Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

6. italijanski armijski korpus

Za ovaj pojam je pronađeno 17 hronoloških zapisa, 435 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 30. 11. 1941. U Goraždu potpisan sporazum između komande četničkih snaga u Bosni i Hercegovini i predstavnika Štaba italijanskog 6. armijskog korpusa o zajedničkoj borbi protiv NOP odreda Jugoslavije.

⚔️ 7. 12. 1941. U Dubrovniku predstavnici četničke Komande operativnih jedinica za istočnu Bosnu i Hercegovinu i Štaba italijanskog 6. armijskog korpusa potpisali preliminarni sporazum o saradnji u borbi protiv NOP-a.

⚔️ 13. 5. 1942. U Bišini (na putu Nevesinje-Mostar) delovi 2. i 3. udarnog bataljona i bataljona -Bišina- Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju dočekali italijansko-četničku motorizovanu kolonu (76 vozila) u kojoj su se nalazili Štab divizije -Murđe- i delegat četničke Vrhovne komande kod italijanskog 6. armijskog korpusa. U borbi je poginulo 7 italijanskih oficira i dvadesetak vojnika, a uništen je veći broj vozila.

⚔️ 0. 7. 1942. Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa izvestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da su, u toku. maja i. juna, za vreme operacija u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Hercegovini i obalskoj zoni severno od Neretve, jedinice mostarske vazduhoplovne grupe izvele: 144 teška i laka bombardovanja, 67 tučenja malim bombama i mitraljiranja, 255 akcija radi izviđanja i veze i 115 avio-snabdevanja putem avio-bacanja i avio-transporta.

⚔️ 12. 8. 1942. Komandant italijanskog 6. armijskog korpusa stigao u Sušak, gde je s komandantom Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) razmatrao mere u vezi sa operacijama na Biokovu.

⚔️ 0. 9. 1942. Četnički vojvoda Dobrosav Jevđević, delegat četničke Vrhovne komande, uputio komandantu italijanskog 6. armijskog korpusa predlog da četničke snage preduzmu ofanzivu radi -čišćenja- partizana u predelu Prozor - Livno - Makarska - morska obala - tok Neretve.

⚔️ 1. 9. 1942. Komanda italijanskog 6. armijskog korpusa obavestila Višu komandu -Slovenija-Dalmacija- (Superslodu) da je obrazovana jedinstvena komanda četničkih snaga Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.

⚔️ 26. 9. 1942. Karlovac; da jedinice italijanskog 6. i 18, armijskog korpusa izvedu operaciju radi osiguranja rudarskog basena kod Mostara i pruge Mostar-Sarajevo.

⚔️ 5. 10. 1942. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno - Šujica - G. Vakuf - Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].

⚔️ 12. 10. 1942. U Splitu otpočeo dvodnevni sastanak komandanta i načelnika štaba Više komande -Slovenija-Dalmacija- (Superslode) s komandantima italijanskog 6. i 18. armijskog korpusa, na kome je analizirana prva etapa ciklusa operacija -Dinara- i utanačen plan za sledeću etapu (-Beta-): zauzimanje Livna.

⚔️ 12. 2. 1943. Komandant italijanskog 6. armijskog korpusa naredio da se deo snaga koncentriše ka Mostaru u cilju zatvaranja prelaza preko Neretve, Istovremeno je naredio komandama četničkih snaga u Hercegovini i Crnoj Gori da mobilišu svoje snage i hitno ih prebace ka Mostaru. Pod komandu italijanskog 6. armijskog korpusa tad je stavljeno i oko 2.250 domobrana i ustaša iz rejona Ljubuškog.

⚔️ 18. 2. 1943. Komandant italijanske 2. armije naredio komandantu 6. armijskog korpusa da u rejonu Mostara i boksitnih rudnika prikupi svoje i četničke snage i, za svaki slučaj, obrazuje jak mostobran u rejonu Metkovića, jer je smatrao da će Glavna operativna grupa VŠ NOV i POJ produžiti nadiranje ka morskoj obali.

⚔️ 21. 2. 1943. Od Bugojna, Sarajeva i Mostara otpočelo nadiranje udruženih neprijateljskih snaga ka s. Jablanici (kod Konjica). Nemačka 718. divizija, ojačana ustaško-domobranskim jedinicama i podržavana tenkovima i avijacijom, nastupala je u dve kolone: grupa -Fogl- [Sastava: 738. puk (bez jednog bataljona), 5. ustaška brdska brigada, delovi 668. diviziona, dva domobranske baterije, dve pionirske čete, i delovi 202. tenkovskog bataljona.] pravcem Bugojno - G. Vakuf - Prozor - s. Jablanica i grupa -Anaker- [Sastava: 750. puk (bez jednog bataljona), dva bataljona domobranskog 7. lovačkog puka, jedan ustaški bataljon i dve brdske baterije.] pravcem s. Tarčin - Ivan-sedlo - Konjic - s. Jablanica. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa i četničke snage nastupali su od Mostara obema obalama Neretve, dok je levom obalom ove reke, od Konjica ka Jablanici, nastupalo oko 2000 četnika. [U Mostaru su bile formirane 2 kolone: desna (3. bataljon 56. puka italijanske divizije -Marke- i oko 2.500 hercegovačkih četnika) i leva (2. bataljon 260. puka italijanske divizije -Murđe-, 2. bataljon 55. puka, 49. bataljon crnih košulja, jedna baterija italijanske divizije -Marke- i 2.500 crnogorskih četnika).]

⚔️ 25. 2. 1943. U Rimu održan sastanak italijanske Vrhovne komande s nemačkim ministrom spoljnih poslova Joakimom fon Ribentropom i generalom Varlimotom, na kome je postignut sporazum da se uporedo sa operacijom -Vajs-2- izvodi i koncentrična operacija -Vajs-Mostar- ka Neretvi, s tim da komandant nemačkih trupa u Hrvatskoj geneial Rudolf Liters komanduje trupama u operaciji -Vajs-2-, a komandant italijanskog 6. armijskog korpusa trupama na Neretvi.

⚔️ 27. 4. 1943. Jedinice italijanskog 6. armijskog korpusa (ostaci razbijene divizije -Murđe-, divizija -Marke- bez jednog puka, po jedan ojačani puk divizija -Mesina- i -Emilija-, te 73. legija crnih košulja divizije -Sasari-), sa četničkim Nevesinjskim, Trebinjskim i Nikšićkim korpusom i tri bataljona domobranske 6. pešadijske divizije, počele napad iz Blagaja, Stoca, s. Meke Grude, prevoja Kobilje glave i Vilusa. U petodnevnim borbama one su potisnule zaštitničke delove 3. udarne divizije NOVJ i 3. dalmatinske NOU brigade i ovladale Dabarskim, Nevesinjskim i Gatačkim poljem.

⚔️ 7. 5. 1943. Delovi četničkog Drinskog i Romanijskog korpusa odbacili zaštitnicu 7. divizije NOVJ prema pl. Zelengori i zauzeli Kalinovik, u koji su istog dana ušli i delovi italijanskog 6. armijskog korpusa.

⚔️ 11. 5. 1943. Vrhovna komanda italijanske vojske naredila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- da 6. armijski korpus delom snaga sadejstvuje sa italijanskim trupama u Crnoj Gori protiv jedinica NOVJ, prvenstveno u cilju obezbeđenja puta Podgorica (sada: Titograd) - Nikšić - Bileća. Posle nekoliko dana upućena su tri bataljona sa artiljerijom da preuzmu zadatke divizije -Ferara-, koja je upućena u borbu protiv Glavne operativne grupe u bici na Sutjesri.

Dokumenti

📜 Naređenje Komande 2. armije od 23. travnja 1941. Komandi 5. i 6. armijskog korpusa za okupaciju otoka

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. svibnja 1941. Komandi 2. armije o nastavljanju pokreta potčinjenih jedinica iz Čabra u Split

📜 Izvještaj 6. armijskog korpusa od 2. svibnja 1941. Komandi 2. armije o dislokaciji potčinjenih jedinica

📜 Izvještaj 6. armijskog korpusa od 4. svibnja 1941. Komandi 2. armije o dislokaciji potčinjenih jedinica

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 5. svibnja 1941. Komandi 2. armije o okupaciji dalmatinskih otoka i jedinicama koje su ih zaposjele

📜 Naređenje Komande 6. armijskog korpusa od 5. svibnja 1941. potčinjenim jedinicama za organizaciju okupirane teritorije u Dalmaciji

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 7. svibnja 1941. Komandi 2. armije o namjerama NDH da osnuje hrvatsku mornaricu i zadrži veći dio Primorja i otežanom snabdijevanju stanovništva

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 12. svibnja 1941. Komandi 2. armije o stanju garnizona na okupiranom teritoriju Dalmacije i rasporedu jedinica

📜 Naređenje Komande 6. armijskog korpusa od 24. svibnja 1941. potčinjenim jedinicama da na teritoriju priključenoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj predaju civilnu vlast hrvatskim vlastima

📜 Naređenje Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. potčinjenim jedinicama da spriječe Židovima i Srbima prelaz iz NDH na okupiranu teritoriju Dalmacije

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. svibnja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 25. maja 1941. Komandi 2. armije o političkoj situaciji na području Knina i Gračaca

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 7. lipnja, 1941. Komandi 2. armije o hapšenju rodoljuba od strane ustaša u Makarskoj, Lovreću, Dubrovniku i u rejonu Mostara

📜 Obavještenje Komande 6. armijskog korpusa od 8. lipnja 1941. Komandi 2. armije o dolasku guvernera Dalmacije Bastianinija u Zadar

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. srpnja 1941. god. Komandi 2. armije o bacanju prevratničkih letaka na raznim mjestima u Splitu

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 14. srpnja 1941. s područja Šibenik, Split, Zmovnica, Klis i Solin

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 17. srpnja 1941. s područja Sinj, Drniš i Imotski

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 28. srpnja 1941. Komandi 2. armije o iskliznuću vlaka s vojnim transportom kod sela Plavno

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 28. srpnja 1941. s područja Split, Omiš, Šibenik i Drniš

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 28. jula 1941. Komandi 2. armije o iskliznuću voza s vojnim transportom kod sela Plavno

📜 Direktive Komande 6. armijskog korpusa od 29. srpnja 1941. potčinje- nim komandama o mjerama koje treba da preuzmu u vezi s ustankom u Crnoj Gori i Lici i situacijom u Dalmaciji

📜 Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 29. srpnja 1941. Komandi 2. armije o gubicima prilikom izbacivanja vlaka kod Plavna

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 29. srpnja 1941. s područja Metković, Makarska, Split i Knin

📜 Direktive Komande 6. armijskog korpusa od 29. jula 1941. potčinjenim komandama o merama koje treba da preduzmu u vezi sa ustankom u Crnoj Gori i Lici i situacijom u Dalmaciji

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi uspostavljanja jačih garnizona u Kninu i Drnišu

📜 Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. Komandi 2. armije kojim traži preciznija uputstva za preuzimanje civilne i vojne vlasti u Kninu i Drnišu

📜 Izvod iz dnevnika talijanske 2. armije o vijestima primljenim od strane Komande 6. armijskog korpusa 1. kolovoza 1941. s područja Šibenik, Split, Knin i Biograd

📜 Okružnica Komande 6. armijskog korpusa od 1. kolovoza 1941. potčinjenim komandama o nadležnosti za suđenje i kaznama za prestup protiv javnog reda i oružanih snaga

📜 Okružnica Komande 6. armijskog korpusa od 1. avgusta 1941. potčinjenim komandama o nadležnosti za suđenje i kaznama za prestupe protiv javnog reda i oružanih snaga

