Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

6. italijanski armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 435 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 11. 1941. U Goraždu potpisan sporazum između komande četničkih snaga u Bosni i Hercegovini i predstavnika Štaba italijanskog 6. armijskog korpusa o zajedničkoj borbi protiv NOP odreda Jugoslavije.

⚔️ 7. 12. 1941. U Dubrovniku predstavnici četničke Komande operativnih jedinica za istočnu Bosnu i Hercegovinu i Štaba italijanskog 6. armijskog korpusa potpisali preliminarni sporazum o saradnji u borbi protiv NOP-a.

⚔️ 13. 5. 1942. U Bišini (na putu Nevesinje-Mostar) delovi 2. i 3. udarnog bataljona i bataljona -Bišina- Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju dočekali italijansko-četničku motorizovanu kolonu (76 vozila) u kojoj su se nalazili Štab divizije -Murđe- i delegat četničke Vrhovne komande kod italijanskog 6. armijskog korpusa. U borbi je poginulo 7 italijanskih oficira i dvadesetak vojnika, a uništen je veći broj vozila.

⚔️ 0. 7. 1942. Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa izvestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da su, u toku. maja i. juna, za vreme operacija u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Hercegovini i obalskoj zoni severno od Neretve, jedinice mostarske vazduhoplovne grupe izvele: 144 teška i laka bombardovanja, 67 tučenja malim bombama i mitraljiranja, 255 akcija radi izviđanja i veze i 115 avio-snabdevanja putem avio-bacanja i avio-transporta.

⚔️ 12. 8. 1942. Komandant italijanskog 6. armijskog korpusa stigao u Sušak, gde je s komandantom Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) razmatrao mere u vezi sa operacijama na Biokovu.

⚔️ 0. 9. 1942. Četnički vojvoda Dobrosav Jevđević, delegat četničke Vrhovne komande, uputio komandantu italijanskog 6. armijskog korpusa predlog da četničke snage preduzmu ofanzivu radi -čišćenja- partizana u predelu Prozor - Livno - Makarska - morska obala - tok Neretve.

⚔️ 1. 9. 1942. Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa obavestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da je obrazovana jedinstvena komanda četničkih snaga Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.

⚔️ 26. 9. 1942. Karlovac; da jedinice italijanskog 6. i 18, armijskog korpusa izvedu operaciju radi osiguranja rudarskog basena kod Mostara i pruge Mostar-Sarajevo.

⚔️ 5. 10. 1942. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

⚔️ 12. 10. 1942. U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

⚔️ 12. 2. 1943. Komandant italijanskog 6. armijskog korpusa naredio da se deo snaga koncentriše ka Mostaru u cilju zatvaranja prelaza preko Neretve, Istovremeno je naredio komandama četničkih snaga u Hercegovini i Crnoj Gori da mobilišu svoje snage i hitno ih prebace ka Mostaru. Pod komandu italijanskog 6. armijskog korpusa tad je stavljeno i oko 2.250 domobrana i ustaša iz rejona Ljubuškog.

⚔️ 18. 2. 1943. Komandant italijanske 2. armije naredio komandantu 6. armijskog korpusa da u rejonu Mostara i boksitnih rudnika prikupi svoje i četničke snage i, za svaki slučaj, obrazuje jak mostobran u rejonu Metkovića, jer je smatrao da će Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ produžiti nadiranje ka morskoj obali.

⚔️ 21. 2. 1943. Od Bugojna, Sarajeva i Mostara otpočelo nadiranje udruženih neprijateljskih snaga ka s. Jablanici (kod Konjica). Nemačka 718. divizija, ojačana ustaško-domobranskim jedinicama i podržavana tenkovima i avijacijom, nastupala je u dve kolone: grupa -Fogl- [Sastava: 738. puk (bez jednog bataljona), 5. ustaška brdska brigada, delovi 668. diviziona, dva domobranske baterije, dve pionirske čete, i delovi 202. tenkovskog bataljona.] pravcem Bugojno - G. Vakuf - Prozor - s. Jablanica i grupa -Anaker- [Sastava: 750. puk (bez jednog bataljona), dva bataljona domobranskog 7. lovačkog puka, jedan ustaški bataljon i dve brdske baterije.] pravcem s. Tarčin - Ivan-sedlo - Konjic - s. Jablanica. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa i četničke snage nastupali su od Mostara obema obalama Neretve, dok je levom obalom ove reke, od Konjica ka Jablanici, nastupalo oko 2000 četnika. [U Mostaru su bile formirane 2 kolone: desna (3. bataljon 56. puka italijanske divizije -Marke- i oko 2.500 hercegovačkih četnika) i leva (2. bataljon 260. puka italijanske divizije -Murđe-, 2. bataljon 55. puka, 49. bataljon crnih košulja, jedna baterija italijanske divizije -Marke- i 2.500 crnogorskih četnika).]

