Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Benkovac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 39 hronoloških zapisa, 57 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 7. 1941. U Benkovcu održan sastanak predstavnika Zadarske prefekture i vođa velikosrpske buržoazije iz severne Dalmacije. Zaključeno je da predstavnici velikosrpske buržoazije rade na priključenju kninskog i gračačkog sreza Italiji, a italijanske vlasti će im pružiti svaku pomoć u borbi protiv komunista.

⚔️ 9. 5. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Bude Borjan- zauzeli s. Brušku (kod Benkovca) koje su branili karabinijeri. Neprijatelj je imao 1 mrtvog i 5 ranjenih.

⚔️ 20. 5. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Bude Burjan- napali italijanski garnizon u Erveniku (kod Benkovca), ali su odbijeni posle dolaska neprijateljskih ojačanja iz Benkovca. U obostranim napadima i protivnapadima italijanske snage su imale preko 100 vojnika i oficira izbačenih iz stroja, a partizani 2 mrtva i 2 ranjena borca.

⚔️ 7. 10. 1942. Primorska partizanska četa porušila 3 mosta na pulevima Biograd-Vodice i Pakoštane-Benkovac.

⚔️ 12. 12. 1942. Formiran SK KPH za Benkovac.

⚔️ 8. 3. 1943. Formiran SK KPH za Benkovac-

⚔️ 14. 8. 1943. U s. Medviđama (kod Benkovca), po naređenju Štaba Kninskog sektora, formirana Grupa severnodalmatinskih partizanskih bataljona jačine 4 bataljona.

⚔️ 14. 8. 1943. U rejonu s. Brguđa i s. Rodaljica (kod Benkovca) delovi 291. i 292. puka italijanske divizije -Zara- i antikomunistička milicija napali tri bataljona iz Grupe severnodalmatinskih bataljona. Posle jednodnevne borbe bataljoni su se povukli preko pl. Plješevice i r. Zrmanje u zaselak Jasenovac. Neprijatelj je imao gubitke od 3 mrtva i 13 ranjenih, a Grupa severnodalmatinskih bataljona: 6 mrtvih, 12 ranjenih i 10 zarobljenih.

⚔️ 0. 10. 1943. U s. Karinu (kod Benkovca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ.

⚔️ 6. 10. 1943. U s. Erveniku (kod Benkovca), po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, formirana 2. brigada Kninskog sektora (6. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ).

⚔️ 23. 10. 1943. Kod Benkovca delovi nemačke 114. lovačke divizije, podržani tenkovima, napali 2. bataljon 7. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ, ali svi še posle šestočasovne borbe povukli u Benkovac. Bataljon je imao 2 mrtva, 19 ranjenih i 9 nestalih, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni.

⚔️ 6. 11. 1943. Posadu Benkovca od 150 ustaša i nemačkih vojnika i 60 četnika napala 7. dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ. Brigada je posle višečasovne borbe, zbog jakog otpora neprijatelja, obustavila napad, pretrpevši gubitke od 3 mrtva i 20 nestalih.

⚔️ 16. 12. 1943. U s. Đevrskama (kod Benkovca) 1. bataljon Severnodalmatinskog NOP odreda napao četnike. Poginulo je 20, a ranjeno 13 četnika. Bataljon je imao 1 mrtvog i 4 ranjena.

⚔️ 29. 12. 1943. Kod s. Raštevića (na putu Benkovac - s. D. Zemunik) 2. bataljon Otočkog NOP odreda napao 5 kamiona s nemačkim vojnicima. Poginulo je oko 30 neprijateljskih vojnika i uništena su 2 kamiona. Bataljon je imao 1 ranjenog.

⚔️ 17. 1. 1944. Šesta dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ razbila četničku posadu i zauzela s. Kašić (kod Benkovca).

⚔️ 3. 2. 1944. Otpočeo napad (-Poduhvat Emil-) delova nemačke 1. brdske divizije, 92. motorizovanog puka i četničkih snaga protiv 19. divizije NOVJ i 13. dalmatinske brigade 9. divizije NOVJ u Bukovici. Prodirući iz Kistanja, Benkovca, Obrovca i s linije Gračac-Otrić, neprijatelj je u trodnevnim borbama okružio ojačanu 19. diviziju NOVJ na prostoriji s. Lipač, s. Kučević, s. Krupa i s. Duboki Dol, odakle se ona, uz teške borbe, 5. februara probila preko komunikacije Otrić-Gračac u Liku.

