Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Otočac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 58 hronoloških zapisa, 88 dokumenata i 13 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 9. 1941. Italijanski vojnici zapalili sela Zalužnicu i Brakusovu Dragu (kod Otočca).

⚔️ 0. 10. 1941. U selima Škarama, Podumu, Glavicama i Vrhovinama (kod Otočca) formirani seoski NO odbori.

⚔️ 2. 10. 1941. Italijanski vojnici spalili s. Drenovi Klanac (kod Otočca).

⚔️ 9. 10. 1941. Partizani iz s. Dabra i iz Plaškog zauzeli Dabar (Lika). Ustaše i žandarmi se povukli u Otočac.

⚔️ 23. 11. 1941. Kod Brloga (na putu Senj-Otočac) partizanski vod -Škare- napao italijanski kamion, ubio 1 oficira i ranio 2 vojnika.

⚔️ 2. 12. 1941. Partizanski vod iz Dabra (kod Otočca) ubio iz zasede 2 italiianska oficira. Za odmazdu, jake italijanske snage napale Dabar i u okolnim selima popalile oko 60 kuća, ubile 11 ljudi i pohapsile veći broj meštana.

⚔️ 9. 12. 1941. Između s. Sinca i s. Ličkog Lešća (kod Otočca) borci NOP odreda Škare minirali prugu i srušili voz u provaliju, a saobraćaj onemogućili za 3-4 dana.

⚔️ 12. 12. 1941. Kod ž. st. Sinac (blizu Otočca) partizani oštetili prugu Zagreb-Split i izbacili iz šina lokomotivu sa tenderom.

⚔️ 24. 4. 1942. Jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- zauzele s. Ramljane (kod Otočca), koje su branili žandarmi. Zatim su održale miting.

⚔️ 14. 5. 1942. Partizanski bataljon -Božidar Adžija- zauzeo sela Kuterevo i Krasno (kod Otočca), zarobio 28 domobrana i 7 žandarma i zaplenio 39 pušaka, 3 p. mitraljeza i nekoliko hiljada metaka.

⚔️ 17. 5. 1942. Partizanski bataljon -Božidar Adžija- zauzeo sela Lipovlje, Tisovac, Dolce i Crno Jezero (kod Otočca), koja su branili ustaše i domobrani.

⚔️ 11. 6. 1942. Jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- zauzele sela Dabar, Zapolje i Petrinić Polje (kod Otočca), u kojima su se branili ustaše, domobrani i četnici.

⚔️ 19. 6. 1942. Kod s. Brloga (blizu Otočca) italijanski vojnici, ustaše i četnici otpočeli dvodnevni napad na jedinice partizanskog bataljona -Božidar Adžija- i delove 1. primorsko-goranskog NOP odreda, napad je odbijen.

⚔️ 23. 6. 1942. Italijanski vojnici i četnici, posle dvodnevnih borbi protiv jedinica partizanskog bataljona -Božidar Adžija-, zauzeli s. Škare (kod Otočca).

⚔️ 0. 7. 1942. U rejonu s. Kosinja (kod Otočca), po naređenju Štaba Grupe NOP odreda za Liku. Od jednog dela boraca partizanskog bataljona -Božidar Adžija- formirana Kosinjska četa (nazvana i Perušićkom četom).

⚔️ 2. 7. 1942. Na putu Otočac-Senj jedinice Udarnog bataljona Grupe NOP odreda za Liku napale italijansku i četničku kolonu i nanele im gubitke od 11 mrtvih.

⚔️ 13. 7. 1942. Otpočeo dvodnevni napad partizanskih bataljona -Božidar Adžija- i -Krbava- na s. Doljane (kod Otočca) u kome je 60 četnika zarobljeno, 10 ranjeno, a 2 četnika su poginula. Zaplenjeno je: 54 puške, 2 mitraljeza i druga oprema. Gubici bataljona: 4 mrtva i 12 ranjenih.

