Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

8. crnogorska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 74 dokumenata i 7 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 3. 1942. Kod s. Bukovače (blizu Bos. Petrovca) 50 domobrana i 2 oficira iz garnizona Bos. Petrovac, po prethodnom dogovoru, predali se jedinicama 5, krajiškog NOP odreda.

⚔️ 4. 2. 1944. Iz Nikšića oko 600 nemačkih vojnika i četnika izvršilo ispad prema s. Kusidama. Na položajima kod s. Miločana, s. Stube, s. Kusida i s. Broćanca dočekali su ih 1. i 3. bataljon Nikšićkog NOP odreda i 1. bataljon 8. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe i posle jednodnevne borbe odbacili u Nikšić nanevši im gubitke od 2 prirtva, 5 ranjenih i 2 zarobljena četnika. Jedinice NOVJ nisu imale gubitaka.

⚔️ 25. 2. 1944. U Beranama (sada: Ivangrad), na osnovu naredbe Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 24. februara, formirana 8. crnogorska NOU brigada, u sastavu 37. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 4. 3. 1944. U Sandžaku, po naređenju VŠ NOV i POJ, od 3. proleterske (sandžačke) udarne, 4. sandžačke i 8. crnogorske udarne brigade formirana 37. udarna divizija NOVJ.

⚔️ 28. 4. 1944. Jedinice 5. crnogorske brigade 3. udarne divizije i 8. crnogorske udarne brigade 37, udarne divizije NOVJ zauzele Bijelo Polje i odbacile nemačke i četničke snage prema Sjenici i Brodarevu.

⚔️ 2. 5. 1944. Jedinice 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije i 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ zauzele Brodarevo, a neprijatelja odbacile na desnu obalu r. Lima. Ujutru su se povukle iz Brođareva, jer su iz Prijepolja intervenisale nemačke jedinice s tenkovima.

⚔️ 5. 5. 1944. Jedinice 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije i 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ ponovo na juriš zauzele Brodarevo koje je branilo oko 100 nemačkih vojnika i oko 300 pripadnika nemačke legije -Krempler-. Zaplenjeno je: 1 tenk, 2 oklopna automobila, 1 kamion, 2 mitraljeza, 2 p. mitraljeza, 1 minobacač, 1 top i dosta druge opreme. Jedinice 5. brigade su imale 3 poginula i 8 ranjenih boraca.

⚔️ 11. 6. 1944. U rejonu s. Gračanice (na putu Prijepolje-Brodarevo) 3. bataljon 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ, s manjim delovima 5. udarne divizije NOVJ, napao grupu nemačkih vojnika i naneo joj gubitke od 10 mrtvih i više ranjenih, uništio 2 kamiona, 1 automobil, 1 motocikl, 13 gumenih čamaca i zaplenio veću količinu vojničke opreme i municije.

⚔️ 22. 6. 1944. U rejonu s. Obrova, Gradine i s. Dubova (kod Bijelog Polja) 5. i 7. crnogorska udarna brigada 3. udarne divizije, uz sadejstvo 8. crnogorske udarne brigade 37. udarne divizije 2. udarnog korpusa NOVJ, izvršile napad na delove nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i 21. SS divizije -Skenderbeg-. Gubici neprijatelja bili su oko 20 mrttvih i više ranjenih vojnika, dok su obe brigade 3. udarne divizije imale 10 mrtvih i 32 ranjena borca. Zaplenjeno: 2 mitraljeza, veće količine municije, sanitetskog materijala i druge opreme.

⚔️ 25. 8. 1944. Posle dvodnevnih borbi na položaju Gumnište - Kljinačka glava - Bijela glava - Šanac - Kik (kod Priboja) 8. crnogorska udarna brigada i jedan bataljon 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade 37. udarne divizije NOVJ odbili napad oko 2.000 nemačkih vojnika i četnika s komunikacije Priboj - s. Dobrun. Neprijatelj je imao oko 100 izbačenih iz stroja. Pored ostalog, zaplenjen je i 1 top. Jedinice 37. divizije su imale 6 mrtvih i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 6. 9. 1944. U s. Mokroj Gori (kod Titovog Užica) 4. bataljon 8. crnogorske udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ, posle dvodnevnih borbi, odbio napad nemačkih vojnika i naneo im gubitke od 8 mrtvih i više ranjenih. Bataljon je imao 1 poginulog i 3 ranjena borca.

