Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Bileća u drugom svetskom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 99 hronoloških zapisa, 170 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 17. 4. 1941. Delovi italijanske 9. armije ušli u Nikšić, Cetinje, Kotor, Bileću i Trebinje i u Dubrovniku se spojili sa jedinicama italijanske 2. armije.

⚔️ 6. 6. 1941. Naoružani seljaci gornjeg Gatačkog polja uništili žand. st. Kazanci i Stepen i porušili put i tt veze između Gacka i Bileće. Sutradan se borba prenela i na druga pogranična sela severoistočno od Gacka, a kojima su ustanici uništili žand. st. u s. Jaseniku i s. Vrbi. Da bi paral i sale ustanak, ustaše su u Gacku uhapsile 200 uglednijih Srba kao taoce i, uz pomoć jedne domobranske čete iz Bileće, uspostavile saobraćaj, ali se nisu usuđivale da krenu u sela.

⚔️ 24. 6. 1941. Napadom na žand. st. Lukavac (kod Nevesinja) otpočeo masovni ustanak naroda gornje Hercegovine. Za pet dana ustanici su uništili žand. st. u selima Lukavcu, Riljima, Kifinom Selu, Morinama, Odžaku. Pojnici, Krstači. Trusini i Zmijancu, zauzeli Avtovac, prodrli u Nevesinje i oslobodili đelove bilećkog, stolačkog i trebinjskog sreza, gotovo čitav nevesinjski i veći deo gatačkog sreza.

⚔️ 2. 8. 1941. U s. Baljcima (kod Bileće), na sastanku komandi četa narodne vojske bilećkog sreza, izabran Sreski štab narodne vojske, i došlo do prvih razmimoilaženja sa četničkim elementima na pitanju borbe protiv okupatora.

⚔️ 3. 8. 1941. Banjanski i grahovski gerilci na više mesta prekinuli železničku prugu, kolski put i tt veze između Nikšića i Bileće.

⚔️ 21. 8. 1941. Na Ublima (kod Bileće) održano vojno-partijsko savetovanje sreskih štabova narodne vojske Bileće, Nevesinja i Gacka [Predstavniku iz južne Hercegovine zaključci iz tog savetovanja su preneti 27. VIII 1941.]. Doneta je odluka o -opštem ustanku-, razrađen je plan napada na neprijateljska uporišta i rešeno je da pogranične crnogorske partizanske jedinice, čiji su predstavnici takođe prisustvovali savetovanju, pomognu ustanak u Hercegovini.

⚔️ 22. 8. 1941. Miruška i Zavodska četa narodne vojske Sreskog štaba za Bileću sprečile ispad 2. bataljona domobranskog 14. pešadijskog puka iz Bileće u pravcu s. Miruša. Sutradan ponovljeni ispad odbijen uz pomoć nekoliko gerilskih odreda iz Crne Gore.

⚔️ 27. 8. 1941. Kod s. Mosko (na putu Trebinje-Bileća) nekoliko četa Sreskog štaba narodne vojske za Bileću, uz pomoć dva gerilska odreda iz Banjana, razbilo ojačani kombinovani bataljon 14. domobranskog puka koji je upućen u pomoć ugroženom garnizonu u Bileći, a potom zauzeli žand. st. Jasen (kod Trebinja). Zaplenjeno: 1 haubica, 2 minobacača, 4 mitraljeza, 21 p. mitraljez i preko 200 pušaka.

⚔️ 28. 8. 1941. Pod rukovodstvom Oblasnog štaba za Hercegovinu, čete narodne vojske i crnogorski Banjsko-vučedolski bataljon ušli u Bileću. Domobranska posada (dva bataljona), sa ostacima posade s. Plane, povukla se u vojni logor.

⚔️ 29. 8. 1941. Jedan bataljon italijanske divizije -Kačatori dele Alpi- sa pravca Vilusa i motorizovani delovi italijanske divizije -Marke- iz Trebinja deblokirali domobranski garnizon u Bileći. Tim je ujedno počela italijanska reokupacija tzv. druge zone.

⚔️ 0. 9. 1941. U s. Baljcima održana prva partijska konferencija za srez Bileću. Diskutovano je o organizaciji partizanskih jedinica, jačanju partijskih organizacija, stvaranju seoskih organa narodne vlasti i usmeravanju masa na borbu protiv okupatora. Izabrani SK KPJ za Bileću obuhvatao je i Dabarsku opštinu sreza Stolac.

⚔️ 19. 9. 1941. U s. Fatnici (kod Bileće), po direktivi Štaba NOP odreda BiH, formiran Štab Hercegovačke brigade NOP odreda. Time je prestao da postoji Oblasni štab za Hercegovinu. Mesto sreskih štabova za Bileću, Nevesinje, Gacko i Trebinje formirani su štabovi 1. bataljona (obuhvatao Nevesinje, Gacko, Stolac i deo bilećkog sreza) i 2. bataljon (obuhvatao Trebinje, Ljubinje i veći deo bilećkog sreza).

⚔️ 0. 10. 1941. Kod Bileće formiran 2 (Bilećki) bataljon Hercegovačke brigade NOP odreda (kasnije: bataljon -Vladimir Gaćinović-).

⚔️ 0. 10. 1941. U s. Pađenima (kod Bileće) formiran OK SKOJ-a za istočnu Hercegovinu.

⚔️ 0. 10. 1941. OK SKOJ-a za istočnu Hercegovinu formirao sreske komiteta SKOJ-a za Bileću, Trebinje, Nevesinje i Gacko.

⚔️ 0. 11. 1941. Partizani iz Grahovskog bataljona, Banjsko-vučedolskog bataljona Nikšićkog NOP odreda i bataljona -Luka Vukalović- savladali ustaško-domobransku posadu u Parežu, kod Lastve (srez Trebinje), Zarobili 12 domobrana i 7 italijanskih vojnika sa oružjem i opremom. Onesposobili električnu centralu u Parežu, koja je davala osvetljenje Trebinju i Bileći.

⚔️ 6. 11. 1941. U s. Parežu (kod Trebinja) Lastvanska četa (Trebinjskog) bataljona Hercegovačkog NOP odreda i manji delovi Nikšićkog NOP odreda uništili hidrocentralu i srušili jednu železničku kompoziciju i most na Trebišnjici. Zarobljeni su domobranska posada centrale i nekoliko italijanskih vojnika. Time je saobraćaj na pruzi Trebinje - Bileća obustavljen 10 meseci.

⚔️ 8. 11. 1941. Kod ž. st. Stube (kod Nikšića) delovi Nikšićkog NOP odreda porušili na više mesta put Nikšić-Vilusi i železničku prugu Nikšić-Bileća.

⚔️ 17. 11. 1941. U s. Baljcima (kod Bileće), izdvajanjem četa iz partizanskog bataljona -Vladimir Gaćinović-, formiran 2. bilećki bataljon Hercegovačkog NOP odreda.

⚔️ 25. 11. 1941. Kod Vilusa Grahovski bataljon Nikšićkog NOP odreda i partizani Banjana i Lastve u oštroj dvočasovnoj borbi, razbili i prinudili na predaju italijansku motorizovanu kolonu (iz divizije -Marke-) jačine 4 tenka, 4 kamiona i 2 motocikla, sa oko 140 vojnika. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i 22 ranjena; zarobljeno 77 vojnika i 5 oficira (među kojima komandant garnizona Bileća). Zaplenjena je celokupna oprema kolone: 3 ispravna tenka, 3 kamiona, 1 motocikl i 110 pušaka. Kod partizana je samo jedan borac ranjen.

