Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Priboj u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 45 hronoloških zapisa, 48 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 21. 4. 1941. U Beču ministri inostranih poslova Nemačke i Italije otpočeli dvodnevni sastanak, na kome su, na osnovu Hitlerovih direktiva, definitivno utvrdili rasparčavanje Jugoslavije. Jugoslovensku državnu teritoriju su podelili demarkacionom linijom na dva osnovna dela: nemačko i italijansko interesno područje, s tim što su izvesne teritorije prepustili svojim satelitima Mađarskoj i Bugarskoj. Demarkaciona linija se, uglavnom, posle manjih izmena, protezala linijom Vrh - Lične - Ježica - Litija - Cerklje - Samobor - Petrinja - Glina - Bos. Novi - Sanski Most - Mrkonjić-Grad - D. Vakuf - juž. od Sarajeva - Ustiprača - Priboj - juž. od Novog Pazara - Orlova čuka - Šar-planina - ist. od Kičeva - Ohridsko jezero - Prespansko jezero.

⚔️ 11. 9. 1941. Koncentričnim napadom iz Čelića, Koraja, Priboja i Simina Hana, četiri domobranska bataljona razbila Majevički NOP odred Podštaba Majevica. Četnici koji su bili u sastavu tog odreda pobegli su u Srbiju; jedna grupa partizana probila se u Birač, a druga se prikupila na Međedniku (na pl. Majevici).

⚔️ 17. 10. 1941. Iz s. Bijelo Brdo (kod Priboja) delovi Užičkog NOP odreda proterali italijansku posadu.

⚔️ 25. 10. 1941. U s. Štrpcima (kod Priboja) delovi Užičkog NOP odreda napali italijansku posadu. Posle borbe, videvši da se bez velikih gubitaka neprijatelj ne može likvidirati, oni su se povukli. Sutradan su italijanski vojnici, pokupivši mrtve i ranjene, pobegli u Priboj.

⚔️ 0. 11. 1941. U Sandžaku formirane Bjelopoljska, Prijepoljska i Pribojska partizanska četa.

⚔️ 29. 11. 1941. Štab Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku izveštava VŠ NOP odreda Jugoslavije o stanju svoje jedinice i o nameri da odmah zauzme Pljevlja, a zatim Priboj i Rudo i ostala mesta u Sandžaku.

⚔️ 4. 3. 1942. Mileševski bataljon -Ljubiša Miodragović- upućen iz pljevaljskog sreza na prostoriju pl. Kamena gora - s. Jabuka - pl. Pobiljenik da zatvori pravac Prijepolje-Pljevlja, spreči stvaranje četničkih jedinica u mileševskom i pribojskom srezu i omogući jačanje NOP-a na toj prostoriji i pridolazak novih boraca.

⚔️ 17. 3. 1943. Kod s. Priboja (na pruzi Leskovac - Vladičin Han) 1. bataljon 2. južnomoravskog NOP odreda likvidirao bugarsku stražu i porušio most, usled čega je saobraćaj bio prekinut 10 dana.

⚔️ 10. 5. 1943. Kod s. Dobrakova (blizu Bijelog Polja) 2. bataljon 1. proleterske NOU brigade, u višečasovnoj borbi, uništio italijansku kolonu od 19 kamiona, s posadom od 300 vojnika, koja je išla iz Priboja za Bijelo Polje. Neprijatelj je pretrpeo gubitke od 150 mrtvih i 70 ranjenih, a zaplenjeno je 11 minobacača, 10 p. mitraljeza i 150.000 metaka.

⚔️ 21. 10. 1943. Štab 2. udarnog korpusa NOVJ doneo odluku da glavninu svojih snaga izvuče iz doline r. Morače i gornjeg toka r. Tare i r. Lima prema severoistoku da bi izbegao udare nemačke 118. lovačke i 297. pešadijske divizije, četnika i balista i doveo jedinice u pogodniji položaj za dejstvo, a 2. proletersku diviziju orijentisao prema Priboju radi razbijanja četnika.

