Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Borbe za Čačak 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 45 hronoloških zapisa, 16 dokumenata i 25 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1941. U s. Trnavi (kod Čačka) održana okružna konferencija OK SKOJ-a za Čačak, Analiziran rad skojevske organizacije i postavljeni zadaci u vezi priprema za ustanak.

⚔️ 0. 6. 1941. U Čačku održan sastanak OK KPJ za Čačak. Diskutovano o političkoj situaciji i formiranju Čačanskog NOP odreda.

⚔️ 22. 6. 1941. Nemački vojni zapovednik Srbije naredio komesarskom ministru unutrašnjih poslova Milanu Aćimoviću da, prema ranijem sporazumu, u toku noći 22/23. juna pohapsi poznate komuniste Beograda, kao i sve učesnike španskog građanskog rata. Skrenuta je naročita pažnja i na gradove: Niš, Kragujevac, Užice, Čačak i rudnike Rtanj, Trepču i Bor.

⚔️ 0. 7. 1941. U Čačku grupa partizana Čačanskog NOP odreda zapalila senjak u krugu vojne kasarne. Izgorele su ogromne količine sena.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Rošcima i s. Viči (kod Čačka) formirani MNO odbori.

⚔️ 0. 7. 1941. U s. Trnavi (kod Čačka) formiran odbor NO fonda.

⚔️ 12. 7. 1941. Na pl. Jelici (na mestu Stjeniku), OK KPJ za Čačak formirao Čačanski NOP odred.

⚔️ 25. 7. 1941. U s. Prijevoru (kod Čačka) delovi Čačanskog NOP odreda napali žand. st., razoru žali 22 žandarma i zapalili opštinsku arhivu.

⚔️ 26. 7. 1941. Iz zasede kod s. Milićevaca (blizu Čačka), delovi Čačanskog NOP odreda napali kamion sa nemačkim vojnicima, ubili 8 vojnika i zaplenili 1 p. mitraljez i 9 pušaka.

⚔️ 0. 8. 1941. U s. Trbušanima (kod Čačka) formiran MNO odbor.

⚔️ 1. 8. 1941. Delovi Čačanskog NOP odreda oštetili prugu i presekli tt linije u neposrednoj okolini Čačka.

⚔️ 3. 8. 1941. Na putu Čačak-Kragujevac delovi Čačanskog NOP odreda presekli tt linije.

⚔️ 8. 8. 1941. Kod s. Brđana delovi Čačanskog NOP odreda porušili železničku prugu Čačak - G. Milanovac.

⚔️ 13. 8. 1941. U s. Mijokovcima (kod Čačka) formiran MNO odbor.

⚔️ 21. 8. 1941. Delovi Čačanskog NOP odreda na tri mesta razorili prugu Čačak-Kraljevo i uništili instalacije na ž. st. Zablaće.

⚔️ 21. 8. 1941. Kod s. Slatine (blizu Čačka) delovi čačanskog NOP odreda razrušili prugu i presekli tt stubove u dužini 1 km.

⚔️ 23. 8. 1941. Na putu Čačak-Kraljevo, kod Slatinske reke, delovi čačanskog NOP odreda napali nemačke vojnike u kamionu i naneli im gubitke.

⚔️ 25. 8. 1941. U s. Ljubiću (kod Čačka) delovi Čačanskog NOP odreda demolirali ž. st. i onesposobili za rad ložionicu.

⚔️ 26. 8. 1941. U s. Milićevcima (kod Čačka) Ljubićka četa Čačanskog NOP odreda napala nemački kamion u kome je poginulo 8 nemačkih vojnika a zaplenjeno 9 pušaka i p. mitraljez.

⚔️ 27. 8. 1941. U selima Slatina i Goričani (kod Čačka) delovi Čačanskog NOP odreda spalili opštinske arhive i demolirali ž. st. Slatina.

⚔️ 30. 8. 1941. U blizini Čačka delovi Čačanskog NOP odreda porušili prugu.

⚔️ 0. 9. 1941. Radnici Užica (sada: Titovo Užice), na zahtev VŠ NOP odreda Jugoslavije, napravili partizanski oklopni voz, koji će patrolirati i prevoziti na pruzi Čačak-Vardište.

⚔️ 0. 9. 1941. U selima D. Kravarici i Markovići (kod Čačka), na zboru građana, izabrani mesni NO odbori.

⚔️ 7. 9. 1941. Na pruzi Preljina-Brđani (kod Čačka) delovi Čačanskog NOP odreda srušili most. Tom prilikom se u reku srušili lokomotiva i 1 vagon teretnog voza koji je naišao iz Čačka.

⚔️ 17. 9. 1941. Kod ž. st. Trbušana (blizu Čačka) delovi Čačanskog NOP odreda porušili prugu i napali ž. st. Prijevor.

⚔️ 22. 9. 1941. Kod ž. st. Kratovske Stene (blizu Požege) Ariljska, Požeška i Moravička četa Užičkog NOP odreda i Dragačevska četa Čačanskog NOP odreda napale delove nemačkog 724. pešadijskog puka koji su se izvlačili iz Požege ka Čačku. Pod zaštitom avijacije, koja je u nekoliko navrata bombardovala naše položaje, ova nemačka jedinica se. uz gubitke, probila ka Čačku.

