Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Zrmanja u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 5. 1941. U Rimu potpisan ugovor o određivanju granica između NDH i Italije. Tim. ugovorom Italija je anektirala Sušak sa zaleđem i svim otocima Hrvatskog primorja (sem o. Paga), Dalmaciju od Splita do Novigradskog mora sa zaleđem do Zrmanje i gotovo sva dalmatinska ostrva (sem Bpača, Hvara, Šćedra i ostrva dubrovačkog primorja), kao i šire područje Boke Kotorske. Obrazovan je tzv. Guvernatorat Dalmacije u Zadru, sa Zadarskom, Splitskom i Bokokotorskom provincijom.

⚔️ 22. 7. 1941. Komunisti iz s. Srba i okoline otpočeli formiranje gerilskih odreda. Do 27. jula je formirano deset odreda: osam u srbskoj i dva u zrmanjskoj opštini.

⚔️ 28. 7. 1941. Ustanici zauzeli s. Zrmanju Vrelo (kod Knina).

⚔️ 23. 3. 1942. U rejonu Pločanskog klanca i s. Srba otpočeo šestodnevni napad italijanskih snaga iz sela Raduča, Metka i Počitelja (blizu Gospića) i s. Zrmanje i s. V. Popine (blizu Gračaca) na jedinice Grupe NOP odreda za Liku. Do 28. marta italijanske jedinice su zauzele s. Ploče, Udbinu, s. Srb i Korenicu.

⚔️ 16. 5. 1942. Delovi Kombinovanog NOP odreda zauzeli s. Zrmanju (kod Knina), zarobili 14 četnika i zaplenili 8 pušaka.

⚔️ 21. 5. 1942. Po naređenju Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske, od Plavanjske, Zrmanjske i 4. čete bataljona -Bude Borjan- formiran na području severne Dalmacije bataljon -Branko Vladušić-.

⚔️ 13. 6. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Branko Vlađušić- zauzeli s. Rastičevo (kod Zrmanje), koje su branili četnici.

⚔️ 19. 11. 1942. Drugi bataljon 9. hrvatske NO brigade zauzeo četničko uporište u s. Podijutu (kod Zrmanje) i nastavio gonjenje u pravcu s. Otrića.

⚔️ 14. 8. 1943. U rejonu s. Brguđa i s. Rodaljica (kod Benkovca) delovi 291. i 292. puka italijanske divizije -Zara- i antikomunistička milicija napali tri bataljona iz Grupe severnodalmatinskih bataljona. Posle jednodnevne borbe bataljoni su se povukli preko pl. Plješevice i r. Zrmanje u zaselak Jasenovac. Neprijatelj je imao gubitke od 3 mrtva i 13 ranjenih, a Grupa severnodalmatinskih bataljona: 6 mrtvih, 12 ranjenih i 10 zarobljenih.

⚔️ 19. 4. 1944. U Zrmanjskom klancu jedinice 5. dalmatinske udarne brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede nemačku motorizovanu kolonu i uništile 4 kamiona i putnički automobil.

⚔️ 24. 7. 1944. Iz s. Zrmanje, s. Pađena, Obrovca i Benkovca otpočeo napad nemačkih i ustaško-četničkih snaga na jedinice 19. divizije NOVJ u Bukovici. Posle jednodnevnih borbi jedinice NOVJ su se povukle na pl. Velebit i u rejon s. Krupe, s. Dubokog Dola i s. Turovca.

⚔️ 5. 12. 1944. Jedinice 4. dalmatinske udarne brigade 9. udarne divizije NOVJ oslobodile s. Zrmanju Vrelo (kod Knina), gde se branilo oko 200 nemačkih vojnika.

