Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Benkovac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 39 hronoloških zapisa, 57 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 7. 1941. U Benkovcu održan sastanak predstavnika Zadarske prefekture i vođa velikosrpske buržoazije iz severne Dalmacije. Zaključeno je da predstavnici velikosrpske buržoazije rade na priključenju kninskog i gračačkog sreza Italiji, a italijanske vlasti će im pružiti svaku pomoć u borbi protiv komunista.

⚔️ 9. 5. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Bude Borjan- zauzeli s. Brušku (kod Benkovca) koje su branili karabinijeri. Neprijatelj je imao 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 20. 5. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Bude Burjan- napali italijanski garnizon u Erveniku (kod Benkovca), ali su odbijeni posle dolaska neprijateljskih ojačanja iz Benkovca. U obostranim napadima i protivnapadima italijanske snage su imale preko 100 vojnika i oficira izbačenih iz stroja, a partizani 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 7. 10. 1942. Primorska partizanska četa porušila 3 mosta na pulevima Biograd-Vodice i Pakoštane-Benkovac.

⚔️ 12. 12. 1942. Formiran SK KPH za Benkovac.

⚔️ 8. 3. 1943. Formiran SK KPH za Benkovac-

⚔️ 14. 8. 1943. U s. Medviđama (kod Benkovca), po naređenju Štaba Kninskog sektora, formirana Grupa severnodalmatinskih partizanskih bataljona jačine 4 bataljona.

⚔️ 14. 8. 1943. U rejonu s. Brguđa i s. Rodaljica (kod Benkovca) delovi 291. i 292. puka italijanske divizije -Zara- i antikomunistička milicija napali tri bataljona iz Grupe severnodalmatinskih bataljona. Posle jednodnevne borbe bataljoni su se povukli preko pl. Plješevice i r. Zrmanje u zaselak Jasenovac. Neprijatelj je imao gubitke od 3 mrtva i 13 ranjenih, a Grupa severnodalmatinskih bataljona: 6 mrtvih, 12 ranjenih i 10 zarobljenih.

⚔️ 0. 10. 1943. U s. Karinu (kod Benkovca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ.

⚔️ 6. 10. 1943. U s. Erveniku (kod Benkovca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 2. brigada Kninskog sektora (6. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ).

⚔️ 23. 10. 1943. Kod Benkovca delovi nemačke 114. lovačke divizije, podržani tenkovima, napali 2. bataljon 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ, ali svi še posle šestočasovne borbe povukli u Benkovac. Bataljon je imao 2 mrtva, 19 ranjenih i 9 nestalih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 6. 11. 1943. Posadu Benkovca od 150 ustaša i nemačkih vojnika i 60 četnika napala 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ. Brigada je posle višečasovne borbe, zbog jakog otpora neprijatelja, obustavila napad, pretrpevši gubitke od 3 mrtva i 20 nestalih.

⚔️ 16. 12. 1943. U s. Đevrskama (kod Benkovca) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao četnike. Poginulo je 20, a ranjeno 13 četnika. Bataljon je imao 1 mrtvog i 4 ranjena.

⚔️ 29. 12. 1943. Kod s. Raštevića (na putu Benkovac - s. D. Zemunik) 2. bataljon Otočkog NOP odreda napao 5 kamiona s nemačkim vojnicima. Poginulo je oko 30 neprijateljskih vojnika i uništena su 2 kamiona. Bataljon je imao 1 ranjenog.

⚔️ 17. 1. 1944. Šesta dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ razbila četničku posadu i zauzela s. Kašić (kod Benkovca).

⚔️ 3. 2. 1944. Otpočeo napad (-Poduhvat Emil-) delova nemačke 1. brdske divizije, 92. motorizovanog puka i četničkih snaga protiv 19. divizije NOVJ i 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ u Bukovici. Prodirući iz Kistanja, Benkovca, Obrovca i s linije Gračac-Otrić, neprijatelj je u trodnevnim borbama okružio ojačanu 19. diviziju NOVJ na prostoriji s. Lipač, s. Kučević, s. Krupa i s. Duboki Dol, odakle se ona, uz teške borbe, 5. februara probila preko komunikacije Otrić-Gračac u Liku.