⚔️ 26. 9. 1941. Delovi čačanskog NOP odreda napali i zauzeli s. Preljinu (kod Čačka), rasterali vod žandarma i zaplenili 15 pušaka.

⚔️ 0. 10. 1941. U Čačku, na osnovu sporazuma između VŠ NOP odreda Jugoslavije i Draže Mihailovića, formiran zajednički partizansko-četnički Operativni štab. Pod njegovu komandu stavljeni: delovi Čačanskog i Kraljevačkog NOP odreda, Jelički četnički odred i četnici pod komandom generala Ljube Novakovića. Štab rukovodio jedinicama pri napadu na Kraljevo.

⚔️ 0. 10. 1941. U oslobođenom Čačku formirane partizanska milicija, železnička četa za opravku i održavanje vozova, obućarska i krojačka radionica.

⚔️ 1. 10. 1941. Čačanski NOP odred zajedno sa četnicima napao i zauzeo Čačak koji su branili 1. bataljon 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije i vod žandarma. Nemačka posada se pod zaštitom avijacije povukla u pravcu Kraljeva, ali nije uspela da izvuče jednu kompletnu bateriju 75 mm, koja je pala u ruke našim jedinicama; pored toga zapaljen je jedan avion na pomoćnom aerodromu.

⚔️ 2. 10. 1941. U oslobođenom Čačku izabran GNO odbor.

⚔️ 15. 10. 1941. U Čačku izišao prvi broj -Novosti-, organa Čačanskog NOP odreda -Dr Dragiša Mišović-.

⚔️ 21. 10. 1941. Nemačka avijacija bombardovala Čačak i putnički voz kod grada. Srušeno nekoliko kuća i nastradalo nekoliko stanovnika.

⚔️ 2. 11. 1941. Komanda četničkih odreda jugoslovenske vojske naredila da se četnički odredi koji su učestvovali u blokadi Kraljeva povuku i krenu ka Čačku da ga, sa ostalim četničkim jedinicama, preotmu od partizana.

⚔️ 7. 11. 1941. Četnici Draže Mihailovića predali ultimatum Štabu Čačanskog NOP odreda: da se do 16 časova partizanska posada Čačka preda sa celokupnim naoružanjem, u protivnom će grad staviti pod artiljerijsku vatru. Pošto je Štab Čačanskog NOP odreda odbacio ultimatum, oko 1.500 četnika je napalo grad. Delovi Čačanskog NOP odreda, pošto su preoteli artiljerijsku bateriju i jedan tenk, u ogorčenoj borbi koja je trajala do 3 časa po ponoći, razbili su napadače, zarobivši oko 400 četnika i zaplenivši 4 mitraljeza, 4 p. mitraljeza, veći broj pušaka i dr.

⚔️ 7. 11. 1941. Između Kraljeva i Čačka četnici Draže Mihailovića mučki napali posadu i prateći vod partizanskih tenkova, ubili komandira tenkovske čete i zaplenili jedan tenk (drugi je, po sporazumu, bio kod četnika). Na isti način četnici preoteli i partizansku bateriju.

⚔️ 12. 11. 1941. Povodom izdaje četnika Draže Mihailovića napredne žene Čačka izdale proglas pozivajući sve rodoljubive žene da se zbiju u jedinstveni front protiv okupatora.

⚔️ 18. 11. 1941. U Čačku održan zbor građana na kome je manifestovano jedinstvo u borbi protiv okupatora.

⚔️ 18. 11. 1941. U Čačku održan sastanak između delegacije VŠ NOP odreda Jugoslavije i delegacije komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini Draže Mihailovića u cilju likvidiranja nesporazuma i sukoba između četničkih i NOP odreda. Član VŠ NOP odreda Jugoslavije Aleksandar Ranković je izneo predlog za sporazum. Pošto predstavnici Draže Mihailovića nisu imali ovlašćenje za potpisivanje sporazuma, delegacije su se razišle.

⚔️ 19. 11. 1941. Nemačka avijacija bombardovala Čačak. Poginulo 5 a ranjeno 12 lica.

⚔️ 20. 11. 1941. U Čačku, na sastanku delegacije VŠ NOP odreda Jugoslavije i predstavnika komandanta jugoslovenske vojske u otadžbini Draže Mihailovića, potpisan sporazum koji je predviđao: obustavu svih neprijateljstava do 12 časova 21.XI tekuće godine; upućivanje svih snaga u borbu protiv okupatora i narodnih izdajnika; puštanje svih zarobljenika; obrazovanje mešovite komisije koja će utvrđivati uzroke sukoba, krivice i zločinačka dela; obrazovanje mešovitog ratnog suda; lica koja su dobrovoljno prešla na jednu ili drugu stranu mogu ostati gde su; zajedničkim snagama razoružati svaku grupu koja bi bila protiv jedne ili druge strane; saradnju u operacijama i održavanje novog sastanka delegacija.