Dokumenti

📜 Telefonski izvještaj iz Gračaca od 29 srpnja 19-41 god. o zauzimanju Zrmanje, Malovana i Srba i napadu ustanika na Gračac

📜 Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva u Gospiću od 29 srpnja 1941 god. o napadu ustanika na željezničku stanicu Zrmanja

📜 Depeša Komande 6. armijskog korpusa od 8. avgusta 1941. Komandi 2. armije o popravci pruge Knin - Zrmanja, odnosima sa ustaško-domobranskim jedinicama i situaciji u Kninu i Gračacu

📜 Izvještaj Štaba Kombinovanog partizanskog odreda od 22 svibnja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama protiv Talijana kod Zrmanje

📜 Izvještaj Štaba kombinovanog partizanskog odreda od 22. svibnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama protiv Talijana kod Zrmanje

📜 Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 24. srpnja 1942. političkom komesaru 4. operativne zone o borbama Odreda u Zrmanjskoj dolini

📜 Uputstvo Više komande oružanih snaga SIovenija-Dalmacija od 13 veljače 1943 god. o povlačenju jedinica divizije Sassari iz Gračaca i Zrmanje i preuzimanju posade od strane četnika

📜 Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 18 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju vijadukta Bender

📜 Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 18. ožujka 1943. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju vijadukta Bender

📜 Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 20 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Četničke položaje u dolini Zrmanje

📜 Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 20. ožujka 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na četničke položaje u dolini Zrmanje

📜 Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 24 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Plavno - Prljevo

📜 Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 24. ožujka 1943. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Plavno-Prljevo

📜 Izvještaj Štaba Prvog korpusa od 25 ožujka 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Zrmanje

📜 Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 28 ožujka 1943 god. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Gračaca

📜 Uputstvo Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 29 ožujka 1943 god. Ope-ativnom štabu sektora Zrmanja o načinu dejstva protiv četnika na području Zrmanje

📜 Izvještaj Štaba Šeste divizije od 8 travnja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na području Velika Popina - Zrmanja - Plavno od 9 ožujka do 4 travnja 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske od 22 travnja 1943 god. Operativnom štabu za sektor Zrmanja da uputi Prvu NOU brigadu Šeste divizije u Lovinac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 7 srpnja 1943 god. o dejstvu u Moslavačkoj Gori i dislokaciji jedinica Drugog korpusa NOV i PO Hrvatske, borbi kod Barilovića i akciji Talijana i četnika na područiu Knin - Zrmanja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 9 srpnja 1943 god. o napadu Kalničkog NOP odreda na Jalkovec i završetku ofanzive na Moslavačkoj Gori i na području Knin - Zrmanja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 11 srpnja 1943 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na Kalniku i u rejonu Jastrebarskog i Karlovca i o akcijama Talijana i četnika na području Knin - Zrmanja i Zrmanja - Zagar

📜 Izvještaj ustaško-domobranskog Vojnog povjereništva od 15 srpnja 1943 god. o talijansko-četničkoj akciji na području Zrmanje i talijansko-ustaškoj ofanzivi na Biokovo

📜 Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa od 10 decembra 1943 god. Štabovima potčinjenih jedinica za dejstvo na prostoriji Livno - Duvno - Travnik - Jajce i Šator Pl. - Grahovsko Polje - dolina Zrmanje

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3. veljače 1944. Štabu Devete divizije da izvrši pritisak na neprijatelja na liniji Zrmanja-Knin

📜 Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3 februara 1944 god. Štabu Devete divizije da izvrši pritisak na neprijatelja na liniji Zrmanja - Knin

Fotografije

Povezane odrednice

5. dalmatinska udarna brigada Udbina Italija u drugom svetskom ratu Knin 8. dalmatinski korpus NOVJ Dobrovoljačka antikomunistička milicija Zasede u oslobodilačkom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. Bosansko Grahovo Borbe u Lici 1944. 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Livno Raduč Ustanak u Dalmaciji 1941. Split Travnik Ustanak u Hrvatskoj 1941. Dinarska četnička divizija Hrvatsko domobranstvo Operacija Ziethen Momčilo Đujić Borbe u Lici 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Ustanak u NDH 3. lička proleterska udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1942. 6. italijanski armijski korpus Četnici u drugom svetskom ratu 1. lička proleterska udarna brigada Jastrebarsko Sušak 4. dalmatinska udarna brigada Glavni štab Hrvatske Politički komesari u NOR-u Karlovac 1. proleterski korpus NOVJ 158. pešadijska divizija Zara Gospić Diverzije u oslobodilačkom ratu Benkovac Srb Hvar Jajce 12. pešadijska divizija Sassari Borbe u Hrvatskoj 1944. Sjevernodalmatinski partizanski odred 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Lici 1942. Duvno Borbe u Dalmaciji 1943. 6. lička proleterska divizija NOVJ Gračac Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Hrvatskoj 1943. Malovan Kalnički partizanski odred