⚔️ 29. 10. 1943. Jedinice 4. krajiške udarne i 10 krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i 2. proleterska NOU brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ zauzele Priboj.

⚔️ 22. 12. 1943. Između Vranjske Banje i Priboja diverzantska grupa 2. južnomoravskog NOP odreda minirala prugu i izbacila iz koloseka kompoziciju teretnog voza.

⚔️ 20. 1. 1944. Kod s. Jablanice (na pl. Zlatiboru) jedinice 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četnika i odbacile ih ka Priboju.

⚔️ 21. 1. 1944. Na položaju s. Brezovac - Strmečica - Bijela glava (kod Priboja) 4. bataljon 2. proleterske udarne i jedan bataljon 2. dalmatinske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbili napad oko 550 četnika. Neprijatelj je imao 16 mrtvih i oko 42 ranjena, a jedinice NOVJ - 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 1. 1944. Kod s. Bijelog Brda, s. Oskoruše i s. Štrbaca (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile ceo dan borbu protiv jednog bataljona nemačkog 3. puka -Brandenburg- i četničke Jurišne brigade Pavla Đurišića, koji su pokušali da spreče prelaz 2. divizije na levu obalu r. Lima i da je razbiju. Neprijatelj je odbačen prema Priboju uz gubitke od oko 60 mrtvih i 80 ranjenih, a zarobljeno je 13 četnika. Zaplenjena su 2 minobacača, 3 p. mitraljeza, 3 automata, preko 20 pušaka i dosta drugog materijala, uništen je 1 minobacač, 3 kamiona i 1 motocikl a oštećeno je više nemačkih kamiona. Gubici jedinica 2. divizije: 3 poginula i 7 ranjenih boraca.

⚔️ 8. 3. 1944. Na grebenu pl. Biča (kod Priboja) jedan bataljon 5. puka SDK, oko 300 četnika Pribojske brigade, delovi nemačkog 3. puka -Brandenburg- i legije -Krempler- - ukupno oko 1500 vojnika - napali dva bataljona 4. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ. Posle oštre borbe napad je odbijen a neprijatelj je odbačen u Priboj, uz gubitke od 37 mrtvih, više ranjenih i 1 zarobljenog. Jedinice 4. brigade su imale 9 poginulih i 17 ranjenih boraca.

⚔️ 10. 3. 1944. Iz Priboja i Pljevalja dva bataljona nemačkog 3. puka -Brandenburg-, dva bataljona 5. puka SDK i četnička Pljevaljska i Pribojska brigada izvršili napad na 2. proletersku udarnu diviziju NOVJ. Napad je zadržan na grebenu pl. Biča i kod s. Gotovuše i s. G. Krče, a zatim je neprijatelj odbačen prema Priboju i Pljevljima, uz gubitke od oko 25 mrtvih i ranjenih, dok je 2. divizija imala 5 mrtvih i 17 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 3. 1944. Četvrta krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali na 1. i 2. bataljon 5. puka SDK, četničku Jurišnu brigadu Pavla Đurišića, četničku Pribojsku brigadu, četnički Pribojski odred i muslimansku fašističku milicuju - svega oko 2300 vojnika - koji su branili Priboj. Grad je zauzet, ali ga je neprijatelj sutradan povratio uz pomoć delova nemačkog 3. puka -Brandenburg- i četničke 2. mileševske brigade. Poginulo je oko 100, ranjeno oko 150 i zarobljeno 26 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno je dosta oružja i drugog materijala. Brigade NOV su imale 5 mrtvih i 26 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 3. 1944. Na položajima u s. Trnavci - s. Odžak - Bjelušine (koa Višegrada) nemačke jedinice i četnici sa pravca Priboja napali 4. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ i potisli je ka s. Bijelom Brdu, ali su protivnapadom 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ s linije s. Janjići - s. Bijelo Brdo - s. Lanište zaustavljeni i odbačeni ka s. Strpcima. Gubici neprijatelja: oko 50 izbačenih iz stroja, a jedinica NOVJ: 26 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 3. 1944. Na položajima kod s. Štrbaca i s. Bijelog Brda 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije i 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbacile oko 2.000 nemačkih vojnika, nedićevaca i četnika u Priboj i nanele im gubitke od 39 mrtvih i oko 70 ranjenih. Jedinice NOVJ su imale 14 mrtvih i 29 ranjenih boraca. U borbi je poginuo politički komesar 2. bataljona 2. proleterske NOU brigade Božo Tomić, narodni heroj.

