Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

12. hercegovačka udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 22 hronoloških zapisa, 68 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 25. 10. 1943. U s. Dlakošama (kod Bileće) formirana 3. udarna grupa bataljona 10. hercegovačke NOU brigade (kasnije: 3. odnosno 12. hercegovačka NOU brigada).

⚔️ 16. 11. 1943. VŠ NOV i POJ odobrio formiranje 29. udarne divizije NOVJ i preimenovanje udarnih grupa bataljona 10. hercegovačke udarne brigade u 10, 11. i 12. hercegovačku NOU brigadu.

⚔️ 22. 11. 1943. U Gacku 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ preimenovana u 29. udarnu (hercegovačku) diviziju NOVJ, a njena 1, 2. i 3. udarna grupa bataljona u 10, 2. i 3. (od 13. 1. 1944. u 10, 11. i 12) hercegovačku NOU brigadu.

⚔️ 2. 1. 1944. Delovima 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ predala se 1. četa 1. bataljona domobranskog 14. pešadijskog puka, posada ž. st. Jasenica-Lug (na pruzi Hum-Gabela). Predaju 2. čete istog bataljona na ž. st. Diklići sprečile su ustaše. U borbi oko ove stanice neprijatelj je imao 1 mrtvog i 28 ranjenih vojnika.

⚔️ 28. 1. 1944. Kod s. Stepena (blizu Avtovca) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, u susretnoj petočasovnoj borbi, sprečila prodor ojačanog 2. bataljona 13. puka 7. SS divizije -Princ Eugen- u Bileću i odbacila ga u Gacko, nanevši mu gubitke od oko 50 mrtvih, 3 zarobljena i do-sta ranjenih vojnika uz sopstvene gubitke: 3 poginula i 4 ranjena borca, i zaplenivši 3. p. mitraljeza i 20 pušaka.

⚔️ 29. 1. 1944. Na putu između Zborne gomile i s. Stepena (kod Avtovca), bočnim napadom, ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ sprečila 2. bataljon 14. puka nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- da, uz podršku posade Gacka, prodre u Bileću, te ga posle šestočasovne borbe odbacila u Gacko. Ipak je jedna četa ovog bataljona, neopaženo, preko pl. Babe, prodrla u Bileću.

⚔️ 24. 2. 1944. Iz rejona Bileće 10. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ počele prodor prema Trebinju. U četvorodnevnim borbama, u sadejstvu sa delovima Južnohercegovačkog NOP odreda i Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ, one su u uporištima Mosko, Jasen, Viluse, Lastva i Zupci razbile delove četničke Trebinjske, Ljubinjske i Banjsko-vučedolske brigade. Zarobljeno je oko 50 a poginulo preko 40 četnika. Zaplenjeno je: 1 top, 3 minobacača, 2 mitraljeza, preko 100 pušaka i veća količina municije. Uništena su 2 voza i 3 mosta na r. Trebišnjici. Jedna četnička četa prešla je na stranu jedinica NOVJ.

⚔️ 17. 3. 1944. Prvi bataljon 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i četnička Trebinjska brigada (oko 1000 vojnika) napali na Zupce (kod Trebinja), ali su protivnapadom 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ razbijeni i odbačeni u Trebinje, uz gubitke od 23 mrtva.

⚔️ 29. 3. 1944. U desetočasovnoj borbi na Rikalu (kod Trebinja) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ odbacila 1. bataljon 369. puka nemačke 369. legionarske divizije i četničku Trebinjsku brigadu (1.200 vojnika), nanevši im gubitke od 70 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 5 mrtvih i 7 ranjenih.

⚔️ 1. 6. 1944. Ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i glavnina 2. dalmatinske udarne brigade Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napale na četnički garnizon u Bileći. Iako su one bile zauzele sva uporišta spoljne odbrane, ipak se nepotpuna četnička Bilećka brigada održala u centru grada kada se, preko pl. Sitnice, ostatak ove brigade probio u pomoć posadi. Po padu mraka napad je obustavljen. Brigade NOVJ su imale 11 mrtvih, 11 ranjenih i 10 nestalih boraca.

⚔️ 17. 8. 1944. U rejonu s. Zalome (kod Nevesinja) 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ napala na tri bataljona četničke Nevesinjske brigade i odbacila ih na liniju s. Odžak - s. Bratač - s. Koleško. Na bojištu je nađeno 12 poginulih četnika. Brigada je imala 1 mrtvog i 3 ranjena borca.

