Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ)

Za ovaj pojam je pronađeno 127 hronoloških zapisa, 118 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 29. 11. 1943. U Jajcu otpočelo Drugo zasedanje AVNOJ-a, kome su prisustvovali delegati iz svih krajeva Jugoslavije sem delegata iz Makedonije i Sandžaka koji nisu mogli stići. Na ovom istorijskom zasedanju, pošto je data politička ocena razvoja NOR-a, doneta je Deklaracija, a na osnovu nje niz vrlo važnih odluka ustavnog karaktera, opštejugoslovenskog značaja, kao što su: 1. - Da se AVNOJ konstituiše u vrhovno zakonodavno i izvršno predstavničko telo naroda i države Jugoslavije kao celine i da se ustanovi Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeni organ vrhovne narodne vlasti za vreme NOR-a; 2. - Da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu kao zajednica ravnopravnih naroda; 3. - Da se izdajničkoj izbegličkoj jugoslovensk.oj vladi oduzmu sva prava zakonite vlade Jugoslavije i zabrani povratak u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću; 4. - Da se svi međunarodni ugovori i obaveze koje su u inostranstvu sklopile izbegličke -vlade- pregledaju u cilju njihovog poništenja ili ponovnog sklapanja, odnosno odobrenja, kao i da se ne priznaju međunarodni ugovori i obaveze koje bi ubuduće u inostranstvu eventualno sklopila izbeglička vlada; 5. - Odluka o zahvalnosti jedinicama NOV i POJ, kao i Vrhovnom štabu za izgradnju i organizaciju NOV i za uspešno rukovođenje operacijama; 6. - Da se u NOVJ uvede naziv -maršal Jugoslavije- (koji je tada dodeljen vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu); 7. - Da se odobri rad Izvršnog odbora AVNOJ-a između dva zasedanja; 8. - Da se potvrde sve odluke, naredbe i izjave koje je dotada objavio VŠ NOV i POJ; 9. - Da se obrazuju državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača. Zasedanje je potvrdilo odluke Osvobodilne fronte Slovenije i ZAVNOH-a: da se Federativnoj Demokratskoj Jugoslaviji priključe Slovenačko primorje, Istra, Rijeka, Zadar i ostali anektirani delovi. Na završetku zasedanja, 30. novembra u 5 časova, izdat je proglas narodima Jugoslavije.

⚔️ 0. 12. 1943. ?Njujork tajms? objavio izjavu književnika Luja Adamiča, koji apeluje na saveznike da pruže pomoć NOV Jugoslavije. Za Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije, kao privremenu vladu, Adamič je rekao da ?predstavlja konkretan izraz saznanja i konsolidacije konstruktivnih unutrašnjih sila koje dejstvuju u Jugoslaviji u toku poslednje dve i po godine. Titova vlada je vlada nacionalnog jedinstva... ?

⚔️ 4. 12. 1943. List -Asošijeted pres- objavio sastav Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, uz komentar: da NOV i POJ ima oko 200.000 boraca, koji se požrtvovano i nesebično bore protiv nemačke vojske, dok četnici, kojih jedva ima 30.000, otvoreno sarađuju sa okupatorom.

⚔️ 5. 12. 1943. ?Njujork tajms? objavio članak ?Partizani obrazovali jugoslovensku vladu? u kome se govori o Drugom zasedanju AVNOJ-a i obrazovanju NKOJ-a u svojstvu privremene vlade.

⚔️ 5. 12. 1943. Radio-Ženeva objavio sasatav Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije.

⚔️ 6. 1. 1944. Predsednik NKOJ i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio upozorenje građanima Jugoslavije koji se još nalaze u službi okupatora: jedino prelaskom na stranu NOV i POJ mogu oprati svoju sramotu.

⚔️ 8. 1. 1944. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil, iz Marakeša (u Maroku), preko generala Maklina, poslao pismo predsedniku Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije Josipu Brozu Titu. On je, između ostalog, pisao: -Ja sam odlučio da britanska vlada ne daje više vojničku podršku Mihailoviću i davaćemo od sada pomoć samo Vama, a bio bih zadovoljan ako bi jugasiovenska kraljevska vlada njega odstranila iz svog sastava.- Što se tiče kralja, Čerčil je pisao: -Mi ćemo u svakom slučaju da ostanemo u zvaničnim odnosima sa njim, dote ćemo Vama u isto vreme davati svu vojničku podršku.-

⚔️ 15. 1. 1944. Predsedništvo AVNOJ-a donelo Odluku o objavljivanju odluka i proglasa AVNOJ-a, njegovog Predsedništva i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije na srpskohrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

⚔️ 29. 1. 1944. CK KPJ uputio depešu CK KPH: sektaško pisanje nekih listova, na primer -Vjesnika-, o odnosu prema saveznicima može naneti veliku štetu našem pokretu i u rukama neprijatelja postati argumenat protiv priznanja NKOJ; u -Vjesniku- br. 2, u uvodniku, saveznici se, takođe sektaški, optužuju zbeg Versaja; u idućem broju treba to demantovati u pogodnoj formi; uskoro će biti poslat kratak uput o liniji naše štampe u vezi s tim pitanjima.

⚔️ 31. 1. 1944. GŠ NOV i PO za Hrvatsku izvestio depešom VŠ NOV i POJ da je u Zagreb stigao delegat međunarodnog Crvenog krsta i da želi voditi pregovore sa VŠ NOV i POJ ili NKOJ-em.

⚔️ 0. 2. 1944. NKOJ doneo odluku da se pregovori između izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i njega i dalje vode isključivo s pozicija odluka II zasedanja AVNOJ-a.

⚔️ 0. 2. 1944. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil poručio predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu: spreman je da kralju Petru II Karađorđeviću savetuje da se odrekne Draže Mihailovića ako bi to omogućilo saradnju Nacionalnog komiteta i kralja.

⚔️ 0. 2. 1944. Održan I kongres lekara Hrvatske, učesnika u NOR-u. Kongres je počeo u Glini, ali je, zbog nadiranja nemačkih jedinica i ustaša, nastavio rad u Topuskom a završio u Slunju. Sa kongresa su upućeni telegrami vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu, AVNOJ-u, CK KPJ, ZAVNOH-u i NKOJ, kao i proglas svim sanitetskim radnicima Hrvatske kojim ih, u ime 200 lekara NOF-a Hrvatske, povi za da stupe u NOVJ.

⚔️ 9. 2. 1944. Predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio pismo predsedniku vlade V. Britanije Vinstonu Čerčilu, u kome mu saopštava zaključke sa savetovanja članova NKOJ-a i AVNOJ-a: jedinstvo jugoslovenskih naroda ne može postojati dok postoje dve vlade, jedna u Jugoslaviji a druga u Kairu; zato izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije treba raspustiti, a sa njom i formacije Draže Mihailovića; ta vlada mora da položi vladi AVNOJ-a potpun račun o rashođovanju ogromnih suma narodnog novca; saveznici treba da priznaju NKOJ kao jedinu vladu Jugoslavije; pitanje monarhije odlučilo bi se slobodnom voljom naroda posle oslobođenja zemlje; jedino pod tim uslovima Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije bi bio spreman da sarađuje sa izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije.

⚔️ 12. 2. 1944. Predsednik NKOJ-a maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu izvršnim odborima ZAVNO Crne Gore i Boke i ASNO Sandžaka u kojoj traži podatke: o stanju stoke i stočnih stanica, o pripremama za ovogodišnju setvu i stanju poljoprivrednog alata, o broju izbeglog stanovništva, o zaraznim bolestima, javnim zdravstvenim službama i mogućnosti izolacije zaraznih bolesnika.

⚔️ 16. 2. 1944. U Kolašinu održano IT zasedanje ZAVNO-a Crne Gore i Boke, na kome je podnet referat o političkoj situaciji i analizira rad Izvršnog odbora ZAVNO-a. Sa zasedanja su upućeni pozdravni telegrami NKOJ-u i AVNOJ-u.

⚔️ 17. 2. 1944. Predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio AVNOJ-u nacrt državnog grba DF Jugoslavije.

