Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Kragujevački partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 29 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 8. 1941. Na Stanjevačkom polju (kod Kragujevca) OK KPJ za Kragujevac formirao Kragujevački NOP odred.

⚔️ 6. 8. 1941. U Kragujevcu delovi Kragujevačkog NOP odreda spalili sedlarnicu i senjak i porušili prugu kod Kragujevca.

⚔️ 14. 8. 1941. U s. Dragobraći (kod Kragujevca) delovi Kragujevačkog NOP odreda napali ž. st. i žand. st. i razoružali žandarme.

⚔️ 16. 8. 1941. Delovi Kragujevačkog NOP odreda napali i zauzeli Gružu, razoružali žandarmerijsku posadu, minirali železnički most i uništili tt uređaje.

⚔️ 19. 8. 1941. Na putu Kragujevac-Kraljevo desetina iz Kragujevačkog NOP odreda sačekala u zasedi kamion sa nemačkim vojnicima i ovima nanela gubitke.

⚔️ 0. 9. 1941. Kragujevački NOP odred srušio most kod s. Petrovca, razoružao žandarme u s. Resniku (kod Kragujevca) i porušio prugu između Kragujevca i Lapova.

⚔️ 4. 9. 1941. Između s. Jovanovca i s. Milatovca (kod Kragujevca) delovi Kragujevačkog NOP odreda porušili železničku prugu.

⚔️ 8. 9. 1941. Delovi Kragujevačkog NOP odreda demolirali postrojenja na ž. st. Samaili (kod Kraljeva), a kod s. Kutlova (blizu Kragujevca) napali nemačke vojnike i žandarme i prisilili ih na povlačenje ka Kragujevcu.

⚔️ 16. 9. 1941. U s. Dulenu (između Kragujevca i Rekovca) GŠ NOP odreda za Srbiju održao savetovanje sa komandantima 1. i 2. šumadijskog, Pomoravskog, Užičkog, Čačanskog, Kragujevačkog i Kraljevačkog NOP odreda, na kome su posle analiziranja vojno-političke situacije, određeni zadaci za sprovođenje direktive CK KPJ i GŠ NOP odreda Jugoslavije o stvaranju jedinstvene slobodne teritorije.

⚔️ 28. 9. 1941. Delovi Kragujevačkog NOP odreda, uz učešće mesnih diverzantskih grupa, napali ž. st. u Kragujevcu, spalili nemački senjak kod Kragujevca, porušili most kod s. Sabante i presekli veći broj tt stubova.

⚔️ 29. 9. 1941. Jedinice čačanskog NOP odreda, u sadejstvu sa jedinicama Kragujevačkog NOP odreda i četnicima, zauzele G. Milanovac i zarobile gotovo celu četu nemačkih vojnika i odred žandarma. Istog dana u gradu formiran gradski NO odbor.

⚔️ 0. 10. 1941. U Kniću delovi Kragujevačkog NOP odreda zaustavili i uništili kompoziciju od 40 vagona punih rude iz Trepče, a u Gruži transportni voz (jedan vagon avionskih motora, 7 automobila i nekoliko vagona raznog materijala).

⚔️ 1. 10. 1941. Na r. Gruži (kod Toponice, s. Dumače i s. Ljuljaca) 2. četa Kragujevačkog NOP odreda porušila mostove.

⚔️ 2. 10. 1941. OK KPJ za Kragujevac uputio direktivno pismo partijskoj organizaciji Kragujevačkog NOP odreda o radu i zadacima partijske organizacije u vojsci.

⚔️ 4. 10. 1941. Kod Guberevca na putu Kragujevac-Kraljevo delovi Kragujevačkog NOP odreda srušili most.

⚔️ 10. 10. 1941. U sastavu Kragujevačkog NOP odreda formirana tri bataljona, jačine po 120-200 boraca.

⚔️ 11. 10. 1941. Ojačani 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije iz Kragujevca, vodeći žestoke borbe sa delovima Kragujevačkog i čačanskog NOP odreda, probio se u G. Milanovac, pokupio oko 200 talaca i vratio se u Kragujevac.

⚔️ 16. 10. 1941. Kod s. Nevade jedinice Kragujevačkog i Čačanskog NOP odreda napale 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije, koji se iz G. Milanovca probio ka Kragujevcu i nanele mu gubitke.