⚔️ 25. 8. 1944. Četnička Bilećka brigada, ojačana jednim bataljonom nemačke 369. legionarske divizije, izvršila ispad iz Bileće i odbacila 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije NOVJ na liniju s. Pilatovci - Bratagoš - Vardar - s. Trnovica. Brigada je ojačana jednim bataljonom 12. hercegovačke NOU brigade, noćnim protivnapadom odbacila napadača u polazni garnizon. Jedinice NOVJ su imale 4 poginula i 3 ranjena borca. Gubici neprijatelja: 26 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 9. 9. 1944. Četnička grupa jurišnih korpusa (Nevesinjski, Drinski i delovi Mileševskog i Romanijskog), s linije: Nevesinje - s. Kifino Selo - Borač - prevoj Čemerno, počela napad na delove 29. udarne divizije NOVJ s ciljem da se u rejon Bileće spoji s četničkim Trebinjskim, Bokokotorskim i Nikšićkim korpusom. U trodnevnim borbama 11. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. brigada italijanske partizanske divizije -Garibaldi- odbile su nejednovremene napade odvojenih kolona i razbile dve četničke brigade koje su bile prodrle do Gacka. Četnici su imali oko 70 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 2. 10. 1944. Posle sedmodnevnih upornih borbi 10. i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, podržane sa 6 brdskih topova, razbile četničku Bilećku brigadu i zauzele utvrđeni garnizon Bileću. Četnici su imali 138 mrtvih, nepoznat broj ranjenih i veći broj nestalih. Gubici 10. i 12. brigade: preko 60 ranjenih i oko 20 poginulih, među kojima i komandant 5. bataljona 10. brigade Nikola Bjelica Breda, narodni heroj. Pored velike količine drugog materijala, zaplenjeno je 7 minobacača, 7 mitraljeza, 3 mitraljeza i 2 radio-stanice.

⚔️ 15. 10. 1944. U rejonu Ravno-Zavala (na pruzi Hum-Gabela) 13. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, ojačana po jednim bataljonom 2. proleterske (dalmatinske) i 12. hercegovačka udarna brigada, posle dvodnevne borbe, uništila delove 49. italijanske fašističke legije -San Marko- i jednu četvi ustaške milicije, koji su se bili utvrdili u sedam železničkih stanica i nekoliko sela. Zarobljeno je preko 200 neprijateljskih vojnika.

⚔️ 18. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi 10. hercegovačka udarna i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ i 2. proleterska (dalmatinska) udarna brigada Primorske operativne grupe oslobodile Dubrovnik, koji je branila glavnina 369. puka nemačke 369. legionarske divizije, mornarička pešadija, obalska artiljerija i oko 400 ustaša i domobrana.

⚔️ 26. 10. 1944. Dvanaesta hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, goneći razbijene delove nemačke 369. legionarske divizije, oslobodila Gabelu i čapljinu.

⚔️ 27. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi, nastupajući od Stoca ka Čapljini, 13. hercegovačka udarna brigada, u sadejstvu sa delovima 12. hercegovačke udarne brigade, zauzela raskrsnicu puteva Domanoviće, odbacivši Protivtenkovski divizion 369. legionarske divizije prema Mostaru.

⚔️ 10. 11. 1944. Ojačana 12. hercegovačka udarna brigada i Zapadnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ počeli napad na Široki Brijeg (sada: Listića), lako su delovi 29. udarne divizije bili ovladali spoljnom odbranom, nemačko-ustaška posada se održala do 12. novembra, kada je, zbog pristizanja jačih neprijateljskih snaga, napad obustavljen. Samo 12. brigada je u ovom napadu imala 14 mrtvih i 45 ranjenih boraca.

⚔️ 27. 11. 1944. Trinaesta dalmatinska brigada 9. divizije i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, ojačane delovima 10. hercegovačke udarne brigade i 1. tenkovska brigada NOVJ, otpočele napad u cilju zauzimanja Širokog Brijega (sada: Listića). Zbog uporne odbrane glavnine 370. puka nemačke 369. legionarske divizije mesto ni iduće noći nije zauzeto, uprkos obostrano visokim gubicima. Brigade NOVJ su imale oko 80 boraca izbačenih iz stroja a 1 tenk je uništen.

⚔️ 3. 2. 1945. Posle trodnevnih borbi ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, oslobodila Čapljinu. Delovi ustaške 9. brigade i jedna četa iz nemačke 369. legionarske divizije, koji su branili mesto, povukli su se prema Mostaru, pretrpevši osetne gubitke. Brigada je imala 15 mrtvih i 25 ranjenih. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza, protivavionski mitraljez i 8 p. mitralieza

⚔️ 4. 2. 1945. Četvrta dalmatinska udarna brigada 9. udarne divizije NOVJ i 3. bataljon 12. hercegovačke udarne brigade 29. udarne divizije NOVJ napali ustaško-domobranske snage i oslobodili Ljubuški.