⚔️ 23. 2. 1944. Iz Drvara CK KPJ uputio CK KPH direktivno pismo: ukazuje na nepravilne stavove u pismu Agitpropa CK KPH upućenom divizijskim komitetima, na iluzije da se NKOJ nalazi pred neposrednim priznanjem od strane saveznika, na sektaški stav prema zapadnim saveznicima, na nepravilno gledanje na partijske kurseve i druge oblike kulturno-prosvetnog rada; ističe potrebu za još većom popularizacijom KPJ, njenog autoriteta i njene linije, jer je ona -jedna od glavnih temelja za učvršćenje bratstva naroda Jugoslavije i stvaranja naše zajedničke države-; traži da se sav partijski materijal o organizacionim promenama i o političkoj liniji šalje na uvid CK KPJ; zabranjuje da agitpropi upućuju pisma divizijskim komitetima i partijskim organizacijama na terenu, da organizuju partijske kurseve i da kritikuju komitete u vojsci i na terenu, jer to mogu da čine samo odgovarajući centralni komiteti.

⚔️ 24. 2. 1944. U Drvaru predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito priredio svečanu večeru u čast dolaska sovjetske vojne misije. Pozdravljajući njene članove on je rekao: -Mi smo vas odavno očekivali. Naši narodi, naši borci, komandiri i politkomesari sa čežnjom su očekivali dan kada će vas videti u svojoj sredini-. Šef sovjetske misije general Kornejev zahvalio se i, pored ostalog, rekao: -Ja vas pozdravljam kao najtalentovanijeg organizatora i rukovodioca Narodnooslobodilačke vojske herojskog jugoslovenskog naroda. Jugoslovenski narod i njegova Narodnooslobodilačka vojska u teškim uslovima našli su u sebi snage da se bore i da nanose udarac za udarcem nemačko-fašističkim zavojevačima. Takav narod nikada neće biti pod fašističkom čizmom-. Šef britansko-američke vojne misije pri VŠ NOV i POJ general Ficroj Maklin pridružio se dobrodošlici i rekao: -Ovde u Jugoslaviji general Kornejev moći će da vidi, kao što sam i ja video, početke nove Evrope. Uveren sam da će ga ono što bude video ispuniti entuzijazmom i po veren i em u budućnost... Međutim, posledice tog pokreta prelaze okvire Jugoslavije. Narodnooslobodilačka vojska veže veliki broj neprijateljskih divizija, čije bi snage inače bile upotrebljene na istočnom ili na italijanskom frontu, ili kao odbrana od velike savezničke invazije koja će uskoro započeti na zapadu Evrope. To je vrlo stvaran i važan doprinos savezničkom ratnom naporu. Nadajmo se da će slavni primer Jugoslavije probuditi ostale potlačene narode Evrope da ustanu protiv zajedničkog neprijatelja i da će gnusne snage fašizma uskoro pasti zgažene snagom ujedinjenih naroda.-

⚔️ 0. 3. 1944. NKOJ uputio zapadnim saveznicima zahtev: staviti embargo na novčana sredstva jugoslovenske Narodne banke u inostranstvu, jer izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije bezdušno ih rasipa u lične svrhe, za pomoć četnicima Draže Mihailovića i za propagandu protiv NOP-a. Gotovo sve banke koje su čuvale jugoslovensku imovinu prihvatile su zahtev NKOJ-a.

⚔️ 0. 3. 1944. NKOJ se obratio nekim bankama u SAD, V. Britaniji i Turskoj sa zahtevom da bez njegovog prethodnog odobrenja ne vrše nikakvu transakciju sa gotovinom jugoslovenske Narodne banke, kojom je do tada raspolagala izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije.

⚔️ 3. 3. 1944. Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito uputio Izvršnom odboru ZAVNOH-a uputstvo o formiranju i zadacima privrednih komisija. Privredne komisije, sa funkcijom pomoćnog organa, treba odmah formirati pri Izvršnom odboru ZAVNOH-a i pri NO odborima. Zadaci su privrednih komisija: obraditi i zasejati svu privatnu zemlju, napuštenu zemlju obraditi u korist NO fonda; izvršiti mobilizaciju stoke i poljoprivrednog alata i nabaviti seme; prikupljati podatke o stanju stočnog fonda, o industrijskim preduzećima i dr. Ovo uputstvo je dostavljeno svim izvršnim odborima zemaljskih veća u Jugoslaviji ili štabovima korpusa NOVJ.

⚔️ 3. 3. 1944. Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito depešom zatražio od Izvršnog odbora ZAVNO Crne Gore i Boke da prikupi podatke o broju poginulog stanovništva, broju popaljenih kuća i opljačkane stoke od strane okupatora, ustaša i četnika, površinama neobrađene zemlje i stanju poljoprivrednog inventara stanju preduzeća i rudnika, dotadašnjim naporima naroda pri snabdevanju NOV i POJ. Ujedno zatražio da se izvrši popis stanovništva.

⚔️ 10. 3. 1944. Ambasador izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Moskvi utanoje Simić podneo ostavku na svoj položaj i uputio otvoreno pismo uredniku moskovske -Pravde-, u kome, pored ostalog, kaže: -Maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu Obraćam se Vama kao predsedniku NKOJ-a i kao vođi NOB-a protiv fašizma u Jugoslaviji i stavljam Vam se na raspoloženje... smatram Vas i AVNOJ za jedine predstavnike jugoslovenskog naroda i za jedino organizovanu istinsku vlast kako u zemlji tako i u inostranstvu. Današnja reakcionarna jugoslovenska emigrantska vlada Purića u Kairu ne samo da ne zastupa jugoslovenski narod i ne želi da vodi borbu protiv neprijatelja i koči je, već neće da vodi borbu ni protiv Nemaca i kvislinga Pavelića, Nedića i drugih nego preko svog vojnog ministra Draže Mihailovića stupa u otvorenu saradnju sa izdajnicima i vodi otvorenu borbu protiv NOVJ... -

⚔️ 16. 3. 1944. NKOJ i VŠ NOV i POJ imenovali jedinstvenu delegaciju koja je imala zadatak da s vladom SSSR-a ispita mogućnost priznanja NKOJ-a, organizuje prijem materijalne pomoći i reši pitanje jugoslovenskih građana koji su se nalazili u Sovjetskom Savezu kao prebegli domobrani ili zarobljeni pripadnici vojnih formacija NDH.

⚔️ 16. 3. 1944. Povereništvo za ekonomsku obnovu NKOJ-a izdalo uputstvo o radu na obnovi zemlje.

⚔️ 16. 3. 1944. Povereništvo za finansije NKOJ-a uputilo svim zemaljskim antifašističkim većima uputstvo o organizaciji finansijske službe.

⚔️ 19. 3. 1944. Grupa oficira vojske izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, privremeno smeštena u logorima Švajcarske, potpisala deklaraciju u kojoj izjavljuje da se stavlja pod komandu maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita a od švajcarskih vlasti tražila da je od oficira vojske izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije četnički orijentisanih odvoje u zasebne logore. Pored toga, oni su osudili izdajnički rad svih protivnarodnih elemenata u zemlji pod vođstvom Pavelića, Nedića, Rupnika, Draže Mihailovića i drugih i odrekli se izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, smatrajući da su AVNOJ i NKOJ jedini, od naroda izabrani, zakonodavni i izvršni organ.

⚔️ 23. 3. 1944. Izvršni odbor NKOJ-a izdao uputstvo Izvršnom odboru ZAVNOH-a: odmah pristupiti pripremama za prolećnu setvu koju treba sprovesti pod parolom: sve za pobedu. Istovetna ili slična uputstva upućena su izvršnim odborima ostalih zemaljskih antifašističkih veća u Jugoslaviji.

⚔️ 23. 3. 1944. Saveznički savet za primirje sa Italijom delimično rešio zahtev NKOJ-a stavivši na raspolaganje NOVJ samo pet manjih plovnih jedinica jugoslovenske mornarice koje je, aprila 1941. oduzela Italija.

⚔️ 24. 3. 1944. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil primio kralja Petra II Karađorđevića i savetovao ga da smeni vladu Božidara Purića i obrazuje novu vladu, bez Draže Mihailovića, koja će u pregovorima s NKOJ-em resiti jugoslovenski problem i pitanje budućeg ujedinjenja države.

⚔️ 26. 3. 1944. Kralj Petar II Karađorđević, na konferenciji za štampu, izjavio da je voljan da se s rukovodstvom NOP-a u Jugoslaviji sporazume pod uslovom da NKOJ i izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije obrazuju jedinstven ministarski savet.

⚔️ 27. 3. 1944. Kongres Južnih Slovena u Londonu, povodom trogodišnjice 27. marta, poslao pozdravne telegrame predsedniku SAD Franklinu Ruzveltu, predsedniku vlade SSSR-a Josifu Visarionoviču Staljinu i predsedniku vlade V. Britanije Vinstonu Čerčilu, sa zahtevom da se NKOJ smatra za jedinu zakonitu vladu Jugoslavije.

