Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

13. hercegovačka udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 36 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 14. 5. 1944. Naredbom Štaba 29. udarne divizije NOVJ, od Mostarskog NOP odreda i 4. bataljona 11. hercegovačke NOU brigade formirana 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 8. 6. 1944. Zbog nemogućnosti da se održi u rejonu Konjica, novoformirana 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ krenula iz s. Solskove Kule (pod pl. Bitovnjom). Posle desetodnevnog marša, boreći se s milicijom i četnicima, ona se padinama planina: Bjelašnice, Visočice. Treskavice i Lelije probila u rejon Gacka, u sastav svoje divizije (istovremeno dopratila delegaciju omladine Hercegovine sa II kongresa USAOJ-a).

⚔️ 29. 6. 1944. U Potkomskoj pećini (u Dabarskom polju), posle četvorodnevne opsade, 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ prinudila jednu četu četničke Stolačke brigade na predaju. Zarobljeno je 36 četnika, jedan je poginuo. Nekoliko četnika se probilo. Plen: 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 40 pušaka, 5.000 metaka i 50.000 kg žita.

⚔️ 14. 7. 1944. Delovi 12. i 13. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ na pl. Trusini i Sniježnici (kod Nevesinja) razbili ojačani dopunski bataljon nemačke 369. legionarske divizije i zaplenili velike količine municije i borbenu zapovest za sniježničko-trusinsku operaciju.

⚔️ 17. 7. 1944. Na pl. Trusini 12. i 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ konvergentnim noćnim protivnapadom razbile Nevesenjsku borbenu grupu nemačke 369. legionarske divizije (oko dva i po bataljona) i odbacile je prema Nevesinju.

⚔️ 2. 8. 1944. Iz Nevesinja glavnina 370. puka nemačke 360. legionarske divizije počela proboj preko pl. Trusine i pl. Hrguda za Stolac. Trinaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ nanela je neprijatelju gubitke od oko 30 mrtvih.

⚔️ 6. 8. 1944. Iz Stoca ojačani 370. puk nemačke 369. legionarske divizije počeo napad prema Ljubinju u cilju proboja u Bileću i Trebinje i ovlađivanja komunikacijom Stolac-Trebinje. U dvodnevnim borbama on se jednom kolonom, prihvaćenom od Leteće bridage četničkog Trebinjskog korpusa, preko pl. Sitnice probio u Bileću, ali su 13. hercegovačka udarna brigada i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ, bočnim protivnapadima, prisilili njegovu glavninu da se povuče u Stolac. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i 50 nestalih, a jedinice 29. divizije - 3 mrtva, 6 ranjenih i 1 zarobljenog.

⚔️ 26. 8. 1944. Iz Trebinja i Ljubomira Leteća brigada i glavnina Trebinjske brigade četničkog Trebinjskog korpusa (oko 700 četnika) otpočele napad protiv dva bataljona Južnohercegovačkog NOP odreda u Brdima i Popovom polju. U trodnevnim borbama četnici su potisnuli bataljone (jedan se bataljon probio neprijatelju za leđa), ali su se treći dan, zbog intervencije 13. hercegovačke NOU brigade, povukli u polazni garnizon, spalivši dvadesetak kuća u zauzetim selima. U tom napadu četnici su imali 10 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 13. 9. 1944. Glavnina 29. udarne divizije NOVJ (11, 12. i 13. hercegovačka udarna brigada i dva bataljona 10. hercegovačke udarne brigade) izvršila protivnapad na delove četničke Grupe jurišnih korpusa. Sutradan ih odbacila u Nevesinje i Kalinovik.

⚔️ 15. 10. 1944. U rejonu Ravno-Zavala (na pruzi Hum-Gabela) 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, ojačana po jednim bataljonom 2. proleterske (dalmatinske) i 12. hercegovačka udarna brigada, posle dvodnevne borbe, uništila delove 49. italijanske fašističke legije -San Marko- i jednu četvi ustaške milicije, koji su se bili utvrdili u sedam železničkih stanica i nekoliko sela. Zarobljeno je preko 200 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 20. 10. 1944. Trinaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ posle dvodnevnih borbi protiv italijanske 49. fašističke legije -San Marko- i jedne čete ustaške milicije zauzela ž. st. Hrasno (na pruzi Hum-Gabela). Izvlačenje Legije prema Metkoviću, omogućile su dve nemačke alarmne čete, od kojih je jedna razbijena. U borbi je neprijatelj imao preko 100 mrtvih, a 13. brigada 7 poginulih i preko 20 ranjenih.

⚔️ 27. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi, nastupajući od Stoca ka Čapljini, 13. hercegovačka udarna brigada, u sadejstvu sa delovima 12. hercegovačke udarne brigade, zauzela raskrsnicu puteva Domanoviće, odbacivši Protivtenkovski divizion 369. legionarske divizije prema Mostaru.

⚔️ 5. 12. 1944. Na liniji Buna-Blagaj-Nevesinje jače snage nemačke 369. legionarske divizije (3 do 4 bataljona, 2 diviziona i četa tenkova) razbile jedan bataljon 13. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ. Zatim su, u trodnevnim borbama, celu tu brigadu odbacile na liniju s. Bivolje Brdo - s. Hodovo - s. Ljubljanica - s. Dabnica. Brigada je imala 9 poginulih i 21 ranjenog borca, a jedan tenk je uništen.