⚔️ 18. 10. 1941. Kod s. Vraćevšnice jedinice Kragujevačkog i Čačanskog NOP odreda napale 3. bataljon nemačkog 749. puka koji se iz G. Milanovca probijao ka Kragujevcu, ubile 10 i ranile 20 nemačkih vojnika i zaplenile dva tenka tipa -Hočkis-, a jedan uništile.

⚔️ 20. 10. 1941. U s. Medni (kod Kragujevca) 1. bataljon Kragujevačkog NOP odreda pri napadu na nemački magacin municije, zaplenio veću količinu municije i druge opreme.

⚔️ 21. 10. 1941. U Kragujevcu 3. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije i Nedićev 5. dobrovoljački odred otpočeli masovno streljanje u kome su pobili oko 7000 ljudi od 16 do 60 godina starosti, kao odmazdu zbog pretrpljenih gubitaka u borbama protiv partizana. Tada su streljani i politkomesar Kragujevačkog NOP odreda Svetozar Dragović, član KPJ Nada Naumović i direktor gimnazije Milivoje Pavlović, narodni heroj.

⚔️ 31. 10. 1941. Između ž. stanica Kragujevac i Dragobraća delovi Kragujevačkog NOP odreda srušili most.

⚔️ 13. 11. 1941. Delovi Pomoravskog i Kragujevačkog NOP odreda, posle oštrih borbi kod s. Dubrava i s. V. Pčelica (između Rekovca i Kragujevca), pod pritiskom Neđićevog 5. šumadijskog odreda, Račanskog četničkog odreda, jedne žandarmerijske čete i četnika iz Kragujevca otpočeli povlačenje prema Kniću, s. Ravnom Gaju, s. Zabojnici i s. Dulenu.

⚔️ 23. 11. 1941. Kolubarska grupa nedićevsko-četničkih odreda i jedan nemački bataljon, podržani tenkovima i artiljerijom, zauzeli s. Rudnik i odbacili delove Pomoravskog i Kragujevačkog NOP odreda ka s. Krasojevcima i G. Milanovcu.

⚔️ 27. 11. 1941. Kosmajski NOP odred, sa delovima 1. šumadijskog, Kragujevačkog, Čačanskog i Pomoravskog NOP odreda, odbio novi napad kvislinških i nemačkih jedinica na Rudnik i naneo im gubitke od oko 90 mrtvih, ranjenih i zarobljenih.

⚔️ 28. 11. 1941. Kod sela Mrsaća, Samaile, Slatine, Mrčajevaca i Vraćevšnice nemačka 113. pešadijska divizija, uz sadejstvo kvislinških jedinica, savladala otpor delova Kraljevačkog, Kopaoničkog, Čačanskog i Kragujevačkog NOP odreda i ušla u Čačak i G. Milanovac.

⚔️ 12. 12. 1941. U s. Dobrači (kod Arilja) delovi Užičkog i Kragujevačkog NOP odreda napali četnike, ubili 12 četnika i zarobili jednog vojvodu.

⚔️ 21. 12. 1941. U Rudom, odlukom CK KPJ i naredbom VŠ NOP odreda Jugoslavije, formirana 1. proleterska NOU brigada, u čiji sastav su ušli: po jedan partizanski bataljon Kragujevačkog, Kraljevačkog i Šumadijskog NOP odreda, Beogradski partizanski bataljon Posavskog NOP odreda, 1. crnogorski (lovćenski) i 2. crnogorski partizanski bataljon.

⚔️ 5. 3. 1942. U Foči vrhovni komandant NOP i DV Jugoslavije Josip Broz Tito predao ratnu zastavu 3. (kragujevačkom) bataljonu 1. proleterske NOU brigade.

Dokumenti

📜 Tekst zakletve Kragujevačkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda

📜 Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30 avgusta 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju i akcijama Kragujevačkog NOP odreda

📜 Izveštaj komandanta Kragujevačkog NOP odreda od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o stanju i akcijama odreda

📜 Izveštaj štaba Kragujevačkog NOP odreda od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o vojno-političkom stanju odreda

📜 Izveštaj Štaba Kragujevačkog NOP odreda od 26. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o akcijama od 22. do 26. septembra

📜 Izveštaj instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju početkom oktobra 1941 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji na terenu i o stanju u Kragujevačkom NOP odredu

📜 Pismo Okružnog komiteta KPJ Kragujevac od 2 oktobra 1941 god. partiskoj organizaciji Kragujevačkog NOP odreda o radu partiske organizacije u vojsci

📜 Izveštaj štaba Kragujevačkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 5 X 1941 god.