⚔️ 7. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da pređe u ofanzivu na svim sektorima, da jednu operativnu grupu zadrži na odseku Zlatar-Priboj-Rudo i da veću pažnju posveti primorskom sektoru.

⚔️ 11. 4. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da na odseku Priboj-Rudo drži jače snage kao mostobran u slučaju povlačenja 2. proleterske udarne i 5. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 13. 5. 1944. Kod s. Brezovca i s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv delova četničkog Drinskog i Zlatiborskog korpusa i odbacile ih na komunikaciju Priboj-Višegrad.

⚔️ 14. 5. 1944. Kod s. D. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbile napad sedam četničkih brigada Cersko-majevičke grupe korpusa i 4. grupe jurišnih korpusa, koje su napale od s. Bijelog Brda i sa pravca s. Semegnjeva. Neprijatelj je imao 10 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 22. 5. 1944. U Bijelom Polju Štab 2. udarnog korpusa NOVJ održao savetovanje sa štabovima 2, 3. i 5. divizije NO.VJ. Jedinicama je određen raspored: 37. udarnoj diviziji rejon Pljevlja-Prijepolje-Priboj; 5. udarnoj diviziji rejon Brodarevo-Pljevlja; 3. udarnoj diviziji rejon Prijepolje-Sjenica, a njena 9. udarna brigada ostala je na odseku prema Podgorici (sada: Titograd); 2. proleterskoj udarnoj diviziji rejon Andrijevica - Berane (sada: Ivangrad) - Rožaje.

⚔️ 7. 8. 1944. Kod s. Rutoša i na Crnom vrhu (blizu Priboja) dva bataljona 4. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napala četnički 4. jurišni korpus i posle oštre borbe proterela ga preko r. Uvca ka s. Bijelim Brdima. Tom prilikom je razbijen jedan bataljon četničke Zlatiborske jurišne brigade. Neprijatelj je imao 20 mrtvih, oko 30 ranjenih i 1 zarobljenog. Zaplenjeno je 16 pušaka i 1 p. mitraljez. Jedinice NOVJ su imale 4 ranjena borca.

⚔️ 10. 8. 1944. Jedinice 22. divizije NOVJ napale bugarska obezbeđenja objekata na pruzi Vladičin Han - Ristovac, te porušile signale i skretnice na ž. st. Priboj, zauzele ž. st. Vranje i tu uništile 2 lokomitive, porušile most kod s. Zlatokopa, propust kod s. Kumareva i propust između Ristovca i s. Neradovca, prekinule prugu na 17 mesta i srušile 17 tt stubova. Pri tome su pretrpele gubitke od 4 poginula i 14 ranjenih boraca.

⚔️ 14. 8. 1944. Iz rejona Vranje - s. Priboj i iz Bosiljgrada, preko Besne kobile, dva pešadijska i jedan bugarski konjički puk preduzeli napad na jedinice 22. divizije NOVJ na položajima: Sv. Ilija, s. Brezovac, Srpska čuka, s. Kriva Feja. U jednodnevnoj borbi neprijatelj je pretpeo gubitke od 80 mrtvih, više ranjenih i 7 zarobljenih. Gubici 22. divizije9 mrtvih i 30 ranjenih boraca. Zaplenjeno je 6 minobacača, 6 mitraljeza, 7 p. mitraljeza, 35 pušaka i 20 konja. Sutradan se neprijatelj povukao u polazne garnizone.

⚔️ 20. 8. 1944. U rejonu manastira Banje (kod Priboja) 1. proleterska udarna divizija NOVJ izvršila prelaz preko r. Lima, razbila četnike, zauzela Priboj i prodrla u Srbiju.

⚔️ 22. 8. 1944. Na položaju kod s. Cigle i s. Jablanice (blizu Priboja) jedinice 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napale četničku Zlatiborsku brigadu i, posle kraće borbe, odbacile je ka Priboju. Neprijatelj je imao 3 mrtva i nekoliko ranjenih, a jedinice NOVJ - 1 poginulog i 1 ranjenog borca.

⚔️ 25. 8. 1944. Posle dvodnevnih borbi na položaju Gumnište - Kljinačka glava - Bijela glava - Šanac - Kik (kod Priboja) 8. crnogorska udarna brigada i jedan bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 2.000 nemačkih vojnika i četnika s komunikacije Priboj - s. Dobrun. Neprijatelj je imao oko 100 izbačenih iz stroja. Pored ostalog, zaplenjen je i 1 top. Jedinice 37. divizije su imale 6 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 8. 1944. U s. Brestovcu, s. Priboju i s. Pečenjevcu (na pruzi Leskovac-Niš) 11. srpska brigada 24. divizije NOVJ napala bugarske posade, ali ih, zbog snažnog otpora, nije mogla likvidirati. Porušila je prugu na 9 mesta i zapalila zgradu ž. st. Pečenjevci.

⚔️ 29. 8. 1944. Kod manastira Banje (blizu Priboja) 6. proleterska divizija NOVJ -Nikola Tesla- prešla r. Lim i prodrla u Srbiju.

⚔️ 4. 9. 1944. U s. Bijelim Brdima (kod Priboja) delovi 37. udarne divizije NOVJ vodili oštru borbu protiv četničke Crnogorske brigade. Neprijatelj je zauzeo selo.

⚔️ 8. 9. 1944. Na liniji s. Mokra Gora - s. Vardište - s. Bijelo Brdo (kod Priboja) jedinice 37. udarne divizije NOVJ napale delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i četnike i zauzele delimično njihove položaje. Neprijatelj je imao oko 80 vojnika izbačenih iz stroja, a 37. divizija 15 mrtvih i ranjenih boraca.

⚔️ 24. 9. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: razbijene četničke snage, koristeći se odsustvom naših većih jedinica, nastoje da se prikupe i stvore nova uporišta u Sandžaku i na području Goražde - Kalinovik - pl. Jahorina; potrebno je da jedinice toga korpusa zauzmu Pljevlja i Prijepolje i povežu se sa 37. udarnom divizijom NOVJ na liniji Rudo-Priboj-Bistrica; Štab korpusa će jednu udarnu grupu uputiti na područje Goražde - Kalinovik - pl. Jahorina da razbije četnike i protera ih iz te oblasti; Primorska operativna grupa moći će i sama da reši zadatke na crnogorsko-hercegovačkom primorju; vojničke uspehe iskoristiti za organizaciju čvrste vlasti u pozadini; dostaviti izveštaj o situaciji na svom području.

⚔️ 6. 10. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: važno je držanje doline r. Lima, naročito odseka s. Rudo - Priboj - Prijepolje - Pljevlja; zadatak je jedinica toga korpusa da očiste prostoriju Čajniče - Goražde - pl. Jahorina, razbivši četnike koji se tu prikupljaju; ističe se značaj zauzimanja Sjenice; ovi zadaci ne smeju omesti aktivnost na hercegovačko-crnogorskom primorju, hercegovačke jedinice treba da izdvoje snage za kalinovičko-jahorinski odsek, odakle će one prodirati ka Sarajevu i obezbediti vezu sa delovima 3. udarnog korpusa NOVJ.

⚔️ 1. 11. 1944. Na položaju s. Sedobro - s. Rasno (kod Prijepolja) delovi 5. sandžačke udarne bragade 37. udarne divizije NOVJ vodili borbu protiv oko 500 nemačkih vojnika i odbacili ih ka komunikaciji Prijepolje-Priboj. Neprijatelj je imao znatne gubitke, a zaplenjeno je 6 mitraljeza, 3 p. mitraljeza, 3 automata, 5 minobacača, 7 pištolja, 60 pušaka i dosta drugog materijala. Gubici delova 5. brigade: 6 mrtvih i 1 ranjen borac.

