Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

5. krajiška udarna divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 228 hronoloških zapisa, 545 dokumenata i 17 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 11. 1942. Naredbom Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita formirana 5. udarna divizija NOVJ od 1, 4. i 7. krajiške NOU brigade.

⚔️ 10. 12. 1942. Otpočeo napad 4. i 5. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ na dobro utvrđeni neprijateljski pojas odbrane od San. Mosta do Ljubije. U oštrim borbama je zauzeto preko 20 uporišta spoljne odbrane, a 1. i 6. krajiška NOU brigada su prodrle u San. Most. Ipak, nepotpuno izolovana posada se održala do 22. decembra, kada se spojila s jednom kombinovanom nemačko-domobranskom pukovskom borbenom grupom koja je intervenisala iz Prijedora. U borbi kod San. Mosta je pored ostalih poginuo komandant bataljona u 4. krajiškoj NOU brigadi Simo Bajić, a kod s. Stare Rijeke komandir čete u 5. krajiškoj NOU brigadi Tomica Španović, narodni heroji.

⚔️ 27. 12. 1942. U s. Orahovljanima (kod Ključa), od krajiške polubrigade i delova 3. krajiškog NOP odreda, formirana 7. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 4. 1. 1943. Kod s. Šehovaca (blizu San. Mosta) delovi domobranske Banjalučke brigade i nemačke jedinice napali 1. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ. Posle četvoročasovne borbe neprijatelj je odbačen u polazni garnizon uz gubitke od 3 mrtva i 2 ranjena, dok je J. krajiška NOU brigada imala 3 mrtva i 4 ranjena.

⚔️ 5. 1. 1943. Po naređenju VŠ NOV i POJ rasformiran Štab operativnog sektora Jajce-Mrkonjić-Grad a položaje preuzela 7. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 23. 1. 1943. Kod s. Peći (blizu Ključa) delovi 749. puka nemačke 717. divizije iz s. Vrhpolja napali delove 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, ali su posle žestoke borbe razbijeni. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih i ranjenih, a brigada 30 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 24. 1. 1943. Kod s. Peći (blizu Ključa) delovi 749. puka nemačke 717. divizije iz s. Vrhpolja, ojačani tenkovima, napali delove 1. tt krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i prinudili ih da se povuku u pravcu s. Krasulja. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 15 ranjenih, a neprijateljski oko 50 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 27. 1. 1943. Kod s. Pudin-Hana (blizu Ključa) delovi 5. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ odbili napad jedinica 749. puka nemačke 717. divizije i prinudili ih na povlačenje u pravcu s. Ramića. Neprijatelj je imao oko 80 mrtvih i ranjenih a jedinice NOVJ 5 mrtvih i 15 ranjenih.

⚔️ 31. 1. 1943. Nemačke snage, nastupajući ka pl. Grmeču sa severozapada, severa i istoka, još nisu uspele da okruže slobodnu teritoriju i preseku je na dva dela, već su i dalje samo potiskivale jedinice NOV i POJ. Rastojanje između nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, čiji je prodor zadržavala 7. divizija NOVJ, i nemačke 717. pešadijske divizije, koju je uspešno zadržavala 5. udarna divizija NOVJ, iznosilo je oko 70 km. Time su bili stvoreni i porostor i vreme za evakuaciju ranjenika, bolesnika, izbeglica, ustanova i materijala za slobodne teritorije u pravcu juga.

⚔️ 31. 1. 1943. U rejonu s. Blaževića (kod Ključa) jedinice 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije napale delove 5. udarne divizije NOVJ i posle sedmočasovne ogorčene borbe potisle ih u pravcu s. Kopljenice i Paunovca. Neprijatelj je imao oko 60 mrtvih i ranjenih, a jedinice NOVJ 4 mrtva i 17 ranjenih.

⚔️ 31. 1. 1943. Kod s. Ramića (blizu Ključa) delovi 5. udarne divizije NOVJ napali jedinice 5. udarne divizije nemačkog 202. tenkovskog bataljona. U toku borbe koja se produžila i sledeće noći, uništili su deo neprijateljske komore i zaplenili 30 pušaka, 1 p mitraljez, 120 ručnih bombi i drugu opremu. Neprijatelj je imao 9 mrtvih (među kojima je i komandant 202. tenkovskog bataljona) i 17 zarobljenih, a jedinice NOVJ 4 mrtva i 12 ranjenih.

⚔️ 2. 2. 1943. Kođ s. Ramića (blizu Ključa) delovi 5. udarne divizije 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ napali jedinice 749. puka nemačke 717. pešadijske divizije, ali su se u zoru povukli zbog brojne i tehničke nadmoćnosti neprijatelja.

⚔️ 8. 2. 1943. Kod s. Jasenovca i brda Debele strane i Cigelja (na putu Bos. Petrovac - Ključ) delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i nemačke 717. pešadijske divizije napali delove 5. udarne divizije NOVJ. Posle nekoliko obostranih napada i protivnapada jedinice 5. udarne divizije NOVJ su se povukle u pravcu s. Bravskog i s. Prisjeke.

⚔️ 22. 2. 1943. Mrkonjić-Grad zauzeli delovi nemačke 717. pešadijske divizije iz Ključa posle jednodnevne borbe protiv jedinica 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 3. 3. 1943. Livno zauzeo izviđački bataljon nemačke 369. legionarske divizije posle borbi protiv jedinica 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ, koje su se povukle ka pl. Cincaru i Kupresu.

⚔️ 5. 3. 1943. Kod Borove Glave (na putu Livno-Šujica), s. G. Malovana i s. Hrbljine (blizu Kupresa) delovi nemačke 369. legionarske divizije iz Livna i Glamoča napali jedinice 7. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i, posle žestoke borbe, potisli ih u pravcu s. Šujice, s. Rilića i s. G. i D. Vukovskog.

⚔️ 6. 3. 1943. VŠ NOV i POJ stavio pod svoju neposrednu komandu 7. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ i 9. krajišku udarnu brigadu 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 17. 3. 1943. U okolini Mrkonjić-Grada delovi 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napali četnike u D. Ratkovu, Orahovljanima, Čađavici, Peckoj, Baraćima, Podrašnici, Mračaju, Gracima i Mednoj i posle dvodnevne borbe zauzeli ova sela, odbacivši četnike u pravcu Mrkonjić-Grada.

⚔️ 22. 3. 1943. U s. Maslovarama i s. Borcima (kod Kotor-Varoši) jedinice 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ napale četničke snage i posle kraće borbe prinudile ih na povlačenje preko r. Vrbasa. Zarobljeno je 11 četnika.