⚔️ 6. 9. 1944. Po odluci Vrhovnog štaba NOV i POJ, 8. crnogorska udarna brigada 37. udarne divizije NOVJ ušla u sastav 1. proleterske udarne divizije NOVJ.

⚔️ 3. 12. 1944. U pošumljenom predelu zvanom Poljana (između s. Vizića i s. Erdevika, kod Iloka), u borbi protiv nemačkih jedinica, poginuo komandant 8. crnogorske udarne brigade. major Savo Mašković, narodni heroj.

Dokumenti

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 6 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Crnu Goru i Boku za izvršenje priprema oko formiranja Osme crnogorske NOU brigade

📜 Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 3 februara 1944 god. štabovima odreda za upućivanje određenog broja boraca za formiranje Osme crnogorske NOU brigade

📜 Uputstvo Okružnog komiteta KPJ za Nikšić od 10 februara 1944 god. Sreskom komitetu Nikšić za upućivanje članova Partije i kandidata u Osmu crnogorsku NOU brigadu

📜 Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 12 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o formiranju bataljona za Osmu crnogorsku NOU brigadu i o situaciji na terenu

📜 Izvještaj Štaba Durmitorskog NOP odreda od 16 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o upućivanju bataljona za Osmu crnogorsku brigadu i o situaciji na teritoriji Odreda

📜 Izvještaj Štaba Nikšićkog NOP odreda od 16 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o upućivanju bataljona za formiranje Osme crnogorske brigade

📜 Naredba Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 24 februara 1944 god. o formiranju Osme crnogorske NOU brigade

📜 Izveštaj Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 8 marta 1944 god. Štabu divizije o rasporedu, stanju i zadacima svojih jedinica

📜 Izveštaj zamenika političkog komesara 8. crnogorske brigade 37. NOU divizije od 10. marta 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o brojnom stanju članova Partije i SKOJ-a

📜 Naređenje Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ od 2. aprila 1944. Štabu 8. crnogorske brigade i Komandi 3. područja o organizaciji obezbeđenja aerodroma Berane

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 7 aprila 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade za posedanje položaja na levoj obali Lima od Berana do Brodareva i odbranu slobodne teritorije u Sandžaku

📜 Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 13. aprila 1944. Štabu 37. NOU divizije o situaciji na sektoru te brigade

📜 Informacija Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 aprila 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade o toku protiv napada

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 aprila 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade za napad na Bijelo Polje

📜 Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 26. aprila 1944. Štabu 37. NOU divizije o uspješnim borbama na položajima Bojna Njiva - Uloševina

📜 Relacija Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 1 maja 1944 god. o vođenim borbama protiv Nemaca i četnika od 23 do 27 aprila 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 27. aprila 1944. Štabu 37. NOU divizije o neuspjelom napadu na Bijelo Polje

📜 Izveštaj načelnika Štaba Trideset sedme NOU divizije od 28 aprila 1944 god. Štabu divizije o situaciji na sektoru Bijelog Polja i o rasporedu i stanju Osme crnogorske brigade

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 5 maja 1944 god. štabovima Treće sandžačke, Pete i Osme crnogorske brigade da spreče intervenciju neprijatelja od Prijepolja prema Brodarevu

📜 Izveštaj načelnika Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 maja 1944 god. Štabu divizije o rasporedu jedinica Pete i Osme crnogorske brigade

📜 Naređenje Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 9. maja 1944. štabovima bataljona za posjedanje novih položaja i zatvaranje pravaca Prijepolje - Brodarevo i Kamena gora - Brodarevo

📜 Izveštaj načelnika Štaba Trideset sedme NOU divizije od 10 maja 1944 god. Štabu divizije o neprijateljskim snagama u Prijepolju i rasporedu, zadacima i stanju Osme crnogorske brigade

📜 Relacija Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 12 maja 1944 god. o vođenim borbama od 1 do 11 maja

📜 Relacija Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 18 juna 1944 god. o vođenim borbama s Nemcima, četnicima i muslimanskom milicijom od 15 do 30 maja

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 21 maja 1944 god. štabovima Treće sandžačke i Osme crnogorske brigade za napad na nemačke i četničke snage na položajima s. Crljenice - Mijajlovica i Božinac - s. Otilovići

📜 Izvještaj Štaba Treće udarne divizije od 12 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o uspjehu Trećeg bataljona Osme crnogorske brigade kod Gračanice

📜 Relacija Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 18 juna 1944 god. o vođenim borbama sa Nemcima, četnicima i muslimanskom milicijom od 3 do 1 1 juna