⚔️ 1. 3. 1944. Četiri četničke brigade i delovi 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije iz s. Mokrog Polja, s. Kistanja, s. Đevrsaka, Benkovca i Obrovca otpočeli napad protiv 6. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ i grupe severnodalmatinskih NOP odreda u Bukovici. U trodnevnim borbama neprijatelj je zadržan na liniji s. Medviđe - s. Parčić - s. Ervenik, a zatim, 4. marta, protivnapadima prinuđen na povlačenje u polazne rejone.

⚔️ 18. 3. 1944. Kod s. Mođrinog Sela (blizu Benkovca) 2. bataljon 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napao nemačku motorizovanu kolonu, iz koje je poginulo 30 vojnika a oštećeno 6 kamiona.

⚔️ 29. 3. 1944. Nemačke, ustaške i četničke snage iz s. Pirovca, s. Vodica, Skradina i Benkovca napale 5. dalmatinsku udarnu brigadu 19. divizije NOVJ u rejonu s. D. Ceranja (kod Biograda) da bi zaplenile materijal koji je ovim pravcem prebacivan sa obale u Bukovicu. Protivnapadom 5. brigade neprijatelj je odbačen u polazne rejone.

⚔️ 7. 4. 1944. U s. Lišanima (kod Benkovca) 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila posadu 5. ustaškog bataljona.

⚔️ 10. 4. 1944. Peta dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ razbila ustašku posadu i zauzela s. Lisičić (kod Benkovca).

⚔️ 5. 6. 1944. Na liniji Benkovac - s. Mostine delovi 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napali 3. bataljon 383. puka nemačke 373. legionarske divizije, te zarobili 1 oficira i 24 vojnika, a ubili i ranili oko 50, uz sopstvene gubitke od 4 mrtva i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 6. 1944. Šesta dalmatinska brigada 19. divizije NOVJ napala četničko uporište u s. Atlagića Kuli (kod Benkovca) i razbila Leteću četničku brigadu (oko 250 ljudi).

⚔️ 12. 6. 1944. U s. Polači (kod Benkovca) 5. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ u oštroj borbi razbila jedan bataljon 7. ustaške brigade.

⚔️ 12. 6. 1944. U rejonu s. Strmaševa (kod Kavadaraca) dva bataljona 2. makedonske NOU brigade napala bugarski policijski odred -Benkovski-. Oni su ga, u teškim borbama, razbili i prisilili na povlačenje. Neprijatelj je imao 30 mrtvih i veći broj ranjenih. Zaplenjeno mu je 20 pušaka, 2 p. mitraljeza i druga oprema. Brigada je imala 4 poginula i 6 ranjenih boraca. Posle nekoliko dana, za odmazdu, delovi bugarskog 56. pešadijskog puka su spalili selo i streljali 3 dečaka i 1 ženu.

⚔️ 16. 6. 1944. U rejonu s. Stankovci - s. Banjevci - s. Rađošinovac nemačke snage (2. bataljon 92. motorizovanog puka, Izviđački bataljon 392. legionarske divizije, delovi 891. puka 264. pešadijske divizije), ustaše i četnici iz Benkovca, Biograda i s. Bribirskih Mostina napali 5. dalmatinsku udarnu brigadu 1.9, divizije NOVJ. Brigada se noću 16/17. juna, posle jednodnevne borbe povukla u Bukovicu.

⚔️ 19. 6. 1944. Pa naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ u severnoj Dalmaciji formiran Benkovački NOP odred Grupe severnodalmatinskih NOP odreda.

⚔️ 28. 6. 1944. Jedinice 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ zauzele s. Lisičić (kod Benkovca) koje je branilo oko 100 ustaša.

⚔️ 14. 7. 1944. Jake nemačke i ustaško-četničke snage (delovi 1. puka -Brandenburg-, 92. motorizovanog puka i 891. puka 264. pešadijske divizije, Izviđački bataljon 392. legionarske divizije, dve četničke brigade i delovi 7. ustaške brigade), koncentrisane na liniji Biogra-Benkovac-Skradin, izvršile napad na pet bataljona 19. divizije NOVJ u rejonu s. Stankovci - s. Radošinovac, te ih potisnule u rejon s. Zatona i s. Gaćeleza i tu okružile. Sutradan su se ovi bataljoni, uz osetne gubitke, po delovima probili u raznim pravcima, a glavnina se probila u Bukovicu.

⚔️ 23. 7. 1944. Iz zasede kod s. Bulića (na putu Benkovac - s. Bribirske Mostine) 3. bataljon 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ uništio 5 neprijateljskih kamiona, 3 motocikla i 1 haubicu.

