Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Aleksandar Ranković

Za ovaj pojam je pronađeno 18 hronoloških zapisa, 154 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 27. 7. 1941. U Beogradu, na uglu Južnog bulevara i Đerdapske ulice prilikom pripremanja akcija za rušenje radio-stanice, uhapšen član Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković Marko. U Gestapou zverski mučen i istog dana uveče prebačen u bolnicu u Vidinskoj ulici.

⚔️ 29. 7. 1941. Partizani Beograda oslobodili Aleksandra Rankovića Marka, člana Politbiroa CK KPJ, iz pritvoreničkog odeljenja Očne klinike u Vidinskoj ulici. Po direktivi generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita, spasavanje organizovali članovi PK KPJ za Srbiju Đuro Strugar i Cana Babović. Plan o rasporedu u bolnici dao Laza Grujić, student tehnike.

⚔️ 1. 8. 1941. GŠ NOP odreda za Srbiju izdao građanima Beograda saopštenje o spasavanju člana Politbiroa KPJ Aleksandra Rankovića Marka.

⚔️ 8. 9. 1941. U Beogradu predstavnici NOP-a i izaslanici četničke organizacije Draže Mihailovića vodili pregovore o mogućnostima zajedničke borbe protiv okupatora. Četnici su nastojali da partizane odvrate od akcije. Sporazum nije postignut i pregovori su prekinuti, s tim da se nastave na terenu.

⚔️ 18. 9. 1941. Članovi Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković i Ivan Milutinović i sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar napustili Beograd i stigli na slobodnu teritoriju.

⚔️ 18. 11. 1941. U Čačku održan sastanak između delegacije VŠ NOP odreda Jugoslavije i delegacije komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini Draže Mihailovića u cilju likvidiranja nesporazuma i sukoba između četničkih i NOP odreda. Član VŠ NOP odreda Jugoslavije Aleksandar Ranković je izneo predlog za sporazum. Pošto predstavnici Draže Mihailovića nisu imali ovlašćenje za potpisivanje sporazuma, delegacije su se razišle.

⚔️ 25. 12. 1941. U Rogatici vrhovni komandant NOP odreda Jugoslavije Josip Broz Tito održao sastanak sa Edvardom Kardeljom, Aleksandrom Rankovićem, Mošom Pijade, Ivom Lolom Ribarom, Svetozarom Vukmanovićem, Rodoljubom Colakovićem i Slavišom Vajnerom Čičom, na kome je razmotrena situacija u istočnoj Bosni i konkretizovan plan za dalja dejstva.

⚔️ 27. 1. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković uputio PK KPJ za Srbiju pismo u kome nalaže: neodložno uspostaviti vezu između okružnih komiteta u istočnoj Srbijii PK KPJ za Makedoniju; raditi na učvršćivanju i proširivanju NOP odreda u istočnoj Srbiji: povezati se sa bugarskim vojnicima i pozvati ih da prestanu biti oružje u rukama reakcionarne bugarske vlade i da stupe u partizane; pojačati i politički osamostaliti Povereništvo PK KPJ za istočnu Srbiju.

⚔️ 26. 5. 1942. Član VŠ NOP i DV Jugoslavije Aleksandar Ranković uputio vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu izveštaj o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i o potrebi za daljim radom na učvršćivanju NOP odreda i partijskih organizacija na tom području, kao osloncu za prodiranje u Srbiju.

⚔️ 3. 6. 1942. Član VŠ NOP i DV Jugoslavije Aleksandar Ranković naredio komandantu mesta Čelebić da mobilise potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture VŠ sa Rudina i da suzbija nepravilne rekvizicije pojedinih partizanskih jedinica i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najnužnijih potreba NOP jedinica.

⚔️ 5. 6. 1942. U rejonu s. Šćepan-Polja, po odluci vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije Josipa Broza Tita, a pod neposrednim rukovodstvom člana VŠ Aleksandra Rankovića, formirana 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada od 1. zlatarskog, 2. i 5. pljevaljskog, 3. bjelopoljsko-mileševskog i 4. bjelopoljskog bataljona.

⚔️ 5. 6. 1942. Član Politbiroa CK KPJ Aleksandar Ranković uputio pismo Okružnom komitetu KPJ za Foču: nalaže mu da se što hitnije prebaci na zakmursku teritoriju i na njoj organizuje politički rad.

⚔️ 15. 8. 1942. Iz Livna Aleksandar Ranković, član Politbiroa CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije, uputio pismo vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu: izveštava o problemu odnosa Srba, Hrvata i muslimana livanjskog područja i o merama za sređivanje političkih prilika posle oslobođenja Livna; ukazuje na sektaške greške drugova iz PK KPJ za Dalmaciju prema predstavnicima građanskih partija i izveštava o preduzetim merama za suzbijanje grešaka prema narodu.

⚔️ 10. 9. 1942. Član VŠ NOP i DV Jugoslavije Aleksandar Ranković uputio Štabu 2. proleterske NOU brigade uputstvo o organizaciji političke i kulturno-prosvetne nastave na omladinskom vojno-političkom kursu pri Operativnom štabu NOP i DV za Bos. krajinu.

⚔️ 0. 12. 1942. Sekretar CK SKOJ-a Ivo Lola Ribar uputio članu Politbiroa CK KPJ Aleksandru Rankoviću pismo o potrebi da se SKOJ u vojsci reorganizuje.

⚔️ 12. 5. 1944. Načelnik personalnog odeljenja VŠ NOV i POJ general-lajtnant Aleksandar Ranković uputio Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku uput o formiranju personalnih odeljenja i odseka i uput za ispunjavanje personalnih upitnika sa kraćim objašnjenjem.

⚔️ 4. 10. 1944. Član VŠ NOV i POJ Aleksandar Ranković uputio direktivu Operativnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju: VŠ naredio GŠ NOV i PO za Srbiju i GŠ NOV i PO za Makedoniju da sve kadrove i jedinice sa Kosova i Metohije stave na raspolaganje Operativnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju, treba poslati izveštaj o organizaciji Operativnog štaba i uspostaviti radio-vezu sa VŠ NOV i POJ; upućuje se odgovorni drug za uspostavljanje Ozne na Kosovu i Metohiji.

⚔️ 7. 10. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio članu VŠ NOV i POJ Aleksandru Rankoviću direktivu za razgovore o prelasku kraljevske mornarice pod komandu Vrhovnog štaba: -Pod kakvim uslovima primamo ratnu mornaricu ugovoreno je sa Šubašićem, a to je: mornarica ulazi pod neposrednu našu operativnu komandu, iako je Vrhovna komanda u Sredozemlju zadržala svoje pravo da ostane vrhovna komanda nad svim jedinicama koje operišu u Sredozemlju i Jadranu, pa i nad našim, koje smo dobili. To ima više administrativni karakter i zato će biti u štabu sredozemne flote jedan naš mornarički oficir, da rukovodi administracijom, jer snabdevanje naše mornarice ide tim putem . Nikakvih novih uslova ne primati-.

Dokumenti

📜 Saopštenje Glavnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda za Srbiju od 1 VIII 1941 god. o spasavanju druga Aleksandra Rankovića iz beogradske bolnice

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 11 septembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije o pregovorima sa pretstavnicima Draže Mihailovića

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 11 septembra 1941 god. Komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o pregovorima sa pretstavnicima Draže Mihailovića

📜 Izveštaj Ive Ribara-Lole, Aleksandra Rankovića i Milovana Đilasa od 6 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o reorganizaciji i sređivanju srpskih partizanskih jedinica prispelih u Radojinju

📜 Izveštaj komandanta mesta Radojna od 9 decembra 1941 god. drugu Aleksandru Rankoviću o neprijateljskoj propagandi četničkih vođa Draže Mihailovića

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića i Ive Ribara-Lole od 10 decembra 1941 god. Vrhovnom komandantu NOP odreda Jugoslavije drugu Titu o stanju partizanskih četa koje su iz Srbije došle u Sandžak i predlog za njihov povratak na teritoriju Srbije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 11 decembra 1941 god. Aleksandru Rankoviću, Milovanu Đilasu i Ivi Ribaru-Loli da upute pojačanja u Sjenicu i ibarske rudare u sastav Kraljevačkog bataljona, da izvrše formiranje samostalnih četa i pripreme se za pretstojeći pokret Vrhovnog štaba

