Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Glavni štab Makedonije

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 299 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

📜 Okružnica broj 1 Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od februara 1943. god. u vezi s reorganizacijom partizanskih odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba Makedonije od 10 februara 1943. god. partizanskoj četi Jane Sandanski o stvaranju baze za zimovanje i potrebi povezivanja sa grčkim i albanskim partizanima

📜 Naredba delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića-Tempa od marta 1943. god. Glavnom štabu Makedonije za formiranje operativnih zona

📜 Izveštaj komesara Kruševskog mesnog operativnog štaba od 7. marta 1943. god. Glavnom štabu NOP odreda Makedonije o akcijama partizanskog odreda Pitu Guli

📜 Izveštaj štaba Treće operativne zone od 14. maja 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o organizovanju partizanskih četa na Tikveško-đevđeliskoj teritoriji

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od juna 1942. god. o zadacima i ulozi političkih komesara

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od juna 1943. god. o petnaestodnevnim akcijama partizanskih odreda Operativne zone

📜 Izveštaj štaba Prve operativne zone od 10. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o diverzijama i političkom radu

📜 Izveštaj štaba Prve operativne zone od 14. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akciji Kičevsko-mavrovskog odreda na voz kod Preseke 

📜 Izveštaj komandanta odreda Damjan Grujev od 18. juna 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama izvedenim na grčkoj teritoriji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. juna 1943. god. štabu Prve operativne zone za učvršćenje postojećih i stvaranje novih jedinica, formnranje narodnooslobodilačkih odbora i razvijanje bratstva i jedinstva s albanskom nacionalnom manjinom

📜 Izveštaj Cvetka Uzunovskog Glavnom štabu Makedonije od 25. juna 1943. god. o mogućnostima smeštaja Glavnog štaba na Karaormanu

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. juna 1943. god. o izmenama u komandnom sastavu štaba Prve operativne zone

📜 Kratki dvomesečni pregled izvedenih akcija partizanskih odrsda Damjan Grujev i Goce Delčev dostavljen jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Izveštaj Drugog odreda Prve operativne zone od jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u odredu

📜 Izveštaj štaba Druge operztivne zone Glavnom štabu NOV i PO Makedonije od 14. jula 1943. god. o aktivnosti odreda Damjan Grujev i Goce Delčev

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 16. jula 1943. god. Štabu partizanskih jedinica Egejske Makedonije

📜 Izveštaj štaba odreda Goce Delčev od 21. jula 1943. god Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Izveštaj štaba Druge operativne zone od 29. jula 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o aktivnosti partizanskog odreda Damjan Grujev

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 11. avgusta 1943. god. štabu Hadži Lješevog bataljona za ostvarenje saradnje i prelazak jedne čete albanskih partizana na područje Prve operativne zone

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. avgusta 1943. god. o postavljanju komandnog kadra i razgraničenju Prve i Druge operativne zone

📜 Desetodnevni izveštaj štaba Prve operativne zone od 16. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. avgusta 1943. god. o organizacionoj strukturi jedinica i regulisanju u njima svakodnevnog života i rada

📜 Izveštaj političkog komesara Druge operativne zone od 20. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o vojnopolitičkoj aktivnosti odreda Damjan Grujev u Egejskoj Makedoniji i uspostavljanju uske saradnje sa grčkim Lerinskim partizanskim odredom Vičo

📜 Pnsmo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV Grčke kojim se traži obaveštenje o patroli poslatoj za povezivanje sa Tempom

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 28. avgusta 1943. god. bataljonu Mirče Acev povodom njegovog formiranja

📜 Izveštaj komandanta Drugog odreda Prve operativne zone od septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Bilten povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od septembra 1943. god. o zverstvima bugarske vojske i policije u tikveškom kraju

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije koje prenosi štab Druge operativne zone 6. septembra 1943. god. Prvom i Drugom odredu Prve operativne zone za zajednički napad na Kruševo sa bataljonom Mirče Acev

📜 Direktiva Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od 27. oktobra 1942. god. o zadacima i taktici ratovanja partizanskih odreda

📜 Pismo Kira Krstevskog od 22. novembra 1942. god. upućeno članu Glavnog štaba NOP odreda. Makedonije o prebacivanju čete Jane Sandanski na morijovski teren

📜 Direktiva Glavnog štaba NOP odreda Makedonije od 29. novembra 1942. god. partizanskom odredu Pitu Guli o načinu dejstva odreda preko zime

📜 Pismo komandira Albanske partizanske čete od 24. maja 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o pristanku na ponuđenu saradnju sa makedonskim jedinicama

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 18. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju da uspostavi stalne veze s Glavnim štabom Makedonije i da obaveštava o situaciji na svom području

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi uspostavljanja saradnje između Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i glavnih štabova NOV i PO Grčke i Albanije u borbi protiv okupatora

