Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Glavni štab Srbije

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 487 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 12. 1942. Glavni štab NOP odreda za Srbiju dostavio svim NOP odredima u Srbiji raspis u kome ukazuje na greške učinjene u toku prošlog leta i jeseni i daje smernice za budući rad.

⚔️ 28. 8. 1943. Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Glavnom štabu NOV i PO za Srbiju da pristupi formiranju brigada i divizija koje će imati zadatak da teritoriju Srbije čiste od kvislinških formacija, suzbijaju uticaj Nedića i Draže Mihailovića i stvaraju uslove za najširu mobilizaciju.

⚔️ 12. 3. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju formirao Operativni štab južnomoravskih brigada. Pod njegovu komandu su stavljene 2, 3. i 4. južnomoravska NO brigada i 9. srpska NO brigada.

⚔️ 0. 5. 1944. U Jablanici, od bugarskog partizanskog bataljona -Georgi Dimitrov- i drugih vojnika koji su prišli jedinicama NOVJ, formirana partizanska brigada -Georgi Dimitrov-. Brigada je dejstvovala pod komandom Glavnog štaba NOV i PO za Srbiju do 9. septembra 1944, kada je otišla za Bugarsku.

⚔️ 7. 5. 1944. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO za Srbiju preimenovane južnomoravske NO brigade: 2. južnomoravska NO brigada u 4. sprsku, 4. južnomoravska u 6. srpsku, 5. južnomoravska u 7. srpsku, 6. južnomoravska u 8. srpsku NO brigadu (samo 9. srpska NO brigada nije menjala svoj naziv).

⚔️ 13. 7. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju naredio 21. udarnoj diviziji NOV da se sa prostorije s. Grabovac - Trnov Laz - Grabovnica - Kosmača ponovo prebaci preko Kuršumlijske Banje u rejon Brusa i planine Lepenca radi dejstva u bok i pozadinu četničkih snaga.

⚔️ 1. 8. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju uputio OK KPJ za Leskovac uputstvo o načinu mobilizacije, stvaranju novih NOP odreda, učvršćivanju pozadinskih organa: NO odbora, komandi mesta i područja, oživljavanju kulturnog rada i pripremama za slobodne izbore organa NO vlasti.

⚔️ 12. 9. 1944. Glavni štab NOV i PO za Srbiju, po naređenju VŠ NOV i POJ, uputio vojnu delegaciju na levu obalu Dunava (u Rumuniju) radi hvatanja veze s jedinicama CA. Delegacija je prešla Dunav kod s. Radujevca (blizu Negotina) i u s. Gruji (u Rumuniji) povezala se sa delovima Crvene armije.

Dokumenti

📜 Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 29. jula 1941. drugu Titu o mogućnostima za stvaranje slobodne teritorije

📜 Izveštaj Paraćinsko-ćupriske čete krajem avgusta 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o stanju i akcijama čete

📜 Pismo Glavnog štaba NOPO Srbije od avgusta 1941. Štabovima odreda o potrebi da se odredi omasove i organizaciono srede kroz pojačanu borbenu i političku delatnost

📜 Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 2. avgusta 1941. drugu Tigu o stanju partizanskih odreda, o odnosu partijskih rukovodstava i štabova i o mogućnostima za stvaranje slobodne teritorije u zapadnoj Srbiji

📜 Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 17. avgusta 1941. drugu Titu o stanju i prvim akcijama partizanskih odreda u zapadnoj Srbiji

📜 Izveštaj štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 3 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o vojno-političkom stanju i akcijama odreda

📜 Izvod iz izveštaja Štaba Prvog šumadijskog NOP odreda od 3. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o političkom radu u odredu i na terenu

📜 Izveštaj Beličke partizanske čete od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o brojnom stanju i akcijama čete

📜 Izveštaj komandanta Kragujevačkog NOP odreda od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o stanju i akcijama odreda

📜 Izveštaj štaba Kragujevačkog NOP odreda od 5 septembra 1941 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o vojno-političkom stanju odreda

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 18. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o stanju i akcijama odreda