⚔️ 24. 7. 1944. Iz s. Zrmanje, s. Pađena, Obrovca i Benkovca otpočeo napad nemačkih i ustaško-četničkih snaga na jedinice 19. divizije NOVJ u Bukovici. Posle jednodnevnih borbi jedinice NOVJ su se povukle na pl. Velebit i u rejon s. Krupe, s. Dubokog Dola i s. Turovca.

⚔️ 28. 7. 1944. Sa odseka s. Žegar - s. Ervenik 19. divizija NOVJ odbacila nemačko-četničke snage ka s. Obrovcu, Benkovcu i s. Pađenama. Time je cela Bukovica ponovo oslobođena.

⚔️ 8. 8. 1944. U s. Smilčiću (kod Benkovca) privremeno obrazovana udarna grupa 19. divizije NOVJ razbila delove četničke Zadarske brigade. Poginulo je 27 a zarobljeno 14 četnika.

⚔️ 9. 9. 1944. Peta i 6. dalmatinska udarna brigada 19. divizije NOVJ napale na Benkovac, koji su branili ojačani 2. bataljon 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije, četnička Benkovačka brigada i 5. ustaški bataljon - ukupno oko 1.000 vojnika. Neprijateljska posada se probila u pravcu s. Karina. Jedinice 19. divizije su 10. septembra zauzele Benkovac, ali su se već sutradan morale povući ka s. Karinu i s. Polači pred jakim nemačkim snagama koje su nastupale iz s. Bribirskih Mostina i s. D. Zemunika. Neprijatelj je imao 257 poginulih, 115 ranjenih i 161 zarobljenog vojnika. Gubici jedinica NOVJ: 13 poginulih, 30 ranjenih i 1 nestao borac.

⚔️ 10. 9. 1944. Benkovački NOP odred zauzeo ustaško uporište u s. Vrani (kod Biograda).

⚔️ 19. 9. 1944. Jedinice 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napale ustašku posadu i zauzele s. Nadin (kod Benkovca), ubivši 20, ranivši 3 i zarobivši 18 ustaša. Brigada je imala 10 poginulih i 21 ranjenog borca.

⚔️ 24. 9. 1944. Jedinice 14. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ zauzele s. Lišane (kod Benkovca), koje su branili nemački vojnici i ustaše. Poginula su 33 a ranjeno je oko 40 neprijateljskih vojnika. Brigada je imala 6 mrtvih i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 7. 10. 1944. Posle trodnevnih borbi jedinice 19. divizije NOVJ oslobodile Benkovac, koji je branio jedan bataljon 891. puka nemačke 264. pešadijske divizije s manjim delovima četnika i ustaša - ukupno oko 1000 vojnika. Poginulo je 165 a zarobljeno 116 neprijateljskih vojnika, dok se ostatak probio ka s. D. Zemuniku. Jedinice 19. divizije su imale 13 mrtvih i 40 ranjenih boraca.

⚔️ 16. 10. 1944. Po naređenju Štaba 8. korpusa NOVJ rasformiran Benkovački NOP odred a njegovim ljudstvom popunjene jedinice 19, divizije NOVJ.

Dokumenti

📜 Izvještaj kraljevskih karabinjera iz Zadra od 6 kolovoza 1941 god. o izvršenim strijeljanjima u Benkovcu

📜 Izvještaj Prefekture u Zadru od 6. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o prekidu telefonsko-telegrafske linije Benkovac—Obrovac i za odmazdu strijeljano 6 osoba

📜 Spisak s podacima za devet osoba s područja Benkovca koji su strijeljani 6. kolovoza

📜 Saopćenje Prefekture u Splitu od 7. kolovoza 1941. o strijeljanju u Benkovcu i predviđenim represalijama nad stanovništvom

📜 Saopštenje Prefekture u Splitu od 7. avgusta 1941. o streljanju u , Benkovcu i predviđenim represalijama nad stanovništvom

📜 Pismo grupe građana Benkovca od 2. rujna 1941. Guverneru Dalmacije u kome mole da se pusti na slobodu 12 njihovih mještana zatvorenih u zadarskom zatvoru

📜 Zapisnik s osnivačke konferencije Kotarskog komiteta KPH Benkovac održane 8. ožujka 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 20 kolovoza 1943 god. Operativnom štabu za Dalmaciju o formiranju Grupe bataljona sjeverne Dalmacije i o borbi kod Benkovca