⚔️ 1. 3. 1944. Četiri četničke brigade i delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije iz s. Mokrog Polja, s. Kistanja, s. Đevrsaka, Benkovca i Obrovca otpočeli napad protiv 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i grupe severnodalmatinskih NOP odreda u Bukovici. U trodnevnim borbama neprijatelj je zadržan na liniji s. Medviđe - s. Parčić - s. Ervenik, a zatim, 4. marta, protivnapadima prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod s. Mođrinog Sela (blizu Benkovca) 2. bataljon 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu, iz koje je poginulo 30 vojnika a oštećeno 6 kamiona.

⚔️ 29. 3. 1944. Nemačke, ustaške i četničke snage iz s. Pirovca, s. Vodica, Skradina i Benkovca napale 5. dalmatinsku udarnu brigadu 19. divizije NOVJ u rejonu s. D. Ceranja (kod Biograda) da bi zaplenile materijal koji je ovim pravcem prebacivan sa obale u Bukovicu. Protivnapadom 5. brigade neprijatelj je odbačen u polazne rejone.

⚔️ 7. 4. 1944. U s. Lišanima (kod Benkovca) 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila posadu 5. ustaškog bataljona.

⚔️ 10. 4. 1944. Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila ustašku posadu i zauzela s. Lisičić (kod Benkovca).

⚔️ 5. 6. 1944. Na liniji Benkovac - s. Mostine delovi 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napali 3. bataljon 383. puka nemačke 373. legionarske divizije, te zarobili 1 oficira i 24 vojnika, a ubili i ranili oko 50, uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 6. 1944. Šesta dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala četničko uporište u s. Atlagića Kuli (kod Benkovca) i razbila Leteću četničku brigadu (oko 250 ljudi).

⚔️ 12. 6. 1944. U s. Polači (kod Benkovca) 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ u oštroj borbi razbila jedan bataljon 7. ustaške brigade.

⚔️ 12. 6. 1944. U rejonu s. Strmaševa (kod Kavadaraca) dva bataljona 2. makedonske NOU brigade napala bugarski policijski odred -Benkovski-. Oni su ga, u teškim borbama, razbili i prisilili na povlačenje. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i veći broj ranjenih. Zaplenjeno mu je 20 pušaka, 2 p. mitraljeza i druga oprema. Brigada je imala 4 poginula i 6 ranjenih boraca. Posle nekoliko dana, za odmazdu, delovi bugarskog 56. pešadijskog puka su spalili selo i streljali 3 dečaka i 1 ženu.

⚔️ 16. 6. 1944. U rejonu s. Stankovci - s. Banjevci - s. Rađošinovac nemačke snage (2. bataljon 92. motorizovanog puka, Izviđački bataljon 392. legionarske divizije, delovi 891. puka 264. pešadijske divizije), ustaše i četnici iz Benkovca, Biograda i s. Bribirskih Mostina napali 5. dalmatinsku udarnu brigadu 1.9, divizije NOVJ. Brigada se noću 16/17. juna, posle jednodnevne borbe povukla u Bukovicu.

⚔️ 19. 6. 1944. Pa naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ u severnoj Dalmaciji formiran Benkovački NOP odred Grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 28. 6. 1944. Jedinice 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ zauzele s. Lisičić (kod Benkovca) koje je branilo oko 100 ustaša.

⚔️ 14. 7. 1944. Jake nemačke i ustaško-četničke snage (delovi 1. puka -Brandenburg-, 92. motorizovanog puka i 891. puka 264. pešadijske divizije, Izviđački bataljon 392. legionarske divizije, dve četničke brigade i delovi 7. ustaške brigade), koncentrisane na liniji Biogra-Benkovac-Skradin, izvršile napad na pet bataljona 19. divizije NOVJ u rejonu s. Stankovci - s. Radošinovac, te ih potisnule u rejon s. Zatona i s. Gaćeleza i tu okružile. Sutradan su se ovi bataljoni, uz osetne gubitke, po delovima probili u raznim pravcima, a glavnina se probila u Bukovicu.

