Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Glavni štab Makedonije

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 299 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

📜 Okružnica broj 1 Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od februara 1943. god. u vezi s reorganizacijom partizanskih odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba Makedonije od 10 februara 1943. god. partizanskoj četi Jane Sandanski o stvaranju baze za zimovanje i potrebi povezivanja sa grčkim i albanskim partizanima

📜 Naredba delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od marta 1943. god. Glavnom štabu Makedonije za formiranje operativnih zona

📜 Izveštaj komesara Kruševskog mesnog operativnog štaba od 7. marta 1943. god. Glavnom štabu NOP odreda Makedonije o akcijama partizanskog odreda Pitu Guli

📜 Izveštaj štaba Treće operativne zone od 14. maja 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o organizovanju partizanskih četa na Tikveško-đevđeliskoj teritoriji

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od juna 1942. god. o zadacima i ulozi političkih komesara

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od juna 1943. god. o petnaestodnevnim akcijama partizanskih odreda Operativne zone

📜 Izveštaj štaba Prve operativne zone od 10. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o diverzijama i političkom radu

📜 Izveštaj štaba Prve operativne zone od 14. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akciji Kičevsko-mavrovskog odreda na voz kod Preseke 

📜 Izveštaj komandanta odreda Damjan Grujev od 18. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama izvedenim na grčkoj teritoriji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. juna 1943. god. štabu Prve operativne zone za učvršćenje postojećih i stvaranje novih jedinica, formnranje narodnooslobodilačkih odbora i razvijanje bratstva i jedinstva s albanskom nacionalnom manjinom

📜 Izveštaj Cvetka Uzunovskog Glavnom štabu Makedonije od 25. juna 1943. god. o mogućnostima smeštaja Glavnog štaba na Karaormanu

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. juna 1943. god. o izmenama u komandnom sastavu štaba Prve operativne zone

📜 Kratki dvomesečni pregled izvedenih akcija partizanskih odrsda Damjan Grujev i Goce Delčev dostavljen jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Izveštaj Drugog odreda Prve operativne zone od jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u odredu

📜 Izveštaj štaba Druge operztivne zone Glavnom štabu NOV i PO Makedonije od 14. jula 1943. god. o aktivnosti odreda Damjan Grujev i Goce Delčev

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 16. jula 1943. god. Štabu partizanskih jedinica Egejske Makedonije

📜 Izveštaj štaba odreda Goce Delčev od 21. jula 1943. god Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Izveštaj štaba Druge operativne zone od 29. jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o aktivnosti partizanskog odreda Damjan Grujev

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 11. avgusta 1943. god. štabu Hadži Lješevog bataljona za ostvarenje saradnje i prelazak jedne čete albanskih partizana na područje Prve operativne zone

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. avgusta 1943. god. o postavljanju komandnog kadra i razgraničenju Prve i Druge operativne zone

📜 Desetodnevni izveštaj štaba Prve operativne zone od 16. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. avgusta 1943. god. o organizacionoj strukturi jedinica i regulisanju u njima svakodnevnog života i rada

📜 Izveštaj političkog komesara Druge operativne zone od 20. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o vojnopolitičkoj aktivnosti odreda Damjan Grujev u Egejskoj Makedoniji i uspostavljanju uske saradnje sa grčkim Lerinskim partizanskim odredom Vičo

📜 Pnsmo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV Grčke kojim se traži obaveštenje o patroli poslatoj za povezivanje sa Tempom

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 28. avgusta 1943. god. bataljonu Mirče Acev povodom njegovog formiranja

📜 Izveštaj komandanta Drugog odreda Prve operativne zone od septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Bilten povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od septembra 1943. god. o zverstvima bugarske vojske i policije u tikveškom kraju

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije koje prenosi štab Druge operativne zone 6. septembra 1943. god. Prvom i Drugom odredu Prve operativne zone za zajednički napad na Kruševo sa bataljonom Mirče Acev

📜 Direktiva Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od 27. oktobra 1942. god. o zadacima i taktici ratovanja partizanskih odreda

📜 Pismo Kira Krstevskog od 22. novembra 1942. god. upućeno članu Glavnog štaba NOP odreda. Makedonije o prebacivanju čete Jane Sandanski na morijovski teren

📜 Direktiva Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od 29. novembra 1942. god. partizanskom odredu Pitu Guli o načinu dejstva odreda preko zime

📜 Pismo komandira Albanske partizanske čete od 24. maja 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o pristanku na ponuđenu saradnju sa makedonskim jedinicama

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 18. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju da uspostavi stalne veze s Glavnim štabom Makedonije i da obaveštava o situaciji na svom području