⚔️ 20. 11. 1944. Posle trodnevnih borbi protiv oko 600 nemačkih vojnika na prostoriji s. Gračanica - s. Cikote - s. Banja - Kutlovac - Jarmovac (kod Priboja) 4. sandžačka udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ i 2. sandžački NOP odred povukli se na položaj Leskovac - s. Gračanica - Orašac, ne uspevši da preseku komunikaciju Prijepolje-Priboj i onemoguće izvlačenje neprijatelja ka Višegradu, Neprijatelj je pretrpeo osetne gubitke, a zaplenjeno je 10 pušaka, 3 p. mitaraljeza, 5 pištolja, 1 minobacač i dosta drugog materijala. Jedinice NOVJ su imale 3 poginula i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 22. 11. 1944. Četvrta sandžačka udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ napala oko 700 nemačkih vojnika na položajima s. Banja - Rakoviča brdo - s. Potpeć (kod Priboja). Posle oštre borbe neprijatelj je odbačen na komunikaciju Priboj - s. Bistrica, uz gubitke od 58 mrtvih i 50 ranjenih vojnika i oficira. Zaplenjeno je: 5 p. mitraljeza, 1 automat, oko 35 pušaka, 9 pištolja i dosta drugog materijala. Brigada je imala 2 poginula i 15 ranjenih boraca.

⚔️ 25. 11. 1944. Na odseku Bitovik - s. Čelice jedinice 4. i 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ napale nemačke jedinice koje su osiguravale komunikaciju Prijepolje-Priboj. Zbog jake utvrđenosti i upornosti neprijatelja napad je samo delimično uspeo. U tim borbama neprijatelj je imao 72 mrtva i ranjena, a zaplenjena su 3 p. mitraljeza, 1 mitraljez, i drugi materijal. Brigade su imale 10 poginulih i 31 ranjenog borca.

⚔️ 25. 12. 1944. Kod s. Rutoša (blizu Priboja), posle dvodnevnih borbi protiv dva nemačka bataljona, jedinice 5. sandžačke udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ odbacile neprijatelja ka Priboju, nanevši mu gubitke od 75 mrtvih i ranjenih. Brigada je imala 3 poginula i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 12. 1. 1945. Goneći zaštitnicu nemačkog 21. armijskog korpusa i četnike dolinom r. Lima jedinice 37. udarne divizije NOVJ oslobodile Priboj.

⚔️ 14. 1. 1945. U rejonu s. Priboj - s. Kozluk - s. Memići (kod Zvornika) dve brigade 45. divizije 2. armije NOVJ u dvodnevnoj borbi razbile jače četničke snage.

⚔️ 25. 3. 1945. U Novom Pazaru AVNO Sandžaka odlučilo da se srezovi pribojski, mileševski, zlatarski, sjenički, deževski i štavićki pripoje federalnoj Srbiji, a srezovi pljevaljski i bjelopoljski - federalnoj Crnoj Gori. Odlučeno je, takođe, da se raspusti AVNO Sandžaka a da dosadašnji većnici iz srezova koji će se priključiti Srbiji odmah obrazuju skupštinu i izaberu privremeni Izvršni odbor.

Dokumenti

📜 Zapisnik s nemačko-italijanskih pregovora u Beogradu 18. jula 1941. o razgraničenju na području Rudo—Priboj—Prijepolje —Duga Poljana

📜 Izvještaj štaba Crnogorskog NOP odreda za operacije u Sandžaku od 15 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o situaciji u okolini Rudog i Priboja

📜 Izveštaj Štaba Drugog zlatarskog NOP bataljona od 4 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o akcijama u Pribojskom srezu

📜 Upozorenje Štaba Druge proleterske divizije od 29 septembra 1943 god. komandi italijanskih snaga u Priboju na posljedice eventualnog nepridržavanja naređenja italijanske i savezničke Vrhovne komande u Italiji

📜 Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 30 septembra 1943 god. štabovima brigada za dejstvo na prostoriji Prijepolje - Pljevlja - Priboj