⚔️ 29. 3. 1944. Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito uputio pismo predsedniku Ujedinjenog komiteta Amerikanaca jugoslovenskog porekla u kome se u ime naroda Jugoslavije zahvaljuje na zalaganju naše emigracije i pozitivnom radu tog komiteta u korist NOP-a.

⚔️ 29. 3. 1944. Ministar spoljnih poslova Turske obavestio poslanika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Ankari, Iliju Šumenkovića, da je, na zahtev NKOJ-a, stavljen embargo na jugoslovensku imovinu u Turskoj.

⚔️ 0. 4. 1944. VŠ NOV i POJ imenovao Milentija Popovića za zastupnika NKOJ-a i komandanta Baza NOVJ u Italiji.

⚔️ 12. 4. 1944. U Moskvu stigla delegacija VŠ NOV i POJ i NKOJ-a. Ona se s vladom SSSR-a, posle višednevnih pregovora, sporazumela o načinu dotura materijalne pomoći NOVJ i o položaju jugoslovenskih građana u SSSR-u: da se NOVJ snabdeva iz Ukrajine vazdušnim putem i da se od jugoslovenskih građana u Sovjetskom Savezu formira Jugoslovenska brigada. Generalštab Crvene armije poklonio je NOVJ vojno-stručnu literaturu za obuku starešina, dok je vlada SSSR-a, na ime ratne pomoći, otvorila NKOJ-u kredit u iznosu od milion rubalja.

⚔️ 16. 4. 1944. Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito zatražio od. glavne direkcije Unre u Vašingtonu da hitno otpočne slanje materijalne pomoći stanovništvu na oslobođenoj teritoriji Jugoslavije.

⚔️ 16. 4. 1944. Vlada Republike Brazila, na zahtev NKOJ-a, stavila embargo na 11,5 tona jugoslovenskog zlata deponovanog u bankama Brazila, kojim je dotada, neodgovorno i protiv interesa NOB-a, raspolagala izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije.

⚔️ 29. 4. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: naglašava da je u vezi sa skorom verovatnom kapitulacijom Bugarske od vanrednog značaja prisustvo divizija NOVJ u Srbiji da bi se maksimalno iskoristila kapitulacija; ističe da je za čitav NOP u Jugoslaviji danas primarna Srbija; da pitanje likvidacije izbegličke vlade i priznanje NKOJ-a zavisi od Srbije, odnosno od snaga NOVJ u Srbiji, i da se ravnaju po tome.

⚔️ 0. 5. 1944. U Alžir, u štab generala Henri Vilsona, komandanta Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, stigla vojna misija VŠ NOV i POJ, sa general-majorom Vladimirom Velebitom na čelu. Ona je sa generalom Vilsonom održala nekoliko sastanaka na kojima se raspravljalo o zahtevima VŠ da se poveća materijalno snabdevanje NOVJ i da se vazduhoplovne i mornaričke jedinice Kraljevine Jugoslavije koje su se nalazile na Bliskom istoku i Malti stave pod komandu VŠ NOV i POJ. Razgovor nije doneo očekivane rezultate, jer su savezničke vojne vlasti pitanje pomoći u oružju i odeći, kao i pitanje mornarice i vazduhoplovstva, uslovIjavale sporazumom NKOJ-a i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije. VŠ je odbacio zahteve savezničke komande o upotrebi komandosa u operacijama na dalmatinskoj obali, jer je smatrao da nije potrebno slati savezničke trupe tamo gde su jedinice NOVJ toliko jake da su sposobne izvoditi i složene vojne operacije, ukoliko ih saveznici pomognu oružjem i tehnikom.

⚔️ 0. 5. 1944. Šef vojne misije VŠ NOV i POJ general-major Vladimir Velebit se sastao u Londonu sa predsednikom HSS Ivanom Šubašićem. Šubašić mu je izneo razlog dolaska u Englesku, naglašavajući da će nova vlada Kraljevine Jugoslavije biti formirana posle sporazuma sa NKOJ-em. Buduća vlada, po mišljenju Šubašića, treba da bude vlada koalicije, u kojoj bi učestvovali i predstavnici NKOJ-a, a umesto Draže Mihailovića dužnost ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva preuzeo bi Josip Broz Tito. Pored toga, on je naglasio da će buduća vlada Kraljevine Jugoslavije podržati NOP s ciljem da se sve snage u zemlji mobilišu za borbu protiv spoljnih i unutrašnjih neprijatelja.

⚔️ 1. 5. 1944. Proslavi Prvog. maja u Slunju prisustvovalo preko 5500 ljudi i žena. Govorili su predstavnici NKOJ, KPH i NOVJ.

⚔️ 9. 5. 1944. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil obavestio predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita o izboru Ivana Šubašića za predsednika buduće vlade i o zadacima Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije. Čerčil nije insistirao na formiranju jedinstvene vlade u koju bi ušli i predstavnici NKOJ-a i nije postavljao pitanje u vezi sa odlukama II zasedanja AVNOJ-a. Josip Broz Tito je izjavio da prihvata izbor Šubašića pod uslovom da buduća vlada odstrani Dražu Mihailovića i osudi sve sarađnike okupatora u Jugoslaviji.

⚔️ 11. 5. 1944. Predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji personalne službe. Naredbom se predviđa: formiranje personalnih odeljenja pri Povereništvu za narodnu odbranu NKOJ-a i pri glavnim štabovima; formiranje personalnih odseka pri štabovima korpusa (u divizijama ovu službu preuzimaju politički komesari, a u brigadama, bataljonima i četama pomoćnici politkomesara); ustrojavanje personalne kartoteke.

⚔️ 13. 5. 1944. Povereništvo za prosvetu NKOJ-a izdalo uputstvo o organizaciji prosvete: o strukturi prosvetne organizacije pri organima vlasti i o oblicima prosvetne delatnosti (opšte narodno prosvećivanje, školsko prosvećivanje i kulturna delatnost).

⚔️ 17. 5. 1944. Vlada V. Britanije pozvala vojnu misiju VŠ NOV i POJ iz Alžira u London radi razgovora. Misiju je 20. maja primio predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil. koji je tom prilikom izložio plan pregovora između izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i NKOJ-a, sugerišući direktne pregovore između predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita i kralja Petra II Karađorđevića.

⚔️ 20. 5. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: ističe da se odnosi sa saveznicima pozitivno razvijaju; da je potrebno uzdržavati se od svakog komentara, pozitivnog ili negativnog, povodom formiranja nove izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu; te sačekati stav NKOJ-a i CK KPJ. Zatim nalaže da se ova direktiva prenese vojnim komandama, štabovima, ustanovama i civilnim organima na području toga korpusa. (Ovog i kasnijih dana direktiva je upućena i drugim potčinjenim štabovima NOVJ.)

⚔️ 0. 6. 1944. Vlada V. Britanije zatražila da vojna misija VŠ NOV i POJ napusti London. Ovo je bio pritisak britanske vlade na rukovodstvo NOP-a u vezi sa predstojećim zahtevima predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivana Šubašića koji se tada pripremao na put za o. Vis radi pregovora s predsednikom NKOJ-a Josipom Brozom Titom o budućoj saradnji Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije i NKOJ-a.

⚔️ 0. 6. 1944. Neki članovi delegacije NKOJ-a i VŠ NOV i POJ vratili se iz SSSR-a u Jugoslaviju, a od preostalih članova formirana stalna vojna misija VŠ NOV i POJ u Moskvi.

⚔️ 3. 6. 1944. Sa Kupreškog polja sovjetski pilot Aleksandar Sergejevič Šornjikov, aparatom -Dakota-, prebacio deo VŠ NOV i POJ i NKOJ-a sa Josipom Brozom Titom na čelu, za Bari (u Italiji). Odavde su se posle nekoliko dana ratnim brodovima prevezli na oslobođeno ostrvo Vis.

⚔️ 9. 6. 1944. U pratnji britanskog ambasadora na jugoslo venskom dvoru Stivensona i. majora Rida iz Obaveštajnog servisa za Balkan, predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivan Šubašić krenuo iz Londona za o. Vis radi pregovora sa NKOJ-om. (Na o. Vis je stigao 14. juna.)

⚔️ 9. 6. 1944. Svojim ukazom izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije oduzela kraljevskom ambasadoru Konstantinu Fotiću u Vašingtonu agreman ambasadora zato što se protivio saradnji između izbegličke vlade i NKOJ-a.

⚔️ 11. 6. 1944. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil uputio predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu depešu sledeće sadržine: -Dolazi Vam Stivenson u pratnji Šubašića. Šubašić ima ovlašćenja kralja da sa Vama zaključi sporazum-.