📜 Izveštaj štaba Druge operativne zone od 12. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u potčinjenim jedinicama

📜 Izveštaj štaba Druge operativne zone od 12. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o izvršenju dobijenih zadataka

📜 Pismo Dobrivoja Radosavljevića od 12. septembra 1943. god. članu Glavnog štaba Makedonije Strahilu Gigovu o preduzimanju mera radi obezbeđenja oslobođenog Kičeva

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. septembra 1943. god. štabu Druge operativne zone povodom sukoba jedinica Prve operativne zone sa bugarskim snagama u okolini Kičeva

📜 Izveštaj člana Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 13. septembra 1943. god. delegatu Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozaru Vukmanoviću

📜 Pzveštaj štaba Prve operativne zone od 15. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o stanju u potčinjenim jedinicama

📜 Izveštaj štaba Druge operativne zone od 18. septembra 1943. god Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o radu potčinjenih jedinica

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 24. septembra 1943. god. štabu Treće operativne zone o formiranju bataljona Strašo Pindžur

📜 Pismo boraca i rukovodilaca Treće operativne zone od 24. septembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije posle formiranja bataljona Strašo Pindžur

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 25. septembra 1943. god. o postavljanju komandnog kadra u Trećoj operativnoj zoni

📜 Izveštaj političkog komesara Grupe partizana na sektoru s. Popovec–Ivančište od oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o pokretu balističkih snaga

📜 Izveštaj komandanta Grupe bataljona od oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o rasporedu jedinica

📜 Proglas Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od oktobra 1943. god. makedonskom narodu

📜 Pozdravni telegram Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Vrhovnom štabu NOV i POJ

📜 Izveštaj štaba Druge operativne zone od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o pokretima balističkih bandi

📜 Izveštaj komandanta Grupe bataljona od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o stanju jedinica na sektoru Turie–Kozica

📜 Izveštaj komandanta Grupe bataljona od 5. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o pokretu jedinica pravcem Brždane–Drugovo i otstupanju grupe balista u pravcu Malkovca

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 6. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za stvaranje dveju samostalnih udarnih grupa s perspektivom njihova prerastanja u brigade

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 6. oktobra 1943. god. štabu Prve operativne zone

📜 Izveštaj komandanta Grupe bataljona od 6. oktobra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o pravcima pokreta područnih jedinica

📜 Direktiva Svetozara Vukmanovića od 6. oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za reorganizaciju jedinica NOV i PO Makedonije na teritoriji zapadne Makedonije

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. Dobrivoju Radosavljeviću o situaciji na Preseki

📜 Naredba komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. oktobra 1943. god. četi partizanskog odreda Slavej za napad na balističke bande na sektoru s. Ivančište

📜 Obaveštenje Cvetka Uzunovskog od 7. oktobra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o situaciji i akcijama na teritoriji Treće operativne zone

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba Makedonije od 7 oktobra 1943. god. rukovodiocima Narodnooslobodilačke borbe na sektoru Prespanskog Jezera o pretstojećim zadacima

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8. oktobra 1943. god. jedinicama Prve i Druge operativne zone o razoružanju grupa koje ne pripadaju nijednoj jedinici Narodnooslobodilačke vojske

📜 Izveštaj komandanta Grupe bataljona od 9. oktobra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o stanju jedinica i situaciji u selima Brždani, Sviništa, Kozica i Belica

📜 Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu od 10. oktobra 1943. god. o nazivu Prve i Druge čete Skopsko-kumanovskog odreda

📜 Iz zabeležaka komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog o borbama na teritoriji Kičeva protiv balista i Nemaca u vremenu od 1. do 14. oktobra 1943. godine

📜 Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 18. oktobra 1943. god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama protiv balističkih bandi i Nemaca na sektoru Kičeva i daljim zadacima na teritoriji Makedonije pod bugarskom okupacijom

📜 Izveštaj političkog komesara Druge grupe bataljona od 20 oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba Makedonije o dolasku kontra-četnika u Slivovo

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25. oktobra 1943. delegatu Vrhovnog štaba NOV i POJ u Makedoniji da izvesti o stanju i akcijama jedinica Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

📜 Naredba delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu od 27. oktobra 1943. god. o postavljanju kadra u Skopsko-kumanovskom partizanskom odredu

📜 Izveštaj štaba Druge grupe bataljona od 28. oktobra 1943. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o političkom radu u selima i stanju u jedinicama

📜 Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od novembra 1943. god. povodom drugog oslobođenja Kičeva

📜 Pismo Mihajla Apostolskog, komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, od 1. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o drugom oslobođenju Kičeva

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 2. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o razvoju borbi oko Kičeva

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba Makedonije od 3. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o nastupanju Druge grupe bataljona ka Gostivaru

📜 Izveštaj Knrnla Krstevskog od 4. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije

📜 Pismo delegata Povereništva Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Petu operativnu zonu Ljubča Arsova od 5. novembra 1943. god. članu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Kuzmanu Josifovskom 

📜 Saopštenje komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 7. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije

📜 Obavještenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 9 novembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i POJ Makedonije o situaciji na teritoriji Crne Gore, Boke, Sandžaka i Hercegovine i o stečenim iskustvima u stvaranju NO vojske

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 11. novembra 1943. god. za formiranje bataljona Stevan Naumov

📜 Izveštaj komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brngade od 15. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o prepadu na Kičevo i držanju zasede kod Podvisa

📜 Izveštaj Ljubča Arsova od 15. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o akcijama jedinica Pete operativne zone u periodu od 15. novembra do 15. decembra 1943. godine

📜 Saopštenje Dobrivoja Radosavljevića od 16. novembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o razvoju borbi na sektoru Izvor–Klenovec–Podvis

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. novembra 1943. god. o borbama na prostoriji Kičevo–Bukovnk

📜 Izveštaj štaba Treće operativne zone od 20. novembra 1943. god. Glavnom štabu Makedonije o izvršenim akcijama u vremenu od 15. avgusta do 20. novembra 1943. godine

📜 Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na području Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ za Makedoniju od 3. decembra 1943. Vrhovnom štabu o akcijama protiv bugarske okupatorske vojske na području 3. operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

📜 Izveštaj političkog instruktora Grupe odreda od 3. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o pokretu nemačkih snaga prema Malesiji

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 19. decembra 1943. god. o formiranju Druge makedonske udarne brigade

📜 Izveštaj Kuzmana Josifovskog od 20. decembra 1943. god. CK KIM povodom pršovora na manifest Glavnog štaba NOV i PO Makedonije

📜 Iz referata komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije na partizanskom savetovanju Prve i Druge brigade održanom 21. decembra 1943. god. u s. Fuštani

📜 Izveštaj, komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od januara 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama kod s. Vitolišta i o uništenju rudnika

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od januara 1944. god. bataljonu Jordan Nikolov

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o borbama Prve makedonsko-kosovske i Druge makedonske brigade kod sela Mrežičko, Vitolište, Noti i Fuštani

📜 Izveštaj komandanta Prve makedonsko-kosovske udarne brigade od 3. januara 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama kod sela Vitolište i Mrežičko

📜 Pismo Svetozara Vukmanovića-Tempa od 15 januara 1944. god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o prikupljanju podataka o pokretu i koncentraciji okupatorskih jedinica

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o borbama Prve makedonsko-kosovske udarne brigade i Druge makedonske udarne brigade u vremenu od 31. januara do 20. februara 1944. godine

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 20. februara 1944. god. o preformiranju bataljona Jordan Nikolov

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26. februara 1944. god. o formiranju Treće makedonske udarne brigade

📜 Proglas Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 26 februara 1944. godine

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihajla Apostolskog od marta 1944. god. svim oficirima i podoficirima bivše jugoslovenske vojske

📜 Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 5. marta 1944. god. o maršu preko Belasice, Plačkovice i Osogova, o borbama bataljona Stevo Naumov i Hristo Botev protiv bugarske vojske i policije i o razbijanju četnika Draže Mihailovića na Kozjaku

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

11. hercegovačka udarna brigada Cvetko Uzunovski Bujanovac Glavni štab Srbije 1. makedonska udarna brigada Svetozar Vukmanović Tempo Italija u drugom svetskom ratu Kratovo Veles Dobrivoje Radosavljević Skoplje 1. kosovsko-metohijska brigada 1. makedonsko-kosovska udarna brigada Gnjilanska brigada Prilep Bitka za Srbiju 16. makedonska brigada Ljupčo Arsov Demir Kapija Oslobođenje Kičeva 1943. Struga Kočani Borbe u Makedoniji 1942. Albanija u drugom svetskom ratu Gostivar Grčka u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Grčki partizani Avijacija u oslobodilačkom ratu Ohrid Otečestveni front Bugarske 4. makedonska brigada 8. makedonska brigada Bitola Omladina u ratu 8. preševska brigada Štip Debar 22. srpska divizija NOVJ 49. makedonska divizija NOVJ Gevgelija Kičevo Sremski front Albanski partizani Vrhovni štab NOVJ Kumanovski partizanski odred Valandovo Britanija i Jugoslavija 12. preševska brigada 48. makedonska divizija NOVJ Preševo 2. makedonska udarna brigada Kumanovo 3. makedonska udarna brigada Politički komesari u NOR-u SSSR i Jugoslavija Borbe u Makedoniji 1944. Kruševo Bali Kombetar Strahil Gigov Glavni štab Kosova i Metohije Strumica Pirot Tetovo Završne operacije u Jugoslaviji Mihajlo Apostolski Borbe u Makedoniji 1943. Pavle Ilić Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1944. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Februarski pohod Kavadarci