⚔️ 14. 7. 1942. Otpočeo trinaestodnevni napad delova Grupe NOP odreda za Liku na neprijateljska uporišta u zapadnoj Lici. U borbama do 26. jula partizanske jedinice su zauzele sela Brušane, Debelo Brdo, Podoštre, Podum, Baške, Oštarije, Kolakovicu, Smiljan, Bogdanić, D. Pazarište, Bužim, Rastoku, Kalinovaču, Popovaču, Sv. Ivan i Bačinac i prinudile italijanske snage, ustaše, domobrane i četnike na povlačenje u Karlobag, Gospić i Otočac, nanevši im velike gubitke. Pored toga, one su porušile puteve, vodovode i mostove na tom području, u svim selima održale zborove, formirale seoske NO odbore, odbore AFŽ-a i omladine.

⚔️ 31. 7. 1942. Udarni bataljon Grupe NOP odreda za Liku napao kasarne na Špilniku, u neposrednoj blizini Otočca. Bataljon je uspeo da zapali 15 zgrada u tom logoru, zatim se povukao.

⚔️ 1. 8. 1942. Udarni bataljon Grupe NOP odreda za Liku izvršio neuspeo napad na ustaško uporište u s. Čovićima (kod Otočca) i pretrpeo gubitke od 4 mrtva i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 8. 1942. Između s. Javornika i s. Pavlovca (kod Otočca) jedinice partizanskog bataljona -Ognjen Prica- porušile železničku prugu, zaustavile putnički voz i zaplenile 16 pušaka, 1 p. mitraljez i oko 25000 metaka. U borbi je poginulo 15 ustaša, jedan je zarobljen a dosta ih je ranjeno. Saobraćaj je bio prekinut više od 3 dana.

⚔️ 25. 8. 1942. Između ž. stanice Lič. Jesenica i Javornik (kod Otočca) jedinice 1. hrvatske NOU brigade uništile teretni voz od 36 vagona i 2 lokomotive.

⚔️ 3. 9. 1942. Jedinice 1. i 2. bataljona 1. hrvatske NOU brigade i partizanski bataljon -Božidar Adžija-, posle trodnevnih borbi, zauzeli jako ustaško-domobransko uporište u s. Dabru (kod Otočca) i zaplenili 3 p. mitraljeza, 46 pušaka, 5000 metaka i drugu ratnu opremu.

⚔️ 21. 9. 1942. Jedinice 1. i 2. hrvatske NOU brigade i 2. bataljona 4. ličkog NOP odreda zauzele s. Kosinj (kod Otočca) i sva sela kosinjske opštine, koja su branili domobrani i ustaše.

⚔️ 28. 9. 1942. Između s. Janjča i Studenaca (na putu Gospić-Otočac) delovi 2. hrvatske NOU brigade napali italijansku kolonu, naneli joj velike gubitke, zapalili joj 3 kamiona i prinudili je da se povuče u pravcu Perušića.

⚔️ 4. 10. 1942. Treći bataljon 1. hrvatske NOU brigade napao italijansku posadu u s. Rudopolju (kod Otočca) i naneo joj gubitke od oko 70 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 20. 11. 1942. Kod s. Rapajinog Klanca (na putu Otočac-Brinje) 1 bataljon 6. NO brigade Hrvatske napao italijansko-četnićku kolonu i naneo joj gubitke od 32 mrtva vojnika.

⚔️ 28. 3. 1943. U s. Podumu (kod Otočca) jedinice 4. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale i zarobile 40 četnika.

⚔️ 31. 3. 1943. Po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, umesto jedne, formirane dve komande Ličkog vojnog područja. Komanda Prvog ličkog vojnog područja obuhvatala je srezove Korenicu, Udbinu, Gospić, Perušić i Otočac a Komanda Drugog ličkog područja srezove D. Lapac i Gračac.

⚔️ 6. 4. 1943. Jedinice 6. udarne brigade 5. operativne zone NOV i PO Hrvatske, 9. udarne brigade 6. divizije NOVJ i 15. udarne brigade 8. divizije NOVJ napale bataljon italijanske divizije -Re- koji se povlačio iz Vrhovina ka Otočcu i nanele mu gubitke od 4 mrtva i 67 ranjenih.

⚔️ 12. 4. 1943. Otočac, poslednje neprijateljsko uporište u Gackoj dolini, posle trodnevne borbe zauzele jedinice 1. hrvatskog korpusa NOVJ. Delovi italijanske divizije -Re-, sa razbijenim ustaško-domobranskim i četničkim jedinicama iz Like, povukli su se u Senj. Italijanske jedinice su imale 56 mrtvih, 69 ranjenih i 49 nestalih vojnika i oficira, dok gubici ustaško-domobranskih i četničkih snaga nisu utvrđeni. Korpus je imao 12 mrtvih i 55 ranjenih.

⚔️ 8. 6. 1943. U s. Vrhovinama (kod Otočca) održan veliki narodni zbor na kome su govorili predstavnici KPH, narodne vlasti, vojske i omladine.

⚔️ 11. 6. 1943. U Otočcu otpočela Prva zemaljska konferencija delegata AFŽ-a Hrvatske. Dalji rad je nastavljen u s. Prozoru, gde je 13. juna izabran Glavni odbor AFŽ-a.

⚔️ 13. 6. 1943. U Otočcu i na Plitvičkim jezerima otpočelo dvodnevno Prvo zasedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH-a). Izabran je Izvršni odbor i donete su odluke o daljoj oslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj. U rezoluciji ZAVNOH-a je istaknuto da treba sve rodoljubive i demokratske snage okupiti u jedinstveni NOF, pojačati borbu za oslobođenje Istre, Zadra, Rijeke, jadranskih ostrva, anektiranog dela Dalmacije, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Međumurja i onemogućiti ponovno uspostavljanje protivnarodnog režima.

⚔️ 28. 6. 1943. U Otočcu otpočela dvodnevna Prva pokrajinska konferencija antifašističke omladine Hrvatske, na kojoj je izabran Glavni odbor USAOH-a od 26 članova.

⚔️ 8. 8. 1943. U Otočcu održana konferencija pristalica i funkcionera HSS iz Like. Konferencija je proglasom pozvala Hrvate Like da stupaju u NOVJ i osudila Mačekovu politiku -čekanja- i zločine ustaša.

⚔️ 24. 8. 1943. U Otočcu otpočela Druga okružna konferencija SKOJ-a za Liku, koja je, u prisustvu 295 delegata, sutradan završila rad.

⚔️ 13. 9. 1943. U nezaštićeni Otočac iznenada upale ustaše iz Gospića i na zverski način poklale 27 ljudi, među kojima i 9 ranjenika u partizanskoj bolnici.

⚔️ 7. 11. 1943. U Otočcu povodom proslave. oktobarske socijalističke revolucije održan veličan stven zbor: prisustvovalo oko 6000 Hrvata i Srba.

⚔️ 15. 11. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da uputi poziv avijatičarima hrvatskog domobranstva u Zagrebu da se spuštaju na aerodrome NOVJ kod Otočca, Udbine, Glamoča, Livna i Pljevalja.

⚔️ 18. 1. 1944. Snage nemačke 114. lovačke divizije odbacile 2. brigadu Operativnog štaba za Liku i zauzele Otočac. Tom prilikom poginuo je obaveštajni oficir Glavnog štaba NOV i PO za Hrvatsku potpukovnik Petar Grubor Buzdovan, narodni heroj.

⚔️ 3. 2. 1944. Jedinice nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon zauzeli s. Dabar (kod Otočca).

⚔️ 5. 2. 1944. Pod pritiskom 2. brigade 13. divizije NOVJ i 3. udarne brigade 8. divizije NOVJ delovi nemačke 392. legionarske divizije i ustaše napustili s. Dabar (kod Otočca).

⚔️ 8. 2. 1944. Iz Otočca, s. Perušića i Gospića ustaški 19, 32. i 34. bataljon izvršili napad na jedinice 1. i 2. brigade 35. divizije NOVJ u s. Ramljanima, s. Širokoj Kuli i kod s. Gostovače. Neprijatelj je potisnuo jedinice 35. divizije, ali se nakon tročasovne borbe povukao u s. Perušić i s. Lički Osik. Gubici neprijatelja: 2 mrtva i 7 ranjenih, a 35. divizije: 8 mrtvih, 6 ranjenih i 1 zarobljen borac.

⚔️ 27. 2. 1944. Na položajima Um - s. Glavače - s. Škare 3. brigada 13. divizije NOVJ odbila napad delova 4. ustaške brigade iz Otočca.

⚔️ 2. 3. 1944. Četvrti bataljon 3. brigade 13. divizije NOVJ i 1. bataljon 2. brigade 35. divizije NOVJ odbili napad 19. ustaškog bataljona iz Otočca ka Umu.

⚔️ 21. 3. 1944. Izviđački odred nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon iz Otočca, uz manje obostrane gubitke, odbacili delove 3. brigade 13. divizije i 2. brigade 35. divizije NOVJ i zauzeli brdo Um (kod Otočca).

⚔️ 30. 3. 1944. Jedinice 13, i 35. divizije NOVJ napale na posade nemačke 392. legionarske divizije koje su, kao predstraža Otočca, bile razmeštene u obližnjim selima. Jednovremeno su snage nemačke 392. legionarske divizije i 4. ustaške brigade otpočele napad iz Otočca i Perušića ka s. Vrhovinama, s. Ramljanima i s. Turjanskom. U teškim dvodnevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. i 35. divizije NOVJ i zauzeo pomenuta mesta.

⚔️ 3. 4. 1944. Otpočeo petodnevni napad delova nemačke 392. legionarske divizije na jedinice 1. udarne brigade 8. divizije NOVJ na odseku s. Dabar - s. Doljane (blizu Otočca), koje su uspele da odbiju napad neprijatelja i da mu nanesu gubitke od 50 mrtvih i više ranjenih vojnika, uz sopstvene gubitke od 5 mrtvih i 39 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 6. 1944. Delovi Plaščanskog i Kordunaškog NOP odreda zauzeli ustaško uporište u s. Dabru (kod Otočca).

⚔️ 9. 7. 1944. U rejonu s. Ribnik - s. Budak - s. Široka Kula - Perušić 35. divizija NOVJ, uz podršku savezničke avijacije, napala na 4. ustašku brigadu i delove domobranske 3. posadne brigade, te ih odbacila zapadno od komunikacije Otočac-Gospić i zauzela pomenuta mesta.

⚔️ 22. 7. 1944. Jedinice 35. divizije NOVJ uz sadejstvo savezničke avijacije, napale na ojačani 3. bataljon 846. puka nemačke 392. legionarske divizije i 19. ustaški bataljon koji su u rejonu Čudinog klanca, s. D. i G. Babinog Potoka, s. Vrhovina, s. Crne Vlasti obezbeđivali komunikaciju Otočac-Bihać. Neprijatelj je odbačen iz Vrhovina, Crne Vlasti, D. Babinog Potoka i obližnjih visova, ali je on, zbog kratkog dejstva avijacije i zbog pristiglih mu pojačanja iz Otočca, povratio izgubljene položaje.

⚔️ 6. 9. 1944. U s. Dabru (kod Otočca) 1. brigada 35. divizije NOVJ razbila četu 19. ustaškog bataljona i 40 milicionera.

⚔️ 7. 9. 1944. Dva bataljona 1. brigade 35. divizije NOVJ zauzela četničko uporište u s. Škarama i s. Glavacama (kod Otočca).

⚔️ 8. 9. 1944. Inž. August Košutić, član rukovodstva HSS u Hrvatskoj, došao u Otočac da pregovara sa CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku. On je, pored ostalog, zahtevao: da se sreski prvaci i zastupnici HSS, izabrani 1938. godine, priznaju kao predstavnici naroda i izjednače s većnicima ZAVNOH-a, te da se formira zajedničko ustavotvorno telo: Vrhovno veće republike Hrvatske (u kome bi predloženih 79 poslanika HSS, prema 72 poslanika ZAVNOH-a, imali apsolutnu većinu); da se NOV i PO i domobrani spoje u jedinstvenu Hrvatsku vojsku; da se usvoje principi tzv. seljačke demokratije HSS CK KPH i GŠ NOV i PO za Hrvatsku odbacili su Košutićeve zahteve i prekinuli svake dalje političke razgovore sa vođstvom HSS, čiji su predloži negirali odluke II zasedanja AVNOJ-a.

⚔️ 21. 9. 1944. Jedinice 35. divizije NOVJ zauzele s. Janču, s. Široku Kulu, s. Lički Osik i s. Perušić, koje su branila četiri bataljona 4 ustaške brigade. Ali je neprijatelj, sa pristiglim pojačanjima iz Otočca i Gospića, izvršio protivnapad i primorao jedinice 35. divizije na povlačenje ka Krbavskom polju.

⚔️ 24. 3. 1945. Na liniji s. Ljubovo - s. Kozjan - s. Kuzmanovača jedinice 13. udarne divizije JA zadržale oko pet bataljona nemačke 392. legionarske i ustaško-domobranske 11. pešadijske divizije. Ti bataljoni su iz Otočca i Perušića pokušali da prodru ka Bihaću koji su napadale jedinice 4, armije JA, Neprijatelj je sutradan prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 6. 4. 1945. Jedinice 7, udarne i 19. udarne divizije JA odbacile ka Senju delove ustaško-domobranske 13. pešadijske divizije i 847. puka nemačke 392. legionarske divizije i oslobodile Otočac i Brinje.

Dokumenti

📜 Telefonski Izvještaj iz Otočca od 28 srpnja 1941 god. o akcijama ustanika u kotaru Srb

📜 Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 7. septembra 1941. grupi generala Lukića kod 2. italijanske armije o situaciji na svome području i istrazi italijanskih karabinjera o ustaškim zločinima u postaji Otočac maja 1941.

📜 Izvještaj zapovjednika oružničke postaje Otočac od 8 rujna 1941 god. o uništenju poštanskog autobusa na putu Ogulin - Senj

📜 Izveštaj Komande garnizona Vrhovine od 28. septembra 1941. Komandi garnizona Otočac o borbi protiv partizana kod sela Crne Vlasti

📜 Izvještaj Poštanskog ureda Otočac od 21 listopada 1941 god. o napadu partizana na poštu Brlog

📜 Izveštaj Komande sektora Otočac od 12. januara 1942. Komandi divizije »Re« o borbama protiv partizanskih jedinica koje su blokirale Titovu Korenicu

📜 Izvještaj obavještajnog oficira Grupe NOP odreda za Liku od 13 srpnja 1942 god. štabu Prve operativne zone o borbama protiv četnika i Talijana i o akciji čišćenja četničkih elemenata u Škarama, Brlogu i ostalim selima kotara Otočac

📜 Izvadak iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 7 srpnja 1942 god. o napadu partizana na talijansku kolonu kod Otočca

📜 Izvještaj Štaba Četvrtog ličkog NOP odreda od 31 listopada 1942 god. Štabu Prve operativne zone o situaciji na području kotara Otočac i Perušić od 25 do 31 listopada

📜 Izvještaj Velike župe Gacka i Lika od 1 siječnja 1943 god. o sporazumu četnika i ustaško-domobranskih vlasti u Otočcu za borbu protiv jedinica NOV i PO Jugoslavije

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 13. januara 1943. o sastanku predstavnika ustaško-domobranskih jedinica sa četničkim starešinama, 31. decembra 1942. u Otočcu, u cilju obezbeđenja saradnje u borbi protiv NOP-a

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 31 ožujka 1943 god. o stanju kod Otočca i Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 5 travnja 1943 god. o borbama oko Otočca

📜 Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. operativnom oficiru Štaba korpusa o zauzeću Vrhovina i o stanju na području Otočca

📜 Zapovijest Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja prilikom njegovog povlačenja iz Otočca i da zauzmu Otočac

📜 Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 6 travnja 1943 god. operativnom oficiru korpusa o zauzeću Prozora i Švice i o pripremanju napada na Otočac

📜 Izvještaj Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na zaštitnicu neprijatelja koji se povlačio iz Vrhovina u Otočac

📜 Zapovijest Štaba Osme divizije NOV i PO Hrvatske od 7 travnia 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja prilikom njegovog povlačenja iz Otočca

📜 Zapovijest Štaba Devete NOU brigade od 7 travnja 1943 god. podređenim jedinicama da unište neprijatelja prilikom njegovog povlačenja iz Otočca

📜 Izvještaj Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 7 travnja 1943 god. o pripremi akcije za deblokiranje Otočca

📜 Pismo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 8 travnja 1943 god. operativnom oficiru Štaba korpusa o evakuaciji neprijateljskih snaga iz Otočca

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 travnja 1943 god. Štabu Pete NOU brigade da izvrši pripreme za ulazak u Otočac

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 9 travnja 1943 god. Štabu Pete NOU brigade da bude spreman za ulazak u Otočac

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 10 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o evakuaciji neprijateljskih snaga iz Otočca

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 11 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na padručju Otočca

📜 Izvještaj Tenkovske čete od 12 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijatelja koji se povlačio iz Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Ličkog operativnog područja od 12 travnja 1943 god. o napuštanju Otočca od strane Ustaškodomobranskih jedinica i Talijana

📜 Naređenje Ustaško-domobranskog vojnog povjereništva pri Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija od 12 travnja 1943 god. za odbranu Gospića i napuštanje Otočca

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14 aprila 1943 Štabu Prve proleterske divizije 6 oslobođenju Slunja, Brinja i Otočca

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 14 travnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o oslobođenju Otočca

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 15 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama za Otočac

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 15 travnja 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom neprijateljskog povlačenja iz Otočca

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 17 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za Otočac

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU brigade od 10 travnja 1943 god. Štabu Osme divizije NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i borbama na području Otočca od 31 ožujka do 10 travnja 1943 godine

📜 Naređenje glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 30 svibnja 1943 god. Štabu Trinaeste divizije za preuzimanje komande na sektoru Senj - Žuta Lokva - Otočac - Brinje

📜 Rezolucija Prve konferencije Antifašističke fronte žena Hrvatske održane 11, 12. i 13. lipnja 1943. godine u Otočcu

📜 Iz diskusije delegata sjeverozapadne Hrvatske na Prvoj konferenciji USAOH-a, u Otočcu, 28. i 29. lipnja 1943. godine

📜 Iz Rezolucije Glavnog odbora USAOH-a usvojene na Prvoj konferenciji USAOH-a, u Otočcu, 28. i 29. lipnja 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 14 rujna 1943 god. Štabu Šeste divizije o borbama kod Pazarišta i Perušića i o neprijateljskom narodu na Otočac

📜 Izvještaj Štaba Treće NOU brigade od 25 listopada 1943 god. Štabu Šeste divizije NOV i PO Hrvatske o čišćenju ustaša i četnika na području Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 listopada 1943 god. o napadu Daruvarskog NOP odreda na G. Rašenicu, o pokretu Treće NOU brigade Šeste divizije od Otočca prema Gospiću i stanju na području Splita, Sinja i Pelješca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Svibovca, Kutine, Brcda, Karlovca, Otočca, Obrovca i Gale