⚔️ 29. 3. 1943. Prva krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ napala delove nemačke 114. divizije i domobrane u Kotor-Varoši. Zbog jakog otpora neprijatelja i zbog slabog sadejstva napad nije uspeo.

⚔️ 4. 4. 1943. Dva bataljona ustaške 5. brigade potisli manje delove 5. udarne divizije NOVJ i zauzeli Glamoč.

⚔️ 10. 4. 1943. Kod s. Vrtoča (na putu Bos. Petrovac - Bihać) 3. bataljon 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ uništio iz zasede ojačanu četu 741. puka nemačke 114. lovačke divizije, zaplenivši 10 p. mitraljeza i 2 minobacača 81 mm.

⚔️ 11. 4. 1943. Kod Paunovca (na putu Ključ - Bos. Petrovac) delovi 2. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ uništili iz zasede snabdevačku kolonu (sa obezbeđenjem) 741. puka nemačke 114. lovačke divizije (7 kamiona i 3 motocikla).

⚔️ 15. 4. 1943. U oštroj borbi 741. puk nemačke 114. lovačke divizije potisnuo 4. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ prema Drvaru i zauzeo s. Oštrelj.

⚔️ 24. 4. 1943. Delovi 5. udarne divizije NOVJ napali Glamoč i okolna ustaško-domobranska uporišta. Slomivši spoljna uporišta, oni su prodrli u grad, ali su se 26. aprila povukli zbog intervencije iz Livna po jednog bataljona ustaške 5. brigade i nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-.

⚔️ 24. 4. 1943. U s. Koričanima (u izvornom delu r. Ugra) oko 600 četnika napalo delove 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ s ciljem da unište bolnicu (275 ranjenika i bolesnika), ali su intervencijom glavnine 1. krajiške udarne brigade i 4. krajiškog NOP odreda razbijeni, pretrpevši gubitke od 40 mrtvih i ranjenih.

⚔️ 0. 5. 1943. Naredbom štaba 5. udarne divizije NOVJ obnovljen Travnički NOP odred, koji je ušao u sastav 10. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 0. 5. 1943. Po naređenju Štaba 5. udarne divizije NOVJ rasformiran 4. krajiški NOP odred. Delom boraca su popunjene jedinice te divizije, a od ostalih boraca je formiran Banjalučki NOP odred.

⚔️ 11. 5. 1943. Naredbom VŠ NOV i POJ reorganizovan 1. bosanski udarni korpus NOVJ, te od njega formirana dva korpusa: 1. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 5. udarna divizija NOVJ, Birčanski i Majevički NOP odred, a bile mu potčinjene i 1. i 2, vojvođanska NOU brigada, koje su se nalazile u istočnoj Bosni) i 2. bosanski udarni korpus NOVJ (sastava: 4, 10. i 11. divizija NOVJ; ova poslednja bila u formiranju). Za operativno područje 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ određena je istočna Bosna, a za operativno područje 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ - srednja i zapadna Bosna (bez Cazinske krajine).

⚔️ 11. 5. 1943. Peta udarna divizija 1. bosanskog udarnog korpuka NOVJ sa gornjeg toka r. Vrbanje, preko Borje planine i Uzlomca, napala četnički Borjanski odred i, u trodnevnim borbama, odbacila ga prema Banjoj Luci, Prnjavoru i Tesliću, izbivši na liniju s. Jošavka - s. Popović - s. Ukrnjica.

⚔️ 18. 5. 1943. U rejonu s. Stanara (na putu Prnjavor-Teslić) 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ razbila oko 900 četnika Trebavskog odreda i uništila štab ovog odreda.

⚔️ 20. 5. 1943. VŠ NOV i POJ doneo odluku da se težište operacija iz doline r. Pive, Tare i Lima prenese na severozapad i da se 1. proleterska udarna divizija NOVJ prebaci prema Foči, na front Drinske operativne grupe; da 7. divizija NOVJ na levoj obali r. Čehotine onemogući prodor neprijatelja od s. Boljanića ka s. Gradcu; da 3. udarna divizija NOVJ zatvori pravce Gacko - Pivska župa i Nikšić-Šavnik; da 2. proleterska udarna divizija NOVJ brani srednji tok r. Tare i zatvori pravac Pljevlja - Lever-Tara. Ovim pregrupisavanjem snaga i orijentisanjem 5. udarne divizije NOVJ iz centralne Bosne ka Foči izražena je osnovna ideja VŠ o proboju u istočnu Bosnu.

⚔️ 20. 5. 1943. U trouglu Kotor-Varoš-Teslić-Prnjavor 5. udarna divizija NOVJ posle trodnevnih borbi razbila četnički Borjanski odred i delove četničkog Trebavskog odreda (oko 2.000 četnika) i odbacila ih u garnizone Teslić i Prnjavor.

⚔️ 26. 5. 1943. Na odseku s. Nemila - s. Begov Han 5. udarna divizija NOVJ pokušala, po naređenju VŠ i POJ, da pređe r. Bosnu, ali nije uspela da pregazi iznenada nabujalu reku, a sredstva za prelaz nije bila pripremila.

⚔️ 29. 5. 1943. U rejonu s. Željezno Polje - s. Papratnica - s. Blatnica delovi nemačke 369. i 373. legionarske divizije i domobranskog 8. pešadijskog puka iz Zenice, Žepča i Teslića napali 5. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi oni su je odbacili u rejon s. Pribinić - s. Čečava - s. Liplje, čime su sprečili njene ponovne pokušaje da pređe r. Bosnu. U borbi je poginula Dina Vrbica, član politodela 2. krajiške NOU brigade, narodni heroj.

⚔️ 4. 6. 1943. Kod s. Vijačana (blizu Prnjavora), u oštroj susretnoj borbi, dva bataljona 4. krajiške NOU brigade 5. udarne divizije NOVJ sprečili prodor nemačke borbene grupe -Huve- - nepotpunog bataljona 721. puka 114. lovačke divizije - prema s. Pribiniću. Poginuo je politički komesar 3. bataljona Ante Rukavina, narodni heroj.

⚔️ 12. 6. 1943. Kod Karaule-gore u rejonu Komar-sedla, prelazeći komunikaciju Travnik - D. Vakuf, jedinice 5. udarne divizije NOVJ uništile četu pionirskog bataljona nemačke 373. legionarske divizije i odbile intervenciju delova izviđačkog i 3. bataljona 384. puka iste divizije iz Jajca i Travnika. Poginulo je 111, ranjeno 70 i zarobljeno 53 neprijateljska vojnika, a zaplenjeno 9 p. mitraljeza, 80 pušaka i automata.