⚔️ 27. 11. 1941. Izdvajanjem četa iz 1. bilećkog bataljona -Vladimir Gaćinović- formiran Sitnički (3. bilećki) bataljon Hercegovačkog NOP odreda.

⚔️ 1. 12. 1941. Trebinjski bataljon Hercegovačkog NOP odreda pokidao sve tt veze Trebinja sa okolnim garnizonima (Dubrovnikom, Bilećom i Stocem) i posekao oko 350 tt stubova. Kidanje veza je otpočelo 30. novembra uveče.

⚔️ 2. 12. 1941. Kod s. Moska (na putu Bileća-Trebinje) delovi Hercegovačkog i Nikšićkog NOP odreda uništili jednu manju italijansku motorizovanu kolonu iz sastava divizije -Marke-, zatim zauzeli žand. st. Jasen i time potpuno odsekli neprijateljski garnizon u Bileći.

⚔️ 6. 12. 1941. U s. Javoru (kod Bileće) delovi Hercegovačkog NOP odreda zarobili italijansku stražu (21 vojnika).

⚔️ 22. 12. 1941. Posle sedmodnevnih upornih borbi delovi italijanske divizije -Marke- i domobranskog 14. pešadijskog puka iz Trebinja probili se u opkoljeni garnizon Bileću. Snage u Bileći sadejstvovale su sa snagama koje su napadale iz Trebinja. U tim borbama neprijatelj je imao preko 100 mrtvih.

⚔️ 23. 12. 1941. GŠ za Crnu Goru i Boku naredio Nikšićkom NOP odredu da pregovara sa italijanskim okupatorom o razmeni zarobljenika; da zaštiti srpski i muslimanski živalj od okupatora, ustaša i ustaški nastrojenih muslimana; da partizanskim jedinicama na sektoru Bileća, Gackog i Foče pruži pomoć u borbi protiv okupatora i četnika.

⚔️ 25. 12. 1941. Izdvajanjem četa iz 1. bilećkog bataljona -Vladimir Gaćinović- formiran Stolački bataljon Hercegovačkog NOP odreda.

⚔️ 30. 12. 1941. GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku naredio Štabu Nikšićkog NOP odreda da Župopivski bataljon mobilise za napad na Gacko a da Grahovski bataljon, ukoliko je Grahovo oslobođeno, deo svojih snaga prebaci prema Bileći i Gacku, a deo prema Nikšiću radi blokade i razoružanja italijanskih vojnika u tom gradu.

⚔️ 0. 1. 1942. Tri bataljona Hercegovačkog NOP odreda napala bataljon italijanske divizije -Marke- u s. Planoj. Obavešten o napadu, neprijatelj je intervenisao jednim ojačanim bataljonom iz Bileće, zbog čega napad nije uspeo.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod Klenka (na komunikaciji Trebinje-Bileća), iz zasede, Lastvanska četa bataljona -Luka Vukalović- Hercegovačkog NOP odreda, bez vlastitih gubitaka, uništila snabdevačku auto-kolonu (7 vozila) i ojačanu četu italijanske divizije -Marke- koja je tu kolonu pratila.

⚔️ 6. 1. 1942. Kod Klobuka (na putu Trebinje-Bileća) delovi Banjsko-vučedolskog partizanskog bataljona i grupe grahovskib partizana napali italijansku kolonu i, posle kraće borbe, zarobile 66 italijanskih vojnika i oficira i zaplenili 2 mitraljeza, 8 p. mitraljeza, 6 kamiona, 20 buradi benzina i drugu opremu.

⚔️ 23. 1. 1942. U s. Koritima (na putu Gacko-Bileća) delovi Banjsko-vučedolskog bataljona Nikšićkog NOP odreda zarobili štab Graničnog bataljona četničkog 1. hercegovačkog puka.

⚔️ 23. 1. 1942. Na Vraćevici (na putu Trebinje-Bileća) Bilećki bataljon Hercegovačkog NOP odreda i Banjsko-vučedolski bataljon Nikšićkog NOP odreda uništili zaštitnicu 56. puka italijanske divizije -Marke- (jednu ojačanu četu) i zaplenili, između ostalog 2 topa.

⚔️ 28. 1. 1942. U s. Baljcima (kod Bileće) po naređenju Privremenog operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu formiran 1. hercegovački udarni bataljon (u početku imao naziv: Hercegovačko-crnogorski udarni bataljon).

⚔️ 9. 2. 1942. Napadom iz Trebinja i Bileće, glavnina italijanske divizije -Marke- otpočela deblokadu garnizona u Bileći. U četvorodnevnim borbama protiv jedinica Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, delovi te divizije su se, uz veće gubitke, probili u opkoljeni garnizon u Bileći, ali nisu uspeli održati komunikacije, pa je garnizon i dalje ostao blokiran.

⚔️ 26. 2. 1942. Delovi Hercegovačkog i Nikšićkog NOP odreda razbili Ljubomirski i Bilećki bataljon 1. hercegovačkog četničkog puka. U višednevnim borbama je ubijen 31 četnik, većina četnika se predala, a ostaci su se povukli u italijansko-domobranski garnizon u Bileći.

⚔️ 27. 2. 1942. Formiran inicijativni SNO odbor za Bileću.

⚔️ 0. 3. 1942. Kod s. Branog Dola (blizu Bileće) Ljubomirski bataljon Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu razbio četu italijanske divizije -Marke-.

⚔️ 0. 3. 1942. U s. Fatnici (kod Bileće), pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, održano vojno-političko savetovanje, na kome je odlučeno da se izvrši reorganizacija partizanskih jedinica Hercegovine. Tom reorganizacijom, koja je završena do kraja. marta, ukinuti su štabovi sektora, teritorijalni bataljoni su okupljeni u Južnohercegovački i Severnohercegovački NOP odred, a Udarni bataljon je ostao pod neposrednom komandom Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu.

⚔️ 3. 3. 1942. U rejonu s. Plana - s. Korita (kod Bileće) delovi Nikšićkog NOP odreda i Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu razbili Granični bataljon 1. hercegovačkog četničkog puka.

⚔️ 8. 3. 1942. U s. Zupcima (kod Trebinja) SNO odbor za Trebinje organizovao konferenciju delegata 12 oslobođenih opština iz graničnih delova srezova Trebinje, Bileća, Nikšić i Herceg-Novi, na kojoj su rešena pitanja robne razmene i trgovine i određena pijačna mesta, pijačni dani i cene najnužnijih proizvoda.

⚔️ 20. 3. 1942. U s. Divinu (kod Bileće), na konferenciji delegata seoskih i opštinskih NO odbora, izabran SNO za Bileću.

