanice Lič. Jesenica i Javornik (kod Otočca) jedinice 1. hrvatske NOU brigade uništile teretni voz od 36 vagona i 2 lokomotive.

⚔️ 3. 9. 1942. Jedinice 1. i 2. bataljona 1. hrvatske NOU brigade i partizanski bataljon -Božidar Adžija-, posle trodnevnih borbi, zauzeli jako ustaško-domobransko uporište u s. Dabru (kod Otočca) i zaplenili 3 p. mitraljeza, 46 pušaka, 5000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 21. 9. 1942. Jedinice 1. i 2. hrvatske NOU brigade i 2. bataljona 4. ličkog NOP odreda zauzele s. Kosinj (kod Otočca) i sva sela kosinjske opštine, koja su branili domobrani i ustaše.

⚔️ 28. 9. 1942. Između s. Janjča i Studenaca (na putu Gospić-Otočac) delovi 2. hrvatske NOU brigade napali italijansku kolonu, naneli joj velike gubitke, zapalili joj 3 kamiona i prinudili je da se povuče u pravcu Perušića.

⚔️ 4. 10. 1942. Treći bataljon 1. hrvatske NOU brigade napao italijansku posadu u s. Rudopolju (kod Otočca) i naneo joj gubitke od oko 70 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 20. 11. 1942. Kod s. Rapajinog Klanca (na putu Otočac-Brinje) 1 bataljon 6. NO brigade Hrvatske napao italijansko-četnićku kolonu i naneo joj gubitke od 32 mrtva vojnika.

⚔️ 28. 3. 1943. U s. Podumu (kod Otočca) jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale i zarobile 40 četnika.

⚔️ 31. 3. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, umesto jedne, formirane dve komande Ličkog vojnog područja. Komanda Prvog ličkog vojnog područja obuhvatala je srezove Korenicu, Udbinu, Gospić, Perušić i Otočac a Komanda Drugog ličkog područja srezove D. Lapac i Gračac.

⚔️ 6. 4. 1943. Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

⚔️ 12. 4. 1943. Otočac, poslednje neprijateljsko uporište u Gackoj dolini, posle trodnevne borbe zauzele jedinice 1. hrvatskog korpusa NOVJ. Delovi italijanske divizije -Re-, sa razbijenim ustaško-domobranskim i četničkim jedinicama iz Like, povukli su se u Senj. Italijanske jedinice su imale 56 mrtvih, 69 ranjenih i 49 nestalih vojnika i oficira, dok gubici ustaško-domobranskih i četničkih snaga nisu utvrđeni. Korpus je imao 12 mrtvih i 55 ranjenih.

⚔️ 8. 6. 1943. U s. Vrhovinama (kod Otočca) održan veliki narodni zbor na kome su govorili predstavnici KPH, narodne vlasti, vojske i omladine.

⚔️ 11. 6. 1943. U Otočcu otpočela Prva zemaljska konferencija delegata AFŽ-a Hrvatske. Dalji rad je nastavljen u s. Prozoru, gde je 13. juna izabran Glavni odbor AFŽ-a.

⚔️ 13. 6. 1943. U Otočcu i na Plitvičkim jezerima otpočelo dvodnevno Prvo zasedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a). Izabran je Izvršni odbor i donete su odluke o daljoj oslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj. U rezoluciji ZAVNOH-a je istaknuto da treba sve rodoljubive i demokratske snage okupiti u jedinstveni NOF, pojačati borbu za oslobođenje Istre, Zadra, Rijeke, jadranskih ostrva, anektiranog dela Dalmacije, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Međumurja i onemogućiti ponovno uspostavljanje protivnarodnog režima.

⚔️ 28. 6. 1943. U Otočcu otpočela dvodnevna Prva pokrajinska konferencija antifašističke omladine Hrvatske, na kojoj je izabran Glavni odbor USAOH-a od 26 članova.

⚔️ 8. 8. 1943. U Otočcu održana konferencija pristalica i funkcionera HSS iz Like. Konferencija je proglasom pozvala Hrvate Like da stupaju u NOVJ i osudila Mačekovu politiku -čekanja- i zločine ustaša.

⚔️ 24. 8. 1943. U Otočcu otpočela Druga okružna konferencija SKOJ-a za Liku, koja je, u prisustvu 295 delegata, sutradan završila rad.

