Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Otečestveni front Bugarske

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 12. 1943. Otečestveni front Bugarske, kao odgovor na odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a, izdao deklaraciju o makedonskom nacionalnom pitanju u kojoj negira pravo makedonskog naroda na samoopredeljenje, a zalaže se za -celokupnu slobodnu i nezavisnu Makedoniju- van sastava FNHJ.

⚔️ 0. 1. 1944. Otečestveni front Bugarske štampao letak o makedonskom pitanju, u kome zastupa mišljenje da Makedonija bude samostalna država, izvan bilo kakve federacije. CK KPJ osudio uplitanje bugarskog rukovodstva u unutrašnje probleme naših naroda, jer se to kosilo s odlukama II zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

⚔️ 24. 1. 1944. Generalni sekretar CK KPJ Josip Broz Tito uputio telegram vladi SSSR-a: kritikuje stav prema makedonskom nacionalnom pitanju iznet u letku Otečestvenog fronta Bugarske, jer je suprotan odlukama II zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

⚔️ 21. 4. 1944. Delegat VŠ NOV i POJ i CK KPJ Svetozar Vukrnanović Tempo depešom izveštava CK KPJ: na slobodnu teritoriju (Kumanovo - Vranje - Crna trava) stigli su članovi Glavnog štaba Bugarske i Otečestvenog fronta, gde organizuju svoje jedinice radi prodiranja u unutrašnjost Bugarske; bugarskom rukovodstvu i jedinicama pruža se pomoć u svakom pogledu.

⚔️ 9. 9. 1944. Blagodareći pobedonosnom nastupanju jedinica Crvene armije i oslobodilačkih snaga Bugarske kapitulirala Carevina Bugarska, u kojoj je srušena monarhofašistička vlada i uspostavljena vlada Otečestvenog fronta.

⚔️ 15. 9. 1944. Nastojeći da pomogne oružanim snagama otečestvenofrontovske Bugarske, vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio GŠ NOV i PO za Makedoniju da s komandantom bugarske 5. armije generalom Keckarovim izradi plan operacija na pravcu Strumica-Štip.

⚔️ 27. 9. 1944. Otečestvenofrontovska vlada Bugarske prekinula diplomatske odnose sa Kraljevinom Mađarskom.

⚔️ 0. 10. 1944. Štab 3. ukrajinskog fronta Crvene armije obavestio VŠ NOV i POJ: novoorganizovana vojska Otečestvenog fronta Bugarske stavljena je pod komandu Štaba 3. ukrajinskog fronta i dobila je zadatak da zajedno s NOVJ dejstvuje na području Makedonije i istočne Srbije.

⚔️ 3. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao sledeću direktivu neposredno potčinjenim štabovima: ranjenike više ne slati u Italiju, jer se za njih organizuju bolnice u našoj zemlji; ranjenike iz Slovenije upućivati, po mogućnosti, u Hrvatsku; u VŠ NOV i POJ uskoro će doći delegacija otečestvenofrontovske Bugarske, pa će se s njom raspraviti sporna pitanja, stoga treba javiti drugovima u Makedoniji da izbegavaju sukobe sa bugarskim vojnicima.

⚔️ 5. 10. 1944. U Krajovi (u Rumuniji) predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito primio delegaciju bugarske otečestvenofrontovske vlade. Na sastanku je postignut sporazum o učešću bugarske vojske u borbama protiv nemačkih snaga u Srbiji i Makedoniji.

⚔️ 23. 10. 1944. NKOJ svim zemaljskim većima uputio kominike o razgovorima u Moskvi, 9-18. oktobra, između predsednika vlade SSSR-a i vlade V. Britanije. U kominikeu se konstatuje: u razgovorima u Moskvi izrađen je iscrpan plan budućih savezničkih operacija na svim frontovima; postignut je značajan uspeh u pogledu rešavanja poljskog pitanja, a tokom pregovora u velikoj su meri umanjena razmimoilaženja i uklonjeni nesporazumi između Komiteta nacionalnog oslobođenja Poljske u Lublinu i izbegličke vlade Republike Poljske; izražena je saglasnost u pogledu nerešenih pitanja oko primirja sa vladom otečestvenofrontovske Bugarske; obe vlade su saglasne -provoditi u Jugoslaviji zajedničku politiku u cilju koncentracije svih snaga protiv Nemaca... i u cilju rešavanja unutrašnjih teškoća Jugoslovena putem ujedinjavanja jugoslovenskog kraljevskog i narodno-oslobodilačkog pokreta-, istakavši da pravo jugoslovenskog naroda da sam reši pitanje svog državnog uređenja posle rata ostaje neprikosnoveno; razgovori su vođeni sa znanjem i odobrenjem vlade SAD, koja je na pregovorima imala svog predstavnika.

⚔️ 28. 10. 1944. U Moskvi predstavnici vlada SSSR-a, SAD i V. Britanije potpisali primirje sa predstavnicima vlade otečestvenofrontovske Bugarske.