📜 Naređenje štaba I bataljona Kragujevačkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 11 X 1941 god.

📜 Naređenje štaba I bataljona Kragujevačkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 18 X 1941 god.

📜 Sporazum između četničkog odreda na sektoru G. Milanovac – Kragujevac i Kragujevačkog NOP odreda od 24. oktobra 1941. o saradnji u borbi protiv okupatora i kvislinga  

📜 Naredba štaba I bataljona Kragujevačkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda od 29 X 1941 god.

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 februara 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za učestvovanje u napadu na Kalinovik

📜 Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 februara 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za rad bataljona i obaveštenje o borbi za Ulog

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 marta 1942 god. štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za izvršenje pokreta ka Gučevu radi ulaska u sastav Operativne proleterske udarne grupe

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 maja 1942 god. Štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za sprečavanje prodora Italijana ka Šćepan Polju i uspostavljanje veze sa Trećim (Kragujevačkim) bataljonom

📜 Zajedničko obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i komandanta Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade od 13 maja 1942 god. Sretenu Žujoviću o italijianskom ispadu iz Foče ka Šćepan Polju i Čelebiću i o otseku koji će zatvarati Treći (Kragujevački) bataljon

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za kontrolisanje Drinske doline nizvodno do sela Bastasi i sadejstvo sa jedinicama Druge proleterske NOU brigade

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za smeštaj bataljona u rejonu Papkova Dola radi odmora i zaštite prelaza preko Tare kod Uzlupa i Šćepan Polja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da uputi pojačanja Trećem (Kragujevačkom) bataljonu Prve proleterske NOU brigade za hvatanje petokolonaških elemenata iz Zakmurskog dobrovoljačkog bataljona i za čišćenje zakmurske teritorije od tih elemenata

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za odlazak na teritoriju Zakmura radi hvatanja i kažnjavanja petokolonaških elemenata iz Zakmurskog bataljona Fočanskog NOP i Dobrovoljačkog odreda

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za čišćenje zakmurske prostorije od četničkih elemenata i preduzimanje represivnih mera protiv svih odmetnika i saučesnika u zločinima 

📜 Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o nepovoljnoj situaciji u Crnoj Gori i Sandžaku i uputstvo o načinu daljeg dejstva i izviđanja neprijateljskih snaga u Foči

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za zatvaranje prilaza ka Kruševu i Tjentištu, uspostavljanje veze sa Severnohercegovačkim NOP odredom i izviđanje u pravcu Foče

📜 Uputstvo Aleksandra Rankovića od 31 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o daljem radu na području Zakmura i obaveštenje o situaciji u Sandžaku

📜 Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade da pripremi bataljon za pokret i pošalje sredstva za evakuaciju bolnice i delova Glavne intendanture iz Rudina

📜 Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o formiranju Treće (Sandžačke) NOU brigade, o razlogu napuštanja područja Pive i o područjima dejstava ostalih dveju brigada

Fotografije

Povezane odrednice

Beograd Zasede u oslobodilačkom ratu Prnjavor Pomoravski partizanski odred Borbe za Gornji Milanovac 1941. Čačak Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Borbe u Crnoj Gori 1942. Ustanak u Srbiji 1941. Italija u drugom svetskom ratu Saradnja partizana i četnika 1941. 1. šumadijski partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Aleksandar Ranković Kragujevac 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Operacija Foča 717. pešadijska divizija Glavni štab Srbije Četnici u ustanku Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Opsada Kraljeva 1941. Ustanak u Pomoravlju 1941. Kalinovik Narodno oslobodilački odbori Operacija Weiss Četnici u drugom svetskom ratu Kapitulacija Italije Bolnice u oslobodilačkom ratu Intendantura u ratu Bitka za Split 1943. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 2. proleterska udarna brigada Srpska državna straža (nedićevci) Borbe za Čačak 1941. Centralni komitet KPJ Josip Broz Tito Streljanja u oslobodilačkom ratu Četnički zločini Nemački zločini u Jugoslaviji Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Diverzije u oslobodilačkom ratu 1. proleterska udarna brigada Kosmajski partizanski odred Bitka na Sutjesci Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Foča Arso Jovanović Nemački zločini u Srbiji 1941. Borbe u Hercegovini 1942. Gornji Milanovac Saradnja četnika sa okupatorom Vrhovni štab NOVJ Užice Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Ustanak u NDH Kraljevački partizanski odred Sreten Žujović Split