⚔️ 17. 6. 1943. U Fojnicu i Kreševo bez borbe ušla 5. udarna divizija NOVJ, zatim odbila više intervencija delova nemačke 373. legionarske divizije.

⚔️ 18. 6. 1943. Posle dvanaestodnevnog marša, pod borbom, 5. udarna divizija (dve brigade) 1. bosanskog udarnog korpusa NOVJ stigla iz rejona Prnjavora na određene joj položaje (s. Hadžići, s. Tarčin, Ivan-sedlo) na ž. pruzi Sarajevo-Mostar u cilju prihvata Glavne operativne grupe VŠ NOV i POJ po proboju sa Sutjeske. [Udarna grupa (tri bataljona) 2. bosanskog udarnog korpusa NOVJ, posle šestodnevnog marša iz s. Blagaja (kod Kupresa), tri dana kasnije, na južnim padinama pl. Bitovnje, ušla je u sastav 5. udarne divizije NOVJ.]

⚔️ 20. 6. 1943. S linije s. Tarčin - s. Blažuj - Kiseljak - s. Busovača otpočeo napad delova nemačke 373. i 369. legionarske divizije u cilju odbacivanja jedinica 5. udarne divizije NOVJ s komunikacije Sarajevo-Mostar. Izbegavajući frontalne borbe, jedinice NOVJ su napadale manje kolone na komunikacijama, a kod s. Zabrđa razbile jedan ojačani bataljon. Neprijatelj je do 23. juna zauzeo Kreševo i Fojnicu, ali je 5. udarna divizija NOVJ i dalje ostala na ovom području.

⚔️ 28. 6. 1943. Peta udarna divizija NOVJ forsirala r. Bosnu i zauzela Kakanj. Iznenađene posade na obezbeđenju rudnika, mostova i ž. pruge (ojačana četa domobrana) uglavnom su zarobljene. Uz pomoć oko 2000 radnika uništena su postrojenja rudnika uglja i termoelektrana u Kaknju, ž. stanice Jehovina, Modrinje, Cetići, Dobrinje, Poriječani i Kakanj, 6 mostova, 4 lokomotive, oko 200 vagona i 25 km pruge, zbog čega je saobraćaj obustavljen 22 dana.

⚔️ 29. 6. 1943. Iz Sarajeva, Visokog, Zenice, Vareša i Breze delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i domobranske 4, lovačke brigade i 9. pešadijskog puka (na kraju: 3 nemačka i 4 domobranska bataljona, podržana artiljerijom, tenkovima, oklopnim vozovima i avijacijom) otpočeli nastupanje u cilju ponovnog zauzimanja Kaknja i izbacivanja 5. udarne divizije NOVJ iz zeničkog rudarskog bazena. Do 3. jula 5. divizija je u više sudara sa odvojenim kolonama nanela neprijatelju znatne gubitke i izvukla se na pl. Zvijezdu.

⚔️ 0. 7. 1943. Četvrta krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ napala domobransku posadu Breze. Zbog pristizanja ojačane čete nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- iz Vareša ona nije mogla zauzeti mesto i rudnik, ali je uništila ž, stanice Dobravine i Pajtov Han.

⚔️ 0. 7. 1943. Delovi domobranske 4. lovačke brigade, nastupajući iz Visokog, potisli zaštitne delove 5. udarne divizije NOVJ prema Brezi i zauzeli Kakanj.

⚔️ 0. 7. 1943. Po naređenju Štaba 5. udarne divizije NOVJ formirana Komanda vojnog područja za teritorije Visočko-fojničkog, Prozorskog i Travničkog NOP odreda (s komandama mesta: G. Vakuf, Kreševo i Fojnica).

⚔️ 2. 7. 1943. Kod s. Dolova, na kosi Margiti i kod s. Borovnice 1. i 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ odbile napad tri nemačko-domobranske kolone iz Breze i Vareša, zarobivši 80 neprijateljskih vojnika i zaplenivši preko 100 pušaka i više p. mitraljeza.

⚔️ 2. 7. 1943. Na putu Zenica-Lašva delovi 5. udarne divizije NOVJ iz zasede razbili dve čete domobrana. Zarobljen je 91, a ranjeno je i poginulo preko 100 domobrana.

⚔️ 10. 7. 1943. U s. Rakovoj Nozi (na pl. Ozrenu, kod Sarajeva) 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ napala i, bez vlastitih gubitaka, uništila 3. bataljon 7. puka domobranske 4. lovačke brigade. Zarobljeno je i razoružano 270, a poginulo oko 100 domobrana. Zaplenjeni su 2 mitraljeza, 2 minobacača, 21 p. mitraljez i 250 pušaka.

⚔️ 13. 7. 1943. Sa pl. Ozrena (kod Sarajeva) 5. udarna divizija NOVJ, opterećena sa preko 200 ranjenika i bolesnika samoinicijativno počela proboj u srednju Bosnu. U toku sledeće tri noći ona je, savlađujući otpor manjih posada i ometana oklopnim vozovima, prešla pruge Semizovac-Čevljanovići, Ilijaš - pl. Zvijezda, Podlugovi-Vareš i Sarajevo-Brod, porušivši ih na više mesta, spalila ž. st. Podlugovi i u širem rejonu Visokog gazom se prebacila na desnu obalu r. Bosne.

⚔️ 17. 7. 1943. U rejonu Fojnice, u sastavu 10. udarne divizije NOVJ, formiran Visočko-fojnički NOP odred. Kao jezgro uzete su manje grupe boraca iz 5. udarne divizije NOVJ i Travničkog i Prozorskog NOP odreda.

⚔️ 18. 7. 1943. Prva krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ razbila domobrane i žandarme i zauzela Kiseljak (kod Sarajeva).

⚔️ 19. 7. 1943. Kod Han-Ploče (na putu Sarajevo-Kiseljak) 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ uništila kombinovanu četu nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-. Plen: 2 protivtenkovska topa, 4 puškomitraljeza, 48 pušaka i automata. Gubici neprijatelja: 84 poginula, 4 zarobljena i veći broj ranjenih.