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi uspostavljanja saradnje između Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i glavnih štabova NOV i PO Grčke i Albanije u borbi protiv okupatora

📜 Izveštaj štaba Druge operativne zone od 12. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u potčinjenim jedinicama

📜 Izveštaj štaba Druge operativne zone od 12. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o izvršenju dobijenih zadataka

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 12. septembra 1943. god. članu Glavnog štaba Makedonije Strahilu Gigovu o preduzimanju mera radi obezbeđenja oslobođenog Kičeva

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. septembra 1943. god. štabu Druge operativne zone povodom sukoba jedinica Prve operativne zone sa bugarskim snagama u okolini Kičeva

📜 Izveštaj člana Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. septembra 1943. god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozaru Vukmanoviću

📜 Pzveštaj štaba Prve operativne zone od 15. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u potčinjenim jedinicama

📜 Izveštaj štaba Druge operativne zone od 18. septembra 1943. god Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o radu potčinjenih jedinica

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. septembra 1943. god. štabu Treće operativne zone o formiranju bataljona Strašo Pindžur

📜 Pismo boraca i rukovodilaca Treće operativne zone od 24. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije posle formiranja bataljona Strašo Pindžur

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 25. septembra 1943. god. o postavljanju komandnog kadra u Trećoj operativnoj zoni

📜 Izveštaj političkog komesara Grupe partizana na sektoru s. Popovec–Ivančište od oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o pokretu balističkih snaga

📜 Izveštaj komandanta Grupe bataljona od oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o rasporedu jedinica

📜 Proglas Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od oktobra 1943. god. makedonskom narodu

📜 Pozdravni telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Vrhovnom štabu NOV i POJ

📜 Izveštaj štaba Druge operativne zone od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o pokretima balističkih bandi

📜 Izveštaj komandanta Grupe bataljona od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o stanju jedinica na sektoru Turie–Kozica

📜 Izveštaj komandanta Grupe bataljona od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o pokretu jedinica pravcem Brždane–Drugovo i otstupanju grupe balista u pravcu Malkovca

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 6. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za stvaranje dveju samostalnih udarnih grupa s perspektivom njihova prerastanja u brigade

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 6. oktobra 1943. god. štabu Prve operativne zone

📜 Izveštaj komandanta Grupe bataljona od 6. oktobra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o pravcima pokreta područnih jedinica

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića od 6. oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za reorganizaciju jedinica NOV i PO Makedonije na teritoriji zapadne Makedonije

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. Dobrivoju Radosavljeviću o situaciji na Preseki

📜 Naredba komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. četi partizanskog odreda Slavej za napad na balističke bande na sektoru s. Ivančište

📜 Obaveštenje Cvetka Uzunovskog od 7. oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o situaciji i akcijama na teritoriji Treće operativne zone

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba Makedonije od 7 oktobra 1943. god. rukovodiocima Narodnooslobodilačke borbe na sektoru Prespanskog Jezera o pretstojećim zadacima

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. oktobra 1943. god. jedinicama Prve i Druge operativne zone o razoružanju grupa koje ne pripadaju nijednoj jedinici Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izveštaj komandanta Grupe bataljona od 9. oktobra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o stanju jedinica i situaciji u selima Brždani, Sviništa, Kozica i Belica

📜 Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu od 10. oktobra 1943. god. o nazivu Prve i Druge čete Skopsko-kumanovskog odreda

📜 Iz zabeležaka komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog o borbama na teritoriji Kičeva protiv balista i Nemaca u vremenu od 1. do 14. oktobra 1943. godine

📜 Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 18. oktobra 1943. god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama protiv balističkih bandi i Nemaca na sektoru Kičeva i daljim zadacima na teritoriji Makedonije pod bugarskom okupacijom

📜 Izveštaj političkog komesara Druge grupe bataljona od 20 oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o dolasku kontra-četnika u Slivovo

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25. oktobra 1943. delegatu Vrhovnog štaba NOV i POJ u Makedoniji da izvesti o stanju i akcijama jedinica Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

📜 Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu od 27. oktobra 1943. god. o postavljanju kadra u Skopsko-kumanovskom partizanskom odredu

📜 Izveštaj štaba Druge grupe bataljona od 28. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o političkom radu u selima i stanju u jedinicama

📜 Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od novembra 1943. god. povodom drugog oslobođenja Kičeva

📜 Pismo Mihajla Apostolskog, komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 1. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o drugom oslobođenju Kičeva

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 2. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o razvoju borbi oko Kičeva

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 3. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o nastupanju Druge grupe bataljona ka Gostivaru