⚔️ 27. 3. 1942. Kod s. Vlahinje (blizu Bileće) dva bataljona Južnohercegovačkog i jedan bataljon Nikšićkog NOP odreda sprečili ispad iz Bileće 56. puka italijanske divizije -Marke-, ojačanog sa 4 tenka i četnicima. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je prisiljen na povlačenje uz gubitke od 69 mrtvih i ranjenih italijanskih vojnika i 5 četnika. VŠ NOP i DV Jugoslavije pohvalio je 5 boraca, zbog. junačkog držanja u toj borbi.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Divinu (kod Bileće), po naređenju Operativnog Štaba NOP odreda za Hercegovinu, od izabranih boraca iz Južnohercegovačkog NOP odreda formiran 2. hercegovački udarni partizanski bataljon.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Fatnici (kod Bileće), pod rukovodstvom Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, održano šire savetovanje vojno-političkih rukovodilaca iz Hercegovine: razmatrano je pitanje organizacionog i političkog učvršćenja, postignutih vojnih uspeha; kritikovani su sektaški stav i levo skretanje u Hercegovini na koje je CK KPJ ukazao svojim pismom Oblasnom komitetu KPJ za Hercegovinu od 15. aprila.

⚔️ 0. 4. 1942. U s. Fatnici (kod Bileće) održana okružna konferencija SKOJ-a za istočnu Hercegovinu, na kojoj je razmatrano dalje učvršćenje NOSOBiH, stvaranje bratstva i jedinstva i šire prodiranje među muslimansku i hrvatsku omladinu. Konferenciji je prisustvovalo 80 delegata.

⚔️ 0. 5. 1942. U rejonu Bileće, po naređenju Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu, i južnu Dalmaciju, od delova Južnohercegovačkog NOP odreda formiran 8. hercegovački udarni bataljon.

⚔️ 5. 5. 1942. U s. Hrasnu (kod Stoca), od samostalne udarne čete za dejstvo u Crnoj Gori i izabranih boraca Stolačkog, Ljubinjskog, Sitničkog i Bilećkog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda, formiran 6. hercegovački udarni bataljon.

⚔️ 26. 5. 1942. Četnički Bilećki i Trebinjski odred, uz podršku delova italijanske divizije -Marken napadom iz Trebinja ovladali Lastvom, a do 31. maja ovladali i delom slobodne teritorije između Bileće i Trebinja. Pruživši samo mestimičan otpor, delovi Južnohercegovačkog NOP odreda uglavnom su se raspali. U borbi protiv četnika poginuo je i komandant 8. hercegovačkog udarnog bataljona Vlado Vučinić, narodni heroj.

⚔️ 29. 5. 1942. U s. Zvijerini (kod Bileće) Ljubomirski bataljon četničkog Bilećkog odreda opljačkao bolnicu, radionice i skladišta Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju. Delovi Sitničkog bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda koji su obezbeđivali bolnicu prešli su četnicima. Brzom intervencijom 1. hercegovačkog udarnog bataljona i 4. bataljona 1. proleterske NOU brigade spasena je većina ranjenika. Ostale istaknutije rukovodioce - komuniste četnici su delom bacili u Viđušku jamu, a delom kasnije pobili.

⚔️ 2. 6. 1942. U s. Divinu (kod Bileće) održano savetovanje Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu, okružnih komiteta za južnu i severnu Hercegovinu, instruktorske grupe CK KPJ, Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju i štabova Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda. Na savetovanju je izvršena analiza skretanja; izborom je potvrđen obnovljeni Oblasni komitet KPJ za Hercegovinu; doneta je odluka o povlačenju preostalih jedinica iz istočne Hercegovine; izvršena je reorganizacija jedinica; ukinuti su štabovi Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda; ostacima razbijenih jedinica su popunjeni 1. i 2. bataljon i formiran novi 3. udarni bataljon i prateća četa Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju.

⚔️ 5. 6. 1942. Iz Bileće i Gacka delovi italijanskih divizija -Marke- i -Taurinenze- i četnički Bilećki i Gatački odred (7 italijanskih i 6 četničkih bataljona) otpočeli napad u cilju okruženja i uništenja ostataka jedinica Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju u rejonu sela Plane i Patnice. U duhu odluka savetovanja u s. Divinu (kod Bileće) Operativni štab NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju je sa tri udarna bataljona i pratećom četom preduzeo izvlačenje prema Pivi, ali je sutradan u s. Hodžićima, zajedno sa Oblasnim komitetom KPJ, pratećom četom i komorom, odsečen od glavnine i razbijen.

⚔️ 27. 6. 1942. U s. Ljubomiru (kod Bileće) četnici streljali člana Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu i sekretara OK KPJ za južnu Hercegovinu Dragiču Pravicu, narodnog heroja.

⚔️ 8. 4. 1943. U rejonu prevoja Kobilja glava (kod Gacka) 1. dalmatinska NOU brigada i glavnina 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbile delove četničkog Trebinjskog korpusa i odbacile ih prema Bileći. U borbi je poginuo komandir čete 3. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Hasan Zahirović Laća, narodni heroj.

⚔️ 17. 4. 1943. U s. Planoj (kod Bileće) delovi 3. udarne divizije NOVJ napali tri italijanska bataljona i dve četničke brigade, ojačane artiljerijom i tenkovima. Zbog velike nađmoćnosti neprijatelja i zbog visokih gubitaka napad je, posle dvodnevnih borbi, obustavljen. U borbi je poginuo komandant 1. bataljona 5. crnogorske NOU brigade Đorđe Premović, narodni heroj.

⚔️ 6. 5. 1943. Italijansko-četnička borbena grupa -Somavila- (73. legija crnih košulja italijanske divizije -Sasari-, 2. bataljon 260. pešadijskog puka italijanske divizije -Murđe-. Četnička Bilećka i Gatačka brigada, jedna baterija i po jedna četa tenkova i minobacača), nastupajući iz Gacka, posle trodnevnih borbi odbacila 1. dalmatinsku udarnu brigadu 3. udarne divizije NOVJ i zauzela prevoj Čemerno.

⚔️ 11. 5. 1943. Vrhovna komanda italijanske vojske naredila Višoj komandi oružanih snaga -Slovenija-Dalmacija- da 6. armijski korpus delom snaga sadejstvuje sa italijanskim trupama u Crnoj Gori protiv jedinica NOVJ, prvenstveno u cilju obezbeđenja puta Podgorica (sada: Titograd) - Nikšić - Bileća. Posle nekoliko dana upućena su tri bataljona sa artiljerijom da preuzmu zadatke divizije -Ferara-, koja je upućena u borbu protiv Glavne operativne grupe u bici na Sutjesri.

⚔️ 17. 8. 1943. U južnoj Hercegovini i susednom primorskom pojasu jake neprijateljske snage (dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, pet bataljona italijanskih divizija -Mesina- i -Marke-, jedan bataljon domobranske 6. pešadijske divizije i tri brigade četničkog Trebinjskog korpusa) počele operaciju čišćenja -Gama- u cilju uništenja 10. hercegovačke NOU brigade. Trećeg dana, posle više pokušaja, višestruko nadmoćni neprijatelj je uspeo da u rejonu s. Zvijerine (kod Bileće) okruži 10. brigadu, ali se ona, veštim manevrom, bez gubitaka izvukla prema Gacku.

⚔️ 16. 9. 1943. U rejonu prevoja Kobilje glave (na putu Gacko-Bileća) 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ razbila ojačanu četničku Bilećku brigadu. Poginulo je i ranjeno oko 60 četnika i nemačkih vojnika, dok se veći broj četnika razbežao kućama ili povukao u Bileću, gde su ih sutradan prihvatili delovi 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četničke Trebinjske brigade.