⚔️ 0. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao dnevnu zapovest kojom je pohvalio i izrazio zahvalnost i priznanje borcima, komandirima, komandantima i političkim komesarima 3, krajiške udarne brigade 1. proleterske udarne divizije NOVJ i 4. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOV za. junaštvo u borbama pri osvajanju Bugojna.

⚔️ 0. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito izdao dnevnu zapovest kojom je pohvalio celokupni sastav 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ za. junaštvo i hrabrost u borbama na aerodromu Rajlovac kod Sarajeva.

⚔️ 3. 8. 1943. U G. Vakufu 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ i Travnički NOP odred 10. udarne divizije NOVJ napali ojačani 3. bataljon domobranskog 13. lovačkog puka i upali u grad. Pristigli delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- sutradan su skoro prepolovljenu posadu izvukli u Bugojno.

⚔️ 10. 8. 1943. Aerodrom Rajlovac (kod Sarajeva) iznenada napala 1. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ. Ona je razbila deo nemačko-domobranske posade, uništila 17 aviona na pisti i veći broj oštetila. Njeni manji delovi na obezbeđenju porušili su na više mesta prugu prema Sarajevu i Visokom i usporili intervenciju neprijatelja.

⚔️ 22. 8. 1943. Treća krajiška udarna brigada 1, proleterske udarne divizije NOVJ i 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ uništle ojačani bataljon ustaške 5. brigade i zauzele Bugojno. Poslednji otpor iz nekoliko utvrđenih kuća savladan je pred veče 25. avgusta. Istovremeno su delovi 1. proleterske i 5. i 10. udarne divizije vršili obezbeđenje napada od Travnika, Prozora i Kupresa.

⚔️ 30. 8. 1943. U Vitezu (na pruzi Travnik-Lašva) šest bataljona 5. udarne divizije NOVJ napalo posadu. Spaljeni su vojni magacini i ž. st. Ostatak 3. diviziona domobranskog 1. konjičkog puka održao se u upravnoj zgradi Impregnacije ž. pragova do dolaska delova nemačke 369. legionarske divizije. Poginula su 4, ranjeno je 8 i zarobljeno je 129 domobrana.

⚔️ 22. 9. 1943. Na pruzi Travnik-Turbe delovi 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ minom uništili oklopni voz. Neprijateljski gubici: 70 mrtvih i 8 zarobljenih, a delovi 1. brigade: 3 mrtva i 3 ranjena.

⚔️ 27. 9. 1943. Kod s. Han-Bile dve čete 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ minirale prugu Travnik-Lašva i uništile nemački transportni voz. Poginulo je 40 nemačkih vojnika i oficira.

⚔️ 6. 10. 1943. U Prozor ušli jedan bataljon 5. udarne divizije NOVJ i Ramski NOP odred 10. udarne divizije NOVJ, pošto su delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- napustili mesto i povukli se u Ramu.

⚔️ 9. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tnto uputio Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ direktivu o osnovnim zadacima, likvidirati četnike; potpuno razoružati italijanske jedinice ili ih pridobiti da se pod našom komandom zajednički bore protiv neprijatelja; stvarati NO odbore i učvrstiti narodnu vlast; vršiti mobilizaciju na celoj teritoriji koja je pod kontrolom naših jedinica. Pored toga, u direktivi je iznet i plan o prenošenju težišta dejstava NOVJ u Srbiju i Makedoniju; saopštava da se upućuje na sektor korpusa 5. udarna divizija NOVJ radi dejstava u Sandžaku, te da se ista privremeno stavlja pod njegovu komandu.

⚔️ 13. 10. 1943. Na odseku ž. st. Podorašac - ž. st. Tarčin 5. udarna divizija NOVJ prešla ž. prugu Mostar-Sarajevo. U borbi su razbijeni manji delovi domobranske 2. brdske brigade i četnici i milicija u okolnim selima, a uništeni su ž. st. u Bradini, 4 lokomotive i 4 manja mosta. Neprijatelj je imao 78 zarobljenih, mrtvih i ranjenih.

⚔️ 25. 10. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito uputio štabovima 2. i 3. udarnog korpusa i 5. udarne divizije NOVJ direktivu da usklade borbena dejstva u dolini r. Lima i r. Uvca.

⚔️ 25. 10. 1943. Jedinice 4. i 10. udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ slomile manji otpor četnika Drinskog korpusa i zauzele varošicu Rudo.

⚔️ 26. 10. 1943. Jedinice 5. udarne divizije NOVJ razbile četničku Zlatiborsku brigadu i zauzele Višegrad i s. Dobrun.

⚔️ 26. 10. 1943. Četvrta krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ napala i razbila četnike, odbacivši ih preko Uvca, i oslobodila Novu Varoš. Gubici neprijatelja: 38 mrtvih i 17 zarobljenih.

⚔️ 29. 10. 1943. Jedinice 4. krajiške udarne i 10 krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i 2. proleterska NOU brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ zauzele Priboj.

⚔️ 0. 11. 1943. Slovenačka NO brigada -Simon Gregorčič- uključena u sastav 19. slovenačke NO brigade -Srečko Kosovel-.

⚔️ 3. 11. 1943. Na Palisadu (kod Čajetine) 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ napala oko dve bugarske čete i nanela im gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, ali nije uspela da zauzme jaka utvrđenja. Gubici brigade 4 mrtva i 11 ranjenih.

⚔️ 4. 11. 1943. Po naređenju Štaba 5. udarne divizije NOVJ, u rejonu Rudog i Višegrada formiran Limski NOP odred.

⚔️ 16. 11. 1943. Kod s. Kremana (blizu Titovog Užica) jedinice 5. udarne divizije NOVJ napale utvrđene položaje bugarskih vojnika, ali nisu uspele da ih zauzmu, pa su se u zoru povukle u pravcu s. Mokre Gore. Poginuli su 4 bugarska vojnika i 1 oficir.

⚔️ 22. 11. 1943. Nemačko-četničke jedinice odbacile delove 10. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije iz Nove Varoši i ušle u grad.

⚔️ 26. 11. 1943. Novu Varoš ponovo zauzela 4, krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 26. 11. 1943. Između Kadinjače i s. Zaglavka (na pulu Titovo Užice - Bajina Bašta) 1. šumadijska NO brigada savladala otpor oko 500 nemačkih vojnika i delova četničkog Zlatiborskog korpusa, a potom se probila prema pl. Tari, gde je istog dana uhvatila vezu s jedinicama 5. udarne divizije NOVJ.