📜 Izveštaj Knrnla Krstevskog od 4. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Pismo delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu Ljubča Arsova od 5. novembra 1943. god. članu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Kuzmanu Josifovskom 

📜 Saopštenje komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije

📜 Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 9 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i POJ Makedonije o situaciji na teritoriji Crne Gore, Boke, Sandžaka i Hercegovine i o stečenim iskustvima u stvaranju NO vojske

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 11. novembra 1943. god. za formiranje bataljona Stevan Naumov

📜 Izveštaj komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brngade od 15. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o prepadu na Kičevo i držanju zasede kod Podvisa

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 15. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama jedinica Pete operativne zone u periodu od 15. novembra do 15. decembra 1943. godine

📜 Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 16. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o razvoju borbi na sektoru Izvor–Klenovec–Podvis

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. novembra 1943. god. o borbama na prostoriji Kičevo–Bukovnk

📜 Izveštaj štaba Treće operativne zone od 20. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o izvršenim akcijama u vremenu od 15. avgusta do 20. novembra 1943. godine

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na području Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ za Makedoniju od 3. decembra 1943. Vrhovnom štabu o akcijama protiv bugarske okupatorske vojske na području 3. operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

📜 Izveštaj političkog instruktora Grupe odreda od 3. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o pokretu nemačkih snaga prema Malesiji

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. decembra 1943. god. o formiranju Druge makedonske udarne brigade

📜 Izveštaj Kuzmana Josifovskog od 20. decembra 1943. god. CK KIM povodom pršovora na manifest Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

📜 Iz referata komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije na partizanskom savetovanju Prve i Druge brigade održanom 21. decembra 1943. god. u s. Fuštani

📜 Izveštaj, komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od januara 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama kod s. Vitolišta i o uništenju rudnika

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od januara 1944. god. bataljonu Jordan Nikolov

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske brigade kod sela Mrežičko, Vitolište, Noti i Fuštani

📜 Izveštaj komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od 3. januara 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama kod sela Vitolište i Mrežičko

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 15 januara 1944. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o prikupljanju podataka o pokretu i koncentraciji okupatorskih jedinica

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o borbama Prve makedonsko-kosovske udarne brigade i Druge makedonske udarne brigade u vremenu od 31. januara do 20. februara 1944. godine

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o preformiranju bataljona Jordan Nikolov

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. februara 1944. god. o formiranju Treće makedonske udarne brigade

📜 Proglas Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26 februara 1944. godine

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog od marta 1944. god. svim oficirima i podoficirima bivše jugoslovenske vojske

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 5. marta 1944. god. o maršu preko Belasice, Plačkovice i Osogova, o borbama bataljona Stevo Naumov i Hristo Botev protiv bugarske vojske i policije i o razbijanju četnika Draže Mihailovića na Kozjaku

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Bujanovac Strahil Gigov Mihajlo Apostolski Politički komesari u NOR-u SSSR i Jugoslavija Bugarska u drugom svetskom ratu Gostivar Sremski front Dobrivoje Radosavljević Diverzije u oslobodilačkom ratu 16. makedonska brigada 1. makedonska udarna brigada 1. kosovsko-metohijska brigada Strumica 49. makedonska divizija NOVJ Veles Ljupčo Arsov Gnjilanska brigada Kičevo Cvetko Uzunovski Borbe u Makedoniji 1942. Italija u drugom svetskom ratu Kumanovski partizanski odred 12. preševska brigada 1. makedonsko-kosovska udarna brigada 8. preševska brigada Prilep Omladina u ratu Kruševo Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Svetozar Vukmanović Tempo 3. makedonska udarna brigada Bali Kombetar Avijacija u oslobodilačkom ratu Preševo Britanija i Jugoslavija 2. makedonska udarna brigada Pirot Štip Borbe u Makedoniji 1944. Otečestveni front Bugarske Grčki partizani Albanija u drugom svetskom ratu 8. makedonska brigada Kratovo 11. hercegovačka udarna brigada Valandovo Bitka za Srbiju Ohrid Demir Kapija Pavle Ilić Glavni štab Srbije Kočani Borbe u Makedoniji 1943. Bitola Februarski pohod 22. srpska divizija NOVJ Kavadarci Glavni štab Kosova i Metohije Kumanovo Albanski partizani Borbe u Srbiji 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Završne operacije u Jugoslaviji Tetovo Gevgelija Debar Oslobođenje Kičeva 1943. Struga Skoplje Grčka u drugom svetskom ratu 48. makedonska divizija NOVJ 4. makedonska brigada Vrhovni štab NOVJ Josip Broz Tito