⚔️ 13. 6. 1944. Na o. Visu održan sastanak NKOJ-a. Potvrđene su ranije odluke da se pregovori sa izbegličkom vladom Kraljevine Jugoslavije vode sa pozicija odluka II zasedanja AVNOJ-a. Izabrana je delegacija u sledećem sastavu: maršal Jugoslavije Josip Broz Tito, Edvard Kardelj, Vladimir Bakarić i Josip Smodlaka; ona je dobila sva ovlašćenja NKOJ-a da sa Ivanom Šubašićem zaključi sporazum u duhu stavova AVNOJ-a.

⚔️ 15. 6. 1944. Na sednici Centralnog odbora Unre predstavnik SSSR-a podržao zahtev NKOJ-a za pomoć u ishrani i zdravstvenoj zaštiti stanovništva na oslobođenoj teritoriji Jugoslavije i predložio da se ona hitno uputi. Ovaj predlog je u načelu usvojen.

⚔️ 16. 6. 1944. Na o. Visu potpisan sporazum između predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita i predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivana Šubašića. Po odredbama sporazuma izbeglička vlada - mora biti sastavljena od demokratskih elemenata koji se nisu kompromitovali u borbi protiv NOP-a. Glavna joj je dužnost da organizuje pomoć NOVJ, da se stara za prehranu stanovništva i da rad predstavništva u inostranstvu dovede u sklad s potrebama naroda i NOB-a. Vlada Šubašića se obavezala da izda deklaraciju u kojoj će priznati nacionalne i demokratske tekovine izvojevane u trogodišnjoj borbi, demokratsko federativno uređenje, AVNOJ i NKOJ, odati priznanje NOVJ i osuditi izdajnike koji su javno ili prikriveno sarađivali s neprijateljem i uputiti poziv narodu da se ujedini oko NOVJ u borbi za konačno oslobođenje. NKOJ je dao saglasnost da o konačnom državnom uređenju odluči narod posle oslobođenja cele zemlje, da u vladu uđu Sreten Vukosavljević i Drago Marušič (kao saradnici NOP-a), ali ne i kao njegovi predstavnici, da se u London uputi predstavnik NKOJ-a koji će zajedno sa predstavnikom izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije koordinirati saradnju u borbi protiv neprijatelja.

⚔️ 19. 6. 1944. Predsednik NKOJ-a maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ i, preko njega, GŠ NOV i PO za Srbiju i GŠ NOV i PO za Makedoniju, u kojoj ističe: da je ovih dana došlo do sastanka između predstavnika NKOJ i predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivana Šubašića, po želji svih saveznika; da je učinjen sporazum o saradnji u borbi protiv okupatora i u obnovi zemlje; da odluke AVNOJ-a i druge tekovine NOB-a nisu dirane; da su ovim sporazumom Draža Mihailović i drugi izdajnici naroda politički likvidirani; da će tačke sporazuma biti objavljene; da treba učiniti sve da se ovaj sporazum, koji će ojačati međunarodni položaj NOB

⚔️ 23. 6. 1944. Predsednik NKOJ-a maršal Jugoslavije Josip Broz Tito pismeno obavestio članove NKOJ-a i AVNOJ-a o razlozima sporazuma sa predsednikom izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivanom Šubašićem i o perspektivama koje je stvorio taj sporazum.

⚔️ 0. 7. 1944. U duhu sporazuma od 16. juna 1944. između predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita i predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivana Šubašića, Šubašićeva vlada počela čišćenje diplomatskog aparata od najkompromitovanijih reakcionara i blokirala novčana sredstva Kraljevine Jugoslavije u inostranstvu, a kralj, na njen predlog, ukinuo kraljevski amblem na svim ratnim i pomorskim zastavama.

⚔️ 0. 7. 1944. Britanska vlada, nezadovoljna sporazumom Tito-Šubašić, pojačala svoj pritisak na NKOJ, smanjila materijalnu pomoć NOV i POJ, ograničila učešće savezničke avijacije u borbama nad Jugoslavijom i pravila druge smetnje.

⚔️ 9. 7. 1944. Predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivan Šubašić uputio ministru spoljnih poslova vlade SSSR-a Vjačeslavu Molotovu poruku s pitanjem da li sovjetska vlada smatra da je sada, pošto je obrazovana vlada na bazi sporazuma sa NKOJ-em, nastupio momenat za razmatranje međusobnih odnosa, a konkretno - za postavljanje jugoslovenskog poslanika u Moskvi.

⚔️ 13. 7. 1944. Predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio telegram ZAVNO Crne Gore i Boke povodom treće godišnjice ustanka crnogorskog naroda.

⚔️ 15. 7. 1944. Komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje general Henri Vilson uputio vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu poziv da poseti Italiju, jer je nameravao da organizuje iznenadan sastanak s kraljem Petrom II Karađorđevićem i tako izvrši pritisak na NKOJ oko obrazovanja jedinstvene vlade od predstavnika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i NKOJ-a.

⚔️ 16. 7. 1944. U NKOJ stigla delegacija Inicijativnog odbora za sazivanje ASNOM-a, da bi proučila sva važna međsmarođna i unutrašnja politička pitanja u vezi s tim sazivanjem.

⚔️ 20. 7. 1944. Na o. Visu održana sednica CK KPJ na kojoj je razmotren međunarodni položaj NOP-a. U vezi s tim razmotren je i poziv koji je komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje general Henri Vilson uputio predsedniku NKOJ-a da poseti Italiju. Doneta je odluka da maršal Jugoslavije Josip Broz Tito ne putuje u Italiju. CK KPJ je smatrao da su pregovori između izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i NKOJ-a unutrašnja stvar jugoslovenskih naroda i da saveznici nemaju pravo da se u to mešaju. Naglašeno je da vrhovni komandant NOV i POJ i predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito ne može ići u posetu komandantu savezničkog sektora pre nego što bude zvanično pozvat od državnog rukovodstva dotične savezničke zemlje.

⚔️ 26. 7. 1944. Predsedništvo NKOJ-a uputilo direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da, radi propagande u inostranstvu, šalje što više literature, letaka, fotografija i drugog propagandnog materijala, razvrstanog tako da može predstavljati samostalnu izložbu.

⚔️ 27. 7. 1944. Na predlog Ministarskog saveta, uz saglasnost NKOJ-a, kralj Petar II Karađorđević imenovao Stanoja Simiča za poslanika u Moskvi.

⚔️ 3. 8. 1944. Na Univerzitetu u Alžiru napredni francuski javni radnici i profesori formirali udruženje -Francuska-Jugoslavija-. Ono je nastojalo da francuske građane okupi u -jedinstveno aktivno prijateljstvom prema novoj Jugoslaviji. Sa svoje osnivačke skupštine poslalo je pozdravni telegram predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu.

⚔️ 12. 8. 1944. U Napulju (u Italiji) otpočeo dvodnevni sastanak vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita sa predsednikom vlade V. Britanije Vinstonom Čerčilom. Britanski premijer je predlagao da se Maršal Tito sastane s kraljem Petrom II Karađorđevićem, ali je to Tito odlučno odbio. Čerčil je priznao pravo Jugoslavije na Istru, ali ne i na Trst, a grad Pulu, sa aerodromom, tražio je kao bazu za snabdevanje savezničkih trupa koje su nastupale prema Austriji. Potvrđen je sporazum sa savezničkim vojnim komandantima o pomoći NOVJ, Razgovaralo se o posleratnom uređenju Evrope i o sporazumu Tito-Šubašić. U pogledu budućeg društvenog uređenja Jugoslavije Čerčil je isticao koncepciju o seljačkoj bazi buduće jugoslovenske države, o umerenoj agrarnoj reformi, o ustavotvornoj skupštini koja će odrediti oblik vladavine.

⚔️ 12. 8. 1944. Radi uspešnije borbe protiv pete kolone, GŠ NOV i PO za Sloveniju, na osnovu odluka NKOJ-a, formirao Odeljenje za zaštitu naroda, sa odsecima kod vojnih oblasti 7. i 9. korpusa NOVJ i 4. operativne zone NOV i PO Slovenije.

⚔️ 14. 8. 1944. Delegacija NKOJ-a i VŠ NOV i POJ s Josipom Brozom Titom na čelu, napustila Kazertu (u Italiji). Sutradan je stigla na o. Vis.

⚔️ 15. 8. 1944. Odlukom NKOJ-a formiran Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ). Određeni su njegovi zadaci, struktura i organizacija.