⚔️ 9. 12. 1943. Pod borbom se povlačeći iz doline r. Lima i r. Uvca, ispred nemačke 1. brdske divizije, 5. udarna divizija NOVJ prešla most na r. Drini u Višegradu a potom porušila most.

⚔️ 11. 12. 1943. Prva južnomoravska NO brigada prebacila se iz Srbije preko r. Drine kod s. St. Broda. (Brigada je dejstvovala u sastavu 5. udarne divizije NOVJ.)

⚔️ 16. 12. 1943. Na odseku s. Mekote - s. Han-Kram, posle dvodnevne borbe protiv jedinica nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-, 5. udarna divizija NOVJ probila se preko puta Han-Pijesak-Sokolac i produžila pokret ka Kladnju. Prilikom proboja pretrpela je osetne gubitke. Pored ostalih, poginuo je komandir čete u 1. južnomoravskoj NO brigadi Slavoljub Vuksanović Jajko, narodni heroj.

⚔️ 18. 12. 1943. Nastupajući s linije Sarajevo-Vlasenica i Tuzla-Doboj, nemačka 1. brdska divizija, 7. SS divizija -Princ Eugen-, delovi 369. legionarske divizije i 1. rezervni lovački puk otpočeli krivajsku operaciju (-Snešturm-) s ciljem da u dolini r. Krivaje okruže i unište 17. i 27. udarnu diviziju 3. udarnog korpusa NOVJ i 5. udarnu diviziju NOVJ. Operacija je završena 28, decembra probijanjem jedinica NOVJ iz okruženja.

⚔️ 22. 12. 1943. Kod s. Ribnice (blizu Vareša) jedinice 99. puka nemačke 1. brdske divizije okružile 4. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ, ali je ova brigada uspela da pregazi r. Krivaju kod s. Vozuće i izvuče se na jug ka Romanovcu.

⚔️ 24. 12. 1943. Na Manjin-vrhu (kod Vareša) 4. udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ, posle desetočasovne borbe u okruženju, probila obruč dva bataljona 14. puka 7. SS divizije -Princ Eugen- i izvukla se ka s. Doboštici. Neprijatelj je pretrpeo velike gubitke. Brigada je imala 17 mrtvih i 40 ranjenih.

⚔️ 25. 12. 1943. U krivajskoj operaciji, u rejonu s. Borovice (kod Vareša), nemačka 7. SS divizija -Princ Eugen- i 369. legionarska divizija okružile 5. i 27. udarnu diviziju NOVJ. Posle trodnevnih borbi 27. udarna divizija NOVJ probila se iz okruženja preko Ravne planine (kod Vareša) ka Olovu, a 5. udarna divizija NOVJ preko r. Krivaje (kod s. Ribnice) ka Konjuhu. Poginulo je 200 nemačkih vojnika i zarobljeno ih je 30. Divizije NOVJ su imale 31 mrtvog i 57 ranjenih.

⚔️ 13. 1. 1944. Delovi 5. udarne divizije NOVJ zauzeli Foču od četnika, koji su pobegli posle kratkog otpora.

⚔️ 15. 1. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: da 4. krajiška NOU brigada iz rejona Rogatice krene za Foču i priključi se 5. udarnoj diviziji; da Štab 3. udarnog korpusa NOVJ zadrži ranjenike koji se nalaze s tom brigadom; da sekretar PK KPJ za Srbiju izvesti VŠ NOV i POJ na koji bi se način 2. proleterska udarna divizija NOVJ popunila ljudstvom iz Srbije.

⚔️ 30. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio depešom, preko Štaba 2. udarnog korpusa, da komandant 5. udarne divizije NOVJ privremeno preuzme komandu i nad 2. proleterskom udarnom divizijom. One treba da se prikupe u rejonu Čajniče-Goražde i pripreme za napad na četničke snage. Ako se prebace preko Lima, s njima će sadejstvovati 3. proleterska (sandžačka) NOU brigada.

⚔️ 30. 1. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da jednu brigadu sa dobrim političkim radnicima uputi na prostoriju Jahorina-Kalinovnik (koju će jedinice 5. udarne divizije NOVJ uskoro napustiti) i da 1. južnomoravsku NO brigadu prebaci prema Foči.

⚔️ 9. 2. 1944. VŠ NOV i POJ, obavestio Štab 3. udarnog korpusa NOVJ da je Štab 5. udarne divizije prebacio svoje snage na prostoriju Kalinovik-Foča i naredio mu da snage koje je predvideo za ovaj odsek zadrži na prostoriji s. Bogovići-Rogatica-Sokolac radi obostranog dejstva na višegradskim komunikacijama.

⚔️ 13. 2. 1944. Četvrta krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ zauzela Goražde. Nemačke jedinice i četnici povukli su se.

⚔️ 14. 2. 1944. VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da njegove jedinice razviju aktivnost na odseku Sarajevo-Višegrad, pošto neprijateljske snage vrše pritisak u Bosanskoj krajini. Ujedno ga obaveštava da je 5. udarnoj diviziji naređeno da iz rejona Foče sadejstvuje s njegovim jedinicama.

⚔️ 19. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio direktivu Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ: obaveštava da će 5. udarna divizija uskoro krenuti za Srbiju; naređuje da se na prostoriju Kalinovik-Foča-Goražde upute planirane snage koje će se povezati s jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ u Sandžaku; ukazuje na značaj rejona Kalinovika s obzirom na mogućnost savezničkog iskrcavanja, kao i na mogućnost dejstvovanja ka Trnovu, Sarajevskom polju i pruzi Pale-Sarajevo i povezivanje sa hercegovačkim snagama preko Uloga; naređuje da se 5. udarnoj diviziji dodeli radio-staniea i ističe da su uslovi za mobilizaciju povoljni.

⚔️ 19. 2. 1944. VŠ NOV i POJ uputio depešu Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ: 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ krenuće predviđenim pravcem (za prodor u Srbiju) pod komandom Štaba 5. udarne divizije NOVJ; naređeno je Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da jednu svoju diviziju uputi na prostoriju Kalinovik-Foča-Goražde, pošto je ta prostorija važna u slučaju savezničkog iskrcavanja na Jadranu; potrebno je da sandžačke jedinice drže rejon Čajniča i povezu se s kosovskim jedinicama. 

⚔️ 11. 3. 1944. U rejonu Kalinovik-Foča-Goražde, po naređenju VŠ NOV i POJ, 27. udarna divizija 3. udarnog korpusa NOVJ smenila 5. udarnu diviziju NOVJ upućenu u Sandžak radi priprema za prodor u Srbiju.