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 juna 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za održavanje čvrste veze sa Sedmom crnogorskom NOU brigadom i za eventualno sadejstvo

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 19 juna 1944 god. Štabu Sedme i Osme crnogorske NOU brigade za pripremanje protivnapada na sektoru Bistrice i za sadejstvo sa jedinicama Druge proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 20 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za održavanje čvršće veze sa jedinicama Osme crnogorske NOU brigade i italijanskom brigadom divizije Garibaldi

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 juna 1944 god. Štabu Sedme crnogorske NOU brigade za čvrsto objedinjavanje komande nad bataljonima i uspostavljanje veze sa Osmom crnogorskom NOU brigadom

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizije NOVJ od 21 juna 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za održavanje veze sa bataljonima Sedme crnogorske brigade i eventualno sadejstvo

📜 Naređenje Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 22. juna 1944. štabovima 1. i 2. bataljona za napad na neprijatelja na obalama Bistrice

📜 Relacija Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 25 juna 1944 god. o vođenim borbama sa Nemcima i muslimanskom milicijom na desnoj obali Lima od 19 do 23 juna

📜 Izveštaj pomoćnika političkog komesara 8. crnogorske NOU brigade od 25. juna 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom i kulturno-prosvetnom radu partijske i skojevske organizacije od 25. februara do 25. juna

📜 Naređenje Štaba Treće udarne divizijeNOVJ od 6 jula 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za priključenje Trideset sedmoj udarnoj diviziji

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da težište dejstava bude u Sandžaku i severno od njega i da 8. crnogorska NOU brigada i dalje ostane u sastavu 37. sandžačke NOU divizije

📜 Naređenje Štaba 1. proleterske divizije NOVJ od 17. jula 1944. potčinjenim jedinicama i Štabu 8. crnogorske udarne brigade za zatvaranje pravaca od Pljevalja i Prijepolja ka Tari i Limu

📜 Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 23. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije NOVJ o napadu na položaje Gubovača - Njegnjevo - Obrov

📜 Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 26. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o uspješnom napadu na neprijatelja na položajima Bistrica - Obrov

📜 Izvještaj Štaba 8. crnogorske udarne brigade od 27. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o protjerivanju neprijatelja s lijeve obale Bistrice i o rasporedu bataljona

📜 Relacija Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 28 jula 1944 god. o vođenim borbama sa Nemcima, četnicima i muslimanskom milicijom od 25 do 27 jula na položajima s. Obrov - Gradina - Kretac i Vlah - k. 944 - Kosa - s. Oluje

📜 Zapovijest Štaba 1. proleterske divizije od 29. jula 1944. štabovima 13. proleterske i 8. crnogorske brigade za dejstvo na desnoj obali Lima na prostoru Jasen - rijeka Bistrica - rijeka Dubočica - Stranjani

📜 Izvještaj Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 31. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije o rezultatima borbi na prostoru Visočko - Zaumsko - Pećarska

📜 Izvještaj Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 2. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije o razbijanju neprijatelja na položajima Pećarska - Zaumsko - Visočko - Bare

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da 8. crnogorska NOU brigada nastavi dejstvo na komunikaciji Prijepolje-Sjenica i prema Pešteru

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da 8. crnogorsku NOU brigadu uputi u sastav 37. sandžačke NOU divizije

📜 Naređenje Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 14. avgusta 1944. štabovima bataljona i Štabu 2. italijanske brigade za posjedanje položaja na lijevoj obali Lima

📜 Izvještaj Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 14. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije o borbama na položajima Laništa - Bare - Kofrc i o posjedanju položaja na lijevoj obali Lima

📜 Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije o zbrinjavanju ranjenika, izbegavanju neprijateljskog obuhvata u Sandžaku i zajedničkom prebacivanju sa 8. crnogorskom brigadom preko Lima i povezivanje sa 37. sandžačkom NOU divizijom radi dejstava na sektoru Zlatibor-Golija

📜 Izvještaj Štaba 8. crnogorske NOU brigade od 18. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije o dolasku na prostoriju Bujaci - Krupce

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 21 avgusta 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade da preda jedan deo naoružanja novoformiranoj Petoj sandžačkoj brigadi

📜 Pismo Štaba Trideset sedme NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. političkom komesaru iste Divizije o napadu neprijateljskih jedinica na položaje Osme crnogorske brigade i zadacima Prve proleterske i Trideset sedme NOU divizije