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 1. avgusta 1941. o radovima na popravci pruge KninGračac i o daljim merama za osiguranje pruge i telefonsko-telegrafskih veza

📜 Naređenje Komande 2. armije od 2. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa da preda vlast u Kninu organima NDH kad se oni ponovo vrate u grad

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 2. kolovoza 1941. Komandi 2. armije u vezi predaje vlasti u Kninu organima NDH

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 3. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o ciljevima ustanka u Kninskoj krajini

📜 Brzojav Komande 6. armijskog korpusa od 3. kolovoza 1941. Komandi 2. armije u kome obavještava o zahtjevu Guvernera Dalmacije za hitan početak rada vojnog suda u Šibeniku

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 4. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o mjerama za posjedanje pojasa između Knina i Lovinca i Knina i Sinja

📜 Depeša Komande 6. armijskog korpusa od 4. avgusta 1941. Komandi 2. armije o zauzimanju sigurnosnog pojasa na teritoriji NDH radi obezbeđenja železničkog saobraćaja

📜 Depeša Komande 6. armijskog korpusa od 8. avgusta 1941. Komandi 2. armije o popravci pruge Knin - Zrmanja, odnosima sa ustaško-domobranskim jedinicama i situaciji u Kninu i Gračacu

📜 Dislokacija jedinica 6. armijskog korpusa na dan 12. kolovoza 1941.

📜 Brzojav Komande 2. armije od 13. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o primljenim vijestima da 3000 komunista iz Splita i okolice priprema početak ustanka protiv Talijana

📜 Telegrafski izvještaj komande Šestog armijskog korpusa od 16 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u Sinjskoj Krajini

📜 Telegrafski izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 16. kolovoza 1941. god. o borbama protiv partizana u Sinjskoj krajini

📜 Telegrafski izvještaj komande Šestog armijskog korpusa od 19 kolovoza 1941 god. o borbama protiv partizana u Šibenskom kotaru

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 19. kolovoza 1941. Komandi 2. armije o sukobu vojnika s grupom naoružanih komunista kod Siritovca

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 24. kolovoza 1941. Prefekturi u Splitu o strijeljanju Santini Alfreda i Zelić Ante u Sinju

📜 Zahtjev Prefekture u Splitu od 25. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa za prebacivanje Santini Alfreda i Zelić Ante u policijski zatvor radi saslušanja u Splitu

📜 Telefonsko saopštenje komandanta 2. armije od 28. avgusta 1941. načelniku štaba da divizija „Kačatori dele Alpi nije dodeljena 2. armiji i da ustanak u zoni Bileća-Stolac treba ugušiti angažovanjem divizije „Marke i drugih jedinica 6. armijskog korpusa 

📜 Izveštaj Komande divizije „Sasari od 2. septembra 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o stanju u Gračacu i Kijevu i o sastanku četničkih pristalica u selu Pađenima kod Knina

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 3. rujna 1941. Komandi 2. armije o ubistvu komuniste Lučić Bože

📜 Telegrafski izvještaj komande Šestog armijskog korpusa od 15 rujna 1941 god. o atentatima na talijanske vojnike i karabinjere u Splitu

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 15. rujna 1941. Komandi 2. armije o akciji udarnih grupa u Splitu i strijeljanju Bože Jerinčića i Ivana Juretića

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 5. oktobra 1941. Komandi 2. armije o situaciji i dejstvima jedinica u drugoj polovini septembra

📜 Izvještaj Komande 6. armijskog korpusa od 14. listopada 1941. Komandi 2. armije o presudi Izvanrednog suda za Dalmaciju kojom je u Splitu osuđeno na smrt strijeljanjem 12 osoba i 13 na vremenske kazne

📜 Iz izveštaja Komande 6. armijskog korpusa od 18. oktobra 1941. Komandi 2. armije o okupaciji teritorije Nezavisne Države Hrvatske između demilitarizovane zone i demarkacione linije nemačkih i italijanskih okupacionih trupa

📜 Izveštaj Komande obaveštajnog odseka 6. armijskog korpusa od 21. oktobra 1941. Komandi korpusa o vojno-političkoj situaciji u Bosanskom Petrovcu, Ključu, Sanskom Mostu i Mrkonjić- -Gradu

📜 Izvjerštaj Komande 6. armijskog korpusa od 29. listopada 1941. Komandi 2. armije o strijeljanju rodoljuba u Vodicama

📜 Obavještenje Komande 6. armijskog korpusa od 10. studenog 1941. Guverneru Dalmacije o navodnom zajedničkom sastanku predstavnika bivših građanskih stranaka i komunista u Splitu

📜 Izvod iz izveštaja Komande 6. armijskog korpusa od 7. decembra 1941. Komandi 2. armije o aktivnosti jedinica i napadu partizana na Donji Vakuf

📜 Izvod iz izveštaja Komande 6. armijskog korpusa od 19. decembra 1941. Komandi 2. armije o borbama na području Kupresa, Trebinja i Bileće

📜 Predlog preliminarnog sporazuma Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 11. januara 1942. Komandi italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

📜 Instrukcija komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 16. januara 1942. četničkim predstavnicima za pregovore sa Komandom italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

📜 Odobrenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine Milanu Šantiću od 16. januara 1942. da produži pregovore sa Komandom italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. Komandi 2. armije o kontaktima s rukovodiocima četničkih formacija

📜 Dopis komandanta 2. armije od 15. veljače 1942. komandantima 5, 6. i 13. armijskog korpusa o direktivi Generalštaba kopnene vojske u pogledu odnosa s vlastima NDH i četnicima

📜 Dopis komandanta 2. armije od 15. februara 1942. komandantima 5, 6. i 18. armijskog korpusa o direktivi Generalštaba kopnene vojske u pogledu odnosa s vlastima NDH i četnicima

📜 Obaveštenje Komande 6. armijskog korpusa ođ 30. marta 1942. potčinjenim jedinicama o formiranju koncentracionih logora u Boki (u tvrđavi Mamula i Prevlaci)

📜 Dopunska naređenja komandanta 2. armije generala Roate od 7. maja 1942. »Borbenoj grupi Bader« i italijanskom 6. armijskom korpusu za izvođenje operacije »Foča«

📜 Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga »Slonenija-Dalmacija« od 28. juna 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u toku maja 

📜 Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. jula 1942. komandama 5, 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s pružanjem pomoći u četničko-ustaškim pregovorima

📜 Pismo komandanta Šestog armijskog korpusa od 20. srpnja 1942. guverneru Dalmacije u vezi upućivanja antikomunističke milicije iz Kotora u provinciju Zadar

📜 Depeše Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmcija« od 5. avgusta 1942. komandantima 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s prodorom grupe proleterskih brigada prema Bosanskoj krajini

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija—DaImacija« od 8. kolovoza 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da poduzmu operacije čišćenja na području Biokova

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 8. avgusta 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da preduzmu operaciju čišćenja na području Biokova

📜 Naređenje komande Šestog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1942 god. za izvođenje operacije Albia

📜 Naređenje Komande Šestog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1942. za izvođenje operacije »Albia«

📜 Obavještenje komande Šestog armijskog korpusa od 26 kolovoza 1942 god. o planu dejstva talijanskih jedinica za operaciju Albia

📜 Obavještenje komande Šestog armijskog korpusa od 26. kolovoza 1942. o planu dejstva talijanskih jedinica za operaciju »Albia«

📜 Vanredno saopštenje Šestog armijskog korpusa od 2 rujna 1942 god. o rezultatima operacije Albia izvršene na području Biokova

📜 Izvanredno saopćenje Šestog armijskog korpusa od 2. rujna 1942. o rezultatima operacije »Albia« izvršene na području Biokova