⚔️ 16. 8. 1944. Na o. Visu nastavljeni razgovori između predstavnika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije. Izbeglička vlada se obavezala: za NOVJ omogućiti prijem materijalne pomoći od saveznika; povesti pregovore o zajmu i najmu u korist stanovništva Jugoslavije; potpuno likvidirati svoje oružane snage u inostranstvu i javno se odreći Draže Mihailovića i njegovih četnika; u međunarodne organizacije (kao što su Unra, Crveni krst, sindikati i druge) postepeno uvoditi predstavnike NOP-a. Ona je pristala da ratna mornarica bivše Jugoslavije, koja se nalazila na o. Malti, pod administrativnom upravom komande savezničke flote u Sredozemlju, pređe u sastav NOVJ.

⚔️ 17. 8. 1944. Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito, u svojoj izjavi, istakao da je NOP opštenarodna politička osnova oružanog ustanka; rad ranijih izbegličkih vlada Kraljevine Jugoslavije osudio zbog neprijateljskog odnosa prema NOB-u; ostavku vlade Božidara Purića ocenio kao preduslov za postizanje sporazuma između NKOJ-a i predsednika izbegličke vlade Ivana Šubašića; sve Jugoslovene koji se nalaze u neprijateljskim formacijama pozvao da stupe u NOVJ.

⚔️ 28. 8. 1944. U Londonu predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil primio predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivana Šubašića. Razmotrivši suštinu sporazuma Tito-Šubašić i njegove negativne posledice po monarhistički režim, Čerčil je preporučio Šubašiću da kod NKOJ-a insistira na stvaranju jedinstvene vlade pre nego što partizani oslobode celu Jugoslaviju.

⚔️ 30. 8. 1944. Predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito uputio poziv [Pre toga poziva upućivano je još nekoliko sličnih poziva.] svim hrvatskim i slovenačkim domobranima, četnicima i pripadnicima drugih neprijateljskih oružanih formacija da napuste okupatora i pređu na stranu NOVJ. U pozivu se izjavljuje da će svi oni koji se posle 15. septembra 1944. zateknu u kvislinškim vojnim formacijama biti izvedeni pred ratni sud i kao izdajnici naroda kažnjeni najstrožijom kaznom.

⚔️ 1. 9. 1944. Predsednik Ujedinjenog komiteta Amerikanaca jugoslovenskog porekla Luj Adamič primio pismo od predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita, u kome se jugoslovenskim iseljenicima u Americi odaje priznanje na pomoći NOB-u i ukazuje na potrebu da oni i dalje pružaju podršku borbi naroda Jugoslavije.

⚔️ 2. 9. 1944. Predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivan Šubašić uputio telegram predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu: -Veoma je hitno da se zna, da li će na slučaj da Nemci budu srušeni na Balkanu, biti organizovana jaka jedinstvena vlada. Sa svih strana svi zahtevaju i očekuju takovu vladu-.

⚔️ 5. 9. 1944. NKOJ uputio zahtev komandantu Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje generalu Vilsonu: traži da SAD obustave slanje pomoći Draži Mihailoviću i da iz Mihailovićeva štaba povuku svoga predstavnika. General Vilson je s tim zahtevom upoznao predsednika vlade V. Britanije Vinstona Čerčila.

⚔️ 5. 9. 1944. NKOJ zatražio od izvršnih odbora ZAVNO Sandžaka i CASNO da, pored ostalog, dostave podatke o licima na oslobođenom i okupiranom području kojima je potrebna pomoć u hrani, odeći i obući i da izvrše procenu žetve i stočnog fonda u odnosu na stanje pre rata.

⚔️ 7. 9. 1944. NKOJ ponovio svoj zahtev Centralnom odboru Unre: uputiti hitnu pomoć u ishrani i zdravstvenoj zaštiti stanovništvu na oslobođenoj teritoriji Jugoslavije. Centralni odbor Unre ovlastio je Američku počasnu legiju (American Legion of Merit - ALM) da u njegovo ime reši pitanje dotura hitne pomoći narodima Jugoslavije.

⚔️ 8. 9. 1944. Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito, odgovarajući predsedniku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivanu Šubašiću u vezi sa stvaranjem jedinstvene vlade, istakao da prvenstveni zadatak vlade treba da bude snabdevanje NOVJ, a ostala će pitanja biti rešena kasnije.

⚔️ 12. 9. 1944. Predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivan Šubašić predložio predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu da se NKOJ i vlada Kraljevine Jugoslavije odmah sporazumeju o obrazovanju jedinstvene opštejugosloveske vlade, o formiranju jedinstvenog vojnog rukovodstva pod neposrednom komandom VŠ NOV i POJ i o ulozi onih političkih grupa koje su voljne da se bore protiv okupatora.

⚔️ 17. 9. 1944. U Bariju (u Italiji), na inicijativu Američke počasne legije (ALM), otpočeli desetodnevni razgovori između predstavnika NOP-a, ALM i Unre. Predstavnici Unre i ALM pregovarali su s pozicija Balkanskog sporazuma, koje NOP nije mogao prihvatiti. Zato je NKOJ 28. septembra 1944. izdao sledeće saopštenje: -Pošto UNRR-a nije prihvatila predlog AVNOJ-a da dodeljivanje pomoći obećane Jugoslaviji treba da bude izvršeno po organima narodne vlasti, već insistira da ta pomoć bude dodeljena preko naročitih organizacija, AVNOJ je obavestio UNRR-u da je pod takvim uslovima prisiljen odbiti pomoć-.

⚔️ 18. 9. 1944. NKOJ oštro protestvovao kod izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije protiv njenog odugovlačenja da se reši pitanje Crvenog krsta i podržao predlog ministra ove vlade Save Kosanovića o fuzionisanju Jugoslovenskog crvenog krsta u inostranstvu i Crvenog krsta NOP-a.

⚔️ 21. 9. 1944. Generalni sekretar KPJ i vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito, transportnim avionom sovjetskog ratnog vazduhoplovstva, otputovao iz Krajove u Moskvu [S Titom su otišli njegov sekretar Mitar Bakić i član Politbiroa CK KPJ i poverenik za finansije NKOJ Ivan Milutinović.] da bi sa sovjetskim predstavnicima pregovarao o koordinaciji dejstva NOVJ i jedinica Crvene armije u Srbiji. Pored toga, tom prilikom se vlada SSSR-a obavezala da Jugoslaviji, na ime pomoći, isporuči sto vagona životnih namirnica i komplet naoružanje za dvanaest pešadijskih i dve vazduhoplovne divizije i da pripadnike NOVJ primi na školovanje u školama Crvene armije. Na kraju razgovora izđato je zvanično saopštenje.

⚔️ 22. 9. 1944. Ministar spoljnih poslova vlade V. Britanije Antoni Idn pozvao predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivana Šubašića i kritikovao ga najviše zbog njegove popustljivosti prema NOP-u, a naročito prema predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu. Pri tome je on obećao da će V. Britanija, dok traje rat, priznati samo onu vladu koja bude formirana na osnovu ustavnih prava Kraljevine Jugoslavije.

⚔️ 26. 9. 1944. NKOJ uputio direktivu CASNO-u. Glavnom narodnom odboru za Sandžak i Glavnom NO odboru za Hercegovinu u vezi sa proglašenjem ratnih zločinaca: pravo proglašenja ratnih zločinaca pripada Centralnoj državnoj komisiji, koja istupa pred inostranstvom; zadatak je ostalih komisija da što brže i solidnije pripreme sav dokazni materijal i podnesu Centralnoj državnoj komisiji konkretne predloge.

⚔️ 28. 9. 1944. Predsednik izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivan Šubašić, u radio-telegramu NKOJ-u, ponovio svoje zahteve da se formira jedinstvena vlada.

⚔️ 0. 10. 1944. Povodom oslobođenja Beograda, predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil uputio predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu telegram u kome, pored ostalog, kaže: -Oslobođenje Beograda znači kraj nacističkom teroru u Jugoslaviji koja je čitave četiri godine podnosila teške patnje. Vaša velika borba se približuje svom vrhuncu-.

⚔️ 0. 10. 1944. Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito pohvalio rad NO odbora za severnu Italiju i Švajcarsku.

⚔️ 0. 10. 1944. Po sugestiji predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita, Komitet narodnog oslobođenja Jugoslavije u inostranstvu (čije se sedište nalazilo u Bernu, u Švajcarskoj), preformiran u Narodnooslobodilački odbor za severnu Italiju i Švajcarsku. Odbor je do kraja godine uputio u NOV i POJ oko 2000 Jugoslovena, prikupio preko 2 tone sanitetskog materijala, oko 30.000 kg hrane i 2 vagona odeće i obuće.