⚔️ 13. 9. 1943. U nezaštićeni Otočac iznenada upale ustaše iz Gospića i na zverski način poklale 27 ljudi, među kojima i 9 ranjenika u partizanskoj bolnici.

⚔️ 7. 11. 1943. U Otočcu povodom proslave. oktobarske socijalističke revolucije održan veličan stven zbor: prisustvovalo oko 6000 Hrvata i Srba.

⚔️ 15. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da uputi poziv avijatičarima hrvatskog domobranstva u Zagrebu da se spuštaju na aerodrome NOVJ kod Otočca, Udbine, Glamoča, Livna i Pljevalja.

⚔️ 18. 1. 1944. Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele Otočac. Tom prilikom poginuo je obaveštajni oficir Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku potpukovnik Petar Grubor Buzdovan, narodni heroj.

⚔️ 3. 2. 1944. Jedinice nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon zauzeli s. Dabar (kod Otočca).

⚔️ 5. 2. 1944. Pod pritiskom 2. brigade 13. divizije NOVJ i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ delovi nemačke 392. legionarske divizije i ustaše napustili s. Dabar (kod Otočca).

⚔️ 8. 2. 1944. Iz Otočca, s. Perušića i Gospića ustaški 19, 32. i 34. bataljon izvršili napad na jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ u s. Ramljanima, s. Širokoj Kuli i kod s. Gostovače. Neprijatelj je potisnuo jedinice 35. divizije, ali se nakon tročasovne borbe povukao u s. Perušić i s. Lički Osik. Gubici neprijatelja: 2 mrtva i 7 ranjenih, a 35. divizije: 8 mrtvih, 6 ranjenih i 1 zarobljen borac.

⚔️ 27. 2. 1944. Na položajima Um - s. Glavače - s. Škare 3. brigada 13. divizije NOVJ odbila napad delova 4. ustaške brigade iz Otočca.

⚔️ 2. 3. 1944. Četvrti bataljon 3. brigade 13. divizije NOVJ i 1. bataljon 2. brigade 35. divizije NOVJ odbili napad 19. ustaškog bataljona iz Otočca ka Umu.

⚔️ 21. 3. 1944. Izviđački odred nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon iz Otočca, uz manje obostrane gubitke, odbacili delove 3. brigade 13. divizije i 2. brigade 35. divizije NOVJ i zauzeli brdo Um (kod Otočca).

⚔️ 30. 3. 1944. Jedinice 13, i 35. divizije NOVJ napale na posade nemačke 392. legionarske divizije koje su, kao predstraža Otočca, bile razmeštene u obližnjim selima. Jednovremeno su snage nemačke 392. legionarske divizije i 4. ustaške brigade otpočele napad iz Otočca i Perušića ka s. Vrhovinama, s. Ramljanima i s. Turjanskom. U teškim dvodnevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. i 35. divizije NOVJ i zauzeo pomenuta mesta.

⚔️ 3. 4. 1944. Otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije na jedinice 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ na odseku s. Dabar - s. Doljane (blizu Otočca), koje su uspele da odbiju napad neprijatelja i da mu nanesu gubitke od 50 mrtvih i više ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih i 39 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 6. 1944. Delovi Plaščanskog i Kordunaškog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Dabru (kod Otočca).

⚔️ 9. 7. 1944. U rejonu s. Ribnik - s. Budak - s. Široka Kula - Perušić 35. divizija NOVJ, uz podršku savezničke avijacije, napala na 4. ustašku brigadu i delove domobranske 3. posadne brigade, te ih odbacila zapadno od komunikacije Otočac-Gospić i zauzela pomenuta mesta.

⚔️ 22. 7. 1944. Jedinice 35. divizije NOVJ uz sadejstvo savezničke avijacije, napale na ojačani 3. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon koji su u rejonu Čudinog klanca, s. D. i G. Babinog Potoka, s. Vrhovina, s. Crne Vlasti obezbeđivali komunikaciju Otočac-Bihać. Neprijatelj je odbačen iz Vrhovina, Crne Vlasti, D. Babinog Potoka i obližnjih visova, ali je on, zbog kratkog dejstva avijacije i zbog pristiglih mu pojačanja iz Otočca, povratio izgubljene položaje.

⚔️ 6. 9. 1944. U s. Dabru (kod Otočca) 1. brigada 35. divizije NOVJ razbila četu 19. ustaškog bataljona i 40 milicionera.

⚔️ 7. 9. 1944. Dva bataljona 1. brigade 35. divizije NOVJ zauzela četničko uporište u s. Škarama i s. Glavacama (kod Otočca).