⚔️ 3. 10. 1943. U s. Ljubomiru (kod Bileće) formirana 1. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade (kasnije: 10. hercegovačka NOU brigada).

⚔️ 5. 10. 1943. Bileću zauzela 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ posle dvodnevnih borbi protiv četničke Bilećke brigade, ojačane jednim nemačkim vodom Poginulo je 12 nemačkih vojnika i 30 četnika a ranjeni su 22 nemačka vojnika i neutvrđen broj četnika, dok je ostatak prihvatio i povukao u Trebinje jedan ojačani bataljon nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Brigada je imala 6 mrtvih 119 ranjenih.

⚔️ 8. 10. 1943. Pukovska borbena grupa -Šmithuber- nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- obilaznim napadom preko Nevesinja zauzela Bileću, Deseta hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ povukla se na pl. Sitnicu (kod Ljubinja).

⚔️ 11. 10. 1943. Na pl. Sitnici (kod Ljubinja) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnička Bilećka brigada, koncentričnim napadom u 8 kolona, okružili glavninu (8 bataljona) 10. hercegovačke udarne brigade 3. divizije NOVJ. Zadržavajući ostale kolone slabijim snagama 10. brigada je razbila neprijateljsku kolonu sa pravca Bileće i preko puta Bileća-Gacko probila se iz okruženja. Poginulo je 66, zarobljeno 22 i ranjeno preko 100 neprijateljskih vojnika, dok je partizanska brigada imala 2 mrtva i 16 ranjenih. Zaplenjeni su 3 minobacača, 8 p. mitraljeza i 63 puške.

⚔️ 13. 10. 1943. U s. Ublima (kod Bileće) formirana 2. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade (kasnije: 2. odnosno 11. hercegovačka NOU brigada).

⚔️ 17. 10. 1943. Bileću zauzeli 2. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade i Bilećki NOP odred, pošto su se delovi četničke Bilećke brigade povukli prema Trebinju. Mesto je sutradan napušteno.

⚔️ 25. 10. 1943. U s. Dlakošama (kod Bileće) formirana 3. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade (kasnije: 3. odnosno 12. hercegovačka NOU brigada).

⚔️ 1. 11. 1943. U s. Davidovićima (kod Bileće) počelo dvodnevno Oblasno savetovanje KPJ za Hercegovinu. Pretreseni su rad i stanje Partije, SKOJ-a i uopšte NOP-a u Hercegovini i postavljeni su zadaci: brzo organizaciono učvršćenje Partije i SKOJ-a i upornije stvaranje masovnih oslobodilačkih organizacija.

⚔️ 15. 11. 1943. U s. G. Dolinama (kod Ljubinja) četnička Ljubinjska i Bilećka brigada iznenada napali i okružili 5. bataljon 10. hercegovačke NOU brigade Bataljon je, pružajući snažan otpor nadmoćnom neprijatelju, uspeo da se probije na pl. Sitnicu, ali je u borbi izginulo i ranjeno oko 40 boraca i rukovodilaca, među kojima i komandant bataljona Ante Kelava Zoro, narodni heroj. Protivnapadom ubrzo prikupljene 3. udarne grupe bataljona 10. hercegovačke NOU brigade čelnici su odbačeni prema Bileći.

⚔️ 22. 11. 1943. U sastavi 29. udarne divizije NOVJ obnovljen Južnohercegovački NOP odred. U njegov je sastav ušlo 5 manjih NOP odreda: Stolački, Popovopoljski, Vlahovićki, Šumski i Bilećki.

⚔️ 24. 11. 1943. S linije Mostar-Stolac-Bileća nemačka 7. SS -Princ Eugen- divizija, ojačana po jednim bataljonom nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. pešadijske divizije i sa 2.000 četnika Trebinjskog i Nevesinjskog korpusa, napala novoformiranu 29. udarnu diviziju NOVJ s ciljem da je izbaci iz Hercegovine. Dok je Južnohercegovački NOP odred estao u neprijatelj evo i pozadini, glavnina 29. udarne divizije odbačena je istočno od puta Bileća. Gacko, gde je u šestodnevnim odbrambenim borbama nanela neprijatelju (uglavnom 13. SS puku) velike gubitke: oko 300 mrtvih i znatan broj ranjenih.

⚔️ 26. 11. 1943. U s. Tucakovom Dolu (kod Bileće) jedan bataljon Severnohercegovačkog NOP odreda i po jedan bataljon 3. i 10. udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ napali i uništili ojačanu minobacačku bateriju 105 mm 13. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Poginulo je 120 nemačkih vojnika, a zaplenjeno 6 puškomitraljeza, 4 minobacača, 53 konja sa opre nom i instrumenti za hiruršku ekipu.

⚔️ 28. 12. 1943. U Bileći 2. i 3. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napale četničku Bilećku brigadu i Vučedolski bataljon. Pošto je izostalo iznenađenje, posada se održala u nekoliko kamenih zgrada, pa je napad krajem iduće noći obustavljen zbog mogućnosti intervencije jačih neprijateljskih snaga. Poginulo je 35 četnika, dok su jedinice NOVJ imale 7 mrtvih i 11 ranjenih.

⚔️ 30. 12. 1943. Kod s. Moska (na putu Trebinje-Bileća) 3. bataljon 3. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ iz zasede razbio borbenu grupu -Heš- (oko dva bataljona nemačkih vojnika, domobrana i četnika).

⚔️ 28. 1. 1944. Kod s. Stepena (blizu Avtovca) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, u susretnoj petočasovnoj borbi, sprečila prodor ojačanog 2. bataljona 13. puka 7. SS divizije -Princ Eugen- u Bileću i odbacila ga u Gacko, nanevši mu gubitke od oko 50 mrtvih, 3 zarobljena i do-sta ranjenih vojnika uz sopstvene gubitke: 3 poginula i 4 ranjena borca, i zaplenivši 3. p. mitraljeza i 20 pušaka.

⚔️ 29. 1. 1944. Na putu između Zborne gomile i s. Stepena (kod Avtovca), bočnim napadom, ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ sprečila 2. bataljon 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- da, uz podršku posade Gacka, prodre u Bileću, te ga posle šestočasovne borbe odbacila u Gacko. Ipak je jedna četa ovog bataljona, neopaženo, preko pl. Babe, prodrla u Bileću.

⚔️ 5. 2. 1944. Iz Ljubinja, Stoca, Bileće i Trebinja dve nemačke pukovske borbene grupe, jedna iz 7. SS divizije -Princ Eugen- a druga iz 181. pešadijske divizije, ojačane delovima četničkog Trebinjskog korpusa i 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije (oko 4.000 vojnika), počele koncentričan napad s ciljem da 10. hercegovačku udarnu brigadu i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ unište u okruženju (operacija -Falkenjagd-), Do 16. februara neprijatelj je prokrstario okruženi deo slobodne teritorije, spalio 5 sela i uništio 2 mosta na r. Trebišnjici. Brigada i odred 29. divizije NOVJ izbegli su odlučujuće sudare s jačim neprijateljem, ali su mu u dvadesetak manjih akcija i diverzija naneli znatne gubitke, sprečivši pljačku i masovnije represalije. Drugi delovi 29. divizije razbili su jedan nemački bataljon kod s. G. i D, Meke Grude. Neprijatelj je imao blizu 200 mrtvih i preko 100 ranjenih (skoro isključivo nemačkih vojnika). Gubici jedinica 29, udarne divizije NOVJ: oko 20 mrtvih i preko 30 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 2. 1944. Kod s. G. i D. Meke Grude (na putu Gacko-Bileća) tri bataljona 29. udarne divizije NOVJ razbili jedan bataljon nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Na bojištu je nađeno 118 poginulih nemačkih vojnika. Gubici bataljona 29. udarne divizije NOVJ: 10 mrtvih i 11 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 5 p. mitraljeza i nekoliko desetina pušaka.

