Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Pavle Ilić

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 40 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Pavlu Iliću za snabdevanje partizanskih jedinica prispelih u Nedajno, prebacivanje prikupljenog žita i stoke iz Sandžaka u Pivu i prenošenje novih zadataka Četvrtom (Kraljevačkom) bataljonu Prve proleterske i Štabu Druge proleterske NOU brigade

📜 Obaveštenje Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 25 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o prebacivanju italijanskog bataljona preko Čeotihe

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 3 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o povlačenju jedinica Glavnog štaba NOP i DO za Sandžak, njihovom novom rasporedu i načinu dalje borbe

📜 Zapovest Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 10 juna 1942 god. Prvom, Drugom i Trećem bataljonu Treće proleterske NOU brigade za okruženje i uništenje četničke grupe na prostoru Nikovići - Nedajno

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 14 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neplanskom izvlačenju iz borbe posle neuspelog napada na četničke snage koje su prodrle u Pivu

📜 Obaveštenje Pavla Ilića od 31 jula 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o jedinicama kojima će načelnik Vrhovnog štaba komandovati pri napadu na Livno i o rasporedu i zadacima sadejstvujućih snaga

📜 Obaveštenje Pavla Ilića od 4 avgusta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije o saglasnosti Vrhovnog štaba sa planom napada za oslobođenje Livna

📜 Izvještaj štaba bataljona Vojin Zirojević od 6 avgusta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba drugu Pavlu Iliću o borbama na Livnu

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 septembra 1942 god. Koči Popoviću i Pavlu Iliću da preuzmu komandu nad snagama određenim za napad na Bosansko Grahovo

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 novembra 1942 god. Pavlu Iliću o sadržini jedne uhvaćene neprijateljske depeše i drugim podacima o neprijateljskim namerama

📜 Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19 decembra 1942 god. Pavlu Iliću o naređenju Vrhovnog komandanta druga Tita da se Druga proleterska divizija zbog napornih borbi zadrži na prostoru Livno - Livanjsko Polje - Duvno radi odmora

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22 februara 1943 god. Pavlu Iliću za hitno upućivanje kamiona radi transportovanja ranjenika iz Livna u rejon Prozora

📜 Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 marta 1943 god. Pavlu Iliću o zadatku šefa ekonomskog otseka Vrhovnog štaba i naređenje da se ubrza pokret ranjenika u pravcu Memeja Selo

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 marta 1943 god. Pavlu Iliću da se pridržava uputstva Vrhovnog komandanta u pogledu bržeg prenošenja teških ranjenika preko Neretve i planine Prenja i obaveštenje o zadacima obezbeđujućih delova Glavne operativne grupe

📜 Naređenje zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. ožujka 1943. Pavlu Iliću da se pridržava uputstva Vrhovnog komandanta u pogledu bržeg prenošenja teških ranjenika preko Neretve i planine Prenj i obavještenje o zadacima osiguravajućih dijelova Glavne operativne grupe

📜 Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17 marta 1943 god. Pavlu Iliću o opštoj situaciji kod jedinica Glavne operativne grupe i naređenje za što hitniju evakuaciju ranjenika do gornjeg toka Neretve

📜 Obavještenje zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. ožujka 1943. Pavlu Iliću o općoj situaciji kod jedinica Glavne operativne grupe i naređenje za što hitniju evakuaciju ranjenika do Gornjeg toka Neretve

📜 Izveštaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23 marta 1943 god. zameniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smeštaju centralne bolnice u širem rejonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdevanja ranjenika

📜 Izvještaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23. ožujka 1943. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smještaju Centralne bolnice u širem rajonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdijevanja ranjenika

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. jula 1943. Pavlu Iliću da glavninu Druge proleterske i Sedme NOU divizije angažuje u pravcu Durđevik - Djedina - Stupari

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. jula 1943. Pavlu Iliću da glavninom Druge proleterske i Sedme NOU divizije spreči prodor neprijatelja na pravcu Zivinice - Kladanj

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka od 3. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uzrocima koji sprečavaju Udarnu grupu divizija NOVJ da forsira reku Ibar

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića od 8. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o postojanju realnih uslova da se na Ibru razbiju zatečene bugarske okupacione snage i Nedićeve kvislinške formacije ukoliko se Udarnoj grupi divizija brzo doture municija i desantni gumeni čamci

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. aprila 1944. Štabu Udarne grupe divizija i delegatu Vrhovnog štaba Pavlu Iliću da se Udarna grupa divizija zadrži na postignutoj prostoriji, da manevarski dejstvuje i ponovo pokuša forsiranje reke Ibra