📜 Naređenje komandanta Ličko-kordunaške četničke oblasti od 7. septembra 1943. potčinjenim komandantima za pokret u pravcu Obrovac — Benkovac — Zadar radi spajanja sa Anglo-amerikancima

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 23 rujna 1943 god. Štabu Kninskog sektora za dejstvo na liniji Zadar - Benkovac - Bribirske Mostine - Kistanje - Skradin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6 listopada 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Ludbreg i borbama kod Čačinaca, Ogulina, Gospića i kod Benkovca

📜 Izvještaj Štaba Kninskog sektora od 8 listopada 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pokretima neprijatelja i borbi kod Benkovca

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Benkovac od 5. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH Zadar o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije i SKOJ-a u kotaru

📜 Izvod iz izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. o napadu dijelova 19. divizije NOVJ na Benkovac i izbacivanju četnika iz Vrlike

📜 Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Benkovac od 27. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH Zadar o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju Partije

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o čišćenju rajona Benkovca

📜 Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbi s partizanima kod Benkovca i napadu savezničkih aviona na dva jedrenjaka kod Čiova

📜 Izvještaj Centralnog odbora četničke organizacije za sjevernu Dalmaciju od 23. prosinca 1943. komandantu Dinarske četničke divizije o konstituiranju Centralnog upravnog odbora u Benkovcu i o formiranju četničkih jedinica

📜 Izveštaj Štaba Osamnaeste divizije od 28. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Benkovca i Grobničkog polja

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 3. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbi kod Benkovca i o sukobu kod s. Košare

📜 Izveštaj Štaba 18. divizije od 4. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama na sektoru Hreljin-Gomirje i kod Benkovca

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama istočno od Šibenika, napadima partizana na uporišta kod Klisa i Benkovca

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 2. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbi četnika s dijelovima Devetnaeste divizije NOVJ u rajonu Benkovac-Kistanje-Ervenik i potapanju njemačkog parobroda Martina na rijeci Krki i dvotrupne peniše u Marini

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19 marta 1944 god. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Virovitice, Daruvara, Ogulina, Donjeg Lapca i Benkovca

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 25 marta 1944 god. Štabu Osmog korpusa NOV Jugoslavije o napadu na neprijateljske autokolone na cesti Benkovac - Dobropoljci - Bijelina i Devrske - Kistanje

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 25. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske autokolone na cesti Benkovac-Dobropoljci-Bjelina i Đeverske-Kistanje

📜 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o nailasku kamiona na mine kod Trogira i sukobu s partizanima kod Benkovca

📜 Izveštaj Operativnog štaba 1. puka »Brandenburg« od 6. maja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa o sprovođenju operacije »Denkcetel« na području Kistanje — Skradin — Benkovac krajem aprila i početkom maja 1944. godine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ na području Benkovca i o diverzijama na prugama

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Veliki Grdevac i o borbama kod Benkovca i Metkovića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17. juna 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Bizovac, Polaču, na ustašku posadu zapadno od Bunića i o borbama kod Mraclina, Bjelovara, Turjanskog i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 19. juna 1944. o napadu jedinica NOVJ na Blatnicu i Rečicu i o borbama na području Bjelovara, kod Vrhovina, Bunića, Benkovca., Šibenika i Sinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. juna 1944. o borbama protiv jedinica NOV i POJ kod Bjelovara, Garešnice, Hercegovca, Cazina, Ogulina, Plaškog i Benkovca

📜 Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 21. juna 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na području Benkovca od 6. do 9. juna

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Kalniku, na području Banova Jaruga - Lipik - Rajić, kod Pleternice, Cazina i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ kod Varaždina, Đakova, Ogulina, kod Ličkog Petrovog Sela i južno od komunikacije Benkovac - Bribirske Mostine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. jula 1944. o dejstvima protiv jedinica NOV i POJ na Bilo-gori, kod Podravske Slatine, Slavonske Požege, u Lici i Gorskom kotaru i na komunikaciji Benkovac - Bribirske Mostine

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 21. jula 1944. o napadu jedinica NOV i POJ na Babin Potok, na stražu kod Zagreba i o borbama kod Slavonske Požege, Podravske Slatine, Benkovca, Šibenika i Gospića

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 20. avgusta 1944. o napadu jedinica NOVJ na Grubišno Polje, Krapinu i Lipovljane i o borbama kod Zagreba, Bjelovara, Daruvara, Benkovca i na poluotoku Pelješcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 26. avgusta 1944. o ulasku jedinica NOVJ u Tuheljske Toplice, o njihovom napadu na Kukunjevac i o borbama na području Daruvara, Ogulina, Benkovca i u Lici