⚔️ 24. 2. 1944. Iz rejona Bileće 10. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ počele prodor prema Trebinju. U četvorodnevnim borbama, u sadejstvu sa delovima Južnohercegovačkog NOP odreda i Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, one su u uporištima Mosko, Jasen, Viluse, Lastva i Zupci razbile delove četničke Trebinjske, Ljubinjske i Banjsko-vučedolske brigade. Zarobljeno je oko 50 a poginulo preko 40 četnika. Zaplenjeno je: 1 top, 3 minobacača, 2 mitraljeza, preko 100 pušaka i veća količina municije. Uništena su 2 voza i 3 mosta na r. Trebišnjici. Jedna četnička četa prešla je na stranu jedinica NOVJ.

⚔️ 2. 3. 1944. Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, prilikom napada na Bileću, zauzela utvrđeno s. Logor i prodrla u grad. Pošto se glavnina četničke Bilećke brigade održala u utvrđenim zgradama u centru grada, napad je sutradan u svanuće obustavljen.

⚔️ 12. 3. 1944. U s. Fatnici (kod Bileće) održana Oblasna konferencija SKOJ-a za Hercegovinu. Delegati izabrani na brigadnim, odredskim i sreskim konferencijama predstavljali su 1.287 članova SKOJ-a.

⚔️ 20. 4. 1944. U s. Fatnici (kod Bileće) pri Oblasnom komitetu KPJ za Hercegovinu počeo niži partijski kurs za osposobljavanje članova opštinskih i sreskih komiteta KPJ. Do kraja rata kurs je završilo više klasa.

⚔️ 24. 4. 1944. Iz Gacka delovi nemačke 369. legionarske divizije, četničke Gatačke i domobranske 9. posadne brigade (do 1000 vojnika) izvršili neuspeo ispad prema Bileći u cilju odbacivanja delova 29. udarne divizije NOVJ s komunikacije Gacko-Bileća. U tim borbama neprijatelj je pretrpeo gubitke od oko 20 mrtvih.

⚔️ 25. 4. 1944. U s. Baljcima (kod Bileće) četnička Bilećka brigada, ojačana bataljonom četničke Vučedolske brigade, iznenadila dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ. Posle višečasovne borbe četnici su uz pomoć još oko dva bataljona, odbačeni u Bileću, uz gubitke od 21 mrtvog i 24 ranjena. Brigada je imala 9 nestalih, 13 ranjenih i 14 poginulih. U toj borbi su pogmuli i pomoćnik političkog komesara 1. bataljona Milos Bojović i komandir 2, čete 4. bataljona Žarko Papić, narodni heroji.

⚔️ 1. 5. 1944. Glavnina četničkog Nevesinjskog korpusa, ojačana manjim delovima nemačke 369. legionarske divizije i domobranske 9. posadne brigade (oko 2000 vojnika), napadom iz Gacka i Nevesinja odbacila delove 29. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ preko komunikacije Gacko-Bileća i do 3. maja delom snaga prodrla u Bileću, dok su ostale snage udarom u leđa preko pl. Trusine odbačene u polazne garnizone. U trodnevnim borbama neprijatelj je imao blizu 50 mrtvih i preko 50 ranjenih. Severnohercegovački NOP odred i delovi 10. i 11. hercegovačke udarne brigade imali su 35 mrtvih i ranjenih i oko 30 nestalih.

⚔️ 5. 5. 1944. Iz Grahova, Trebinja, Bileće i Gacka četiri četničke brigade (Trebinjska, Vučedolska, Bilećka i Gatačka), sa oko dva bataljona nemačke 369. legionarske i 181. pešadijske divizije, napale 12. i 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije i 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Sutradan su, uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, odbačene u polazne garnizone.

⚔️ 12. 5. 1944. Četnički Nevesinjski korpus, dva bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedan bataljon domobranske 9. posađne brigade iz Gacka i Nevesinja počeli konvergentan napad na glavninu 29, udarne divizije NOVJ. U četvorodnevnim borbama, počesnim razbijanjem kolona koje su - vršeći represalije - bile prodrle do s. Davidovića (kod Bileće), 10. i 11. hercegovačka udarna brigada i Severnohercegovački NOP odred odbacili su neprijatelja u polazne garnizone. Prema nepotpunim podacima, u tim borbama je poginulo 113 nemačkih vojnika i 87 četnika, a ranjeno 170 neprijateljskih vojnika. Dvadeset deveta divizija je imala 18 mrtvih, 38 ranjenih i 50 nestalih boraca. U borbi sa četnicima na Gatu (kod Avtovca) zarobljen je (i kasnije streljan) pomoćnik političkog komesara čete iz 11, hercegovačke udarne brigade Mileta Okiljević, narodni heroj.

⚔️ 29. 5. 1944. Delovi četničkog Trebinjskog korpusa iz Stoca i Nevesinjskog korpusa iz Nevesinja i Gacka, oko tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedna četa 13. SS divizije -Handžar- počeli napad na 29. udarnu diviziju NOVJ u istočnoj Hercegovini. Dok su Južnohercegovački i Severnohercegovački NOP odredi i 10. i 11. hercegovačka udarna brigada sprečavali dublje prodore, dotle su 12. hercegovačka i 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napadom na četnički garnizon u Bileći prisilile neprijatelja na pregrupisavanje. Time je 29. udarnoj diviziji NOVJ omogućeno da neprijateljske kolone odbaci u polazne garnizone. Divizija je u petodnevnim borbama imala 22 mrtva, 16 ranjenih i oko 20 nestalih boraca, a gubici neprijatelja procenjeni su na preko 200 vojnika izbačenih iz stroja.

⚔️ 1. 6. 1944. Ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i glavnina 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napale na četnički garnizon u Bileći. Iako su one bile zauzele sva uporišta spoljne odbrane, ipak se nepotpuna četnička Bilećka brigada održala u centru grada kada se, preko pl. Sitnice, ostatak ove brigade probio u pomoć posadi. Po padu mraka napad je obustavljen. Brigade NOVJ su imale 11 mrtvih, 11 ranjenih i 10 nestalih boraca.

⚔️ 13. 6. 1944. Posle dvodnevnih borbi kod Gacka, Nevesinja i Bileće, 29. udarna divizija 2. udarnog korpusa NOVJ nanela Gatačkoj, Nevesinjskoj i Bilećkoj četničkoj brigadi gubitke od oko 40 mrtvih i više ranjenih. Divizija je imala 11 ranjenih boraca.

⚔️ 24. 6. 1944. Na komunikaciji Trebinje-Bileća 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ razbila manje delove nemačke 369. legionarske divizije i četničkog Trebinjskog korpusa i nanela im gubitke od 9 mrtvih, 15 ranjenih i 3 zarobljena.