⚔️ 1. 10. 1944. NKOJ uputio ZAVNOBiH-u uputstvo u kome naglašava: pravo proglasiti nekoga ratnim zločincem pripada Centralnoj državnoj komisiji, a organi pri ZAVNOBiH-u treba što brže i solidnije da pripreme dokazni materijal i podnesu konkretne predloge.

⚔️ 2. 10. 1944. Ukazom Kralja Petra II Karadorđevića, a prema sporazumu na o. Visu između predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita i predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivana Šubašića, sa svih pomorskih zastava su uklonjeni kruna i grb.

⚔️ 3. 10. 1944. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil uputio predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu telegram u kome, pored ostalog, podvlači da nije učinjen nikakav napredak u pogledu obrazovanja jedinstvene jugoslovenske vlade koju bi britanska vlada mogla zvanično priznati.

⚔️ 5. 10. 1944. U Krajovi (u Rumuniji) predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito primio delegaciju bugarske otečestvenofrontovske vlade. Na sastanku je postignut sporazum o učešću bugarske vojske u borbama protiv nemačkih snaga u Srbiji i Makedoniji.

⚔️ 7. 10. 1944. Šef vojne misije VŠ NOV i POJ u Londonu general-major Vladimir Velebit i ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Sava Kosanović ponovo posetili potpredseđnika Centralnog odbora i predsednika Oblasnog odeljenja Unre za Evropu Rosa Litita i u ime NKOJ-a i izbegličke vlade postavili mu zahtev da se na odnose Unre i Jugoslavije ne primenjuju odredbe Balkanskog sporazuma. Pošto Litit nije imao potrebnih ovlašćenja, zahtev jugoslovenskih predstavnika nije usvojen.

⚔️ 9. 10. 1944. U Moskvi predsednik vlade SSSR-a Josif Visarionovič Staljin, predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil i predstavnik SAD Averal Hariman otpočeli konferenciju o posleratnom uređenju Evrope. Glavni je predmet razgovora bilo pitanje Poljske, Jugoslavije, Grčke, Rumunije, Mađarske i Bugarske. Pored ostalog, oni su se saglasili: da SSSR i V. Britanija podele interesne sfere na Balkanu, u Rumuniji i u Mađarskoj; da se u Jugoslaviji što pre obrazuje jedinstvena vlada i da se u tom smislu upute poruke predsedniku NKOJ-a maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu i predsedniku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivanu Šubašiću. (Konferencija je završena 18. oktobra.)

⚔️ 9. 10. 1944. Predsednik NKOJ-a Josip Broz Tito uputio predsedniku izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije Ivanu Šubašiću poziv na pregovore o obrazovanju jedinstvene vlade i o rešavanju drugih pitanja.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. novembra 1943. Izvršnom odboru Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije o potrebi hitnog sazivanja plenuma AVNOJ-a i obrazovanja Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije

📜 Obaveštenje Edvarda Kardelja od 23. januara 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o odlasku predstavnika AVNOJ-a i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije u Belu krajinu

📜 Zahtev predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita od 11. februara 1944. Izvršnom odboru Zemaljskog antifašističkog vijeća Hrvatske da dostavi podatke ekonomske i zdravstvene službe

📜 Obaveštenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. februara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske da se prihvataju predloži predstavnika švajcarskih trgovinskih firmi u pogledu orijentacije na proizvodnju industrijske opreme za obnovu Jugoslavije

📜 Zahtev predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 17. februara 1944. Predsedništvu AVNOJ-a da prema slici koju prilaže i njenom opisu donese odluku o državnom grbu nove Jugoslavije

📜 Zahtev Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 29. februara 1944. NOO-u istočna Bosne da izvesti o broju nezbrinutih stanovnika na slobodnoj teritoriji i o količini namirnica koja im je neophodna za prehranu do predstojeće žetve

📜 Predlog potpredsednika NKOJ-a Edvarda Kardelja od 2. marta 1944. predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu da se jedan deo članova NKOJ-a i Predsedništva AVNOJ-a prebaci iz Slovenije u sedište Vrhovnog štaba ili Centralnog komiteta KP Hrvatske

📜 Direktiva predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNO-a Crne Gore i Boke o formiranju i zadacima privrednih komisija pri izvršnim organima narodne vlasti

📜 Direktiva predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da prikupi podatke o akupatorsko-kvislinškim zločinima, izvrši popis stanovništva i stekne uvid u ekonomsko stanje u Hrvatskoj

📜 Poruka predsedmka NKOJ-a Josipa Broza Tita od 7. marta 1944. Edvardu Kardelju da se svi članovi NKOJ-a i Predsedništva AVNOJ-a koji nisu suviše stari prebace iz Slovenije u Hrvatsku i da se obustave sve pripreme za proslavu 25-godišnjice osnivanja KPJ

📜 Predlog potpredsednika NKOJ-a Edvarda Kardelja od 7. marta 1944. predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu da se rad NKOJ-a počne oslanjati na rad odseka formiranih pri izvršnim odborima najviših organa narodne vlasti

📜 Obaveštenje opunomoćenika NKOJ-a u Bariju od 11. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a o mogućnostima nabavke semena i alata za obnovu zemlje

📜 Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. marta 1944. ambasadoru Stanoju Sirnicu povodom njegove ostavke i otkaza da služi izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije

📜 Upozorenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 14. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da ne pristupa formiranju narodnih sudova pre nego što AVNOJ donese načelne odluke o njima

📜 Obaveštenje predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 21. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a članu te komisije Edvardu Kardelju o radu na projektima osnovnih zakona vrhovne vlasti nove Jugoslavije i predlog da se oni što pre rasprave, sankcionišu i objave

📜 Obaveštenje poverenika NKOJ-a za spoljne poslove dr Josipa Smodlake od 22. marta 1944. delegatu Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o predlogu dostavljenom maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da odredi još jednog nadzornika prekookeanske plovidbe jugoslovenskih brodova koji su u službi saveznika

📜 Obaveštenje potpredsednika NKOJ-a Edvarda Kardelja Bevca od 22. marta 1944. predsedniku NKOJ-a maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da je iz Slovenije, s nekoliko članova Predsedništva AVNOJ-a i NKOJ-a, prispeo u sedište Glavnog štaba Hrvatske

📜 Obaveštenje člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja Bevca od 23. marta 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije da će se s grupom članova Predsedništva AVNOJ-a i NKOJ-a zadržati kraće vreme u sedištu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske

📜 Obaveštenje potpredsednika NKOJ-a Edvarda Kardelja od 23. marta 1944. potpredsedniku Predsedništva AVNOJ-a Moši Pijade da se Predsedništvo AVNOJ-a može zadržati u Sloveniji sve dok se ne prolepša vreme i putevi ne postanu prohodni

📜 Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju od 26. marta zastupniku NKOJ-a u Bariju da Centralni komitet KPJ nalaže da se na Drugi kongres USAOJ-a pozovu delegati antifašističke omladine Italije

📜 Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 26. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da kao prvu pomoć najsiromašnijim područjima Gorskog kotara, Like i Korduna dodeli 20 miliona kuna i lira, koje će Izvršnom odboru uskoro nadoknaditi NKOJ

📜 Predlog Edvarda Kardelja Bevca od 27. marta 1944. predsedniku NKOJ-a maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da se većina članova NKOJ-a još izvesno vreme zadrži u Hrvatskoj

📜 Pismo potpredsednika Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 27. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju u kojem ga obaveštava da mu šalje tekst državne himne i nove verzije ranije dostavljenih projekata osnovnih zakona vrhovne vlasti Demokratske Federativne Jugoslavije

📜 Pismo predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 29. marta 1944. predsedniku Ujedinjenog komiteta i Amerikanaca jugoslovenskog porekla Luju Adamiču

📜 Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 30. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a članu te komisije Edvardu Kardelju da se prouči pitanje državnog kontinuiteta Jugoslavije i ukidanje oktroisanog ustava i svih zakona i zakonskih odredaba Kraljevine Jugoslavije

📜 Predlog člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 31. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ da se na Zastupništvo NKOJ-a u Bariju prenesu kompetencije o upotrebi transportne avijacije za snabdevanje NOV i POJ

📜 Pozdravi žena Virja i Mostara Josipu Brozu Titu, predsjedniku NKOJ-a s proslave 8. marta 1944. godine

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da se radio-telegrafski kurs proširi na 100 slušalaca i da najintenzivnije radi