Dokumenti

📜 Obavještenje Štaba Desete hercegovačke NOU brigade od 16 januara 1944 Štabu Dvanaeste hercegovačke NOU brigade o prebacivanju jedinica na sektor Slivlje - Koleško i o njihovim zadacima

📜 Izveštaj 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 30. januara 1944. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o organizaciji i političkom delovanju članova Partije

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade Štabu Dvadeset devete NOU divizije o akcijama i radu jedinica u vremenu od 16 do 31 januara 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 1. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na području Gacka

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade od 12. februara 1944. potčinjenim jedinicama za pokret i smještaj na prostoriji Danići, Galešine i Dulići

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade od 14. februara 1944. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona za smjenu

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 19. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o protjerivanju Nijemaca iz Samobora

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 20. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade od 21. februara 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostor Crkvice — Ubla

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade ođ 22. februara 1944. potčinjenim jedinicama za ovlađivanje prostorijom Crni Kuk — Donja Dubočka

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke NOU brigade od 25. februara 1944. potčinjenim jedinicama za likvidaciju Vilusa i ovlađivanje prostorom Raljev kuk — Ilijino brdo

📜 Naređenje Štaba Dvadeset devete NOU divizije od 26. februara 1944. Štabu Dvanaeste hercegovačke brigade za ovlađivanje selima Orahovac, Zeljeva i Konjsko

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 26. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o oslobođenju Vilusa

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 27. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o čišćenju četnika na prostoru Vučijak — Budinje

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 28. februara 1944. potčinjenim jedinicama za čišćenje četnika na prostoru Tuli — Orašje

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 28. februara 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na prostoru Lastva — Željeva — Konjsko

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 1. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o situaciji na prostoru Zubci - Trebinje

📜 Brojno stanje ljudstva i naoružanja Dvanaeste hercegovačke iNOU brigade na dan 1. marta 1944. godine

📜 Relacija Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 3. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama u februaru

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 20. marta 1944. Štabu Dvadeset devete NOU divizije o borbama na prostoriji Zupci - Korjenići

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste hercegovačke brigade od 27. marta 1944. komandantu Dvadeset devete NOU divizije o napadu na prostoriju Grab - Tuli - Rapti

📜 Obavještenje Štaba Primorske operativne grupe od 5 aprila 1944 god. Štabu Dvanaeste hercegovačke NOU brigade o rezultatima borbi na komunikaciji Nikšić - Podgorica i potrebi jačeg sadejstva na prostoru Nikšić - Grahovo - Dragalj

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 8. aprila 1944. Štabu 29 NOU divizije o borbama na prostoru Visočnik - Šehović Glavica - Klobuk i Orao - Zagora

📜 Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 10. aprila 1944. komandantu Crnogorskih nacionalnih trupa o borbama četnika i Nemaca protiv 12. hercegovačke NOU brigade kod Grahova

📜 Izvještaj komandanta 29. NOU divizije od 19. aprila 1944. Štabu divizije o zauzeću Vilusa i rasporedu 12. hercegovačke brigade na prostoru Klobuk, Grahovac, Zagora i Viluse

📜 Obavještenje Štaba Primorske operativne grupe od 23 aprila 1944 god. Štabu Dvanaeste hercegovačke NOU brigade o situaciji oko Danilovgrada i Nikšića

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 25. aprila 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu na četnike na položaju Crveno Brdo - Visočnik - Mahala - Donja Lastva i o situaciji na sektoru Grahova

📜 Brojno stanje ljudstva, naoružanja i konja 12. hercegovačke brigade na dan 30. aprila 1944. godine

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 5. maja 1944. Štabu 12. hercegovačke brigade da se rokira na prostor Pilatovci - Obijaj - Vuči Do - pošto je smijene jedinice Primorske operativne grupe

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 5. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na prostoru Grahovo- Petrovići

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 7. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbi kod Bileće i o situacijina sektoru Grahova

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 10. maja 1944. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o organizacionom stanju KPJ. i SKOJ-a, političkom i kulturno-prosvetnom radu u brigade

📜 Izveštaj brigadnog komiteta SKOJ-a 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 12. maja 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom stanju i radu skojevske organizacije

📜 Izveštaj Štaba 12. Hercegovačke brigade od 14. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Bileće

📜 Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 15. maja 1944. štabovima 11. i 12. hercegovačke brigade da dijelom svojih snaga i Sjevernohercegovačkim NOP odredom razbiju i odbace neprijatelja ka Nevesinju

📜 Pismo Štaba 2. dalmatinske NOU brigade od 16. maja 1944. Štabu 12. hercegovačke brigade 29. divizije o rasporedu i zadacima jedinica

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 21. maja 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama kod Bileće

📜 Obavještenje Štaba 10. hercegovačke brigade od 7. juna 1944. Štabu 12. hercegovačke brigade o borbama u širem rejonu Bileće

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 13. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbi u rejonu Bileće

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 14. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu neprijatelja na njene položaje u rejonu Bileće