⚔️ 6. 8. 1944. Iz Stoca ojačani 370. puk nemačke 369. legionarske divizije počeo napad prema Ljubinju u cilju proboja u Bileću i Trebinje i ovlađivanja komunikacijom Stolac-Trebinje. U dvodnevnim borbama on se jednom kolonom, prihvaćenom od Leteće bridage četničkog Trebinjskog korpusa, preko pl. Sitnice probio u Bileću, ali su 13. hercegovačka udarna brigada i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ, bočnim protivnapadima, prisilili njegovu glavninu da se povuče u Stolac. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i 50 nestalih, a jedinice 29. divizije - 3 mrtva, 6 ranjenih i 1 zarobljenog.

⚔️ 15. 8. 1944. Glavnina 370. puka (borbena grupa -Vajs-) nemačke 369. legionarske divizije i četnička Bilećka brigada (do 2000 vojnika), podržane jednim artiljerijskim divizionom, izvršile napad iz Bileće prema pl. Njegošu. Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, u toku desetočasovne borbe, zaustavila je napadača, a zatim ga, obuhvatnim protivnapadom, odbacila u polazni garnizon. 

⚔️ 22. 8. 1944. Kod s. Plane 10. hercegovačka udarna brigada 29, udarne divizije NOVJ, bez vlastitih gubitaka, odbila napad delova četničke Bilećke brigade i jednog bataljona nemačke 369. legionarske divizije iz Bileća. Neprijatelj je imao 5 mrtvih i 7 ranjenih.

⚔️ 25. 8. 1944. Četnička Bilećka brigada, ojačana jednim bataljonom nemačke 369. legionarske divizije, izvršila ispad iz Bileće i odbacila 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ na liniju s. Pilatovci - Bratagoš - Vardar - s. Trnovica. Brigada je ojačana jednim bataljonom 12. hercegovačke NOU brigade, noćnim protivnapadom odbacila napadača u polazni garnizon. Jedinice NOVJ su imale 4 poginula i 3 ranjena borca. Gubici neprijatelja: 26 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 2. 9. 1944. Ojačana 10. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na četničku Bilećku brigadu, pretrpevši gubitke: 9 mrtvih i 10 ranjenih boraca.

⚔️ 9. 9. 1944. Četnička grupa jurišnih korpusa (Nevesinjski, Drinski i delovi Mileševskog i Romanijskog), s linije: Nevesinje - s. Kifino Selo - Borač - prevoj Čemerno, počela napad na delove 29. udarne divizije NOVJ s ciljem da se u rejon Bileće spoji s četničkim Trebinjskim, Bokokotorskim i Nikšićkim korpusom. U trodnevnim borbama 11. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- odbile su nejednovremene napade odvojenih kolona i razbile dve četničke brigade koje su bile prodrle do Gacka. Četnici su imali oko 70 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 2. 10. 1944. Posle sedmodnevnih upornih borbi 10. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, podržane sa 6 brdskih topova, razbile četničku Bilećku brigadu i zauzele utvrđeni garnizon Bileću. Četnici su imali 138 mrtvih, nepoznat broj ranjenih i veći broj nestalih. Gubici 10. i 12. brigade: preko 60 ranjenih i oko 20 poginulih, među kojima i komandant 5. bataljona 10. brigade Nikola Bjelica Breda, narodni heroj. Pored velike količine drugog materijala, zaplenjeno je 7 minobacača, 7 mitraljeza, 3 mitraljeza i 2 radio-stanice.

⚔️ 14. 11. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: pošto se u rejonu Podgorice (sada: Titograd) prikuplja jača nemačka grupa koja će se verovatno probijati na zapad preko Boke, a možda i pravcem Nikšić-Bileća, treba razarati komunikacije na tim pravcima; u slučaju neprijateljskog prodora moraju se sačuvati motorna vozila, tenkovi i artiljerijska oruđa na odseku toga korpusa.

⚔️ 7. 12. 1944. U Ljubinju, od Hercegovačkog bataljona narodne odbarne i izabranih boraca rasformiranih NOP odreda (Zapadnohercegovačkog, Trebinjskog, Bilećkog, Stolačkog, Ljubinjskog) formirana 3 (herecegovačka) brigada 3 (bosansko-hercegovačke) divizije Korpusa narodne odbrane.

Dokumenti

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva Bileća od 1. juna 1941. Zapovjedništvu 4. hrvatske oružničke pukovnije o hapšenju i streljanju Srba u Trebinju od strane ustaša

📜 Naređenje Zapovjedništva 4. oružničke pukovnije od 1. juna 1941. Krilnom zapovjedništvu Bileća o merama odmazde i uzimanju talaca

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva Bileća od 16. juna 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o bekstvu srpskog življa sa svoje teritorije i podacima o zločinima ustaša u selu Korita

📜 Izveštaj Zapovjedništva 4. oružničke pukovnije od 19. juna 1941. Zapovjedništvu hrvatskog oružništva o situaciji u Sandžaku, sa podacima da su ustaše na području krila Bileće ubili 250 lica

📜 Krilno zapovjedništvo Bileća od 22. juna 1941. dostavlja dopis anonimnog građanina Zapovjedništvu Jadranskog divizijskog područja u Mostaru o situaciji na području Avtovca i zverstvima ustaša nad nedužnim stanovništvom

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva Bileća od 25. juna 1941. Zapovjedništvu 4. hrvatske oružničke pukovnije o situaciji na svom području, zločinima ustaša nad Srbima u srezu Gacko i njihovom bacanju u jame

📜 Izvještaj Mjesnog zapovjedništva hrvatskog domobranstva u Trebinju od 26 juna 1941 god. o ustanku naroda u Trebinjskom, Bilećkom, Gatačkom i Nevesinjskom srezu i prijedlog za formiranje potjernih odjeljenja

📜 Izvještaj krilnog zapovjednnka u Bileći od 28 juna 1941 god. o zauzimanju žandarmeriske stanice Zmijanac od strane ustanika i o borbi kod LJubomira

📜 Izvještaj krilnog zapovjednika u Bileći od 29 juna 1941 god. o borbama u Avtovcu

📜 Izveštaj predstojnika Kotarske oblasti Bileća Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o situaciji na području kotara i čitave Hercegovine za period 11. juni - 4. juli 1941. sa podacima o pravoslavnom stanovništvu, međusobnim odnosima naroda, zločinima ustaša i uzrocima takvog stanja

📜 Izveštaj Krilnog zapovjedništva Bileća od 15. jula 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o hapšenju i ubijanju Srba između 23 i 25. juna na području Ravnog, o bekstvu naroda u šume i pojačanom teroru ustaša nad pravoslavcima

📜 Obavještenje Komande divizije Taro od 3 avgusta 1941 prefekturi u Kotoru o rušenju željezničke pruge Nikšić - Bileća

📜 Izvještaj zapovjednika oružničkog voda Trebinje od 22 avgusta 1941 god. o diverznjama ustanika na željezničkoj pruzi Trebinje-Bileća

📜 Izvještaj Zapovjedništva Četvrte oružničke pukovnije od 26 avgusta 1941 god. o borbi između ustanika i domobrana na putu Trebinje-Bileća