⚔️ 3. 5. 1945. Na pruzi Ljubljana-Postojna 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije JA oslobodila Rakek i Unec, a slovenački domobrani se povukli ka Cerknici i Logatecu.

Dokumenti

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 rujna 1943 god. o napadu Sedamnaeste NOU brigade na Hercegovac i Trinaeste proleterske NOU brigade Rade Končar na Ozalj

📜 Naredba. Štaba 29. NOU divizije od 14. maja 1944. za formiranje 13. hercegovačke brigade i za postavljanje vojnih rukovodilaca

📜 Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 1. jula 1944. štabovima 10. i 13. hercegovačke brigade za zauzimanje neprijateljskih uporišta u Trijebnju i Kozicama

📜 Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 16. jula 1944. Štabu 29. divizije o borbama na prostoru Brštanik - Dabrica - Sniježnica

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 19. jula 1944. štabovima 12. i 13. hercegovačke brigade za formiranje operativnog štaba

📜 Predlog Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. Operativnom štabu 12. i 13. hercegovačke brigade o dejstvima u južnoj Hercegovini

📜 Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. štabovima 12. 1 13. hercegovačke brigade za dejstvo na prostoru Bezđeđe - Rogače - Slato - Lukavac

📜 Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 25. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Nevesinje - Trusina - Rioca - Šipačno

📜 Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 26. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Stoca, Sniježnice, Biograda i Gloga

📜 Brojno stanje ljudstva, naoružanja i stoke 13. hercegovačke NOU brigade na dan 31. jula 1944. godine

📜 Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 3. avgusta 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije

📜 Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 5. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Trusina - Hrgud - Dabrica

📜 Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 7. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Hrasno - Stolac - Hrgud

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 8. avgusta 1944. štabovima 11. 12. i 13. hercegovačke brigade za dejstvo na prostoru Gacko - Bileča - Hrgud

📜 Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 13. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji u južnoj Hercegovini

📜 Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 16. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji u južnoj Hercegovini

📜 Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 3. septembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u avgustu na sektorima Nevesinja, Stoca i Ljubinja

📜 Naredba Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 13. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade da upute ljudstvo za formiranje zaštitne čete pri Štabu grupe

📜 Zapovijest Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 15. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade za dejstva protiv četnika na prostoriju srednje Hercegovine

📜 Zapovijest Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 20. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade za napad na koncentraciju bosansko-hercegovačkih četnika u južnoj Hercegovini

📜 Zapovijest Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 26. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade da sadejstvuju pri napadu na Bileću

📜 Naređenje Štaba Južnohercegovačke operativne NOU grupe od 29. septembra 1944. štabovima 13. i 14. hercegovačke brigade za dalja dejstva na sektoru Trebinja

📜 Izveštaj brigadnog komiteta SKOJ-a 13. brigade 29. NOU divizije od 11. oktobra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom i moralno-političkom stanju u bataljonima

📜 Pregled naoružanja 13. hercegovačke brigade 29. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine

📜 Pregled naoružanja 13. hercegovačke brigade 29. NOU divizije na dan 31. oktobra 1944. godine

📜 Izveštaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 13. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 27. novembra 1944. o brigadnom savetovanju SKOJ-a

📜 Naredba 13. hercegovačke brigade od 29. novembra 1944. potčinjenim jedinicama povodom godišnjice formiranja 29. NOU divizije

📜 Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 3. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na sektoru Buna - Blagaj - Nevesinje u novembru

📜 Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 10. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama od 5. do 10. decembra na sektoru Nevesinje - Blagaj - Buna

📜 Relacija Štaba 13. hercegovačke brigade od 2. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Nevesinje - Blagaj

📜 Izvještaj štaba 13. hercegovačke brigade od 27. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Blagaj - Gubavica

📜 Izvještaj štaba 13. hercegovačke brigade od 7. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o napadu na Bunu i Blagaj

📜 Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 16. februara 1945. štabu 29. NOU divizije o borbama za oslobođenje Bune i Blagaja

📜 Izvještaj Štaba 13. hercegovačke brigade od 25. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Rama - Ostrožac

📜 Naredba 13. hercegovačke brigade od 3. marta 1945. o formiranju artiljerijske brigade 29. udarne divizije JA

📜 Uputstvo Kulturno-prosvetne sekcije Propagandnog odseka 13. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije JA od 31. marta 1945. kulturno-prosvetnim odborima bataljona o kulturno-prosvetnom i propagandnom radu u jedinicama

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

11. hercegovačka udarna brigada 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Borbe u Hercegovini 1945. Konjic Ozalj Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe u Hercegovini 1944. Stolac 29. hercegovačka divizija NOVJ Ni zrno žita okupatoru! Sniježničko-trusinska operacija Ljubinje Borbe u Sloveniji 1945. 12. hercegovačka udarna brigada Slovensko domobranstvo Trebinjski korpus JVuO SKOJ Bileća Italija u drugom svetskom ratu Kalinovik Metković Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Lukavac Omladina u ratu 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. 10. hercegovačka udarna brigada 17. slavonska udarna brigada Nevesinje Gacko USAOJ Čapljina Trebinje 16. vojvođanska divizija NOVJ 14. hercegovačka omladinska brigada Južnohercegovački partizanski odred