⚔️ 8. 9. 1944. Inž. August Košutić, član rukovodstva HSS u Hrvatskoj, došao u Otočac da pregovara sa CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku. On je, pored ostalog, zahtevao: da se sreski prvaci i zastupnici HSS, izabrani 1938. godine, priznaju kao predstavnici naroda i izjednače s većnicima ZAVNOH-a, te da se formira zajedničko ustavotvorno telo: Vrhovno veće republike Hrvatske (u kome bi predloženih 79 poslanika HSS, prema 72 poslanika ZAVNOH-a, imali apsolutnu većinu); da se NOV i PO i domobrani spoje u jedinstvenu Hrvatsku vojsku; da se usvoje principi tzv. seljačke demokratije HSS CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku odbacili su Košutićeve zahteve i prekinuli svake dalje političke razgovore sa vođstvom HSS, čiji su predloži negirali odluke II zasedanja AVNOJ-a.

⚔️ 21. 9. 1944. Jedinice 35. divizije NOVJ zauzele s. Janču, s. Široku Kulu, s. Lički Osik i s. Perušić, koje su branila četiri bataljona 4 ustaške brigade. Ali je neprijatelj, sa pristiglim pojačanjima iz Otočca i Gospića, izvršio protivnapad i primorao jedinice 35. divizije na povlačenje ka Krbavskom polju.

⚔️ 24. 3. 1945. Na liniji s. Ljubovo - s. Kozjan - s. Kuzmanovača jedinice 13. udarne divizije JA zadržale oko pet bataljona nemačke 392. legionarske i ustaško-domobranske 11. pešadijske divizije. Ti bataljoni su iz Otočca i Perušića pokušali da prodru ka Bihaću koji su napadale jedinice 4, armije JA, Neprijatelj je sutradan prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 6. 4. 1945. Jedinice 7, udarne i 19. udarne divizije JA odbacile ka Senju delove ustaško-domobranske 13. pešadijske divizije i 847. puka nemačke 392. legionarske divizije i oslobodile Otočac i Brinje.

Dokumenti

📜 Telefonski Izvještaj iz Otočca od 28 srpnja 1941 god. o akcijama ustanika u kotaru Srb

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 7. septembra 1941. grupi generala Lukića kod 2. italijanske armije o situaciji na svome području i istrazi italijanskih karabinjera o ustaškim zločinima u postaji Otočac maja 1941.

📜 Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Otočac od 8 rujna 1941 god. o uništenju poštanskog autobusa na putu Ogulin - Senj

📜 Izveštaj Komande garnizona Vrhovine od 28. septembra 1941. Komandi garnizona Otočac o borbi protiv partizana kod sela Crne Vlasti

📜 Izvještaj Poštanskog ureda Otočac od 21 listopada 1941 god. o napadu partizana na poštu Brlog

📜 Izveštaj Komande sektora Otočac od 12. januara 1942. Komandi divizije »Re« o borbama protiv partizanskih jedinica koje su blokirale Titovu Korenicu

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Grupe NOP odreda za Liku od 13 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama protiv četnika i Talijana i o akciji čišćenja četničkih elemenata u Škarama, Brlogu i ostalim selima kotara Otočac

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 7 srpnja 1942 god. o napadu partizana na talijansku kolonu kod Otočca

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog ličkog NOP odreda od 31 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o situaciji na području kotara Otočac i Perušić od 25 do 31 listopada

📜 Izvještaj Velike župe Gacka i Lika od 1 siječnja 1943 god. o sporazumu četnika i ustaško-domobranskih vlasti u Otočcu za borbu protiv jedinica NOV i PO Jugoslavije

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 13. januara 1943. o sastanku predstavnika ustaško-domobranskih jedinica sa četničkim starešinama, 31. decembra 1942. u Otočcu, u cilju obezbeđenja saradnje u borbi protiv NOP-a

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 31 ožujka 1943 god. o stanju kod Otočca i Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 5 travnja 1943 god. o borbama oko Otočca

📜 Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. operativnom oficiru Štaba korpusa o zauzeću Vrhovina i o stanju na području Otočca

📜 Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja prilikom njegovog povlačenja iz Otočca i da zauzmu Otočac

📜 Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. operativnom oficiru korpusa o zauzeću Prozora i Švice i o pripremanju napada na Otočac

📜 Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na zaštitnicu neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina u Otočac