📜 Telefonsko saopštenje načelnika Štaba 2. armije od 28. avgusta 1941. Generalštabu kopnene vojske o napadu ustaničkih snaga na ustaško-domobransku kolonu u zoni Bileće

📜 Telefonsko saopštenje komandanta 2. armije od 28. avgusta 1941. načelniku štaba da divizija „Kačatori dele Alpi nije dodeljena 2. armiji i da ustanak u zoni Bileća-Stolac treba ugušiti angažovanjem divizije „Marke i drugih jedinica 6. armijskog korpusa 

📜 Izvještaj Četvrte hrvatske oružničke pukovnije od 29 avgusta 1941 god. o upadu ustanika u Bileću

📜 Obaveštajni bilten Komande pešadijske divizije „Taro od 2. septembra 1941. o pokretima ustaničkih snaga u rejonu Bileće

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog krila Bileća od 6. oktobra 1941. Zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije o vađenju leševa pravoslavaca iz jame kod sela Pridvorci u blizini Trebinja

📜 Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog krila Bileća od 15. oktobra 1941. o ekshumaciji laieva ubijenih pravoslavaca sa mesta u Gatačkom polju

📜 Izveštaj zapovjednika Oružničkog krila Bileća od 16. oktobra 1941. o stanju na ovome području i iskopavanju leševa ubijenih pravoslavaca iz jame kod Korita

📜 Izvještaj oružničke postaje Lastva od 9 novembra 1941 god. o napadu partizana na električnu centralu u Parežu i most na pruzi Trebinje-Bileća

📜 Izvještaj štaba Grahovskog bataljona Durmitorskog NOP odreda od 26 novembra 1941 god. o borbama na sektoru Bileća - Grahovo

📜 Izveštaj Oružničkog krilnog zapovjedništva Bileća od 27. novembra 1941. Zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije o iskopavanju, prenosu i sahrani 140 leševa pravoslavaca u Nevesinju

📜 Izvještaj oružničkog krnlnog zapovjedništva u Bileći od 29 novembra 1941 god. o borbama u Južnoj Hercegovini

📜 Izvještaj oružničkog krilnog zapovjedništva u Bileći od 30 novembra 1941 god. o borbama na području Bileća-Trebinje

📜 Izvod iz izveštaja Komande 6. armijskog korpusa od 19. decembra 1941. Komandi 2. armije o borbama na području Kupresa, Trebinja i Bileće

📜 Izvještaj štabova NOP bataljona Sitničkog, Bilećkog i Vladimir Gaćinović od januara 1942 god. Operativnom štabu za Hercegovinu o neuspjelom napadu na Planu

📜 Proglas Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od januara 1942 god. stanovništvu i domobranskom garnizonu opkoljene Bileće

📜 Pismo političkog komesara Nikšićkog NOP odreda od 3. januara 1942. Okružnom komitetu KPJ za Nikšić o situaciji oko Bileće i hvatanju organizatora četničkog pokreta u Grahovu

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 10 januara 1942 god. o uništenju italijanske kolone na putu Trebinje-Bileća

📜 Depeša Kvesture Kotor od 17. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na Mrcine i na auto-kolonu koja se kretala putem Trebinje Bileća

📜 Izvještaj člana Srpskog komiteta KPJ za Bileću političkom komesaru Nikšićkog NOP odreda od 21. januara 1942. o hvatanju Boška Todorovića, četnnčkog komandanta za istočnu Bosnu

📜 Zapovijest Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 25 januara 1942 god. za odbranu pravca Trebinje-Bileća- Plana

📜 Izvještaj zapovjedništva Cetvrte oružničke pukovnije od 27 januara 1942 god. o borbi između Italijana i partizana na putu Trebinje-Bileća

📜 Izvještaj štaba Hercegovačkog NOP odreda od 3 februara 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o čišćenju teritorije Bilećkog i Stolačkog bataljona od izdajničkih elemenata

📜 Saopštenje Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu od 23 februara 1942 god. o borbama kod Stoca, na putu Trebinje-Bileća i o likvidaciji nekih četničkih komandanata

📜 Naređenje štaba Nikšićkog NOP odreda od 20 marta 1942 god. štabu Banjsko-vučedolskog bataljona za pružanje pomoći Orjenskom bataljonu i povlačenju kombinovane čete iz Bilećkog sreza

📜 Saopštenje štaba Bilećkog NOP bataljona od 23 marta 1942 god. o borbi protiv Talijana kod s. Vlajinje

📜 Proglas Štaba Bilećkog vojnočetničkog odreda od 5. jula 1942. o merama protiv pripadnika NOP-a

📜 Uputstvo komandanta Bilećke vojnočetničke brigade od 15. novembra 1942. komandantima bataljona o utrošku novčanih sredstava dobijenih od italijanskog okupatora

📜 Izvještaj zapovjedništva Oružničkog krila u Bileći od 14 januara 1943 god. o pregledu i smotri četničkih jedinica od strane italijanskog komandanta

📜 Izvještaj Četrnaeste pješačke pukovnije od 6 februara 1943 god. o novom rasporedu italijanskih i ustaških jedinica i akcijama bataljona Sloboda između Bileće i Trebinja

📜 Naređenje zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 23 marta 1943 god. za dostavljanje izvještaja o četnicima i vezi između Bileće i Gacka

📜 Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 24. marta 1943. komandantu Bilećke brigade o načinu dejstva Brigade u pozadini jedinica NOVJ i eventualnoj evakuaciji jedinica pravcem Trebinje — Bileća

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 2 aprila 1943 god. o rasporedu četničkih jedinica u Hercegovini

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 3 aprila 1943 god. o moralu četnika i njihovom povlačenju ispred jedinica NOV u Hercegovini

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 3 aprila 1943 god. o napadu četnika na jedinice NOV sa pravca Trusina Pl. prema Nevesinju

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 5 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV kod Šipačna i rasporedu četničkih jedinica

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 6 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 7 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV na području Nevesinja

📜 Saopštenje komandanta Bilećke brigade od 7. aprila 1943. stanovništvu sreza Bileća o borbama četnika protiv jedinica 9. dalmatinske NOU divizije i zauzimanja Nevesinja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12 aprila 1943 Štabu Treće NOU divizije da razbije italijanskočetničke snage na komunikaciji Gacko - Bileća

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 18 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV kod Plane i Nevesinja

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 21 aprila 1943 god. o borbama italijanskih i četničkih snaga protiv jedinica NOV na prostoriji Nevesinje-Plana-Gacko

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 25 aprila 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 25 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 26 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini i Crnoj Gori

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 29 aprila 1943 god. o borbama četnika protiv jedinica NOV u Hercegovini i situaciji u Hercegovini

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 3 maja 1943 god. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini

📜 Obavještenje Vrhovne komande italijanske vojske od 11 maja 1943 god. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija - Dalmacija o učešću jedinica Šestog armijskog korpusa u Crnoj Gori na obezbjeđenje linije Podgorica - Nikšić - Bileća

📜 Naređenje Više komande oružanih snaga Slovenija - Dalmacija od 19 maja 1943 god. o stavu prema četnicima sjeverno od linije Stolac - Bileća

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 19 maja 1943 god. o nastupanju njemačkih trupa u pravcu Bileće

📜 Izvještaj Posadnog zapovjedništva Bileća od 19 maja 1943 god. o dolasku njemačkih jedinica u Bileću i odnosu njemačkih jedinica sa italijanskim