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. avgusta 1944. o borbama na području Daruvara, Vrpolja, Ogulina i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7. septembra 1944. o napadima jedinica NOVJ na Konjšćinu, Gornji Križ i Draganiće i o borbama kod Slavenske Požege, Petrinje, Karlovca, Ogulina, Mazina i Benkovca

📜 Izveštaj Komande 1. lovačke eskadrile NOVJ od 9. septembra 1944. o bombardovanju nemačkog štaba u Tkonu na otoku Pašmanu, izviđanju puta Benkovac-Obrovac-Otočac i o pratnji britanskog transportnog aviona

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 13. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Brezovicu, Remetinec, Benkovac, Roški Slap i Siritovce i o borbama kod Krapine, Otočca, Splita i Pitomače

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Pakrac, Daruvar, Srb, Brezovicu i otok Pag i o borbama kod Petrinje i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Zabok, Veliku i Malu Crešnjevicu i o barbama kod Sesveta, Drniša, Benkovca i na otoku Veliki Drvenik

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 30. septembra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Veliku Goricu i o borbama kod Sunje, Kostajnice, Benkovca, Zadra, Drniša i na otoku Veliki Drvenik

📜 Zapovijest Štaba 19. divizije NOVJ od 2. oktobra 1944. podređenim jedinicama za napad na Benkovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 5. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, Podravsku Slatinu i o borbama kod Sunje, Kostajnice i na komunikaciji Benkovac - Skradin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 6. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Viroviticu, o borbama na području Drniš - Benkovac i diverzijama na komunikacijama Zagreb - Dugo Selo i Zagreb - Sisak

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Benkovac i o borbama na području Pitomača - Kloštar - Đurđevac, i kod. Sunje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 8. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Mošćenicu, spoljnu odbranu Petrinje, Hrvače i o borbama kod Varaždina, između Koprivnice i Virovitice, Drniša i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9. oktobra 1944. o borbama protiv jedinica NOVJ kod Oborova, na području Koprivnica - Pitomača - Virovitica, na liniji Sunja - Kostajnica i Sunja - Dubica i kod Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 10. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Hrvače i Dicmo i o borbama na području Koprivnice, Đurđevca, Banove Jaruge i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11. oktobra 1944. o borbama NOVJ kod Đurđevca, Sunje, Dubice, Kostajnice i Benkovca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog štožera domobranstva od 13. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Đurđevac, Podravski Novi Grad i Livno i o borbama kod Sunje, Benkovca i Omiša

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 29. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na njemačke i ustaško-domobranske snage koje se povlače prema Šibeniku, Drnišu i o borbama kod Obrovca, Benkovca, Slavonskog Broda, Duvna i Imotskog

Fotografije

Povezane odrednice

1. lovačka eskadrila NOVJ Podravska Slatina Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1943. Ustanak u Dalmaciji 1941. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom 15. brdski armijski korpus Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji Knin Diverzije u oslobodilačkom ratu Varaždin Pelješac Borbe u Dalmaciji 1944. Glavni štab Hrvatske Drniš Borbe u Lici 1944. Četnici u drugom svetskom ratu 1. brdska divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1943. Operacija Floret Šibenik 2. oklopna armija Borbe u Hrvatskoj 1942. Koprivnica Dinarska četnička divizija Velika Gorica Zasede u oslobodilačkom ratu 7. dalmatinska udarna brigada Borbe u Sloveniji 1944. Kozarska Dubica Đurđevac Slavonski Brod Sjevernodalmatinski partizanski odred Vodice Zabok 5. dalmatinska udarna brigada Slavonska Požega Zadar 114. lovačka divizija Gospić Ustanak u Hrvatskoj 1941. Borbe u Hrvatskoj 1944. Glavni štab Slovenije Donji Lapac 264. pešadijska divizija Trogir 7. ustaška brigada Otočac Operacija Morgenstern 8. dalmatinski korpus NOVJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 392. legionarska divizija (plava) Split Zrmanja Duvno Bjelovar Ogulin Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Hrvatska Kostajnica Daruvar Italija u drugom svetskom ratu Virovitica Partizanska avijacija Krapina Komunistička partija Hrvatske 6. dalmatinska udarna brigada Zagreb Plaški Petrinja Bitka za Koprivnicu 1944. Borbe u Lici 1943. Cazin 373. legionarska divizija Tiger 18. slovenska divizija NOVJ