⚔️ 25. 2. 1943. U Rimu održan sastanak italijanske Vrhovne komande s nemačkim ministrom spoljnih poslova Joakimom fon Ribentropom i generalom Varlimotom, na kome je postignut sporazum da se uporedo sa operacijom -Vajs-2- izvodi i koncentrična operacija -Vajs-Mostar- ka Neretvi, s tim da komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj geneial Rudolf Liters komanduje trupama u operaciji -Vajs-2-, a komandant italijanskog 6. armijskog korpusa trupama na Neretvi.

⚔️ 27. 4. 1943. Jedinice italijanskog 6. armijskog korpusa (ostaci razbijene divizije -Murđe-, divizija -Marke- bez jednog puka, po jedan ojačani puk divizija -Mesina- i -Emilija-, te 73. legija crnih košulja divizije -Sasari-), sa četničkim Nevesinjskim, Trebinjskim i Nikšićkim korpusom i tri bataljona domobranske 6. pešadijske divizije, počele napad iz Blagaja, Stoca, s. Meke Grude, prevoja Kobilje glave i Vilusa. U petodnevnim borbama one su potisnule zaštitničke delove 3. udarne divizije NOVJ i 3. dalmatinske NOU brigade i ovladale Dabarskim, Nevesinjskim i Gatačkim poljem.

⚔️ 7. 5. 1943. Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa odbacili zaštitnicu 7. divizije NOVJ prema pl. Zelengori i zauzeli Kalinovik, u koji su istog dana ušli i delovi italijanskog 6. armijskog korpusa.

⚔️ 11. 5. 1943. Vrhovna komanda italijanske vojske naredila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- da 6. armijski korpus delom snaga sadejstvuje sa italijanskim trupama u Crnoj Gori protiv jedinica NOVJ, prvenstveno u cilju obezbeđenja puta Podgorica (sada: Titograd) - Nikšić - Bileća. Posle nekoliko dana upućena su tri bataljona sa artiljerijom da preuzmu zadatke divizije -Ferara-, koja je upućena u borbu protiv Glavne operativne grupe u bici na Sutjesri.

Dokumenti

📜 Naređenje Komande 2. armije od 23. travnja 1941. Komandi 5. i 6. armijskog korpusa za okupaciju otoka

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. svibnja 1941. Komandi 2. armije o nastavljanju pokreta potčinjenih jedinica iz Čabra u Split

📜 Izvještaj 6. armijskog korpusa od 2. svibnja 1941. Komandi 2. armije o dislokaciji potčinjenih jedinica

📜 Izvještaj 6. armijskog korpusa od 4. svibnja 1941. Komandi 2. armije o dislokaciji potčinjenih jedinica

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 5. svibnja 1941. Komandi 2. armije o okupaciji dalmatinskih otoka i jedinicama koje su ih zaposjele

📜 Naređenje Komande 6. armijskog korpusa od 5. svibnja 1941. potčinjenim jedinicama za organizaciju okupirane teritorije u Dalmaciji

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 7. svibnja 1941. Komandi 2. armije o namjerama NDH da osnuje hrvatsku mornaricu i zadrži veći dio Primorja i otežanom snabdijevanju stanovništva

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 12. svibnja 1941. Komandi 2. armije o stanju garnizona na okupiranom teritoriju Dalmacije i rasporedu jedinica

📜 Naređenje Komande 6. armijskog korpusa od 24. svibnja 1941. potčinjenim jedinicama da na teritoriju priključenoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj predaju civilnu vlast hrvatskim vlastima

📜 Naređenje Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. potčinjenim jedinicama da spriječe Židovima i Srbima prelaz iz NDH na okupiranu teritoriju Dalmacije

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. maja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 7. lipnja, 1941. Komandi 2. armije o hapšenju rodoljuba od strane ustaša u Makarskoj, Lovreću, Dubrovniku i u rejonu Mostara

📜 Obavještenje Komande 6. armijskog korpusa od 8. lipnja 1941. Komandi 2. armije o dolasku guvernera Dalmacije Bastianinija u Zadar