⚔️ 14. 3. 1944. U nastupanju ka Srbiji, Udarna grupa divizija (2. proleterska i 5. udarna divizija NOVJ) otpočela forsiranje r. Lima u rejonu s. Setihovo - Rudo. Prelaz preko reke završen je 17. marta.

⚔️ 16. 3. 1944. Posle dvodnevnih borbi u rejonu s. Setihovo - Rudo - s. Bijelo Brdo protiv četničkog Drinskog korpusa, 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ završile forsiranje r. Lima i prodrle u Srbiju. U tim borbama neprijatelj je imao 7 mrtvih, 6 ranjenih i 6 zarobljenih, a jedinice NOVJ - 3 ranjena borca.

⚔️ 17. 3. 1944. Četvrta krajiška udarna brigada 5. udarne divizije NOVJ i dva bataljona 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali na 1. i 2. bataljon 5. puka SDK, četničku Jurišnu brigadu Pavla Đurišića, četničku Pribojsku brigadu, četnički Pribojski odred i muslimansku fašističku milicuju - svega oko 2300 vojnika - koji su branili Priboj. Grad je zauzet, ali ga je neprijatelj sutradan povratio uz pomoć delova nemačkog 3. puka -Brandenburg- i četničke 2. mileševske brigade. Poginulo je oko 100, ranjeno oko 150 i zarobljeno 26 neprijateljskih vojnika, a zaplenjeno je dosta oružja i drugog materijala. Brigade NOV su imale 5 mrtvih i 26 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 3. 1944. Između ž. st. Dobrun i ž. st. Mokra Gora (na pruzi Titovo Užice - Višegrad) dva bataljona 1. krajiške udarne brigade 5. udarne divizije NOVJ i jedan bataljon 3. srpske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ napali nemačko-bugarske posade. Poginulo je oko 40 neprijateljskih vojnika; zaplenjeno je 10 kamiona s municijom i opremom, 1 mitraljez i 10 pušaka; porušeno je oko 500 m železničke pruge Jedinice NOVJ su imale 2 mrtva i 3 ranjena borca.

⚔️ 21. 3. 1944. Na položajima u s. Trnavci - s. Odžak - Bjelušine (koa Višegrada) nemačke jedinice i četnici sa pravca Priboja napali 4. krajišku udarnu brigadu 5. udarne divizije NOVJ i potisli je ka s. Bijelom Brdu, ali su protivnapadom 2. proleterske udarne brigade 2. proleterske udarne divizije NOVJ s linije s. Janjići - s. Bijelo Brdo - s. Lanište zaustavljeni i odbačeni ka s. Strpcima. Gubici neprijatelja: oko 50 izbačenih iz stroja, a jedinica NOVJ: 26 mrtvih i 13 ranjenih boraca.

⚔️ 21. 3. 1944. Na položajima kod s. Štrbaca i s. Bijelog Brda 4. krajiška udarna brigada 5. udarne divizije i 2. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ odbacile oko 2.000 nemačkih vojnika, nedićevaca i četnika u Priboj i nanele im gubitke od 39 mrtvih i oko 70 ranjenih. Jedinice NOVJ su imale 14 mrtvih i 29 ranjenih boraca. U borbi je poginuo politički komesar 2. bataljona 2. proleterske NOU brigade Božo Tomić, narodni heroj.

⚔️ 22. 3. 1944. U pokretu od Rudog ka r. Ibru, 2. proleterska udarna i 5. udarna divizija NOVJ u rejonu s. Borove Glave prešle komunikaciju Užice (sada: Titovo Užice) - Nova Varoš.

⚔️ 23. 3. 1944. Kod s. Ljubiša, na maršu od Rudog ka r. Ibru, 2. proleterska udarna i 5. krajiška udarna divizija NOVJ prešle stari put Užice (sada: Titovo Užice) - Nova Varoš.

loading

Hronološki zapisi se učitavaju...

Dokumenti

📜 Saopštenje štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 4 decembra 1942 god. štabovima Četvrte i Pete NOU divizije povodom čestitke boraca Druge proleterske divizije borcima Bosanske Krajine za njihovo junačko držanje u borbama za Bosanski Novi

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Treće krajiške NOU brigade na dan 23 septembra 1942 godine

📜 Izvještaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 24 septembra 1942 god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku Krajinu o moralno-političkom stanju u brigadi

📜 Izvještaj štaba Kupreškog bataljona Trećeg krajiškog odreda od 29 septembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama oko Kupresa i o stanju neprijateljskih snaga u Kupresu

📜 Izvještaj štaba Treće NOU divizije od 23 novembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom stanju i naoružanju četničkog odreda Borija

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27 novembra 1942 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o dejstvu Pete divizije u međuprostoru Vrbasa i Sane

📜 Izvještaj štaba Pete NOU divizije od 2 decembra 1942 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru divizije i pripremama za formiranje Sedme krajiške brigade

📜 Zapovijest Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 6. decembra 1942. štabovima 4. i 5. divizije za napad na Sanski Most

📜 Dopis štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 decembra 1942 god. štabovima Četvrte i Pete NOU divizije o načinu nabavljanja i otpremanja lista Borba

📜 Zapovijest štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 8 decembra 1942 god. za napad na Sanski Most i okolna neprijateljska uporišta

📜 Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 9 decembra 1942 god. načelniku štaba korpusa o situaciji na sektoru Jajce - Mrkonjić Grad

📜 Izvještaj štaba Sedme krajiške brigade od 11 decembra 1942 god. štabu Pete NOU divizije o stanju u bataljonima koji su dodijeljeni brigadi

📜 Naređenje štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 decembra 1942 god. štabu Prve, Četvrte i Sedme krajiške brigade za raspored jedinica određenih za blokadu Sanskog Mosta

📜 Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa štabu korpusa o borbama na Sanskom Mostu i okolnim neprijateljskim uporištima od 10 do 19 decembra 1942 godine

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 decembra 1942 god. Štabu Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa za uništenje četničkih grupa oko Vrbljana, Pecke i Ribnika

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26 decembra 1942 god. Štabu Sedme krajiške NOU brigade da obavesti Štab Pete NOU divizije o situaciji kod Mrkonjić Grada

📜 Izvještaj štaba Pete divizije Prvog bosanskog NOU korpusa od 26 decembra 1942 god. štabu korpusa o borbama kod Bronzanog Majdana i Sanskog Mosta i o evakuaciji zaplijenjenog žita na oslobođenu teritoriju