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 7 travnia 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja prilikom njegovog povlačenja iz Otočca

📜 Zapovijest Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja prilikom njegovog povlačenja iz Otočca

📜 Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 7 travnja 1943 god. o pripremi akcije za deblokiranje Otočca

📜 Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 8 travnja 1943 god. operativnom oficiru Štaba korpusa o evakuaciji neprijateljskih snaga iz Otočca

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 travnja 1943 god. Štabu Pete NOU brigade da izvrši pripreme za ulazak u Otočac

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 travnja 1943 god. Štabu Pete NOU brigade da bude spreman za ulazak u Otočac

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 10 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o evakuaciji neprijateljskih snaga iz Otočca

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 11 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na padručju Otočca

📜 Izvještaj Tenkovske čete od 12 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja koji se povlačio iz Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 12 travnja 1943 god. o napuštanju Otočca od strane Ustaškodomobranskih jedinica i Talijana

📜 Naređenje Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 12 travnja 1943 god. za odbranu Gospića i napuštanje Otočca

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije 6 oslobođenju Slunja, Brinja i Otočca

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 14 travnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Otočca

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 15 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama za Otočac

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 15 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom neprijateljskog povlačenja iz Otočca

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 17 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za Otočac

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 10 travnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i borbama na području Otočca od 31 ožujka do 10 travnja 1943 godine

📜 Naređenje glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 svibnja 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za preuzimanje komande na sektoru Senj - Žuta Lokva - Otočac - Brinje

📜 Rezolucija Prve konferencije Antifašističke fronte žena Hrvatske održane 11, 12. i 13. lipnja 1943. godine u Otočcu

📜 Iz diskusije delegata sjeverozapadne Hrvatske na Prvoj konferenciji USAOH-a, u Otočcu, 28. i 29. lipnja 1943. godine

📜 Iz Rezolucije Glavnog odbora USAOH-a usvojene na Prvoj konferenciji USAOH-a, u Otočcu, 28. i 29. lipnja 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 14 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije o borbama kod Pazarišta i Perušića i o neprijateljskom narodu na Otočac

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 25 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju ustaša i četnika na području Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 listopada 1943 god. o napadu Daruvarskog NOP odreda na G. Rašenicu, o pokretu Treće NOU brigade Šeste divizije od Otočca prema Gospiću i stanju na području Splita, Sinja i Pelješca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Svibovca, Kutine, Brcda, Karlovca, Otočca, Obrovca i Gale

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Otočca i Livna

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Trojstvo, i borbama kod Karlovca, Gospića, Otočca, Glamoča i Livna

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Obrovac, njihovom iskrcavanju na otok Ugljan i borbama kod Varaždinbrega, Otočca, Knina i Sinja

📜 Izvještaj Opsrativnog štaba za Liku od 12 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o preduzetim mjerama za sprečavanje neprijateljskog prodora na pravcu Gospić- Perušić-Otočac

📜 Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 12 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijatelja na pravcu Gospić-Perušić-Otočac

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 26 siječnja 1944 god. Štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gospić-Otočac od 1 do 23 siječnja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Petrinje, Čaglina i Otočca

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 27 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvu Artiljeriskog diviziona prilikom borbi kod Gospića, Široke Kule i Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničku stanicu Horvati i borbama na području Daruvara, Čaglina, Ogulina, Otočca, Knina i Sinja

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 22 februara 1944 god. o pokretima i borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Daruvara, Otočca i Ražanca i o događajima na željezničkim prugama

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 9 februara 1944 god. o borbama protiv snaga NOV i POJ kod Kamenskog, Zdenaca, Otočca i Knina

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 12 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i' POJ kod Ludbrega, Virovitice, Otočca i o potapanju brodova duž jadranske obale

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 17 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Broda, Pleternice, Podgorača i Otočca

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 18 februara 1944 god. o napadu jedinica NOV i POJ na željezničku prugu Beograd - Zagreb i o borbama kod Otočca, Globočeca i Kalnika

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 22 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi kod Otočca

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 marta 1944 god o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Horvate, Brezovicu i Livno i o borbama na području Podravske Slatine, Senja i Otočca

📜 Izvještaj Zaoovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Gline, Daruvara, Našica, Otočca i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Našica, Broda, Petrinje, Otočca, Sinja i Splita