⚔️ 25. 11. 1941. Otpočeo napad nemačke 342. i delova nemačke 704. pešadijske divizije, četnika, nedićevaca i ljotićevaca preko Ljubovije i Kosjerića u pravcu Užica (sada: Titovo Užice). Istovremeno su delovi nemačke 113. pešadijske divizije iz Kraljeva odbacili Kraljevački NOP odred ka Čačku.

⚔️ 28. 11. 1941. Kod sela Mrsaća, Samaile, Slatine, Mrčajevaca i Vraćevšnice nemačka 113. pešadijska divizija, uz sadejstvo kvislinških jedinica, savladala otpor delova Kraljevačkog, Kopaoničkog, Čačanskog i Kragujevačkog NOP odreda i ušla u Čačak i G. Milanovac.

⚔️ 11. 12. 1941. U Čačku nemačke vlasti obesile sekretara OK KPJ za Čačak i političkog komesara Čačanskog NOP odreda Ratka Mitrovica, narodnog heroja.

⚔️ 13. 12. 1941. Završena okupatorsko-kvislinška ofanziva. Nemačke snage, koje su uzele učešća u toj ofanzivi preduzele su -čišćenje- ostataka okruzenih NOP odreda na prostoriji Kraljevo - Kragujevac - pl. Rudnik - Valjevo - Ljubovija - Užice (sada: Titovo Užice) - Čačak.

Dokumenti

📜 Saopštenje Komande mesta u Čačku od 2. oktobra 1941. o predaji oružja, zabrani samovolje i formiranju prekog suda

📜 Naredba Komande mesta u Čačku od 3. oktobra 1941. o regulisanju lične i imovinske bezbednosti, robno-novčanog prometa i drugih pitanja

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 9 oktobra 1941 god. Ivanu Milutinoviću i Sretenu Žujoviću da dostave popis zaplenjenog ratnog materijala od Nemaca u Užicu i Čačku i dostavljaju oružje i municiju po odobrenju i raspodeli koju učini Vrhovni štab

📜 Izjava grupe aktivnih i rezervnih oficira iz Čačka od 14. oktobra 1941. o pristupanju NOP-u radi borbe protiv okupatora i kvislinga

📜 Naređenje Štaba četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. za napad na partizane u Čačku

📜 Izveštaj komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. Draži Mihailoviću o situaciji pred napad na Čačak

📜 Pismo komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. političkom komesaru čačanskog NOP odreda povodom sukoba između četnika i partizana 

📜 Ultimativni uslovi sporazuma komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda

📜 Zahtev komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda da prihvati četničke uslove za prekid oružane borbe

📜 Ultimatum komandanta četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda za predaju oružja i potčinjavanje četničkom komandovanju

📜 Zapovest Štaba četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. za napad na partizanske snage u Čačku

📜 Izveštaj Borbe od 8 XI 1941 god. o neuspelom napadu četnika na Užice i čačak

📜 Naredba Komande mesta u Čačku od 10. novembra 1941. o prijavljivanju muškaraca od 18 do 50 godina starosti i o otvaranju radnji i drugih lokala

📜 Proglas naprednih žena Čačka od 12 novembra 1941 god. povodom izdaje četnika Draže Mihailovića

📜 Izveštaj Borbe od 20 XI 1941 god. o bombardovanju čačka

📜 Proglas štaba Užičkog NOP odreda od 23 novembra 1941 god. narodu Užičkog okruga povodom neprijateljskog rada petokolonaških elemenata u Užicu i Čačku

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Prijepolje Zasede u oslobodilačkom ratu Luftwaffe u Jugoslaviji Borbe u Srbiji 1943. Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Četnici u ustanku Narodni heroji Jugoslavije Kragujevac 717. pešadijska divizija Saradnja četnika sa okupatorom Vrhovni štab NOVJ Opsada Kraljeva 1941. Ranjenici u ratu Kraljevo Priboj SKOJ Kraljevački partizanski odred Ratko Mitrović Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu 342. pešadijska divizija Josip Broz Tito Zemun Dragoljub Draža Mihailović Streljanja u oslobodilačkom ratu Aleksandar Ranković Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Čačak Gornji Milanovac Niš Nemački zločini u Srbiji 1941. Valjevo Dragačevo Borbe u Srbiji 1942. Operacija Užice Ivan Milutinović Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Četnici u drugom svetskom ratu Kragujevački partizanski odred Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnički zločini Srpska državna straža (nedićevci) Ljubo Novaković Žene u ratu Zarobljenici u ratu Španski borci u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Saradnja partizana i četnika 1941. Bolnice u oslobodilačkom ratu Beograd Milan Aćimović Italijanski zločini u Jugoslaviji Oklopni vozovi u oslobodilačkom ratu 704. pešadijska divizija Borbe za Gornji Milanovac 1941. Napad četnika na Užice 1941. Narodno oslobodilački odbori Italija u drugom svetskom ratu Užice Sreten Žujović Radoslav Đurić Diverzije u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Užička Požega Logor Banjica Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ustanak u Srbiji 1941.