Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

1. tenkovska brigada NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 48 dokumenata i 15 fotografija.

Događaji

⚔️ 16. 7. 1944. U Gravini (u Italiji), od slušalaca Tenkovske škole NOVJ i jednog dela oslobođenih interniraca iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, formirana 1. tenkovska brigada NOVJ. [Taj dan se praznuje kao dan tenkista.]

⚔️ 8. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ da se u operativnom i disciplinskom pogledu potčinjava 26. diviziji NOVJ.

⚔️ 9. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 29. udarne divizije NOVJ: da glavne snage te divizije, sa Primorskom operativnom grupom, zauzmu Dubrovnik i tako preseku obalski pojas; da Štab divizije preduzme mere za rušenje komunikacije od Foče i Kalinovika ka Sarajevu i od Nevesinja prema Kalinoviku, uz angažovanje stanovništva. Ujedno ga obaveštava: da će pri zauzimanju Dubrovnika sadejstvovati i dve brigade 26. divizije NOVJ (sa Pelješca, preko Stona, ka severoistoku); da će na odsek 29, udarne divizije, kada se stvore uslovi, biti upucana 1. tenkovska brigada NOVJ.

⚔️ 18. 10. 1944. Dvanaesta dalmatinska i 3. prekomorska brigada 26. divizije NOVJ, sa delovima 1. tenkovske brigade NOVJ, izvršile desant sa o. Brača na odsek Split-Makarska U manjim borbama protiv delova nemačke 118. lovačke divizije, one su do 22. oktobra oslobodile Omiš, Makarsku i Zadvarje - ceo obalski pojas od Makarske do Strožanca, istočno od Splita.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: u Dubrovnik će se prebaciti 1. tenkovska brigada NOVJ, velike količine oružja i 200 kamiona; iskrcani materijal odmah prebaciti ka Nikšiću, Gacku i Sandžaku; hitno preduzeti operacije jednim krakom ka Neretvi i Mostaru a drugim ka Boki i Crnogorskom primorju, neprijatelja odbaciti na istok i zapad i obezbediti kanal od Dubrovnika ka unutrašnjosti; utvrditi Dubrovnik, čvrsto braniti pravac Dubrovnik-Trebinje i suzbiti eventualne napade neprijatelja od Boke i Neretve: dve brigade 26. divizije NOVJ biće uključene u akcije 29. udarne divizije NOVJ; 8. korpusu NOVJ naređeno da jednu diviziju orijentiše pravcem Imotski-Ljubuški, a 5. udarnom korpusu NOVJ naređeno da napada neprijatelja na komunikaciji Mostar - Sarajevo - Bos. Brod; pokazati krajnju energičnost u sprovođenju postavljenih zadataka.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ: pošto su jedinice 2. udarnog korpusa NOVJ oslobodile odsek od poluostrva Pelješca do Herceg-Novog i nastavile operacije ka r. Neretvi i Mostaru, te 8. korpus NOVJ mora jednu diviziju orijentisati pravcem Imotski-Ljubuški, dve brigade 26. divizije NOVJ prebacili sa Pelješca u rejon Stona radi sadejstva sa 29. udarnom divizijom NOVJ i jedinice 1. tenkovske brigade hitno prebaciti u Dubrovnik.

⚔️ 19. 10. 1944. VŠ NOV i POJ obavestio Štab 29. udarne divizije NOVJ da će se na njegovo područje prebaciti 1. tenkovska brigada 8. korpusa NOVJ i velike količine oružja.

⚔️ 25. 10. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 8. korpusa NOVJ da ga hitno obavesti ima li uslova da se dve brigade 26. divizije NOVJ i pola 1. tenkovske brigade 8. korpusa NOVJ upotrebe na kopnu pravcem Omiš-Makarska-Aržano, i dalje ka Cetinskoj dolini ili Neretvi, a da ostale dve brigade 26. divizije NOVJ i dalje sadejstvuju sa 29. udarnom divizijom NOVJ.