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske kod Otočca i Livna

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 22 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Trojstvo, i borbama kod Karlovca, Gospića, Otočca, Glamoča i Livna

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 23 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Obrovac, njihovom iskrcavanju na otok Ugljan i borbama kod Varaždinbrega, Otočca, Knina i Sinja

📜 Izvještaj Opsrativnog štaba za Liku od 12 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o preduzetim mjerama za sprečavanje neprijateljskog prodora na pravcu Gospić- Perušić-Otočac

📜 Zapovijest Operativnog štaba za Liku od 12 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijatelja na pravcu Gospić-Perušić-Otočac

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 26 siječnja 1944 god. Štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gospić-Otočac od 1 do 23 siječnja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26 siječnja 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Daruvara, Petrinje, Čaglina i Otočca

📜 Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 27 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o dejstvu Artiljeriskog diviziona prilikom borbi kod Gospića, Široke Kule i Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničku stanicu Horvati i borbama na području Daruvara, Čaglina, Ogulina, Otočca, Knina i Sinja

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 22 februara 1944 god. o pokretima i borbama protiv jedinica NOV i POJ oko Daruvara, Otočca i Ražanca i o događajima na željezničkim prugama

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 9 februara 1944 god. o borbama protiv snaga NOV i POJ kod Kamenskog, Zdenaca, Otočca i Knina

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 12 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i' POJ kod Ludbrega, Virovitice, Otočca i o potapanju brodova duž jadranske obale

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 17 februara 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Broda, Pleternice, Podgorača i Otočca

📜 Izvještaj Glavnog stožera domobranstva od 18 februara 1944 god. o napadu jedinica NOV i POJ na željezničku prugu Beograd - Zagreb i o borbama kod Otočca, Globočeca i Kalnika

📜 Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 22 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi kod Otočca

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Trinaeste divizije od 2 marta 1944 god. Štabu Trinaeste i Trideset pete divizije o borbi protiv ustaša kod Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 marta 1944 god o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Horvate, Brezovicu i Livno i o borbama na području Podravske Slatine, Senja i Otočca

📜 Izvještaj Zaoovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Gline, Daruvara, Našica, Otočca i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zagreba, Našica, Broda, Petrinje, Otočca, Sinja i Splita

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 24 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Zlatara, Daruvara, Virovitice, Jastrebarskog, Karlovca, Otočca i na otoku Rabu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 marta 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na posade u Stupniku i Otočcu i borbama kod Daruvara i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Zlatara, Ivanić Grada, Daruvara, Kostajnice, Otočca, Livna i na otoku Hvaru

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 4 aprila 1944 o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Ludbrega, Ivanić Grada, Našica, Otočca i na Moslavačkoj Gori

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 aprila 1944 o napadu jedinica NOV i POJ na Podravsku Slatinu i borbama kod Zlatara, Bjelovara, Daruvara, Karlovca i Otočca

📜 Izveštaj Komande 15. brdskog armijskog korpusa od 13. aprila 1944. Komandi 2. oklopne armije o završetku operacije »Vrhovine« na komunikaciji Gospić — Otočac

📜 Izvještaj Štaba Trideset pete divizije od 27 aprila 1944 Štabu Jedanaestog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga pravcem Otočac - Vrhovine i Lapac - Mazin i o organizacionom stanju jedinica

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na željezničku stanicu u Rovišću, na odbrambene položaje kod Petrinje i na liniju Veliki Zdenci - Kaniška Iva i o borbama na Papuku kod Otočca i na Braču