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od januara 1943 god. Štabu Pete divizije za upućivanje Prve krajiške brigade na teren istočno od Sanskog Mosta i Manjače

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 12 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Pete divizije na Manjači i kod Omarske, o rušenju komunikacija i o uspostavljanju veze sa slavonskim jedinicama

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 12 januara 1943 god. Štabu Pete divizije za rušenje komunikacija Banja Luka - Sitnica, Jajce - Mrkonjić Grad i Sanski Most - Ključ

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 18 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o neprijateljskim snagama u Prijedoru i o namjerama neprijatelja da preduzme ofanzivu

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 20 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Vrhpolja

📜 Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12 januara 1943 god Vrhovnom komandantu drugu Titu o dejstvu Prve krajiške brigade Pete NOU divizije na pruzi Prijedor - Banja Luka

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 januara 1943 god. Štabu Pete divizije za odbranu pravca prema Ključu i Sanici

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 januara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama Šeste krajiške brigade kod Sanskog Mosta i o dolasku njemačke divizije iz Prijedora u Sanski Most

📜 Izvještaj štaba Pete divizije od 21 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama sa Nijemcima i četnicima kod Sanskog Mosta i sela Stričića

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 januara 1943 god Štabu Pete divizije o borbama Šeste krajiške brigade kod Dedovače i Brajić Tavana i o stanju na sektoru korpusa

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 23 januara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama kod Sanskog Mosta i naređenje za upućivanje dva bataljona u pravcu Dabra

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 23 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru divizije

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 23 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama na sektoru Sanskog Mosta i o rasporedu jedinica divizije

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 24 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama sa Nijemcima i četnicima na sektoru Ključa i Manjače

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 25 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Četvrte i Pete divizije

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 25 januara 1943 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama oko Banje Luke, Bpsanske Gradiške i Sanskog Mosta

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 26 januara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama Prve i Šeste brigade na prostoriji Đedovača, Brajić Tavan, Umci i Eminovci

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 27 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama sa Nijemcima kod Pudin Hana i Ključa i četnicima kod Stričića i Surjana

📜 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Prve krajiške brigade Pete NOU divizije od 27 januara 1943 god. Štabu brigade o rezultatu borbe na brdu Nagliš

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 28 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatu borbi kod Pudin Hana i Ramića

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 29 januara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama protiv neprijatelja kod Majkić Japre i naređenje za organizovanje odbrane na pravcima koji vode prema Bosanskom Petrovcu

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 29 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o stanju na sektoru Ključ i Manjača

📜 Obavještenje načelnika štaba Četvrte krajiške NOU brigade od 29 januara 1943 god. komandi područja Mrkonjić Grada o pokretu brigade u pravcu Ključa i o naDadu Pete NOU divizije na selo Ramići

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 31 januara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama sa neprijateljem kod Paunovca

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 1 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv Nijemaca kod Paunovca i Ramića

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 2 februara 1943 god. Štabu Pete divizije o borbama jedinica Četvrte divizije na Benakovcu i Bosanskoj Krupi i o načinu uništavanja zaplijenjenih neprijateljskih tenkova

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 3 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o napadu na Ramiće i zahtjev da se Treći bataljon Prve krajiške NOU brigade uputi na ključki sektor

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 5 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o aktivnosti neprijatelja i zahtjev da Šesta krajiška NOU brigada napadne Hrustovo

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 8 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama na sektoru Prve i Četvrte krajiške NOU brigade, novom rasporedu i zadacima jedinica

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 12 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini neprijateljske posade u Sanskom Mostu i Ključu

📜 Naređenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 13 februara 1943 god. Štabu Pete divizije za slanje boraca i rukovodilaca u novoformiranu Jedanaestu krajišku brigadu

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 14 februara 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama oko Ključa i situaciji na sektoru divizije

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja Pete NOU divizije na dan 14 februara 1943 godine

📜 Dopis Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 15 februara 1943 god. Štabu Pete divizije o načinu napada na neprijatelja i obavještenje o situaciji na sektoru Šeste, Osme i Desete divizije

📜 Izvještaj Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 16 februara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Pete divizije na Grmeču i o situaciji na ostalim sektorima

📜 Obavještenje Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 18 februara 1943 god. Štabu Pete divizije o pristizanju pojačanja neprijateljskim snagama u Jajcu

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6 marta 1943 god. Štabu Sedme krajiške brigade pete NOU divizije za obezbeđenje pravca Šujica - Ravno

📜 Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9 marta 1943 god. štabu Sedme brigade Pete NOU divizije za zatvaranje pravaca koji od Šćita i sela Rumboci vode ka Prozoru

📜 Izvještaj štaba Sedme krajiške brigade Pete NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Vukovsko i o rasporedu bataljona

📜 Izvještaj štaba Sedme krajiške brigade Pete NOU divizije od 9 marta 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Prvog i Trećeg bataljona kod Ravašnice i o prodoru neprijatelja na sektor brigade

📜 Izvještaj štaba Pete divizije od 10 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o situaciji na sektoru divizije poslije borbi na Šatoru

📜 Izvještaj štaba Pete divizije od 15 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini neprijateljskih posada u Livnu, Mrkonjić Gradu, Bosanskom Grahovu, Drvaru i Ključu

📜 Naređenja štaba Pete NOU divizije od 16 marta 1943 god. štabu Četvrte krajiške brigade za napad na neprijatelja u Mrkonjić Gradu i čišćenje prostorija oko Glamoča od četnika

📜 Izvještaj štaba Pete divizije od 16 marta. 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o upućivanju Šeste krajiške brigade i Ribničkog bataljona u napad na Ključ

📜 Prijedlog štaba Pete NOU divizije od 19 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za izvršenje napada na Kotor Varoš i obavještenje o čišćenju terena oko Mrkonjić Grada od četnika

📜 Izvještaj štaba Pete NOU divizije od 19 marta 1943 god. komandantu divizije o situaciji na sektoru Mrkonjić Grada i Čađavice

📜 Izvještaj štaba Pete divizije od 21 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o brojnom stanju i rasporedu neprijateljskih posada na sektoru divizije

📜 Izvještaj štaba Pete divizije od 22 marta 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama kod Čađavice i Mrkonjić Grada

📜 Uputstvo političkog komesara 5. NOU divizije od aprila 1943. političkim komesarima brigada i Banjalučkog NOP odreda o proslavi Prvog maja, organizaciji političkog i kulturno-prosvetnog rada i poboljšanju higijene i ishrane boraca