📜 Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Edvarda Kardelja od 13 januara 1942 god. Aleksandru Rankoviću o znacima pripremanja nove neprijateljske ofanzive

📜 Pismo Aleksandra Rankovića od 27 januara 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju povodom okupacije Južne Srbije od bugarskih fašističkih trupa

📜 Obaveštenje sekretara CK KPJ druga Tita i Aleksandra Rankovića od 8 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Milovanu Đilasu o upućivanju Edvarda Kardelja i Ive Ribara-Lole u Zagreb i uputstvo za dalji rad

📜 Iz pisma Aleksandra Rankovića od maja 1942 godine

📜 Pismo Milovana Đilasa od 3 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću, Ivi Ribaru i načelniku Vrhovnog štaba o zadacima koji će se postaviti Prvoj i Drugoj proleterskoj NOU brigadi i naređenje da načelnik Vrhovnog štaba odmah pođe da ispita situaciju na Kolašinskorn sektoru i što pre podnese usmeni izveštaj

📜 Obaveštenje Aleksandra Rankovića i Ive Ribara-Lole od 17 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o smeštaju i političkom radu u Nedajnu i Pišču

📜 Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Ivi Ribaru-Loli kojim se pozivaju na sastanak u Vrhovni štab i obaveštavaju o zadacima koji su postavljeni Prvoj i Drugoj proleterskoj NOU brigadi

📜 Pismo Aleksandra Rankovića od 18 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu

📜 Upozorenje Aleksandra Rankovića od 22 maja 1942 god. rukovodiocu stočne farme pri Glavnoj intendanturi Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije na nemarni odnos prema partizanskoj i narodnoj imovini i nedovoljnu brigu prema čobanima

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Pavlu Iliću za snabdevanje partizanskih jedinica prispelih u Nedajno, prebacivanje prikupljenog žita i stoke iz Sandžaka u Pivu i prenošenje novih zadataka Četvrtom (Kraljevačkom) bataljonu Prve proleterske i Štabu Druge proleterske NOU brigade

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 24 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o stvaranju Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona, uzrocima raspadanja ranijeg Dragočavskog dobrovoljačkog bataljona i glavnim organizatorima prevrata u Zakmurskom bataljonu

📜 Poziv Aleksandra Rankovića od 24 maja 1942 god. upućen Bunovijanima i Dragočavcima da odbace četničku propagandu i ponovo se vrate u svoje čete Dobrovoljačke vojske

📜 Poziv koji je 24 maja 1942 god. u ime Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije, Aleksandar Ranković uputio odbeglim borcima Bunovske i Dragočavske dobrovoljačke čete da se povrate u svoje jedinice

📜 Obaveštenje Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 25 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o prebacivanju italijanskog bataljona preko Čeotihe

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću da Druga proleterska NOU brigada sadejstvuje Pljevaljskom bataljonu u borbi protiv italijanskih snaga koje su prodrle preko Ćeotine

📜 Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću za dalji rad

📜 Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 26 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i ulasku Italijana u Meljak

📜 Pismo Aleksandra Rankovića od 26 maja 1942 god. devetorici odbeglih boraca Celebićke dobrovoljačke čete kojim se pozivaju da ne nasedaju četničkoj propagandi, već da se vrate u svoju četu i nastave borbu protiv okupatora i njegovih slugu

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o radu Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona, situaciji u Sandžaku i akciji protiv Bodiroginih četnika

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da sadejstvuje Pljevaljskom bataljonu u borbi protiv Talijana i utvrdi jačinu neprijateljskih snaga na području Foča - Čajniče - Pljevlja

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak da dostavlja izveštaje o opštoj situaciji na frontu i organizuje sadejstvo sa Drugom proleterskom NOU brigadom, i obaveštenje o polasku jednog italijanskog puka iz Foče za Pljevlja