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bedekovčinu, Draganiće i Šoltu i o borbama na Papuku, kod Ivanca, Otočca i Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. maja 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Komin, Hercegovac i Šoltu i o borbama kod Petrinje, Karlovca, Ozlja i Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 2. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Ivanić-Grada, Kutine, Otočca, Sinja i Metkovića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 3. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage kod Klanjca, Male Mlake, u Vrbovcu i o borbama kod Daruvara, Broda, Gline i Otočca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 12. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Ludbreg, Novi Marof i Kuzmicu i o borbama kod Koprivnice, u Žumberku i na komunikaciji Gospić - Otočac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na kolonu kod Ogulina, na uporišta kod Knina i o borbama kod Otočca i Gračaca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. septembra 1944. o bombardovanju nemačkog štaba u Tkonu na otoku Pašmanu, izviđanju puta Benkovac-Obrovac-Otočac i o pratnji britanskog transportnog aviona

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Brezovicu, Remetinec, Benkovac, Roški Slap i Siritovce i o borbama kod Krapine, Otočca, Splita i Pitomače

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pakrac, Lipik, Daruvar, otoke Brač i Pag, i o borbama kod Otočca, Splita i na komunikaciji Bihać - Knin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 1. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, kod Stona, na komunikaciji Ogulin - Otočac i o borbama na području Sunja - Kostajnica i kod Zadra

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 17. novembra 1944. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikaciji Gospić-Otočac-Slunj

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 2.. februara 1945. o izviđanju komunikacije Gospić.-Otočac-Senj i o napadu na nemačko-ustaške snage u Ljubuškom, Čitluku i Humcu

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile NOVJ od 10. februara 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Donji Lapac - Bihać - Otočac - Gospić i Mostar-Sarajevo

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 24. februara 1945. o izviđanju komunikacija Bihać-Kostajnica i Gospić-Otočac i o napadu na nemačke snage kod Babinog Potoka

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Gospić - Otočac - Bihać i Banjaluka - Bosanska Gradiška

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 19. marta 1945. o izviđanju i ometanju saobraćaja na komunikacijama Sarajevo - Travnik, Gospić - Otočac i Donji Lapac - Bihać - Bosanski Novi

📜 Izveštaj Komande 2. lovačke eskadrile Jugoslovenske armije od 4. aprila 1945. o napadu na nemačko-ustaške snage kod Čudinog klanca, Vrhovina i Otočca

📜 Naređenje Štaba 4. armije JA od 6. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za gonjenje neprijatelja i oslobođenje Otočca, Brinja i Senja

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 16. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Otočca, Senja, Ogulina i Tounja

Fotografije

Povezane odrednice

Virovitica Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Lici 1942. Brač Gračac Žene u ratu Borbe u Hercegovini 1943. Italija u drugom svetskom ratu Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Varaždin 3. lička proleterska udarna brigada 3. primorsko-goranska brigada 13. divizije 13. primorsko-goranska divizija NOVJ USAOH Borbe u Hrvatskoj 1943. Našice Zagreb Hrvatska Kostajnica 4. brigada 13. primorsko-goranske divizije (potom 2. brigada 35. ličke divizije) NOVJ Senj 1. udarna brigada 35. ličke divizije NOVJ Hrvatsko domobranstvo 1. tenkovska brigada NOVJ Ustanak u Hrvatskoj 1941. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ustanak u Lici 1941. Hvar 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Borbe u Dalmaciji 1943. 4. ustaška brigada Četnici u drugom svetskom ratu Vrhovine Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. lovačka eskadrila NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Split Glavni štab Hrvatske Borbe u Lici 1944. Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Ivanić-Grad Slunj 6. lička proleterska divizija NOVJ Gospić ZAVNOH Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Prozor Bihać Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 392. legionarska divizija (plava) Partizanska avijacija Glamoč Daruvar Borbe u Hrvatskoj 1945. 13. pešadijska divizija Re Livno Benkovac Sinj 2. lovačka eskadrila NOVJ Petrinja Kapitulacija Italije Ludbreg Ogulin Borbe u Lici 1943. Karlovac Knin Podravska Slatina Kutina 1. lička proleterska udarna brigada Borbe u Lici 1945. 8. kordunaška divizija NOVJ 35. lička divizija NOVJ Omladina u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Donji Lapac