⚔️ 6. 11. 1944. U s. Žuincu (blizu Preševa) 17. makedonska brigada Kumanovske divizije NOVJ i delovi iz sastava otečestvenofrontovske bugarske 1. armije napali balističke snage i odbacile ih ka Preševu. Neprijatelj je imao oko 20 mrtvih.

⚔️ 23. 12. 1944. U Beogradu, na predlog NKOJ-a, s bugarskom vladom Otečestvenog fronta zaključen sporazum o robnoj razmeni i o kulturnoj i stručnoj saradnji. Zaključeno je da se što pre formiraju komisije koje će resiti pitanje mira s Bugarskom. NKOJ je svečano izjavio da su narodi Jugoslavije oprostili Bugarskoj sva ona zlodela koja su kvislinzi cara Borisa izvršili u Srbiji i u Makedoniji. To je bio značajan akt na polju međunarodne afirmacije nove Bugarske, koja je smatrana agresorom, u prvom redu zbog napada njenih trupa na Jugoslaviju.

Dokumenti

📜 Deklaracija Otečestvenog fronta Bugarske od decembra 1943. god. o makedonskom pitanju

📜 Proglas Nacionalnog komnteta Otečestvenog fronta Bugarske od februara 1944. god. bugarskom narodu

📜 Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 19. avgusta 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o nacionalističkim pozicijama Nacionalnog komiteta Otečestvenog fronta Bugarske ispoljenim prema makedonskom narodu koji živi u Jugoslaviji

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za dostavljanje izveštaja o saradnji otečestvenofrontovskih bugarskih jedinica i jedinica Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za zadržavanje delegate Otečestvenog fronta Bugarske

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića od. oktobra 1944. god. Kiru Miljovskom o neprijateljskom gledanju rukovodilaca otečestvenofrontovske Bugarske na borbu makedonskog naroda

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za odnose sa otečestvenofrontovskom Bugarskom i slanje ranjenika

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. oktobra 1944. Moši Pijade, političkom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ Centralnog komiteta KPJ, da preko Radio-stanice Slobodna Jugoslavija objavi kominike o razgovorima s delegacijom otečestvenofrontovske bugarske vlade 5. oktobra 1944, u Krajovi (Rumunija)

📜 Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o razlozima učešća otečestvenofrontovskih bugarskih jedinica u borbama za oslobođenje Niša

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za napuštanje Niša od otečestvenofrontovskih bugarskih jedinica

📜 Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 24. oktobra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama Pedeset prve NO divizije i neaktivnosti jedinica otečestvenofrontovske Butarske

📜 Pismo štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 4. novembra 1944. god. ministru Otečestvenofrontovske bugarske armije o neprijateljskim istupima bugarskih jedinica u Istočnoj Makedoniji

📜 Izveštaj Vojnog suda Bregalničko-strumičkog korpusa od 10. novembra 1944. god. Štabu korpusa o nasiljima i pljačkama pripadnika Otečestvenofrontovske bugarske vojske u Istočnoj Makedoniji

📜 Pismo štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 11. novembra 1944. god. komandantu Otečestvenofrontovske bugarske armije u vezi s naređenjem Glavnog štaba NOV i POM povodom bavljenja pripadnika ove Armije na teritoriji Istočne Makedonije

📜 Izveštaj komandira čete za vezu Bregalničko-strumičkog korpusa od 17. novembra 1944. god. Štabu korpusa o uništenju telefonske veze Veles–Štip od strane pripadnika Butarske otečestvenofrontovske armije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. decembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za smenu jedinicama otečestvenofrontovsike 1. bugarske armije na delu Sremskog fronta severno od r. Bosuta

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Sremu 1943. Vlada Velike Britanije 5. bugarska armija Britanija i Jugoslavija Niš Glavni štab Srbije Prilep Svetozar Vukmanović Tempo Crna Trava Beograd Velimir Terzić Bitka za Srbiju Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 17. makedonska brigada Rumunija u drugom svetskom ratu Bali Kombetar Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 3. ukrajinski front Crvene armije Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Lebane Štampa u ratu Sremski front Radio Slobodna Jugoslavija Bugarska u drugom svetskom ratu Moša Pijade Borbe u Makedoniji 1944. Josip Broz Tito Ranjenici u ratu Kumanovo Italija u drugom svetskom ratu SSSR i Jugoslavija Jedinstveni narodnooslobodilački front (JNOF) Borbe u Makedoniji 1943. Štip 1. proleterski korpus NOVJ Kumanovska divizija NOVJ Pljačka u ratu Glavni štab Makedonije Veles Vlada Sovjetskog Saveza Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) AVNOJ Vrhovni štab NOVJ SAD i Jugoslavija Mađarska u drugom svetskom ratu Crvena armija Centralni komitet KPJ Borbe u Srbiji 1944. Preševo Strumica Bolnice u oslobodilačkom ratu