⚔️ 23. 7. 1944. Iz zasede kod s. Bulića (na putu Benkovac - s. Bribirske Mostine) 3. bataljon 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ uništio 5 neprijateljskih kamiona, 3 motocikla i 1 haubicu.

⚔️ 24. 7. 1944. Iz s. Zrmanje, s. Pađena, Obrovca i Benkovca otpočeo napad nemačkih i ustaško-četničkih snaga na jedinice 19. divizije NOVJ u Bukovici. Posle jednodnevnih borbi jedinice NOVJ su se povukle na pl. Velebit i u rejon s. Krupe, s. Dubokog Dola i s. Turovca.

⚔️ 28. 7. 1944. Sa odseka s. Žegar - s. Ervenik 19. divizija NOVJ odbacila nemačko-četničke snage ka s. Obrovcu, Benkovcu i s. Pađenama. Time je cela Bukovica ponovo oslobođena.

⚔️ 8. 8. 1944. U s. Smilčiću (kod Benkovca) privremeno obrazovana udarna grupa 19. divizije NOVJ razbila delove četničke Zadarske brigade. Poginulo je 27 a zarobljeno 14 četnika.

⚔️ 9. 9. 1944. Peta i 6. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napale na Benkovac, koji su branili ojačani 2. bataljon 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije, četnička Benkovačka brigada i 5. ustaški bataljon - ukupno oko 1.000 vojnika. Neprijateljska posada se probila u pravcu s. Karina. Jedinice 19. divizije su 10. septembra zauzele Benkovac, ali su se već sutradan morale povući ka s. Karinu i s. Polači pred jakim nemačkim snagama koje su nastupale iz s. Bribirskih Mostina i s. D. Zemunika. Neprijatelj je imao 257 poginulih, 115 ranjenih i 161 zarobljenog vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 13 poginulih, 30 ranjenih i 1 nestao borac.

⚔️ 10. 9. 1944. Benkovački NOP odred zauzeo ustaško uporište u s. Vrani (kod Biograda).

⚔️ 19. 9. 1944. Jedinice 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napale ustašku posadu i zauzele s. Nadin (kod Benkovca), ubivši 20, ranivši 3 i zarobivši 18 ustaša. Brigada je imala 10 poginulih i 21 ranjenog borca.

⚔️ 24. 9. 1944. Jedinice 14. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ zauzele s. Lišane (kod Benkovca), koje su branili nemački vojnici i ustaše. Poginula su 33 a ranjeno je oko 40 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 6 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 10. 1944. Posle trodnevnih borbi jedinice 19. divizije NOVJ oslobodile Benkovac, koji je branio jedan bataljon 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije s manjim delovima četnika i ustaša - ukupno oko 1000 vojnika. Poginulo je 165 a zarobljeno 116 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak probio ka s. D. Zemuniku. Jedinice 19. divizije su imale 13 mrtvih i 40 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 10. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ rasformiran Benkovački NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 19, divizije NOVJ.

Dokumenti

📜 Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 6 kolovoza 1941 god. o izvršenim strijeljanjima u Benkovcu

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o prekidu telefonsko-telegrafske linije Benkovac—Obrovac i za odmazdu strijeljano 6 osoba

📜 Spisak s podacima za devet osoba s područja Benkovca koji su strijeljani 6. kolovoza

📜 Saopćenje Prefekture u Splitu od 7. kolovoza 1941. o strijeljanju u Benkovcu i predviđenim represalijama nad stanovništvom

📜 Saopštenje Prefekture u Splitu od 7. avgusta 1941. o streljanju u , Benkovcu i predviđenim represalijama nad stanovništvom

📜 Pismo grupe građana Benkovca od 2. rujna 1941. Guverneru Dalmacije u kome mole da se pusti na slobodu 12 njihovih mještana zatvorenih u zadarskom zatvoru

