Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Vladimir Velebit

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 8 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 5. 1944. U Alžir, u štab generala Henri Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, stigla vojna misija VŠ NOV i POJ, sa general-majorom Vladimirom Velebitom na čelu. Ona je sa generalom Vilsonom održala nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o zahtevima VŠ da se poveća materijalno snabdevanje NOVJ i da se vazduhoplovne i mornaričke jedinice Kraljevine Jugoslavije koje su se nalazile na Bliskom istoku i Malti stave pod komandu VŠ NOV i POJ. Razgovor nije doneo očekivane rezultate, jer su savezničke vojne vlasti pitanje pomoći u oružju i odeći, kao i pitanje mornarice i vazduhoplovstva, uslovIjavale sporazumom NKOJ-a i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije. VŠ je odbacio zahteve savezničke komande o upotrebi komandosa u operacijama na dalmatinskoj obali, jer je smatrao da nije potrebno slati savezničke trupe tamo gde su jedinice NOVJ toliko jake da su sposobne izvoditi i složene vojne operacije, ukoliko ih saveznici pomognu oružjem i tehnikom.

⚔️ 0. 5. 1944. Šef vojne misije VŠ NOV i POJ general-major Vladimir Velebit se sastao u Londonu sa predsednikom HSS Ivanom Šubašićem. Šubašić mu je izneo razlog dolaska u Englesku, naglašavajući da će nova vlada Kraljevine Jugoslavije biti formirana posle sporazuma sa NKOJ-em. Buduća vlada, po mišljenju Šubašića, treba da bude vlada koalicije, u kojoj bi učestvovali i predstavnici NKOJ-a, a umesto Draže Mihailovića dužnost ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva preuzeo bi Josip Broz Tito. Pored toga, on je naglasio da će buduća vlada Kraljevine Jugoslavije podržati NOP s ciljem da se sve snage u zemlji mobilišu za borbu protiv spoljnih i unutrašnjih neprijatelja.

⚔️ 24. 5. 1944. U Londonu je vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi general Dvajt Ajzenhauer primio šefa vojne misije VŠ NOV i POJ general-majora Vladimira Velebita. Ajzenhauer se raspitivao o ratištu na Balkanu, o brojčanoj snazi neprijatelja, o uspesima NOVJ i o taktičkim načelima odbrane nemačkih trupa.

⚔️ 29. 9. 1944. VŠ NOV i POJ, preko šefa vojne misije u Londonu general-majora Vladimira Velebita, uputio vladi V. Britanije oštar protest zbog toga što se odugovlači i otežava prelazak flote Kraljevine Jugoslavije na stranu NOVJ.

⚔️ 7. 10. 1944. Šef vojne misije VŠ NOV i POJ u Londonu general-major Vladimir Velebit i ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Sava Kosanović ponovo posetili potpredseđnika Centralnog odbora i predsednika Oblasnog odeljenja Unre za Evropu Rosa Litita i u ime NKOJ-a i izbegličke vlade postavili mu zahtev da se na odnose Unre i Jugoslavije ne primenjuju odredbe Balkanskog sporazuma. Pošto Litit nije imao potrebnih ovlašćenja, zahtev jugoslovenskih predstavnika nije usvojen.

Dokumenti

📜 Obaveštenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dr Vladimira Velebita od 26. februara 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizije da im se za odbranu ostrva Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada

📜 Obavještenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dra Vladimira Velebita od 26. veljače 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizija da im se za obranu otoka Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada

📜 Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 5. aprila 1944. dr Vladimiru Velebitu da se iz jedinica sa oslobođene teritorije što pre uputi 150 kursista za Tenkovsku školu NOVJ

📜 Instrukcija predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 14. aprila 1944. upućena preko zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića šefu Vojne misije NOVJ dr Vladimiru Velebitu o stavovima koje treba zauzeti ako Vinston Čerčil ili drugi britanski predstavnici postave pitanje pregovora s kraljem Petrom II Karađorđevićem

📜 Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 27. aprila 1944. šefu Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Vladimiru Velebitu da su potrebni bolji uslovi za lečenje tuberkuloznih bolesnika i da u Alžiru ima avijatičara spremnih da priđu NOP-u

📜 Zahtev šefa Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Vladimira Velebita od 2. maja 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da dostavi što više informativnog materijala na slovenačkom jeziku članovima Vojne misije NOV i POJ u Kairu i Alžiru

📜 Uputstvo šefa Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Vladimira Velebita od 31. maja 1944. članu Vojne misije dr Mati Jakšiću o njegovom daljem radu u Kairu

📜 Nalog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u Velikoj Britaniji Vladimiru Velebitu da prenese dr Ivanu Subašiću neslaganje sa izmenom jugoslovenskog poslanika u Moskvi i da kod britanske vlade pokrene pitanje popune 1. tenkovske brigade Vrhovnog štaba NOV i POJ tenkovima i uključenja u NOVJ ratne mornarice Kraljevine Jugoslavije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. septembra 1944. genaral-majoru Vladimiru Velebitu Vlatku, šefu vojne misije NOVJ u Londonu, za dostavljanje podataka o kapetanu korvete Eugenu Soštariću i predaju kraljevske jugoslovenske mornarice Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1945. Vrhovni štab NOVJ 26. dalmatinska divizija NOVJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Hrvatska seljačka stranka Borbe na Jadranu 1944. Zemun Fitzroy MacLean Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Sremski front Borbe u Hrvatskoj 1944. Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije 3. prekomorska brigada - udarna Vlada Velike Britanije Henry Maitland Wilson Petar II Karađorđević Vis Partizanska avijacija Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Mornarica NOVJ Harold Alexander Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Ivan Šubašić Spašavanje savezničkih avijatičara Peko Dapčević Dwight Eisenhower Josip Broz Tito Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Dalmaciji 1944. Winston Churchill Sava Kosanović Donji Vakuf 1. tenkovska brigada NOVJ Britanija i Jugoslavija Bratstvo i jedinstvo u ratu Dragoljub Draža Mihailović Uprava Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRA) Avijacija u oslobodilačkom ratu