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 10. rujna 1942. o pogoršanoj situaciji na Korčuli i aktivnosti komunista

📜 Zapisnik sa sastanka komandanta Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija« s komandantima 6. i 18. armijskog korpusa održanog 12. i 13. oktobra 1942. u Splitu radi analize operacije »Dinara« i drugih aktuelnih pitanja

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 7. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o upadu partizana u menzu talijanskih mornara na Korčuli

📜 Izvod iz obavještajnog izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na Korčuli i Pelješcu

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 16. siječnja 1943. o akciji čišćenja na Korčuli

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 19. siječnja 1943. o zauzimanju Slivna od strane partizana i akciji čišćenja na Pelješcu

📜 Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 23. siječnja 1943. o dolasku partizana u zonu Runović i napadu na vlak kod Diklića-Dubrovnik

📜 Izvod iz izvještaja Šestog armijskog korpusa od 25. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija-Dalmacija o aktivnosti partizana na području Korčule, Pelješca, Vrgorca i Makarske

📜 Izvod iz obavještajnog biltena Komande Šestog armijskog korpusa od 26. siječnja 1943. o događajima na Korčuli i Biokovu

📜 Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa za 29 januar 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o sukobu sa partizanskom trojkom kod Drušića

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 29. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o pregovorima četničkog delegata Dobrosava Jevđevića sa ustaško-domobranskim starešinama u Mostaru

📜 Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. o aktivnosti partizanskih snaga na području Imotski-Posušje-Vrgorac-Makarska

📜 Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 2. veljače 1943. Komandi Šestog armijskog korpusa o gubicima hercegovačkih četnika u operaciji Vrlika

📜 Naređenje Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 10 februara 1943 god. o potčinjenosti ustaško-domobranskih jedinica

📜 Pismo komandanta Šestog armijskog korpusa od 12. veljače 1943. Guvernatoratu Dalmacije u vezi interniranja Zidova na Korčuli

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 14 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV na prostoriji Prozor-Imotski

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 15 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV i rasporedu ustaško-domobranskih snaga zapadno od Mostara

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa cd 16 februara 1943 god. o teškoćama poduzimanja operacija u pravcu Livna

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV na prostoriji Prozor-Jablanica-Konjic

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 16 februara 1943 god. o koncentraciji jedinica NOV u dolini Neretve i napadu na Prozor

📜 Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 16. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV na prostoru Prozor-Jablanica-Konjic

📜 Dnevni izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 17 februara 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Konjic 18. italijanski armijski korpus Dobrosav Jevđević Borbe u Hrvatskoj 1943. Mario Roatta Kolašin Bitka na Neretvi Bitka za Prozor 1943. 5. italijanski armijski korpus Operacija Weiss Livno Gacko Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije Kalinovik 369. legionarska divizija (vražja) Operacija Schwarz Borbe u Dalmaciji 1943. Četnici u ustanku Drežnica Foča Dubrovnik 14. italijanski armijski korpus Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Trebinje Četnici u drugom svetskom ratu Borbe za Livno 1942. Borbe u Hercegovini 1943. Bijelo Polje Operacija Albia Italija u drugom svetskom ratu Podgorica 7. SS divizija Prinz Eugen Imotski Mostar Ustanak u Hrvatskoj 1941. Goražde Vilus Bileća 9. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 154. pešadijska divizija Murge Borbe u Crnoj Gori 1943. Nevesinje Borbe u Hrvatskoj 1942. Ustanak u Lici 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1942. Bitka za Konjic 1943. Knin Sinj Pljevlja Diverzije u oslobodilačkom ratu Prozor Korčula Borbe u Dalmaciji 1942. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Andrijevica Gračac Split Makarska Ustanak u Dalmaciji 1941. Ustanak u Crnoj Gori 1941. Šibenik Bitka na Sutjesci 32. pešadijska divizija Marche 12. pešadijska divizija Sassari Pelješac 2. italijanska armija Žabljak Brodarevo Nikšić Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Drniš Šavnik