📜 Zapisnik s osnivačke konferencije Kotarskog komiteta KPH Benkovac održane 8. ožujka 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 20 kolovoza 1943 god. Operativnom štabu za Dalmaciju o formiranju Grupe bataljona sjeverne Dalmacije i o borbi kod Benkovca

📜 Naređenje komandanta Ličko-kordunaške četničke oblasti od 7. septembra 1943. potčinjenim komandantima za pokret u pravcu Obrovac — Benkovac — Zadar radi spajanja sa Anglo-amerikancima

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 23 rujna 1943 god. Štabu Kninskog sektora za dejstvo na liniji Zadar - Benkovac - Bribirske Mostine - Kistanje - Skradin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 listopada 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Ludbreg i borbama kod Čačinaca, Ogulina, Gospića i kod Benkovca

📜 Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 8 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pokretima neprijatelja i borbi kod Benkovca

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Benkovac od 5. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH Zadar o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije i SKOJ-a u kotaru

📜 Izvod iz izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. o napadu dijelova 19. divizije NOVJ na Benkovac i izbacivanju četnika iz Vrlike

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Benkovac od 27. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH Zadar o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju Partije

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o čišćenju rajona Benkovca

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbi s partizanima kod Benkovca i napadu savezničkih aviona na dva jedrenjaka kod Čiova

📜 Izvještaj Centralnog odbora četničke organizacije za sjevernu Dalmaciju od 23. prosinca 1943. komandantu Dinarske četničke divizije o konstituiranju Centralnog upravnog odbora u Benkovcu i o formiranju četničkih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Benkovca i Grobničkog polja

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 3. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Benkovca i o sukobu kod s. Košare

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 4. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Hreljin-Gomirje i kod Benkovca

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama istočno od Šibenika, napadima partizana na uporišta kod Klisa i Benkovca

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 2. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbi četnika s dijelovima Devetnaeste divizije NOVJ u rajonu Benkovac-Kistanje-Ervenik i potapanju njemačkog parobroda Martina na rijeci Krki i dvotrupne peniše u Marini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Virovitice, Daruvara, Ogulina, Donjeg Lapca i Benkovca

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 25 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljske autokolone na cesti Benkovac - Dobropoljci - Bijelina i Devrske - Kistanje

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 25. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske autokolone na cesti Benkovac-Dobropoljci-Bjelina i Đeverske-Kistanje

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o nailasku kamiona na mine kod Trogira i sukobu s partizanima kod Benkovca

📜 Izveštaj Operativnog štaba 1. puka »Brandenburg« od 6. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o sprovođenju operacije »Denkcetel« na području Kistanje — Skradin — Benkovac krajem aprila i početkom maja 1944. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Benkovca i o diverzijama na prugama

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Veliki Grdevac i o borbama kod Benkovca i Metkovića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bizovac, Polaču, na ustašku posadu zapadno od Bunića i o borbama kod Mraclina, Bjelovara, Turjanskog i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na Blatnicu i Rečicu i o borbama na području Bjelovara, kod Vrhovina, Bunića, Benkovca., Šibenika i Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Garešnice, Hercegovca, Cazina, Ogulina, Plaškog i Benkovca

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 21. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na području Benkovca od 6. do 9. juna