📜 Izvještaj štaba Pete divizije od 2 aprila 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o jačini neprijateljskih snaga u Ključu, Dragoraju, Čađavici i Ponoru

📜 Izvještaj štaba Pete divizije štabu Prvog bosčnskog NOU korpusa o borbama koje su vođene u vremenu od 3 marta do 16 aprila 1943 godine

📜 Izvještaj štaba Pete divizije od 30 aprila 1943 god. štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatima napada na Glamoč i četničkom napadu na bolnicu u Koričanima

📜 Izvještaj političkog komesara Pete divizije od 14 maja 1943 god. političkom komesaru Prvog bosanskog NOU korpusa o moralno-političkom stanju u diviziji

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 10 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama protiv neprijatelja na prostoru Gostilj i Ponir

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 11 juna 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o rezultatima borbe kod Gostilja - Ponira i obavještenje o jačini neprijateljskih snaga u garnizonima Travnik - Turbe

📜 Izvještaj štaba Prve krajiške brigade od 14 juna 1943 god. Štabu Pete NOU divizije o borbi protiv neprijatelja kod sela Brvanci

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 26 juna 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Divizije u vremenu od 10 do 23 juna 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 27 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za forsiranje Bosne radi sadejstva sa Udarnom grupacijom

📜 Izvod iz operacijskog dnevnika Pete NOU divizije za vrijeme od 28 do 30 juna 1943 godine

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Pete NOU divizije za mjesec juli 1943 godine

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije o prodoru neprijateljskih tenkova u Kladanj i o izbijanju Pete NOU divizije u rejon Zenica - planina Zvijezda

📜 Dopunsko naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da temeljito poruši železničku prugu u gornjem toku reke Krivaje i da vodi manevarsku odbranu naslanjajući se na Petu krajišku NOU diviziju

📜 Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da je Peta NOU divizija stigla na planinu Zvijezdu i uhvatila vezu s jedinicama Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba

📜 Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. jula 1943. Štabu Pete NOU divizije da poruši prugu Vareš - Podlugovi i spreči neprijatelju prodor prema Olovu

📜 Predlog zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o pravcima dejstava Prve proleterske i Pete NOU divizije i traženje odluke Vrhovnog komandanta u vezi s tim

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da uspostavi vezu s Petom NOU divizijom i da razvije izviđačku delatnost u pravcu Vlasenice, Han-Pijeska i Kladnja

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama vođenim u vremenu od 1 do 20 jula 1943 godine

📜 Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 23 jula 1943 god. štabovima brigada za dejstva na komunikaciji Sarajevo - Mostar i Sarajevo - Travnik

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Pete NOU divizije o borbama i marševima Divizije u toku mjeseca avgusta 1943 godine

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. avgusta 1943. Štabu Pete krajiške NOU divizije da uspostavi vezu s manevarskom grupom Prve proleterske divizije koja stiže u rejon Prozora

📜 Obavještenje Štaba 2. bosanskog NOU korpusa od 10. avgusta 1943. Štabu 5. divizije o zauzimanju Ključa, razbijanju četnika u planini Dinari i formiranju Grahovskog NOP odreda

📜 Izveštaj delegata Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1943. Ekonomskom odseku o sprovođenju reorganizacije intendantske službe u Petoj krajiškoj NOU diviziji

📜 Naređenje Siaba Pete NOU divizije od 14 avgusta 1943 god. Štabu Prve brigade za napad na rudnik Brezu

📜 Avizna zapovijest Štaba Prve proleterske i Pete NOU divizije od 19 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Bugoino

📜 Zapovijest Štaba Prve proleterske i Pete NOU divizije od 19 avgusta 1943 god. štabovima brigada za napad na Bugoino

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije Vrhovnom štabu NOV i POJ i Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o akcijama izvedenim u vremenu od 11 jula do 20 avgusta 1943 godine

📜 Izvještaj političkog komesara Pete divizije od 24 avgusta 1943 god. političkom komesaru Prvog bosanskog NOU korpusa o moralno- političkom stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Pete divizije od 25 avgusta 1943 god. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o borbama i stanju u jedinicama

📜 Obavještenje Štaba Pete divizije od 26 avgusta 1943 god. potčinjenim jedinicama o reorganizaciji Prvog bosanskog NOU korpusa

📜 Izvod iz Operaciskog dnevnika Pete NOU divizije o akcijama i pokretima jedinica izvedenim u toku mjeseca septembra 1943 god. na prostoriji Travnik - Visoko - Sarajevo

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU divizije od 2 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o pokretima i borbama oko Prozora, Bugojna i Busovače

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU divizije od 4 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji oko Travnika i upućivanju Prve brigade na komunikaciju Jajce - Donji Vakuf

📜 Izvještaj Štaba Pete NOU divizije od 9 septembra 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o reorganizaciji i rasporedu jedinica

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

Valjevo Beograd Narodni heroji Jugoslavije Divizija Brandenburg Zasede u oslobodilačkom ratu Prijepolje Sanski Most 2. proleterska divizija NOVJ Operativna grupa divizija Srpska državna straža (nedićevci) Završne operacije u Jugoslaviji Četnici u drugom svetskom ratu 4. krajiška udarna brigada Borbe na Kosovu i Metohiji Borbe u Crnoj Gori 1944. 717. pešadijska divizija Avijacija u oslobodilačkom ratu Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Prozor Glavni štab Srbije Sarajevo Aranđelovac Borbe u Sremu 1945. 369. legionarska divizija (vražja) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Josip Broz Tito Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Borbe u Srbiji 1945. 2. udarni korpus NOVJ Užice 21. srpska divizija NOVJ Kalinovik Ključ Niš Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) Mrkonjić Grad 17. istočnobosanska divizija NOVJ 25. srpska divizija NOVJ Bitka za Srbiju Sremski front Kuršumlija 14. srpski korpus NOVJ Operacija Weiss Mladenovac Sjenica 16. vojvođanska divizija NOVJ 1. proleterska divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen Užička Požega Priboj Travnik 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Srbiji 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Operacija Schwarz Zlatiborski korpus JVuO Beogradska operacija Ivanjica Vrhovni štab NOVJ Politički komesari u NOR-u Goražde 10. krajiška udarna brigada Bugarska u drugom svetskom ratu 7. krajiška udarna brigada Bitka za Ivanjicu januara 1944. Crvena armija Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 19. srpska brigada 1. krajiška udarna brigada 1. proleterski korpus NOVJ Pljevlja Nova Varoš