📜 Zahtjev Više komande oružanih snaga S1ovenija-Dalmacija od 1 juna 1943 god. da ustaško-domobranske jedinice ostanu u Bileći i Stocu

📜 Izvještaj Komande italijanskog Šestog armijskog korpusa od 1 juna 1943 god. o koncentraciji divizije Marche na prostoriji Bileća - Trebinje

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 1 juna 1943 god. o rasporedu njemačkih i italijanskih snaga

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 10 juna 1943 god. o borbama njemačkih jedinica protiv NOV u rejonu Sutjeske

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 15 juna 1943 god. o čišćenju prostora između Sutjeske, Drine i Pive

📜 Izvještaj italijanskog obavještajnog oficira iz Bileće od 20 juna 1943 god. o dislokaciji njemačke SS divizije Prinz Eugen u Hercegovini

📜 Izvještaj Posadnog zapovjedništva iz Bileće od 22 juna 1943 god. o rasporedu ustaško-domobranskih jedinica na području Bileća - Trebinje

📜 Obavještenje Komande Druge italijanske armije od 5 jula 1943 god. o odlasku njemačkih trupa iz pojedinih garnizona Hercegovine u pravcu Sarajeva i privremenom uspostavljanju domobranskog garnizona u Bileći

📜 Dnevni izvještaj zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 14 jula 1943 god. o situaciji u Bileći

📜 Obavještenje Generalštaba italijanske kraljevske vojske od 27 jula 1943 god. o privremenom povlačenju jedinica njemačke vojske iz Bileće, Ljubinja i Gacka

📜 Izvještaj Četrnaeste pješačke pukovnije od 18 septembra 1943 god. o situaciji u Trebinju i Bileći

📜 Izvještaj Četrnaeste pješačke pukovnije od 19 septembra 1943 god. o situaciji kod Bileće i Trebinja

📜 Zapovest komandanta Nevesinjskog korpusa od 28. septembra 1943. potčinjenim komandantima za napad na 10. hercegovačku NOU brigadu kod Bileće

📜 Izvještaj Četrnaeste pješačke pukovnije od 4 oktobra 1943 god. o napadu jedinica NOV na Bileću i o situaciji na području jugoistočne Hercegovine

📜 Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 5 oktobra 1943 god. za raspored jedinica oko Bileće

📜 Izvještaj Oružničke postaje u Gorici od 7 oktobra 1943 god. o napadu jedinica NOV na njemačku kolonu na putu Trebinje-Bileća

📜 Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 13 oktobra 1943 god. štabovima udarnih grupa za pokret prema Gacku, Nevesinju, Bileći i Vilusima

📜 Naređenje Štaba Desete NOU brigade od 15 oktobra 1943 god. Štabu Druge udarne grupe za pokret na komunikaciju Bileća- Trebinje

📜 Naređenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 16 oktobra 1943 god. Štabu Druge udarne grupe za pokret pravcem Bileća- Podosoj-Tuhor

📜 Naređenje Štaba Desete Hercegovačke NOU brigade od 15 novembra 1943 god. Štabu Treće grupe za napad na Stolac i Bileću

📜 Zapovijest Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 26 novembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na komunikaciju i naselja sjeverno od Bileće

📜 Naređenje Štaba Hercegovačke NOU divizije od 27. novembra 1943. štabovima 3. i 10. hercegovačke brigade za dejstva na pravcu Bileća–Gacko i na prostoriji Donje Crkvice – Donja Vrbica

📜 Izvještaj Štaba Hercegovačke divizije od 1. decembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ o zauzimanju Kule Fazlagića i borbama na prostoriji Bileća–Gacko

📜 Naređenje komandanta Hercegovačke divizije NOVJ od 2 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za aktivnije dejstvo na pravcu Grahovo-Vnluse-Velimlje-Nikšić-Bileća

📜 Zapovijest komandanta Hercegovačke divizije NOVJ od 10 decembra 1943 god. štabovima Treće i Desete hercegovačke NOU brigade n Nikšićkog NOP odreda za napad na neprijatelja u Bileći i Lastvi

📜 Zapovijest komandanta Hercegovačke NOU divizije od 10. decembra 1943. štabovima 3. i 10. hercegovačke brigade za dejstva na prostoriji Bileća–Trebinje–Grahovo

📜 Zapovijest Štaba Treće hercegovačke brigade od 11 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Bileću

📜 Izvještaj Štaba Treće brigade Štabu Hercegovačke NOU divizije o pokretima i borbama na prostoriji oko Bileće u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade Štabu hercegovačke NOU divizije o pokretima i borbama na području Gacko - Bileća u vremenu od 1 do 15 decembra 1943 godine

📜 Izvještaj Štaba Desete brigade od 17 decembra 1943 god. Štabu Hercegovačke NOU divizije o situaciji na prostoriji Viluse, Bileća i Baljci

📜 Naređenje Štaba Hercegovačke NOU divizije od 18 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za mobilizaciju novih boraca i za prebacivanje Treće brigade na prostoriju Dabar - Bileća

📜 Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 27 decembra 1943 god. štabovima Druge i Treće brigade za napad na Bileću

📜 Zapovijest Štaba Druge hercegovačke NOU brigade od 28 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Bileću

📜 Zapovijest Štaba Treće hercegovačke NOU brigade od 28 decembra 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Bileću

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade od 29 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na Bileću

📜 Izvještaj Štaba Druge brigade od 29 decembra 1943 god. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na položaju kod Bileće

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Vilus Partizanska avijacija Trebinjska četnička brigada Nikšić Stolac 3. udarna divizija NOVJ Bosansko Grahovo Saradnja četnika sa okupatorom Nevesinjski korpus JVuO 1. lovačka eskadrila NOVJ Genocid u NDH Trebinje 2. udarni korpus NOVJ 181. pešadijska divizija Ustaški zločini 1941. 11. hercegovačka udarna brigada 12. hercegovačka udarna brigada Ustanak u Crnoj Gori 1941. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Operacija Schwarz Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 29. hercegovačka divizija NOVJ 6. pješačka divizija (NDH) Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Sjevernohercegovački partizanski odred Nikšićki partizanski odred Podgorica 32. pešadijska divizija Marche Bitka na Sutjesci Trebinjski korpus JVuO Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Narodni heroji Jugoslavije Pljačka u ratu 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Dalmaciji 1942. SKOJ 7. SS divizija Prinz Eugen Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1943. Dubrovnik Ljubinje Borbe u Crnoj Gori 1942. 6. italijanski armijski korpus Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Britanija i Jugoslavija Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Dalmaciji 1943. Avijacija u oslobodilačkom ratu Vučedolska četnička brigada Bilećka četnička brigada Streljanja u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Hrvatsko domobranstvo 10. hercegovačka udarna brigada Politički komesari u NOR-u Gacko Operacija Weiss Ustanak u Hercegovini 1941. Narodno oslobodilački odbori Južnohercegovački partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1944. Hercegovački partizanski odred Ustanak u NDH 13. hercegovačka udarna brigada Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Nevesinje Četnici u ustanku Borbe u Hercegovini 1944. Centralni komitet KPJ Borbe u Hercegovini 1942. Nemački zločini u Jugoslaviji 1. dalmatinska proleterska udarna brigada