📜 Obaveštenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 4. aprila 1944. povereniku za spoljne poslove NKOJ-a dr Josipu Smodlaki da bude spreman za odlazak u Kairo radi razgovora sa generalnim direktorom Uprave Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu

📜 Poruka vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 4. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da sovjetskim avionom pošalje što više protivtenkovsikog oružja

📜 Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 5. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da hiruršku ekipu s britanskim majorom Forsterom na čelu uputi Štabu 3. korpusa NOVJ, a poštu za sovjetskog kapetana Šornikova zadrži i preda mu je kad se on vrati iz Kaira

📜 Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 5. aprila 1944. dr Vladimiru Velebitu da se iz jedinica sa oslobođene teritorije što pre uputi 150 kursista za Tenkovsku školu NOVJ

📜 Odgovor predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 6. aprila 1944. Političkom komitetu oslobođenja Grčke

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da su avijatičari proizvedeni u predložene činove i zahtev da se Vojnoj misiji NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje pribavi jača radiostanica

📜 Obaveštenje predsednika Zakonodavne komisije Moše Pijade od 10. aprila 1944. članu te Komisije i potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju o izrađenoj novoj varijanti projekata glavnih zakonskih odluka i predloga da se hitno sazove plenum Predsedništva AVNOJ-a radi njihovog pretresa i proglašenja

📜 Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 12. aprila 1944. predsedniku NKOJ-a maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da se što pre obrazuje Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomoćnika i da se donese pravilnik o njenim kompetencijama i načinu rada

📜 Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 12. aprila 1944. članu te Komisije i potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju da se u projekt zajedničke deklaracije AVNOJ-a i predsedništava zemaljskih antifašističkih veća dodaju odredbe o kralju i monarhiji

📜 Zahtev delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoja Neškovića od 12. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 2. i 3. korpus NOVJ ofanzivnim dejstvom u južnom i zapadnom Sandžaku olakšaju prodor Udarne grupe divizija Predlog poverenika za privredu NKOJ-a Ivana Milutinovića od 12. aprila 1944. ZAVNOH-u da se prolećno semenje namenjeno Baniji, zbog zakašnjenja isporuke, ustupi Oblasnom narodnooslobodilačkom odboru za Bosansku krajinu

📜 Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. aprila 1944. zastupniku NKOJ-a u Bariju da anglo- američke predstavnike obavesti o saglasnosti rukovodstva NOP-a s prelaskom mađarskih jedinica na teritoriju Jugoslavije, pod uslovom da vode borbu protiv nemačke vojske

📜 Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 13. aprila 1944. predsedniku NKOJ-a da predstavnik američkog Odbora za ratne izbeglice pita da li bi organi NKOJ-a i Vrhovnog štaba NOV i POJ stupili u vezu s narodnim pokretima u Rumuniji, Mađarskoj i Bugarskoj radi prihvata njihovih izbeglica ispred fašističkih trupa

📜 Upozorenje Propagandnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. aprila 1944. zastupniku NKOJ-a u Bariju na nedostatke kulturnih priredbi jedinica i ustanova NOVJ u Bariju i poruka da, uz ostale dužnosti, preuzme dalje usmeravanje njihove kulturno-političke delatnosti

📜 Zahtev zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 14. aprila 1944. Štabu Mornarice NOVJ da odredi mornaričkog referenta u Trećem odseku Zastupništva NKOJ-a

📜 Instrukcija predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 14. aprila 1944. upućena preko zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića šefu Vojne misije NOVJ dr Vladimiru Velebitu o stavovima koje treba zauzeti ako Vinston Čerčil ili drugi britanski predstavnici postave pitanje pregovora s kraljem Petrom II Karađorđevićem

📜 Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 17. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da je Vojna misija NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje nastavila put iz Barija za Alžir

📜 Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 18. aprila 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da njujorška novinska agencija Asošiejted pres pita zašto se jedna vojna misija NOVJ ne upućuje u Ameriku

📜 Zahtev člana Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje Miloja Milojevića od 18. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da iz logora NOVJ u Gravini uputi na ostrvo Vis Protivtenkovsku četu 3. prekomorske brigade

📜 Odgovor predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 22. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju u vezi s pitanjem njujorške novinske agencije Asošiejted pres zašto vojna misija NOVJ nije upućena u Sjedinjene Američke Države

📜 Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 24. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da u Alžiru ima 3500 primorskih Slovenaca koji su se izjasnili za narodno- oslobodilački pokret

📜 Naređenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Žujovića od 25. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da nabavi i uputi kompase za potrebe Mornarice NOVJ

📜 Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 27. aprila 1944. šefu Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Vladimiru Velebitu da su potrebni bolji uslovi za lečenje tuberkuloznih bolesnika i da u Alžiru ima avijatičara spremnih da priđu NOP-u

📜 Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da stalno ima u vidu da je razvoj NOP-a u Srbiji od presudnog značaja za čitavu Jugoslaviju i da od toga razvoja zavisi i međunarodno priznanje NKOJ-a

📜 Zajednički izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića i predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa od 1. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ i predsedniku NKOJ-a maršalu Josipu Brozu Titu o dotadašnjem svom radu

📜 Zahtev šefa Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Vladimira Velebita od 2. maja 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da dostavi što više informativnog materijala na slovenačkom jeziku članovima Vojne misije NOV i POJ u Kairu i Alžiru

📜 Zahtev člana Vojne misije pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje Miloja Milojevića od 3. maja 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da od jugoslovenskih dobrovoljaca, prispelih iz Kaira, 200 artiljeraca uputi na ostrvo Vis, a preostalo ljudstvo da uputi kad bude formirano u čete

📜 Obaveštenje komandanta Baze NOVJ u Italiji i zastupnika NKOJ-a Milentija Popovića od 10. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o preprekama za objavljivanje Titovog intervjua Asošieted presu

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ i poverenika NKOJ-a za narodnu odbranu maršala Jugoslavije Jasipa Broza Tita od 11. maja 1944. o ustrojstvu personalnih odeljenja i odseka i o vođenju evidencije o starešinskom kadru NOV i POJ

📜 Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. maja 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću i opunomoćenika NKOJ-a Milovanu Đilasu da dostavljaju redovne izveštaje o svom radu i obaveštenje o najvažnijim potrebama jedinica NOVJ u pojedinim delovima Jugoslavije

📜 Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 19. maja 1944. predstavniku NKOJ-a u SSSR-u Milovanu Đilasu da hitno povrati izvornu četničku građu koju je za sobom odneo u Moskvu

📜 Poruka generalnog sekretara KPJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Jasipa Broza Tita od 20. maja 1944. svim forumima KPJ, organima narodne vlasti i štabovima NOVJ da ne komentarišu formiranje nove jugoslovenske kraljevske vlade u izbeglištvu pre nego što dobiju zvanično uputstvo NKOJ-a

📜 Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 21. maja 1944. za formiranje 1. samostalne brigade NOVJ u Sovjetskom Savezu i upozorenje da Radio-stanica Nova Jugoslavija ne daje nikakve komentare povodom raspuštanja vlade Božidara Purića pre nego što o tome dobije direktive NKOJ-a

📜 Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o rezultatima razgovora s predsednikom Sovjeta narodnih komesara SSSR-a i vrhovnim komandantom oružanih snaga SSSR-a Josifom Visarionovičem Staljinom

📜 Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o sovjetskom predlogu za brži dotur ratnog materijala iz Persijskog zaliva za jedinice NOVJ

📜 Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 22. maja 1944. šefu Vojne misije NOV u SSSR-u Velimiru Terziću i predstavniku NKOJ-a u SSSR-u Milovanu Đilasu o natpisima koje treba staviti na ratna odlikovanja i u kakvom duhu da budu javna istupanja Terzića

📜 Izveštaj komandanta Baze NOVJ u Italiji i zastupnika NKOJ-a Milentija Popovića od 25. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da britanski predstavnici nisu u mogućnosti prispelom ljudstvu NOVJ da obezbede vazduhoplovnu letačku obuku

📜 Sporazum između Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade u izbeglištvu potpisan na ostrvu Visu 16. juna 1944. godine

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. juna 1944. operativnim štabovima NOVJ i višim partijskim i političkim forumima NOB-a da je došlo do sporazuma između NKOJ-a i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade o borbi protiv okupatora i o obnovi zemlje

📜 Pismo predsednika NKOJ-a Maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. juna 1944. zemaljskim antifašističkim većima u Jugoslaviji članovima Predsedništva AVNOJ-a i članovima NKOJ-a o razlozima koji su uslovili sklapanje sporazuma između NKOJ-a i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade u inostranstvu i o konkretnim rezultatima toga sporazuma