📜 Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o nepovoljnoj situaciji u Crnoj Gori i Sandžaku i uputstvo o načinu daljeg dejstva i izviđanja neprijateljskih snaga u Foči

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću o prodoru Italijana i četnika do Pive i o pripremi protivnapada

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću da se Druga proleterska NOU brigada prebaci u Pivu a njene položaje preuzmu jedinice Glavnog štaba NOP i DO za Sandžak

📜 Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 29 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Zakmuru i užurbanom pokretu okupatorskih snaga pravcem Miljevina - Kalinovik

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 29 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o dovršenom formiranju Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona i otpočinjanju fortifikaciskih radova za odbranu prelaza kod Sćepan Polja i Uzlupa

📜 Direktive Aleksandra Rankovića od 29 maja 1942 god. Dragoslavu Bogavcu i Milanu Vukoviću o daljem radu na području Celebića, stvaranju i učvršćivanju narodne vlasti i upućivanju Bogavca na novu dužnost

📜 Obavještenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 maja 1942 god. drugu Aleksandru Rankoviću o prodoru Italijana i četnika do Pive i o pripremi protivnapada

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za zatvaranje prilaza ka Kruševu i Tjentištu, uspostavljanje veze sa Severnohercegovačkim NOP odredom i izviđanje u pravcu Foče

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV za Sandžak da prebaci sandžačke jedinice na prostoriju zapadno od linije Brvenica - Glibaći, zatvori pravce koji izvode ka Čelebiću i Pivi i formira manje partizanske grupe za dejstvo u pozadini neprijatelja

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za prebacivanje brigade ka Pišču radi preuzimanja protivnapada u slučaju neprijateljskog prodora ka Pivi

📜 Dopunsko naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za način kretanja i snabdevanja bataljona u toku izvođenja pokreta

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak za napuštanje frontalnih borbi i hitno prebacivanje sandžačkih jedinica na položaje zapadno od linije Glibaći - Brvenica

📜 Uputstvo Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona o učešću na seoskim konferencijama koje se pripremaju u Čelebiću i Miličima

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću o svojoj odluci da se formiraju proleterske udarne brigade od partizanskih snaga iz Crne Gore i Sandžaka i da se neprijatelju pruži odlučan otpor na teritoriji Pive

📜 Uputstvo Aleksandra Rankovića od 31 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o daljem radu na području Zakmura i obaveštenje o situaciji u Sandžaku

📜 Obavještenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 31 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću o odluci za formiranje udarnih brigada u Crnoj Gori i Sandžaku i davanje odlučnog otpora na teritoriji Pive

📜 Obaveštenje Moše Pijade od juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju ranjenika i Glavne intendanture

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 1 juna 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Prve proleterske NOU brigade za kontrolisanje Zakmurskog područja i obezbeđenje ishrane izbeglica iz Sandžaka

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 1 juna 1942 god. Štabu Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona za prebacivanje bataljona na prostoriju Zlatni Bor-Toholj, kontroliranje desne obale Drine i zatvaranje pravca ka Uzlupu i Šćepan Polju

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 1 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i stanju sandžačkih jedinica, i obaveštenje o nadiranju Talijana i četnika ka Ljubišnji

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. komandantu mesta Celebić da mobiliše potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture Vrhovnog štaba, suzbija nepravilne rekvizicije i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najosnovnijih potreba

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 3 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o povlačenju jedinica Glavnog štaba NOP i DO za Sandžak, njihovom novom rasporedu i načinu dalje borbe

📜 Uputstvo Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. Lenki Maestro o organizovanju smeštaja, ishrane i rada kod izbeglica iz Sandžaka i u radnoj koloni, o političko-partiskom radu među njima i zakmurskim seljacima i o prihvatu delova Glavne intendanture

📜 Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o zatišju na položajima, o problemu ishrane i o brojnom stanju i naoružanju Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o dejstvima proleterskih brigada i situaciji u Pivi i Hercegovini

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 4 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o najnovijim odlukama i namerama Vrhovnog štaba

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 4 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji na čelebićkoj prostoriji i mogućnostima odbrane prelaza kod Šćepan Polja i Uzlupa