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 17 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o upućivanju Druge proleterske brigade na Priboj i o podeli letaka

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 17 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o rezultatima pregovora za predaju italijanskog garnizona u Priboju

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 18 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Nove Varoši i Priboja

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 20 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o stanju na sektoru Priboja i o pripremama za prijem transporta spreme iz aviona

📜 Naređenje štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 oktobra 1943 god štabu divizije Venecija da se sa svim jedinicama prebaci na sektor Prijepolje-Priboj

📜 Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 27 oktobra 1943 . god. štabovima Drugog udarnog korpusa, NOVJ i Druge proleterske divizije o dejstvima svojih jedinica u rejonu Višegrad i Rudo, kao i o situaciji u Priboju

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da je Peta NOU divizija oslobodila Rudo i da vodi borbu za Priboj

📜 Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 29 oktobra. 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o upućivanju svojih brigada prema Priboju i prema Novoj Varoši o borbi s četnicima kod s. Banje i o uspostavljanju veze sa Petom NOU divizijom

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 25. septembra do 13. novembra 1943. godine

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda u vremenu od 11. septembra do 24. decembra 1943. godine

📜 Izvještaj Štaba 4. proleterske brigade od 13. marta 1944. Štabu 2. proleterske divizije o borbama oko Priboja

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske brigade Druge proleterske divizije od 22 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Nemaca, četnika i nedićevaca na komunikaciji Priboj - Vardište

📜 Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 22 marta 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbama protiv Nemaca, nedićevaca i četnika na komunikaciji Priboj - Vardište

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 marta 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije za jači pritisak na neprijateljske snage u rejonu Pljevlja - Prijepolje - Priboj

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 marta 1944 god. štabovima brigada za ofanzivna dejstva na neprijateljske snage u Priboju i na komunikaciji Pljevlja - Prijepolje

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da na svim sektorima pređe u ofanzivna dejstva, s tim da jednu operativnu grupu zadrži na sektoru Zlatar - Priboj - Rudo

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da javi rezultate bombardovanja Nikšića i da na sektoru Priboj - Rudo zadrži jače snage radi prihvata Udarne grupe divizija NOVJ za slučaj njenog povlačenja iz zapadne Srbije

📜 Izveštaj komandanta Limskog sektora od 3. juna 1944. komandantu Jugozapadnog fronta o borbama protiv jedinica NOVJ kod Rudog i dejstvu nemačkih jedinica kod Priboja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 4 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za napad na četnike u s. Poblaće i Rudo i rušenje mosta kod Priboja

📜 Zapovijest komande njemačke 13. legionarske SS divizije Handžar od 7. juna 1944. za napad na jedinice NOV i POJ na pravcima Rastošnice, Priboja i Visoke Glave

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 18 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje ranjenika južno od komunikacije Pljevlja - Prijepolje (u divizisku bolnicu) i za izviđanje u pravcu Priboja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 20 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za dejstva na komunikaciji Prijepolje - Priboj

📜 Izveštaj komandanta 1. jurišne brigade 4. jurišnog korpusa od 5. jula 1944. komandantu Zlatiborskog korpusa o borbama protiv NOVJ kod Priboja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za čišćenje terena između Lima i komunikacije Pljevlja - Priboj

📜 Izveštaj komandanta 2. mileševskog korpusa od 28. jula 1944. komandantu 2. grupe jurišnih korpusa o neuspelom napadu na 3. sandžačku brigadu kod Priboja na Limu

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 30 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prelaz na desnu stranu Lima i napad na neprijateljske snage u Priboju i Rudom

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 1 avgusta 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za smeštaj oko Priboja na desnoj strani Lima i zatvaranje pravca od Kokinog Broda i Višegrada

📜 Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za rušenje železničke pruge Skoplje - Niš na sektoru Ristovai - Priboj i napad na bugarsku posadu u Vranjskoj Banji

📜 Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 11 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rušenju železničke pruge između Ristovca i Priboja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Treće sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za napad na železničku prugu Vardište - Užice i sprečavanje neprijateljskih prodora sa pravca Priboj - Uvac - Štrpci prema G. i D. Jablanici