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Kalniku, na području Banova Jaruga - Lipik - Rajić, kod Pleternice, Cazina i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Đakova, Ogulina, kod Ličkog Petrovog Sela i južno od komunikacije Benkovac - Bribirske Mostine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Bilo-gori, kod Podravske Slatine, Slavonske Požege, u Lici i Gorskom kotaru i na komunikaciji Benkovac - Bribirske Mostine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Babin Potok, na stražu kod Zagreba i o borbama kod Slavonske Požege, Podravske Slatine, Benkovca, Šibenika i Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Grubišno Polje, Krapinu i Lipovljane i o borbama kod Zagreba, Bjelovara, Daruvara, Benkovca i na poluotoku Pelješcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. avgusta 1944. o ulasku jedinica NOVJ u Tuheljske Toplice, o njihovom napadu na Kukunjevac i o borbama na području Daruvara, Ogulina, Benkovca i u Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. avgusta 1944. o borbama na području Daruvara, Vrpolja, Ogulina i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Konjšćinu, Gornji Križ i Draganiće i o borbama kod Slavenske Požege, Petrinje, Karlovca, Ogulina, Mazina i Benkovca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. septembra 1944. o bombardovanju nemačkog štaba u Tkonu na otoku Pašmanu, izviđanju puta Benkovac-Obrovac-Otočac i o pratnji britanskog transportnog aviona

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Brezovicu, Remetinec, Benkovac, Roški Slap i Siritovce i o borbama kod Krapine, Otočca, Splita i Pitomače

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pakrac, Daruvar, Srb, Brezovicu i otok Pag i o borbama kod Petrinje i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Zabok, Veliku i Malu Crešnjevicu i o barbama kod Sesveta, Drniša, Benkovca i na otoku Veliki Drvenik

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Veliku Goricu i o borbama kod Sunje, Kostajnice, Benkovca, Zadra, Drniša i na otoku Veliki Drvenik

📜 Zapovijest Štaba 19. divizije NOVJ od 2. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Benkovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, Podravsku Slatinu i o borbama kod Sunje, Kostajnice i na komunikaciji Benkovac - Skradin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, o borbama na području Drniš - Benkovac i diverzijama na komunikacijama Zagreb - Dugo Selo i Zagreb - Sisak

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Benkovac i o borbama na području Pitomača - Kloštar - Đurđevac, i kod. Sunje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mošćenicu, spoljnu odbranu Petrinje, Hrvače i o borbama kod Varaždina, između Koprivnice i Virovitice, Drniša i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ kod Oborova, na području Koprivnica - Pitomača - Virovitica, na liniji Sunja - Kostajnica i Sunja - Dubica i kod Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hrvače i Dicmo i o borbama na području Koprivnice, Đurđevca, Banove Jaruge i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. oktobra 1944. o borbama NOVJ kod Đurđevca, Sunje, Dubice, Kostajnice i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog štožera domobranstva od 13. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Đurđevac, Podravski Novi Grad i Livno i o borbama kod Sunje, Benkovca i Omiša

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage koje se povlače prema Šibeniku, Drnišu i o borbama kod Obrovca, Benkovca, Slavonskog Broda, Duvna i Imotskog

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Hrvatskoj 1944. Virovitica 1. lovačka eskadrila NOVJ Otočac Glavni štab Slovenije Đurđevac Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Lici 1943. 392. legionarska divizija (plava) Diverzije u oslobodilačkom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Drniš 7. dalmatinska udarna brigada Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Gospić Velika Gorica Varaždin 6. dalmatinska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1943. 1. brdska divizija Vermahta Operacija Floret 5. dalmatinska udarna brigada Borbe u Lici 1944. Zabok Bjelovar Donji Lapac Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Daruvar Glavni štab Hrvatske 264. pešadijska divizija Split Četnici u drugom svetskom ratu Zagreb 7. ustaška brigada Petrinja Dinarska četnička divizija Avijacija u oslobodilačkom ratu Cazin Zrmanja Vodice Borbe u Hrvatskoj 1942. Slavonska Požega 114. lovačka divizija Komunistička partija Hrvatske Bitka za Koprivnicu 1944. Krapina Pelješac 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 18. slovenska divizija NOVJ Koprivnica Ogulin Zadar Ustanak u Dalmaciji 1941. Knin Zasede u oslobodilačkom ratu Trogir Duvno 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Slavonski Brod 2. oklopna armija 15. brdski armijski korpus Operacija Morgenstern Plaški 373. legionarska divizija Tiger Šibenik Hrvatska Kostajnica Sjevernodalmatinski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1944. Partizanska avijacija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Kozarska Dubica Podravska Slatina