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 16. juna 1944. Štabu 29. NOU divizije o prepadu na četničke položaje raspoređene na prilazima Bileći

📜 Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u julu na sektoru Bileće, Nevesinja i Trusine

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 19. jula 1944. štabovima 12. i 13. hercegovačke brigade za formiranje operativnog štaba

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 19. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o borbama na sektoru Džinova Mahala - Trusina

📜 Predlog Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. Operativnom štabu 12. i 13. hercegovačke brigade o dejstvima u južnoj Hercegovini

📜 Zapovijest Štaba 29. NOU divizije od 23. jula 1944. štabovima 12. 1 13. hercegovačke brigade za dejstvo na prostoru Bezđeđe - Rogače - Slato - Lukavac

📜 Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 25. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na prostoru Nevesinje - Trusina - Rioca - Šipačno

📜 Izvještaj Operativnog štaba 12. i 13. hercegovačke brigade od 26. jula 1944. Štabu 29. NOU divizije o situaciji na sektoru Stoca, Sniježnice, Biograda i Gloga

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 12. hercegovačke brigade na dan 1. avgusta 1944. godine

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 8. avgusta 1944. štabovima 11. 12. i 13. hercegovačke brigade za dejstvo na prostoru Gacko - Bileča - Hrgud

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 12. hercegovačke NOU brigade od 12. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 17. avgusta 1944. Štabu 29. NOU divizije o razbijanju četnika na prostoru Crnja - Babja glava

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 27. avgusta 1944. Štabu 12. hercegovačke brigade da uputi dva bataljona na prostor Brestice

📜 Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od 3. septembra 1944. dostavljena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Nevesinja

📜 Izveštaj sekretara Brigadnog komiteta SKOJ-a 12. hercegovačke brigade 29. NOU divizije od 17. septembra 1944. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Hercegovinu o organizacionom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Zapovijest Štaba 12. hercegovačke NOU brigade od 25. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za savlađivanje četničkih uporišta na prilazima Bileći

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 12. hercegovačke NOU brigade na dan 30. septembra 1944. godine

📜 Relacija 12. hercegovačke brigade od 5. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Bileće, Dubrovnika i u kotlini Neretve

📜 Relacija 12. hercegovačke brigade od 5. novembra 1944. upućena Štabu 29. NOU divizije o dejstvima na području Bileće, Dubrovnika i u kotlini Neretve

📜 Zapovijest Štaba 12. hercegovačke NOU brigade od 27. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Široki Brijeg

📜 Zapovijest Štaba 12. hercegovačke NOU brigade od 27. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Široki Brijeg

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 29. novembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o rezultatima napada na Široki Brijeg

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 29. novembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o rezultatima napada na Široki Brijeg

📜 Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od 3. decembra 1944. štabu 29. NOU divizije o borbama u novembru na prostoru Mostar - Čitluk - Široki Brijeg

📜 Relacija Štaba 12. hercegovačke brigade od 1. januara 1945. Štabu 29. NOU divizije o dejstvima u decembru 1944. na prostoru Širokog Brijega i Nevesinja

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 4. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama za Čapljinu

📜 Izvještaj Štaba 12. hercegovačke brigade od 16. februara 1945. Štabu 29. NOU divizije o borbama za oslobođenje Čapljine i Mostara

📜 Naređenje Štaba 29. NOU divizije od 27. februara 1945. štabovima 12. hercegovačke brigade i Brigade narodne odbrane za Hercegovinu da očiste prostor Cvrsnica - Rakitno od ustaških ostataka

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Trebinje Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Mostarska operacija Nevesinjska četnička brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Hercegovini 1944. 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 13. hercegovačka udarna brigada SKOJ Borbe u Hercegovini 1945. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Trebinjska četnička brigada Borbe u Hercegovini 1943. 29. hercegovačka divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Politički komesari u NOR-u 4. dalmatinska udarna brigada Italijanski partizani Bilećka četnička brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Vilus Ljubinje 369. legionarska divizija (vražja) 9. dalmatinska divizija NOVJ Čapljina Četnička golgota Gacko Narodni heroji Jugoslavije Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Nevesinje Vučedolska četnička brigada Centralni komitet KPJ 7. SS divizija Prinz Eugen Nikšić Stolac Štampa u ratu Južnohercegovački partizanski odred Mornarica NOVJ 1. tenkovska brigada NOVJ Samobor Saradnja četnika sa okupatorom 4. grupa jurišnih korpusa JVuO 13. dalmatinska udarna brigada (južnodalmatinska) Bosansko Grahovo Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Dubrovnik 2. udarni korpus NOVJ Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Divizija Garibaldi Bileća Danilovgrad Sniježničko-trusinska operacija Mostar Lukavac Podgorica 10. hercegovačka udarna brigada Široki Brijeg