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. srpnja 1941. god. Komandi 2. armije o bacanju prevratničkih letaka na raznim mjestima u Splitu

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 14. srpnja 1941. s područja Šibenik, Split, Zmovnica, Klis i Solin

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 17. srpnja 1941. s područja Sinj, Drniš i Imotski

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 28. srpnja 1941. Komandi 2. armije o iskliznuću vlaka s vojnim transportom kod sela Plavno

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 28. srpnja 1941. s područja Split, Omiš, Šibenik i Drniš

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 28. jula 1941. Komandi 2. armije o iskliznuću voza s vojnim transportom kod sela Plavno

📜 Direktive Komande 6. armijskog korpusa od 29. srpnja 1941. potčinje- nim komandama o mjerama koje treba da preuzmu u vezi s ustankom u Crnoj Gori i Lici i situacijom u Dalmaciji

📜 Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 29. srpnja 1941. Komandi 2. armije o gubicima prilikom izbacivanja vlaka kod Plavna

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 29. srpnja 1941. s područja Metković, Makarska, Split i Knin

📜 Direktive Komande 6. armijskog korpusa od 29. jula 1941. potčinjenim komandama o merama koje treba da preduzmu u vezi sa ustankom u Crnoj Gori i Lici i situacijom u Dalmaciji

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi uspostavljanja jačih garnizona u Kninu i Drnišu

📜 Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Komandi 2. armije kojim traži preciznija uputstva za preuzimanje civilne i vojne vlasti u Kninu i Drnišu

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 1. kolovoza 1941. s područja Šibenik, Split, Knin i Biograd

📜 Okružnica Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. potčinjenim komandama o nadležnosti za suđenje i kaznama za prestup protiv javnog reda i oružanih snaga

📜 Okružnica Komande 6. armijskog korpusa od 1. avgusta 1941. potčinjenim komandama o nadležnosti za suđenje i kaznama za prestupe protiv javnog reda i oružanih snaga

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. avgusta 1941. o radovima na popravci pruge KninGračac i o daljim merama za osiguranje pruge i telefonsko-telegrafskih veza

📜 Naređenje Komande 2. armije od 2. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa da preda vlast u Kninu organima NDH kad se oni ponovo vrate u grad

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 2. kolovoza 1941. Komandi 2. armije u vezi predaje vlasti u Kninu organima NDH

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 3. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o ciljevima ustanka u Kninskoj krajini

📜 Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 3. kolovoza 1941. Komandi 2. armije u kome obavještava o zahtjevu Guvernera Dalmacije za hitan početak rada vojnog suda u Šibeniku

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 4. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o mjerama za posjedanje pojasa između Knina i Lovinca i Knina i Sinja

📜 Depeša Komande 6. armijskog korpusa od 4. avgusta 1941. Komandi 2. armije o zauzimanju sigurnosnog pojasa na teritoriji NDH radi obezbeđenja železničkog saobraćaja

📜 Depeša Komande 6. armijskog korpusa od 8. avgusta 1941. Komandi 2. armije o popravci pruge Knin - Zrmanja, odnosima sa ustaško-domobranskim jedinicama i situaciji u Kninu i Gračacu

📜 Dislokacija jedinica 6. armijskog korpusa na dan 12. kolovoza 1941.

📜 Brzojav Komande 2. armije od 13. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o primljenim vijestima da 3000 komunista iz Splita i okolice priprema početak ustanka protiv Talijana

📜 Telegrafski izvještaj komande Šestog armijskog korpusa od 16 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u Sinjskoj Krajini

📜 Telegrafski izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 16. kolovoza 1941. god. o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini

📜 Telegrafski izvještaj komande Šestog armijskog korpusa od 19 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u Šibenskom kotaru

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 19. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o sukobu vojnika s grupom naoružanih komunista kod Siritovca

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 24. kolovoza 1941. Prefekturi u Splitu o strijeljanju Santini Alfreda i Zelić Ante u Sinju

📜 Zahtjev Prefekture u Splitu od 25. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa za prebacivanje Santini Alfreda i Zelić Ante u policijski zatvor radi saslušanja u Splitu

📜 Telefonsko saopštenje komandanta 2. armije od 28. avgusta 1941. načelniku štaba da divizija „Kačatori dele Alpi nije dodeljena 2. armiji i da ustanak u zoni Bileća-Stolac treba ugušiti angažovanjem divizije „Marke i drugih jedinica 6. armijskog korpusa 