⚔️ 10. 11. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: artiljerijske jedinice NOVJ koje iz Italije pristižu na teritoriju toga korpusa ulaze u njegov sastav i treba ih odmah uvoditi u borbu; jedinice 1. tenkovske brigade NOVJ koje se nalaze na toj teritoriji privremeno su potčinjene Štabu korpusa, i on ih može upotrebiti u borbi, ne cepajući ih. Pored toga, naredio je Štabu korpusa da materijalom koji pristiže iz Italije snabdeva i jedinice pod komandom Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju.

⚔️ 19. 11. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: pošto se nemačke snage povlače preko Višegrada ka Sarajevu a u Albaniji drže Drač, Skadar i Kukes, i pošto jedna nemačka divizija treba, po nekim podacima, da se povuče za Boku, moraju se temeljito porušiti komunikacije na pravcu Nikšića i Dubrovnika i na njima postaviti teška oruđa; jedinice toga korpusa treba da dejstvuju ofanzivno (dejstvovati i s tenkovima iz sastava 1. tenkovske brigade NOVJ).

⚔️ 27. 11. 1944. Trinaesta dalmatinska brigada 9. divizije i 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, ojačane delovima 10. hercegovačke udarne brigade i 1. tenkovska brigada NOVJ, otpočele napad u cilju zauzimanja Širokog Brijega (sada: Listića). Zbog uporne odbrane glavnine 370. puka nemačke 369. legionarske divizije mesto ni iduće noći nije zauzeto, uprkos obostrano visokim gubicima. Brigade NOVJ su imale oko 80 boraca izbačenih iz stroja a 1 tenk je uništen.

⚔️ 1. 2. 1945. Na odseku s. Počitelj - s. Dračevo delovi 29. udarne divizije NOVJ i 3. brigade 3. (bosansko-hercegovačke) divizije KNOJ-a, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, otpočele forsiranje r. Neretve i u rejonu s. Dretelja i Gabele stvorile mostobran.

⚔️ 3. 2. 1945. Posle trodnevnih borbi ojačana 12. hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, uz podršku 1. tenkovske brigade NOVJ, oslobodila Čapljinu. Delovi ustaške 9. brigade i jedna četa iz nemačke 369. legionarske divizije, koji su branili mesto, povukli su se prema Mostaru, pretrpevši osetne gubitke. Brigada je imala 15 mrtvih i 25 ranjenih. Zaplenjeno: 2 minobacača, 3 mitraljeza, protivavionski mitraljez i 8 p. mitralieza

⚔️ 14. 2. 1945. Posle dvodnevne borbe protiv glavnine nemačke 369. legionarske divizije i delova ustaško-domobranske 9. brdske divizije 26. i 19. udarna divizija NOVJ (bez 5. udarne brigade), 12. i 13 hercegovačka udarna brigada 29. udarne divizije NOVJ, 1. tenkovska brigada NOVJ i Artiljerijska brigada 8. udarnog korpusa NOVJ oslobodile Mostar.

⚔️ 27. 4. 1945. Na liniji s. Koritnica - s. Milonja (kod Ilirske Bistrice) jedinice 20. udarne divizije JA, podržane 2. i 4. bataljonom 1. tenkovske brigade JA, gotovo potpuno uništile 3. bataljon nemačkog 19. SS policijskog puka i nemački 4. građevinski bataljon i razbile 5. puk SDK i četnika.

⚔️ 28. 4. 1945. Delovi 20. i 26. udarne divizije JA, ojačani delovima 1. tenkovske brigade JA, posle višečasovne borbe odbacili nemačke snage ka s. Jablanici, s. Jelšanama i Podgradu i zauzeli Ilirsku Bistricu.