📜 Zahtev delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoja Neškovića od 12. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 2. i 3. korpus NOVJ ofanzivnim dejstvom u južnom i zapadnom Sandžaku olakšaju prodor Udarne grupe divizija Predlog poverenika za privredu NKOJ-a Ivana Milutinovića od 12. aprila 1944. ZAVNOH-u da se prolećno semenje namenjeno Baniji, zbog zakašnjenja isporuke, ustupi Oblasnom narodnooslobodilačkom odboru za Bosansku krajinu

📜 Predlog delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoja Neškovića od 16. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da Udarna grupa divizija NOVJ nastavi nastupanje

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića od 19. aprila 1944. Vrhovnog štabu NOV i POJ o potrebi da se Udarnoj grupi divizija NOVJ hitno doturi eksploziv i bombarduju čvorni neprijateljevi objekti u dolinama reka Ibra i Zapadne Morave

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 19. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da su ofanzivna dejstva Udarne grupe divizija ovisna od blagovremene isporuke municije i eksploziva i da preopterećenost ranjenicima onemogućava upućivanje njenih brigada u Šumadiju

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 19. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o najcelishodnijem planu u postojećoj situaciji za izvođenje ofanzivnih operacija u Srbiji

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 19. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o operativnom planu ofanzivnih dejstava Udarne grupe divizija u pravcu južne Srbije

📜 Obaveštenje komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače i delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića od 21. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da će se Udarna grupa divizija manevrom ka prostoru severno od Užica osloboditi pritiska neprijateljevih snaga

📜 Zajedničko obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 4. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o premorenosti jedinica svakodnevnim borbama i potrebi hitnog angažovanja novih snaga u rejonu Valjeva i južno od Užica

📜 Zajednički predlog delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 5. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 2. proleterska divizija deo snaga zadrži na sektoru planine Tare a glavninom prodre u Šumadiju dok bi 5. krajiška NOU divizija manevarski dejstvovala na prostoru zapadne Srbije

📜 Zajednički izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizije NOVJ Milutina Morače od 7. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o povlačenju jedinica Udarne grupe divizije na planinu Taru i orijentaciji ka sektoru planine Golije

📜 Zajednički izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizije NOVJ Milutina Morače od 23. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o najneophodnijim količinama municije, odeće i obuće za 2. proletersku i 5. krajišku NOU diviziju

📜 Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ pri Glavnom štabu NOV i PO Srbije Pavla Ilića od 13. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o bilansu Tromesečne aktivnosti 2, 3. i 4. južnomoravske NO brigade

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. jula 1944. novoimenovanom Glavnom štabu NOV i PO Srbije da Pavla Ilića Veljka, koji je odbio da primi novu dužnost, uputi u jednu od svojih jedinica

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da Pavle Ilić Veljko pođe za Makedoniju i obaveštenje o usmeravanju jačih snaga NOVJ u pravcu Srbije i o prihvatanju predloženog plana dejstva Glavnog štaba NOV i PO Srbije

📜 Telegram Pavla Ilića i Cvetka Uzunovskog od 28. septembra 1944. god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbi Desete brigade kod s. Smilevci protiv nemačkih jedinica

📜 Telegrami štaba Bregalničko-strumičkog korpusa od 19. oktobra 1944. god. Pavlu Iliću, načelniku Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, o borbama Pedesete NO divizije protiv nemačkih snaga na sektoru Štip – Kočane – Carevo Selo

Fotografije

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Glavna operativna grupa NOVJ Ranjenici u ratu Narodno oslobodilački odbori Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Kočani Centralna bolnica NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Bataljon Vojin Zirojević Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Valjevo Borbe u Dalmaciji 1943. ZAVNOH Vladimir Popović Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Operacija Weiss Prozor 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Bitka na Neretvi Užice 2. proleterska divizija NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1943. Livno Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Vrhovni štab NOVJ Livanjski partizanski odred Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 1. proleterska udarna brigada Milovan Đilas Koča Popović Arso Jovanović Aleksandar Ranković 50. makedonska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) 2. proleterska udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. Josip Broz Tito Bugarska u drugom svetskom ratu Glavni štab Makedonije 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Glavatičevo Štip Avijacija u oslobodilačkom ratu Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Crnoj Gori 1942. Bosansko Grahovo Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe za Livno 1942. Duvno Kraljevački partizanski odred Cvetko Uzunovski Glamoč Glavni štab Srbije Gojko Nikoliš 5. krajiška udarna divizija NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ivan Rukavina Bitka za Prozor 1943. Ivan Milutinović Savo Orović Milutin Morača