📜 Izveštaj Komande divizije „Sasari od 2. septembra 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o stanju u Gračacu i Kijevu i o sastanku četničkih pristalica u selu Pađenima kod Knina

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 3. rujna 1941. Komandi 2. armije o ubistvu komuniste Lučić Bože

📜 Telegrafski izvještaj komande Šestog armijskog korpusa od 15 rujna 1941 god. o atentatima na talijanske vojnike i karabinjere u Splitu

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 15. rujna 1941. Komandi 2. armije o akciji udarnih grupa u Splitu i strijeljanju Bože Jerinčića i Ivana Juretića

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 5. oktobra 1941. Komandi 2. armije o situaciji i dejstvima jedinica u drugoj polovini septembra

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 14. listopada 1941. Komandi 2. armije o presudi Izvanrednog suda za Dalmaciju kojom je u Splitu osuđeno na smrt strijeljanjem 12 osoba i 13 na vremenske kazne

📜 Iz izveštaja Komande 6. armijskog korpusa od 18. oktobra 1941. Komandi 2. armije o okupaciji teritorije Nezavisne Države Hrvatske između demilitarizovane zone i demarkacione linije nemačkih i italijanskih okupacionih trupa

📜 Izveštaj Komande obaveštajnog odseka 6. armijskog korpusa od 21. oktobra 1941. Komandi korpusa o vojno-političkoj situaciji u Bosanskom Petrovcu, Ključu, Sanskom Mostu i Mrkonjić- -Gradu

📜 Izvjerštaj Komande 6. armijskog korpusa od 29. listopada 1941. Komandi 2. armije o strijeljanju rodoljuba u Vodicama

📜 Obavještenje Komande 6. armijskog korpusa od 10. studenog 1941. Guverneru Dalmacije o navodnom zajedničkom sastanku predstavnika bivših građanskih stranaka i komunista u Splitu

📜 Izvod iz izveštaja Komande 6. armijskog korpusa od 7. decembra 1941. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica i napadu partizana na Donji Vakuf

📜 Izvod iz izveštaja Komande 6. armijskog korpusa od 19. decembra 1941. Komandi 2. armije o borbama na području Kupresa, Trebinja i Bileće

📜 Predlog preliminarnog sporazuma Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 11. januara 1942. Komandi italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

📜 Instrukcija komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 16. januara 1942. četničkim predstavnicima za pregovore sa Komandom italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

📜 Odobrenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine Milanu Šantiću od 16. januara 1942. da produži pregovore sa Komandom italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. Komandi 2. armije o kontaktima s rukovodiocima četničkih formacija

📜 Dopis komandanta 2. armije od 15. veljače 1942. komandantima 5, 6. i 13. armijskog korpusa o direktivi Generalštaba kopnene vojske u pogledu odnosa s vlastima NDH i četnicima

📜 Dopis komandanta 2. armije od 15. februara 1942. komandantima 5, 6. i 18. armijskog korpusa o direktivi Generalštaba kopnene vojske u pogledu odnosa s vlastima NDH i četnicima

📜 Obaveštenje Komande 6. armijskog korpusa ođ 30. marta 1942. potčinjenim jedinicama o formiranju koncentracionih logora u Boki (u tvrđavi Mamula i Prevlaci)

📜 Dopunska naređenja komandanta 2. armije generala Roate od 7. maja 1942. »Borbenoj grupi Bader« i italijanskom 6. armijskom korpusu za izvođenje operacije »Foča«

📜 Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga »Slonenija-Dalmacija« od 28. juna 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u toku maja 

📜 Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. jula 1942. komandama 5, 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s pružanjem pomoći u četničko-ustaškim pregovorima

📜 Pismo komandanta Šestog armijskog korpusa od 20. srpnja 1942. guverneru Dalmacije u vezi upućivanja antikomunističke milicije iz Kotora u provinciju Zadar

📜 Depeše Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmcija« od 5. avgusta 1942. komandantima 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s prodorom grupe proleterskih brigada prema Bosanskoj krajini

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija—DaImacija« od 8. kolovoza 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da poduzmu operacije čišćenja na području Biokova

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 8. avgusta 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da preduzmu operaciju čišćenja na području Biokova

📜 Naređenje komande Šestog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1942 god. za izvođenje operacije Albia

📜 Naređenje Komande Šestog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1942. za izvođenje operacije »Albia«