📜 Izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 18. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o lolitičkom uticaju u narodu i o mogućnostima širih akcija

📜 Izveštaj političkog komesara 1. šumadijskog NOP odreda od 20. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o stanju odreda i o sporazumu sa četnicima u Šumadiji

📜 Izveštaj komandanta 1. šumadijskog NOP odreda od 24. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o dejstvima odreda u toku septembra

📜 Izveštaj Štaba Kragujevačkog NOP odreda od 26. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o akcijama od 22. do 26. septembra

📜 Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 14. oktobra 1941. Glavnom štabu Srbije o dejstvima od 26. septembra do 14. oktobra

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP odreda Jugoslavije druga Tita od 8 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije u vezi s radom i zadacima partizanskih NOP odreda

📜 Pismo člana Glavnog štaba NOP odreda Srbije i instruktora PK KPJ za Srbiju od kraja jula 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pripremama za obnavljaše NOP odreda u Zapadnoj Srbiji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 6 jula 1942 god. Štabu Jastrebačkog NOP odreda za obnavljanje Pasjačke čete

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 12 jula 1942 god. štabovima NOP odreda u Srbiji za spasavanje letine od okupatora

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 12 jula 1942 god. Štabu Jastrebačkog NOP odreda za obnavljanje Kopaoničkog odreda

📜 Izveštaj komandanta Jastrebačkog NOP odreda od 16 jula 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o akcijama odreda i upućivanju Udarne grupe na Kopaonik

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 avgusta 1942 god. instruktoru Pokrajinskog komiteta KPJ za Valjevo i članu Glavnog štaba Srbije povodom obnavljanja NOP odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za. Srbiju od 7 avgusta 1942 god. članu Glavnog štaba povodom naređenja Vrhovnog štaba NOP odreda i DVJ za stvaranje Glavnog štaba NOP odreda Srbije

📜 Naređenje Glavnog štaba IOP odreda Srbije od 8 avgusta 1942 god. o imenovanju političkog komesara Jastrebačkog NOP odreda

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 10 avgusta 1942 god. štabovima NOP odreda u Istočnoj Srbiji za stvaranje udarnih četa i prelaz ka partizanski način ratovanja

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za. Srbiju od 14 avgusta 1942 god. članu Glavnog štaba NOP odreda Srbije o podnošenju izveštaja o stanju NOP odreda u Šumadiji

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 14 avgusta 1942 god. štabu Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević za pojačanje akcija protiv neprijateljskih snaga

📜 Izveštaj člana Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 26 avgusta 1942 god. Glavnom štabu i Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

📜 Izveštaj Milorada Labudovića, komandanta 1. Šumadijskog NOP odreda, od 1. septembra 1942. Glavnom štabu Srbije o razbijanju delova odreda koji su ostali na svom terenu i dejstvima obnovljenog odreda u proleće i leto 1942. godine

📜 Pismo člana Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 13 septembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o potrebi prebacivanja Glavnog štaba na teritoriju Zapadne Srbije

📜 Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 23. Septembra 1942. Glavnom štabu za Srbiju o dejstvima odreda od 27. avgusta do 20. septembra

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 24. Septembra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju odreda i vojno-političkoj situaciji na terenu

📜 Pismo komandantu Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 27 septembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o svom uvođenju u dužnost

📜 Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 11 oktobra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju Prvog šumadiskog NOP odreda

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 16. oktobra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju i političko-kulturnom radu u odredu i na terenu

📜 Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 17. oktobra 1942. Glavnom štabu Srbije o dejstvima odreda od avgusta do oktobra

📜 Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 25. oktobra 1942. Glavnom štabu za Srbiju o brojnom stanju, naoružanju političkom radu i dejstvima odreda od 24. septembra do 23. oktobra

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOP rdreda Srbije od novembra 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stvaranju jedinstvenog štaba NOP odreda u Zapadnoj Srbiji i Šumadiji

📜 Uputstvo Glavnog štaba Srbije od novembra 1942. o ustrojstvu i obuci partizanskih odreda

📜 Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 20 novembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o moralno-političkom stanju odreda i izvedenim akcijama

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 26. novembra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju i akcijama odreda

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od decembra 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Srbije od decembra 1942 god. svim štabovima odreda u Srbiji o podnošenju vojnih izveštaja

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba Srbije od decembra 1942. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o situaciji u Šumadiji i o mogućnostima obnavljanja i proširivanja partizanskih odreda

📜 Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 5 decembra 1942 god. svim štabovima odreda u Srbiji i vojno-političkim pripremama za pretstojeće borbe

📜 Naređenje Glavnog štaba Srbije od 8. decembra 1942. Štabovima partizanskih odreda o zabrani rada opštinskih uprava

📜 Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Srbije od 9 decembra 1942 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda za pismeno izjašnjenje zbog neizvođenja akcija protiv okupatora

📜 Izveštaj Komande Prvog šumadiskog NOP odreda od 16 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije o napadu na Sopot

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba Srbije od 17 decembra 1942 god, Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o uspostavljanju veze među partizanskim odredima

📜 Izjašnjenje Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 22 decembra 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Srbije zbog nedovoljne aktivnosti u izvođenju akcija protiv okupatora

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 24 decembra 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Srbije o stavu premaj jugoslovenskoj izbegličkoj vladi u Londonu

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 31. decembra 1942. Glavnom štabu Srbije o delatnosti odreda i o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od januara 1943 god. Štabu Rasinskog NOP odreda o ubistvu Mirka Tomića

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 1 januara 1943 god. svim štabovima NOP odreda u Srbiji za pojačanu borbu protiv okupatorskih i kvislinških jedinica

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 januara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o stanju u NOP odredima u Srbiji

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 8 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Kruševačkom okrugu i borbama odreda u toku januara 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda Milan Blagojević od 14 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i akcijama odreda

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 14 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama jedinica odreda protiv neprijatelja

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 15 januara 1943 god. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o potrebi omasovljenja partizanskih odreda u Srbiji

📜 Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22 januara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o imenovanju članova Glavnog štaba NOV i PO Srbije

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba Srbije od 29. januara 1943. komandantu istog štaba o zajedničkim zadacima na oživljavanju dejstava partizanskih jedinica u Srbiji

📜 Naređenje Glavnog štaba Srbije od 31. januara 1943. Štabu Požarevačkog NOP odreda da ojača odred, proširi dejstva i učvrsti veze sa susednim odredima

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 februara 1943 god. Štabu Rasinskog NOP odreda Mirko Tomić za izvođenje akcija

📜 Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 februara 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Srbije o situaciji u Srbiji i stanju u NOP odredima

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 februara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Srbiji

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda Veljko Dugošević od 11. februara 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o dejstvima odreda od 15. januara do 5. februara

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 februara 1943 god. svim partizanskim NOP odredima u Srbiji za izvođenje akcija protiv neprijateljskih jedinica

📜 Izvod iz pisma komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 15 februara 1943 god. komesaru Glavnog štaba NOV i PO Orbije o obnavljanju Suvoborskog NOP odreda

📜 Izveštaj Čačanskog NOP odreda od februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama odreda u LJubićkom srezu od 15 decembra 1942 god. do 17 februara 1943 godine

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 februara 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o akcijama partizanskih odreda u Srbiji u toku februara 1943 godine

📜 Izjava političkog komesara Čačanskog NOP odreda od marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o uzrocima rasformiranja Čačanskog NOP odreda u oktobru 1942 god. i razbijanju obnovljenog odreda u martu 1943 god. u s. Ostri

📜 Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 2. marta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskim snagama na teritoriji okruga i o akcijama u februaru

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od maja 1943 god. o izvedenim akcijama partizanskih jedinica u Srbiji od 7 marta do 14 maja 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 20. marta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskoj ofanzivi na teritoriji okruga i o jačini i dejstvima odreda

📜 Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od 2 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama odreda u martu i aprilu 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 8 aprila 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskoj ofanzivi protiv odreda

📜 Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18 aprila 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Srbije o zadacima partizanskih odreda u Srbiji

📜 Izveštaj Štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od 20 maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojnopolitičkoj situaciji na terenu i izvedenim akcijama odreda u martu i aprilu 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Valjevskog NOP odreda krajem maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Lazarevac

📜 Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP odreda od maja 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama u maju 1943 godine

📜 Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 6 maja 1943 god. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju udarnih bataljona i brigade u Šumadiji

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 14. maja 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i dejstvima odreda od 10. marta do 10. maja

📜 Izveštaj Štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 22 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama jedinica odreda u maju 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od 2 jula 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama odreda od 15 maja do 24 juna 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 28 juna 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama odreda u maju i junu 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od juna 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o dejstvima odreda

📜 Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 juna 1943 god. Štabu Prvog šumadiskog NOP odreda o formiranju Udarnog bataljona u odredu

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29 juna 1943 god. Štabu Prvog južnomoravskog NOP odreda za stvaranje udarnih bataljona

📜 Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29. juna 1943. Štabu Rasinskog NOP odreda za formiranje Udarnog bataljona

📜 Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 30 juna 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju bataljona u Prvom šumadiskom NOP odredu

📜 Izveštaj Štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od jula 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o jednomesečnim akcijama odreda

📜 Pismo komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 jula 1943 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije o formiranju bataljona u Prvom šumadiskom NOP odredu

📜 Izveštaj Štaba 1. južnomoravskog NOP odreda od 12. jula 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o stanju i dejstvima odreda

📜 Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 13. jula 1943. Glavnom štabu Srbije o dejstvima u junu i julu iste godine

📜 Izveštaj Štaba Prvog šumadiskog NOP bataljona Prve šumadiske NO brigade od 1 oktobra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o izvedenim akcijama od 19 jula do 1 oktobra 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 27 avgusta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika u julu i avgustu 1943 god. na Radanu

📜 Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od avgusta 1943 god. o akcijama partizanskih odreda u Srbiji u toku leta 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba 2. južnomoravskog NOP odreda od 1. avgusta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskoj ofanzivi i teroru u Crnoj Travi i o jačini i dejstvima odreda

loading

Molimo sačekajte, dokumenti se učitavaju...

Fotografije

Povezane odrednice

SSSR i Jugoslavija 3. srpska udarna brigada Pirot 24. srpska divizija NOVJ Proboj NOVJ u Srbiju 1944. Niš Požarevački partizanski odred Operativna grupa divizija Politički komesari u NOR-u Jastrebački partizanski odred Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu 1. južnomoravski partizanski odred 5. krajiška udarna divizija NOVJ 4. srpska brigada (2. južnomoravska) Josip Broz Tito Crvena armija Britanija i Jugoslavija Beograd 25. srpska divizija NOVJ Svetozar Vukmanović Tempo 17. istočnobosanska divizija NOVJ Toplica u oslobodilačkom ratu Borbe u Makedoniji 1944. Diverzije u oslobodilačkom ratu Partizanska avijacija 2. proleterska udarna brigada 23. srpska udarna divizija NOVJ Bitka za Srbiju Kuršumlija Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Centralni komitet KPJ 2. južnomoravski partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Četnici u drugom svetskom ratu Glavni štab Kosova i Metohije Topličko-jablanička operacija Lebane Borbe na Kosovu i Metohiji Borbe u Srbiji 1943. Kosmajski partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. Kruševac Borbe za Kruševac 1944. 6. srpska brigada (4. južnomoravska) 1. južnomoravska brigada 17. srpska brigada Vranje Leskovac 2. proleterska divizija NOVJ 5. srpska brigada (3. južnomoravska) Požarevac 22. srpska divizija NOVJ 13. srpski korpus NOVJ 14. srpski korpus NOVJ Glavni štab Makedonije Crna Trava Ustanak u Srbiji 1941. Rasinski partizanski odred 21. srpska divizija NOVJ 13. srpska brigada Saradnja četnika sa okupatorom 3. udarna divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Avijacija u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Kraljevo 1. šumadijski partizanski odred Borbe u Srbiji 1945. Valjevo Borbe u Srbiji 1942. Užice Vrhovni štab NOVJ Negotin Prokuplje