📜 Obaveštenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Rankovića od kraja jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o razlozima privremene zabrane prebacivanja lakih aviona NOVJ na Vis i saglasnosti dr Josipa Smodlake u vezi sa reorganizacijom u NKOJ-u

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da saopšti predstavnicima Nacionalnog komiteta Poljske da NKOJ pozdravlja njihov predlog o uzajamnom priznanju i predlaže prisnu međusobnu saradnju

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da prenese zahvalnost NKOJ-a Nacionalnom komitetu Bugarsko-makedonskog kongresa u Klivlendu za podršku koju pruža NOP-u Jugoslavije

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se hitno preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija objavi tekst sporazuma između NKOJ-a i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade u izbeglištvu

📜 Pozdravni telegram predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. jula 1944. ZAVNO-u Crne Gore i Boke povodom trogodišnjice narodnog ustanka crnogorskog naroda

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da hitno preuzme od 6. ličke proleterske divizije Nikola Tesla aerodrom na Glamočkom polju i sektor prema Livnu i uputi za sedište NKOJ-a Sulejmana Filipovića i Rodoljuba Colakovića

📜 Upozorenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 19. jula 1944. Vojislavu Kecmanoviću i Đuri Pucaru da se najšira politička narodnooslobodilačka društvena organizacija naziva Narodnooslobodilački front i da se u društvenoj bazi ne stvaraju organizacije Hrvatske seljačke stranke

📜 Uputstvo predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 21. jula 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Italiji o stavu prema UNRRA-i i u vezi s povratkom ljudstva iz jugoslovenskih zbegova

📜 Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. jula 1944. zastupniku NKOJ-a i komandantu Baze NOVJ u Italiji Milentiju Popoviću da nadležne savezničke vojne vlasti upozori da ne sprečavaju dolazak na Vis transportnim avionima dobijenim na poklon od Vlade SSSR-a

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOVJ i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. jula 1944. zastupniku NKOJ-a i komandantu Baze NOVJ u Italiji Milentiju Popoviću da se ranjenici Narodnooslobodilačke vojske Albanije prime u bolnice NOVJ uspostavljene u Italiji

📜 Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da preduzme mere za blagovremeno objavljivanje informacija Vrhovnog štaba i NKOJ-a preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija, da dostavi imena sovjetskih oficira kojima će dodeliti jugoslovenska odlikovanja i da urgira povratak Nikolaja Kornjejeva u sedište Vrhovnog štaba NOV i POJ

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da se bez odobrenja Vrhovnog štaba NOV i POJ ili NKOJ-a ne može uputiti u inostranstvo ni jedno lice, osim ranjenika

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da bez posebnih dozvola upućuje u Italiju ranjenike, bolničare, lekare, decu i stare Jevreje i da u sedište NKOJ-a na Visu dođe Moša Pijade

📜 Zapisnik sa konferencije održane 30. jula 1944. u Bariju između Štaba Baze NOVJ, zastupnika NKOJ-a i Centralnog odbora Zbjega naroda Dalmacije u vezi s problemima Zbjega prebačenog u severnu Afriku

📜 Pozdravni telegram predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 31. jula 1944. Osnivačkoj skupštini Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije

📜 Upozorenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 31. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da ne može biti generalnog rešenja NKOJ-a za izvlačenje stručnjaka iz NOVJ već da za svakog pojedinačno treba davati predlog

📜 Obaveštenje šefa Kabineta predsednika NKOJ-a Mitra Bakića od 7. avgusta 1944. povereniku za spoljne poslove NKOJ-a dr Josipu Smodlaki da je maršal Jugoslavije Josip Broz Tito 6. avgusta 1944. avionom otputovao u Kazertu na sastanak s vrhovnim komandantom savezničkih snaga za Sredozemlje Henrijem Vilsonom

📜 Zdravica predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita održana 12. avgusta 1944. na svečanom ručku posle sastanka s predsednikom vlade Velike Britanije Vinstonom Cerčilom

📜 Obaveštenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. avgusta 1944. potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju da je 12. avgusta vodio razgovor s predsednikom vlade Velike Britanije Vinstonom Čerčilom i da će s njim voditi još jedan razgovor 13. avgusta u vezi s Deklaracijom koja će se izdati na Visu

📜 Odluka Povereništva za Narodnu odbranu NKOJ-a od 15. avgusta 1944. o formiranju Korpusa Narodne odbrane Jugoslavije, o njegovim zadacima, strukturi i načinu delovanja 

📜 Deklaracija predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 17. avgusta 1944. o osnovnim ciljevima narodno-oslobodilačkog pokreta Jugoslavije i o sporazumu postignutom s predsednikom Kraljevske jugoslovenske vlade dr Ivanom Subašićem

📜 Poruka predsednika NKOJ-a i vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. avgusta 1944. kojom izražava zahvalnost predsednika vlade Velike Britanije Vinstona Cerčila na vanredno srdačnom prijemu i interesovanju za probleme koji se tiču Jugoslavije

📜 Naredba poverenika NKOJ-a za Narodnu odbranu vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. avgusta 1944. o imenovanju Štaba korpusa Narodne odbrane Jugoslavije

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u o dolasku u Moskvu dr Zlatana išremeca, poverenika za narodno zdravlje NKOJ-a

📜 Poslednji poziv predsednika NKOJ-a i vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 30. avgusta 1944. svim zavedenim slugama okupatora da iz kvislinških i kolaboracionističkih formacija do 15. septembra 1944. pređu na stranu NOVJ ili joj predaju oružje i opremu

📜 Obaveštenje predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 15. septembra 1944. predsedniku Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Makedonije o razlozima nepominjianja Makedonije u svom govoru od 12. septembra 1944. prilikom dvogodišnjice formiranja 1. dalmatinske brigade

📜 Informacija predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 19. septembra 1944. Vladimiru Ribnikaru, potpredsedniku i povereniku za informacije KNOJ-a u vezi sa štampanjem novca

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 28. septembra 1944. Vrhovnom štabu o dolasku iz SSSR-a u Krajovu i naređenje za prebacivanje Vrhovnog štaba i NKOJ-a u Krajovu

📜 Saopštenje Radio-stanice Slobodna Jugoslavija od 29. septembra 1944. o odbijanju pomoći UNRRE od strane Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije

📜 Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije predatih zastupništvu Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i Osmom korpusu NOVJ u septembru i oktobru 1944. godine

📜 Instrukcija Edvarda Kardelja od 1. oktobra 1944. delegatu NKOJ-a za razgovore sa američkom počasnom legijom u vezi s prijemom pomoći od administracije Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRE)

📜 Obaveštenje Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 1. oktobra 1944. svim glavnim štabovima, samostalnim korpusima i jedinicama o nadležnosti za proglašavanje ratnim zločincima

📜 Informacija predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 3. oktobra 1944. Edvardu Kardelju, potpredsedniku NKOJ-a o razlozima odbijanja pomoći koju je ponudila UNRR-a

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

AVNOJ Josip Broz Tito Dragoljub Draža Mihailović Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Borbe u Sloveniji 1944. Ivan Šubašić SSSR i Jugoslavija Borbe u Hrvatskoj 1944. Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Sandžaka Beograd Italija u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Winston Churchill Britanska pomoć četnicima Grčka u drugom svetskom ratu Partizanska avijacija Radio Slobodna Jugoslavija Jajce ZAVNOH Bugarska u drugom svetskom ratu Rumunija u drugom svetskom ratu Fitzroy MacLean Vrhovni štab NOVJ Velimir Terzić Ranjenici u ratu Saradnja četnika sa okupatorom Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Božidar Purić Britanija i Jugoslavija Borbe u Crnoj Gori 1944. Bitka za Srbiju Crvena armija Borbe u Srbiji 1944. Mornarica NOVJ Henry Maitland Wilson Narodno oslobodilački odbori Mađarska u drugom svetskom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Milovan Đilas Borbe na Jadranu 1944. Glavni štab Hrvatske Bolnice u oslobodilačkom ratu Josif Staljin SAD i Jugoslavija Borbe u Dalmaciji 1944. Komunistička partija Hrvatske Luj Adamič Borbe u Makedoniji 1944. Vladimir Velebit Moša Pijade Otečestveni front Bugarske Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) ZAVNO Sandžaka Žene u ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Bratstvo i jedinstvo u ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Uprava Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRA) Valjevo Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Vlada Velike Britanije Petar II Karađorđević Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Vlada Sovjetskog Saveza Centralni komitet KPJ Crnogorska antifašistička skupština narodnog oslobođenja (CASNO) 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Štampa u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Vis Drugo zasedanje AVNOJ-a Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Edvard Kardelj