📜 Obavještenje komande Šestog armijskog korpusa od 26 kolovoza 1942 god. o planu dejstva talijanskih jedinica za operaciju Albia

📜 Obavještenje komande Šestog armijskog korpusa od 26. kolovoza 1942. o planu dejstva talijanskih jedinica za operaciju »Albia«

📜 Vanredno saopštenje Šestog armijskog korpusa od 2 rujna 1942 god. o rezultatima operacije Albia izvršene na području Biokova

📜 Izvanredno saopćenje Šestog armijskog korpusa od 2. rujna 1942. o rezultatima operacije »Albia« izvršene na području Biokova

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 10. rujna 1942. o pogoršanoj situaciji na Korčuli i aktivnosti komunista

📜 Zapisnik sa sastanka komandanta Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija« s komandantima 6. i 18. armijskog korpusa održanog 12. i 13. oktobra 1942. u Splitu radi analize operacije »Dinara« i drugih aktuelnih pitanja

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 7. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o upadu partizana u menzu talijanskih mornara na Korčuli

📜 Izvod iz obavještajnog izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na Korčuli i Pelješcu

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 16. siječnja 1943. o akciji čišćenja na Korčuli

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 19. siječnja 1943. o zauzimanju Slivna od strane partizana i akciji čišćenja na Pelješcu

📜 Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 23. siječnja 1943. o dolasku partizana u zonu Runović i napadu na vlak kod Diklića-Dubrovnik

📜 Izvod iz izvještaja Šestog armijskog korpusa od 25. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na području Korčule, Pelješca, Vrgorca i Makarske

📜 Izvod iz obavještajnog biltena Komande Šestog armijskog korpusa od 26. siječnja 1943. o događajima na Korčuli i Biokovu

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 29 januar 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o sukobu sa partizanskom trojkom kod Drušića

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 29. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o pregovorima četničkog delegata Dobrosava Jevđevića sa ustaško-domobranskim starešinama u Mostaru

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. o aktivnosti partizanskih snaga na području Imotski-Posušje-Vrgorac-Makarska

📜 Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 2. veljače 1943. Komandi Šestog armijskog korpusa o gubicima hercegovačkih četnika u operaciji Vrlika

📜 Naređenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 10 februara 1943 god. o potčinjenosti ustaško-domobranskih jedinica

📜 Pismo komandanta Šestog armijskog korpusa od 12. veljače 1943. Guvernatoratu Dalmacije u vezi interniranja Zidova na Korčuli

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV na prostoriji Prozor-Imotski

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i rasporedu ustaško-domobranskih snaga zapadno od Mostara

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa cd 16 februara 1943 god. o teškoćama poduzimanja operacija u pravcu Livna

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na prostoriji Prozor-Jablanica-Konjic

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV u dolini Neretve i napadu na Prozor

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 16. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV na prostoru Prozor-Jablanica-Konjic

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 17 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Gračac 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Borbe za Livno 1942. Ustanak u Lici 1941. Avijacija u oslobodilačkom ratu Split Borbe u Hercegovini 1943. Nikšić Andrijevica Diverzije u oslobodilačkom ratu Operacija Albia Goražde Nevesinje Vilus Dubrovnik Žabljak Pelješac Borbe u Hercegovini 1942. Foča Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 12. pešadijska divizija Sassari Šavnik 2. italijanska armija Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Bileća 154. pešadijska divizija Murge Četnici u ustanku Borbe u Hrvatskoj 1942. 5. italijanski armijski korpus Operacija Weiss Bijelo Polje 14. italijanski armijski korpus Kolašin Drniš Drežnica Kalinovik Brodarevo Bitka za Konjic 1943. Mario Roatta Saradnja četnika sa okupatorom 7. SS divizija Prinz Eugen Imotski Makarska Operacija Schwarz 32. pešadijska divizija Marche Bitka na Neretvi Bitka na Sutjesci 369. legionarska divizija (vražja) Konjic Trebinje Dobrosav Jevđević Korčula Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943. Ustanak u Dalmaciji 1941. Mostar Knin Sinj Gacko Italija u drugom svetskom ratu Ustanak u Crnoj Gori 1941. Šibenik Borbe u Dalmaciji 1943. Ustanak u Hrvatskoj 1941. Pljevlja Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Bitka za Prozor 1943. Prozor Livno Podgorica Borbe u Hrvatskoj 1943. Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 18. italijanski armijski korpus Borbe u Dalmaciji 1942.