Dokumenti

📜 Izveštaj člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV I POJ Aleksandra Rankovića od 8. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o problemima Tenkovske brigade iznetim na sastanku održanom sa političkim i partijskim rukovodiocem te brigade

📜 Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 10. jula 1944. Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ o formacijskoj strukturi, čijem ostvarenju treba da teži kao tenkovska jedinica Vrhovnog štaba NOV i POJ

📜 Izveštaj političkog komesara 1. tenkovske1 brigade. NOVJ od 10. jula 1944. o političkom radu i organizacionom stanju

📜 Izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade NOVJ od 12. jula 1944. o političkom stanju i kulturno-prosvetnom radu od 1. januara do jula

📜 Direktivno pismo Centralnog komiteta KPJ od 18. jula 1944. političko-partijskom rukovodstvu 1. tenkovske brigade NOVJ za intenzivan politički i kulturno-prosvetni rad, za sistematsko vojnostručno i ideološko-političko osposobljavanje i uzdizanje slovenačkog kadra, saobrazno nacionalnom sastavu Brigade i uputstvo o nadležnosti u pogledu partijsko-popravnih mera

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 40 - 43 za maj - avgust 1944 god. (Proizvođenje podoficira I. tenkovske brigade i specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ)

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 40 - 43 za maj - avgust 1944 god. (Unapređenje podoficira I. tenkovske brigade i specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ)

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. avgusta 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se Tenkovska brigada NOVJ u SSSR-u formira od srednjih tenkova

📜 Zahtev Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da se iz 1. tenkovske brigade Vrhovnog štaba NOVJ, koja se nalazi u Gravini, prebaci jedna tenkovska četa na ostrvo Vis

📜 Nalog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u Velikoj Britaniji Vladimiru Velebitu da prenese dr Ivanu Subašiću neslaganje sa izmenom jugoslovenskog poslanika u Moskvi i da kod britanske vlade pokrene pitanje popune 1. tenkovske brigade Vrhovnog štaba NOV i POJ tenkovima i uključenja u NOVJ ratne mornarice Kraljevine Jugoslavije

📜 Dvomesečni izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade od 4. septembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu u toj Brigadi

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. septembra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ za prebacivanje 1. tenkovske brigade na o. Vis

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da izda naređenje za oslobođenje Dubrovnika i prebacivanje delova 1. tenkovske brigade

📜 Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. oktobra 1944. o postavljenjima u 1. tenkovskoj brigadi NOVJ

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. oktobra 1944. Štabu 29. NOU divizije za prihvat delova Tenkovske brigade, obezbeđenje obalnog pojasa, odnose prema saveznicima i rušenje komunikacija

📜 Obnovljeno naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. oktobra 1944. za prebacivanje dela 1. tenkovske brigade u Dubrovnik

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. oktobra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ za prebacivanje dela 1. tenkovske brigade i artiljerije u Dubrovnik

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. oktobra 1944. Štabu 8. udarnog korpusa NOVJ za dejstva 1. tenkovske brigade i 26. NOU divizije

📜 Naređenje Štaba 26. divizije NOVJ od 8..oktobra 1944: podređenim jedinicama o povećanju brojnog stanja jedinica, o ulasku 1. tenkovske brigade NOVJ u sastav 26. divizije i o formiranju bojnih komora

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za korišćenje artiljerijskih jedinica i delova 1. tenkovske brigade NOVJ

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 19. novembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o protekloj jednomjesečnoj aktivnosti Severne grupe 1. tenkovske brigade

📜 Izveštaj partijskog rukovodioca 1. tenkovske brigade od 20. novembra 1944. o partijsko-političkom radu posle iskrcavanja na ostrvo Vis

📜 BILTEN VRHOVNOG ŠTABA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE Broj 467 za novembar - decembar 1944 god. (Unapređenje podoficira I. tenkovske brigade i specijalnih jedinica pri Vrhovnom štabu NOV i POJ)

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 3. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o akciji tenkovske grupe kod Kifinog Sela u sadejstvu sa 11. hercegovačkom brigadom

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 4. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o napadu tenkovske grupe na Široki Brijeg

📜 Zapovijest Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 7. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za prikupljanje na sektoru Čapljina - Fojnica