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Daruvara, Virovitice, Jastrebarskog, Karlovca, Otočca i na otoku Rabu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posade u Stupniku i Otočcu i borbama kod Daruvara i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zlatara, Ivanić Grada, Daruvara, Kostajnice, Otočca, Livna i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ludbrega, Ivanić Grada, Našica, Otočca i na Moslavačkoj Gori

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu i borbama kod Zlatara, Bjelovara, Daruvara, Karlovca i Otočca

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 13. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o završetku operacije »Vrhovine« na komunikaciji Gospić — Otočac

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 27 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga pravcem Otočac - Vrhovine i Lapac - Mazin i o organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na željezničku stanicu u Rovišću, na odbrambene položaje kod Petrinje i na liniju Veliki Zdenci - Kaniška Iva i o borbama na Papuku kod Otočca i na Braču

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bedekovčinu, Draganiće i Šoltu i o borbama na Papuku, kod Ivanca, Otočca i Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komin, Hercegovac i Šoltu i o borbama kod Petrinje, Karlovca, Ozlja i Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Ivanić-Grada, Kutine, Otočca, Sinja i Metkovića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage kod Klanjca, Male Mlake, u Vrbovcu i o borbama kod Daruvara, Broda, Gline i Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Novi Marof i Kuzmicu i o borbama kod Koprivnice, u Žumberku i na komunikaciji Gospić - Otočac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na kolonu kod Ogulina, na uporišta kod Knina i o borbama kod Otočca i Gračaca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. septembra 1944. o bombardovanju nemačkog štaba u Tkonu na otoku Pašmanu, izviđanju puta Benkovac-Obrovac-Otočac i o pratnji britanskog transportnog aviona

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Brezovicu, Remetinec, Benkovac, Roški Slap i Siritovce i o borbama kod Krapine, Otočca, Splita i Pitomače

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pakrac, Lipik, Daruvar, otoke Brač i Pag, i o borbama kod Otočca, Splita i na komunikaciji Bihać - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, kod Stona, na komunikaciji Ogulin - Otočac i o borbama na području Sunja - Kostajnica i kod Zadra

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 17. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Gospić-Otočac-Slunj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 2.. februara 1945. o izviđanju komunikacije Gospić.-Otočac-Senj i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ljubuškom, Čitluku i Humcu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 10. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Donji Lapac - Bihać - Otočac - Gospić i Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. februara 1945. o izviđanju komunikacija Bihać-Kostajnica i Gospić-Otočac i o napadu na nemačke snage kod Babinog Potoka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Gospić - Otočac - Bihać i Banjaluka - Bosanska Gradiška

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 19. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Sarajevo - Travnik, Gospić - Otočac i Donji Lapac - Bihać - Bosanski Novi

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 4. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čudinog klanca, Vrhovina i Otočca

📜 Naređenje Štaba 4. armije JA od 6. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za gonjenje neprijatelja i oslobođenje Otočca, Brinja i Senja

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 16. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Otočca, Senja, Ogulina i Tounja

Fotografije

Povezane odrednice

Omladina u ratu Sinj Knin 2. lovačka eskadrila NOVJ Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji ZAVNOH Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Žene u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1943. 1. tenkovska brigada NOVJ Borbe u Dalmaciji 1943. Ogulin Split 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije Borbe u Lici 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Borbe u Hrvatskoj 1944. Virovitica Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 3. lička proleterska udarna brigada Karlovac 8. kordunaška divizija NOVJ Brač 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) 35. lička divizija NOVJ Hrvatska Kostajnica Bihać Podravska Slatina Kutina Borbe u Lici 1942. 6. lička proleterska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Glavni štab Hrvatske Gospić Partizanska avijacija Donji Lapac Daruvar Petrinja Benkovac 392. legionarska divizija (plava) Našice Livno 1. lovačka eskadrila NOVJ Ludbreg Hrvatsko domobranstvo 13. primorsko-goranska divizija NOVJ 13. pešadijska divizija Re Senj Varaždin Prozor Borbe u Hrvatskoj 1945. 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Gračac USAOH Saradnja četnika sa okupatorom 4. ustaška brigada Borbe u Hercegovini 1943. Slunj Kapitulacija Italije Borbe u Lici 1945. Italija u drugom svetskom ratu Vrhovine Avijacija u oslobodilačkom ratu Hvar Ustanak u Lici 1941. 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Borbe u Lici 1943. Glamoč Zagreb 1. lička proleterska udarna brigada Ivanić-Grad Diverzije u oslobodilačkom ratu