Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Otečestveni front Bugarske

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 12. 1943. Otečestveni front Bugarske, kao odgovor na odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a, izdao deklaraciju o makedonskom nacionalnom pitanju u kojoj negira pravo makedonskog naroda na samoopredeljenje, a zalaže se za -celokupnu slobodnu i nezavisnu Makedoniju- van sastava FNHJ.

⚔️ 0. 1. 1944. Otečestveni front Bugarske štampao letak o makedonskom pitanju, u kome zastupa mišljenje da Makedonija bude samostalna država, izvan bilo kakve federacije. CK KPJ osudio uplitanje bugarskog rukovodstva u unutrašnje probleme naših naroda, jer se to kosilo s odlukama II zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

⚔️ 24. 1. 1944. Generalni sekretar CK KPJ Josip Broz Tito uputio telegram vladi SSSR-a: kritikuje stav prema makedonskom nacionalnom pitanju iznet u letku Otečestvenog fronta Bugarske, jer je suprotan odlukama II zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

⚔️ 21. 4. 1944. Delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Svetozar Vukrnanović Tempo depešom izveštava CK KPJ: na slobodnu teritoriju (Kumanovo - Vranje - Crna trava) stigli su članovi Glavnog štaba Bugarske i Otečestvenog fronta, gde organizuju svoje jedinice radi prodiranja u unutrašnjost Bugarske; bugarskom rukovodstvu i jedinicama pruža se pomoć u svakom pogledu.

⚔️ 9. 9. 1944. Blagodareći pobedonosnom nastupanju jedinica Crvene armije i oslobodilačkih snaga Bugarske kapitulirala Carevina Bugarska, u kojoj je srušena monarhofašistička vlada i uspostavljena vlada Otečestvenog fronta.

⚔️ 15. 9. 1944. Nastojeći da pomogne oružanim snagama otečestvenofrontovske Bugarske, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da s komandantom bugarske 5. armije generalom Keckarovim izradi plan operacija na pravcu Strumica-Štip.

⚔️ 27. 9. 1944. Otečestvenofrontovska vlada Bugarske prekinula diplomatske odnose sa Kraljevinom Mađarskom.

⚔️ 0. 10. 1944. Štab 3. ukrajinskog fronta Crvene armije obavestio VŠ NOV i POJ: novoorganizovana vojska Otečestvenog fronta Bugarske stavljena je pod komandu Štaba 3. ukrajinskog fronta i dobila je zadatak da zajedno s NOVJ dejstvuje na području Makedonije i istočne Srbije.

⚔️ 3. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao sledeću direktivu neposredno potčinjenim štabovima: ranjenike više ne slati u Italiju, jer se za njih organizuju bolnice u našoj zemlji; ranjenike iz Slovenije upućivati, po mogućnosti, u Hrvatsku; u VŠ NOV i POJ uskoro će doći delegacija otečestvenofrontovske Bugarske, pa će se s njom raspraviti sporna pitanja, stoga treba javiti drugovima u Makedoniji da izbegavaju sukobe sa bugarskim vojnicima.

⚔️ 5. 10. 1944. U Krajovi (u Rumuniji) predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito primio delegaciju bugarske otečestvenofrontovske vlade. Na sastanku je postignut sporazum o učešću bugarske vojske u borbama protiv nemačkih snaga u Srbiji i Makedoniji.

⚔️ 23. 10. 1944. NKOJ svim zemaljskim većima uputio kominike o razgovorima u Moskvi, 9-18. oktobra, između predsednika vlade SSSR-a i vlade V. Britanije. U kominikeu se konstatuje: u razgovorima u Moskvi izrađen je iscrpan plan budućih savezničkih operacija na svim frontovima; postignut je značajan uspeh u pogledu rešavanja poljskog pitanja, a tokom pregovora u velikoj su meri umanjena razmimoilaženja i uklonjeni nesporazumi između Komiteta nacionalnog oslobođenja Poljske u Lublinu i izbegličke vlade Republike Poljske; izražena je saglasnost u pogledu nerešenih pitanja oko primirja sa vladom otečestvenofrontovske Bugarske; obe vlade su saglasne -provoditi u Jugoslaviji zajedničku politiku u cilju koncentracije svih snaga protiv Nemaca... i u cilju rešavanja unutrašnjih teškoća Jugoslovena putem ujedinjavanja jugoslovenskog kraljevskog i narodno-oslobodilačkog pokreta-, istakavši da pravo jugoslovenskog naroda da sam reši pitanje svog državnog uređenja posle rata ostaje neprikosnoveno; razgovori su vođeni sa znanjem i odobrenjem vlade SAD, koja je na pregovorima imala svog predstavnika.