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 11. decembra 1944. Štabu 29. NOU divizije o akciji 1. čete 1. tenkovskog bataljona kod Gubavice

📜 Izvještaj štaba 1. tenkovske brigade od 25. decembra 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ o borbama u Kninskoj operaciji

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja 1. tenkovske brigade NOVJ za januar 1945. godine - 632

📜 Izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade od 3. januara 1945. političkom komesaru 8. udarnog korpusa NOVJ o vojno-političkom stanju i političkom i kulturno-prosvetnom radu u Brigadi

📜 Izveštaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 10. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima na prostoru Sretnica - Selište

📜 Izvještaj Štaba 3. tenkovskog bataljona od 15. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ o stanju u ovom bataljonu

📜 Izvještaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 15. januara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima u Hercegovini

📜 Pismo političkog komesara 29. NOU divizije od 17 januara 1945. političkim komesarima potčinjenih jedinica 1. tenkovske brigade i 3. brigade (hercegovačke) narodne odbrane povodom nekih aktuelnih spoljnopolitičkih događaja

📜 Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja 1. tenkovske brigade NOVJ od 19. januara 1945. godine

📜 Izvještaj Štaba 3. bataljona od 1. februara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ o borbama na sektoru Čapljine

📜 Zapovijest Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 4. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Široki Brijeg

📜 Zapovijest Štaba 1. tenkovske brigade NOVJ od 12. februara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Mostar

📜 Izvještaj Štaba 4. inžinjerijskog bataljona od 19. februara 1945. Štabu 1. tenkovske brigade o dejstvima za vrijeme napada na Nevesinje, široki Brijeg i Mostar

📜 Mesečni izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade od 20. februara 1945. političkom komesaru 8. udarnog korpusa NOVJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu

📜 Izvještaj štaba 1. tenkovske brigade od 21. februara 1945. štabu 8. korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Širokog Brijega i Mostara

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 1. tenkovske brigade JA od 12. marta 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu partijske organizacije

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Donjeg Lapca, Nebljuha, Udbine, Korenice i Bihaća

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 8. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Ličkog Osika i Gospića

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 16. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Otočca, Senja, Ogulina i Tounja

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 27. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za Mrzlu Vodicu, Bakar, Sušak i Klanu

📜 Izveštaj političkog komesara 1. tenkovske brigade od 9. maja 1945. Centralnom komitetu KPJ o stanju i vojno-političkom i partijskom radu u brigadi

📜 Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 14. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Istre, Trsta i Slovenskog primorja

Fotografije

Povezane odrednice

Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu 26. dalmatinska divizija NOVJ Borbe u Lici 1945. Borbe u Hercegovini 1945. Disciplina u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 29. hercegovačka divizija NOVJ Nikšić 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Istra u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Mostarska operacija Trst Mornarica NOVJ Petar Drapšin Dubrovnik Josip Broz Tito Čapljina Štampa u ratu Mostar 2. udarni korpus NOVJ Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Omladina u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 11. hercegovačka udarna brigada Udbina Arso Jovanović Borbe u Hercegovini 1944. Vodice Kalinovik Vicko Krstulović Borbe u Lici 1943. Narodni heroji Jugoslavije Centralni komitet KPJ Sarajevo 8. dalmatinski korpus NOVJ Makarska Bitka za Split 1943. Imotski Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Šibenik Otočac Britanija i Jugoslavija Ilirska Bistrica 12. hercegovačka udarna brigada Široki Brijeg Vladimir Velebit Završne operacije u Jugoslaviji Borbe na Kosovu i Metohiji Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Borbe u Istri 1945. Pelješac Borbe u Dalmaciji 1944. Sušak Kapitulacija Italije Boško Šiljegović Brač Nevesinje Italija u drugom svetskom ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu 369. legionarska divizija (vražja) Omiš Politički komesari u NOR-u Borbe na Jadranu 1944. Borbe u Hrvatskoj 1945. Blajburška operacija SSSR i Jugoslavija Donji Lapac Vis