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Treće sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za napad na železničku prugu Vardište - Užice i sprečavanje neprijateljskih prodora sa pravca Priboj - Uvac - Štrpci prema G. i D. Jablanici

📜 Pismo komandanta Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. političkom komesaru iste Divizije u vezi sa situacijom na položaju Osme crnogorske NOU brigade

📜 Pismo Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o neprijateljskim snagama na sektoru Divizije i borbi Osme crnogorske brigade protiv Nemaca i četnika između Štrbaca i Bijelog Brda

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za razmeštaj na prostoriju pl. Zlatibor - s. Jablanica - Uvac - Burađa i zatvaranje pravaca od Nove Varoši, Priboja, Vardišta i Užica

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za dejstva u pravcu komunikacije Uvac - Vardište, Kokin Brod - Užice i Kokin Brod - Nova Varoš

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za dejstvo protiv neprijatelja na komunikaciji Kokin Brod - Nova Varoš - Bistrica

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. septembra 1944. Štabu 37. NOU divizije za upućivanje 8. crnogorske brigade u sastav 1. proleterske divizije NOVJ

📜 Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za pojačana dejstva na komunikaciji Nova Varoš - Priboj i Kokin Brod - Užice

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za ulazak 8. crnogorske brigade u sastav 1. proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 4 septembra 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za posedanje položaja Jablanica - Semegnjevo - Šargan i napad na prugu Višegrad - Užice

📜 Izveštaj Štaba Osme crnogorske NOU brigade od 6 septembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbi protiv Nemaca na Mokroj Gori

📜 Izveštaj Štaba Osme crnogorske NOU brigade Prve proleterske divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o borbi protiv četnika na položaju s. Rosići - Skakavci, severno od Kosjerića

📜 Naređenje Štaba Osme crnogorske udarne brigade od 11 septembra 1944 god. štabovima bataljona za marš u pravcu Ravne Gore i Suvobora

📜 Izveštaj Štaba Osme crnogorske udarne brigade od 12 septembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o rasporedu Brigade

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 oktobra 1944 god. štabovima Prve proleterske i Osme crnogorske udarne brigade za pojačano dejstvo na pravcima Đurinci - Ralja i Nemenikuće - Vlaško Polje

📜 Naređenje Štaba Osme crnogorske udarne brigade od 13 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Beograd pravcem: Dedinje - Železnička stanica - Savski most - Savsko pristanište

📜 Naređenje Štaba Osme crnogorske brigade od 17 oktobra 1944 god štabovima bataljona za sadejstvo na neprijatelja u Beogradu pravcem Terazije-Kalemegdan

📜 Naređenje Štaba Osme crnogorske brigade Prve proleterske divizije od 20 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za razmeštaj u Beogradu i vršenje garnizone službe

📜 Izveštaj Štaba Osme crnogorske udarne brigade Prve proleterske divizije od 31 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama i akcijama od 1 do 31 oktobra

📜 Izveštaj komandanta Osme crnogorske udarne brigade od 1 decembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o akcijama i borbama od 1 do 30 novembra 1944 godine

📜 Izveštaj Štaba Osme crnogorske udarne brigade od 10 decembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama vođenim noću između 8 i 9 decembra

Fotografije

Povezane odrednice

Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Berane Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Sremu 1943. 2. udarni korpus NOVJ Bitka na Jelovoj gori Beogradska operacija Josip Broz Tito Vrhovni štab NOVJ 21. SS divizija Skenderbeg Nikšićki partizanski odred Bitka za Ivanjicu januara 1944. Priboj Nova Varoš Užice Vaso Jovanović Diverzije u oslobodilačkom ratu Sjenica 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 5. sandžačka udarna brigada 2. proleterska divizija NOVJ Sanitet u ratu 7. crnogorska omladinska brigada Budo Tomović Pljevlja Saradnja četnika sa okupatorom Nikšić Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Srbiji 1944. 1. proleterska divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Centralni komitet KPJ Bosanski Petrovac 9. crnogorska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu 37. sandžačka divizija NOVJ 4. sandžačka udarna brigada SKOJ Ranjenici u ratu Ilok 13. proleterska udarna brigada Rade Končar Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u 5. krajiška udarna divizija NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Prijepolje Sremski front Bijelo Polje Partizanska avijacija Divizija Garibaldi 7. SS divizija Prinz Eugen Durmitorski partizanski odred 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Bitka za Srbiju 1. proleterski korpus NOVJ Glavni štab Crne Gore Brodarevo Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Beograd Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu