Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Glavni štab Srbije

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 487 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 12. 1942. Glavni štab NOP odreda za Srbiju dostavio svim NOP odredima u Srbiji raspis u kome ukazuje na greške učinjene u toku prošlog leta i jeseni i daje smernice za budući rad.

⚔️ 28. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Glavnom štabu NOV i PO za Srbiju da pristupi formiranju brigada i divizija koje će imati zadatak da teritoriju Srbije čiste od kvislinških formacija, suzbijaju uticaj Nedića i Draže Mihailovića i stvaraju uslove za najširu mobilizaciju.

⚔️ 12. 3. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju formirao Operativni štab južnomoravskih brigada. Pod njegovu komandu su stavljene 2, 3. i 4. južnomoravska NO brigada i 9. srpska NO brigada.

⚔️ 0. 5. 1944. U Jablanici, od bugarskog partizanskog bataljona -Georgi Dimitrov- i drugih vojnika koji su prišli jedinicama NOVJ, formirana partizanska brigada -Georgi Dimitrov-. Brigada je dejstvovala pod komandom Glavnog štaba NOV i PO za Srbiju do 9. septembra 1944, kada je otišla za Bugarsku.

⚔️ 7. 5. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Srbiju preimenovane južnomoravske NO brigade: 2. južnomoravska NO brigada u 4. sprsku, 4. južnomoravska u 6. srpsku, 5. južnomoravska u 7. srpsku, 6. južnomoravska u 8. srpsku NO brigadu (samo 9. srpska NO brigada nije menjala svoj naziv).

⚔️ 13. 7. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju naredio 21. udarnoj diviziji NOV da se sa prostorije s. Grabovac - Trnov Laz - Grabovnica - Kosmača ponovo prebaci preko Kuršumlijske Banje u rejon Brusa i planine Lepenca radi dejstva u bok i pozadinu četničkih snaga.

⚔️ 1. 8. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju uputio OK KPJ za Leskovac uputstvo o načinu mobilizacije, stvaranju novih NOP odreda, učvršćivanju pozadinskih organa: NO odbora, komandi mesta i područja, oživljavanju kulturnog rada i pripremama za slobodne izbore organa NO vlasti.

⚔️ 12. 9. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, uputio vojnu delegaciju na levu obalu Dunava (u Rumuniju) radi hvatanja veze s jedinicama CA. Delegacija je prešla Dunav kod s. Radujevca (blizu Negotina) i u s. Gruji (u Rumuniji) povezala se sa delovima Crvene armije.

Dokumenti

📜 Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 29. jula 1941. drugu Titu o mogućnostima za stvaranje slobodne teritorije

📜 Izveštaj Paraćinsko-ćupriske čete krajem avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o stanju i akcijama čete

📜 Pismo Glavnog štaba NOPO Srbije od avgusta 1941. Štabovima odreda o potrebi da se odredi omasove i organizaciono srede kroz pojačanu borbenu i političku delatnost

📜 Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 2. avgusta 1941. drugu Tigu o stanju partizanskih odreda, o odnosu partijskih rukovodstava i štabova i o mogućnostima za stvaranje slobodne teritorije u zapadnoj Srbiji

📜 Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 17. avgusta 1941. drugu Titu o stanju i prvim akcijama partizanskih odreda u zapadnoj Srbiji

📜 Izveštaj štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 3 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o vojno-političkom stanju i akcijama odreda

📜 Izvod iz izveštaja Štaba Prvog šumadijskog NOP odreda od 3. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o političkom radu u odredu i na terenu

📜 Izveštaj Beličke partizanske čete od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o brojnom stanju i akcijama čete

📜 Izveštaj komandanta Kragujevačkog NOP odreda od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o stanju i akcijama odreda

📜 Izveštaj štaba Kragujevačkog NOP odreda od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o vojno-političkom stanju odreda

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 18. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o stanju i akcijama odreda

📜 Izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 18. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o lolitičkom uticaju u narodu i o mogućnostima širih akcija

📜 Izveštaj političkog komesara 1. šumadijskog NOP odreda od 20. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o stanju odreda i o sporazumu sa četnicima u Šumadiji

📜 Izveštaj komandanta 1. šumadijskog NOP odreda od 24. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o dejstvima odreda u toku septembra

📜 Izveštaj Štaba Kragujevačkog NOP odreda od 26. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o akcijama od 22. do 26. septembra

📜 Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 14. oktobra 1941. Glavnom štabu Srbije o dejstvima od 26. septembra do 14. oktobra

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 8 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije u vezi s radom i zadacima partizanskih NOP odreda

📜 Pismo člana Glavnog štaba NOP odreda Srbije i instruktora PK KPJ za Srbiju od kraja jula 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pripremama za obnavljaše NOP odreda u Zapadnoj Srbiji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 6 jula 1942 god. Štabu Jastrebačkog NOP odreda za obnavljanje Pasjačke čete

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 12 jula 1942 god. štabovima NOP odreda u Srbiji za spasavanje letine od okupatora

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 12 jula 1942 god. Štabu Jastrebačkog NOP odreda za obnavljanje Kopaoničkog odreda

📜 Izveštaj komandanta Jastrebačkog NOP odreda od 16 jula 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o akcijama odreda i upućivanju Udarne grupe na Kopaonik

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 avgusta 1942 god. instruktoru Pokrajinskog komiteta KPJ za Valjevo i članu Glavnog štaba Srbije povodom obnavljanja NOP odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za. Srbiju od 7 avgusta 1942 god. članu Glavnog štaba povodom naređenja Vrhovnog štaba NOP odreda i DVJ za stvaranje Glavnog štaba NOP odreda Srbije

📜 Naređenje Glavnog štaba IOP odreda Srbije od 8 avgusta 1942 god. o imenovanju političkog komesara Jastrebačkog NOP odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 10 avgusta 1942 god. štabovima NOP odreda u Istočnoj Srbiji za stvaranje udarnih četa i prelaz ka partizanski način ratovanja

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za. Srbiju od 14 avgusta 1942 god. članu Glavnog štaba NOP odreda Srbije o podnošenju izveštaja o stanju NOP odreda u Šumadiji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 14 avgusta 1942 god. štabu Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević za pojačanje akcija protiv neprijateljskih snaga

📜 Izveštaj člana Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 26 avgusta 1942 god. Glavnom štabu i Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

📜 Izveštaj Milorada Labudovića, komandanta 1. Šumadijskog NOP odreda, od 1. septembra 1942. Glavnom štabu Srbije o razbijanju delova odreda koji su ostali na svom terenu i dejstvima obnovljenog odreda u proleće i leto 1942. godine

📜 Pismo člana Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 13 septembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o potrebi prebacivanja Glavnog štaba na teritoriju Zapadne Srbije

📜 Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 23. Septembra 1942. Glavnom štabu za Srbiju o dejstvima odreda od 27. avgusta do 20. septembra

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 24. Septembra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju odreda i vojno-političkoj situaciji na terenu

📜 Pismo komandantu Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 27 septembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o svom uvođenju u dužnost

📜 Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 11 oktobra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Prvog šumadiskog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 16. oktobra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju i političko-kulturnom radu u odredu i na terenu

📜 Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 17. oktobra 1942. Glavnom štabu Srbije o dejstvima odreda od avgusta do oktobra

📜 Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 25. oktobra 1942. Glavnom štabu za Srbiju o brojnom stanju, naoružanju političkom radu i dejstvima odreda od 24. septembra do 23. oktobra

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOP rdreda Srbije od novembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stvaranju jedinstvenog štaba NOP odreda u Zapadnoj Srbiji i Šumadiji

📜 Uputstvo Glavnog štaba Srbije od novembra 1942. o ustrojstvu i obuci partizanskih odreda

📜 Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 20 novembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o moralno-političkom stanju odreda i izvedenim akcijama

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 26. novembra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju i akcijama odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od decembra 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Srbije od decembra 1942 god. svim štabovima odreda u Srbiji o podnošenju vojnih izveštaja

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba Srbije od decembra 1942. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o situaciji u Šumadiji i o mogućnostima obnavljanja i proširivanja partizanskih odreda

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 5 decembra 1942 god. svim štabovima odreda u Srbiji i vojno-političkim pripremama za pretstojeće borbe

📜 Naređenje Glavnog štaba Srbije od 8. decembra 1942. Štabovima partizanskih odreda o zabrani rada opštinskih uprava

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 9 decembra 1942 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda za pismeno izjašnjenje zbog neizvođenja akcija protiv okupatora

📜 Izveštaj Komande Prvog šumadiskog NOP odreda od 16 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o napadu na Sopot

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba Srbije od 17 decembra 1942 god, Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o uspostavljanju veze među partizanskim odredima

📜 Izjašnjenje Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 22 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije zbog nedovoljne aktivnosti u izvođenju akcija protiv okupatora

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 24 decembra 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Srbije o stavu premaj jugoslovenskoj izbegličkoj vladi u Londonu

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 31. decembra 1942. Glavnom štabu Srbije o delatnosti odreda i o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od januara 1943 god. Štabu Rasinskog NOP odreda o ubistvu Mirka Tomića

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 1 januara 1943 god. svim štabovima NOP odreda u Srbiji za pojačanu borbu protiv okupatorskih i kvislinških jedinica

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 januara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o stanju u NOP odredima u Srbiji

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 8 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Kruševačkom okrugu i borbama odreda u toku januara 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 14 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i akcijama odreda

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 14 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama jedinica odreda protiv neprijatelja

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 15 januara 1943 god. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o potrebi omasovljenja partizanskih odreda u Srbiji

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22 januara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o imenovanju članova Glavnog štaba NOV i PO Srbije

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba Srbije od 29. januara 1943. komandantu istog štaba o zajedničkim zadacima na oživljavanju dejstava partizanskih jedinica u Srbiji

📜 Naređenje Glavnog štaba Srbije od 31. januara 1943. Štabu Požarevačkog NOP odreda da ojača odred, proširi dejstva i učvrsti veze sa susednim odredima

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 februara 1943 god. Štabu Rasinskog NOP odreda Mirko Tomić za izvođenje akcija

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 februara 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Srbije o situaciji u Srbiji i stanju u NOP odredima

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 februara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Srbiji

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 11. februara 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o dejstvima odreda od 15. januara do 5. februara

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 februara 1943 god. svim partizanskim NOP odredima u Srbiji za izvođenje akcija protiv neprijateljskih jedinica

📜 Izvod iz pisma komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 15 februara 1943 god. komesaru Glavnog štaba NOV i PO Orbije o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

📜 Izveštaj Čačanskog NOP odreda od februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama odreda u LJubićkom srezu od 15 decembra 1942 god. do 17 februara 1943 godine

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 februara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o akcijama partizanskih odreda u Srbiji u toku februara 1943 godine

📜 Izjava političkog komesara Čačanskog NOP odreda od marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o uzrocima rasformiranja Čačanskog NOP odreda u oktobru 1942 god. i razbijanju obnovljenog odreda u martu 1943 god. u s. Ostri

📜 Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 2. marta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskim snagama na teritoriji okruga i o akcijama u februaru

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od maja 1943 god. o izvedenim akcijama partizanskih jedinica u Srbiji od 7 marta do 14 maja 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 20. marta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskoj ofanzivi na teritoriji okruga i o jačini i dejstvima odreda

📜 Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 2 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama odreda u martu i aprilu 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 8 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskoj ofanzivi protiv odreda

📜 Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18 aprila 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Srbije o zadacima partizanskih odreda u Srbiji

📜 Izveštaj Štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od 20 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojnopolitičkoj situaciji na terenu i izvedenim akcijama odreda u martu i aprilu 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Valjevskog NOP odreda krajem maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Lazarevac

📜 Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama u maju 1943 godine

📜 Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 6 maja 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju udarnih bataljona i brigade u Šumadiji

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 14. maja 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i dejstvima odreda od 10. marta do 10. maja

📜 Izveštaj Štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 22 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama jedinica odreda u maju 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od 2 jula 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama odreda od 15 maja do 24 juna 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 28 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama odreda u maju i junu 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od juna 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o dejstvima odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 juna 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda o formiranju Udarnog bataljona u odredu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29 juna 1943 god. Štabu Prvog južnomoravskog NOP odreda za stvaranje udarnih bataljona

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29. juna 1943. Štabu Rasinskog NOP odreda za formiranje Udarnog bataljona

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 30 juna 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju bataljona u Prvom šumadiskom NOP odredu

📜 Izveštaj Štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od jula 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o jednomesečnim akcijama odreda

📜 Pismo komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 jula 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju bataljona u Prvom šumadiskom NOP odredu

📜 Izveštaj Štaba 1. južnomoravskog NOP odreda od 12. jula 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o stanju i dejstvima odreda

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 13. jula 1943. Glavnom štabu Srbije o dejstvima u junu i julu iste godine

📜 Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP bataljona Prve šumadiske NO brigade od 1 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama od 19 jula do 1 oktobra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 27 avgusta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika u julu i avgustu 1943 god. na Radanu

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od avgusta 1943 god. o akcijama partizanskih odreda u Srbiji u toku leta 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba 2. južnomoravskog NOP odreda od 1. avgusta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskoj ofanzivi i teroru u Crnoj Travi i o jačini i dejstvima odreda

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

5. krajiška udarna divizija NOVJ Proboj NOVJ u Srbiju 1944. 1. južnomoravski partizanski odred 13. srpska brigada Josip Broz Tito Saradnja četnika sa okupatorom Partizanska avijacija Crvena armija 14. srpski korpus NOVJ 1. južnomoravska brigada Diverzije u oslobodilačkom ratu Niš Lebane Kruševac 2. proleterska udarna brigada Centralni komitet KPJ Beograd 23. srpska udarna divizija NOVJ 2. proleterska divizija NOVJ 2. južnomoravski partizanski odred Kraljevo Borbe u Srbiji 1942. Požarevac 13. srpski korpus NOVJ Svetozar Vukmanović Tempo Kuršumlija 25. srpska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji SSSR i Jugoslavija Prokuplje Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Borbe na Kosovu i Metohiji Glavni štab Kosova i Metohije Valjevo Toplica u oslobodilačkom ratu 17. istočnobosanska divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu Kosmajski partizanski odred Požarevački partizanski odred Crna Trava Negotin Jastrebački partizanski odred 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Pirot 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Bitka za Srbiju Topličko-jablanička operacija 21. srpska divizija NOVJ Leskovac 3. srpska udarna brigada Borbe u Srbiji 1944. 1. šumadijski partizanski odred Borbe za Kruševac 1944. 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Mobilizacija u oslobodilačkom ratu 22. srpska divizija NOVJ Politički komesari u NOR-u Operativna grupa divizija Vranje 17. srpska brigada Četnici u drugom svetskom ratu Vrhovni štab NOVJ Užice Britanija i Jugoslavija Borbe u Srbiji 1943. 24. srpska divizija NOVJ Glavni štab Makedonije Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Makedoniji 1944. Borbe u Srbiji 1945. Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Rasinski partizanski odred