⚔️ 28. 10. 1944. U Moskvi predstavnici vlada SSSR-a, SAD i V. Britanije potpisali primirje sa predstavnicima vlade otečestvenofrontovske Bugarske.

⚔️ 6. 11. 1944. U s. Žuincu (blizu Preševa) 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ i delovi iz sastava otečestvenofrontovske bugarske 1. armije napali balističke snage i odbacile ih ka Preševu. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih.

⚔️ 23. 12. 1944. U Beogradu, na predlog NKOJ-a, s bugarskom vladom Otečestvenog fronta zaključen sporazum o robnoj razmeni i o kulturnoj i stručnoj saradnji. Zaključeno je da se što pre formiraju komisije koje će resiti pitanje mira s Bugarskom. NKOJ je svečano izjavio da su narodi Jugoslavije oprostili Bugarskoj sva ona zlodela koja su kvislinzi cara Borisa izvršili u Srbiji i u Makedoniji. To je bio značajan akt na polju međunarodne afirmacije nove Bugarske, koja je smatrana agresorom, u prvom redu zbog napada njenih trupa na Jugoslaviju.

Dokumenti

📜 Deklaracija Otečestvenog fronta Bugarske od decembra 1943. god. o makedonskom pitanju

📜 Proglas Nacionalnog komnteta Otečestvenog fronta Bugarske od februara 1944. god. bugarskom narodu

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 19. avgusta 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o nacionalističkim pozicijama Nacionalnog komiteta Otečestvenog fronta Bugarske ispoljenim prema makedonskom narodu koji živi u Jugoslaviji

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za dostavljanje izveštaja o saradnji otečestvenofrontovskih bugarskih jedinica i jedinica Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za zadržavanje delegate Otečestvenog fronta Bugarske

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića od. oktobra 1944. god. Kiru Miljovskom o neprijateljskom gledanju rukovodilaca otečestvenofrontovske Bugarske na borbu makedonskog naroda

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za odnose sa otečestvenofrontovskom Bugarskom i slanje ranjenika

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. oktobra 1944. Moši Pijade, političkom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ Centralnog komiteta KPJ, da preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija objavi kominike o razgovorima s delegacijom otečestvenofrontovske bugarske vlade 5. oktobra 1944, u Krajovi (Rumunija)

📜 Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o razlozima učešća otečestvenofrontovskih bugarskih jedinica u borbama za oslobođenje Niša

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za napuštanje Niša od otečestvenofrontovskih bugarskih jedinica

📜 Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 24. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Pedeset prve NO divizije i neaktivnosti jedinica otečestvenofrontovske Butarske

📜 Pismo štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 4. novembra 1944. god. ministru Otečestvenofrontovske bugarske armije o neprijateljskim istupima bugarskih jedinica u Istočnoj Makedoniji

📜 Izveštaj Vojnog suda Bregalničko-strumičkog korpusa od 10. novembra 1944. god. Štabu korpusa o nasiljima i pljačkama pripadnika Otečestvenofrontovske bugarske vojske u Istočnoj Makedoniji

📜 Pismo štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 11. novembra 1944. god. komandantu Otečestvenofrontovske bugarske armije u vezi s naređenjem Glavnog štaba NOV i POM povodom bavljenja pripadnika ove Armije na teritoriji Istočne Makedonije

📜 Izveštaj komandira čete za vezu Bregalničko-strumičkog korpusa od 17. novembra 1944. god. Štabu korpusa o uništenju telefonske veze Veles–Štip od strane pripadnika Butarske otečestvenofrontovske armije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. decembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za smenu jedinicama otečestvenofrontovsike 1. bugarske armije na delu Sremskog fronta severno od r. Bosuta

Fotografije

Povezane odrednice

Josip Broz Tito Vlada Velike Britanije Preševo Bolnice u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Velimir Terzić Štip Glavni štab Srbije Vrhovni štab NOVJ Radio Slobodna Jugoslavija Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Borbe u Sremu 1943. Prilep Ranjenici u ratu 17. makedonska brigada AVNOJ Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Beograd Rumunija u drugom svetskom ratu Štampa u ratu Italija u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu Lebane Moša Pijade Bugarska u drugom svetskom ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Crvena armija Borbe u Makedoniji 1944. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bali Kombetar 5. bugarska armija SAD i Jugoslavija Sremski front 1. proleterski korpus NOVJ Glavni štab Makedonije Strumica Kumanovska divizija NOVJ Vlada Sovjetskog Saveza Kumanovo Borbe u Srbiji 1944. Veles Niš Bitka za Srbiju Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) 3. ukrajinski front Crvene armije Britanija i Jugoslavija SSSR i Jugoslavija Borbe u Makedoniji 1943. Crna Trava Svetozar Vukmanović Tempo