📜 Pismo Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Puniši Peroviću kojim se nalaže što hitnije prebacivanje Okružnog komiteta KPJ - Foča na zakmursku teritoriju i organizovanje političkog rada na njoj

📜 Dopunsko naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. komandi Mileševske čete o izmeni pravca evakuacije ranjenika

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o radu na formiranju Treće proleterske NOU brigade

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak za predislokaciju bataljona i dovršavanje formiranja Treće proleterske NOU brigade

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bajtaljona da prikupi ljudstvo bataljona i izvrši pokret ka Šćepan Polju radi izvršenja novih zadataka

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. komandantu mesta Čelebić da izvrši sve pripreme za povlačenje ka Pivi i podnese izveštaj o preduzetim merama za pomoć pri prebacivanju delova Glavne intendanture iz Rudina

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Treće proleterske NOU brigade da požuri sa reorganizacijom svojih jedinica i mobilizacijom konja

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade da pripremi bataljon za pokret i pošalje sredstva za evakuaciju bolnice i delova Glavne intendanture iz Rudina

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o razlozima zbog kojih je tražio hitno prebacivanje sandžačkih snaga sa čelebićkog područja

📜 Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o formiranju Treće (Sandžačke) NOU brigade, o razlogu napuštanja područja Pive i o područjima dejstava ostalih dveju brigada

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću za način rasporeda bataljona Treće proleterske NOU brigade, njihovim zadacima i obaveštenje o situaciji u Hercegovini i Pivi

📜 Pismo Moše Pijade od 6 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture sa Rudina i o situaciji na planinopivskoj prostoriji

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 7 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o završenom formiranju Treće proleterske NOU brigade, dislokaciji i zadacima njenih bataljona i situaciji nastaloj po napuštanju čelebićke prostorije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 8 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću da uputi dovoljno jake snage iz Treće proleterske NOU brigade koje će u sadejstvu sa crnogorskim jedinicama uništiti četnički odred koji je kod Nedajna prešao na teritoriju Pive

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 8 juna 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Treće proleterske NOU brigade da posedne položaje pogodne za odbranu prelaza na Tari kod Uzlupa i Šćepan Polja, da ih utvrdi i spreči neprijatelju prodor u Pivu

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 8 juna 1942 god. Štabu Treće proleterske NOU brigade da se u vezi s novonastalom situacijom pripremi za sadejstvo Prvoj i Drugoj proleterskoj brigadi pri čišćenju severne Hercegovine od neprijateljskih snaga

📜 Izveštaj političkog komesara kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona i njegovog zamenika od 8. juna 1942. Aleksandru Rankoviću o formiranju i radu partijske organizacije u bataljonu

📜 Zapovest Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 10 juna 1942 god. Prvom, Drugom i Trećem bataljonu Treće proleterske NOU brigade za okruženje i uništenje četničke grupe na prostoru Nikovići - Nedajno

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 10 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o preduzetim merama za izvođenje akcije protiv četnika u Pivi

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita cd 11 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću da se sve partizanske snage prebace na levu obalu Pive, onemogući neprijatelju prelaz preko Pive i Drine i očisti područje do Obija i Uloga od četničkih grupica

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 14 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neplanskom izvlačenju iz borbe posle neuspelog napada na četničke snage koje su prodrle u Pivu

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 jula 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Sretenu Žujoviću da se spreče nepravilni postupci intendantskih organa pri nabavci hrane od stanovništva

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 8 jula 1942 god. Aleksandru Rankoviću o pravcu kretanja Vrhovnog štaba i potrebi upućivanja pionirskog voda na raspoloženje Trećoj proleterskoj brigadi

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 8 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o oslobođenju Konjica i nepravilnim postupcima jedinica Konjičkog bataljona pri oslobođenju Ostrošca

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 22 jula 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o teškoćama pri stvaranju pozadinskih vojnih ustanova na oslobođenoj prostoriji Prozor - Šćit

📜 Uputstvo Aleksandra Rankovića od 4 avgusta 1942 god. Štabu Treće proleterske brigade za moralno-političko učvršćenje Trećeg i Četvrtog bataljona