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za razmeštaj na prostoriju pl. Zlatibor - s. Jablanica - Uvac - Burađa i zatvaranje pravaca od Nove Varoši, Priboja, Vardišta i Užica

📜 Izvještaj Štaba 1. proleterske brigade od 1. septembra 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Pljevlja - Bijelo Polje - Priboj

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za pojačana dejstva na komunikaciji Nova Varoš - Priboj i Kokin Brod - Užice

📜 Izvještaj Štaba 3. proleterske krajiške brigade od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dejstvima u avgustu na sektoru Pljevlja - Priboj - Užice

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke brigade za razmeštaj na prostoriji Bijela Brda - Štrpci i Brezna - Dobroselica - Gornji Ljubiš - Burađa i da zatvore pravce od Vardišta i od komunikacije Priboj - Nova Varoš

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za zatvaranje pravaca od Užica, Priboja i Ljubiša

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da se što više materijala prenese u Sloveniju sovjetskim avionima i da se naredi 2. udarnom koipusu NOVJ da posedne Priboj, Pljevlja i Prijepolje u Sandžaku

📜 Zapovijest Štaba 38. NOU divizije od 11. oktobra 1944. Štabu 17. majevičke i 21. istočnobosanske brigade za napad na četnike na prostoru Priboj - Zlo Selo i zatvaranje komunikacije Celić - Tuzla

📜 Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke udarne brigade od 20 novembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbama s Nemcima oko Priboja

📜 Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 20 novembra 1944 god. o vođenim borbama sa Nemcima od 18 do 20 novembra na komunikaciji kod Priboja

📜 Zapovijest Štaba 14. korpusa NOVJ od 13. januara 1945. Štabu 45. divizije da prostor između Osmaka, Priboja i Drine očisti od četnika

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za angažovanje 22. divizije na komunikaciji Priboj-Vardište-Višegrad u sadejstvu s jedinicama 2. korpusa

📜 Izvještaj Štaba Majevičkog NOP odreda od 12. marta 1945. štabu 3. korpusa JA o dejstvima na prostoru Bijeljina-Priboj

Fotografije

Povezane odrednice

4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Dragoljub Draža Mihailović Bitka na Jelovoj gori 4. sandžačka udarna brigada Berane 1. proleterska divizija NOVJ Goražde Bolnice u oslobodilačkom ratu 2. dalmatinska proleterska udarna brigada 8. crnogorska udarna brigada Majevički partizanski odred Bugarska u drugom svetskom ratu Borbe u Crnoj Gori 1942. Vranje Borbe u Crnoj Gori 1943. Zlatar Kapitulacija Italije 4. krajiška udarna brigada Pavle Đurišić Niš 2. proleterska udarna brigada Užice 5. krajiška udarna divizija NOVJ Sjenica Leskovac Diverzije u oslobodilačkom ratu Nova Varoš 37. sandžačka divizija NOVJ Đorđije Lašić 5. sandžačka udarna brigada Pljevlja Saradnja četnika sa okupatorom Novi Pazar Bitka za Ivanjicu januara 1944. Kolašin 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Podgorica Borbe u Srbiji 1945. Borbe u Srbiji 1944. Vrhovni štab NOVJ Borbe u Crnoj Gori 1944. Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 22. srpska divizija NOVJ Zlatiborski korpus JVuO 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Italija u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Četnici u drugom svetskom ratu 19. pešadijska divizija Venecija Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Crnogorski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. 2. južnomoravski partizanski odred 1. proleterska udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu 45. srpska divizija NOVJ Divizija Brandenburg Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Četnička golgota Peko Dapčević Prijepolje Bijelo Polje Ustanak u Srbiji 1941. Bitka za Srbiju Vojislav Lukačević Borbe u Srbiji 1943. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. 2. udarni korpus NOVJ 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Srpska državna straža (nedićevci) Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Sarajevo 2. proleterska divizija NOVJ Antiosovinska ofanziva JVuO 1943.