📜 Izvještaj štaba Prve proleterske brigade od 5 avgusta 1942 god. članu Vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću o borbama za Livno -

📜 Pismo Milovana Đilasa od 10 avgusta 1942 god. kojim prenosi Aleksandru Rankoviću direktive druga Tita za postupak sa zarobljenicima u Livnu

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 15 avgusta 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Livnu i na livanjskom području

📜 Uputstvo Aleksandra Rankovića od 10 septembra 1942 god. Štabu Druge proleterske brigade o načinu organizacije političke i kulturno-prosvetne nastave za omladinu koja će popuniti Drugu i Četvrtu proletersku brigadu

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o stanju na Glamočkom sektoru

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o borbenom rasporedu proleterskih i udarnih brigada na oslobođenoj teritoriji u centralnoj i zapadnoj Bosni

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o mogućnosti i talijanskog ofanzivnog dejstva na pravcu Bosansko Grahovo - Drvar

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 9 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na Glamočkom sektoru

📜 Izvještaj štaba Četvrte proleterske (crnogorske) brigade od 10 oktobra 1942 god. članu Vrhovnog štaba Aleksandru Rankoviću o formiranju udarne grupe radi obezbjeđenja pravca Kupres - Glamoč i o rasporedu jedinica

📜 Pismo Aleksandra Rankovića od 11 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Dalmaciji

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 12 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na sektoru Glamoč - Livno

📜 Izveštaj Aleksandra Rankovića od 13 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o italijansko-četničkim zverstvima u Prozoru i neuspelim ustaškim ispadima iz Duvna i Kupresa

📜 Pismo Moše Pijade od 14 oktobra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o aktivnosti neprijateljskih grupica na širem području Mliništa i preduzetim merama protiv njih

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 15 oktobra 1942 god. Štabu Pete (crnogorske) NOU brigade da u zajednici sa Desetom (hercegovačkom) NOU brigadom dejstvuje na neprijateljska uporišta i komunikacije u dolinama gornjih tokova Lašve i Vrbasa

📜 Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 16 oktobra 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o neuspelom pokušaju uspostavljanja veze sa Petom (crnogorskom) i Desetom (hercegovačkom) NOU brigadom i o upućenom im naređenju za dalja borbena dejstva

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 23 oktobra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu o blagovremenom doturu municije jedinicama za napad na Bosansko Grahovo

📜 Obaveštenje Svetozara Vukmanovića-Tempa od 25 novembra 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za odlazak u Makedoniju

📜 Pismo Ive Ribara Lole od decembra 1942. Aleksandru Rankoviću i Sretenu Zujoviću o potrebi reogranizacije SKOJ-a u vojsci

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Beograd SKOJ Vrhovni štab NOVJ Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Moša Pijade Borbe u Hrvatskoj 1943. Borbe na Jadranu 1944. 2. udarni korpus NOVJ 2. proleterska udarna brigada 1. proleterska udarna brigada Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Borbe za Livno 1942. Sreten Žujović Rekvizicija u ratu Josip Broz Tito Borbe u Hercegovini 1943. Bosansko Grahovo Intendantura u ratu Edvard Kardelj Saradnja partizana i četnika 1941. Pljevlja 2. proleterska divizija NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Desant na Drvar Borbe u Dalmaciji 1944. Gacko Svetozar Vukmanović Tempo Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Operacija Foča Dragoljub Draža Mihailović 1. proleterski korpus NOVJ Kalinovik Zarobljenici u ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Operacija Schwarz Ranjenici u ratu Operacija Weiss Borbe u Crnoj Gori 1942. Centralna bolnica NOVJ Milovan Đilas Borbe u Hercegovini 1942. Britanija i Jugoslavija 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Borbe u Dalmaciji 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe za Istočnu Bosnu 1942. SSSR i Jugoslavija Omladina u ratu Henry Maitland Wilson Foča Pavle Ilić Glamoč Livno Vis Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Centralni komitet KPJ Glavna operativna grupa NOVJ 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Arso Jovanović Ivo Lola Ribar Italija u drugom svetskom ratu Prozor Prateći bataljon Vrhovnog štaba Kragujevački partizanski odred Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1943.